Goudsche Courant, dinsdag 29 december 1896

106 8 8 86 46 8 8 18S 201 107 i 107V 103 102 116Vs 121 38 110 Advertentiön UBS 4497 7450 B9I9 1S7I6 1K 7 17SK9 I047S 17 4 4471 7516 9060 12753 15812 1775 20477 1840 4511 7640 lOOU 12790 15316 17916 S05nS 1889 4549 7550 10076 12809 15SSS 17911 2062B £ 25 4S69 7880 10086 12918 16847 17981 20577 2S06 45BS 7587 10143 IS955 15S71 18012 20992 2482 4610 763S 10278 13978 15405 1 0SS 80 02 2513 4623 7636 10295 13007 15419 18044 20657 S6SI 4715 7686 10297 1S0E5 15444 18064 S0678 2570 479 7710 10334 ISOBO 15502 18183 20797 2594 4821 7731 10S67 1808B 587 18197 80826 666 4971 7774 10881 18114 16602 18820 80847 2677 604t 7820I04SI 13152 16604 18S6S 20908 2693 Beden overleed plotseling te v4intlerdam onze Broeder de Heer 0 H C SIJN Uit aller naam A C COSIJN Gouda 26 December 1896 VoUirekt temge kennitgeving R E O Ij A Ivl E 24 Professoren in de Medicijnen en duizenden Geneeakondtgen hebben verklaard dat de echte Zwitserache Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT een nitatekend onovertroffen laxeermiddel zgn omdat zg op zachte wijze werken zouder eenigen laat of pgn te veroorzaken daarbg zgu zg volkomen onachadelgk en goedkoop Wie dus Igdl aan verstopping gehruike geen ander middel Niet anders te rerkrggea dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E iTAK SANTEN KOLFF Botterdam NIEOWE ZKNDING Dassen Handschoenen EN PARAPLÜIES A v n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van msterdam Heden overleed plotseling tot onze diepe drrefbeid onze innig geliefde Echtgenoote Moeder en Behawdmoeder GERRETJE DE JONG in den ouderdom van 62 jaren J SCHOLING M TAV MILD SCHOUXO E H TAN MILD Gouda 27 December 1896 PHO DEO Faillissement P C Vermeulen De reketiing en nerantttwording in genoemd faillissement waartoe alle crediteuren worden opgeroepen zal plaats hebhen op DINSDAG 12 JANUARI 1897 des t m te 10 uur in het Gerechtegebouw te HolUrdam Do Curator Mr M M SCHIM tsh diu LOEFF 82 DKCEMBER I Vrkn NBOBBtAND Otrl Ned W S 8 89 is ililo rlito dito 8 98 hlo lito ili o 8 97 HoKG K Oil üiuc1l 1881 88 4 I 101 iTAlil Insoliriivlng 1862 81 6 86 OoSTMR O il iripip i rl868 6 84 dlti in iil er 1868 5 84 i PoaTCoAi Olil ma ompon 3 dito tickft 3 BuailM Obl lliniionl 1894 4 dito Grcons 1880 4 dilobüK tbs 1889 4 dilo bj Hofe 1819 90 4 dito in goud Ie n 1883 6 dito dito dilo 1884 6 Spiwi Psrp t ohul 1 1881 4 TUKKBIJ Gepr Conv een 1890 4 Qec laeniDg serie D Oeo Ie niigseriaC Zuili Arl Rif v obl IU8 6 Mliico OM Bolt Boh IJ90 6 ViKazOEiA Obl 4oiibop 1881 AMrTKBDAM Obli$ nt fln 1895 3 RorriBDAU aird Iren 1894 3 Nao N Afr Hsndaisv and Arendsh Tab Mij Oerliaosten DsU MMtfohappij dito Am Hvpolheekb psndbr 4 Guit M der Torstenl aaud t Or Hypolheekb pandlir 81 Kedürlandaclie bank aaad Nad tUndelmaalsob dito N W i P O Hjp b pandlir 6 tti tl Hypotboekb pandbr SV rtr Hypilbaekb dilo 3i OgsTE NR Uo l Hnng bank annd UV SX Hyp tboekbank pandb 4 AuaiIKA Equ t hypotb pandb 5 Mm L G Pr L en oerl 6 NlD Holl U Spoorw Mt aan 1 Hg tot Bipl V 31 Spv asnd Ked lod Bpooriregro aand Ned Zmd Afr Spm saod 6 dito dito dilo 1891 dilo 5 ITILII 8i oor 1 1887 89 A KobI 3 ZuidIlal pTOij AH obl 8 POLlH Wariohau V eauen aand 4 HUBL Gr Euia Spir Mij nhl 4Vi Ralliacho dito aand Faalowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aaad 6 Knrsk Cb Aloir p kap obl 4 dito dito oblig 4 Anaanti Cent Pac Sp Mij o jl 6 Chio k Jorlb W pr C aand d 10 dito Win Si Peter obl 7 Denver tl Rio Gr Spm rert v a Itlionis Cerlral nbl in goud 4 LoaiBv kMashvill Oert r aBnd Mexico N 3pw Mij lebyp 6 Mits Kansas r 4pot pref a nd 1 N YorkOnl iio i West aand dito Penn Jbio oblig 6 Oregon Talif la byp in goud 6 St Faal Minn k Manil ol l 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Line Col Ie byp O 6 CAKiDi Can Soutb Cerl v aand Va O Ballw ïtNa leb do O Amatard Omnibus Mg aand BotUtd Traun eg Miiat aand Nao Blad Amsirrdam sand 3 3tad Kollerdsm aan 3 BlLOn Slad Antwerpen 18 7 8i Stad Erusael 1886 2 IlONO Theis Begullr Geselhcli 4 OoaTENl SiaatslFsning 1860 5 K K Oo l B Cr 1880 8 5 tiJB SUd Madrid 3 1868 Nao Ver Bes HTp Spobl eert ilotkrs ► o 98V Koninklijke Maelilnaleraliriek DE BONIBBLOEU tl vanSchaik Go gevestigd te Oravenhage Kepplertlraat en M nabg de Regentessalaan Hofleveranciers TAN Z U den Koai g Tan België INDIEN GÏjiEST II g ebi nikt de JÜ A Allerwege bekroonde 84 97 98 98 104 55 691 301 20V 1111 937 41 100 96 61 550 660 100 64 10 V 200 1891 51 99 183 99 76 25 lOS l 96V 20JV S82V 102 62V 64 15 V 6 62 77 li lV 101 101 99 U6 1881 l01 46 101 ii V mv 75 VrreldberoinidrSiiperlorl EEÏÏIVEN Borsl Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 4 0 Cl 70 Ct en 1 TOrkrggbaar hg F H A WOJ FF Drogist Mwkt 0ouiia E H TAN MILD Voerstal B 126 te Gouda k BOUMAN Moordreek 1 C RATELAND Boilcop B T WIJK Oiidtualer 1 61 64 62 78 m drank uitgeeft waarvan uieer dan i uii w aavtou Directe SpoorwegverblndlDgen inet GOUDA Wlnterdieost 1896 AangevaogeD 1 October TUd vao Greeowlch 1 0 80 7 86 8 80 8 40 t lO 8 80 10 17 11 81 11 18 18 18 18 86 1 8 3 60 9 67 4 60 6 1U 1 61 0 14 7 17 7 68 8 SS 8 48 8 61 8 67 10 40 tl lf U 4 67 t I 7 6 10 4 10 11 Copae fin Bois ÏX ao la uier Da OOOHAO nif BOia 1 woidt aaUTwd la ranaaal Ide bemutda flsaMhm van 6 l it r Inhoud Tooralaa Tan faal atCMt Tan Br P r yAIT HAUm HOOS Proeni jl 1 1 80 niuialuad Ttfkrtiabur bUt P H J T WANKUM Brma Wed P J MELKBHT OoathaTW B 144 Gouda LU 4 60 4 67 i 1 69 4 8 4 18 6 80 KOTTIRDiH OOBDi 10 19 11 60 18 87 1 40 1 7 86 6 80 9 80 9 4 9 66 10 87 0 17 61 7 86 6 40 HAAI 19 08 19 47 7 10 7 46 8 18 9 1 GOODA DKN HIAG Goudt ZeTeohuiMo MoerkapeUe Zoetermeer Zegwurd Voorburg Hoge Q 7 SU 8 86 9 89 10 1811 18 11 15 18 10 18 86 1 48 8 47 4 46 6 9 6 64 0 11 7 80 7 49 C S8 8 64 9 64 10 8811 Ut 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 lO Ot S Z 7 68 8 0 11 41 18 61 i 08 8 18 10 16 r 8 07 9 08 11 66 1 06 80 8 8 10 87 Uoodo 80 87 7 18 7 66 8 81 9 18 9 68 10 19 10 67 18 66 9 80 8 17 4 41 6 67 0 66 8 81 10 17 lO tO Oodow 6 46 t 4 I 11 14 9 87 1 10 10 84 Wo 4n 6 68 7 8 8 18 t U 9t 8 46 8 84 0 17 7 18 8 48 10 41 DI Al 18 i 7 49 8 88 9 64 10 6111 46 1 87 3 08 8 60 18 1 H 9 4 11 07 i 1 Hur lUuterdtm f S Pt Wonudag 6 o U U A A 1I8T1IBAH OowU t 87 8 81 9 69 lO O 18 10 4 11 iM 7 61 10 17 10 8 t dw G K 8 14 t7 10 6 1 8 1 18 6a 8 61 UJ pi te Nootdorp LiUKliHidai i Bltj wjjk Knuw f iUkndoif nmaAVINKEL C UKO I 4 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4010 1111 8 11 811 86 8 44 8 40 4 10 4 38 6 98 117 18 7 68 9 J8 9 8 Toorb 6 61 10 17 1 41 4 89 0 18 VM Z ZegwO O 10 88 1 6 4 68 8 80 t 48 Z T H e l 10 48 8 00 6 04 0 89 9 69 lOiHld 0 98 7 60 8 18 9 18 9 4T 10 1010 6418 06 18 i 1 17 8 14 4 08 4 886 16 648 607 488 8810 101048 U T H t C H T 8 O D p A Utreellt 0 88 7 60 9 949 10 16 10 S8 1148 194 8 08 84i 4 461 14 7 6 8 09 9 07 10 84 Wowdao 48 8 11 10 88 11 6 11 94 4 1 044 9 18 10 14 üudowiler 8 19 10 4 84 94 i Qond 8 819 84 10 10 lO tk 11 1018 11 3 46 4 87 6 17 8 18 8 419 49 a S T 1X O A H S SODA Autacdu f lt 7 1 8 16 9 10 41 1 84 1 61 4 46 1 18 7 46 1 41 a id 7 11 1 11 1 14 11 10 11 111848 1 41 8 11 i il 7 40 lU Lul tt It IMt n im mwt nmX M iM o GODf r Bti wurin wu oTereaogekomso dat f 10 p r daiuad kilograamau un d boertn toa wordeD betaald als da defioitieTe wet tot itand kwam Hedan Toortetiing Bet Fraobche wirkiroordtloDerc beteekrot looirtl prjjcen aU boreo Dexe dobbele beteek ia gaf d Q bakeadea niaiiettiHins f Bfilow MUH d a TolgendtD niet 00Terdi n t6li eD kwinkilag in dan moud Mat dan dezer dagen gaatorfeo ndactenr vaa bat te Baden verlohgaend dagblad Kicbard Pohl maakte bg aaa waodeliog door de bekoorl ke badplaata Te BadeaBadea tredeo in deo Bcboowburgen da coucartan meermateu groote kaosteoaara op maar nog vaker moet men sich ook daar eTanati elder mat middelmatigbaden bebiilpeD Biobart obl prees cbter ïd xga blad steeds ftllan die sicb in de badplaats deden boeren ToaD lij Bu langs den ital Tan een eselTarhaurdar kwamen waarboven bet opicbnft sAnes a louer prgkte klopte Hans r Bülow iga metgesal vertroawelgk op dan sobouder 9U ham op t opsohrift wjjzande teide bgs Dat is och eigenlgk uw besigbaid ook Men meldt att Vliaiingen Id da Aagje Dakenstraat alhier woont de 75 jariga wedawa van wglen dan fortifieatieopiiabter O mat wee doohtars beiden raim 30 jaren oüd an ongahawd Sene dier doehters die aao tvaarmoedigbeid Igdeode ia liep Vrgdagechtend de dear uit met het doel aieh ia aene achter bet buis liggende vaat te gaan Terdriaken Da moeder an de laster volgden baar onmidtlellyk docb da joige vronw lag reeds in het water toen sg ter plaatse kwamen Moeder en dochter bagaven lieh mede te water om de drenkelinge ta radden Met behulp van eenige toegesnelde personen werden moeder en docbtera op het droge gebracht do h de 75 jarige moeder was taagevolge van aobrik koude en water ni ao g bawastaloos d overleed kort daarna Ook in de gemeente Anna Faalowna wordt brougaa gevonden Reeds wordt het met uit takeud gevolg op eene groote boerderg gebroikt niet aLlaan voor verlichting maar ook om ta kokan Het onderzoek io sake den moord in de Van EeghaDstrsat ta Amsterdam ia thans uit banden dtr politie De rechtercom miwaria mr Th J Bappa leidt thani dan gang der laken Uit Laiden schröft men aan de N R Ctd d 26 December Ongeveer een 50tal ingasetenen aan wier hooid liob bevinden de pastoors der drie hier ter steda gevestigde parochiefin hebben tot hnnue E K stadgeuooten aene oproepng gericht tot het honden van tane vergadering in den fojer van de Stadsgabooriaal op Oioadagavond a s tan einde ta iraehtan aene B K kiesferbeniging alhier tot aUnd te brengen Het wekt aenigsains bevreemding dat osder da namen der peracnen die het initiatief tot daia bgeatkomst hebban genomen er geena worden aangetroffen van leden van den R K Volksbond immers juiat in desen kring is bei denkbeeld gergpt tot oprichting van noodanige veraeaiging au in cgn midden werd daartoe krachtig opgewekt bg da leiing onlanga gehouden door pater K Ërmana leeraar aan het gjmaasium te Katwijk De propaganda oommisaia van da Nederl vereeniging tot afschaffing van sterken drank seadt aan het Hbld het volgeade ter plaatsing Uedeborgera I aOodergeieekaBden komen evenaia bet rorig jaar gaachiedde mat een dringend verioek tot u alle 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 7 86 7 88 7 8 7 40 7 66 Qouda H erdr ebt NUttwarkerk OapeUe Botterdam ILottardani OapeUe Hieawerkaik lloordieeht Oenda 1 88 7 4 66 6 m 6 81 6 87 6 68 6 8 0 11 19 0 86 Moet het tot onso nationale schande nog ataada gaiegd wordao dat ona volk jaarlgka meer dan tachtig miltioen gulden alleen aan sterken drank uitgeeft waRrvan niecr dan f 25 000 000 aan aocgns in t lands schatkiet vloeit deze bedroevende cijfers tonden niel langer vermeld kannen worden ala met de drinkgewaontfl verbroken werd Da gewoonte bg varacbillande gelegenheden aterkan drank en andere alcobolboudende draoken aan te bieden ea te dnnken doet bet gabraik en het hieruit zoo algemaeii voortvlouieod miabrnik in stand falgven 0p alle dagen der week docb vooral op Zon en feeatdagen wordt door tfna volk gedronken en gescbouken een groot deel ontei zedelgke en etofielyke welvaart wordt daardoor vaak onnadenkend weggaworpen en vernietigd MeB begint met bet drinken en achenken van a ooholbondeade dranken op den eersten dag des jaara ea eindigt er mede op den Oudpjaarsavond alaof er gaena aangename werkeiyk verkwikkende niet alcoholboudeade ai daa niet bedwelmende draaken in rnime mate beitonden Wg weten alleu boevelen vooral op deb Nieuwjaaridag of and re feeatdagan in e n menacb oDwaardigen toestand zich laugs onse straten voortbewegen Voor een groot dsAl van wst er eiken dag dus ooii op 1 Januari 1897 met talloozen onzer medemenacben geschiedt ea van wat bun overkomt igB wy allen medeverantwoordelgk roor zooverre wg dat drinken vooral ook door Beheaken bevordaraa Wie zar zeggen hoeveel jonge measoheo hoeveel zedelgke zwakken ja hoeveel kinderen dtkwgls joitt op den Nieuwjaarsdag waarop men elkaar zoo berhaatdelgk geluk weuscbt oor het eerat door den aaogettoden dronk boe goed ook gemeeod met het bedwelmend vocht in aanraking en daardoor juiat in het ongeluk agn gebracht In ptaata van een gelnkadag wordt bet bun ocgelokadag vaak door ondoordacht toedoen van vriend of patroon Ter wille van bet algemeen zoowel als van het individueel belang van ons gebeele volk gevoete ieder zich gedrongen te beginnen mat den eersten dag van het nieuwe jaar geen bedwelmende dranken te schenken of te drinken Deze drang uite zich in een daad Eenige dagen geleden trad een bejaard beer een herterg binnen te Boroy een dorp niet ver van Metz gelegen Ug vroeg naar teuige bijzonderheden omtrent den slag bg Colombe en Hat isicb daarna bet monumeat dat op tmt alagtald ie opgericht aanwgzen Daar verteldH hg aan den hem rergezellenden waard dat hg uit MacoQ geboortig was in 1870 zguen toon aangespoord bad om als militnir in dieott te tiedan n dat deaa als soldaat bg het4le regiment inlaaterie in den slag bg Gnlombe den dood gevonden bad Tevene voegde hg hiarbg dat dagedaeble deonvrgwilligeoorzaik van zgu dood te zgu hem sinda dien tgd ooopboudelijk vervolgde Nadat by dit alles den herbergier op diep treurigan toon ve baald bad verliet de vreemdeling het dorp weder Eeniga dagen later werd door soldaten bg het bovengenoemd moonment het Igk van een onbekende gevonden die zich doodgescboten bad oaaat bem vond meu zgn revolver Men onatateerde dat de zelfmoordenaar dezelfde vreemdeling was die bg den waard inlichtingen had iogawenntfa de ougelnkkige vader h d üp bat graf ague zoons willen aterveu In eene portefeuille welke de doode bg tioh dro g vond men een brief van den vo genden inbond Ik ga tot mguen zoon die in 1B70 gevallen ia ik verzoek dringend dat man mg hier bagrave c Geen onderteekeniog geen opgave van woonplaats of ie a dergelijks was bg den brief gevoegd Hat wezkatakiogaoomitj te Hamburg deelde verleden week ongeveer 190 000 mark aan de stakers uit ongeveer 1000 personen verlangden geen nitkeeriog 19 86 18 88 19 89 19 40 18 66 11 81 11 88 11 86 11 49 11 61 8 66 88 18 88 9 81 9 61 f r 9 60 lo ll 10 89 10 80 10 48 10 49 D politie arresteerde veracheideae personen die met Igsten rondgiDgao en wae zoo beleefd hfct ingezamelde geld in beslag te nemec Ook ia den werkatakera verboden wachtposten uit te letten FOST BRIJ BTiT LIJST van brieven gaadreasaard aan onbakflodes gednrenda da Ie helft dar uaand December 1896 eu terng te Terkrggeo door tasscbenkomst van bet Postkantoor te Gond VaraoBden van GOUDA F V A Bom Ondenbosch Wed B M Eerdemana Amsterdam P J Sluiter s Gravanbage E v d Enden Antwerpen Camelwa Folta De Directeur van b t Postkantoor V0R8TER Bultenlandsch Overzicht Omtrent de werkataking te Hamburg bevat de Frankfurter Zeitangc eenige bgzonderbaden welke wg laten volgen in de volgorde zowla wg ze viodea Hat atakinga comité beeft een proclamatieverspreid waarin wordt opgekomen t en de bewering dat de staking zou zgn geëindigd De vergadering van ajouwerliedaa den 24en December gehouden werd door de politie ontbonden eu de inleider de beer de Haaa werd in hacbtenia genomen omdat bg de bekende uitiug des keiiers afkearead bad beoordeeld De gevangene werd later in vrgbeid geateld De EngeUobe werklieden die zgu aangenomen om de werkktakara te vervangen zgu voor het grootste deel weer vertil okkao De haven telt 209 vaartuigen waarvan op 171 wordt gewerkt Aan de haven wordt op 68 van 88 stoomachepen gewerkt Gedurende da feastdagea zgu er des namiddaga vergaderiogen van werklieden worden gebvadea In ïerlaud worden ateeds door vele offieieele en nietofiSeieete oorporatiei vergaderiugeu belegd en motiëu aangenomen naar aanleiding van bet rapport der commiasia betreffende de Eoancieele betrekkingen lus ohen GrootBrit tannië en Ierland Ia den Gemeenteraad vau Braj stelde de voorzitter een moti voor waarin een berovp werd gedaan op de Regeeriog om zoodanige stappen te doen ala in de toekomst de mogelgkbeid zouden buitvnaluiten van overmatige belasting en vergoeding zouden acheukea voor bet financieele verlies door Ierland geleden Deze motie werd eenstemmig nangeaomau Op Oudejaar zal het Farlementslid Longb over de qoaesiie een rede houden voor de Kamer van Koophandel te Belfast Ia een bgeankomst van den Limerickaobeu Nationalen Boad zei bat gemeenteraadslid Donnelley dat hem het meeat trof boe Ierland zulk eeo pluudering op groote scbsal door Engeland kon verdragen Ug hoopte dat men zulk een toestand niet zou gedoogen en dat bet geld dat in Ierland moest zgn besteed apoedig zou terugkeeren om aangewend te worden ten bate van bet land Opmerketgk is het dat bg deze q aestie geen onderscheid bestiiat tuaschen politieke partgen Nalioaalisten en Uuioniataa trekken op dit punt éau Ign I eer leerzaam voor alle partgen is de geachieJenis van de wer nBtakiog in deSehotsche gzergieterg i De atrike kao als geëindigd worden beschoawd De arbeidera hebben zonder bun leidere ta raadplegen de voorstellen der patroooa aaugeuomen De werkgevers hebben zich bereid verklaard een deputatie uit de werklieden inzicht te geven in da boeken Verder zal een verzoeniogHraad bet geaebil besleohleo De werkgevers hebben een zeer groote welwillendheid getoond welke dan ook zeer gewaardeerd wordt Het is toch moeügk te eiscben dat een patroon aan zgn werklieden inz e ge e van zgo boeken 0 10 8 44 6 89 8 60 0 88 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DIM 4 18 1 4 9 01 9 08 8 14 8 0 4 04 4 88 Maar ook de houding der arbeidera ia te prgzen Zg hebben ingezien dat zgopden duur de grootste schade suIvq telgdea habben zü en hnu vreowen eu kinderen Zg hebbeu den weg van gemeensehappelgk overleg betreden die beter dan eeniga andere moet leiden tot de gewaaachle lotsverbetermg Wareu de Hambnrgncbe dokwirkers ook 100 verstandig geweest daa tou hua poiitia na niet hleebter ign dan vöór de werkataking Gezond roratand en celfbedwaag en een weinig hartelijk gevoel voor elkander breugan thaologiaehe partgen en werkgever an arbatdara nader tot een Frankrijk en Dnitaehlaad bereiden sich voor om groote wgsigiogaa te breagen in da bewapening der legera De operate kriigaraad van Fraakrgk beeft zich verklaard voor eau ganache ommekeer in het materieel der artillerie en zegt o a de Frankfurter Zeitung c na komt voor ona de arttllarie Wet nader en kannen wg onze oogen daarvoor niet meer slaiten c Met zekerheid is omtrent het Dnitacheplan nog slechts weinig ta zeggen Manr toch is door enkele bladen reads zooveel medegedeeld dat men zioh ongeveer een denkbeeld kan vormen van wat door de Duitsche regeeriog zal worden verlangd Zelfs omtrent deo teobnischen inbond van bet te verwachten wetavooratel ignc hier vertalen wg een artikeltje der Fraok orter Zaitung reeds genoeg aaawgziBgen door de pers gedaan om zich daaruit een beeld te kunnen vormen al aga natuarlgk lle bgzonderheden oog niet hakend Men weet dat het gaat over het inrcaren van nieuwe aualvoarkauonneB waarvan het model langen tgd geleden reeds beproefd is Maar tegelgkertgd staan daarmede zooals de sBamb Coar c in het vooruitsicbtatelt atdere aitgnven io verband Het aantal atokkao van elke batterg zal niet tot vier verminderd worden snelvaurbattergeo van lea stokken hebben evenwel een grooter aantal amanitiewagen ooodig er zal dus een orgaaisatoriKhe hervorming moeten worden ingevoerd welke ten gevolge zal hebben eao vermeerdering der regimentsstaven bg da artillerie Men aiet hieruit welke tware galdelgke gevolgen de te verwachten artillerie Wet naar veraehillende richtingen zal hebben Een nauwkeurig onder zoek omtrent de noodzakelgkbaid dezer wet moet natuorlgk opgeschort worden tot de wet ia ingediend en de toelichting bekend is en aerst dan zal men er over kunnen oordaelen of onze artillerie achterstaat bg de aieawe orgauiaatiea in andere landen speciaal in Fraokrgk c De Jong Turkan die in niet geringen getale te Pargs gevestigd zijn hebben op den gedenkdag van de afkondiging dar Turkfohe grondwet feest gevierd Voorzitter was de Jong Turk RizaBey behalve vele leden der paitg waren versoheiden vertegenwoordigers der Frad Che en der buitanland cha pars aanwezig in het geheel 80 personen Ér werden natourlgk veel redevoeringen gebondeB Vooral did van Morad Bey en Emir Arstao dm leider der Parg che groep voodan veel bgval Alle sprekers brandmerkten het despotisme Als ds bron van alle kwaad in Torkge en zagen bet eeoige g3neeamiddel in een grondwet Midhttt Pacha de kampioen voor de Torksabe vrgheld werd in warme bewoor dingen herdacht De sprekers weseo ep de vorderingen der Jong Tarkaebe partg die geen revolationair karakter draagt ware zg revolutionair dan bad Europa re di laogvotr een voldongen feit gestaan Da vmcbtelooae pogingen der Eoropeesche diplomatie ia Koastantinopel worden scherp gehvkeld 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 69 8 18 8 88 10 69 1140 9 8 9 10 7 86 8 6 f I f 7 46 8 t6 8 63 0 17 0 97 0 84 0 41 0 47 10 4 i 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 6 97 6 47 GSIJDA Van de aanwezige Franseben spraken Maarlce Leodet redactonr tan de Figaroc die een toost nitbracht op de Tarksche vrgheid en Bérard professor aan de sEcole dw hautes blodes die op de spoedige afsettio van des Sultan dronk De radicale afgevaardigde Dellwt hield een tooat op dan mede aanwezigen Turkschen overate Ahmet Bey die als lid van de JoBg Tnrksche partj io dea ketter was opgesloteB maar uit de gevaagenis ontinapt en nu pas te Parga aangekomen was Grooten bgval had ook een ArmenilFr die zgn Tnrkaahe medebanDaliogea begroette Op den Snltaa zal het feest weer gMO goeden indrnk maken niet zoozeer omdat in atriid met den Koian zooveel wgn gedronken il la wel omdki hg nog btngtr ui orclu Toor eon omwenieliDg Er worden ta Eooatantinopel nog atndi Jong Torkan io haahtoou genomen De amneatia TOor da Armenian Bchënt ar nu toch door ta tyn Data tal ongarear 8000 Armenian tan goede Itomao Dace amneatia is eaht r gebonden ann zekere foorwaardeo Da Armaniin tnllan a dit ii n kwaad diag Toortaan onder politietoeuebt blgran BoTandian wordan waarborgen van boa g inht Ta Kooatantinopal moet hon door deo Patriareb io da prorinciën door de biaschop pen de eed fan troaw aao den Saltan worden afgonomeu Meg Di o den oorreipondent van de Daily Chronicle gelooTen dan ign den Patriarch nog andera voorwaarden gesteld roor de amnectia Tao eeret moeaten de Armeoiëra ehnjd betenoan en de groote genede Tao den Saltan erkennen verder moeteo zy hno terredeobeid betaigen met da reeds ingeroerde bervormiageB en Tarklaren eea verdere iomeogiog der Mogeodbedeo overbodig te acbten De Patriarch zoo die voorwaarden hebben afgewaien en lyo ontslag hebben genomen dat hem echter niet verleeod zoo ign De begenadigde Armeniara die tar dood veroordeeld warrn worden in een veiling gevangan gehouden waar zg intasaohe i hno beroep mogen oitoefanen zg moeteo daar hljjvan totdat de Regeeriog overtuigd is dat sy zich verbeterd hebben Hat Servische mmiitaria ia afgetreden Reeds bg zga optredea voorzag mea dat bet mioiatarie Novakovitoh niet laog zoo leren eo onophoudelgk kwamen bariohtan iu vao gedeettelgka of geheela miniater crisiasen Maar er waa geen aanleiding om af te treden Daie ia na gerooden Koning AUxander heeft na rechtsgeleerden van alle partgeo te hebbeu gehoord geweigerd da wet op de uit voering van vonnissen die door de Skoeptcbiua reada waa aangenomen ta bekrachtigeo en wel op grond dat de bepalingen van date wet io atnjd iQo met de grondwet In dit besluit heeft het kabinet aanleiding gevonden om al te treden Da koning moet het ontslag hebban aangenomen Hg beeft nogmaals de leiders der partjjeu ontboden eo met hen beraadslaagd over den polilieken toestand en beeft aan zgn ge zant te Weonen deo heer Simitch opgedragen een mieiaterie tonder poli ieke klenr ts vormen Uocbt deze staatsman weigeren dan zal gelooft men de leiding der regeering in het koninkrgk worden aangeboden aan deo heer Qbristitcfa roorzitter van den Raad van Stale INSCHRIJVING VOOB DE Nationale Militie TWÏIBDE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETBOODEBSdar Qemeenta GOUDA gaaien art 19 der Wet van den 19n Aogaatna 1861 Staatsblad No 72 Brengen ter algcmeene kennis dat volgene art 15 der ganoemda Wet alle mannelgke ingezetenen die in dit jaar achttiea jaren ood zgn geworden of nog zullen v ordeo zicb voor de NATIONALE MILITIE moeten doen inachrgreD Voor ingaseien wordt gehouden Ie Hg wiena ader of is deze overleden wiens moeder of zgn beiden overleden wieoa voogd ingeaeten is Tolgena da Wet fan den 28n Juli 1850 Staatablad No 44 2e Hg die geen oudere of voogd hebbende gedorende da laatste achttien maanden voorafgaaode aao dan Io Januari 1897 in Nederland rerbigf hield 3a Hg van wiens oudere da langstlevende ingezataa waa al ia zgn voogd gaan iogaHlen mils hij binnen het Rgk Terblgf houdt Voor ingeiatan wordt niet gehouden de rreemdeting bahoorende tot eenea staat waar 4a Nederlander niet aan dea verplicbten krggadianst ia oodarworpea of waar ten aanzien der dienatplichtighaid het baginsel ran wederkeerighaid is aangenomen Da inaehrjjving geschiedt Ia Van een oogahowde in de Gemeente waar da vader of ia dasaovarledeD de moeder of ign beidan ovarladen da voogd woont 2a Van een gehuwde en van aan weduwnaar in de Gemeeota waar bg woont 3e Van hem die gaen vader moeder of voogd heeft of door dezan ia eahtargelatea of wiens voogd bniten a lande goTestigd is in da Gemaeoie waar hg wooot 4a Van den boiten a lands wonendeo zoon van een Nederlander die ter zake van a lande dienst in een vreemd land woont io da Gemeente waar zgn vader of voogd het laatat in Nederland gevioond heeft Voor de Militie wordt niet iogaachreven Ie Da in e n vreamd Rgk achtergebleTen toon van een ingentan dia gaan NederUnder ia a Da in een Treamd Rgk verblgfhoudande onderloon zoon van aaa Treemdaliag al is zgn TO d ingezeten 3e De zoon van den Nederlander die ter zake van s land dienst in b Rtjka overzeeache bezittingen of koloniën woont Elk die volgens art 15 behoort te worden iogescbreven is verplicht aieb daartoe bij Birgemeeater en Wethouders aan te geven toaschen den laten en Sisten Jannari Bg ongesteldheid afwezigheid of outstentanis ia zgn vader of ia deie overleden zgne moeder of zgn beide overleclen zgu voegd tot bat doen van die aangifte verplicht Hg die eerst na bet intreden van zgn 19e jaar doch voor bet volbrengen vun zgn 20Hte ingezeten wordt is verpliobt zieh zoodra dit plaats beeft ter inscbrgting aan te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrgviog moet teschieden Zgoo inschrgviDg geschiedt in bet register vau bet jaar waartoe bg volgens zyn leeftgd behoort Burgemeeater eu Wethouders voornoamd roepen dientengevolge op de iugezeteoeo die buo 18da jaar hebben bereikt dat zgn rg die in bet janr 1878 zgu geboren en overeeukomstig bet vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn om zicb op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden vau dea vooroiiddf s 10 tot des namidda a 1 ure eu z ch iu de daarbg vermelde orde te doen in chrgven te wet n zg wier geslachtsnaam begint met de lettei A B G D E F G H 1 J K U en M tusachen den 2 en 15 Jaauari 1897 en zg wier gaBlaclitsoaaiii begint met de Wtter N O P Q R S T U V W X IJ eo Z tosF cheo den 15 eu 31 Januari 1897 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van iuBchrgviog op d n 3len Jannari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zg dïe alsdan verzuimd hebben de voorgeachreven aangifte ta doen vervallen in eene der geldboeten a s genoemd bg art 183 der voormelde wet dat ieder die voor de Militie moet worden iDgBiichre eo en aiet in deze gemeeute geboren ip zich behoort te voorzien van een Extract uit het Geboorteregister da bg aangilte moet worden medegebracht dat dit extract bg het Gemeeotebestnur buDuer geboorteptaati kan worden aangevraagd indien zg zioh daartoe vóór 1 Januari a a ter GemeenteSecretarie aanmelden dat ieder gebonden ii te zorgen dat bg bg de inscbrgving wgk n nommer zgner wooing juiat kan opgeven Gouda den 28 December 1896 Borgemeester en Wetboudara voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER 353 Staats loterij 4e Klasse TrakUng vau Maanilsg 2S Decenilier No 2114 6000 No 782 1600 No 7898 en 13098 oder 400 No 6639 10382 aa 12669 ieder 200 No J184 5772 14181 eu 17174 isdor 100 Prijzen Tsn 65 SS S746 tlS6 7865 10485 1 1163 l 628 13374 66 2751 6315 798S 1 521 13221 156B4 18417 2790 6275 1068 10687 18237 156 4 18441 2822 5349 8074 0563 13260 15678 18474226 2830 636 8077 10 76 1SS21 18782 18501852 S885 5301 8008 1068 18875 16768 18509340 8868 6484 8117 10704 Ut26 15764 185 348 8026 6497 8139 10728 13515 16801 18540 849 1039 5450 8304 10784 13 66 16808 18595 380 3066 5623 8210 10787 18681 16885 I86I6 445 3094 5517 8217 10753 13701 1I85S 18681 463 3174 5660 8234 10787 13723 15886 I8P37 476 3250 6715 8247 10826 18808 11869 18649 631 3298 6718 8867 10837 18828 15881 18776 640 S416 5731 8308 11 58 13830 1S887 18850 642 3487 6808 8841 11111 13882 15890 1896b 676 3463 6847 8370 11155 13981 15999 18906 730 3496 6912 8379 11187 18964 16162 19080 740 3615 6963 8418 11158 14088 16241 19078 198 3648 60 5 8t 5 11167 14143 168 6 19098 804 3663 6098 8464 11188 14136 16117 191 6 S02 8674 6180 8782 11808 14149 16337 19146 903 8726 6140 8810 1874 14104 16847 19197 988 3759 6141 6880 11293 14108 16494 19198 942 3762 6176 8881 11386 14817 16629 19389 978 37 827 8942 11425 14829 16686 11 243 loro 3881 161 8014 11431 14299 16668 1 173 125 3 S0 6266 9067 11470 14812 H787 19322 1187 S 48 6393 9096 11807 14860 16764 19388 1145 8911 6608 E186 11518 14439 16804 19391 1195 6268 6613 9162 11568 14607 16805 1 440 1805 4006 6641 9868 11673 14533 17038 19441 1269 4056 6667 9889 11814 14168 17091 19445 1340 4093 6663 9894 11851 14635 17107 19600 1868 4160 6781 9407 11980 14649 17187 19613 1896 4175 6864 9440 11988 14671 17167 19696 1404 4828 6870 9448 12054 14708 17172 19698 1406 4836 6882 9473 13061 14750 17818 19699 1425 4254 038 9162 12163 14783 17349 19780 14 8 4959 7048 9659 22S8 14809 17878 19803 1477 4367 7101 9670 18849 14613 17861 19966 1480 480 7184 9748 12396 14876 17408 20088 1421 4313 7198 9764 18404 14925 17438 30169 1509 4368 7315 9889 18485 14933 17469 80218 1605 4880 7878 9847 12489 14968 174 3 20865 1613 4410 7839 9876 18443 15066 17584 20890 1618 44 4 787S 9984 U616 15198 17854 803 4 1661 4459 7411 9966 18700 1624 1769 iOSSi