Goudsche Courant, vrijdag 25 december 1896

No TlSt Dinsdag 29 December J890 35ste Jaargang UTnl is de beate isvrjjTlnt tegen Jicbt n Al Rhenmatielt r eadenpïjnen kortom I N I tegen wnen van aU Imm aard af iametltetkMta I Eieep Hootdpya D VerUadkeld ADker Pain Expeller mmum mmm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I aan te vasdtti tegen yjf X BKoet doB ateada in ieder hi jMwrt Anlier Pain xpelie Pr 50 oent 75 eest an fï 25 de flua th Voorhanden in da maasta Apotheken an bq r l Etiokter 11 Co ta Bottardun Te GOUDA bfl A WOLFR Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e l ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst raa 1 5 regels k 60 Centen iedere regel maar lO Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending yan Adrertentiën tot 1 uur dea midd VIOLE Snarei Stemfl Kisten enz verkr gbaar in den ORGELHANDEL L C de LANG a ii ii IN HET St ElisabeÜis Oude Vnuwenligis n te Gouda wordl geïFiigd met 1 Februari ns eene HUISMOEDER zonder lünderen btneden den leeftjd van 40 r Het Mlaris bedraagt 160 s jaars beacTeni gewone rerpleging SoUicitatiën franco te zenden aan het SI CATHARlNA GASTflüIS Oosthaten liöilfööiïT Aanbevelend Slotemaker Co TANDARTS E CASSÜTO s25 en 26 December en 1 JanaaH mTTECOKSULTEEm GogDae fïB Bois t X 40 da Liter Dé aomiAO mv Boia ran d oeléU AsoBynie wordt B Uvfl d In mM t de bnunde SsiMhen ran B Iilter Inhond roorsloa Taa hftt ttMtVui Dr P 7 vjln aAimi ROOS Froeffleooh ft f 1 30 üitilttltMid TfrkrUgbMT bijt P fl J T WAM üM firma Wed F J MELKÉRT OoBthaTen B 144 Gouda FDIKË OpDE f SCHIEDAMMER GENEVEE Merk Verkrijgbaar b j i M PEETER8 Jz N B KU bew i van fiohthoid ii oaobet en kurk steeds roor u I E n Tu T den naam der Firma NIGHTOAP finaa WINKELi i KUMNKUJKI SlOttMVI I Vr RM tii in irs in v ssfii Ki i Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda Geen Grijs Haar meerlü DE NIEUWE LONDON doet de gr M liaren binnen enliele dagen ïerdw nen mut het haar glanzend en zacht belet het nitTallan en neemt de pelletjea Ta n het hoofd liseht op den hals Tan en flacon I néroflk Terkrggbaar in flacons Tan 1 S0 Jt f 0 8S bg I X Oy 3Hfabr de Papiermolen té ffouda OudeSIGAREN idt de fabriek Tan A BILLEN Delft zgn tntkrggbaar in het Maga iJn D 25 La igeTieiideweg G ouda Jefleresi i oril ryt jong of oud door onx lu So niUal pMrfaftnk wetk opelgvnftiu dl yu de Ittst tot PAren opwekt I ooT de iinryke innütiting decor apMirb iik kftn men wal kwartjee iDwerpen mMtr het geld niet li m weer aitnemen elTOreni fl 0 jporte extra byeeu gaipurd Tn daar eoret ftladftn de epaftrbaiik elob iiatr atisob vftn iiel onent Naiedere uiwerptDg Iml rtth de spaerbank ftntoointiHolj en geeft tevelyhertyd diiidelyk hstingnWr rpeii bedriixoBn Na geledigd te tsn m de epaarbank iee eenvoudig w Ar o nluiten en wekt op niouOT dn Innt tot iparen Versendiiig teg rumb oi voornltbi Versïoiullirils llerltnr eniinandlt 9faatRo i Q Bohnbert o Cd Amiterdtiii N 7 Vunrl Tvva i BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLES KRAEPELIEN HOLM S Quina Laroche Staalhoudende Q uina laroche ie de meest krachtige en veraterkenAe KINA WIJN AanbeTolen door tal van binnen en buitenlandech Genejseheeren Verr krjigbaar in fleeschelo i ƒ 1 90 en 1 00 GIGAREnEN TEGEN ASTHMA De inademing ran den rook dezer Cigarette geeft den lyder aan Asthma terstond Terlichting In Etui 80 en 50 Gents Salmiak Pastilles E en algemeen aU goed erkend middel b j Hoest en Verkoudheid oplossend en Tereachtend Prgs per lleschje 20 Cent Kkaefslibk HoiH HofleTeranciers Zeist Dep6t te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten Terkrggbaar Een ware Schat roor de ongelukkige slachtoffiBrs der ZelibeTlekking Onanie en gehr me nitspattingen is set beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVARIKG HoUandaohe nitgaTO met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de Tereohpkkelgke gevolgen van deze ondeogd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die et geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te yerkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tab het bedcas ook in postzegels en in Iken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVERU BN Ghemische Wassckerij Ti 11 OPt E flElftlE U 19 Krxtiêkade Botterdatn GebreTeteerd door Z M den lEoning dar Belgen BoofddepSt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en Torren Tan alle Beerenen Damesgarderobén alsook alle Kindergoedeivn Speciale inrichting roor het stoomeu Tan I plooha mantals reerw twnt ni Firma Begeer Welter HHAIE ÏÏITVEEZOOP d Contant met belangrijke prijsverinindering KEISTAL GLAS AAHDEflRK Huishoudelijke en Lnxe ArtiiteieD MAGGI n lOpCt tot 24pCt mioUm BouiUonhoudenile SOEPEN in CAPSULES zgn Terkrggbaar bg de Firma I CREBAS Gouda Voor engros bij PAUL HORN Amslerdam O m WoorbttrgtBot 1 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids boTattende DAMESen KINDERMODES beneTens HAND WERKPATaONEN V IEDERE WEEK VERSCHIJNT ESN MDHHER In ieder n tekêt maarte platen loitekrontek feuflteton enz enz lo UitgsTB zondor uokl platen mal 3 anupatr en 3 groote geknipte patr Per 12 nra 1 2B p poat 1 40 2e ff Bla da la nitg raat daareulJoTan 6 gekleurde platan a 1 75 l SO IM 2 50 la II ff aen gekleurd traaia handwerkpatroon 3 S tK PROBFJiUlllER m mmm alom Uugara GBlBR BEUNPAKTEla Qr h g WageoBtratt 100 102 AHMHSFOOBTaCHM MACHINALE I STOOM BROOD EN BESCHUITFABRIEK j stoom Automatische Walsen Ueelfabriek te Amersfoort KERSTBROOD Het t oog op het KERSTFEEST wensohen irij er de aandacht I d ia veeliI gen dat Mj onze depöthoudera op beBtelling dagelijks vereoh KERSTBROOD ver I krljgbaar Is in stuka vau 30 ot 60 ot 90 et en 120 ot Daar dit gabak volgens eea zeef kostbaar recept met da fijnate zuidvrnohten baate j tafal natuurboler zuivere eierriy enz gemaakt wordt verlrouiren wy i t eonO prOBf bestelling slechts de hoogste terredenheid en aanleiding tot nabeatallin I gen zal geven Wij verzoeken vooral ia aanmerking te niUen nemen dat de kwaliteit 7an al I onze artikelen steeds de best mogelijke is en wy daza ariikeian van de puikate en meest geschikte grondetulfen en met eene zorgvuldige zindelijke en machinate bere ding fabrioeeren tertvyl wij in geen geval artikelan van twijfelachtige hoedaiiighaid willen vervaardigeti OVenWOi ZljU onzd priJZen door den inkoop en 1 de fabricage in t groot voor ds onovertrefbare kvralltett buitengewoon goedkoop I Voor de redenen waarom wij aan eene billijke verhooging der 1 prijzen de voorkeur geven boven kleiner en sleohter maken i verwijzen wij beleetd naar een der advertenties der twee vorige weken 01 T 3 T7 3ïTQ B1 T eene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten F isüekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost m et KZlep Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BR IiüKMAi en Zo Sonda Druk van A BSINKia It 0 BINNENLAND QODDA Ï8 Decen ber 896 Zaterdag 2 Kerstdag wtt bti ft or dn letrliogflU aD de alhier gaveatig Q Zoodagfl Khoolfaraeaiging lAat de kioderen tot mij komao eau fustarood OogeTMr 700 kiodereo warea met boDDR ouderw sera ea onder yxvreasen ia de Kleioikerk aan de Peperstraat bgeeD Achter in hei kerkgeboDW by den predikstoel waren er planten doarTlocht met rozen gnirlaodea enx aaagebraelit dat aan het geheel eeo feeat iyk anxiea gaf De Kentgeecbiedenia werd naar du beratting der kinderen rertelt en toespraken gehoadea sfgewieseld door bet ziDgea fan lederen welke met begeleiding ran acboon orgelspel opgewekt door allen werdea gezongen Broodjes en gebak werden rondgediend en boekjes sla prgaen g eveo ter beloooiag van getroow ichootbesoek de endate teerUogen welke de Zondagsschool gingen verlaten ootfingea tot aaodeaken kerkboekjes aan dn meest beboeftigeo werden klredingstnkken oitgereikt Ook T or de aanstaande N ieowj aar if eest dagen hebbea de Eiploitatie Maatiobappg n de Cfntraalipoor den geldigheididuor der retftnrbiljettaa TartengA Burgemeester en Wetbonderê van Baastreeb t hebben besloten dat wanneer licb geen aollicitaoben opdoen TOor de vacante betr kkiiig van oodervyaer eene oproeping te doen voor Ottderwyiere De heer Staal onderwüzer aan de B C school te Waddingsveeo heeft j l Dinadag tu Haaitreeht eene lezing gebonden in bet koffiehuis van den heer Be uer tot het oprichten e n r R C kiesvereenigiag Naar men ons nader mededeelt z n 140 personen als lid toegetreden De collecte door de Nieuwjaara commi ii in de gemeente Waddingsveen gebonden bracht raim f 200 op Daarvan cal door de commisiif op Oudejaarsdag een nltdeeling plaats hebben Tan levensmiddelen en brandstofFsD Te Waddingsveen ward op den tweeden Kerstdi met levensgevaar een kind van deti arbeider v VI uit bet jjs gebaald Weinig iQbeelde het of de redder W H had s n moedig optreden m ï bet leven moeten betalen Met behnlp vsd ladders waa het slechts mogo ÈEViLL ETOl Bet Geheim nn don Uarcos 1 Dfl kost van Herico loopt van Aospulco af in een wsateljjke riobting Z ligt leer laag en wordt door de zandbanken van Coynca gevoraid maar wanneer men b kaap JeqUepa konrt verheft zij zioh een weinig ea men bemerkt alidan op een afs and van omatreeki twintig mylen den maron 1 Patatlsn die selfi voor de min bevarene zeelieden kenbnar is tan de meuigte aüandjes waardoor hij omgeven ia TuHcben deze kaap en verscheidene onbewoonde eilanden ligt de kleioe baren Siguantanejo Deze haten ia niet veet meer dan een onmerkbaar alipja op deze uitgettrekte kaat De Indianen dio er zich neergezet kebben wonen in hutten welke zondrf eenige orde op hot strand verspreid staan en gebouwd s n van adobea eea soort vau steenan die ttit klei en stroo vervaardigd en in de zon gedroogd wordei soodat deze hut en een alles bahalva uitlokkend aanzien hebben Ëen klein fort dat hyna geheel varrallen is maar waarvan de Mexicaaoscbe vlag tooh nog wappert en uit welks schietgaten de verroeste monden van eenige kanonnen komon uitkyken heet den to ang tot het vry gevaarlijke vaarwater in den omtrek der havea te verdedigen Even buiten den pueblo 3 itet men half aohter iohta boschjes van patm bars granaat ea laaaadebooBea rersdkolen bier en daar eeai sardige Ijjk redder ea geredde aan een wissen dood te onttrekken Volgens by de stoomvaart maatsohappy Nc derland ontvangen bericht ait Perim hebben de laatsle paasagiers van bet a Coorad met bet op 25 deier van Perim vertrokkeo p r Prlas Alexander bühne reia vervolgd betsgn de passagiers J B van Aken J J de Grtstt G van Merkeitcjn en G geeitelgke susters uM Tilburg F schrp io het N v d D t t Is tband een veldoogen feit dat op 1 Janaari e k de nienwe wet op de personeele belaatiog in werking treedt Aangezien we ons orertnigd hoeden dnt niemand gaarne meer belastiag betaalt dau hg noodtg heeft te betaten achten we ons ver plicht helangbebbondeo op een paar bepalingen der nienwe wet te wijsen Art 14 al 2 Voor elk vertrek dat in bet belaatingjaar op één of meer dagen vóór 1 April of na 31 October dna van l Nov tot 31 Maart wordt verwarmd wordt één haardstede gerekend Art 36 Wi0 op 15 Jaouari beiastiagpliobtig is wordt volgens den toestand op dien datam over het gehselejaar aaogeslagen c Hebt ga das haardateden io uw buis die g nooit of alleen io de zonjermaandeu vau 1 April kot 31 Oct gebraiki aorgt daa datic op 15 Jan niet meer in gebruik kunnen worden genomen zonder dat eenig metsel of pleisterwerk geheel of gsdeeltetjjk wordt rerwgderd of besohadigi Ge l bt dua maar te zorgen dat de kacbelpijp niet in den schoorsteen of in de Incht ksn komen zonder dit er een gemetseld aieen plavei of plaat wordt verwgderd of da er pleisterwerk Tordt beschadigd Ten opiichte van de dienstboden wilUu we even de asndacbt vestigen op ket bepaalde hw art 21 § 1 lett j 6een belasting wordt geheven wegeoa het honden van vrooffelgke dieostbodeo die op den eersten Jsnaari van het belastingjaar de vollen onderdom van 18 jaar oog niet hebbon bereikt enz Van de vroawelgke dienstbodep die na 1 Januan 1879 zgn geboren ia da het gebeele jaar geen be a8tiDg verschuldigd Ouk hierop hebben belanghebbendan dos Ie letten Door bet algemevn bestuur der broedersahap van de ontvangers der directe belnntiDgen invoerreob en en accijozen is eeu scbrijven gericht aan de besturen der Tereeuigingen ran bnrgeriyke ambtecaren naar aanleiding van d eerste wetenacbappelohe balans betreffende hpt huisjes met platte daken staan die aan rijke koop lieden des lands toebehooreu Want even als overal in Mexico het geval ia rai toont liih ook hier de grootste weelde aevena de dicpate ellpude en roor ben die wat darren wagen en niet al te nauw van geweten zyn is er gemakkel k fortoin te maken Ondaoks het armzalige voorkomen dat Sigaanta nejo un den verbaasden blik des reizigers aanbiedt is hét er echter verre van daan lat net werkelqk arm zou x n het mag za fs als een der rijkste havenplaatsen uit den omtrek beschouwd worden waut ds inwoners hebben drie middelen van bestaan die alle aöer wlnstg erend z n Vooreerst de sluikhandel die er op groote schaal gedreven wordt verder ie parslvisBobsrij waartoe de kusten der eilanden orervloedige gelegenheid aanbieden en eindelp de inzatneling van het zout uit de talrijke zoutgroeven die men op de kust aantreft Ook heeft men er eon uitgebreide kustvaart en op zekere tijden van bet jaar is de reede letterlijk bezaaid met kleine vaartuigen die of een ladtng komen innemen of de inwoners van de noodige levensmiddelen voorzien Da bevolking bestaat dus grootendeels uit zouthandalaars zeelieden en eluikeri een soort van lia den wier verdachte tedelykheid aanleiding gegeven heeft tot de opriohtiug van verscheidene putquenaa 8 die men op al de hoeken der straten nlren alsmede tot die van danshuizen waarin het ralaohe getuid rap guitars de voorbijgangers dag en nacht de ooren doet dichtstoppen Op den dag daarop ons verhaal begint en wel 7den NoTsn her I8St heeraehte er ia dea up d op ten psDsioenfbnds voor adaweo en weezen vau bs eriyke ambtenaren eu hetgeen omtrent dw balans ea den toestand van bet fonds iu het Voorloopig Verslag def Tweede Kamer T rkomt jïu dt sehrgran wordt door genoemd bestone b t volgende gesegd Bet komt ons voor dat vaat behoort te staan dft bet batig saldo na aftrek vsn de gereatrffsrde f 4 000 000 bebcort te komen ten bate van de burgerlgke nmbtanareo bedoeld bg art 2i der meerganlelde wet of van buaae aage l en en na te laten weduwen eu weeaeu omdat het kapitaal is ontstaan door d bgdrageji viBr deze categorie van ambtenaren ea geene altare tntuBscbftt knnaen er te dien aaozien rer sobiltende wen oben worden geuit Zoo zou men kunnen aandringen op verlaging dar bgdragen voor het fond of on den leeftgd T n 18 jaren van bet jongste kind vermeld b art 8 dor wet te verhoogen of om aan Oi bnwden het reaht toe te kennen voor bet é lDweo peasioeo eene bloedverwante aaa te wpen enz asr onze meening is echter het meest WMacbelgk dat hst batig satdo in de eerste an f ornaamste plaats worde aangewend tot verheegiog de weduweopensioenen bedoeld bj wi 5a der wet Het ia toch een feit dat hel ranwenpenaioen m hei eigeneen zeer laag ia cifeMaac vaUn aog niak enz i 180 in hal jaar bedraagt Wg stellen er zeer veel prgs op uwe ztsnswgzs hieromtrent ta kenUeo Blijkt dat tuasahea de besturen van de verschillende veraenigiogen van bargerlgke ambtenaren eenstemmigheid bestaat dan souden er maatregelen kunnen worden beraamd om d regeering met den wensch dar borgsrlijke ambtenaren bekend fa maken Aangenaam aal bet ona tgu hierop nwaotwoord te ontvangen De oudste tot no bekende mededeeling over den kerstboom dagteekent van 1508 In dat jaar ging een beroemd predikant van Straat bnrg Geiler von Katserberg op den Zondag rpór het z g Midvaeten hevig te keer tegen de beideoscbe manier waarop het gehoortefeeat van Christus gevierd werd Hg kenrde het opstellen van dennenstru ksn in huis ea het dansen en springen er om been ten zeerste af en voer uit tegen hei bonden van steekspelen en drinkgeli eo ea tegen het garen ran geichenksn in dien tgd loderdaad was deze wgze van feestvieren eene navolging van de Hatnrnsliën bg dn Rome nen en de Joetfeestan bü de Germanen pueblo waar het in den rjgel zeer levendig toeging een doodsobe stilte Het was nog geen vier uren in den namiddag en toch wareu de straten ledig en de winkels gesloten Twee schooners die geheel ont tikeld en op het strand gezet waren vartoonden hunne zwarte kielen met schelpen beladen men hoorde geen ander geluid dan het dof en onafgebroken geklots der golven die op het strand braken en het gegons der ta tooze myriaden muskieten welke in ds sobuinsche stralen der zon die reeds ten ondergang neigde rondvli en Da luobt was drukkend de warmte on uitstaan baar en dikke wolken welkfi zioh rondom den top van den maron Fetatlaa opeeogfhoopt hadden zoodat zg dien als met een stralenkrans omgaven voorspelden ds aannadering van een storm een soort van sirocco welke aan deze streken eigen is cordonazo genoemd wordt on raak ontzaggelijke verwoestingen aanricht Op eenigen afstand van den pueblo stond op het strand der zee een eenzaam huisje welks wit geplbiRferdo muren en berallige miridor i vroolyk afituken bij de bladeren der boonen aehter welke het bijna geheel verscholen was Kan groene heg van cactassen on aioe s omgaf het aan alle kanten behalve aan den zeekant waar een planken sobuitenhiüs met riet bedekt diende tot berging ran een vaartuigje dat er op dit oogenblik niet in lag mair rermoedelgk vrg groote aftnetingen moest hebben Dit sobuitenhiils strekte ich bgna tot aan het water uit waarmede het gemeenschap had door een houten gleuf waarlangs ds eigenaar van het vaar tuigje de kiel roortschoof als hij het op het drooge en onder dak wilde hebben Overeenkomstig Mexieasosob gebruik betond lieb Het Kerstfeest had voernameljjk bal Joal of Midwiuterfeaat vervangen Oiog da eerata Htm gehe l V rIoren nog tang weitl ia hei ooiton van ons laad de Kerstdag Uiddewiater genoemd Io dese fde streken werd een ander oad gebruik waarvan nog veel vraeger gewag wordt gemaakt gehandhaafd nl het branden van het KerAtblok Uit een oorkoade vaa 1264 bigkt dat door ovarhedeo aaa i et folk Terlof werd gegeven om tegen Kersttgd doode beomen uit de bossehen te hiden tenaiada in den baard te branden Da oorfproni van dan Kerstboom dagteekent zeer seker van t66r oase jaartelling hgwerd wellicht opgericht als eeoe herioneriog aan den ouden wereldboom den aik Tggdrasill den levensboom welke immer groei was met sjjae wortels hemel aarde en hat omvatte aaa sgn TOet heilige bronnen zag opwellen vaa zgno takken loeten daaw deed droppelen de rg honingval en mat agn kroin het heiliga meer overschaduwde Het was nit dit meer dat de drie pchibgodianen te TOorBchgu kwnmea Sene andere Ining wit dat de deaaenboom gewgd was aan Freya de godin der liefde en vraehtbaarbeid ea Freyr deo Qermunsaben Zonnegod Om hen te Tarearaa werd na dan kortaten dag eea dennenboom versierd en onder agn loof werd een feest aangeriabt De frisoh groene boom schifetereada door tal T B luhtjaa en bahaagwi met nadag wa wees op een krsebiig leven rol liafda op da komende soooige dagen inmen b l liobt begon te aegeviereo over de doistaruis on op de weldaden die dit godenpaar om aioh heen verspreidde In Doilsebland heeft de kerstboom iab steeds gehandhaafd maar in Nedarlaod is hg een poos in Tergetelhaid geraakt eq pas wwr in dese eeuw in eere berstald Staten Oeneraal ie Kamb Zittiag van Dendrdag 24 December De Serale Kamer beeft aaDgeaoman bat wetsontwerp tot wgziging der seboolwet betreffende de vrgo en orde oefeningen ens De minister herbaalde sgae Terklaring dat verwurloosing ook volstrekt aiet in da badceliag ligt Hierna kwam de noodsnikarwet aan de orde Zg werd bsstredsn daor de beeren Verbaïen Merkelbasb Tan den Biasen en Bresbaert Da heereo Godin do Basnfort o Sawanbestreden en de beeren Wertheim en Prins vsrdadi dea het ontwerp De minister verdedigde bet ontwerp Daarb las hg een officieele nota TOor omtrent san voor het huis eau portico waaraan aen hangna van aloe bladereu hii i kippen kakelden hier sa daar in den tuin en een mooie NewfouDdlandsohe Iiond wit met zwarte vlekken zat in alle dofii hetd op sga aohterpooten voor de deur vaa het buts ea scheen als een trouw sohildwacht over de reÜigheid der t ewoiiers te waken Wis deze ook wezen moohten bon huis h ofschoon het er eenvoudig eu zelfs armoedig uitzeg tooh iets vrooltJkB en nitlokksnda voor ieder die er een blik op vestigde Ds menschen die deze aardige kluis lot woniag gekozen hadden moesten zoo al niet volkomen ge lokkig zijn volkomen geluk toch wordt op de aarde niet gevonden ten minste een gerust geweten hebben sn tpn onbekommerd teren lyden vry van die geldelgke zorgen welke den measoh het leven zoo sak verbitteren Dien indrnk maakte het geheel ten minste op dea vreemdeling dien bet toeval in de nabijheid van het buisje braebt en die iu het voorlitjgaan een vlnefc tigen blik sloeg over de heg welke sr de esnl e sluiting van uitmaakte l 8 8 f5 HAvel rots Dorp Herbergen Balkon Zuilengang voorportaal ordt rr9Ê9r