Goudsche Courant, donderdag 31 december 1896

No 7159 Donderdag 31 Deéember J806 35ste Jaargang eOUDSCHE COÜRAOT MeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant geaohiedt dagelijks met uitrondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AfeonderUjke Nommerg V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend n§aT plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des midd Volgens oud ge riiili met OUDEJAARSAVOND Versche WAFELS Wed SIBBES t eouwE Be teUI gen worden tpoedig ingetcacM mwi fiiriii jon of n door oiij e Mrt c ii UI welke oiirt Rtrii aanliK wyx Ia limt tot piite innclitlnjc dMar apruiibuik kan inn v l kwftrtjea inwan i hst geld nlat Prys 15 ceils porto extra wAt nltneni nt Wo rena fl ïü byeen g M ianril syi laAr ttflrht aJidfta d ipftftrbuik ich milom iti oh T nKelT ent Nitimlorf inwarplng luit moh de pHnrbnnk lintoiB ti oh n gMft tegelykertjd doidslrkhctmgeworpen bedmR hr i Nft galadifd ta lyn ii de ipiMrbHu I E eflRTSudiK watr ta ainituu ei wakt 00 nianw da l iBt tut if Kro Teiiandlng tajp ramb of vi oruul Yerzendhuis Merkur GonuD HRatHch a Sohnbert h Oo AmttardBm N Z Voorburgwal i FEiNSCHE STOOMYEBVEEU Gkenisclie WwssclieriJ Ti H OPPE tlEIAlER 19 Kruis lade BotterAam QebreTeteord door Z HL den Koning der Belgen Hoofddepêt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verren Tan alle Heerenen Dametgarderoben alsook alle Eindergoedereu Speciale inrichting TOor het stoomen van plaohf manteU veeren bont enz Oordgnen tafelkleedeu eni worden naar de ienwito en laatste methode geverfd Allo goederen hetufl gestoomd of geverfd worden onschedeljjk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegene nitbreiding der fabriekm z n de prjMn 25 gedaald Te toornen goederen als nieuw afleverbaar in 8 dagen te verven goederen in eene week IritiiiDps NOUVEAUTÉS W verzoeken de Dames ƒ treerJ modMlbum voor b t VWln j Jtoen noch niet ontvangen hebben an w willen aanvnwen n H JULES JAUIZOTêC Pirh Hetzelve wordt dan omgaand fl franco toegezonden Bestellingen van af 85 lipaEM vjjj van all kosten aan huis met 6 I verhooging Réiipidltli lnihir t Ronnilul 1 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il ket beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIRiO HoUandsohe uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder dis aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlghs duiiend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Hagazin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegel en in eiken boekhandel in HoUand BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLKS KRAEFEUEN HOLM S Quina Laroche IN Staalhoudende ftulna Laroche is de meest krachtige en versterkende KimA WIJN Aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche Geneeaheereo Verkrflgbaar in Besschen a ƒ 1 90 en l OO CI6ARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook deier Cigaretten geeft den IJder aan Atthtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bj Uoest en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prgs per flesohje 20 Cent Keaïpeusk HoLM Hofleveranciers Zeut Depot te Gouda hg den Heer A H TEEPB Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar Wie zeker zijn wii d Echte Eikel Cacao te ontvangen temmen gesteld en na vele prosfnemingen ia den handel gekomen onder den naam des I uitvinders Dr MiohaellB vervaardigd op do beste machines in het wereldbe1 roemde étabblissement van Gebr StoUwerck te Keulen elscht J pT12icl2JieIH CikeIrCacao In vierkanten bassen Deze Eikel Caeao is met melk gekookteene aangegsme gezande drank voor dagelijkach gebruik een il 2 theelepels v i t poeder voor een kop Chocolate AI I geneeskrachtige drank by geval vandiarrhee slechts met water to gA km Verkrygbaar bg de voornaimite B ci Apothekers ene Vt Ka Vi g Ftaftnije f 1 80 c 0 96 0 36 Oenerttlvnttgenvoordiger v 8f Hederland Juüut MattenMtdt Amsterdam Kalverstraat 103 SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIQHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B AU bowijs van eohthqjd ucachet en kurk steeds voor u 11 r j P 81 T 1 1 amm der PimoB CHIcPAM p HOPPE Wflt he io iAwruvtfi tegan Jichl RhemnaMek Jjendenpynen kortom Eiff AnkBr Pain Expeller IfgX iB mM het bntl HMI aan te irendeo tegon Hö gltAnfcerfaiiilxpeller f § Boat du itMda is ieder hoisgeEb Mgg Anker Pain Expeller Prijs 60 oent 7B coat en 1 26 de fisB li Voorlünden in d raoeflta Apotheken en bq r A R olitei t Ce te Bottenlun Te GOUDA bg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en 7AN SON apotheker Markt Hennep Enveloppen ƒ 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BaiNKM4 dl ZN MA60r $ van lOpCt tot 24pCt MieUea BottiUonhouO mU SOEP EN l stg g i s Bo vo illoaa in CAPSULES zgn verkrijgbaar bg de Firma T CRBBAS Oouda far enjros bij PAUL II UII Amslerdim O X Voorhurgwat 99 I Patent H Stollen Itils iclurl rtititriti iig Uil Dis diM Fnt luiki Dr lUni FUutiUn fy y i er ftrOMff Erfolg SJOPnUnQ Valenl H atoOm errungfin hal Aniui lu r r l so wartliloaeu Knil aliimii l en t i Mill kaufe liaher uniereittetH in It tr tn H SMimi nur ton una ttlrecl ot tr In lolchén Üaenhtn4luni is tfo unatr Plaket fwla nebaniMMaj tmitlttnit IA ZS FrtMittim und ZeuffniMC r lOcOumnorko Firma Begeer Welter FUTALE UITVERKOOP A Co lan $ met belaijgrijlfc prijsvermindering KRISTAL fiLAS AARÜEWtllR Hulshoiiilelijke en I uxe irliiieien groote aantal zenuwkwalen ru iiwliooiajU r lata vo rrf n4 nmt y n papUxH tnniiWnmtol IH eeran nog tee lOU uiüilalan door il modUolu wetomolijp njowond Kntt u imMmm ld komtV eor too Jat ilj door hat golitnlk malen van den aanvondltatanirol nunWk lup aÏÏ ld aano phyiHioiUoh ontdakMM gedaan Iweft dtó hondetda P 3 f 2StaSI J de seliaele wefolk Yartrald U en tatwljl alj In watenaotappelijka krin an da 00 M Maant w lelt toveni atna weldaad Wijkt to IJn voor de aan n k 1U SS T ffeneèawljeo la nltievonden door dan leweien Ofllolaz van Oesondliolt Dr Bamaa WouiaMB w Tllehofeï en beüiA op de ndarvindlnj opiedaan In eene J l ff k osmlddallllk au Kaa xnwioaul meiaeaodnld Met doaa oneofwljia wtrita wntoljlli aebffiirend SÏiStSm veikrogen en eU maakw ojvool opgang dïtlM om Mt tm tlaS geaokraven werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vearkemlap ea aaaiilns kotten tUd raada de Sla dmk verBohenen lo Dit koeüe bevat niet allaaa VM kal Ba verataanbare varUailacen omtrent hot wazen dor nlenwore tberaple OBda oianuaa binnen pnbllek verataanban vorUailacm IShlIniaa Dr 1 FaraaSar gaaaealiaor llraotaar vaa kat haaiHtaal te Aiaai eaelaTaU SabartBj baM eauafela Sa Emai Daraaa ad dr ftaaoaliaar dlraolear ar gahaao naruoiitlaoU lyWieaavaaf aaaa tuiert la Partl rai StIllSarl SS4j Cenaal na Atabaalaoli ma ar H fartji Dr Saabaat ajaaj U IlrkalU OMr alabaarat laeM aad ar ta Waaneai Or 0 Saagaval ta U FarHIra darO IM aa aConill Oaatral t bnrèaa at a Saalï Ie Frankrl l en vele anderen f ianaUenwlara WI a al isaor tmludar aatiiaedsSB l 2 JJ sennwaakUcIuM IU waarvan de konteekenen ajjn obrooleolie heeHalla WBa CMMa loefaeUo lleelaaaraai iroole rukelbaarhalj iilaailheld alapelooateia llolianialljte aanal aaaa a ell ta laeeuadj VMÏacaaa deken die door Tietoerte gettoiren weiden on Jild JtarolEW daarvan aaoalavariamaildaaajOnvermoflBn tot iprelian iwara tangval malaHlfc altaea BSJIbaM der gewHeKtta aiat ïaartdareade fIJe alaalMlIH i a variwakUag vee gakeoaja ans U 0 dW laau onder genoaaknndice bebandollng gewoeat jljn do do bekende middelen ja SÜTaSKten konclwalartaimv wiijven elodlrtaeeren toomlool otioebaden geengene n a laltk ai arkwaal gevandei babban en ten alotto aB die vrea acvaalan vo r VT l h iSSS reden hebban waianavalsobUnaalen ale ilol atehoadand aegatlg oeiea vardaovlag la balUalVMn pile met daliangkald Ikkariagen aa donker worden voor da oogee drukkende plja aedar bat aaafaam taUIng ledeeoria batvoeleo van Irlolellni In oi ii t alapei vaelbaadaa ea JJ Sïoategotlln Ta Va wIIJdara ala ooTi o loon meiijee ijdonde aan bleakiaebl ea WebtalaaaWJ ook aan geiende iet aa leaga parinnen dia veel m l hal eo i arken en geeatelljbe reaotta wUlja voorkomen wordt dïÏBgana aangeraden ncli het boven vermelde werkje aan ta aa h a s a s aalvHV opaaDvra akaetaleoaen raaooTer2Bnden woidtdoor Amatardauii door JI OI En Jf dl Co HoUlgaweg 4a BotMnInï r E n lITEsr KOLF Ipothekji Jorta aaWaidt L toBRÏdtPOKTOir Ondejraottblldoaaaidbnmf UB Op dr wljae dewr Tglennlaofi medlolnalo entoonatelllng la de or Well Jorll met de ailveren Hednllle bekrooad eene nieuwe zendingp Verlovings Ondertrouwkaarten Visitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Ronwpost Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRU üMAi en Zn 6ouda Druk Tan A BHIKKMAN Z ©N De GOUDSCHE COURANT van 1 Tanuari zal niet in den avond van Donderdag worden uitgegeven maar in den morgen van 1 Januari terwijl Nieuwjaarsavond geen nummer zal verschijnen Sm W op den Nieuwjaarsdag heiinneren wij aan de gelegenheid om in bet Nummer van 1 Januari zijn Heilwensch aan geachte Cliëntèlle en Vrienden te brengen Deze Advertentiên worden aangenomen tot Donderdagavond 6 uur BINNENLAND it M i i UU GOUDA 30 December 1896 Gisteren bd heden ii eea party BohelTisch voor de ooDsampti afgekeord eo onder politietonicbt op do daarvoor bestemde plaats begraven Maandag bad te Boikoop een gecombineerde vergadering van het beetuor en directie van de stoomboot maatschappijen de VoIbftrdmp € en Vooroitf aDg4 plaats over bet Bteiftergeld wat aB 15 Sept j I is ingevoerd dit badratgt 5 centa voor ieder steiger er sgn er tfvee een aan de Zuidkade voor de Katholieke Kerk en een aan da Brag dat bedraagt voor de Maat o ftp ii Volhar iDg f 600 per jaar eo VOO de Vooraitgftng € f200 per jaar nu is door beide maatsebappyen bpsloten om te beginnen met 1 Jauuari 1897 niet meer anu de Goodoi Zoidkade aan te leggen of mea moet het dubbele betalen seeaeo oogeriel vao bet reilend publiek of ben die daar hun zaken hebbeo moeten hiormede rekening houden Te Maastricht werd gisterenaTond bg aankoo t van dea train te 11 ore een soldaat die ïonder verlof xgne garnizoensplaata Woerden had verlaten door eene militaire waebt aangebonden en in verzekerde bewaring gc Bteld tlHJlLLETO Eet Qelieim nn don Uarcos 8 Op hetzelfde oogenblik kwem er een ruiter op sen prachtig zwart paard geietea uit een bosobje tevoorschijn Ds beide mannen stonden onverwsohts tegenover elkander Beiden ilasktcn ie gelijker tgd een kreet vin verbacing waarin ziob van den kant van Marcos eenige apotterD ü van dien van den ruiter eenige vrees meugde Zij bleven als ware t volgens een gsmaakte afspraak staan en groetten elkander met de uiterste beleefdheid Vive Dios l senor don Albino eeide Marcos met en aauiv bedwongen glimlach dat mag wel eengelukkige ontmosting heeten Al hans gelukkig voor mij lenor don Harooa antwoordde de ruiter net een herhaalde buiging Ik dacht niet dat je in dese streken waart men had mij versekerd dat je een verre reis doorhet bi aeulsnd ondernomen bsdl Dat waa dan ook werkeiyk myn plan geweest aenor don Marooa I gaf Albino met een glimlBoh tenantwoord maar soo ala je weet is er waarheid Ïd hst apreskwoord dat de menaeb wikf maar Godbeaehikt X at moet doa aeker beteekenen dat je van an veranderd bfut bn er d vo tkbur aangegireu Gisterenniobt zgn van twee landboawers in den Pri Atexanderpolder een 12 eenden ontvreemd Men sebrgft uit Gramabergen aa i het Hbl Esq staaltje van moed en tegenwoordigbei l van geettt werd bier hedenmiddag te aanschouwen gegeven door een meisje van acht jaar waarvoor menigeen van veel oodere a leeft d zgn hifd mag afnemen t Was 6 en vóór scboolt d eo alle kinderen waren drak aan t spelen Oanr komt eensklaps met vreeseiyke vaan een pkard de strant inbollen Alle kinderen stuiven verscbrikt op zjj en weten sicb te bergen Voor bet achtjarig dochtertje van den heer Beundera was bst echter voor vluchten te Iaat zy kon onmo etyk den Itaot meer bereiken Het kind neftmt een bonding aso alsof ze een wedloop met het bolfende paard wit beginnen doch plotseliog bedenkt ze ziob on gaat languit dwsïs over de straat liggen Edi neconde ran angstige spanninflr en daar springt hst paard met een vurvaartyken sprong o r de hinderuis die zieb op zijn weg oordoet Da kleine msid staat ongedeerd weer op eo zegt beel naïf Dat was veel beter dan wegloopeo een paard dat op bol is spi ingt altyd over een mensch heen die op den f roud tigt loader dftt het jt kwa i do t 4e Djuurnft giog ze weer met de audere kinderen die reeils weer van deu schrik bekomen waren san het spelen alsof er niets gebeurd was Op voordracht van den minister van inanciëo zijn by kooioklyk beilnit van 19 dezer Stbl 225 opgenomen in de Btsatsnonrantf van 39 de er de volgende bepalingen vastgesteld nopens de uitlootiug n de aflo8 itig der kraebtena de wet van 30 December 1895 Stbl 236 uitgegeven 3 pGts icbuldbekeatenissen ttn toonder Art 1 De cbuldbekenteniR en uitgegeven krachtens de wet van den SOsten December 1895 Stbl 236 tot een nominaal bedrsg van f 123 209 900 worden ten dienste vso bare aitlotiogeo naar de volgorde harer nommerH verdeeld in 10 326 reeksen wanrvau de Isatstü omvat een kapitaal van f 9 900 en elk der overige een kapitaal an f 12 000 De reeksen van de nommers der scbnldbektiotenisüen die in onderdeelen van f 500 fo an f 100 zgn uitgegeven worden onderpcheiden door bgvoeging op de aerate an de letters A eo B en op de luatsts rnn de let ters a k Art 2 D by het voorgaande artikel bedoelde lotingreeksen worden op kartonpapipr hebt bier te blyven F Niet geheel eo al senor I Het heefi niet vanmij afgehangen of ik die reis zou volbrenges O ik b rüp het al oingtaitdig beden onafhankel k van je zelf hebbon je hier doen blijveD toen je juist gereed stond om te vertrekken Ju aenor I Nu men moet ziob maar weten te lohikken in datgene waaraan toch geen verhelpen is maar boe komt hst houd mij deze onbeicheidene vraag ten goede dat ik je nog zoo laat m den avond zoo ver van je rancho 3 ontmoet tsrvijt stles de uitbarsting van een oordonazo voorspelt P Toen ik van huis ging was er nog geen denkenaan een storm Daar het toeval ons zoo onrerwacbti hg elkBtidsr gebracht beeft moeten wij zoo niet vaa elkaariobeiden Het is Iaat en je rancho is meer dan zesoren hier vaa daan ik bied je dus voor den nachthuisvesting in mijne ohoza aan Morgen zal hetstellig wel moet weer zije en dan kan je zoodra dazon opkomt vertrekken Neem mij niet kwalijk tenor don Marcos datik j voor je vriendelijk aanbod bedank gaf donMhino een gsEins verlegen tea antwoord de puebloia hier maar een klein eindje van daan ik kan erin tien minuten zgn Waarom bedank je vooi mijo nitooodiging vroeg don Marcos terwyi hij de wenkbrauwen evonfronste Dank je misaobien dat zij niet gemeend ia F Volatrekt niet senor I Ik ben to goed met deoprechtheid van je karakter bekend dan dat ik zooiets zou kuuuen denken Wat is ir dl rtdsD daa van F gfedrukt door twee daartoe door den mioister pn finaociën aan te wyzea hoofdambtenaron Bftgezien en na goedbeviudiog gestort In eene TOor de nitlo ngen bestemde om een spil dr aiende bos welke wordt gesloten en ver iigeid Van die v firrichtingen wordt een proceswrbaal opgemaakt waarvan één exemplaar b 4o Alg meene Kskenkamer bet tweede bü ket epartemdut van financiën eo bet derde by bet l eIltscbap van het ministerie van fiftaociëii ta Arasterdam blyf j bemsten De sleutel van bus blyft ouder bewuring van deu administiateur der generale thesaurie by het dsparUment van financiën Art 3 Elke uitloting van deze scbuKlbe Iffintenisieo geschiedt in bet openbaar in eeu Mkaal van bet ministerie vso financiün te Grftvenhage ten overstaan van tw e ladeti 0 de Alg meenp Rekenkamer doot een daartoe Jpior den minister van fiuaneiën aan te wyzen hoofdambtenaar De dag der uitlotiog wordt en minste ééue week te voren door middr I l an de Nederlaodscbe Skaat courantï bekend gemaakt De miuistHr van financiën st lt bet Wrag vHst van liet kapitaal dat kraohbxts mke uitloling zsl worden afgelost Van do loting wordt een proces verbaal opgemaakt terwyl da uitgelote nommers zoo spoedig moRelgk in de Staatscourant wotdeo mede Arta De aflQssing van de aitgelote schold bekeuteoisseo geschiedt van deu daarvoor bestemden dag af ten kantore van de Ned Bank te Amsterdam tegen intrekking van die stukken vuor ien van al de daarby beb oorend e no niet v rschfinpn coupons en van het bvwys tot bekoming van nieuwe conpoui Indien eeu of meer conpons tnoch en ontbreken kan de aflossing der scbuldbekeoteni onder iobondiog van het bedrag der ontbrekende coa ons door den siinieter vaofinanciëa worden toegeatano Staten Generaal ie Kauxa Zitting van Maandag 28 December De Indische begrooting was aan da orde De eerste sjjreker de heer Van A phen keurt de laatst geoomen besluiten op militair gebied 60 de tegenwoordige politiek tegen Aijeh volkomen oed eo brengt hulde aan leger en marine De heer Schimmelpenoinok van der Oye sluit zich daarby aan en dringt aan op volhouden op den ingeslai en weg De heer Franien v d Putte wensoht nift uit hot stilzwijgeq over de slgemeeoe politiek te doen besluiten tot adbaeais aan de Ilegeering Hg voor ztcb heeft veiscbeidt O bezwaren eu Ik hen bang dat ik é overlast aal aaniloeu Dat kan je toch uiet mosneu don Albmo 1 Zou een ga it mij ooit biuderlgk kunnen zijnP Komaan ga met mij tneo ik wil van geen verontschuldigen hooren De ruiter bleef onbewegelijk staan BIgkbaar werd er een hsvine strgd in zijn binnenste gevoerd want op z u gelaat stond gejaagdheid te lezen Don Marcos koek hem mat een zontJerlinge uitdrukking van ter zgde aan Op dit oogenhlik doorkliefde een bliksemstraal de lucht eo deed ach het dof gerommel van den donder hooren Dat beslist de zonk hernam don Marcos Hetliegint te donderen bion n eenige minuten zal hetonweer in al zgn hevigheid losbarstrn laat ons duamaken dat wij gauw onder dak komen Ik zal het dan maar doen omdat jo sr zoosterk op aandringt hernam don Albino Mooi oo zoi don Marcos lachende ik wistwel Aé ik je van je plan zou afhreugeo Zg Hepen daarop naast elkander voort en begaven ziob naar hel meUje dat nog geen honüard schreden van de plaats waar zg ztcb bevonden verwijderd was Don Marcos scheen vier a vgf ca veert g jaron oud ta zgn hg bad een levendig oog en een gerimpeld voorhoofd ondanks de eenvoudigheid zguer zeemanakleeding verzwakte niets gemeens de kraohtige uitdrukking der trekken van dien man die nog minder achting afdwong door zijne kloeke gestalte dan door de peinzende krachtige en g 8treDge uitdrukking van z n adel en schoon gelaat b j had ïn cgn geheels voorkomen iets fiers eo zachts dat ts gélijkir tyd liefds ta vrees inboHwadi vot roamelgk wuursobuwc hy tegen deu nieuwen koers in Atjeh Na beantwoording door den min van koloniën die volhoudt dat veranderde omataodigbeden aanleiding hebben gegeven tot de gewyiigde politiek lo Atjeb voert de beer PyiiBcker Hordyk het woord om te waarachowen tegen de finaucieele gevolgen der tegeuwooruige politiek die een bpgrootiugdoeu aannemen met een deBcit van 14 miHioen De min merkt op dat by licb tegen dergelyke algempene opmerkingen moeitgk kan verdedigen doch bf hoopi dat nebivaardige staatkunde Indië tot steun fan adcrlaud maken zal Uilgavea ea middeten woMen daarna tonder stemming goedgekeurd Dnarna aanneming der bogrooting loor Suriname na enkele opmerkingen vaa de heeren Werthpïm en van Asch van Wyk beantwoord door den minister Op bet eind van den middag werdeu nog verHcbillende kleinere wetgiontwerpHn algebau deld zou vloeiden 40 uamen van personen die bestemd zyn oiu genatura i eerd te worden van des voorRitters lippen heden komen aller serat de aobeepsverkUriogeu aan de beurt De gele koorta heeft Curafso bedreigd Op 26 November kwam daar het Nedsrt iloomHohip PriDB WiHem It van Haiti asu dü kort nadat het de haven was biooengestoomd Wffden drie leden der equipage die door de gele koorts aun etaat waren ontaobsept ea naar bat bospttsal vervoerd Deuzelfden dag bezweek een hunner de hofmeMter De twee anderen zijn aan de betere band Naar men zeide was een soldaat van hetgarniïoeu veneens als lijdeude asQ die koortsnaar bet hospitaal vervoerd Di ie soldaten die in de provoost via de citadel te Calais in arrest waren hadden draiik weten te krygen eo raakten zwaar beschonken Ze kregen twist en een van cle drie bracht aan den scder zeven steken met een mes tos De korporaal van de wacht vond hem dan volgenden morgen dood terwyi de anderen hun roes lagen uit te lap n De dader beeft bekend de derde soldaat was zoo beschonken iteweest dat by zich volstrekt niet kon herhinnereo wat er gebeurd was Men scbrgft lit Rotterdam Ilec samenvallen van de beide Kerstdagen ract den daaropvolgendeo Zondag deed de dagen dit jaar de drio Kerstdagen noemen Voor de bakkersbeweging nnreo zg een belanvrjjk incident Don Albino was op zgn hoogst v f u twintig jaren oud zgn xelaatstrekken waren tijn beaneden zgn blreke wangen zgn gefronst voorhoofd ijju donkerblauwe oogen gaven aan zgn Ksloat oen peinzende uitdrukking zijn lange en welgeroakte gestalte en de sangelioren hevallighoul z jner gebaren gaven hem iota innemends Zgn gehiele voorkomen bad eun onuitaprakelgke bekgerlijkhetd zgn lang blond haar viel in zware zg en lokken op zgne Bohoudere neer hij droeg de rgke eu bevallifte kleeking der Mexioaansche campesinoa Ü fn ééa woord deze beide mannen vormden met elkant er althans nnar hft uitwendige beschouwd bet grootste kontrast Don Marcos liclitto de klink der d mr op en trad liet huis binnon gevolgd dour don Albino die reeds een oogenblik te voren vim zijn paard afgestapt was eti hflt DU bg den teugel voortleidde Wat gemak en weelde beireft staan deMexioaaen vor bij an ere volken ten acbtrreo zij bobben geen afzonderlijke a aldeuren en de moeste huizen z n zoo ingericht dat men om in den slbl of in den corral ta komen de kamer door moet maar s j weten niet hrter of het boort zoo In bet vertrek dat zg bet eerst binnentraden bevond tich niemand Zelfs Undo de mooie Newfuundlandache bond dien wg reeds aan den lezer voorgesteld hebben bad bet verlaten Zoo waar als er eea Üod leeft Hut 8 newonera van het platteland iTorii vm9lg4