Goudsche Courant, woensdag 23 december 1896

m m im rzzr z No tl55 Donderdag 34 JOeceiuber J806 35ste tlaargan § Nieuws eti Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k é met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 franco per post 1 70 AfzoniierlÜke Npmmeïs VIJFCENTEN ADVEHTENTIEN worden geplaatit ran1 5 regels k 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatshiimte j Inzending van A vertentiën tot 1 uUr dea midd als de Ie uits met lanreiiboven 6 gekleurde platen it H II Ie 1 f u l2g okl pl aii 1 bgz gfiVn p by liei 6e no 4e ïe bij hel 6t no 1 gekü patr n ki u e 12e n een gekleurd Irauia handvverkpairoon PBOEFKUMMEB EJl PRüSrECTÜS ALOH U g GEBB BEr mFAffTK e Gr v h g Wagenstraat 100 108 fr OudeSiGAREN ait de tabriek van A BILLEN Delfl i a nrkrjgbiiar in het 3taga IJn D 26 La ige Tiendeweg G ouda Koninklijke MaehinaleFaliriek JE wimir TAM H I van Schaik Go gweetigd te s Oravenhage UenOerttrtuU 0 en 9a naby de Regentessel aitn Hofleveranciers TA Z U dea Eoning van België INDIEN GIJ HOEST gebruikt de C A Allerwege bekrooode VfieldlifroiDdrSnperloi DEÏÏIVEU Borst Honig Extract MELIANTHE FLAC0M8 Tan éO Cte VO Cts en 1 Terkrygbaar b j F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TAN MILD Veorstal B 126 te Gouda A BüUMAN Moordrecht 3 C BATELAND Bos oop B T WIJK Oudetoalcr Een ware Schat Toor de ongelukkige laclitoffers der Zelfberlekking Onanie en geh jne nitepattingeu ie net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandscbe nitgaTe met 27 aib Pr g 2 snlden Ieder die aan de Terschrikkeljke geTolgen Tan deze onden d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyts dnizend Tan een zekeren dood Te Terkr gen bj hetVerlaga Magazin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedj ag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland nul Rheumatielt Lendenpyoen kortom pgnen Tan alleilei lud ZfiffiMpiJn EooHrU u TertondheM If gt Koet du ilwdi k ieder hnisgezui r 5 Ï AnkBrPain Expeller t un te wenden te en Anker Pai o Expeller PriJB 60 Jent 76 cent en 1 26 de BsMh Voorhanden is d meeete Apotheken en by F Aufeohler t Oo ta Bottordam Te GOUDA bjj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt TANDARTS E CASSÜTO is 25 m 26 Decemberen 1 Januari TOTEOONSPLTEEM Soida Druk van A BUNKMA ZOON BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLES KRAEPELIEN HOLH S Quina Laroche EN Staalliuudcnile duina Laroche is de meest krachtige en versterkende KiyAWIJN Aanbevolen door tal van binnen en bmtenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in flesschen a ƒ 1 90 en 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHHA De inademing T n den rook dezer Cigaretten geeit den Igder aan Asthma tentond Terlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplossend en Terzachteud Prgs per fleschje 20 Cent KsAEFELiBK HoLU Hofleveranciers Zeiit Depot te Gouda by den Heer A H TEEPE Apothekej en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Wie zeker zijn wu de Echte Eikel Cacao te ontTaogen teaamengesteld en na Tele prcefnemingen in den handel gekomen onder den naam dea k uitrinders Dr Miohaelie Terraardigd fj op ds beste machines in het vereldberoèmd étabblissèraent Tan Qebra St ollwerck te Keulen elsche 4 pT12icfejLClif Bikel eacao in vieikanfen bassen Deze Eikel Cacao is met meUc gekookt ene Uingenams gezonde drank toOt dageiyksch gebruik een 2 theelepel Tan t poeder TOor een top ChocoUto Als geneeskrachtige drank by geTst Tan diarrhee slechts met water t gsbroiken Verkrügbaar by de Toornumsts H ü Apothekers enx f 1 80 c 0 90 e 0 36 GenerulTeridgenwoordiger toot Nederland Julius Mattenklodl Amsterdam KalTeistraat 103 FEANSCHE STOOMYEEVERU BN ClieuiiscliB Wasscherij TA H OPPE IIEIAIEK 19 Bruiskade Botterdam GebreTOteerd door M den Koning der Belgen floofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomeu en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van pluche man tela veereu bont enz Oordyaen tafelkleeden ens vrorden naar de ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelHk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek zyn de prjjzen 25 gedaald Te stoomen g o deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in een week Wft rTUi op da weretdtentnonnt to 01ilo fo ov r do a ï aulUoen VMrkoaht warden nu by on voor ring ryi van ileghta De Wonder microscoop pryi van il f I vwbjgbMkT Da TOordMlan van Iébmi wondar minr lyn d t men MUrTOorwsrp o 500 maal ver graot n kan waardoor stotatomen n TOOT h t oog onaióhtbare dieren W msikavars too groot sobynan intbaariyk voor liat onderrioht plantaa o dlarenkuade en lang gawenflolit faniaboiidalrk appuwl tot ondarioaking allar ▼ oadinganijddelen op grond ran T rTaliohingen an hat Tteeaofa op grond van toiohinan Dein twatar UTWKlatUartjea dia voor het bloote oog nlat ilohtbaar ayn Biet men loAlgonvwoDimaa Buitendien li hat Inabramant mat een loupa roor kortalohtlgan tot het laian der WalaataUtteriTooraion Gebroikeaanwyaing wordt bygevoegd Taranid tegen remboure Si otg hoogar ByrooruitbetahngslMhti 10 ota oor porto Veraen thul 4 Merkar ODTnmandit Manterhappij O Sehnbert ACo Ain t N Z Voorburgwal SSB ov Niauwi V d Dj AMERSFOOBTSCHI MACHINALE STOOM BROOD EN BESCHUITFA6RIEK stoom Automatische Walsen Mee fabriek te Amersfoort KEBSTBROOD 9I@t t oog op tl t KERSTFSKST wensohen wij er de eandkioht op te restU j en dat bg ouze dep5t ouderB op beatellmg dagelijks reratïb £ ËRSX6ROOP ir T krijgbaar is in stuks vau 30 ot 60 ot 90 ot en 130 ot Daar dit gebak volgens een zeer kostbaar recept met dé tïjoste zuidrru l lten beate tafolnatuurboter zuivere eieren enz gemaakt wordt ve rouwéo wij dat eene prOeff bestelling slechts de hoogste teirredenheid en aanleiding tot pabéitslUngen zal geven Wij verzoeken vooral in aanmerking te willen nemen dat de kW itelt n Hl onze artikelen steeds de best mogelijke is en w j dezii artikelen van de pmkste en meest geaobikte grondstoiien on met eene zorgvuldige zindel ke en maohinale bereiding fabriceereo terwyl wg in geen geval artikelen van twyfelaolltige hoedauiglietd willen vervaardigen even el Zijn onZe prijzen door den inkoop en de fabrioage in t groot voor de odiovertref bare kwaliteit buitengewoon goedkoop Voor de redenen waarom wij aan eene blUüke verhooging derprijzen de voorkeur geven bovea kleiner en sleo iter maken verwijzen wij beleefd naar een der advertenties Aet Xyree vorige weken i XLI Jaargang vgin DE BAZAR Dames Modegiils bevattende DAMESen K1N1 BRM0DE8 benevens UANDWERKPaTBONEN lEDSRE WEEK VERSCHIJNT EEN MDSHUER In ieder n tektt nwarte pU$te n modekrontek feuaiettm epii enz i AS Ï 60 I e5 Ie Uitgave zonder gekl platen mei 3 anijpatr on 8 grooto gifkiiiple patr Por 12 nrsrt ƒ 1 25 p post 1 40 iu eene nieuwe zending Verlovings Ondertr ouwkaarten f lntekaarten Luxe Postpapier Bouwkaarten en Rouwpost xnet Sliep Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRIi iiMAi en Zn Het groote aantal zenuwkwalen ran lennwhoofdpijn T tot de vo rafgaande kenteeksnen van apoplaxlA taanenberofrt U In fren nog BtosdB alle middelen door de mediacbe weteniohap aaneeweiia £ ent aanren nMinB ti d homt ae eer toe dat cij door bet gebrnlh maken van den eanVoudigtten weg Bimelljk laan dehnid eene phy8i logisohe ontdekking gedaan heeft die na honderde proefnastlnffaB uanl 9v x de zftbeele wersfd verbreid la au terwijl bIJ in wetenBcliappelijke kringen de hoogsta belugataUlng wekt tevesi eene weldaad blijkt te zijn voor de aan eenawkwalen llldenda meDSohhaO Dut KBiieeewiJiie is nitgevonden door den gewezen OtTtoler van Qezoudlielt Dr Homw Welumans Vilflhofen en beraft op de ondervbidlng opgedaE vnii hft boofd e niiiaal per dnir worden daartoe eaebikte tonm d rde tanla onmlddclllib aan h t nuwgestel mcdeiccaeeld Met deza ganeaawljit wtrAra waAaÜJk icbltterenda rainltatan varkregen an eij maakte zooveel opgang dat van mb 4M ttvttur gescliraven werhja QVEB ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoming en genetlng binnen koi tea t Jd reada da e amk veraohenen la Bit boeÜe herat niet aUMB yn h l gieélt imbliek Terataanbar varklatlagen omtrent bet wasen der nienwan therapt u da dMiaate lelfa In wanhoplga gaviüles vorkragea uitwerking maar ook vindt lUen daarin mtOMbappellJk varhandellafen uit d diaatae bladen die aan deze geneesw1 jee wild zilil loOBMda aftohrltt hooggeplaatite genaeiknndigen onder weUce P diiitièrt wê tfr rraniaRouaenont tOj StelnBrebar med dr praUrteamd leaurtaar aaa kM m San flltH th Dr CpiiR ta mettin Oroaamann a dr Mad artt te vao tal Tan gatnlgaokrittan Tan b j rt J in de palyklliili Illhilnïen Dr V ForetKU s n ea i i frBoïaür van herbÖ8 ttaBrtq AgeWr fiëhalmvt kiütMi Suienfela Bad Emt Oara a med dr ganHahaer drraoteur dar galvano therattuUaoha lartobHH tlKMn ta Parlii m 8t HanorL 834 Oanaul ven Aaobaabaah med dr te Oarra Dr te ZlrknlU Ohar dtabiant Janhf Med dr tt Weenen Dr 0 Baniravel t Con at Oanb a d hyaltna at de Barité In Frankrijk en vele anderen Aan allen iriar aataawgeatel m r ormlndcr aainice daaM la ofiMW MkMd a nnwa b lKbcl lUd waarvan de keuteekeiien zijn ohronifiiha boefdalj nl ralaa ariMto hoordpljfl bioedandrang iroote prikketbaarheld qajBagaheld tlapolBoahald llohamelljkl oarait t hagelljke teaatand veraar alle Kieken die door beroerte gotroi en werden en nog lUdan aaa garolgen durvu Moalavipllininlngen onvermogen tot ipruken iware tongvat ma l l Jk allUea attffMM der gewHobttn mtt voortdürande nJjn plaatiBlijte iwakte voriwakking van geheuaen au 4n ilJ dia neds onder genaeaktiBdlffe babandellng geweeat njn maar door da bekmde mladolen aU onthandlngaa I olooTirÏBeeFen Btoomiooi of teeladen geenganeaingcflanlglif 11kwaal gevond B babben n ten alotte zij die vrees gevoelen voor b r evt i an ImuUw reden hebben wageits Teraobynaelen ala lioh aanhoudend angstig voeian verdooving In het boafW kHfUpijn met dnlitllghtld tlkkirlngan ea anker wordtn voor de oogen drukkende plfn ander bet VMriieëN lulling In da oorent hat voeian van krlebeliRo In e riet afapen van handen en voeten aan al Oai ftrl categorie van Mnnwlljdera ola ook aan Jonge meisjes ladende aan ble k aht en kraalitalaetbeM ook aan gezonde letni aan jonge personen die veel m het hoofd werken en gseateUJka reaotta wUlavoorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven veimelda werkje aan te iohaffaa Mmttop sanvraffekeitafooa an franoo vereenden woidtdooi ïoisterdainï iloor M riiElFtN € o Hciligeweg 42 XTEM Koi FF Apothekat Korte MootMew L OKrON 0 5Ki cbt biJ deJ3a8nlbriig jClBO Xpothekat Korte 1 uu egracht biJ de Öaaïdt Tgiennfarh medii inAle tostoonHtelhnK i de r Welaiiinann aolie Jarlj met de Zilveren Hodullle bekroond Op da irUMdMr Firma Begeer Welter FINALE ÏÏITVEEEOOP ü Contant met belangrijke prijsvermindering Uuislioudeipe cd LDxe Arlikelen Ier genaeVknadlfVWhaïidVlfng ge kondwatarkitv wrijven elealrTse V BINNEl LAND GpUDAi 2 Üecwnber 1896 Da tvommisaia tqt oprichting vt ii een gedenkteéken voor wyleD den burgetneester Van Bargen UkeDdoorn bfeft de eer a de volgende mededeelÏDg te doen Na onderzoek ti ernstige orerwegiDg wa da Commissie tot b et beslait gekomen dat zy in d m geest der borgur zou bandelen door ta traobtep roet d9 middelen daftftoe bescbik baar gesield eeö waardig gedenkleeken op te f richteo op een der ppenbare pleiDen van d dFem ente Eafl oniwerp rd opgemaakt en aau bare beoordeelinj DïidenirorpeD Bet frenl behoudens eeoige daaraaq te brengen w igingeu vtfbrjoopig goedgekt urd eo de toestemming iatj hst GemeeotebestQDr zoo irordéo aangernagd ombet gedeukteekeo op de Mar t TÓór bet Koadbuis te doen plafttset toen het pnve vacbt zoo didp betreofd overlgden van Mevtf de Wed Van Bergen IJzendoorn verandering iD hftre plannen kwam brengen Tengevolge van jdit oteriyden toch zal de Gflioeente ineïdra in bet beiit komon vaö dau rooten tain aelegen achter bet huis der familie Van Ehsrgen IJzeudoorn ie btj du opanbara wdodehng moet worded getrokken b tzal Qok de Gemeenteraad eerlang hebben ta betlisseo of bet door wyien den bargemeesler Tan Bergen Utendoorn alanOoad gel ttteerde kapitaal betzü tqof den aanleg van een waadelparkt bet g voor de stiébtiOff TaD rtoig ander werk ten natte van de Gefoeente zal worden aangeyrend Ondelr deze veranderde omstandigheden heeft de Commissie gemednd de uitvn nng van haar p aa TOürloopig te moéten oitsteDen en af Wttobten welke besteimmio door den Gemeenteraad aao bet legatt zal worden gegeven daar het niet onmo el ik is dat Raads baslia intj vqor haar aanleidifig zal zyn om omtrent dn keuze en de plaatsibg van Ifèt gedeokteekeri eob nader beslait te nemen i Door de Arfondissement Rfi htbank te Rot ivrdam werden gisteren o a de volgeudu vonnissen gewezen J Van Z E 22 jaar koperttlagerté Gondii wegeoi miN aodeling tot 15 dagen gevange niastraf De eiech was 5 dagen C V 22 jaar arbeider te Lo k en H S 26 jaar arbeider te Jdaraveld wegens atrooper o 14 dageti gevangenisstraf ieder BM Staatsblad No 213 bevat de wat van 7 dezer tELiLLtoiOiln i MIE lil Dan weder in de hoofdstad waar big met onver moeide volharding en mannelijke fierheid zich verdedigde tegen de listen en lagen zijner familie die de uitspraak van het hof boe langer zoo meer trachtten te venckuiren w l zij altgd hoopten den ouden baton in d zaak te kunnao wikke en Bruno had syoe b langen in de hoofditad geheel in de banden van zijn ne f vertrouwd en was zelf te Breitenfeld of te Stocks gal leren Ik ben te ood voor de atad en niet meer geschikt om aan bat hof te komen had hij gezegd en bovenalen moet ik hier mijne belangen blgveo behartigen Sn Bobert had daardoor te vrijer en krachtiger zqa iovtoed kikonen gebruiken en heden was hy van zgne reis uit de hoofdstad naar Breitenfeld teruggekeerd met de boodaohap dat hunne v anden het ondenpit delfden eu hunne isak too goed als vtrlorea konden beiohouwea Daarop lad de oude man terstood besloten naaif z ae Ueveling terng te keeren Nu wilde hy Stocks niet weer verlaten zeide hg Toen de oude man bg eene vroegere gelegenheid van Sreiienfeld naar Stookt gegaan was had Kobert hem Biet vergezeld maar ditmaal had by mede irUl gOa Pa oade man was blpbaar rerrait tluodeode gofdkaariog vab den Onderhand n verkoop ftkn de gemeente Schoonhoven w belft vap jjet recht van eer OT r te Lek ta eeben Scboonhoifen en Gelkene8 a a mede van den veierdam op den linkeroaTar T Dé afdeelingen der Slerste EaB t r zgn gister voormiddag te 11 aren vergaHerd tot het on r der pek van de Siaalabegrootiog oor 1897 Maandagavond iH rein 139 van Am terdam naar Enkbluiien te Pbrmerend p een goederentrein geloopeo waardoor eeoige wagens nog al lijeBchadigd werden Ëenigr personeo werdni licbt gewond onder wie ook de bisschop ta Haarlem dose werd aan bet hoofd gewond De trein onder ond 1 nar vertraging N B Ct Uit AmsterdaiJQ meldt man aan Jij N R Ct Omtrent het onderzoek in zake den moord in de Van Eegheiistr Batvbeboeft heden slechts l gemeld te worden dat bet lp na r bet Bai tea Ga tbnis is vervoerd om geacboowd te worden Nog telkens kOmen personen opdagen dio beweren en man gezien fp bebben wiene uit rlgk met hét gegeven aignalemenl ovipr enk wam Dakkoffer van et meieJ9 ia naar hef com missariaat overgebraoh De moeder der vermoorde jnffrouw Bü er die pQu donkere bovenkamer bewoont op een afj elegen pleintje waai toe een op de gedeoi pte Rozengracht uitkoiliead stee e toagnng gefft verkeert in konlmervoHe omstaodigbedpL De vrouw beeft maandenlang met eei zieken man getnbten toen deze Dp acht dagen g e leden stiirr stond al wat y eenmaal had besetea in den lomhardx Dj oi de vrouvr bad relfa ihaar ly goed verpand Ntf al bftar hoop voor de toekomst op hare dochters mus g ste d en Hendrika haar op zoo af choweU k wg eM t ontnomen beeltVzij mderdaiid behoefte aan hulp om deze dagen van rampspoed en droefbirid altbana zotkder broodsgebrek door te komen Men schrgtt it de He iideotia De bfnoeratug van enn nieawen kapelmpeater dfv koDinkiy fe kapel van bet rtgimentÖr na liora en Jagers is niet zonder bete keniH Men weet welke plaats eertgds door ona komnkiyk keorkorps onder Dnnkler s leiding word ingenomen en zy die de concertfo der Grenadiers bleven voluen zullen toeifeven dat ve l te geweest loeb eijn neef hem zgn verlangen te kennen had gegeven en hij had d n jongen man aangekeken met aane twijfelaobtige uitdrukking ia do oogen daarop hnd hg bedenkelgk het hoofd geschud zonder zich evenwel met ronde woorden tegen Kobert s voornomen te verzetten Kobert had echter gemerkt da de oude man er eenig bezwaar ïn scbean te hebben en vroeg ernstig vWilt gy my niet mee bebben oom f De toon tussohen den ouden baron en zijn neef was s ert lang zeer vertrouwel k geweest Uit de vraag van Robert begreep Je oude man zeer wel dat hij meer bedoelde dan eeo eenvoudig uitstapje naar het ou Ie jaohtslot Willen Waarom niet als het u ernst is antwoordde de grg saard nadenkend maar Dora ts nog altgd ziek Juist daarom wilde ik haar beioekee antwoordde Robert eenvoudig Daarop waren z j te zamon op rois gegaan en door het gebergte been het boich Ingetogen Hoe verder zg kwamen boa dichter en groener het bosch werd en hoa blauwer de lucht de vogels zoQgeu hoe langer zoo vroolgker in alle boomtoppen en struiken bet wild liep telkens dwars over faun pad en bleef soms vertrouwelijk stil staan om hen na t kijken en hel jonge groen geurde in het rond on het gras was bezaaid met schitterende kleine bloemen de aardbeziebloesem nam bgna den geheelan grond in en de kamperfoelie stak hun hare geurige kelken vrlecdelgk tegen en onder de struiken blonken de madelioQes ala paarlen op het groene mos Daar lag einde yk het oude huis voor hen Alles was uog even stil op de plaats rondom het huis in de Hhedaw dar rfosaöhtige booBen sr was geen Iftor ging van de roemrök reputatie in 1867 verworven Het was an ook hoog t d om een poging te ragto in dea beBtaaddeu toestand vërnndering te brengen En no wy een zoo télentvolle dirigent en componist al Bonman van h6t derdna gekozen zieb mag verwUcbt worden dat hg den weg zal volgen door Dankier beleden waa vap anderen bet spoor bijster werden Z wei door de deskoftdige als adviseerende comiAlisie is naar wg van btvoegde zgde vernamen Bonman met algemeane stemmen voorJedrag n voor de thans ge olgde beat emioa cojider dat vooraf om wotke redeb bok da keuze zich aanvankelgk op eenig mede caodidant bapa lde Wg zullen niet in eeoige beschou wing treden d er de sterretje a qnaestie oeif thaoi waier ter sprake gekomen toegevende dat aan de talentvolle kapelmeeateri ooztr militaire mnsiakkorpsen een geregelde promotie als erkenpiflg banner verdiensten moet verzekerd 7gn laten wg bier liever een korte acbeté votgea vau het werkraam leven van dan wan wien ihans de leiding an het eerste n ilitéir muziekkorps dai lands is toerartroawd gawordao Nïcolias Arie Bouman Is een Delvmaarvan gebobrta 1 54 eo g reeds vroeg bidken van grooten mazikalen amleg Na aan Kou Muzieksöbool te dezer stede gnopleidi t tt hebben genoten kwam bg later onderlei ki van Riohard Hol Was hg sinds 1878 alfl uitstekend flaiti t aan i et Utrechtacbstedetgk muziekkorps verbonden menig scbit terend aanbad uit het bniteoliand gedaan verd d or bem afgewewn Later werd betn de directie der m nzi k van het St reg iu fanterie toegewezen en ookbu eo Bargen op Zoom is het bekend tot w ik een hoogte hg dit muziekkorps beeft kannen voeren De mioistftr van oorlog wees a 1887 dan q ik deze mtlitalre kap l al de eerste aan Oni deel te nemen aan eeu Internfltiouaal conooors ie Mi cbHlei tn houden vanwaar het met eeg aers en prgs tsrogkwam Nevens bekwaam dirts nt ia Botlman ook talentvol componist Behalve zgn snlo a vto bnbo viool fluit alt en violoHcet he taau er ook eenstemmige liederen met o avierbegelaiding van hem neveufl een mannenkoor D Watergeazen voor soli eo o kest Twee malen in 1888 en 1891 w rd hem bg v i legenheid van ee interoationaal conrooirs ooA harmonie n faofarecorppeo te Tilburg t oi Eindhoven gehoudep opgedragen bet oompo neeren van een verplich stuk Bg bet afai men Tan examens voor militaire kapelmeesters viel doütgaans ook d fcenze op Bonman o a menaoh te jien en er werd geen ander getuid vernomen dan het ruischoo van do beuk en iiet gezang der vogels £ r was niemand aan da deur aoch aan de venstert ta zien Het was alsof alles sliep I Een treurig lachje vloog over bet gerimpelde gelaat van den ouden man t en fay zijn paard deed stilstaan en afsteeg Ik zie al boe het er mee staal zeide hy toen vZy zyn allen buiten aan het werk het wordt ook tijd als wg niet zullen verhongeren Dora zat ginds hg da beek zitten dat kan zij nu veilig doen 1 Missohien slaapt zy wel dilt wil de doVter zoo gaarne Zij moet zich weder gozond alapen zegt h j om weer vroolgk te kannen worden God geve hst I Qeef mg uw paard Robert ik weet beter den wegin den stal Oa maar raat naar binnen en wacht mij daarj zoodra ik do paarden bezorgd heb zullenwij gaan zoeken i Robert deed wat de oude hem zeide hoa gaarne hij eyn post zou overgenomen hebben by wipt dat hij zich te vergeefs tegen den wü van zijn oom zou vcraetten Hy trad door de kleine zijdeur jn het huis waaiin eena aangename koelte heeTsohte nada warat die buiten reeds broeiend was geworden Het was hem als en droom zoo gevoelde hy zich weder verplaatst iq dat uur toen hg voor het eerst dat huis was binn n getreden de stille kamers had doorgewandeld en de bevallige slaapster had gavondoQ het was inderdaad bgoa o den dag af eeo jaar geladen Aan dien anderen tgd Waarin hg het sieke meisje had gezien dacht hy nauwelyks opdat oogenblik hy verdiepte ziob enkel in dien eersten aanblik toen die bevallige venohyning zi n hart liekoord bad De toorarmaobt die kam aedsrt dien fai e Den Helder Leiden HertogenMo eh eo Maftitricbt 3 ds 1893 WB bg direoteor van bet Damae koor Excelsiorc eu van BergQn op Zoom s mannenkoorc Nog onlangs óp bet ïn Septeqiber jl te Brosset geboodea oneoar had bg met zgn mannenkpor veel succes lo 1894 benoemd tot officier de I academie ontving ris talentvolle maaioas 31 AugoBtaa jl de koninklgke oadersrheiding vao de gpnden eeremedaille der Oranje Kaaean orde Men deelt aan bat Volksdgb ff mede dat aan boord van bet waobtsefalp te Amsterdam een matroos gestraft is wegens belevdi giofc vaa het vaderland I I e zaak heeft aich volgens den bedohtgever als volgt toegedragen Vrydag il was eanjg volk besig eteenkolea ta laden op een kaaooDeerboot Hat waa zeer kond en eeo der matrozen iet zieh terwgl hg in zgn handen Btood te bitzen de vroordtn ontvallen Waaraa a a wg toefc geen Fransoozen of Spanjaarden f B er ia dat vervloekte land is Jiet altgd zoo verrekt kendU De adjodant maebiniet die dit hoorde dowde dei matroos ia t voorbggaan toe Je moest je Bebamen sohnbberd ongelik t eo toen hg later terng kwam voegde bg erbg Ga je maar veraaipen jï ntel ertooh van I c NoQ jt Dttroordde ome iuatroo ik vreet er wel van maar daar werk ik ook voor Dat waa te veel voor bet vaderlandalievende hart van den adjiidar t roaehinip t en Ibg ve klaarde den matroos dat hg rapport coa maken Dén volgeoden morgen moest de mftN oos zich inderdaad verantwoorden over b ijpoor hem eenprokene en daar hg niet ontkende dé geïberimiueerde w lorden ttr hebben fiebeiigd werd hg gestraft wegens avadtrrlandsbeleedigiog Regele de agent ta Oonstanz van de Duitaehe Rgk bank heeft zooa s f n gebleken is in t gebf al niet mimUt dan 610 000 mk verdaiaterd inbegrepen de 260 000 mk die hg aan baar geld heeft med rieonmen De man leefde betrekk lijk eenvoudig en meo vermoedt dat al bet geld met obgelnktcige beursspecHlatiëo soek is gemakt Er wBraa in den laattten d klachten t n h m ingekomen en men vermoedde dat zgu Boliditeit niet boven verleoking was zoodat hg met 1 Februari 1897 oatslug gekrti An zon hebben dag aan het meisje iieboeid hi ld was niet verbro ken geworden maar Gs4 hem at sterker en sterke in haren cirkel gevangen houden Toen hy haar eenmaal had weder gezien woa zijn hart steeds voller geworden en wanneer hy dan weder var van bau verwijderd leefde bad hy wet gemerkt dat er gsen plekje in n hart meer was waarin zg mat woonde zg zijne Schoone Slaapster want hy koa hel nog niet over zich varkrjjgen haar anders te noemen Hij bleef staan en keek om zich heen en luiatefda alles was stil Toon liep hg werktuigeHjk door tot naar de groote zaal waar hij haar toenmaala gevonden had Daar waa zy niet doch de zonnestraal was er ook thaus wadar en schilderde de schaduwen der bladeren op den grond als wilde ook zg hem zeggen Het is alles als toen t Kn b ging weder terng den trap op zacht want m die stilte wilde hy niet de eeaige zijn die gedruis sanbraoht Zoo lieji by verder tot aan de 4ear die naar het vertrek kidde waar by voorfaesn het zieke meisje faad bezocht hy deed de deur optn De hond had hem reada in de verte gehoord en stond hem kwispelstaarland aao de daur te verwelkomen zonder ecbter een geluid te geven NaHat h j zich even door Robert had laten streelen wendde b ziob weder van hem af en keerde naar lyne slapende meesteres terug Die beweging van den hond was evenwel niet noodig geweest om Robert te wyzen waar zgne slaapster zich bevond Robert had haar reeds lang gezien en by zag weemoedig en vol verrukking tevens op het slapende meisje neder Walk een rozeÈgloed U t er op die wangen en boa kalm en gelnkkig was de gUsalaeh die om hel kleine mondje zweefde il