Goudsche Courant, vrijdag 25 december 1896

35iste Jaargang Vrijdag 35 December J806 No T156 wmm mRMT IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels k 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letten worden berekend naar plaatBmimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VUF CENTEN aÓ i PDIKE ODDÏ f i J SCHIEDAMMER GEUEVEE Xerk Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz Tf B A ls bew a ran echtheid is oaebet en kurk steeds roorzien van den naam der Firma P HOPPE NIGHTOAP OudeSIGAREN Bit d fabriek T n A BILLEN Delft zgn rlirggbaar ia het JUagaxijn D 25 La ageTiondeweg Gouda Koninklij ke IMaeliiualeFabriek DEEONISELOEU H N vanSchaik Go gevestigd te Oravenha e Ueppterttraat 9 en S9 nabg de Regentesselaan Hofle sra ciers TAS l U den Honing 7an België INDIEN GIJ fOEST g ebruikt de L ü Allerwege bekroonde V trddberoinideSuperior DEUIVEN Borst Bonig Extr act r MELIANTHE FLACONS van 40 Cte 70 Cts en ƒ 1 Terkr gbaar hg P H A WOLFF Drogist Markt Gouda K H TiK MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAIf Moordrahl J C RATELAND Bos cop B T WIJK Oudtwaicr aBAHSS KAaASmS DU Frintemps NOUVEAUTÉS WU Teraoeken de Dame die oni fdlliu reerd mode album voor het Wliil j J o n nooh niet ontrangen hebben dit t willen aanrraiïen aan I JULES JALÜZOTCC rirh HetzelTe wordt dan Magaand gratis fi noo toegezondeo Bestellingen yan af 85 fraacs Tfy Tan alU kosten aan nuis met 6 Tarhooying RéixpéillHe lniitsor i Bowwltil tI Het beate oaacliadelykate ea ge makkclykite poatstnlddel voor Heercs en vooral dames en Klnderschoenwerk K UdeAppretuurvanC M Miiller Ca 5 Sertln Beuth Str 14 Menlett goed dtlV op naam en fabriekemerk Virkryibur by Htiran Winkellen tn tehacawnrk lalanlirlwi 4raMryeatni ni Ban raBl Dtpottiy W Svriemann Arntiiia ftcadk Drnk van A BRINK MAM h ZOON BEKROOND MET GOODEN MEDAILLES KRAEFELIEN k HOLH S Quina Laroche ES Staalhoudeode Q uina Laroche is de meest krachtige en versterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnen en boitenlandsche Geneesheereo Verkrflgbaar in flesschen a l 9fl en ƒ 1 00 CI6ARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Anthtna terstond verlichting In Etui 30 en M Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplossend au verzachtend Prya per fleachje 20 Cent Kbaepblien HoLM Bofleveranciera Zeist Van eene levering overgeblevene a 2000 stnkB zoogenaamde Depot te Qouda by den Heer A H TEEPÉf Apotheker en biJ de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar worden wegeiift kjetne fontan nljt juiat TolKeiib modsl iiit 8Voerde mleiH bit den ipotpi IJfl van u 4 75 per stuk rechtstreeks aan H H Landhiuwers ena u 11 v r koüht De8y UIKHE 0 ver iÜtbare Ikekens aljn warm als e ii Pela ca iM x im cM gror t dut bet Paard gebeel bedekkend dunkerbmln met ben aide randmi en v n B breede Htreepan vooreipn Klalna voorraad Engelsehe SponDubbel F PaardenSekens Ornnjoklpnr gr on ibO X m beoaaid in t 4 praohtiga breede treopon vooizien bieduo wij wegena epr grringa alochtB door mannen van het vak bemerkbare U ten fc 4 p Btwk aan werkelijke waarde ƒ ï BoHlellingen te eanden mat duidelijk Rdr B tegen vooruitbetaling of rembourn nun Verzendhuis Merkuur Oommat dit Maatechappy G tSehnbert Co Am erdam K Z Voorburgwal S6B Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwijnen maMit het haar glanaend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes va n het hoofd S u j u a London 1 Ëiseht op den hals van en Saconl I DÉPOSl Verkrijgbaar in flacons van I SO £ 0 SS bti 4 C ilï iSiabr de Papiermolen te ffou a rm5kAVlNKEL 0 S eldoorn Agentnnr by de Firma Wed BOSMAmeGoiida FEAWSCHE STOOMYEEVEEU au Ghemiscbe Wassckerij VIN H lH K HEIilE R 19 Kruiskade BoUerdam Oebfeveteerd door Z U den Koning d r Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heflrenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomon tsb pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz wolden naar de ienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschsdelyk voor de gezondheid en volgena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekea zgn de prgnn 25 ii gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in een week MAQGr van 16pCt tot 2ipCt MtBitm Bouittonhoudenile SO EPEN 3iv £sb g i s Bo CLilloan I in CAPSULES zjjn verkrijgbaar bfl de Firma T CBEBAS Gouda Voor engros liij PAL L IIOItiM Amstdam O Z f oorburgteal 07 AMMMSFOORTSCHE MACBINALB I STOOM BROOD EN BESCHÜITFABRIEK Stoom Antomatische Walsen Meelfabriek te Amersfoort KIRSTBBOOO Met toog op het KERSTFEEST wensnhen wij er de aandaohl rp to v liI Ken dnt bg oubc deputhouders op beataUiog daftolyka veraoh KERSTBROOD ver krUgbaar Is in stuks vau 30 et 60 ot 90 ot en 130 et Daar du godak volgena een zeer koatbaar recept met de fijnste zuidvruchten beste taf l nataurt o cr zuivere eieren enü sfomaakt wordt vertrouwen wij dat eene proefbestelllng Sleohts de hoogste tevredenheid en aanleiding tot nabestellingen zal geven Wij verzoeken vooTnl in aanmerking te willen nemen dat de kwaliteit Van al 1 onze artikelen steeds de beat mogelijke is en wij deze artikelen van de I puikate en meest geschikte grondstoffen en met eene zorRvuldige zindelijke en machi f nale bereiding fabrieeereif terwtjl wij in geen geval artikelen van twyfelaehtige koedauiglieid iiillen vervaardigen evenwel Bijn Onze prijzen door den inkoop on de fobrieage in t groot voor de Onovertrefbare kwaliteit buitengewoon goedkoop I Voor de redenen waarom wtj aan eene billijke verbooging der I prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken j verwijzen wy beleetd naar een der advertenties der twee vorige weken Firma Begeer Welter imiiE ïïrrvEBEOOP ü Contant met belangTijke prijsvermindering Hnlshondelljke en Luxe Arlikelen Het groote aantal zenuwkwalen van aennwhoordpija af tot 4a voevafgaaade kenteekenen van apopleila hanankMMlt te teak se rin noj sleeft alls nildMjn doorïe meiluolie wst mohap ainjow ni Kmat aSTSn SmrS tijd komt d r toe dat JIJ door hst gebruik maken van d n e nvondlgaSiiweirMMlSklaS de lm 4 eene plir hiogisoli o itdskklne goda n heeft dl pa hondetds PIoaftiIifciS ffiïïiTÏS de f eheole werefd verbrsld Is m terwlfl ilj m wetenschappelijke krlijen da hoont MuMalUu weldaad Wijkt te iiJn voop de aan Mnnwkwalm UjdsiiJa SmaSHEni t Dr RanaoWaJanua ta eneeswljs Is nltaaTonden doop den laweven Odjolei vaa OeaoodheltTir SiïïwSSiïivilBhofen en benut op ds oadervliiding opgedaan In eens BO Jarige ppaktük D v Hl ïï ï worden doart fe lh t aUnm MrS f TK 5 M J ll et deie nnsaaMjnlsISêïwnkaiÜkseliltterond tssiütaUll vsrtlSKn aa sU maakte aoovesl opgang dat val M iMrtaSvUs gesehravsa ki QVER ENUWLIJDEN EN bIrOERtI VI voorkoming en ganazina binnen kortei tyd raada U Sla amk veraohenen la Dit boekja bevat niet BllMa mw hM mm 11 wuhop a raraUan Tan tal Tan geti raiaor aan deMlykllnrik ta rarila raaRaiiaej krenkilnaliaa nattsht da Oharaataai Saair Ziu ïT 3I 7 T2 r ¥ nitwarking maar ook vindt nan daEfii ï tanSEÏSSw aan de Mlykllnrik ta Tarija ma RaHaenoat 1 Staleerebar med dr MHi J 7 l ü Lfl lUterath Dr Oahn ta Stattin Sn Stattin aroaamana m i r rrtadairta It r Bi uieur Hir Bai ane neraptunaDaa ImaHlaB Vbh aBHW lari 834 Oanaat ran Aaobankaoh mad dr ta ÖarTki Ib BartM am JlmS ahfamaa dr ta Waanan Dr C Banoavai ta La FwSrt iSKtf M mïaada SantL In Frankrijk en vele ndewn i M 1U M wwyan de kanteekenen rijn obronfaoha hDOtdalJnrnTwalaa TaaMa ndraai groala srikkeltraarhald Dejaagrihald lüpelooaheld KohamaW wmt m Mfcal Teiaar aUa ilaken die door Tiflroei te gelronen werden an oï lUdm irK tlldera ta Pfrijt raa 8t Hom leZlrkntti Obar talaanl J Conasfl Oantral d liy l aa at Aan allan wlar Ma w r Bt l kaaetljka taaaUnd rolgan durrtn noala virlammfnBan onvcrmoaBB tot spralïi aar gewrlohtan mat voortdnranda pijn pfastielijke zwakte noc lydan aaa ia gt aöirftld iware tongval maalaKjk atlUtaa aar gawrtoritan mat voortdnranda pi n pfastiehjke zwakte vanwakklng vin geheugM to a wK en kon wateknw wrijTan olecWseeren stoomlooi ofïeobaden geengentS5ï 3jriiïhn5ïïï zeobadeo geengenealngaflanlgtpibrnitr kwaal geTOsdan habban an tan alotte H lït f in S 2f5 oodend aOBJtioWalan wdoowlMTa HTtaiMri pijn mot diilianihald kkorlagan on donker wordan voor do oogen drukkonda olla aadulal lMrt rv i f h hoofd werkon on MtaSlk ïï to Toorkoraen wordt drlngand aangaraden tch liot boven vermelde werkje Silr paanvranakoatalaoa en franoo verzonden woidtdooi laje awia die vrecH grcvoeleu T9or fc r aiït rm h airthnudAisd annvlln ustaiAss uamJ a a V a AjaaBtcrdam door M Cl l HAN A € o Bstterdnm echt Hciligewei da NANTRN HOI F Apotbektr K tto HotMMK L it bit da e£uitaïiirt uD i f BHY A POHTON üude acSt bil da ÖÜai viTtTiMr i l A J tentooiiHtelliiig b da l r Weiswuia ChM TturU net d lUvereo Hedsllle b kroónd i AlV 1 ïr l r drrjolaur Ja galvaee lfte aatuHaoïï I Jlrtthïï ÏSiZ eene nieuwe zending Verlovings Ondertr ouwkaarten V isitekdoHeiu Luxe Postpapier Kouwkaarten en Rouwpost xnet ZSlep Bestellingen worden ten spoedig ste uitgevoerd bij A BRirVKJIlAi en Zn tnthoofde vas het KERSTFEEST wordt de GODDSCHE COURANT VrijAag en Zaterdag NIET uitgegeven BINNENLAND ÖOÜDA Ü4 December 1896 Benoemd aan de opeobare scboo te Boskoop tot onderwyzeree Mej A Bargersdijk Het jaarlgkacbe examen der ntedelyke Muziekschool werd gisteren w dcr met een middag Q B ondaitsoeriDg geboaden Zeker hel T or velen coowel oaders ala teerlingoa een uagenBmeo dag Ho6 siet üiet ieder telken jare uit naar dien dag en met boereol belangitelliog wordt die door het pabliak bygewoood De middagDitToeriog waa bestemd voor het elementair gedeelte Daar kregen vvg die kleioeo met haone oefeoiogeo en liedjes die seker al dadelijk eeo aaogeoamen indruk maakten Verder de hoogere tot de zesde xangklaiset ook die Toerden de door beu iofreatudeerde aangstokjea accuraat en liCijes uit Vervolgen okele Bummera voor Tlolen waarvan de eeo wel wat gelukkiger was dan de andere en enige stukjea voor piano die zeer w l van tapel liepen Op de avonduitvoeriog waa het publiek ala naar gewoonte tairyker opgekomen eu kregen vg de meergevorderde leertingeo Op het gebied van zang en pianospel waande men leb waariyk enkele oogenblikken een concert TBD jeagdige artiaten bg te wonen zoo degelglt eo muzikaal werden de slukkeo oitgevoerd De uitvoering der viool en btaHsiuatrgnieuten mogen wy ook niet vergeten al ia htt uiet t dankbaarste gedeelte Sommigen epeeldeu zelf leer aardig de door hen ingestudeerde atakjea en enkele jongetni zullen dooi goed te a udeeren dergelyke violiaten horoniiten en clarinkttiateD kunnen worden Ken woord van den voorzitter tot opwekking aan euders gemeentebestuur en raadsleden om deze Bchool voortdurend te steunen waa bet slot dezer avond Wg vernemen dat deu 28 dezer savoods te 8 uur onder leiding van den heer J H B Spaanderman met medewerking buiten den ung van de beeren M J van Uven viool W Kerper violoncel en hoorn voordraohten bestaande io moziek en lang io11 n gebonden worden in de zaal der sociëteit l aVILLETO Daar stoe ly eensklapi hare oogen wyd open en ug hem en sloot te weder terwijl een hooger gloed ban wangen bedekte Ik droom nog mompelde lij zaobt voor zioh heen Maar een oogenblik later sloeg zg DOgmaaU de oogen op on keek he n aan twijfelend en veraolirikl maar die sohrik was niet onaangenaam I Zy sprong op eu streek met hare handen over haar voorhoofd ati Tvilde sy den droom geheel verdryveo waarin zy nog half waande te verkecrfv en zy fluiaterd WMr ben ik dan P Heb ik gealapen Y Hoe ben ik hier gekomen P Robert etond naaat haar lyn oog ontm oette het bare met een zaohten blik waarin eene wereld van lirfde lêig i hij vatte hare beide banden aan Ja Sohoone Slaapstej zeide bi zonder te bedenken of die woorden wel hetamplyk waren in de ooeen van baar welke hij eigenlijk nog 203 wemig kende daar ben ik ea ik heb u gewekt en nu syt gij voor eeuwig van de booze tooTermacht bevryd Uag ik u nu ook liefhebben en wilt gü de myne zün voor uw geheele levtii P Xooala het hem gegaan was was het ook haar gegaan Op het io eenzaamheid opgegroeide meisje bad het beeld vaa dan Treemdehog diehaunueen 4 tr geleden la haren ilaap bad bHjLiad aa dien sy iRéaBiefalbier mek vrgen toegang voor leden van t Kutedepartement dobateors der Volkaleeszaal en leden der Volkaleeszaal die ieder twee vroQwelyke familieleden knoneu ïntroduceeren en t egang tegeu lOcentperpersosn voor andere bezoekers Programma a aan den ingang verkryghaor ü 5 cent Gisterenavond werd te Moordrcht opgevoerd door deTooneelvereeoiging iHtt Zangorsfeestc en Leen me je Kamer f Beiden stukjea waren goed ingestudeerd eu slaagden uitHtekend Wy hopen dat deze vergeniging ia bloei zal toenemeu Ëeo gezellig bal be loot den arend Tot lid der Tweede Kamer in bet kiesdistrict Sittard IS gekozen de beer mr CH C M H bnroQ DE BIEBERSTEIN SOGALLA ZAWADSKY kantonrechter te Sittard met 1094 van de 1167 uitgebrachte Hemmen In de heden ten 11 ure aanvangende vertedering van de Eerste Kamer der Statei Oeneraal zyn aan de orde van behandeling de wetsontwerpen betreffende de vryo en ordeoefeningen in de gymnastiek een soppletoire aanvraag voor binuenlandacbe zaken en de ooodregeling betreffende den suikeriiccyne Dfarna gant de Kamer uiteen tot de volgende week aU wanneer de Indische begroo trag by bara terugkomst in beraadslaging komt Door den krygsraad te Haarlem is gisterenmiddag in bet openbaar uitgesproken bet vonnis door het Hoog Militair gpre htshot gewezen inzake de luit nAnts Slephenaoo en Blokhuia Door wylen mej A M D de Orenve onlangs te Ri nknm overleden zyn hy de reeda et melde nog de navolgende legateo vermaakt aan de Martha aticbting te Alphen aan den Ryu i 1000 de weesinri ing te Neerbonob i 1000 de vereeniging Barnabas te Amsterdam f 1000 bet opleidinKsfonds van onderwyzers te Doetinchem f 1000 de opleidiogabuizen voor meifjea te Zetten f 1000 de vereeniging Johannes te Utrecnt f 1000 de Gerefórrtieerde Zendingflvereenigiog te Amsterdam f 1000 dn frye Universiteit te Amsterdam f 1000 bet kinderziekenbois Mirjam aldaar f 500 al e legaten onder den last van vruchtgebruik De heer P P J Vernig die woont in de Govert Flisckstraat 206 te Amsterdam bad in den tuin van zyn huis zonder vergunning een hippodrome gebouwd en ook weer zonder vergunning dat hjppodróme van bont opgetrokkeo sleohts kende door de beschryving welke hare huisgeoooten haar van hem gegeven haddan een indruk gemaakt die boe langer soo dieper was geworden en hoe stiller alles om haar heen wai hoe meer zy bare gedachten over hem den vrijen loop had gela ten en boe duidelijker hy voor het oog barer verbeelding was opgerezen tot dot hij na onvorwaebt IQ waarheid toot haar staande geheel beantwoordde aan het beeld dat zy zioh van hem had voorgespiegeld In el die treurige bange dagen had hij deel uitgemaakt van haro droomerijeo zonder dat zy het bijna zeWe wist veel minder het zioh bekende Hoe had haar geest zioh beeig gehouden met bet beeld Tan iemand die haar steeds nabij zou zyn en baar Toor alle gevaar en alle vyandigheden zoo beschermen dien zy zou kunnen liefhebben on vertrouwen leTentiang I Kn nu nu was dat werkelijkheid geworden wakende zag zy hem vo6r zich staan dien zy zoo eren nog in den droom had aansofaouwd daar stond hy en sprak tot haar ea had hnar lief Ba het was brar als kon bel niet anders zijn ly waren elkander met vreemd hy kende baur en 7 ij kende hem Ky tiet hem hare handen en baar oog bleef rol vertrouwen in het zijne staren en zy zeide byna fluisterend ff Ja ja ik ben ontwaakt Gy hebt my verlost ik wil u liefhebben zoo lang ik leeft vWaar zit de jong toob P vroeg de diepe baastem van baron Bruno die oader het uitspreken van die vraag de deur openstiet en aanstords onbewegelyk hleef staan en met èen verrasten blik op het jonge paar neder zag Hand aas band stonden zij bij het venster en zij kwamen hem te gemoet met bevallige bstehroomdheld aan de tane sn van vreugde strelends Dinidagmorgeu om half twaalf was bet iu 206 in de Govert Flinckstraat zoo vol als bet anders eerst s avonds tegen dat nar f lacbt te worden Paar kwam de inspecteur van het bouwtoefliobt de beer J A r Voortbujsen met den itsdsadrocaat mr Kappeyne van de Goppello den eommissarii van pclitie den heer v d Wielen een aantal recbercbeura eenige agenten en een achttal gemeente werklieden Na een zeer kort gesprek met den eigenaar beval de heer v Voorthnyaen lyn mannetjes aan het werk te gaan en een paar unr later was de gekeele gesobiedents lit Inplaata van een hyppodröme ligt er nu nie meer dan een stapel planken Aangaande den gefailleerden i O teNgmegeu en zyn medepliehtige S D aldaar valt nog te melden dat O op raad ran D kort vóór zyn faillissement van de firma D te Rotterdam voor f 300 fü van den kaashandelaar O Ie Bodegraven eveneena voor f 300 Gondsche kaas op krediet wist machtig te worden Zoodra de b ide bezondingen waren gearriveerd werden die door D te Nymegen Arnhem en elders aan minder nauwgezette kooplieden by ÊJheele partyeii verre beneden faetuurwaarde van de hand gedaan eu de opbrengst daarvan tusacben hen verdeeld Ëen bedrag van f 150 dat door O voor den ouratoc lu hai faiUieaement werd verborgen gebonden werd bjj D door de politie in beslag genomen Staten Oenaraal 2e Kahbb Zitting van Woei S lag 23 December Aan de orde was de voortzetting van de behandeling der Soikerwet Art 67 bepaalt de premie oor de beetwor teNoiker fabrikanten voor 1897 op f 3 50 per 100 kilo en de mazimnrnpremio op 23 ton vonrts io de volgeode 8 jaren afdalende met 1 ton Maximumpremie tot 1 mitlioen eu tot f 2 30 per 100 kilogram en voor de rafiSnadeurs in 1897 op 5 on afloopende na bet 5e jaar tot 2 jaar Hierop is voorgesteld eeo amendement Van der Kun om de maximum premie te fixeeren op 3 millioen en de premie per 100 kilogram voor 1897 te bepalen op f 3 en afloopeade tot f 2 bet 5e jaar Het amendement werd toegetiont met de verklaring dat het bedoelde de productie bel eerste jaar op 100 millioen kilo te breognn waardoor 36 000 Hectaren mat bieten kennen worden bebouwd Volgens bet stelsel ran den Miniater inllen lecbta 24 000 Hectaren bebouwd kunnen worden Door dpn heer TyHtuman werd een amende oogen a dn de andere zijde jrJa jaNsom ik heb baar gewekt sprak Robert en zijne stem trilde van zaligheid Zy is nu verloit en zal wakker blyren en gezond nant de booze toovermacht ie orerwonnen en zy zal voortaan geone andere betoovering kennen dan die van liefde en geluk Zoudt gij ons geluk en onze liefde willen verstoren oomP De cude baron was zso aangedaan dat hy niets vermocht dan Dora die zich aan hem vastklemde in de armen te drukken eu den jongen man mot onstuimige hartelykbeid de hand te eiken terwyl een welgooioeade zegenwenseh hem met moeite over de lippen kwam met eene van aandoening bevende stem Maiir eijt gij het wel wezealykP vroeg Dors op den avond van ditrn dag ferwyl zij met oogen sohitterend vsn geluk n rroolykheid naar den geliefde opzasT wifln oog met teedére verrukking op zijn bekoorlyk bruidje staarde i Want gy moet weten dat hy dien ik liofhAb mij eigenlek ileobts tn den droom bekend geworden ia zooals fay ook voor het eerst in mijn droom voor mij beeft gestaan toen hy my bespied beeft Zijt gij wel waarlgk dezelfde P Hier is bet teeken waaraan gij my herkennen kunt pria cs antwoordde hij laoheode en haalde ket Moekje te voorschijn dat by sedert dien dag op Ejn hart gedragen had Erkent gy het ala uw eigendom P Dan zijt gij waarlijk ds mijne eo ik behoor u toe 1 aatwoordde zij eu hy hield kfar vol innige liefde met zyne armen omvat Menig jaar ia net lyn lief sn leed over de hoofden dier getnkUgen keen gegun sedert dien dag hunner ment roorgesield om te doen vervallen de bapaling dat voor iniker van 98 pCt polariaatie in de fabrieken slechts 3 4 der afiobryring wordt toegekend Hy aeht dik een onnoodige belemmering der industrie De beer De Boer veriekerde itelnÜMd kunstmatige uitbreiding der bieten enltnnr t willen voorkomen De beeren Van Karnetnek en Henneqnïs stellen een amendement voor om in 1899 per 100 kilo de premie te stellen op i 2 50 en de maximumpremie op 2 millioen en verder afdalende met gelyke hoeveelheden als door de regeering voorgesteld De Minister van FinaueiSn bestreed b l amen de men to Van der Kun dat fich grondt ap toevallige pryzen van bet oogeablik en daarvoor 7 ton s jaars meer pernetneel uit de schatkist lou beeohikbaar atelfeD Hy hnd geen ernstige bedenking t en dit amendeeiant Van Karne ek otsohoon hy bat niet overaeemt Ook bet amendement Tydeman beatrydt de Minister ala scheppende eca concnrrentia der fabrikanten met de raffinadenrs De heer Tydeman stelt all subamendement op het amendt Van der Kon voor om voor de raffinadenrs de maximumpremie op 5 ton te fixeeren welk subamendement door den beer Vnn der Kn n wordt overgenomen Hat amendement aldus gewyiigd is verworpen met 43 tegen 41 stemmen Het amtindemeut Van Karnebeek 25 ton maximum premie en f 2 50 per 100 kilo in 1897 is aangenomen met 47 tegen 39 stemmen Het amen dement Tydeman vrybeid der fabrikanten om b OKe suikers te bereiden is verworpen met 58 regen 20 stemmen Art 67 IS rewijs gd goedgekenrd Het amendement van den beer Bablmann op ari 83 strekkende tot heffing vnn ee invoerrecht van f 1 per 100 kilo np geraffineerde buiteolandsehe sniker werd met 55 tegen 81 st mmen verworpan Na goedkeuring der overige artikelen werd het wetsontwerp ten slotte ia zyn geheel nangenonen met 56 tegen 29 stemmen De Kamer is op reoes uiteeegegaan tot half Febrnari All I uisindnstrie op kleine schaal begonnen beeft de vervaardiging van kioder speelgoed in Dnitsehinnd zich langzamerhand ontwikkeld tot een belangrykeu tak van nationale nyverheid die tot op den hnidigen dag nog nivet huisvlyt gebleven de geheele wereld van bare prodncten voorziet Voor een d al is di te danken aan de soliditeit en den uitlokkendea vorm der Duitaeho ipeelwaren voor oen ander deel ook aan de door arheidaoerdefliniP wreïVte verloring Maar ieder jaar heeft Robert en Dora op nieuw begroet als trouwe liefder ke eohtgenooten dankbaar iu het bewDstxyo van hun geluk Door hunne liefde tot elkander kwamon zij alle beswaren te boven en geen booz toorermaobt was Toorlaaa in staat hua gelak te verwoesten zy zien nicti dan vrede zegen en vriendaobap om zich heen Slechts wanneer zjj te Stocks vertoeven en dal doen ly uu en dan uit Hef4e voor de nagedschtenis van den ouden Brano die sedert laag tot zyae vaderen varzameld is komsp de oude herinneringen weder beven maar hoe treurig zij zyn mogen zy zyn uiet in staat een blijvemten invloed tp buune rust uit te oefenen Hunne liefde overwint alle treurige herinafriegen en toen Conslanoe die ongehuwd gebleven was eu na den dood barer moeder een stil sn onafhankelijk leven leidde de beide eobtgenooten bezoohl zoo als zy later meaigmsal en eindelyk ook eens te Stocks deed plagend zeide En hier wu het dus Robert dat gij beidea nV sprookje begonneu en afgespeeld hebtP toen lachte Robert balf bewogen en half schariseod h zijn bevestigend antwoord toen sloot hg s ne vrouw in zjjne armen die nog altijd het eenige voorwerp zyner innige liefde was nu zooals twintig jaren geleden en toen zeide hij Ja hier heeft lij geslapen en hier heb ik mjjre Schoone Slaapster gewekt ea verlost