Goudsche Courant, vrijdag 25 december 1896

H H koningin Victoria van EageliiBd loidde het kalme antwooord van den jongen man die niemand anders was dan prina Albert van Slees wgk Holsteiü De kolonel df stelletajes af d oop Bij de verkiwing van twee notabelen ili dt Ned Her Kerk te Hoornaar zgn ll Zatc rflag met atgemeene atemmen berkozeo de heerea C Van Houwelingen en Adriaan Advokaat De preaidentkerkroogd de heer A Aaoeo werd door de notabelen bg acclamatie herkjozen Men schrift oit 3eheveoingen aan t N V d D c Zag t er verleden jaar bg bet dre gand verbod op het scbelpeobaggeren voordesfrandbewonets die met dat bedigf den koa verdienen niet roosklenrig uit thans donkere wolk is afgedreven ia ban voornitziobt toeh niet veel helderder geworded Ondanks bet toenemende gebruik van kalk blgft het aanbod da vraag g overtreffen een versobijnseli dat dooj AanxevaDgeo 1 October Winterdienst 1896 GODDa OTTIRDA 11 13 li li ll tB LD S tO 1 17 4 t0 4 IS 7 4 ll Si lO U 11 l t 4 4 15 S iO ilOTTIRDl H e O D D A g Sl t il 10 19 ll BO 11 97 1 40 1 44 Directe Spowwegverbiodlngen met GOUDA 10 9 10 17 10 69 11 10 g 80 4 g i 10 97 17 11 7 10 4 8 10 10 14 8 40 U i A O U 08 11 47 7 10 7 48 8 H 9 15 GOUDl DEN Hlifl Zoetermesr Zegwaard Voorburg iHage 6 4 7 10 7 48 8 10 9 19 9 4110 1111 8618 11 l kl 1 44 8 40 4 10 4 88 6 11 6 117 18 7 681 18 9 18 Voorb 6 51 10 17 1 41 4 89 8 18 1 14 Z Zegw 10 81 1 68 4 68 8 80 9 48 ft 7 U 78TSmr n 11 18 iTlTlTia 1 4 3 47 4 48 B H 8 4 8 11 7 10 7 49 81 8 84 9 84 10 8811 I 11 40 4 67 01 I 11 61 6 08 1 J Zev M 17 10 48 1 08 I v e a o Ooada 18 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1 10 6411 0611 611 17 8 14 4 08 4 888 18 6 61 8 607 4a8 1810 1010J i J5 ïl 710 4 V Mx MliUX4 1 M Wst ktUiV 9 i i llü ll i U T ï O H T 8 O O D A Utreebt 817 60 9 9 81 10 16 10 88 11 88 11 1 8 08 8 814 46 8 14 Woerden 68 8 11 10 88 11 66 11 14 4 10 84 üudèwater 8 19 10 48 4 14 Gouda 8 81 9 84 10 10 10 69 11 1011 11 8 48 4 87 6 17 Ol DA UIBÏOaT bauda 8 80 8 87 7 11 7 68 8 11 9 11 9 6110 19 10 67 11 86 1 10 8 17 4 418 67 8 66 8 31 Oulew 8 46 64 11 14 1 87 7 10 Woerdaa 6 88 7 8 8 11 f 11 11 1 46 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 VIMt 8 18 I 7 41 8 18 I 1 64 10 8111 46 1 87 8 08 8 60 6 18 6 7 M 9 4 11 07 I Kaar Anuterdim f Stopt Woensdag S O D D k k II8TIRIIAU Oouda S 8 11 9 61 10 67 11 10 4 11 l tO 7 81 10 17 AaislaldaB 0 8t 8 14 9 17 10 88 1 1 1 18 8 16 Uapt te Nootdorp laidsebendam en Ble w Eiulawag es Hekaadoip a Ot 9 07 10 M t lt 1 U 9 M 8 18 1 41 1 11 10 10 17 10 80 10 84 AII TI DAM 80 D1ABsiurdam t 7 16 8 18 9 10 4 1 84 Gouda 7 M 8ill 9 14 lt 10 lUl 11 18 1 46 Laat I Oouda SaWgarii alw wai naaait m afail op 1 4 11 11 10 8 grooU g tdkoopt dar artiksleii wftartdcsn ftade landen looali bgv FraDkrgk eo OosteDr $1t HoiigarQe wageai hoanfl hoogeiDTOtrrachUa nul ooDearrMreQ kaaoea De boolduUli TAo de DaiUcfaa ipeelfiOMifabrioaga ign N Qritnb rg Fürth eo de Thnnogflche gemwiitea SooDebtrg Ohrdraf Qotba en om trekeo D w eg vao da Daitacba spaclgoadinduBtria itoDd in Tbüring o vaa daar haalden Kearfiaberger koopliedro dn waren om se in binaeo en boiUnlaDd te erspnideD Later vormde ticb te aareoberg zalf ei twe de oantrQoi van dm baisvlgt Da SoonebarKer industrie ia oorsprookelijk uit de beoofeoiog Tan ds hoatanijkanftt TOorbgakoniaD maarotuTtt tegenwoordig bgaa alle aoortan ran speelgoed Volgeni da opgara van den Amerikaanacbon cooaul in bet diatriot Sonuebarg beloopt de jftarlakBche uitToer an ipeelgoederen naar da Ver Staten alleen nii Sonneberg roor aen waarde van 1 millioen dollars Te Nenrenberg Tiodt man 225 werkplaataen nitiluitend roor de rervaardiginf van kindarapeelgoeü waaronder ware kunstwerken worden aangetroffen De uitvoer Tan bier naar N Jtmarika beloopt circa 2 millioen mark liaari Nbt Eenige waken gateden werd in de omstreken ran Laasphe in Weaiialen een atroopergearfestaard en naar de gavangenie ta BerUbnrg OTcrgebracht Hg wiet echter oit te breken en Ua pogingen om bem opoienw te arresleeren of tjJQ Terbt fplaats nit te Toreohen bleven Troebtelooi De rorige week ont iag 4e fipier der geTan enia te Berlebarg een groot pak dat een atel geTaogeniakleeren bleek te be vatten Het pakk t kwam uit Antwerpen en nit een begeleidend Bcbrgven bleek dat di ontaoaptfl atroop r da afiender was Zeer ba leefd bedankte by voor de Triendelyke behaodaleng die hg in de gavangania bad ondertonden en nit erken lel gkbaid beloofde bg den direetear een prachtigao baas te zulle zenden Den eeraten den bestan reebok echter dien by ton Bahieten beloofde bg aan den kuntonracbter dia bem veroordeelde te tullen doen toekomen In etB vrg talrgk besoohta Torgaderiog werd gitterenavond door de beeran prof dr £ B van Laaowan en dr A W BroniTaldmtaaogeiet waarom de cbriateiyk hiatorisohe kiezersbond ia opga ichtt Prof t Leeuwen die de Targadaring leidde weea in ign inleidend woord op den ernat van bet tegenwoordig tgdntip waarin eei e nieuwe kiaawet land en volkeene uieowe toekomst tegemoet voert Den toestand dia door de kiaawet in t leven geroepen ia aanvaarden de opricbtera van dezen bond als ohriatenen in de overtuigrog dat gelgk alle ding aoo ook dit onder Gods voerzieng bestuur om ie toegvEOndan Tot toelichting ran wat da ebriatelgkhisto riicbe Kieserabond beoogt haalde apreker aan bat woord door Panl Krnger dezer dagen op den nationalec gedenkdag der TranavHlera den Oingaandag gesproken Wg bedreigen niemand i wg weuflobeo niemand aan te vallen an ook met onze Engelache landgauootan in vrada te leven bet eenige wat wg beoogen ia ons te verdedigen tegen allea wat onze vrijhaid en ons volksbestaan zon kunnen bedreigen In een soort gelgk geval verkeeren ook wg seide 8 r Ook wg willen niemand aanvallen niemand bedreigen of belvmmeren wg willen niet anders dan ona verdedigen en gewapend zijn tegen alles wat de vrgbeid badreigt in bet vnje Nederland de vrgbüid niet alleen van ona maar Tan allen en allfA Wg willen in vrede leven met iedereen met onze roomsche medeborgera zoo goed aU met allr oort aoeialiiten als zg den boel aar niet in da war ttaren en zich niet meoüter maken van wat 008 bet dierbaarst ia de vrgbeid der eonicientia voor if der Do boud is uitgegaan van bet bewnstzgo dat het proteetantinme in ons vaderland boe ook verkleurd n verdeeld toch nog krachtig genoeg leeft om bewija te leveren at bet een 1M 7 7 7 4 7 et I IO S M 47 M l 9 10 1 88 I Oouda Uaordieebt Kiauweiirnk OapaUa ïotteidam 59 a t a n t 4 5t I B i l4 S il 7 Hottardaa OapaUa Kiaawerkerk MaardiaAt a U 11 80 11 41 ÏIl 7 41 8 47 ÏAJ S8 8 8 Souda Zivenhnisan Hoerkapelle bolwerk is en bigft tegenover alle ontbindende en de vrgbeid verstikkende machten Vg vormen geen kerkelgke party wg laten de kerk bniten den politieken strgd maar wg weten dat onze Nedarlandscb hervormde kerk nog dnisendtallnn herbergt die nit kracht van hottoe belgdenis a s burgers van Nederland eeue schare vormen wai mada allea wat onze biatorie eo onze vrgbeid zou willen omvarbtleo rekening zal moeten bonden Neg een de kerk blgft er bniten teu mmata an onzen kant Muar bet mag nit dej aurd dar zaak verwacht worden dat ocze proteataattche medaburgera zicb zullen samenvoegen om da vrgbeid te handhaven van allen zondrrondersebeid Want bet proteatantisme is de vrgbeid aooala reedi onze groota Willem van Oranje bewezen beeft Wg roep O allen op tot aaoeenaluitiag oveituigd dat wg in waarheid niets andeis willen dan den Godsvrede waarvan het Keratfeest getuigd dat wg in deze dagen zollau vieren Na de algemeene niteaozetting door prof Van Leeuwen gegeven van bet leidend beginsel van den bt od gaf dr Bronsveld eene toelichting van da verschillende onderdeelen van het programma vaa den bond Hg liet daarbg ioxonderheid bet licht vallen op die ponten waarin het protestantsch karakter van den bond uitkomt en dat meebrengt dat men zich niet door de Roomsob Katholiekeo np zgde wil laten dringen eu vooral met gedieod is van die protestanten die met RoomscbKatbolieken meedoen Scbeidiug van staat en kerk hebben wy in ona land een staatakerk beslaat niet meer en die wenaobt men ook niet terng Maar iets audera is aeheiding van staat en godadienat De boud wil dat de ataat God lal bigven erlceooeo eu dat dit zal uitkomen zoowel in bet baslBur van het movderland ala van de koloniën De bood wil voorst de hiatoriache rechte i hadha en met name ook die vad da Nelerlaudacb hervormde kerk Bg de afachafiSng van de n afMctïende kerk beeft de staat hare inkomsten eo een groot deel der kerkeigke bezittingen geuaaat wat de ataat aan de kerkgenootschappen uitkeert ia niets anders dan eene betaling der rente van t ge a bg genaast heeft De daaruit voortvloeieoci rechten moeten geëerbiedigd en gehandhaafd worden lu bet bestuur onzer koloniën moeten wg toqnen eene obristelgke natie te zgn Nadrok werd er voorta inzonderheid op gelegd dat de regeeriog zich zal bonden aftn het voorschrift an art 123 litieg regl en geen akte van toelating aan roemaehe geestelgken zal nitreiken naar plaataea waar proteataotaebe zendelingen bevestigd xgn en omgekeerd Het onderdeel van het programma dat ziob verklaart tegen herstel van de Nedarlaodacbe legatie bg den paus bleek een weeralag te zgn op een punt in bet roomscb katholiek program waarin de wen eb tot herstel van die missie is nitgedrnkt Wat het onderwya betreft atreeft de bond naar icbolèn waar allea doortrokken is van den geest dea evangelies en waar da geaObiedenia van ona land niet verminkt wordt en verlangt zij dat meer zal worden gelet op bet tedelgk en godsdienstig karakter van den onderwgzer dan tol dusver Op een enbel pont vulde prof van Leeuwen de van bet program gegeven toelichting nog aan waarOa dr Bronsveld de vergadering die door prof van Leeuwen met gebed geopend was met een dankgebed sloot Na de sluiting werd gelegenheid gegeven zich aan te s nilen bg de afdeeling Utrecht vandan bood U D u ti ll M ii as 11 41 11 61 8 t ii ai li Si l 4 11 18 10 19 10 88 10 41 10 41 9 80 10 11 Ha l 11 18 8 68 Een academische damesclnb Op initiatief van miaa Caroline HaUted is te New York een olnb van academisch gevormde damea ge ticbt De club zal bestaan nit gewone leden met name n t dames die aoademisehe getoigacbrifteo en diplomat bezitten of bepaalde boogare atodifls gemaakt hebben uit leeraressen aHo inriehtiogen van boog r onderwg oit buitengewone leden zoowel damek ala heerea en nit eere leden Het hjofddoel van de cinb i om minvermogepde moisjea of vronven die willen studearen voort te helpen en te ooderstennea Om deze oaderatenniog zoodanig ta doen plaats hebben dat zg niet het karakter draagt van een aalmoes worden de bgdrageu der club direct aan de iorichtingea van onderwga evergemaakt waar de ondersteonden haar atndies volbrengen Om te beginnen worden thans drie jonge damea op deze gxe voortgabolpan De elnb wil verder de onderlinge ontwikkeling barer teden bevorderen zonder evenwel de sociile zgde der inatelliog te veronachtzamen Te dien einde is men voornemen te NewTork een groot tefaoia in te richten waarvan da eerate vardieping de eet en vergaderzalen da andere verdiepingen slaapkamers voor de clubleden en gasten zullen bevatten Gedurende bat winterseizoen van November tut Mei worden dagelgks bg afwiiseling namiddag en avoudcoocartan en andere nitroeriogan georganiseerd Elke Boitéa wordt besloten met een bal waarop zooals bat gebruik in de Amerikaanscbe cotlegeac voor dames meebrengt ook de maonenwaretd vertegenwoordigd zal zgn De leiding der club ia gehejl in banden vao een voor drie jaar gekozen bestuur waarin van iedere met de club in relatie cg de inrichting van oaderwga twee laden zitting hebbes Volgens een brief uit Tientain van 7 Nov aan het Berl Tagablatt was tegen LiHung Chang een vervolging ingesteld omdat bg was aangetroffen in den toia der keirerin mo eder op een plek waar de toegang verboden is De stratcommisaie bad ontsettiog uit al zgn waardigheden voorgedragen de keizer van China beeft hem echter gratie verleend en enkel tot verlies van zgn jaarwedde voor een jaar veroordeeld Zoo meldt de officieele Staatseooraot van Peking Die jaarwedde bedraagt 90 taels of f 160 maar daarvan is hem een derde deel gelaten om rgat te kunnen koopen en nog 8000 stuks klein geld ongeveer f 12 voor andere kleiue o tga eu Toen een dar Ëuropeesche gezanten zgn verwondering te kennen gaf overznlk een kinderachtige straf antwoordde een mandergn Gy Europeanen hebt geen begrip van onze wgze wetten Volgens den correspondent is Li thans bezigesn nieuw tarief van invoerrechten te ontwerpen eu zal bg varmoedelgk met bet Chineeache nienwjaar begin van Februari veder tot onderkoning van Petobih worden bauoamd Uit de statiatiek spreekt do geiolgtrekkiog dat de steden tegenover het platteland naar v rhoodiDg tegen kiet gevaar van door den bliksem getroffen te worden een soort weerstand vormen De Scientific American constateert dat van 1800 tot 1851 te Pargs slechts één sterfgeval veroorzaakt door dan bliksem is voergekomen Van 1851 tot 1895 werden aldaar drie personen door den bliksem getroffen in ééa geval met doodelgken afloop Te Londen is bat aantal dargenen die doof den bliksem getroffen werden evaneans zóó gering dat in deze eaow per één millioeo inwoners slecbta ééa geval van dien aard voorkwam Te fierlgn hebben zicb sedert 1713 slechts 6 eterfgevallen door bet inslaan van den bliksem voorgedaan Het volgende grappige voorval ia op aan bal te Berlgn opgemerkt Een kolonel trad op een jongen luitenant toe die als eenige detoratie op de borst een groot krois droeg in diamanten gezet en vro g Zeg mg eens jonge man wat ia dat voor een ding dat ij daar bebt Dat is een orde kolonel f Een orde Dan toch geen Proiaiscba ten minste ik ken baar niet Het is een Ëngelacba orde kolonel Ab zoo Eo wie bg den hemel heeft amlks een orde gegeven 8 19 8 S1 14 7 17 8 S9 i 80 8 10 a i 1 44 4 1S 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DIN 1 84 1 01 1 08 1 14 3 09 4 04 4 88 Mgn grootmoeder kolonel € De kolonelin lacben oitbarstendo Üw grootmoMor Hoe heet die dan ihelp fgeld eene nienwe inn cbttog in de acbelpkalkbraa éryen nog grootera afmetingen zal verkrggenj De coucurreoiie wordt daardoor zoo mogelyjk mat den dag scherper beneemt den fabrikant zgne winst en beeft een zoo ongunst gen ijuWoed op den prgs der schelpen dat t vobr deé sobelpeomenner een zeer sober beatian is ge worden ja zelfs velen genoodzaakt zalltbsgn bon paard van de hand te doen djaar zg ternaaweruood voor zich en huu ge in een dagloon mear verdienen en derba re geen baard meer kunnen onderhouden Maar at dan aangevangen etaoi dm eind Te Eltej is Dinsdagavond de trein cooj P Meger uit Rottetdam veroogelnkt I goederentrein willende springen bleef de treeplaok baken Hg werd een gro meegesleurd eo door den trein vermorëeld KaotoDgerecbt te Gouiii Zitting on Woensdig 23 Deeeoilxr lb6 Oe volgeodH persoDoa sga reroordwld ivegeas Nnohlelgk bnr Dgarncbt an opgevaa tiin eau valBehan oaam j dagen I 8 eu F S beiden t Gouda loor het eerate ieii ieder 2 of 2 dagen eDJT orbet tweede feit ieder f 5 of 3 dagao I OrartrediDft der ykwat C V V AzD te Gouda vrggeaprok B Orertrediog der wet op deu kinderarbeid W J D f R te Gonda tot f 3 oi3 Tifscherg ofeitreding H te Stolwijk tot f 2 of 2 digènl L P en D J K allen te Gondii ieder tot f 10 of 4 dagen hecbtrois Overtreding Tau bet pro reglement oj wegen Gouda ieder en voetpaden A r d M Ie Hillegersberg tot f 1 ijif 1 dag Overtreding atgemeene politieveroidenitig A Q te Uonda tot f 1 of 1 dag Speleu om geld op de openbare straat ta W V d B en K N beiden ta Gonda iei tot f 0 50 of 1 dag I Bg nacht rgdau zonder liobt te GoadJ C D B ta Gouda tot f 1 of £ dagfn Rgden over de klinkerbeetraling der voetpaden zonder noodzaak f T R te Gonda lot f 1 of 1 dag Qapn Hebt branden op ean in bet biDiienwatarder gemeente bekend schip bg nacht L O te Goode tot f 1 of 2 dagen i Voor bet te Gonda over de etraat tatén loopeo vin bloed van geslacht vee M M de W te Gouda lot f 1 of 2 dagan Straatscbenderg 1 G h Ie OadewaUr tot i 3 of 2 dlgen Onbeheerd laten staan van een trekdjer Q G te R tot f 3 of 3 dagen Overtreding Strafwet Ttjd vaD Greenwicli 10 40 11 13 8 86 8 43 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 17 7 61 7 69 8 8 13 8 11 9 8 9 10 7 16 8 6 8 63 8 17 8 17 8 84 41 8 47 G VDA 9 87 1 47 84 10 01 10 07 6 6 47 7 46 8 16 9 69 7 68 7 46 4 41 It 8 Ma 1 61 L L wed L L tot f 0 50 of 1 dag E V G ta Gouda Trggaiproken Openbare dronkenschap P d O en C E te Gouda J V bwervenda eii J H te Cauda ieder tot f 1 of 2 d H J K te Gondi tot hecbteois Tan 3 weken BoUeBlandsch Overzleht De geuntan te Konstantinopel hebben initructies ontvangen waarin hnn gelast ordt aieowe loorstallen uit ta werken tot bet aanbrengen van verbetering in den toestand van Tnrkge Deia voorstallan zollea door da gezanten ter kennis bonuer regeeringen worden gebracht £ r wordt verzekerd dat de mogendheden onder wie ook Raslaod het eene agn omtisat ean plan tot samenwerking indien de sultan zich weerspannig mocht toonan Voor de driejaarlgkacha partieele vernianwiog van den Fraoachen Senaat welke op Zoodag 3 Januari e k in 29 departementen in slphabatisehe rangschikking beginnende met Haute Garonne tot eo met Oise zgode de soogeneamde Serie B t moet plaata hebben wordt Tan ralicaalsocialistiicba zgde reeds weken lang bard gewerkt Zondag jl werden groote politieke redevoeringen gebonden door de o dministeri Boargaois te Orieaoi Doamer ca Bourg en Barbunx te Toure eu gedurende da Kerstdagen zullen ook in tal van aadera plaatsan de slniien der radicaal politieke welsprekendheid worden opengezet Behalve da periodieke v roienwing 4er basobikbare henatotiala zetels voor bedoelde 29 ctepartementen benevens voor bet Algergnscbe departement Gonatautine en voor ket eiland Martinique te samen reeds 92 zetels moeteu ook aog iu vgf and re departementen aanvullende varkiaziugen plaats hebben ter vervanging van in dan iHatsiau tgd overleden senatoreo In het geheel moeten dos omstreeks een honderdtal senatoren gekozen worden au daarom spannen da radicosocialisten al hnn krachten in niet lol versterking van den Senaat met degelgke an bekwame mannen tot heil des Lande maar veeleer tot zoodanige wgiiging der partgvarhoudingen dat de doot ben gewenschle afsebalEng van den healaKSenaat er door bespoedigd kunne worden f Om daartoe te geraken toetsen zg bun candidateo naa het Tolgaada Program lo verkiezing der gedelegaarden voor de Senaataverkiezingen hg algemeen en rechtsireaksch stemrecht 2o beperkte grondwetiwyziging om akn bat algemeen atemtackt lees de Kamer bet laatste woorl Ie geven in alle fiuanoieele conflicten en in de leiding der algemeene politiak 3o verdediging dar neutraliteit en lalciteit van den Staat 4o sociale hervormingen van den arbeid op den gioadslag der solidariteit eo 5o progressieve inkomstenbelasting Maar ook de conservatieven en gematigde of opportunistische republikein u zitten niet atil au sttllon drie soorten van oandidat n protestcaodidaten onaffaaakalü e eaodidaten en katholieke oandidsten terwgt in het westen ook enkele candidaten eenvoudig als monarcfaistisch poseereo Te Zeila op Britseb grondgebied is de eerste afdeeling der door Menelik krachtens het vredesverdrag vrggelaten Ilalisansche krijgsgevangenen aangekomen flet waren 215 manschappen en acht officieren Oe Britscbe consul voor de Somali kust ging faun tegemoet met tenten en verwelkomde hen bartelgk op Britsob grondgebied A len zagen er geznnd uit en badden bun marsch airi5 degen gedaan zonder dat er ook maar wu wegens ziekte was afgevallen Het sRooda Kruia had hen gqed in de kleeren gestoken Zg gewaagdaa daokbasr van de goede behandelini door ben bg den Abessjniseben beervcher ondervonden Menelik gaf bun zelf een gewapend geleide mede en vergunde aan 20 man een geweer te voerea De oonsul noodigde de officie ren aan zgn disch en zorgde ook voor dp maosehappen Ds gevangenen gingen met een ttoomboot naar Massowah om vaadaar met een transportschip tegen Oudejaar in het vaderland terng te keeren Andere afdeelingen volgen later maar de laatstee met generaal Alberlino aan bet hoofd sullen niet bavrgd wordsu voor het vredesverdrag geheel in orde is De jongste berichten over de Oabaauscha qaaestis doen zien dat voorloopig de zaak met een sisser is afgetoopen Toen de heer Cameron in den Senaat ooriielde ds bealiaaing OTOr de motie tot na de feestdagen uit te stellen erkende hg daarmede dat de SenaatscouMnissie een misstap bad begaan Bn of uu de h er Olney gelgk heeft of niet in zgn opvatting Tan de grondwettige reehteo der Citvoerende macht feitelgk heeft sjjn opvatting de oTer inniDg bebaalJ En daardoor heeft Spanje een nienwe waar aekawiag gekregen Het ba ft gezien welke neigiugen in de Veraeu gde jftaten bestaan en kan nagaaa waar het op den duur toe zal komen In Spanje gelooft mau nog niet sdat de Tareenigde Staten soo dwaas aallea jn over te gasn tet dadene Maar inmiddels beretdl men zicb voor tot tegenweer De minister van eorlog beeft Iaat gegerea kaarten op i roote i aebaal van de Vereeoigde Staten aan te maken TOor de officieren en een aantal werken over itrategische ligging van Noord Amerika worden bg den generalan slaf geëzoerpeerd Zou de Moiroe leer ook worden toegepaat nis Spanje da Vereenigde Staten aanvalt vna t de sWeatminatet Gaaettes In dat gent TeniaeU de luk kuinan opratten en Spanje kunnen besefauldign vu een saTriendschappelgke daad Hat proces van Stamboelof a moordenaars dat onlange verdaagd werd omdat voorname getuigen ontbraken is eindeljjk ta Sofia aangevangen Er tgn 130 getuigen Een van de persenen dia Dinsdag verboord werden overhandigde den voorzitter een brief dien Stamboelof kort voor zgu dood gescbravau had en waaruit bigkt dat bg bekend was met alle bgzonderheden van de samenzwering die tegen hem werden gesmeed De laatste zinsnede van dien brief luidde sDeze aanwgziagan heb ik opKeschreven opdat man wete dat het plan der nnordenaars mg bekeod is en vroeg of laat mgn vrienden eu müu kinderen bun straf kunnen eiaehen c De eKölaisohe Zeitungf maakt biarbg de volgende kantteekening i sOver bet geheel genomen is de brief van Stam oalof een aeer merkwaard g bewgs voor de zielsgesteldbeid van dezen merkwaardigen man vo r de afgronden van haat dia er bestaan tnssrhen de Bulgaarsche politici Het scbuldboek van Stamboelof mag donkere bladzgden tellen maar aan zgn l ud beeft hg groote diensten bewe8eo en de openbare méeniog nam den op hem gepleegden moord op als een vuistslag in het aangezicht van Europa De beklaagden Dinsdag verhoord ontkenden allen bun acbuld Tnfeklchief gevraagd of bg Stamboetof had gedood zeide tNeen maar bet spgt mj dat ik bet niet gedaan heb want Stamboalof heeft mjiu broeder Nicola laten ter dood brengen en het waa een t rau De ond mioister Fetkof die in gezelschap van den vermoorden regent was geweeast op den avond van deu moord 15 Juli 1895 iprak all getuige Hg kon niet stellig verzekeren dat de beklaagden hadden deelgenomen aan den moord maar wel wist hg dat se behoorden tot de bende waardoor Stamboelof was achtervolgd toen bg in de buurt van Sofia op de jacht was en dat bg die gelegenheid de bende in gemeeuschnp atond met een det ïobement gendarmen Hieruit maakte Petkof de gevolgtrekking dat de bende geholpen was door de gaudaimeu Dit was ook de meening vau Stamboel f s knecht die bg den moorct genwoordig is geweest MARB TBBBICHTBIi Qoada 14 December 1890 Heden wae de markt zeer slecht bezocht zoadat er biJDa niets omging Frijten onveranderd Tarwe Zeeuwscbe 7 e 7 16 Mindere dito 8 78 6 90 Afwijkende 6 10 i f 8 80 Folder 16 i 6 76 Eogge Zeeuwscbe 4 6 k 4 60 Folder f S 90 a ƒ 4 16 Buitenlandsche per 70 kilogram i W f 4 Gerst Winter 4 10 i f 4 80 Zomer 3 90 il 4 40 Ohevallier 6 88 i Haver per heet 1 70 1 3 16 per 100 kilo 6 60 4 ƒ 7 16 Hennepzaad Inlandsoh i 6 86 Buitenlsadsebe 6 60 6 76 Kans riasaad 7 4 8 Koolzaad nieuw i f Erwten Kookerwten 8 i 9 iet kokende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo ƒ 6 40 a 6 60 Boouen Bruine boenen 8 15 l 9 60 Witte boenen 4 f Duivenboonen 8 90 4 6 Faardenboonen 5 4 6 40 Mau per 100 Kilo Bonte Amerikaansehe 4 8 4 4 6t Cinqnsntioe 6 60 4 6 75 Foianian 6 16 4 6 60 Veehauet Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen Vette rarkena goede aanvoer handel vrij wel 15 4 17 et per bslf KO Biggenvoor Engeland goede aanvoer handel redelijk 144 16 et per half Ka Magere biggen weinigaanvoer handel flauw 0 40 4 0 78 per week Vette aobepen goede aanroer handel vnj weL UifiO Nuchtere kalven eenige aanvoer handelredelük 9 4 11 Graskalveren aanvoer handel 4 ïokkalveren i Aangevoerd 33 partijen ksss Handel matig Ie qual ƒ 14 a ƒ 88 Ie qual 10 4 18 Zwaardere NoordHolland ehe 4 Boter weinig aanvoer handel matig Goeholer 1 16 4 1 16 Weiholer 1 4 1 10 p Kilo luïtCHTmaïK WiUlE OETAim CHiOl OP HOiJJEU UnNSN VflROORZAXBH BUROEMBÈSTEK en WETHOUDERS van GOÜUA j Gfzien art g der Wet van den 2n Juut 1875 Staatsblad € No 95 Doen te weten Dat zg vergunning hebben verleeid aan J Veigeer n zgne rechtverkrggeuden tot het opriehleu van een wiodbontzaagmolen op het perceel aan den Eattensingel wgk Q No 197 kkdaeirael bekend sectie A No 3383 Gobda den 23 December 1896 Borgemeester en Wethouders voornoemd B IXJdARTENe Dè Secretarie BRODWEB BnrgerlDks Stand GEBOREN 21 Dee Willemina ouders A van Reeden en U M Kaatalein 22 Johan Fredrik ondera A F Creour en D J Tunun Pietje Baodrika oodan M Koek en A de Mik Pieter ouders H Herten sins en D in t Veld OVERLEDEN 22 Dee J Onweneel 6 m J de Eoniag huisvr van F t b Biemsbergen 70 j GEHUWD Ï3 üe B Sprugt eu J C van Egk tj Het Bureau van dan Burgerlgken Stand zal a s Zaterdag 2e Kerstdag van dsa voormiddags 11 tot dee namiddags 1 uur geopend zgu tot bet doen van aangiften van geboorte en overtgden R E O Xj A i a E 24 Professoren in de Uedicijnen eo duizenden Geneeskundigen hebben verklaard dat de echte Zwitaersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT een uitstekend onovertroffen laxeermiddel zgn omdat tg op zachte wgze werken zonder eenigen laat of pgn te vóVoorzaken daarbg zgn zg volkomen onacbadelgk eu goedkoop Wie dus Igdt aan verstopping gebrnike geen ander middel Niet anders te verkrggen dan in doosjea ii 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E VA SANTEN KOLFF Rotterdam NIEOWE ZDNDING Dstssen Handschoenen EN PARAPLUIESe A 7in OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA BeUrs van Amsterdam 8 DFX EMBBB Vikn 1 9 is ilotkn 9 8 IS 97 98Vl 101 86 84 4 is 84 14 68V 87 Vis 8 loiv 65 6 i lO i lllll 987 ♦ l s 100 96 61 650 050 100 64 10 800 1891 51 51 99 99 138 99 71 16 108 96 loj 181 108 68 54t 64Vi 161 j 8V JT 1 8V 77 78 11 1 101 101 99 145 138 11 101 46 101 11 104 76 108 8 8 s 19 48 S Vl 8V1I 186 lO IO7IV1 107 lOS lOi 115 IJl 8 110 riDBUuND Oeri Ked W S ilite dito dito 8 dito dito dito SUoHOia OitOtuill 188188 4 ITAUE IniehVijving 1861 81 5 OoBTBlia O in pepier 1888 6 dite in zilver 1888 6 tomvaiii Obt mefonupoa Sdito ticket 3 KisLiNU Obl Biaoeel 1894 4 dito Gmons 1810 4 dito bü Boths 1889 4 dito bg Hope 18S9 90 4 dito in goud lern 1883 6 dito dito I dito 1884 6 3Pimi Perp I aehuld 1881 4 luanij ÖaprOoiiv leen 1890 4 1 Oeo leeniofi seiie D Oee Ie nivgaerieC ZuidA Bsp v oW 1891 tl Mexico Obl BaiLSoh 1890 V BïlizLi OM 4onbep 16S1 AverUDAll Ohliifatieo 1896 8 BocraaDAH Sl d Iceu 1894 3 NSD N Afr Uauiielav aand Arendsh Tab Mij Ceiliüoalen 1 DciliMiatpchappij dili Am Hvpotheekh pandbr 4 Cult MtJ der Voratenl aand a Or Hypotheekb pandbr 8 I ÏJederlaailaolie bank aand Ked Hantlelmaatsob dito N W kFae Hyp b pandbr 5 1 Kat Hypolbeekb pandbr 31 Ltr Hypitbeekb dilo 8 Ooera Ma Uu t Kong bank asod UusL Hypnthoekbank pandb 4 1 AuBBiKA Equ t bjrpoth paodh 5 M iw L Ö Fr L ea eert 6 NlD HoU IJ 8poorw Mij aanl I Mij tot Ëlpl T St 8pw aand Ned Ind Spoorwegai aand Nsd Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 ITILIE Snoorwl 1887 89 A £ obl 8 Zujd ltel Spwmij AH obl 8 FoLiH Warschau Weeueu aand 4 1 Bitt fir Buis Spw Mü obl 4 Bsltisi he dilo asnd Fsstows dito aand 6 Iwang Dombr dito ad 6 Kursk Cb kiow ip Uf obl 4 1 dito dito oblig 4 Ambuxa Cent Pae 8p Uij o d Chic k Jorth W pr C v aand d lo dito Win 81 Peter obl 7 Denverk Bio Gr 3pn eert v a niiueia Central obl in goud 4 Lo iav kS Mbnll Oert v aand Meiioo N 8pw M i Ie hyp n 61 Mill Kanaaa v 4pct praf aand N Tork Ontsaiok Weet asnd dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Talif Ie byp in goud 6 Bt Paul Minn k Hanil obl 7 Un Fee Hoofdlijn oblig 6 dilo dito Line Col Ie hyp O CaHiOi Can Sonth Cert v ssod Va CBallw kNa leb do 0 Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Trafflweg Maets aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 8tad Eotlerdam san 3 Blloni Stad Antwerpen l 7 IVJ SUd Brussel 1886 iy Hoso Tfaeisi Begnllr Oesellsch 41 OonsKB Btaatslreniog 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spahjb 8tad Uadrid 8 1868 Nbd Ver Bei H p Spobl eert Adyertentiên IROCW AASySHIGEflVA DERM Met toestemming van H M de Koningin Regentes der Nederlanden Staateblad 30 October 1896 No 43 zal eene COLLECTE worden gehouden te Gouda ten behoere nn de Behoeftigen Dragen van M Metalen Krois eu de Citadel Medaille Namens het Hoofdbesloiü J W 8CHUBABT Voorzitter Mr W Th GROTHE t SCHELLACH Penningtn M BRINKGSEgVE Secretaris Utrecht November 1896 Koninklijke MaclilaaleValirlek Mi l BMH H N vanSchaik Co geveetigd te Oravmhog t Hepplentr4ua 0 en Mih nabg de Begenteasala n Hofleveranciers TIK Z 11 den goning va n Belgi INDIEN GIJ HOEST ri g ebruikt de jiUrA Allerwege bekreoide V erf Idberoinidf Superior DRUIVEN Borét Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cto 70 Cis en I verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Mtfkt acuda E B TiH MILD Veerstal B 126 te GtiuU A BÜUMAN UoordrMltt 1 0 BATELAND Buitiop B y WIJK Oudmaltr Hennep Enveloppi en 2 2 50 en 5 de lOOO met Firma bedrukt by A BRINKNAIS 2N StoUwerck sche Borstbonbons gehbrioeerd na Toors jirift van den kon DniTersiteita FroC Oehm Holicad Dr HiritM Bona hebben sedert 60 Jaren ab Teraaohteod Biddd tegen boeeteo heeeckheid en aandoening der ademingsorganon uitsteekende diensten bewezen Bij ipoedige afwisseling Tan warme en koude lucht is t bgzosder aanberelenawardlg een bonbon te gebruiken Verpakking Gede pakjee 25 cent Alom verkrijgbaar