Goudsche Courant, donderdag 31 december 1896

zinnige ta doan heeft de meest aannemelijke De eoojectnur dat de wond aan den hala eengevolg zon knonen zyn van bet vallen in glaa raeda too onwaarachgolijk door den aard derverwonding en het feit dat ook het tamelgkdikke mantelkraagje dooransdsn is is gabealverworpen nadat de gerecbtaijjka acbonwiogbeeft uitgemaakt dat ook aan ateek in danrug waa toegebracht waarop in den beginneniat gelet ia Dat de moordenaar van achterent enaderd ia en er gaan gesprek of worstelingheeft plaata gevonden ia dna too goed alszeker en daaroit volgt alweer dat de daderniet jniat die vronw doch eenvoudig ean evronw heeft willen treffen m a w kranktinnig of maniac ia Tal Men achrgft nit Ooatborg amtrant den daar gepleegden moord Ds door de genaeabeerea gebonden Igkacboawing heelt aan bet licht gebracht dat de dood moet zijn verooritakt door het inwerken ran stomp geweld op het hoofd In de schsdetholta werd een groote bleeduitatorting geconstateerd Het schedeldak was op die plaats gebrokai eu een circa 14 cM lange scheur was er in waar te nemen Da oierige inwendige organen werden normaal bevonden In velband met dit aectie resiiltsat is zeer bslaagrgk de bakeotenis van twee personen d t zg den verslagene met een stok op bat hoofd hebhen geslagen De brigadier der marechaussee aldaar heeft namelgk twee personen in bachtenis genomen Jan Mesleyn van Oostborg en een zekere Watermeulen woonachtig te Steanhoven een gehnebt op cirea nor afstand van Oostburg gelegen Na verscbeidena malen ontkend ta hebben eenig licht in de zaak ta kunnen verspreiden zgn beide genoemde personen eindelgk door de mand gevallen Zg bekenden dat ze beiden den veralageue ren slag met een stok gageven hadden Db een had den alag boven op het hoofd doen ueerkomen de ander had een alag aaagebraebt aan da linkeragde van het hoofd De stok waarmede de slagen z jn toegebracht is gevonden en bleek te zijn een boomtak van ongeveer 5 cM middellgo Waarsckgnlgk is de doodslag gepleegd evan buiten de kom der gemeente Oostburg op den traatw g naar Schooudijke De verslagene is oa heb ontvangen van die geweldige klappen misichien een vgfiig schreden teruggewanliold heeft bet buis van I Verplanke bereikt eh is aan de achterzgde daarvan neergevallen pa dadera en nog tweo getuigen die Igdelgk toe zagSD hebbeu het bazepad gekozen Verachillende bloedsporen en de indrokkeo van md blosdeode I and op de deur van Verplanke a woning bewijten dat da verslagene zicb achter het hnia nog eenigen tjjd heeft bewogen alvorens voorgoed neer te vallen Wat aanleiding gegeven heeft tot dit droevige feit is niat met zekerhe d bekend De verslagene beet Jacobus van Male en was 21 jaar oud De Veresniging tot bevordering van de vakopleiding voor handwerkslieden in Nederland heelt te Utrecht bare 2e algemeane vergadering m het in eidend woord van den voorz tler den heer H J de Groot bleek dat het ledental zich gestadig uilbrsidt en thans circa 4UU Ór vóorzitUr bracht een woord van huldeaan den Minister v Honten en aan da Kamerleden de heareu Da Savornin Lohman GoemanBorgesius Smeang en Donnar die bg de behandeling van boofdstok V der Staatabegroo ting de zaak der vakopleiding zoo warm hebbeo bepleit Vetvolgena werd door dan beer E Jelama ingeleid da wenachelgkheid om vanwege de veïaeniging gegevena te verzamalen over de vakopleiding in bat buitenland Spreker wees er op dat bg gelegenheid der Ie ioternatiooale leutoonetelliog Ie Londen ent athleroit gegaan waa vergeleken met v e landen S preker weet dien achteruitgang ee goed bezocht waa WlDterdlen8ri896 OODDA ROTTIEDAM 0 8 10 1 U I U U1 U U 8 60 8 67 4 60 18 8 11 48 Sll 18 86 1 6 4 8 4 16 6 80 6 8 KOTTIllDa H e O II D 1 j l 61 10 1 11 60 18 87 1 40 1 44 8 60 10 8 1 64 s 19 88 8 01 10 4 U 08 18 47 8 14 8 0 4 04 4 88 AaogevaDgeD 1 October 6 1 6 61 14 7 17 GOUDA ll H 18 18 7 86 8 80 88 18 8 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN HIAO OOVOl 6 40 60 10 11 s Hage sHage 6 4 7 807 48 8 iO 19 4 10 1111 8618 8 1 86 8 44 8 40 4 10 4 88 6 88 187 18 7 68 8 8 68 Teorb 6 68 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Zegw 10 88 1 66 4 68 80 9 48 Zav M 6 17 10 48 6 04 89 9 6 lOnuda 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1110 6418 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 tM 607 488 8810 1010 88 DTRÏCHT 0 OüdA Dtreekt 88 7 6 8 10 16 10 88 11 88 18 8 08 8 68 4 46 14 7 l 8 0 07 1 4Woelden 8 68 8 11 10 88 11 66 18 84 4 1 84 88 10 64 Oudewaler 8 1 0 4 4 84 88 Gonda 8 88 S4 10 10 10 9 11 1018 11 8 46 4 87 6 11 8 88 8 419 49 11 10 Zegwaard ▼ rj 49 f 8 64 64 10 88U O 7 80 8 86 8 8 10 1811 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 MM Ï 6 64 8 U 7 80 7 Jj 10 16 10 8 8 18 8 88 iVSV5 ii ii i Li S S t a M i ï i siï 1 0 8 17 4 416 67 6 66 8 81 1 10 80 7 1I t 10 84 17 7 1 8 48 10 41 8 60 6 18 6 1 89 11 07 f IHSTISDAl li e O n D A AmstardaasO t 7 16 8 16 9 110 41 1 84 e ada 1 8 IM 9 14 10 10 Illll 18 88 8 46 Laat ta Seada BaUgn tv maat ntnst aa niat op 10 17 11 86 6 iO 7 61 8 66 Zootli uu wMt keitut hiei Ur stads eor de ktkkari too goed ale TolkomaD londagrnet De weikuitmiieden in de tnkkerjj worden dei Zaterdngi aTODda geëindigd eo net leer geringe nittoodering niet bertet roor dei Zondsgnaionda lut in aoniinige bakkerijeD na middernacht Thau met de drie epiolgende ieeetdegen deed rich de vraag voor op welke wgze zal de werkiaamheid in dt bakkerg wordeu geregeld Sedert jaren i de Eertte Keratdag beachoavd geworden ala Zondagen werd de TwBcde Kentdag aan gewone werkdag waarop des middernaohta bet werk in de bakkerg earning en dee morgena het brood werd rondgebracht Thaaa was de Tweede Keratdag terens Zaterdag Op een gewone Zaterdag wordt bier ter atei des nachte brood loor dien dag gekakken en a morgens beiorgd daarna wordt aangerangen mat hrt bakken fan het brood Toor dea Zondag baetesid dat aronda wordt bnorgd Aangeiien dit jaar op Zaterdag de Tweede Keratdag fiel werden de werkuambeden in rerrewag de raeeite bakkerijen zoodanig geregeld dat dea morgana bat brood voor den dag kon worden ondgebracbt eo dat legen den middag reeds het brood Toor den Zondag gebakkan was en met da bezorging daairan kon worden aangerangen waardoor reeds Zaterdagaroud rroegtjjdig alle arbeid san de bakkergea kon eindigen Terkregen hierdoor ée bakkeragazelleu op dan Tweeden Keratdag altbana een gedeeUcijj ken rnatdag terena ia daardoor bet liewya gelerard dat ds bnitensporige langs werkdag welke thans op den Zstardag in onse bakkergan bestaat kan worden ingekort Nn de nasporingen der politie in ds laak ftn den moord in de Van Ëegsustraat ongssear geSiadigd zijn heeft plaats wat wel neer gebaort na dergelgk Tersohikkelgke zaken ar wordsn brieren gesobreren door den man die aieh da moordenaar noemt Zoo heeft thans de stisfmoeder tan bat meisje een brief ontrangen van zoo iemand Bq maakt daarin sgn rerontaobnldigiogsn roor bet Ht dat bg haar dochter getroSso heeft Dit was niet ign bedoeling geweest Bij had bet oit jaloezie op een ander meije gamnot Men moet niet denken dat hg gek was hg wist aser goed wat bg deed De politie zoo nog maar ran hem hooren maar nitkomsn zon bat nooit atenals de moord op Hoogsteden enz Ue brisf is Zoadag ontrangnn Hg ii met lardraaide hand geschreien eu is der politie ia handen gesteld Hat bl$kt dat bahaWa de brief oen de stiefmoeder ran de rermoorde mej Beyer oog Teraohiltaode aodara ran den sioh noemende moordenaar beatun welke aehtar niet aan de familie doob aan da politie gftioht z gn Dase brieren komen oit Teraobiltende plaatsen die aan de wed Bayer nit Amiterdam an tjjn alia met rerdraaida band geschreven doch blijkbaar niet ran denzeltden peraoon afkomstig Politie en justitie hechten eranwel niet reel waarde aan deze geschriften Immers hoe ongeloofalgk kat ook schgne toch in berhsaldelgk gablakan dat er creatnren bestaan ellendig genoeg om dergelgke briaran ala aardigheid te Bobrgraa Het spreekt van zelf dat dna aardige mensohan wanneer zg ontdekt worden door de jnstilie zeer onaardig behandeld worden en teraobt want door het bemoeilgken en afleiden Tsn bet onderzoek maken tg r ich in raoreelen tin medaplichtig aan bet nist ootdekken van den man die ateads maar alachtoffera kan make a Daar bet altgd mogelgk blgft dat onder ds vale gefingeerde brieven toch een van den waren moordenaar it die de joatitie op een dwaal apoor Iraabt ta brengen worden alle ontvan gen epiatala torgtnidig bewaard Naar alle waarscbgniykbaid heelt man vanden moordenaar zelven nog geen brief as nogbljjlt ds ondrratelliog dat mrn met oen waan Biimanap ii 9P ipiiwsnBW9iaBa aw U 81 11 88 11 86 11 4 11 61 8 66 Directe SpoorwegverbiDdIngen met 10 8 40 8 47 8 64 l t lC 8 80 7 88 7 88 7 8 7 48 7 88 80 9 40 86 10 87 17 8 61 7 86 8 s as 7 Oeada Maardreeht Miaawarkark Oapalla Sattasdam 6 88 M 8 11 1 86 4 66 8 6 6 14 6 81 6 87 7 10 7 46 8 18 11 OOHDi DEN HAAS ZoetemieerZegwaerd Voorburg Ookda Ztveuhnizen Moerkapelle O iM J 48 8 47 18 40 18 61 6 08 g Z T 68 8 68 Baltardam 3apdla Miaawarkerk Uoordraaht da o D i U T K 1 O H T ÜVilU 6 80 87 7 18 7 8618 81 8I 68 lO l 10 67 18 66 8 80 Omdaw 6 46 8 64 v s 11 14 8 87 Woacdea 6 68 7 8 8 18 t H M 8 84 VteaakI 8 18 7 48 8 88 i 1 64 10 6111 46 1 87 8 08 I Naar Amsterdam f Stopt Woensdag Q O C u k k USTIlDaH Ooada 87 8 81 I8 no il 18 10 4 U Awteidaa O K 8 14 tM 10 6 1 8 1 18 6 16 Uept te Noafdotp Laidaohendain eo Bleyaw k Kiaiawag en Hekandarp oor een daal un fahriekmatigan aibaid Enkele voonitatravanden eloegen echter de band aan den ploeg om te trachten betere taattandan in bet leven te roepen Doch er ontbreekt nog veel Mear ambaehtaBcbolen verbetering van bat leerliagstelsal en van hst ambaehts teekeoonderwgs zgn zeer gewentcht terwgl ook mat een goed leerlingstelsel in de weikplaats nog vael kan worden geleerd Mocht de vergaderioff met spreker de wenachelgkheid erkaane flLrerzameliug van gegevens in het buiteqHWdao zon daardoor la licht voor one zelf woroflloatatokeu vay aldera waardoor gewaakt kan worden tegen teleuratelling 2e gebruik kunnen worden gemaakt van de daar opgedane ervaringen 3e een eventueel vooratel tot verbetering niet berniten op beapiegetiogen doch op feiten 4e wellicht nieuwe gezicbtapuntan zich voor ona openen en 5e zou bg het geven van informaties van vereenigingawsge naar toeatanden ders niet meer in het oosekere behoeven te worden roadgetast Enkele leden gaven er de voorkeur aan om eerat gegevens omtrent ona oigan land te verzamelen terwgl anderen met bat oog op de enorme kosten verbanden aan ondarioek in het buitenland de aanschaffl ig van eenige vaktgdschriften aaubevaleo Na veel gedachtenwisaeling nam de vergadering het beatuit dat er van vereeuigingswege voorloopig gegevena verzameld zullen worden betreffende de algemeaae vakopleiding in het binnen en bnitenlaud dat de informaliea naar die gegevena zich tollen uitstrekken over de beroepen zoowel van die der vrouw ala van den man dat het bestuur wordt opgedragen aan dankundige eommiasie aamen te stellen dia zich aan deie zaak wgdt dia zellatandig zal optreden en de onderhavige aaugelegenhedan in ruimen zin zal opvatten dat de eommiasie vrg is in het kiezen van de lauden voor hel terrein van haar oadersoek dat ten opzichte van eventuSel te maken kosten overleg en goedtieuring moet plaata hebben met het bestuur der veresniging terwgl op elke vergadering mededeeling lal worden g dasn van bare werkzasmhedeo Ter voorziening in de vacatures ontstaan door de aftreding van de hearen J van den Ban en £ Je sma die niet berkiesbasr waren au het tuBBchentyds bedanken au den beer G W Boot Bzn als bestuursleden werden achtereenvolgens gekozen da beeren C T J Louis Bieber secretaris van ds maatschippg voor bouwkanst te Amsterdam van Straaten aannemer an lid van den gemeenteraad te Utrecht eu L van üsaen directeur der ambaohtatcbool made aldaar De 1 eer H J de Groot die iogevolge het reglement ala voorzitter aftrad werd bg acclamatie herkozen 8 16 88 8 44 4 18 10 8 Op zgne knnatreia door Amarika zon Ooenen te Augnascacbantes een concert geven Bg zgn aankomst de stad doorwandelend zag hij aan de hoekan dar straten de gewone aanplakbiljetten van Ullmann maar tot zgn groote verbazing en ergerniB versierd met bet beald van een man die op zgn hoofd staande viool speelde Verloornd begaf hg zicb naar Ullmann maar deze verzekerde hem dat hot niet zjjn werk waa de aanplakker was de achuldige Doch at waa het nn niet Ullmannn acbuld toch was hg trott Coenen a aandringen er niet toe te bewegen om eene verbetering aan te brengen in de hoop dat deze toevallige reclame hem een uitverkocht huie zou bezorgen En die hoop werd verwezenlgkt in de hoop een violist op het hoofd te zien atatn waa de toeloop bgtonder groot Coenen wilde alecbta apelen onder voorwaarde dat het publiek op de hoogte zou worden gebracht van de vergissing dit gebeurde en het gevolg daarvan waa dat bj bg zgn opkomen koel werd ontvangen da knnatlievenden waren blgkbaar teleurgesteld Toch maakte Coenen door zgn apel allea goed en behaalde hij met het süarneval de Veniaes zooveel 8ucces dat ook het volgende concert Boltenliindsch Overzicht Er zijn on toch voorteekenen merkbaar van verslapping ook onder de werkstakera die tot heden dan kraehtigaten tegeuatand gebadaa hebben de ajonwerlui Men verzakart dat daze wel geneigd louden tgn om in een schikking ta treden als ds patroons beloven dat de werkduur in het vervolg barakend zal worden van tat wal das inrlos sf bet gaan naat en bat terugkeeren van het schip waar geiferkt wordt en ook de kosten van het overbrengen der werklieden naar de plaata van belj niet langer voor rekening van de werklui zalf toadta komen De overige pnntan vaa het pregram 4an eiachen schgat men dus prga Ja geven Mat het oog op de ooierzettelgkheid tot nu toe door da werkgevers aan den dag gelegd aehgut er echter niet veel kans dat zelfs op date panten da werklui tevredengesteld zullen worden tentg bat voortduren der slak ag ook den werkgevers op den duur te lastig en te kostbaar mocht worden Enkele bladen weten tbanv made ta daelea wat er in de nota staat die de heer De Nelidqg aan den sultan van Tarkga heeft ovarfaandigd Het tchgnt zoo wordt aan de Daily Telegraph medegedseld dat die Inota in zeer plecbtigeo toon gesteld is Ernsiig wordt den Soltan aaogsradat de raadgevingen op te volgen die de mogendheden io volkomen overeenstem ming met elkander hem wel willen geven opdat de toestanden in het Turksche rjjk verbeterd worden Een weigering om dien raad op te volgen zen voor den Bahaarseher der Qeloovigan wel eena onaangename gevolgen kunnen hebben De nota dringt er op aan dat de Tnrkacbe BchuldeiBcbers niet worden ta kort gedaan het verkeerde gebruik dar fondsen die voor de zekerheid der schulden zjdu aangewezeu zal angetwgield lalden tot aann eming der voorstellen door graai Corti opi bet congres te Berlgn gedaan en die eed interaatiooale financieele controle in Turi ga ten gevolge zullen hebben Nadat da Sultan in een plechtige audiëntie de nota van den Ruaaiseban gezant had aan genomen verleende hg den heer De Nelidoff aan particelier onderbond waarin de gezant de noodzakelgkheid betoogde om bervormisgeo in te voeren Namens dei Oiaar lion bg varklaren dat deze de persoonigka veiligheid van den saltan so hst behoud van tgn gezag wil waarborgen De Sultan moet hardn kki geweigerd hebben aan da mogendbedan bet toeticbt op zgn financiin toe te ataan En taan de haar D Nelidoff opmerkte dat de tjoeatandan in het Turkache rgfc den tiooh des anitana n zelfs bet kalifaat in gevaar braehtin antwoordde de aultan ilk mag de laatata dar ka ifenzgnnooit wil ik een tweedei kbédiva worden De Daily Mail veiiieamt dat de Saltan eu zjin ri adgevera tal van gewichtige maatregalen invoeren om tegenover de hervormingaplannen der mogendheden een foldongen feit te kunnen aanwgzen en daardoor da feitelgke iutervantie dar mogendheden te ki nnen verhinderen In het nieuwe ministerie dat waarsuhgnigk spoedig zal optreden zullen twea christenen sitting hebben waaTSchgnlgkzal Karatheodoripacba met d portefeuille van buitenlaudsohe zsken eo Michael pacha laet die van financiën worden belast De gezanten der Igroota mogendheden vergaderen inmiddels tweemaal per week om ta beraadalagen over de rooratellen hunner regeeringen en de plauoe der Turksche regeariog Met het oog op het groote belang van dem bgeenkometen zgn lla andere qnaeatiea voorloopig nitgettald Het alnit der gaiadtan om hanne beraadslagingan strikt geheim ta houden heelt diepSn ind rnk gemaakt op den Saltan en zgn omgeving Zelfs de vartageawoordigars van di over ga Europeesohe mogeadheden worden niet op da hoogte gehondaa van da besluiten of van de beaprekingen Uit Klein Azie wordt gameid dat bet amnaitie bealnit overal wi rdt toegapait en dat Tw vao reeowicb 8 S6 8 48 8 6 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 8 8 18 8 88 10 40 11 18 10 6 11 80 8 68 17 6 87 8 84 8 41 47 ib I 10 4 ffS 8 87 47 64 10 01 10 07 6 87 7 86 18 6 f V f f ff 6 47 9 46 11 19 4 46 l 7 46 6 49 T 8 68 M 7 46 8J voortdarend Armeaisaha gevangtnaa in vrghaid worden gesteld Ook in Konstantinopal worden da gevangen Armaaiêrs nit da hechtanis oatalagea bg groepjst van vgftien of twintig par dag nadat aan da vsorgaBchravan farmalitaitan geheel voldaan ia Da sOanloiai verzekert dat de hertog van Orleans het voorstal om zich candidaat te itallen vaor de vacature Braat ter vervanging van Honsignenr d Hnlat ala lid der Kamer van de hand beeft gewezen Da hertog weigert e n eandidatnnr ofacboon hg overtnigd is dat da monarchie diaibg niefa zou hebben te verliezen veel eerder daarbg veel zon hebben ta winnen Tetder verklaart de hertog dat hg zgn aanbangera niet van raad wenKbt ta dienen in een verkiezingscampagne welke een zetel geldt waarop de Franiche bisschoppen asuaptaak maken opdat ook tg bun vartagenwoordiger in het Franaeha parlement tullen hebban De ateeda atggande ontevredenheid dar gemoedeten zoo spreekt verder de hertog van Orleans eischt dat men op alle gevallen moet sgo voorbaraid Man moet elkaar balsven dat men zal vergeren men moet zich wederzgds amneatie varleenen De regeering der republiek iahlgkbaaV op dit oogenb ik bezig met een omvangrijke diplomatieke opdracht en daarom ia het thaaa niat de tgd om haar aandacht daarvan af te leidan door haar In hal binnenland moeilgkheden te berokkenen Veeleer wil de bertng van Grleaaa met alle kracht da belangen van Frankrgk in bet builaaland dianan Da Pargaaha barichtgaver der sKdlniBcbe Zeitnegs maakt bg bet boven aangehaalde manifast de volgende kantteekeuiug Oiigemeikt moet worden dat hst gansche manifeet van den jongen hertog feitelgb niet anders is dan een strjjd om dés keizers baard dsar hg volgens de wet ala hoofd van een der familiSn welke over Fraukrjjk hebben geregeerd niet verkiesbaar is Bg akasa van den Keizer van Baaiand zgn bekraahtigd de atatutan van deOud Chineaacbe Spoorwegmaatacbappg voor bet bouwen en eiploitseren van een spoorwsg op Cbineesch grondgebied loopende van een punt aan de weatelgke grens van de provincie Holnuhiang naar een punt op de oostgrens van de provincie Kirin en voor het bonwen van sgiguan ter verbinding van deian spoorweg met den Trans Siberiscben spoorweg Deae tgigoen worden door da BnsBische Begeering en de mnatsohappg gezamelgk aaagelegd De Roaaiach Chinaaacbe Baak is belsst met de vorming der maatschappg wier kapitaal 5 millioen papieren roebel zal beBlaan uit 1000 aandealen elk groot 5000 roebel Alleen Bussisoha SB Chineesoha onderdanen kunnen aaadaelhoudera zgn De overeenkomst met de Chineeachs regeeriog omtrent de exploitatie ia aangagaan voor den tgd van 80 jaren UiUrljjk 16 Angustna 1897 moet met da werken een begin worden gemaakt au iu tea jaran da apoorweg voor net verkeer gereed zgn De nieuwe lyn tal aan totale lengte hebben van 1280 mglen en orer een afstand van 946 mglen over Ghineeesch grondgebied loepen Door haar door Mantsjoerga te leggen wordt de lijn 342 mglen korter dan wanneer zg binnen de Bnsaiseba grens waa gebleven Het orgaan van den Ruaeiachau minister van financiën de Weatnik Finanzea wgst op de groote waarheid der nieave lijn uit politiek oogpunt en noemt Bnaland de bemiddelaar van vreedzame en beaohavenda batrekkingan tnaschen Europa en Asie De gonvernenr generaal van Warschau graaf Sjoewalnf die eenigeu tgd geleden door aan barosrte getroffen werd ia op zgn versoak om gezondheidaradenen vaa zgn ambt ontbaven Uit Ktakan wordt aan de Magdeburgiscbe lg gemeld dat ta Warschau op verzoek van da moseonscbe politie verachelden atudeolen in haohtenia genomen en dadelgk uaarMuacou gebracht tjju Da bg de Novambar varkieiingen in de Vereenigde Stalen voor het Preaidentschap varslagen d mocratiaehe candidaat Bryan beeft Waenadag te Atlanta in Georgia de eerate der vgltig voordrachten gebonden die hg tegen betaling van 50 000 pd at in veraehil lande aleden dar Amerikaanaahe Republiek zal bonden Hg heeft tot een gehoor van ongeveer vjjfdaizand peraonen geaproken over zuiver conttitutioteele foaestiea Over de vrge aannnnting van zilver heeft bg gezwegen WERKVERSCHAFFING Bg den heat Krook ingekomen de opbrengat van gakondan collaata a door de Dilettontenclnb sDoor oefening Kunatc te aaman f 10 90 Bg den hear Roepers ingeksmeiK f 5 van kat Alg Nad Warkl Varbond Afd Gonda Warkliadan dia gaplaattt zgn in da werkvarachaffing 2 acbildara 1 leidaalbreidar 1 hakelaar 1 alnkadoor 1 achaapjagar 1 mandanniaker 1 aohMniaakar 2 toiwaltgart 1 alhippersknecht 1 tniaman 2 metaalaara 2 koopliedan 2 arbeiders 1 pskbuiskueeht 10 opperlieden en 4 losse werklieden Het werklieden rsgister ligt ter iniaga van heeren wertgevert in bet gebouw Uaanatraat DE COMMISSIE NIEUWE ZISNDING Dassen Haiidsclioeneii EN PARAPLUIES A 7 n OS ta Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van insterdam 89 DËCÉMBEB Vrkn dotkre 8 i 89 98 97 101 B 98 l 8 V 84 84 u 8 Vl 97 8 8 lÓ4V 61 D lB nuf 9 7b ♦ 1 b 100 BV 61 660 60 100 l 4 10 Vb 800 18 Vb 61 51 9 V 99 188 99 78 96 lOSi 96 1 jVb 88V 102 6 V B4V 16 Vb 98Vl 8 821 771 78 IIIIV 1017b 101 99 U6 183 117 101 467 101 18 wu 76 106 8 8 86 48 8 i S B 188 801 107l i 107 101 B 109 UB b lil 38 110 HiuatLsNi Ceit Ned W S i dito dito dito 8 dito diU dito 3 H0 aia 0jl 0eadl 1881I8 4 IliLli losehrijïing 1868 81 5 OosTiH OW in papier 1888 diti m zilver 1868 6 Po TUOAL Obl met coupon S dito ticket S RIISUNS Obl Bianeul 1894 4 dito Geoons 18 SO 4 dito l i BothB 1889 4 dilo bo Hope 18S9 90 4 dito iD goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SwiJl Perp 1 sobulJ 1881 4 Ti KMj Oopr CMv eea 1890 4 Geo leeniag serie D Geo Ie nitg serie O ZmoAr B p v oW 189 s Htllco Obl BiiiLStk 1690 VzNtzuELA OSl 4 0Dbep 1681 Amstbeoah Obliifatien 1896 8 BaTUtD l M Stt d Icea 1894 3 Nio N Air Hande ar sand Arendsb Tsb Mg Ceititeateo DehMaatrohappij dit Am Hvpotfaoekb psudbr 4 Oult M j der Vorsteol sand s Ur Hypo heekb pandbr SV l ederlandeche baak saud Ked HaadelmsBlBoh dito N W t Pao Hyp b pandbr 6 Kttt Hypolbeekb psndbr 81 1 rtr Hypitheokb dilo 31 OoSTl Na Uoit Hong bank SBnd Busi Hjpitheekbank paodb 4 AntaiKA Equ t hypoth pjndh 6 Usiir L a Pr Len eert 6 Nlo UoU IJ Spoorir Uy aaal Uy tot Bipl V 81 Bpir saud Ne l lod Spoortvegu aand Ned Zuid Aft Bpm sand 6 dito dito dito 1891 dito i iTALia SooorwI 1887 89 A Eobl 8 Zuid Itsl Spvoiij AH obl 8 PoLiN Watiohau Wssuen aand 4 HuBi Gr HuiB 8pw Mü obl 4 f Baltiacho dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Domb dito aanl 6 Karek Ch Anoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Amiuia Cent PHe Sp M ij o l 6 Chic t oHh W pr O v aand d to dito Win St Pe er obl 7 DenvarSt Bio Gr Spm eert v a IllinoiB Central obl in goud 1 ïiOui8V k Ja8h illi Oert v aand Meiioo N Spw Mü Ie by i 6 Uif B KanaaB v 4pct pr f aind N ïork Outasiot West aand dito Peno Ohio oblig Oregon alif Ie byp io goud fi St Faiil Mlnu k Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito line Col Ie hyp O 6 CAiiiDi Can South Cert v aand Vait C Ballo Na leb d e O Amaterd Omnibus Hij aand Betteid Tramireg Haati aand Nso Stad AmBterdnm aand 8 Sud liotlerdim aan 3 BiLoix Stad Antverpen 18 1 Stad Brusael 1888 iy HoKo TbeiBi Begullr ieselKeh 4 OoSTlNs SUatsleoning I860 S K K Oo t B Cr 1880 S Spuije Stad MadrU 3 Ui KiD Ver Be Hvp Sp bl eert 353 Staats loteriJ 44 KIsase Trjkking van WoensJag 80 December No 10448 86000 No 6319 6799 8808 en 80688 ieder 1000 No iO 08 400 No 4698 0 No 191J 9600 3098 7S7I 10073 11064 en 16016 ieder 100 FrijteD van 66 93 8899 6420 8686 11968 13778 16460 13SS8 63 9740 6489 86H 11876 18781 18477 18849 89 8787 64 1766 11877 18816 16680 18907 168 8938 6674 8806 11490 13960 16781 18960 901 81189 B67 8916 11481 14074 16732 18971 836 8970 6680 8968 U689 1 1 4 16899 18090 983 8097 6189 9088 11668 141 8 10869 18996 396 8189 6878 9096 11696 14966 16899 19046 416 8808 8074 9118 11710 14871 18869 19076 479 3869 090 9160 11767 14896 18998 11113 690 8881 6099 98 9 11888 14878 1 043 19198 698 3388 6124 8871 11986 14374 17068 19191 668 3884 26 984 I19S8 14376 17076 19918 698 8843 167 9430 1194S 14888 170 6 19886 81 8864 188 9474 11981 14 16 17181 19987 869 3418 167 71 3693 919 9476 11989 14489 17808 18841 9508 18083 14471 17851 19868 794 3686 OSiS 9610 12036 14479 17866 1 69 748 3878 6847 9611 18136 14698 17367 19396 763 8744 6376 9M3 13138 14699 178 8 19880 797 8834 406 9699 18369 14748 17811 19384 908 8816 64S 9539 18306 I47S8 17831 194 4 913 8866 S60S 9640 18309 14846 17348 19496 981 8872 6676 9646 18333 14876 17400 19689 9S 8874 6682 9597 18859 14986 17410 19586 969 3961 706 9613 12378 14964 17467 19667 976 4000 736 9668 13380 1J073 17731 19579 1089 4039 6T65 9711 18493 15081 17J49 19580 1069 4147 6794 9733 18459 15112 17790 19711 1880 4148 0806 9752 18507 l illt 17703 19789 1808 41 6818 9771 12561 15130 17825 19763 1836 4816 6866 9820 136 9 15148 17853 19T80 1417 4870 6877 9848 12631 16177 17918 19883 1498 4494 6910 9846 19748 15181 17997 19861 1483 4299 6917 1596 4316 7108 9946 19794 15803 17947 19874 9964 19798 15261 17949 10893 1691 4468 7141 9994 12820 16318 17978 19967 1667 4488 718010094 19969 16379 18068 19979 1883 4614 7306 10068 12878 16419 18148 90089 1776 4644 7316 10166 18048 16448 18178 80168 1777 4668 7886 10911 18070 16447 18906 90186 1790 4680 7867 10318 13084 16600 18981 80814 17 9 46 1 74t4 10869 13187 16646 18834 80983 1806 4 04 7496 10396 181 9 16737 18846 80963 1816 4619 7667 10447 13197 16761 18360 30298 198 4683 7678 10158 182J8 16770 18286 0856 1886 4636 7628 10466 18838 16776 18295 80360 1918 4815 7634 10408 13367 16843 18378 98369 1983 4890 7767 10686 13412 16899 1840 8040S 1986 4897 7773 10607 18478 16906 18424 20421 3088 4900 7780 10 68 18688 16998 18430 20569 31114909 7815 10710 13672 15966 18431 30639 34S8 4978 7909 1O908 18801 16980 18613 10l 48 9488 4988 7 0S 10916 13681 15989 186 6 20781 8680 6038 7986 10938 13646 16068 Ht98 20745 2694 5105 7963 10940 18650 16073 IS748 076S 8688 5140 7997 11039 18668 16097 187 iO 9U860 9008 6149 8089 11068 18711 16104 18768 20909 9610 5358 805111101 18787 16216 18176 80973 9689 6841 8844 11109 18739 16286 18827 209 B 2695 5403 8527 11187 13748 16405 lNaiCimNG K waim OEViAE BOHiDI 0 Hisiita KtniNBir VEROOBZAKEN BUBGEMEE8TBK en WETHOUDEHS van GOUDA Geaian art 8 der Wet van den 2n Jont 1875 StaaiaWad No 95 Doan ta weteo Dat zg vergunning hebben verleend aan O Tieaema en zgne rechtverkrggendeo tot het apriehten eener amederij iu het perceel aan de Oapnenorateeg wgk O No 14 kadsttraal bekend aactia C No 636 en 638 Gouda den 30 December 1896 Bargameeater en Wethoodera voornoemd n L MARTENS De Secretaria BROÜWEK Vervoer van Vee De BURGEMEESTEB van Gouda maakt bekend dat door E den Miuister van Uinnenlaudacfae Zsken het verbod tot vervoer van harkanwende diereo en varkens uit een groot gedeelte des lands waaroodsr de provincie Zuid Holland is ingetrokkeo Gouda 30 December 1896 De Burgemeester voornoemd B L MARTENS INQEZONDEN Aan de EdalAchlb Uearen Burgemeester en Wethouders der gemeente Wsddinxveen Oeeft met verschuldigden eerbied te kennen de Vereenigipg tot behartiging der Sloomvaartbelangen in Nederland c erkend hg kon besluit van U November 1884 No 57 dat adrasaante door belanghebbenden bg de vaart op uwe gemeente is nitgenoodigd bg Uw EdelAcbtb bestuur te rekweateeren betreffende eene wgtiging in de verordening op hst beffen van ateigergeld De belanghebbenden achten bet niet onbillijk dat eaoige betaling geschiedt voor hal gebruik der ateigera doeh vinden bet tarief te hoog de wgze van invordering la tig en omalacbtig Bovendien bevinden ticb io uwe gemeente geheet ten gerieve vap bel publiek twee aaalegplsataeu terwgl met één zooals in auderegemeenten zou kunnen worden volataan De koeten worden bierdoor verdubbeld zonder aan de ondernemingen eenig gemak of voordeel op te leveren Aan deze bezwaren zal kjnnen worden te gemoet gekomen door aan de verordening eene bepaling toe te voegen dat voor de atoom en andere vaartuigen dia regelmatig van de iteigera in uwe gemeente gebruik maken het ateigergeld bg wgze van abonnement of jaargeld kan betaald worden en daarvoor een verminderd tarief vast te stellen Adressante veroorlooft zicb Uw EdelAchtb Collegia ta doen opmerken dat loodanige bepaling in bgna alle verordeningen vOor bot heffen van haven en kadegelden voorkomt Het ia dan ook billgk en het ia in bet dageIgkaeh lavan zoo goed ala regel geworden dat bg regelmatig gebruik vermindering wordl verlasnd vooral als dit gepaard gaat Bet vooroitbataling van halgaen men is serKhnldigd De kotten van invordaring vallen bg da invcaring van aen jaar abonnement gebael weg Controle nwerigds is geheel onnoodig zoodat daardoor eau vaor balde partgen taar wenochelgka toestand in hst leven wordt geroepen die bg tekerheid van opbrengst voor uwe gemeanla ook voor da belanghebbenden veel minder kostbaar is Op dete gronden vertoekt adrcasanu Uw EdslAchtb Collegie eerbiedig da varordening op het heffen van steigergeld in uwe gemeente net de hierboven vermelde bepaling te willen eaurnllea an een eveLredig billgk tarief te willen vaaUtallen t Welk doende De Vereeniging tot Behartiging dar Stoomvaartbalangen in Nedarlaad Bat Beatanr Ngmegen 24 Deo 1896 Advertentiön La a DE LANïi Geheel eeuig sorteermg AIHERIH ORGELS Boowel eenvoudige rIb Iwjee soortefi Toorhanden van f 80 Lererin onder 5 jaar schriftelyke garantie Catalogus gratis Dap t van BlteEBA4RT 8 ORGELS ACCOORBCITERS Orgelcantiel abres en Tabourets mede verkrijgbaar MT Zeer geschikte Culetiix OUDEJAARSAVOND WARME Appeibollen en o S A TJCIJZ B3iT van 6 9 uur HAaABIKS DO L E BESZELZEN FriDtemps HO UVEAUT ftS WU vsraoekfln de Damei die om f IUv treerd mode album voor het Wlnt i U loen iiocb niet ontransen hebbra dit t willen aanvnRen aan II JUIi8JU IIZ0TtC Pirh Hetzelve wordt dan omgaand graUa aa franoo toogezonden CogDae fin Boh IlostelUnKen van af iS Tanca vrU van til kosten aan huls met 5 verhooginf HélipMItlikiiitMr II vnitÊl 1 1 AaUtar De OOOHAO ns BOI8 van de loeUU AaonT w wordt talevaed U rwaaget da bemand fleaaabsn van e Lltar Inhoud voondan van hat altaat van Dr P F VAK HAHJD SOOS Proaneaol fl 50 DItalaltaad vwfcrUabaar SUt P H J V WANKUM flrna Wed P J MBLKBBT Oo tba an B 144 Oouda iutomatiseheYalleii vixit ratlBH h fl 1 4 1 v or mui k H t i voor torrfin kakk r kkk n imr k fl i ï j v ii i n voortvarend si i l r tnoaictit Ju M rntMii muiHii f riaiisnJ kflVflri in aon n ht n Eial vaaaalfa we l r op n Iniitnn nlar itv lulnaM r ak n Vbrkoop Mf n toeeanclitif rmn but baitmf nf oudar rnmbouri VerzeiidhalH Morkanr OoniBOaiidit Miwtiiohappy O tlehnbvrt A Jl AmttnUun NZ yowbwrgwig