Goudsche Courant, donderdag 24 december 1896

Da Par seb dieven 4 an voor bun AmenkaaoRime collAga s niet onder In Amerika wandwf men door e n straat den volgenden morgett ia de I eUt verdwenen Dieven hebban de buiten meegenomen e f ariJB balen de dieven niet minder brutale atékjes nit Oulangl i£gn Ö bezig gawaest niets meer of minder dan dan dome central ende dertigmeter galerg dran het paleis an bet Cfaamp rf vim da laatste tentoonstalliüg te arbaoi 4e in 1 9 werkzaiim g Mt bbaweiJdffr wereldtea S iN iBt olfOjftVen van zyn idig te w rk Wa p kunstenaars makep niet r I omslag Hm moniterda een ink getal dagUiqpers aan vericnjeeo met ziju werkv k op k ren ochtend wr bet paleis op J betj Cbampj deJMars JtItiatst f adders tegen dfl muten bi kmei v öor d d ingang vfitcb l ï i L i tji fooden gasgeleidingfen weg kwiamen de zinken platen dttbenrt Het ileef er niets ti en en Dbeid en als bri oh honderden rea volgden AajD evaogeD 1 Omber TUd van Greeawtcb Directe Sp rwegvcrWrt HDge i met GOUDA Wloterdienst 1896 OOUDA sOttiboau 11 1 3 18 18 18 88 1 88 8 60 8 87 4 60 18 88 4 67 1 7 4 18 48 8 11 18 68 1 8 4 8 4 16 6 80 SOTTIIDA U B b D D A 10 18 11 60 18 87 1 0 1 44 10 88 1 64 i 8 01 10 48 8 08 ï 10 48 18 08 18 47 8 14 8 0 4 04 4 88 8 0 10 8é 10 17 11 81 8 47 t 11 8 84 11 l r 11 8 Ï0 80 4 6 10J 7 11 81 8 17 6 81 7 88 8 8 88 8 41 6 40 8 l7 8 47 HAAO etIDA 7 10 7 46 l J BOpPA DÏN Bi e ZogtermMrZegwawd Toorbnrg Ha Hage 487 S0 7 48 8 60 8 19 9 4810 11 ll m8 8a l 36 9 44 8 40 4 104 88 6 88 6 187 18 7 68 8 88 8 68 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 8 18 84 Z Zegw6 8 ï f 10 88 f 1 66 4 63 M 8 48 ZII M 8 17 10 48 8 6 6 04 8i89 69 Onud 8 88 7 60 8 13 9 i8 9 47 lO li 10 6418 0618 88 17 8 14 4 084 888 16 6 88 8 607 4 88 9810 1010 88 U T E I O H T O O D B A 10 16 18 88 11 88 18 8 3 08 8 68 4 46 8 U J f 6 8 0 9 0 10 8410 88 11 66 18 84 i 4 18 8 84 S8 10 8410 48 4 84 8 88 9 84 10 10 10 69 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 8 88 6 119 49 11 10 Ol SA IITBIOHt U l 6 8e 6 37 7 18 7 66 8 1 88 8 68 lO 10 67 18 86 8 80 Oxlaw 6 46 64 I ll 14 8 87 ffiwnla 6 68 7 8 8 18 t H 8 17 4 41 6 67 8 66 8 81 10 17 10 80 1 10 Ao 84 8184 6 17 7 18 8 48 M 41 i 1 17 3 08 8 60 8 18 6 7 4 U 07 Goud tHtkt 8 18 i 7 48 8 88 8 64 10 61 11 J6 I Nw imsterdm f SWp Wo nid g OOUUA AJUTBKDAI Qimia 8 81 8 68 10 87 18 10 4 U 6 titm 0 8t 8 14 8JT 10 68 1 8 r I 8 M lltpt t Kootdarp IddMluiiduB i BU iw jk Xnliwif w Ha ndoip t V AIISTIXDAH SOODA 7 61 loa 10 8 AjuttrdtmO ft 7 l6 8 16 10 48 8 84 8 68 1I M a I 7 18 849 9 14 18 10 UJ 1 18 88 8 41 I LM t SawU 8U ilt BUI atwt aitl op 11 Nur nit Zürich gameldi wordt bwft Hegele sioh giflfceren te liiohteDsteiD in St Gslle vakr hg lich ledert Yrgdagarond achoil hield TtrgiJtigd met orfine Ëy ïs nft r het tiekenhnis Wftttwyl orergAbreobt Id het FrieeChe dorp JitbbegK ii het geloof ua hel eeii log niet TerbaDneo Sea bejaard man besmeerde p den dag waarop sgi a vroaw wae begr TeD den dnïmpel zgoer hut met doi elidrelc opdat de heks TOorUan Di t meei io ago wooiag zoo kuDiiea komeo I Staten aenéraat 2 K his Zitting van DiQ8d g 22 Dwéaber Bg de behanieliiig van het ontwerp op dehemog ren wik ep weegloonen Toor AlkmaarHoorn ParmerJld en Ëdam tot 60 Cent mr 100 kilogram gl clurenda 3 j n Terdedigdej ede heer Zgp xgnlameDdemeDt totLvermindirlngder heffing tol Mt cent en elechts 2 jiMr alsvolkomen gebillbkt door i den t éqeij ndenk asaaoToer zooiat de verlieaea tengevoice derTorige Terlaging gn gedekt Vs heer Feif beatrgdt het amendemetktiopgrand ran Atm fiuancieeïea teestaad der m moeatea ook nennene de m derheid der oc urmiaiie van rappe rtettri m Dé miaieter ian Binnenludache Znken elrydt hat aoienaement Bgieiidere ometandigheden tot afwyMn beaten Q bot aanbangig zp tan eftai ümmeieele rebelingdergemeent n en tegen fe beBng ran 0 t is g en enkele etna geboord BoibQ4ï p toestand der rliir gemeenten ebeil long iyii loodat daarom rwui het ftmebuemei t bepaald onaftn pmelgk ia Het amëndeaTeut ZypIs rerworpeo met 40 hn 28atemm n Bet ontwerp is goadgf keord j ipiloo ego aaugenonlen de proviueiale be i ingen bet ontwerp tot öatbindiog van de rH AbiRterdènl aangaande een tttrein in de lUadhnïsatraAtjj tie wgziging der Il iHohe Begrootirig en boofLlfitük 5 By de Toortzeitiog T a bat debat over de aoikerwet aehtte de heer Bornibiua de besober ming TOor Hf fabrikanten nog veel te hoog Tbgen hut fer van den n inietei rèrklaarde hg geen overwegend bez aar è hebben Maar wai teg n bet s atelsm van protectie omdat dit ten prijtkel tot aciititeili wegneemt De heer A eee achtte acedns rerUging nog I ontgdig en rei dedigde het exbrcise stelsel Qg luihtle inkorting der befiehcrmiog allestip gemoitvee en waarichnwde tegen de gevol gen van opdrgriqg der cnltotlr ter inetandboading eener boóge baeeherming De heer Rutgers terklaarde zich ook tegen hoogere bescherming dan de regeeriog voorstelt D betoogde dat de landbouw daarbg geen belnng heeft De minister ran financiën verdedigde het ontwerp als de beste voorbereidipg tot oplosling Tan een ongeiouden en ge aarlyken toestand dia nit eene onmatige uitbreiding der bieten oultnor 2on ontstaan De eerete artikelen sga aaagenomdh na rerwarping ran een alnan dement Bonman Een Doitseh oorrespondent te Londen betreurt het dat ovela plnmpnddjiage nit Engeland jaarlgke nnar het Vasteland wpr4eD geionden en geeft daarom aan zgn Daitsche leieressen bet volgende recept voor een echie plumpudding Neem 1 pond bast oeeennierenvat 1 pond Ï eraept brood i pord meel 450 gram suiker pond gewone imcgDen onder pitten iiODd HltaDa roagoeo pond krenten 125 gmm gesuikerde o anjeechilleo 125 id oitroenscbiU len 224 gram citroensap 12 eiaren V J goede rum V room zout en wat kaneel Het vet wordt goed e4hoon emaai t en zeer fgn gebakt eo dan in een scliotel met de overige beitanddaelen behalve de rum room en eieren goed Temfengd Men ktopc dan de eiaren even met de room roert er dan de mm door en mengt eindolgk allee dooreen Het geheel wordt in een meï boter besmeerd servut steTig vastgebonden en dan gedurende 5 of 6 TM 7 88 7 88 7 48 7 88 Ó mi Niaawerknk 8 88 SottanUm 7 8 88 8 3 8 H 8 18 8 86 4 88 8 8 8 14 8 81 6 87 BsttonUa Sapdla Xiiawaikuk KtotinAi onr echtereen gekookt in w ter met een weiutg zout er in Dan maakt men voorzichtig het servet los en dient de pttddiog op na er rnm drer I te hebben egijtten e ie bebhan aangestoken man gebraikt er een wgn of punchsaps bgt Wil men een kleineia pudding don vermindere men de bestanddeelen naar evenredighuid en laat bet meAg el 4 ar koken Men kan ze dan na ze goed te bebben lat Q uit Jtrnipen 3 4 maanden bewaren mils op een koele en droga plaats Voor ee te brnilcen moet pien ze dan nog 2 nar laten k n De Qprreepondent voegt er bg dat bg van toezending der eerste proevtio van zulk een plumpudding made in ie rmaoy verscboood wensetlqi te blgven ck vlotte daq eoD tsdal een ld weer tsïH ers laan dacht kwam ten emgaf bevel te neoljen Duari van n koep l goed ha sppijdig gerasi e vali hi week dunrdelde was vfrzameMt om de gebonwoL den voortgang vani de iafbraaljc de politie erHbij te pa om nienwefg rigeo op den noodigen ttfetaq d te houden ob t zg het werkvolk niet in den weg zoude loopeD of door de neervallende foorWerpeni getroffen zonden worden ledi eeu wsa overtuigd dat men beiig wae de eerste toebpreidnelen te maken vOor de tentoountelling van 1900 Op eeo mpoiao dag kwao eender gemeanteingenieuri daar voorbg Hg etood verstoéid Wat gebeurde hier Wanneer er geboowd ofafgebroken moeet worden diende hg het tochte weten I Hq informas de op het etadboi enook daar begreep niehiand er iets van ebr pte een doiater rermoeden in het brein detgeZamelgke gemeenteambtenaren en de pol tie werd gewaarschuwd Bi6nen enkele uren warenDarbon eli drie betera der geatölau voorwerpentn baar banden In den tnd van 8 dagenhadden de Laataten voor 20 000 frs mataalopgekocht De weri lieden het men ongemoeid Zyverkeerden in de vaste overtuiging dat zgvoor een goed doel aan het werk warei bovendfen had Darbon beo met lofwaardige Danwkeurigheid het ferdiende loon steedsUitbetaald indien men Darbon ztjn gang bad laten aan bad hg oo etW8 eld bet gebeelo palais na allee wat voor hem eenigszins bruikbaar was gentplen en daardoor der tentoonstelling van IdWt die tot heden nog geen teeken van levtn gaf de voorbereidende maatregelen voor een groot deel vergemakkelgkt 88 18 88 9 81 8 61 10 11 Dezer dagen ovorleed te Pargs een ruim70jsrige rentmeester zekere mevrouw Perré die in de laatste jaren van haar leeen slechtseeo hondje tot gezelschap had dat Inislerdenaar den naam Lili Toen het diertjeb gi iep dat z n meesteres dood was gai bet blijkenvao de grootste droefenis Htt ging naai daoverledene Hggoii builde klagelgk en Jekte hetgelaat der do de alsof bet door deze lief koozinffen ö hetniffingen an smart bet leven weer Il wild9 doen terogkeereo Dag en nacht waakte bet dier bg bet Igk souder te eten sf te drinken Toep de mannen kwamen die het Igk zouden kisten toonde bet dier dat overigene niets gedaan bad dan buiten ploteel ng eeo dolle woede Het beet naar iedereen die bet Igk nit bi t bed wilde nemen Met de grootste moeite slaagde men er einde gk ia de arme Lilii te rerwgderen en jn een lohderlgk vertrek op te slojten Twee dagen later evenwel wist bet dier uit dja kuiper waar men het gevangtiu hield te ODtsoaMen Qe kist die het stoQsIgk oversohbi der meestert van Lilli bevatta itand op dat oogeublik in i de gang ran bet itiirfbuis De bond ging onder de sohragen der kist liggen en bleef daar totdat de Igkkoets voor de deur kwam Het troowe dinr sloop onder den wagen zoodra de bidders de ktst onder bet l kkleed hadden gescHoven en toen de stoes zich in beweging zette zag man dat Lilli met hangende ooren en den staart tossohen de pooten ott er bet sombere voerjiaig ign meesteres volgde tot aan d kerk Notre Dame desCbampa waar de Igkdifust plaate bad a deze cnremooie volgde het dier dat voor de kerkdenr was gaan l ggèo den stoet tht aBil bet kerkhof vmi Moutroage waar het i droevig gehuil j uitstiet toen de kist in del groeve werd gilatet Hoew it de getroEjo toescboawen de grootste moeite aanwenden om bet dier mede te oenieo bleef Lili é afloop der plechtigheid op bet kerkhof botend naar iedeif dto in de nabglttid van batlgraf wildj kom n M f ff sobi r T p dei rieretj itdeHofiitadtf in ide Aro emsc B Courant i et te verbaleh pt og nd v rVber if een ifariant op een onJ Miemai vaneen pas bili ema ambtenaar Weerieo die op ign nieuwe ïburean anokMiRnde ni zgnbbef tot ag e ontiteltenis de n t u let O fdieu bg flo o even in eeo opeóhflEmiddel vlegelaebti bejegend bad Dit berinlierde 4 ig aan eenderlgelnk itfcident in Den Haag votrg vallen met een Hiagsch Jongeling dut 40 eenige tgd goledeii met naam en toenaam van de betrokken pe oüen werd medegedeeld Een jOng Hagennarjjdie te Delft voor ee e staatsoommiasie examen moest doen bevond jj icb op de reis daarheen op den tramwagen M de Ign Binkaelraat Hollandacbe spoor bergdbe met een eeoig medepassagiere een hem onbikeod heer Op het Pteüi gekomen liet het jongemeoscb in de nabgbfliq van een Sigarenwinkel ophoaden en de tram wanten totdat bg eigaren badge kocht en wfdér ingestapt was Toen da medepnesagiar die baast f chei n te hebben daa over den conduotear zeer kalm aene opmerking maakt antwoordde bet jongemeuBch op een aanmntigaoden toon ja mynfacar zóÓ doen wg dat nu hier in den Haag ala t o niet bevalt dao knnt u uitstappen 4n verder wandeled De and r zweeg Tojpii au he jonge mensch te Dplft voor de examinatoren verscheen ontwaarde hg tot zgn schrik daaronder ook den medftpassagiar Het examen ging zeer treurig op bi Da elke vraag moest hg het antwoor4 scbqjUiigblgvpn en wanoeer hg poogde te antwoorden raakte hg geduqht in de war Ten slotte maakte de examinati r de droge opme kiDg U achgnt zich in den Haag beter op uw gem k te gevoelen dan te Delft mgnbeer c Uit Vlodrop wordt aan de L K c geschreven s U t 6 61 14 7 17 ir f 7 88 f 8 10 8 44 8 88 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 8 60 4 18 Utiwllt 8 88 7 80 88 Wwrdm 8 68 8 11 Oudawttn 8 1 Op een der naburige kasteeleu deed zieh t volgend grappig voorval voor Twee troopeK van beroep hadden het voornemen opgevat de twee nienwetiufcen van het atot rentmeester en jager dia hnn collega s achter deVeeri n zaten eens lekker bg den neus Ie pakken Na ziftl oirtirtttigd te hebbon dat de lOnadige Qerrc me t gemalin roor een acht dagen op reis waren gingen zg in een geleerid deftig jagenaoatanm nur het slot om met mgaheer eo jachtpartgtje te honden Toen zg van den portier bat aanganaaiq oieows ön vingen dat mgnbeer op reis wu Troegen sg of dan de rentmeester of jager niet aanwezig was De reotn eester werd gebaald en toen ag aich oorgeateld hadden met ean forscfa klinkend Vonv zakten rentmeetter en jager die ook wa toegesn bgnn voor de nieowè i delijk4tt op de kèieSn Dadelijk werden de Doodige toebtitPfiikblen gemaakt om deuienwe hoogo gaaien ar eens flink 0p los te laten knallen Wi at wgl mgnbeer en riend toch afwezig watf gaven zg voor met den laataten trein hnii iraart te willen keereu Per rgtuig werden zg naar het station gt bra dit om dan de reis tot de plnats van besteoftmng roort te kettên afwaar zg door eenigeo honner vrienden van ban hearlgbeu last bei rgd werdin deze bestond uit een prachtigen reebok veertien tiazep zestien kongneo an een wild kat De heeren Von nnd zm njerden ranlharte met den goeden uitelag gefejiqiteerd i Dat de heeren van ib t stroopetlgilde ov rdeze gr p in hun ndpjin gd b oeft geenbetoogi f en dat de ren meeste en de jager ten alles ter oors in gekomen aen laag fDverontwaardigd gezicht trokken en stroopersBfnwigen wraak bebben gezworen Iaat sicbOok begrgpen Do bet ergs iiia allaa isnog te wachten ala mgnbeer dp van alleeonderricht ia thuiakomK I Posteryen eo Telegra hie genoemd i 1 $ Jan IB97 Tot adsiateot té Dordrecht f A A Brandt thans kajtoorkneohtj aldaar Verplaatst I i p 16 Dec De klerk der postergen n niegrapbie2df klasse A J Lindtran Tiel poAtkantoor naar Kottfrdam postkantoor 1 de feelegrafiat A Oostenrgk van aterdamnaar bet bijkantoor Overtoom aldttar 1 6 Jan 1897 Oa klerk der posterien Ie kl M I A Kugpers van Eofiohede n r Tofen de klerk der postergfo n talegraphie 2djkl J A Krgger van Rjtterdamj telegraaf kanltoor naar £ nacbede de Itlerk der telegrapbie Ie kl J Zaatman van Amsterdam naar Rotterdam Geplaatst 15 S tc De klerken der post rgeü eo tategrsphie e kl H Bgl en H Lieman afwezig geweeet met milttieverlof te Amsterdam tele gra ifkaotoor Verlof verleend wegens ziekte Aan den commies der postf geo Ie kl W J iBori erhoff Uutdar te Amsterdam van Q December 1896 tot eq met 31 Jnnuati 1897 Eervol ootalagen X Jan 1697 De telegrafisten J M Pooa en E A Geeiiing beiden te Rotterdam eo C K E van den Berg te Amsterdai OverltdttU 7 Deo Da commies der talegraphie Ie kl U van Breda te Amaterdam de klerk der postergea en telfgraphie t kf O C A Retmeringer te Amsterdam Amstel straat Te rekenen van 1 Jaunari a s kunnen door tuBscbeokomst van de f ranache Administratie mede langs den weg van Spanje pakkettan worden verzonden naar Portugeeficb Weet Afrika welke echter het gewicht van 3 Kgr nil t mogen te boven gaan Het m Nederland te heffen port en de aan de vreemde administratiën nit te keeren vergoeding bedraagt voor elk pakket naar Cap Vert en Guinea f 2r naar B Tbomv Principe eo AuftOla f 2 50 Elk pakket behoort van vier donaneverklaringea vergezeld te tgn Mede door tnescbenkonlBt van da Britiehe postadministratie kunnen thana gewone pak ketten bet gewicht van 5 Kgr niet te boren gatinde worden verzonden n ar de Sfyehellen eilanden 10 40 11 18 8 36 8 43 8 61 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 8 8 13 8 88 8 8 10 7 16 8 8 10 69 11 80 J 6S t 5 1 1 8 84 10 4 9 87 8 47 84 10 01 4 88 I t7 7 46 If 4 48 8 18 8 49 t 48 7 48 9 88 8 88 Het in Nederland ta heffen port bedaagt voor elk pakket TM aen g wioht tot 1 Kgr f 1 627 Ttii 1 3 Kgr f 2 25 3 5 J 3 87 Elk ptkkat behoort fin iiit doaanaret klariogaa Tergnild ta igo Hat in Kedarltnd ta beSaa port en de aan de vraamda adminiitf tiin uit ta keereo vergoeding vegens pakkeren beatamd voor Montenegro i nader Taatgaileld op 1 1 25 Pakkettan met eet raren beatamd Toor andere plaateen ii Eritrea Italiaanacb Atriki dan Maaaoeéh en Aaeab kunnen thana weder ter reraending worden aangenomen Bet poatkantoor ta Chiengmai in Siam i roor dan dien t der pakketpoat in bet laternationaal parkeer opengesteld fr Vacante diraclie Poet en telegraalkantoor Bergenopsoom Jaarwedde f 2400 en vrye woning Botgtoobt i t 20 000 Otaaiboon aan de ambtenaren van da beide dienatrakkeo rrgheid wordt gelaten om sicb aan te melden bebben toob iageTolKede bepaliugen Tan het kon besluit van 21 Maart 1894 u 17 de telegraafambtenaren voor deze directie dan ipbrrang Sollicitktiëu ia t4 lenden vóór 6 Janeari 1897 RIJKSTELEÜUAAF De dienatnren Toor de beide Eeratdagen KQlIan agn ala olgtï Op YB U DAG l il Eentdag M dan gewonen Zobdagdienat dns van 71 8i tm 12l 14 en 64 74 nm Op ZATEUDAe aen Kar td4 7i 81 vm 121 4J en 61 74 nm De ander dit kantoor rdsaorteereode telephoonki toren te Zerenboiien en Baastrech t bebben echter op de beide Kerstdagen gewonen Zondagdienat namelyk i ZeTenhniaen 7V 8Vs m en 127 l i Haaatrecht V i Sf im i lla tgdan Oreen ieb De Diraoteifï van het Rükatelegraafkantoor TA SCHOOWENBORG BuiteolaDdscfi Overzicht Allerlei tegeostrgdige berichten worden weer over den tegenwoordigen stand der Hamburgaehe werkstaking verspreid Wolff s bureau gaat VQort met het roodaeioen van mededeeUngep waaruit men zoq tooelen opmaken dat bet rarzet der atakel nog maar zeer knrt zal dnre De Hamb Curreapondeat b6 weert dat een deel van de lichteVacbippera eargialieren waer aan den arbeid gegaan i maar bg het COfnité ie nieta daarvan bekend De politie dw reeds het honden tan inzamelingen aan de hniaen en het rondvaren van commissarissen der werklieden op ach roef bootjes verboden heeft belet nu ook het vormeo van posten in het vrg ha ven gebied De werkstakers hielden eergisteren elf bgeenkcmsten met groote verontwaardiging werd het hier en daar uitgesproken denkbeeld om toch masr bet hoofd in den acboot te leggen verworpen Een brief ach rgver dia overigen den stakera welgezind is abbt bet begrgpelgk maar ook batranrenswaardig dat Zaterdag het bealnit genomen ia om de werkstaking voort te zattan Bsgrgpelgk want ieder die niet geheel ookekend was met de stemming obfler de werkstakers kon voorzien dat dezen niet zonden overgaan tot onvoorwaardelgke onderwerping Was er in het antwoord van d n Hambnrgaoben Senaat ook maar een enkel woord van welwillendheid te vinden geweest dan zon de beslissing wellicht anders uitgevallen zgn Maar dat zoo botweg aan de werklieden als gabeel het recht ontzegd wer om zich partg te stellen tegenover de vereeaigde werkgevers moest tot verzet prikkelen Toch was t bealoir betrenrenswi ardig want in de gegeven omatandigbeden ia het een wanbopig verzat an de honger moet t op den donr winnen ook vaa de tanifte volba ding Ook da Frankfortar Zig c deelt uit dienhoofde bat standpunt van den afgevaardigdeLegien en van de meerderbeid van bet werkte kin gscomit Oe audiënfaie v i ddn Rasilsclien gezant Nelidof bg den Sultan zon wordt uit Conatantiaopel aan de Frankfnrter Zeitungc gameid heeft een uur geduurd Nelidof bad daarna nog aan langdnrig oaderhoud mat den Grootvizier Over ds audiëntie wordt io diplomatieke kringen slechts dit gezegd dat Nelidof babalva aan mondaIin e opdracht ook eeo iganfaandig schrijven van den Tsaar bad mSd bracht Volgens denzelfden bcricbJgaver zgn de waehtposten en patronlles weer aaozianigk veraterkt Ygftig officieren m oeten spoorlooa vardwanaa zgn mèa legt dat zg nachta aar Jildiz Kioak gebraebt wvrdtn waar over hun lot beelist is Offioieren die niet tot da omgeviag van den Saltan behooren mogen bet pdieii niet naderen San later bericht meldt dat da bgeenkomlt dar ambassadaars tot Woensdag is viprdaagd bmdat allen bv hnn Begeering inetructiea noaatm vragen aangaande een dar beiprokan piaiaa In hal Deaasobe Folkethingc ia de ichau ring der conservatieve partg thana ean voldongen feit tarwgl do gematigden van rechte iioh onder leiding van Lars Didesan vareenigd bebben tot een soort van middelpartg heeft de ond mini ter Soavenioa bet reitant der Uitereta Reehterzgde om zieh venametd tot een nieuwe groep van onverzoenlgke ooneervati fen Vermoedelijk zullen nu onder Lars Dinesena streven aieh allenga vele gematigde leden van de Linkerzgde tot de Middelpartg voelen aangetrokken In e k geral ia da maebt der uilarstsn gebroken maar bg da irstvolgeude algemeene varkieting zal pas kunnen blgken hoe da kiezers er over denken In Ij rland is met vrreagdu vernomen dat koningin in Victoria 1897 het jubbaljaar barer 60 jarige reffeering voor de vierde maal een bezoek zal brengen aan het groene Erin Haar vorige bezoeken hadpan plaats in 1849 in 1853 en in 1861 het sterfjaar vau den Prios Oem al maar sedert niet meer en alle drie de bo20 ken te aameo donrdeo slechts twaalf daiien en dat 60 lu jareo tgd Maar toch heeft Victoria t nog beter gemaakt dan haar vooi gangers die nooit den voet id Ierland g zet hebbeu behalve George IV in 1820 en Willeoa lEI maar d t was in 1690 tgdens den slag aan de Boyoe I De hefhr Olney de staataseeretaris der Ver eenigde iiJtaten beett duidelgk en onomwonden Kezegd wat bg dacht van de motie Ganeron Zelfs al zon bet Congres die motie aannemen en na het veto YÜa den Prenideiit opnieuw aannemen met tweederden der fitemmen dan nog zoo de regeeriog de motie bascfaouweuala een particuliere meeniog der voorstemmers tonder bindende kracht Het uitvoerend bewind alleeil beeft de macht ünba als oorlogvoerende mogendheid te erkennen en een beslnit van de wetgevende macht kan niet van kraebt zgn waar het een prerogatief van den President eo zgn kabinet geldt De regeenug zou dat beéloit uitaluitena te beschuuwen hebben als een vingerwyziog Zoo ongeveer fs de redeneering van den beerOlney Kn bg beeft hierdoor de zaak gemaakttot een veracpil over een oonstitntioneelequaeatie De oorlogsp rtg in Vasbington is uitermate verbitterd over deze hopding van den heer Olney die zg in etrgd acht met de grondwet Zg dreigt zelfs Olney en preaident Cleveland in staat van beBoholdigiDg te stellen als zg weigeren ren besluit nit te loeren dat door het Congres met de grondwettige meerderheid is gebomtn Ook bierop is wel wat af te dingen In da eerste plaats ii de aiiledgiog die de heer Olney ge ft vao de bevoegdheid dsr uitvoerende macht bgoafniet te bestrijden En bet ia nog zeet de vraag of werkelgk io beide Hoizen van het Congres een meerderheid van twee didldefi voor de rmotieCameron te vinden zal zgo Reedj nu beginnen de pbriienhere belangen zich te doen gelden De katoenplanters in Memphis hebben uit vrees voor een oorlog met Spanje de senatoren van den staat Tenesaee uitgenoodigd tegen de motie Cameron te flten nen En dit voorbeeld vindt zeker navolging De sTimeac verneemt nit Washington dat de verklaring van Olney zal kdnnen leiden tot een conflict tasacben bet Parlemeut en de uitvoerende macht En de Daily Newa ontvauftt b t bericht dit de Jipgo a woedend zgn en Olney zoowel aU Cievel ind uitmaken voor dictators die de Grondwet van de Republiek geschonden hebben Maar beide bladen gelooven niet dat de motie in Senaat en Kamer de gevorderde meerderheid o krijgen zal Vooral no de behandeling in den Senaat ia uitgesteld is de kans groot dat zelfs in den Senaat de stemming zal omslaan En in de Kamer verwaebt men verwerping Zaterdag was de beurs in New York veel vaster gfstemd omdat men voorzag dat de motie tocb geen gevolgen hebben zal De houding in Spanje blgft kalm Zoolang bet Parlement alleen zich voor de erkenniiig van Cuba als oorlogvoerende mogendheid nitspreCjItt aal ie Spaanse e regeering daann geen vcasas bellic zien na de verklaring Van Ö ney Om elke batoogiog te vermgdeiï die water op den molao der Amerika Mcbe Jiogo a aijn zou h eft de regeeriqg last gegeven het gezantsobapabotel der Voreenigde Staten te Madrid eu de woningen van alle Amerikaansche coosulfl aorgvnldig te bewaken Overal worden maatr lep getroffen om de bevolking king tot kalmte en gedold 4 n té manen en zoo noodtg demooslraties enmiddeltgk te kannen onderdrukken De hondiiig der ijerti ta voorbeeldig D vfaanchuwing van minister Canoras is door alle or gauen opgenomen en ganstig beoofdeefd Oeperaal Weyter heeft hevel ontvangen krachtig t eu de opstaudeÜngen op te treden Men verwaobt weldra een grooten slag in de provincie Stfnla GlaH waar Maximo Gottiez een trgdmacht ligeen heeft gebracht met het doel naar Matanza i en naar Haviua op te rukken t NIsdWB ZENDING Dassen Handschoenen EN PARAPLUIES A van OS Az Kleiw eg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam ii DECEMBBB lotkn 89 98V Vrkn f 7 101 86V 84 84 Vi t 97 98V 104V 61 1 nol t 987 41 100 967 tl 550 6S0 100 84 1017 800 1897 51 ll J 99 183 997 75 25 108 95V soaVs 8327 108 68V 64V 16 i 98V 61 777 loiv 101 101 99 145 1337 Ill 101 467 101 ity 1041 78 106 8 A 88 48 Vl 188 80 10 107 10 Vi 108 1167 lil n i 110 84 NiMBimD Cerl Nad W 8 S i dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoHoii OjI Gbudl 1 81 88 4 iTiLip Insohrijrmg 1W8 81 5 OotTINa 01 1 iu papier 1808 6 dit3 ia zilrer 1888 5 FoaTVOAL OU met coupon 3 dito ticket 3 BIIBUXO Obl liianenl 18 4 i dito Cocons 1880 4 dito bn Bathi 1889 t dito hl Hope 1839 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 8 Sjasii Perp I schold 1881 4 Toaliu öeprCoar leen 1890 4 Geo leeniag soiie D 6oo Ie niag aeria O ZuiDAra E p v obl 1898 8 Manco Obl Bu t 8cb 1890 8 Venezuela OIiI 4 oabep 1881 AviTEiDu Obli atiea 189i 3 BoTTiBO u Strd loeu 1894 3 Nlo N Afr Uiadelsr uad Areadsb Tab My CertitioatOD Dj iMitatFohapp diti Ara H pochoekb pin br 4 Colt My der Torateot aaad s Or Hypotheokb paodbr 81 NederianilBclie bank aaad fsd Handeloiaateob dito N W k Pao Hjp b pandbr B Bctt Hypotheekb paodbr 8i Itr Hjpjtheekb dito 81 OoBTi Ne Uoit HcDg bank asod Busl Hyp jlhaèkbaak paadb 4 AMIutA Bqu t hypoth paadb 5 Maxw L ti Pr L en oert 6 Nel Holl IJ Spiorir Mij aind Mg tot Eipl f 81 8p r aaoil Nel lod Bpoortregm aand Ned Zuid Afr 8pm aaad 6 dito dito dito 1891 dito 5 TALK Spoorwl 1887 89 A Eobl S 64V 627 78 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLKN Warsohau VVesuen Band 4 Bosl Gr Hu B 8pir Mü obl 47 Baltischo di o aand Fastowa dito aaad 6 Iwang Dombr dito aani 5 Korsk Ch Azotr p kap obl 4 dito dito oblig 4 8 Akiuka Cent Pao 8p M j ol l 6 Chio k Jortb W pr C r aaad d o dito Win St Peler obl 7 Denver 11 Bio Or Spm eert v a IllinoiB Central obl in goud 4 Loai8T SENiiBhvillnCJert T aaad Mexico N Spir My Ie byp o 6 Mus Kansas r 4pot prof Iiand N York Ontasioli West aand dito Penn Ohio oblig 6 Orsgon ahf la fayp in goud 6 St Paul Mino k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlya oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 CANiOi Can Bouth Cert T aand Vm O Ballw tuNa leb do 0 Amsterd Omnibus My aand Bottotd TramnegMnats aaad Nbd Stad Amsterdam aafid 3 Stad Bolterdam aan 3 Bkloii Stad Aat i rpen 18 7 Stad Brussel 1888 i HoNO Thois Kogullr GesolUeh 4 OoSTENa Stwtslcening 1860 ö K K Ooit B Gr 1880 3 Spahji Stad Uadri4 3 1888 Nli Ter Bei Hyp Spobl eert INQEZON DEN De algemeene rergaderiog ran bet Kederlandseh Genootsebap tot ledelyke verbeterinff der geraogenea boBJoob io bare sameokeniBt gebonden den 21aten Mei 1 1 tot het invoeren vao onderieheidene zigi n in het reglement allen de strekking heibenda om aan de gewone leden gelegenheid te geven toi meer ingrypeode modewerkiog Die lengevotge konn gewone leden door hei befttnnr banner aldeeliog worden uitgenoodigd siob als werkende leden te laten laMhröven ook konnen ey ala afgevaardigden optreden in de algemeene vergadering en bebben doe mede stem in de benoeming van hoofdbeatuarders el ik ig het in den vervolge ook ijjo die de besiniirderi hniaer afdeeliog kieten pe algemeene vergadiring werd tot hel nemen van die beilialtog geleid dqor de overtuiging dat velfr msdeWerkiog ea steun onmiel ir zijn ter bereiking van bei doel des Genootcohaps Zïrg voor dei ontllagen veroordeeldeeisefat ernstige pereoooinke toewijding en nitdien hoofde een grot t getal medestrgders we ke irder als patroon over een df t eer ontslageeeD optreden en met practische balp denzwakken ter xgde taan i t Dat die medewerking verleend ahl vfordan meent het hoofdbestnar tei m a v srwaohten Vandaar igne oproeping tot itail lioog en V TR P utitoii werkgtnni tn werltDemen om rooraamelgk door pprsooo gke taewgding bot Qenootaobtp te aleuoeo ea aldoa deal te oemen MO een werk nn barmbertigbeid dat teTens an groot belang Toor de masliebappelgka toeetaoden ie Het Hoofdbeatoar raornoemd i W H K MOÜTHAAN Toorailtar £ LAUBILLASD Searelaria Advertentiên Geheel eenige sorteering AMERIH ORGELS zoowel eenvoudige als luixe soorten voorhanden van af 80 Levering opder jaar achrifteiyke garantie Catalogus gratie Y van BREEBAiai s orgels ACCOORD CITERS Orgelcandelabres en Tabourets mede verkrggbaar WF Zeer geschikte C detnx TANDARTS E CASSÜTO Is 25 en 26 Üecemfieren 1 Jaouarl HIETTEEQNSÜLTEEm Wsit inwranng to n Jicht Rheamatiek Lendenp nen kortom legeo E len ran erlei urd Ifgt lamalketlllhaililauteiraiiilaatagea HS Anker Palnlxpefler Vat anet du steads b leder bnisgedii kS ünker PalihExiiBlfepT Pnjs 80 oent 78 oeet ea 1 26 de lieib Voorhandea b de mseate Apolkiten ea bb F At 81ohter k Oe ta BeU dam Een ware 8chat vqor de ongelakki e tlacbtoffen der ZeUbevlekkiag Onanie en geho jne nitapattingen ig fii beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKG Hollandecbe uitgave litet 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de vereohrilckelgke gevelgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt Jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlage Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzentluig vdti het bednw ook in poatzegolt en in eiken boekhandel in Bolland Wie zeker zyn wu de Echte Eikel CaCaO te ontrangen teaamengaiteld ea na vele proDfnemingén in dm handel gekomen onder den naam dea nitvinders Dr Uiohaelis veryaardigd op de tieste machines in het wereldberoemde itabbliwement van Oebra Stollwerok te K lèn elache Btkeji eacao is Tierkanteo btusep Deie EikelrCiéao ia met melk gekookt ecne angentme genmde dnjsk Tvor dagel ksch gekmik den i 2 Uteelefela ran t poeder iom ien kop CKoailati Ala geneeibaolitige èiaok y gerji ran diarrbee jleoita met water te gebruiken TérkrygUaar UJ da Tootiiaimile H i otnéken enk Vi K Va Kei wrfbnijee AjMtO n 80 e 0 90 TTÜS OeBtnalTvtnBvoonUP IMt hnd JuHiM MatttnIdtA Amsterdam KelTeistraet 108