Goudsche Courant, dinsdag 29 december 1896

No 7158 Woensdag 30 December J896 35ste Jaargang ftOMGDE C ÜMM JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst Tm 1 5 regels 4 50 Cent n iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen I De prijs ppr drie maanden is ƒ 1J25 franco i per post ƒ li70 AizonderUjke Nommers VIJF CENTEN Opeabare Vrijwillige Verkooping De Notaris A J di MOOU te Lekicerkerk al op DONDERDAG U JANUARI 1897 s middags ten t unr in inu HiRVoKix an de Markt t Qouda verkoopen Het recht van Erfpacht ot Opstal TAS HSI Perceel GHOND II MOORDREeHT kadastraal Sectie AhU no 1714 groot 20 Aren z nde een gedeelte van den tingdgk Tan den Znidplaspoider nabg de Valbrag met den eigendom van de op dien grond staande OSBOUWEN en GETIMMERTEN BBPOTING en BEPLANTING Terstond te aanTaardeu Het recht Tan erfpacht of opstal is door Dgkgraaf en Heemradeu Tan den Zaidplaspolder in Bchieland Terleend tot nltimo December 1904 Toor 63 57 s jaars bj Toornitbetallng te Toldoen de termgnen Teirallende 1 Januari 1897 komt roor de koopers rekening N B In de aanplakbiljetten staat ftbuatvtHjk dat de rerkoop plaats heeft 12 Januari 1897 BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLES KRAEFELIEN HOLM S Quina Laroche as Staalhoudende ulna Laroche is de meest krachtige en vemterkende KINAWIJW Aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsohe Geneeeheeren Verkrögbaar in Besechen a 1 90 en ƒ 1 00 CICAREHEN TEGEN ASTHMA De inademing Tan den rook dezer Cigaretteu geeft den Igder aan Aêthma terstond Terliohting In Etui 80 en 0 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Boest en Verkoudhetd oplossend en verzachtend Pros per fieschje 20 Cent KaaanuiK ik Holu Hofleveranciers ZeiatDep6t te Gouda bj den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrögbaar Een ware Schat Toor de ongelnkkige slachtoffers der ZelfbeTlekkiiig Onanie en geh me uitspattingen iiiiLet beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKG HoUandsche uitgaTe met 27 afb Prfls 2 golden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deae ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duisend van een lekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlags Magasin te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen intending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Stollwerck sclie Borstbonbons getsbtioeexd na Toorocbrift van den kon UiÜTerBiteite Frof Gebm Hofrad Dr Harlaw Bonn hebben sedert 50 Jaren ab venaohtend middel tegen hoeateo hoanokhdd en aandoening der ademingsorganen uiMeekende diensten bewezen Bij apoedige afwisseling van warme ea koude lucht ia t bijzonder aanbevelenswaidig een bonbon te gebruiken lita t oniehailclykiu i i H makkelyIut po tsmiddclvoorHeer a ea vooral daiuei en Kinderscbocnwerk la de Appreluur Tan C M Mlillir L Ce Bsrlls B tlK8tr l4 MeiileMi ed ÖlLv op naam en fabrlelMmerk Verlwyibur k Hearin Wlakillwi la HMaawark laJantarlaa eaaaraat Oi atlr SardaBaaa Araba SS m lllL Terpakking Geele pakjes il 25 cent Alom verkrilgbaar FEAirSCHE STOOMVERYESU Gheiiiisclie Wissckerij TAN H OPPE IIEIME II 19 Krulshode Rotterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az 8p6 aliteit Toor het stoomen en Tenren Tan alle Uetrenen Damesgarderobeu alsook klle KiudergOederen Speciale inrichting Toor het stoomen van plnehe mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de ienwste en laatste methode gcTcrfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabriekea zgn da prgzen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflevarbaar in 3 dagen te verven goederen ia eene week 6000 Stuks uit ds fftUi t mtiit e Der der eerit boitflolandtolie hbrieken over geaomene soogeouiinde Leger Paarden Dekens rrioetea tegen dan epotpr a van fl 2 76 pi r stuk worden mtrerkoeht Dszs dikke onslljltars dskens iIJs s arm als ees pels oa 140X1N oin groot dua bet geheel paard bedekkend mot wol opgenaaid ea 8 braede etreepen voorta een kleine partij Witte wollene Slaap Oekens groot 140X190 om wegen zeer kleine sloohti door Taklui bemerkbare fouten in h t wtflh l uagvboden ad fl 3 B0 per atuk Koit n oden het dubbele MV Didd mic r MÜireraB beiMllngen worden tefv J i twwenlloK mB M Mdnf tf Mder roiiiboari prompt uil gyroerd B HnrwltB Manatrteltt Groots Snai i liiM GEUEVEE Her kt NIGHTOAP Terkrijebaar b PEETER8 Jz A la bewijs rati eohthsid i cachet eo kurk steeds roureien ran den naam der Firma P HOPPE Wnf 18 ds besta luwruflng legen JiUiu Rhemnatiek Lenaenpynen kortom te D AnfcerPain Expeller fiyneii Tan aleriei aard If 21 a met het bnti HIM uu te wenden tegen sÜIAnlHir PalnfxpBlIer 2k S 8CHIEDAMMEB Ygl moet dua tteeda in leder htüsgesin M ABkerPainIxpeBer Pnjs 50 esDt 75 oent en 1 26 de Saeih Voorliïpden in de maeata Apotkoken en bo F A iacliter kOa H Botterdam Te GOUDA bS A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en TAN 80 apotheker Markt Hennep Enveloppen 2 50 en 3 7 de 1000 met Firma bedrukt bij Aa BRINKMAN ZN aoQda Druk van A BEIN KMA Sc ZOOK XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Mod ds berattende D A M ES ea K IN D E RMO DE8 beneTeaa UANDWERKPATRONEN flV IBDKRE WEEK VERSCHIJNT EEN MUMMEB In teder n Uktt tnearte piaien m0aekr0ui0k feuUteton enz enz lo UitgaTe zonder neltl pUten mei 3 anijpatr en S groote geknipte patr I er 18 nrs 1 25 p poet HO 2e I aU da Ie iiitg met daareuboTen A gekleurde platen 1 75 i SQ 3e K 1 Ie B een gekleurd Iraaie handirerkpairooa s sjs PBÖEÏi l iM R m PROSPiCTUS ALOM i v to l io1 Firma Begeer Welter mALE ÜIIVEEKOOP A Cowtani met belangrijke prijsvermindering KBISTAL GLAS AARBEfERK Huishoudelijke eo LnI Artike eD eene nieuwe zenufngf Verlovings iaarten Ondertrouw f 4sitekaarten Luxe Postpapier llouwkaarlen en Rouwpost Bestelling en worden ten spoedigste uitg evoerd bij Het groote aantal zenuwkwalen A BIili liMAi en Zn ru Msnvboofdpija afi tot da Ta T nutde kentaakwen Tan apoplaila hartwbaMertel toe Imfr eren Dor teMs all mldd leii door da medlaoha wttotuebap unfoireDd Snit mui daa aMVWttjd kont tl aar toe dat al dooi bat gebruik makanvait dan eanvondigiteniref naMUJIiluiide huid eana pbyaHlocliofaa ontdakkliiE gedaao beeft die na honderde proateanu MB tkau entdegebeela vereidTerbraldli au tarwljl ilj In veteuchappelijka kringen da boonU baUnnteÜiuwekt tevens aana iraldaad bUJkt ta tja want da aan lennwkvalaii lUdeote iiaienbhaa Pert ana BwlJta U itit aTondan doar den gawezMi OSioiei ran OeaotuUialt Dr f teMs aUa mldd lan door damedj oba watauaebapaangeiraud Sant aas daa Mpvw adij dei gen 1 lï lishöreö en WaATap da aa dYnrbiding bpK idaürin sV e6 J grpi kÜ k7 l r wMMÜaé TftD ta fiil eeanaal per daar wordan daar arMehOit 4mv limïS ttiol4d llijkft nli aaaMawB ai lni dec d eld Het deia geaeaairtlBe vaidaa waufcalltt jblttoreDda raaoltataa TarkragaD en lU maakte sooreel opgang dat Tan eaK dMs ia Ws mSm geachraven werkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE har vaarkantafl ia gaeaiiafl binnen kort tQd nada da He dnk vaiashanea li Dit boaki bavat alat alleai rear kH Metapsbllek Tentauban TarUurlageB omtrent bet waaaa dar uleTiwaTe tharaide d daamala telfk in wanhopige gtraUea Torkragaa oltwarking mtu ook Ttndt man dawin wetaoaabMMUlke Torbuidelinaan alt da MMUseli hlWdm dia aan dete gaBeasirlJfa t wiM iUb ooaedif lSixlftvan tal Tan gatnlnohrlftaa vaa heunplaatsta jenaaskandlgen onder waika P iMIre Md dr ara fMier MH it palvHlalik ta Parij nwRoapaaioiit tin Starnirakar naë dr sralitlaaaraad Meaubaar aaa M kranktlfltloaa anilahl u Obaranteai aalttUratk Dr Ctbn ta ntttlB areaaMaaa nad tf atvaalvte ta lAhthiaafl Dr P Famflar iaaaaabear Mraetaar vaa het boapKaal ta Aiaat flabalnratb Dhlaharlaa kaefaal utepfala Bad Imat Daraae aiU dr laaaaihaar dlrastaar dar lalvBM UiiH aaaattaalia larMIlaf vaar aaaew lijden ta Parito nw t Heaeré S34 Canial vai juehaabaoh aiad dr ta Carfb Dr £ wnada ta Ie ZlriiRfli Obar atakaant Jadil ad dr te WitniH Dr 0 lennval ts La Fwrtèra Eem lid vaa Im Conwtt central d kyitiaa at da iantL ia Frankrllk en vele ndaran Aan allen iar irvM meer fmiader nKed aala afi ifdpljn bhitiandnuia ireeta arlkkelbaarhald aajaaorihild i i a ii oMmanKB ran i wm ka iykt taHlaadiTeider aUa aken die door beroerte atrofTen werden en noc Ujiaa aaa tej nauHjat laHUadi verder aua alaken aie door beroerte Eatrofren werden en noc UMea aaa rolgeo daarraOf aeoato mflanalatae envarmas a tot iprekan iware tongval naaWllk aUttaat atfllfaM dar gawriektea aat vaeftdarandapijn plaatialijlie iwakte vtriwakklng vwi lehaygaa aniJ ta riJAalaiifa dor j aaakimUfa babandellaf geweest rijn maar door de bekende mililnTnii ala inilTieiiilaieea KanoiinfftJriWlclBff hl tar haravaia aa iai ardeavlai la beïbeaM b naa pl a aadar M veert VBatea aua al Mm en kondwatexkiar wrlJTen eleolriaeeren stoomlooi of leebaden geengtneiiiiccfmiclw hw kwaal gevondea hebben en ten ilotte zij die vreca to i Tear fcwar = reden nebbui wageaa Tanohtjiiaalen ala iloh aanhoudend aagatla vselan vardeavlai pijn nat daliaügHW kkarlngen ai donker worifen voer da oa H drukkende aiH in Raa aenawaelitlKlield lUdea vaamn de kasteekanan ija ehraalaaha baafdaUa 1 OB in blotiandnui re eta ifrikkeltaarhald galaaorihild ilepefooikald jfohama r i Iting Ifldaearna halvaslaa vaakrlebtllng ln w het iltftn cKtagorlaa Tan ewaawUJdan ala ook aaa jonge milijei lljdenda aan bleakzarti aa kiaatlaiiaibeld ook aaa geaoads lfi aaa lange parienen die veel met htl hoafd werken en geeitoUJke laaatle ïriÖlaii roorkomon worÉt diiagand aangeraden sirh het boven vermelde werkje mui te aabaiSi Miiai8 op aaoTTage keataloM an rraaea Terzenden woult dooi ktaaiL rTia AHiterdan door H CLKBAN dt Co Hniligewpg L Katterdam f ynnjiANTRar KOl pr Ajiotheker Kort 1 JorlJ net da XtlTCren Hedallla bakrooad Draai Orgel Duidelijk ieder stuk spelende OLYMPIA met 2 verwisselbare noten slechts l lö franco tegen rooraitbetoling pei Remboan l üi per aiok Hieu urmelden wg eeoige der roorhnnden zgnde Muziekbiftdeo By het SouperqJPMIlt niet bootc Sienelaatmg lo9 Tar Ra Sa Bom 0 MBrgaretha 0 schoone Nataur De arme Jonathanc Dd arme Stadentf Dott Gaesarc aBoocaoioc Zigeuner baronc aDe laatste roosc aNormac CaTaUeria Rasticanac Terder Tele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc Toorhanden SB Losse Noten slechts 10 Cts per stak G SCHUBERT Go Amsterdam N Z Voorburgwal 258 BINNENLAND GOUDA 29 December 1896 Dfl knpift d r inf op noB act H J F ran Overveldt wordt lo activiUit heriteld bg bet 5e bat 4 reg inf alhier Men icbrgfi oAs ait RwDwgk dd 28 Düo Htden MaandagftTond om xes oor werd alhier in de Nad Herv Kerk afdeeliog Sloipwljk een prachtige Kerstboom tea toon geat ld eo warden vela kinderen getrakteerd op Keratbroodjes Sint Nicotaas Sina sappeleo en prachtige boekje en Keratplaten Het waa e n recbt gesellig Kerstfeeat voor de kinderen maar tevenB ook voer de ondera der kinderen te zien wal een g roote inspanning voor bon kteioeo wbe geüaan Het wfta daa WelEd beer predikant Brondera die met eenigekiodervrieDden zoo wel Dit alfl in de gemeente die groote taak verrichten Oen heer Goadawaardf directeur der ungvereeniging thipr gaf mert zga leden eeniga nammera ten beate Ook het kinderzangkoor onder leiding van geaoemdeu heer zong eveneens gepaste liederen hetwelk alle netjes van alapel liep De kerk waa gebee gevold 900 dat niet alleen alle plaatsen bezet waren maar nog veel tevreden moesten zgn met een ataanplaata Alka liep in de bestt orde af Ën loowel kleinen ala grootea keerden 4tt rool ka st m atng omatreekt tttir hnw waarts Opgeheven is met 1 Jan hetoDtvangkaotoor Hazerswoude en ingesteld een kantoor Boskoop vóór Boskoop Hszerswoade Kondekerke en Ben tb ni zen By da aanbesteding van de Capellenaiiohliog ta Cappelle a d IJsel waren 31 biljelten ingeleverd BegiooÜDg f 40 700 Het hoogst wa ingeachreven door den heer H Zanioi t Rotterdam voor f 56 120 het laaght door den beer H Van Wienhoven te Schiedam voor f 38 900 Men scbryFt nit Delft aan de Tel it De laatste bgeeolcomsk van onzen raad in dit jaar beeft een record doen ontstaan dat nameiyk van een gemeenteraadslid dit ineen geheel jaar alle zittingen niet heeft bygewoood Een leek zou vragen waarom iemand die Z ÓÓ drukke bezigbedeu heeft een functie aln gemeenteraadslid aanneemt lioch wie zou er bevredigend op kannen aatwoorden Het Qeheim 7a don Marcos De Newfoundlandsche hond di aedert een gamimeD tijd de oogen oaafgewead gevestigd gekoudea had op de zee die h ran de gekoieae plaats gemakkelijk kon oreniea draaide z jn kop eeoBklapt om en atoad op terwijl bij kwispelstaarlte en een geluid deed hooren dst bg desa tobrandere dieren een ODdubbeUianig bewys van vreugde is Byaa op hetieifde oogenblilc vertoonde eioh op dett drempel der deur eeo meisje dat naar alle waarschiJQl kheid gereed stond om uit te gaan Dit meisje was oog jong en aehetn ter aauweroood dea leeftyd van achttien jaren bereikt te hebben zy mocht op aohoonheid bogen op die nititekendi en betooverende schocnheid welke aan de Creolen van Audaliuiach raa eigen pleegt te eiJD Zij was klein ran persoon en selfs een weinig rank gebouwd maar verwonderlijk goed geproportioneerd t had een bevallige houdingeneen zwevendengang Hare oogen waren gitzwart werden door zware wenk brauwen orarsohadawd on sloegen tusachen da lange ftaweelea wimpers blikkeio waarin liefde te lezen atond baar mond aan de hoekjes een weiaig opgetrokken en met korailynen lipjes omzoomd was ver ierd met een rjj hagelwitte tanden haar gelaatstint waa door de gloeiende omhehingea der tropische oa tta weinig gebrotad gebi Een te Delft gebonden maziek avond ti np leer droevige wgze onderbroken De hoer Jllaanw van s Gravenbage vader van da bekende altzaogeres mej Anna Blaauw die voor deieo kvond bare medewerking hud toegezegd werd plotseling zoo hevig ongesteld dat bij toen imen hem naar een zyvertrek overbraebt reedaj overleden bleek te zgn £ en beroerte bad een einde aan zyn laven gemaakt Onden diepe deelneming werd de uitvoering gestaakt De Eerste Kamer zal oomiddellgk na de besli siog ovar de nood sutkerwot in bebandehag nemen de Indliche begrooting voor 1H97 en daarna o a no t de Sorinaamscbe bbf rooting voor 1S97 en de vnorsteHen betreffende de Rynvaartakte h t rechtsgebied van Amsterdam de acbeepsverklaHngen de kieswetverbetering Ie wik en weeglooneo da marine reserve wyzigiog der arbeidswet en ten slotte de hoofdstukken omtrent het buis der Koniut in eo de nationale ichald benevens de middelen wet voor 1897 Voof heb atiudbeeld van Maarten Harpe ZB Tromp dat men in 1898 te Rotterdam wil opriobleo is door het comité een vierde van bet benoodigde byeeogebracbt waaronder eeo gift van f 1500 twee van i 1000 eeoige vati f 500 van f 300 en van f 250 en ruim twintig van f 400 Bet comité vra dd van het publiek medewerking om het orerigp byeen te brengen De Nederlaudeehe wielrijders zullen iu 189B naar de Kampioene meldt aan de Koningin eene eerbiedige hulde brengen door bet huuden van een groot cycle b oemencürso a Graven hage Het Wielrgderaverboud heeft er eeit ruime bydrage voor toegezegd Het Hoog Militair Gerechtshof heeft aantwee deskundigen prof Dlbbets en dr vander Plaats leeraar aan de Veeartsenyschool U Utrecb opgedragen een aobeikondig onderzoek in te stellen omtrent de in appel aanhangigstrafzaak tegen den le luitenant der huzarpiiH A Z beschuldigd van poging tot vergiitigiog Met een hevige slag is gisteren in Den Hang een htiis m aanbouw in de Ke onte se laan gedeeltelyk ingestort £ r ha ldoo geen ongelukken plaat De bouwpolitie onderzoekt de oorzaak Haar toilet wsa hoogst eenvouihg sij bad hare lange zware haarlokken met behulp van een haaibatid voatgemaakt haar kleed was van doorachgnend wit neteldook vervaardigd en werd du en dan even door een zacht zeewindje opgelicht waardoor men haar vollen gewelfden boezem kon zien bare kleine voetjes staken in dunne sandalen van aloe hladeren verraarfligd Die bekoorlijkheden van walker bezit het meisje ztoh niet eens bewust scheen dat kinderlijk gelaat waarover de ernst van den rijperen leeftijd verspreid lag die ocsobuldige uitdrukking van dat open gezicht wekten beUngatelling op Op dit oogenblik lag er over hare trekken eeo tweern van s waarmoed igheid ea oogeruatheitl verspreid die de bekoorlijkheid nog vermeerderde welku haac geheele persoonlijkheid omgaf Zij was achteloos en verdrietig op den drempel der deur btijvDa staan eu sloeg met den schouder tegen den deurpoat leunende een somberen blik op de Bohuimende golven der zee verdiept ïn een wereld van gedachten die hare ademhaling belemmerden en de tranen in hare oogen deden weltsu De Newfoundlandaebe hond waa naar haar toegekomen en likte hare hand die zg achteloos naaat zich liet oeerhangen Kr was iets dichterlyke in dit schijnbaar zoo eenvoudige tooneel Omstreeks tien minuten verliepen er zonder dat de jeuftdige icboone van houding veranderde en uit da gepeinzea waarin z j verdiept was ontwaakte Eensklaps richtte de hond zgn kop op en deed een dof geblaf hooren Wat is er beste hond zei z tot hem met een uohte en wellaideade atemi terwyl afj ilsb naar Hen meldt uit Amsterdam flet stoS elijk overschot van Heodrika Beyr r is gisteren met korketyke plechtigheid ter aan e besteld op het R K kerkhof Boitenreldertc aal den AmsteUeenachenweg Ëeo vrg groote m igte volks getrootette zich bg afschuwelijk wf er den langen gang daarhi n om den Ht l te begeleiden en de begrafenis by te wdneo De kleine kerk iBoitenveldertt wni prbpvol De orde bleef echter bewaard By bet vertrek van den ntoet hadden bonderden men cheo zich op de Gedemle Rozengracht verzameld De moord in de Van Eegbenstraat werd gelgk te verwachten was nog druk besproken Het comité nit de bcitiw vak vereen igingep kéfii sich in verbinding gesteld met bet comité roer werkverschaffinff met het gnustig gevolg dat er samenwerking is verkregen waarvan de eerste niting i4 de oproep door de commissie vin werkveraohaffiog aan de gegoede burgerg om gelden af te zooderen voorMie tydelgh Werkloozen om hun toestand eenigii iaa dragelijk te maken door bun onderstenoing te verstrekken in levenabehoefteo welker regeling door twee gedelegeerden nit de baqturen in terleg met een lid der commissie zal ter band worden genomen en uitgevoerd De beatureo der bouwvAkvereeniginèon doen DU nogmaals doch met aandrang een oproep aaa alle werkloozen vereenigd of onvereenigd r jyui wetke richting ook om icb in bun eigen betaog op te geven Voorts zjjn de werkloo a werklieden in de boBWvakken opgeroepen om iederen weikdageen by enkoniit te houden ten einde den to atftnd te bespreken eu door g zumeniyke wandelingen in de stad de burgery te BTertuigen van den alechten toestand op dit qogenblik terwijl by p troons in de bouwvakkeb die noglang laten werken ten sterkste zal worden aangedrongen om d o werktyd in te krimpen I De beide Kerstdagen hebben de IreTolutio uaire socialisten bun jaariykache vörgaderiog ehondeo te Amsterdam 53 fd eltogen waren vertegenwoordigd Op dit cooi rea werd de heer Domela Nieuwenhuis herkozen als boo ld redacteur van Rlcb voor Atleo en een voorstel werd aangenomen om geen dfel meer te neaien aan ioternationalt coDgresaen waar ocnigtt fractie der arbeidersbeweging zicb stellende op het Istandpunt van don klassenstrijd wordt u tgeatuten Omtrent de propaganda onder d vrouwen fereeoittde d vergadering zich met een voorstel Middelburg dat aldan luidde De Boud make merr propai and onder dn hom orerboog eu btim evonitroutde zouhij eindelgk komen De bond vestigde sijn Bohranders oegen op zijn meesteres en antwoordde door eoc herhaald geblaf terwijl hij onophoudelijk kwispelitaartle O hij vergist zich niet mompelde zij Lindo heeft e D fijnen reak hij beeft Mbtnoalin degaten Mjjn hemel l waarom zou hg toch zoo lang weggebleven zijn P fin Marcos 1 voegde zy ar hg lerwgl zij een soherpeu on somberen blik op de zee sloeg Op dit 04genbUk deed zich een heldere welluidende en liefelgke stem op esn vrg verren afstand hooren Het was echter koo stil dnt bet gemakkelijk vlet de woorden die van de Hppen des zangers kwamen te verstaan Hg zong een coaplet uit een oude Spaansohe ballade Een hnivering was bet meisje hg het hooren dier welluidende stem welke haar ongetwyfeld zeer goed bekend was over de laden gegaan en een purperen blos had hare wangen eensklaps overtogen Hg ia het 1 nompcUla zg terwgl tij hare hand op haar hart legde als wilde rg er de kloppingen van tegengaan Hij is het 1 Het gezang was al spoedig dichter bij gekomen en het geluid van poardanhoevea vermende ziob met de laatate regela van het koeplel De jeugdige scboone maakte zich gereed om den raiter t gemoet te anelien maar eensklaps keerde zij iich om terwgl zij iets t ij ziob zetve mompelde en sloeg ds deur van hot bois yUnga dicht Ken kleine prauw waarin twee mannen zaten was een rotspunt omgeslagen en liep al spoedig op eenigsn afstand van het huis op het strand Nauweiyka sohuunle de roorsteveo der prauw over vrouwen en wakke het zelfbewiiatfyo by haar op Jaarlyks worden door de atdeeliogen in overleg met den C R openban veigadertngen gehouden ter bespreking der vronweoqDaeabip Bealoteo werd voorti dat dk haar Domein Nienwenhnie krachtens vyn hoofdredacteurschap van Reobt voor Atlea zitting lou hebbeo in den Centralen Rsjad terwyl mq voorstel tot oprichting van soeialistiaohe mili tairenvereenigi ogen werd verworpen De bestaande contributie wntd gehandhaafd en besloten een geschrift nit te geven tegen het Koningschap waarin ook zal gewezen worden op da groote somman bestemd voor de inbuldigingafeesien van 1898 Eveneens besloot men ee brochnre dU te geven waarin het lyden en het onrecht tbq de slachtoffers der klastejuRtitie 7al wordengeschetat terwyl voorts nog werd aangenomen een voerstel om iu Jnni of Jali een taodelgke meeting te hou den en een motie instemming vond die aym pathie nitdrnkte met den stryd tegen den sterken drank Dit al geschiedde Vrydag des avonda werd een huiBhoDdelijke vergadeiing gehouden en Zaterdag werd het cougrss weder voortgezet Allereerst ward toen besloten dat het Congrte in 1897 niet züt aangesloten syn by het Arbeida Secretariaat en daarna werd een vooretel aangenomen om zooveel mogelyk propaganda te maken voor werkstakingen Dftarna kwam de stryd tegen het militarisme ter sprake en vanteU daarmede de houding van den schutterpHohtigen Van der Veer di zich lydplyk leraet Die bonding vond lang geen algemeene ioatemmiog over t algemeen meende mee dat mes door het plegen van lydeiyk verzet zooals Van der Vatir deed bet geweld afschafte en dat wilde men niet Van der Veer stelde do volgende motie voor Het Congres spreekt zyn oordeet nit dat de tactiek onder geenerlei omstandigheden doodfling te plegen niet is een reaotirmnaire tnotiek en dientengevolge aanhangers darzelve lid kannen blyven van den 8ociali i ten bond staande op revolutionair standpunt Deze motie werd eehter niet aangenomen wel vereeoigde het Congres zich met de volgende motie van Amsterdam H t congres van oordeel dat het verzet tegen den militairen dienatpticbt ge yk v d Veer dit beeft in praciyk gebraakt de sympathie viidt van revoln ionaire socialiitea en dat dna zyn daadwerkeiyk optrddpQ geen verschil van taktink verraadt maar zonder ziob daarom verantwoordelyk te wilUn stellen voor de pbiloaopbincho bescboawiugen door t d Teer aan zyn revolutionaire daad vastgeknoopt meent dat er voor v d Veer in bet bijyon het zand ot wn der beide mannen a rong op den oever en zeide tot z n medgesel dia in het vaartuig was blgven zitten ik dank je wel oompadre I 1 Ik ben tot wederdenst bereid Blijf je van avond bg m eteaf Neen Mireoa f de ander daarop ten antwoord ik moet gauw maken dat ik weg kom kijk de lucht eens werken ik zal een toer hebben om er voor het uitbarsten van den oordonazo te sgn Daar vrees ik ook voor hernsm Marcos Qa dau maar zond r langer te dralea heen Goedsuccea Kom je ooit f Miaaohien wal ik ben bet er nog niet metmg zelren over eens Je zoudt er gek aan doen als je dat buitenkaneje Het voorbggaan men heeft zulke dingen maar niet zoo voor hm grijpen Dat is waar antwoordde Mareen lerwgl h sokeen na te denken t is waarsohynlgk dat ik erbeen zat gaan Goed t Bl ft dat dan afgeaprokea F Ja als er ten minste niets in den weg komt Tot weerziens I Maroos sloeg zyne beide handen aan den voorsteren der prauw en braoht haar met een kraohtigen ruk weer vlot Zg ve wijderde ziob aanstonds en verdween al spoed g achter de rotspaet van waar zij gekomen was Na een laatsten groet aan zgn medgezel toegeworpen te hebben had Marcos ziob omgekeerd en witde in bait gaan l Vriend kaneioad i fFtrdi ttnolffé