Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1897

S ste Jaargang Vrijdag 1 Januari U No 7160 mmmm ir NieuwS en Advertentieblad f oor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden gfepl tel ran 1 5 regfels a 50 Ceaten iedere reg meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vftn Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN HET NIEUWE J AAR Wanneer wij het fcfgeloopeo ja oa Toor d n getBt roepen dan verheugen g onfl io de ee ie plaata over bet baailfaaien tbd dto irede Wel bteven orerat de lasten an de krygetoeraitiogen drukkeo op da Karopeeiche fftlkeo die mat elkander wedgTeren in bet uitvinden van nUnwe en het TerbeterËU der oode TerdelgingsmiddeleQ maar bet ia toch altgd meer yerkiesl k offers te brengen in geld dan atfu menkchenlevans De groote raogeodheden beitoken elkander nog als van OQde bon politiek leidt r echter al sedert jaren toe een aïtbarsting te roorkomeE datr ket voor ieder rerstandig man duidelyk 19 dat het einde ran den jamoier niet te voordien en het erlies aan welvaart en msnsoben onberekenbaar soaden Kyo aU eeumasl da oortogefakkel ontstoken waa Vao de beide qaaestiën die in den aanvang dee jaars den vrede bedreigden ie de ene die van de greneregeliiig in Veoeznela in der minne geregeld tuaEcheu Engeland en Amerika da ander het oode Ooaterecbe vraagstuk scbynt in de laattta dagen eea ikap Kader gekomen te zgn tot ha r oplöfsing door het vereenigd optrede der Enropeesche groote mogendheden tegen den Soltan van wien zg heivormingea eisoten en beter behandeling der Christen bevolking Niemand waehte aobtei dadelgk suoces rao den eerötea eiap in goede richting Het OttomaanEche rgk ii een te aameogesteld organiame en te zeer behept met verouderde en miuchien ongeneeaïgke kwalen om zoo aanstonds geneiiog te mog n verwachten Ook blgveo de uiteanloopende belangen der raadgevende regeorin pn een steeds dreigend gevaar Bet zoo een groote triomf tga voor de oieawere opvatting van de pliehten der diplomatie indien men er in staagde dat netelige vraagitok eiodelgk op te lossen zonder nieuwen oorlog Op het gebied van handel en nijverheid ontitond in den loop des jaars eenige verbetering Naar ouze meening evenwel is de proteetionistisehe geest in de wetgeving van verscheiden landen een beletsel tot gezonde ontwikkeling van de particuliere krachten Ue verwaohting dat het einde van den grooten atrgd in Amerika gevoerd over de vrge Mumunting van bet zilver aanleiding geren aoQ tot een oienwa vlocht van hei handels varkeer met de traneattantiBcha geweaten ia tot dns ver vrg wel teleurgesteld Niettemin il er vooruil ng te roostateeren hoewel de eirgd tasaohen kapitaal en arbeid tuaacheu werkgever en arbeider onverpoosd voortduurt en wjjst op gebreken io het tnaatacbappelgk aamenstel die nog tot vrg wat hoofdbreken en Igdec zuilen aaaleiding geven eer een gewenschte oplosaing gevonden ia Ia den staatkundigen toestand van ods vaderland ia ook vooruitgang gekomen io het afgeloopen jaar De kieswet is aangenomen de nieuwe wet op de penoaeelebelaatiog treedt heden in werking de Regeling der gemeentefioanciën ia io de Tweede Kamer voorloopig onderzocht Wat de kieawet ons m de toekomst brengen zal laat zïeb niet voorspellen Ken groote uitbreiding van het aantal kiëzeik ia er bet gevolg van en niemand is juist bekend met hetgeen er omgaat in de lagen der maat chappg die tbaua tot mederegeeren zullen worden geroepen Alle partgeo ign gverig in de weer met het ontwerpen van nieuwe proghimma e en bet reorganiseeren der bestaande vereenigiogen om het toetreden der nieawe hulptroepen mogelgk temaken DekatholiekeA apreiden daarbg grooten gver en veel tact ten toon hetgeen bewgat dat deze den vorig verlangden atetQpIicbt niet behoeven om alle ni annen in t vDor te brengen Dakroaast mogen ook de antirevolutionairen genoemd worden met eene organisatie die de verspreide krachten zooveel doenlgk vereenigt in één band deze Igden eobt r nog aan de naweeën van de verdeeldheid ov er de kieawe welke ongeneeulgke wonden achgut geslagen te hebben 3g ons liberalen acbgut bet besef dat in den atryd die komnn zal eenheid een eerafce verei b ia het mioat levendig te zgo Mso verspilt veel tgd en kracht aan het wfgen van programma s op een goudachaaltje men erdeelt zich io kringetjefl om vooral alle nuances io afzondertgke bataittons ta doeo oprukken en vergeet te veel dat in den aauataanden zomer waaraehgnlgk lal moeten worden gestreden tot behoud van de steUing dia oaze vadereu ons met veel inspanning hebben verkregen Zeker de tgd ia no aangebroken dat moet worden gsdacht aan sociale hervormingen geen liberaal zal dat niet toegeven Maar wat bet eerat ter hand behoort to worden genomen wat in de eerste vierjarige wetgevende periode zal kunnen worden uitgevoerd staat niet ter bealisfliog van eenige afgevaardigden van Kiesvereenigingeo Dat hebben de staatslieden uit te maken die door het vertrouwen hunner partggenooten op den voorgrond treden dat hangt veel af van de bekwaamheden en den aanleg der personen welke op een gegeven oogenblik voor de groene regeeringstafel beschikbaar sgn Wg vreezen dat mannen die in hoofdtaak het eens zgu over de riBhting welke de liberale party uit moet door al dat gekibbel over de bewoordiogen van een program dkt toeb niet uitgevoerd kftn worden van o der vervreemd MÜen worden Veelwgzer Wf het de oude g schillen te vergeten lo bet kieavraagstuk voor eene reeks van jaren is Ipaleobt en geeamelgk op te trekken ten eittda 1 vaan van bet liberalisme hoog te houden en 1 trachten dan weg van sociale hervorming Van hek nieuwe Perseneel hopen wg het benle Da bedoeling is goed ontlasting der m ugegeede borgerg maar of dit doel bereikt is zal da praktgk moeten uitmaken Mogen de Kamers ons oog eene voldoend regeling de gAmeentefii anciën brengen 1 Het a s janr zal overigens weinig op wetgavend gebied kiilnBD t pte ereu Eerst de verkieziogttagitatie i nrwlnjnl j f een roioütnrieele crisis ea de ODvermgdelgka stilstand die daarmede gepaard gaat In deu baicheiden kring van ooae gemeente viel weinig vermeldeoawaardiga voor Veel atrgd in den raad op onderwijsgebied maar of de genomen besluiten werkeigk zijn in het belang der zaak zal de tgd moeten leeren De toon der debatten teelH lptts niet altgd in overeenstemming met da wAatfdigheid van d n raad Verscbil van mwakJLfa van riahting sluit onderlinge waardeemH aiet uit De dood bracht weder CLkele Jhdïge plaatsen onder ons midden die wg met weemoed aanzien Overigens bleef de welvaart op dezelfde hoogte op bet gebied van baoiSel en ngverheld handhaafde onze stad zich ondanks de gedaelt lgke verplaatsing der si eepraatt na eenige jaren geleden Bet nieuwe jaar g voor atad en land een gelukkig jaar Moge bet gewichtig werk der verkiezingen strekken tot heil des vaderlands en leiden tot baudbaving van bet bestuur in de richting die vrgheid op tik gebied voorstaat Bet jaar 1897 zg voor Gouda en haar regeering voor den gemeenteraad en de bur gerg voor ieder onzer in sjja werkkring tta gsiegend jaar t Ieder onzer lezers heil en zegen BINNENLAND GOUDA 31 December 1896 HedenmorgSD werd een partg lohelviseb voor de consumptie afgekeurd die onder poKttetoazicht ia begraven Da collecten in 1896 bg hei voltrekken van howelgken ten roadbaiza gehouden heaft opgebracht f I89 04i Woensdag 30 Dee bod la Keanw k eens opanbara uilroering plaats vao de Zangveraloigiog y Z O D in da opanb school dSé stampvol was Alle nummers werden nitat aid uitgevoerd waarvoor de direotanr de heer A Goodswaard alle eer toekomt Ia do Ned Herv kerk te Moordrecht h 4 Diosdagavond eana Ee stboom foiatviaring plaats dia aitstekand gealoagd kan genoomd worden Behalve toeaprafcen gehouden door tk TM der Mfl r van Kn0eler ap het feeat betrekking hebbende werdan door de kindereu van het kinder zangkoor eenige keratliederen gezongen die oin de groota lehfre toehoorders go d voldeden Jammer echter dat ket kindcrgesaog voor het groote gebouw als de kerk is wel irat zwak klonk waarom dan ook de predikant niet heeft nagelaten allen aan te sporen dat er meer kinderen sich bg het zangkoor zonden aansloiten Rgkelgk werden de kinderen van bat koor en de catechisatie bedacht met geschenken taartjes enz De kerstboom met zgue vele brandende kaarsjes was in ééa woord proektig Dit alles t zameo gaaomen heeft aan valan in deze gemeente een aangeuamen en nottigan avond verschaft Naar da Haagecha briafaobrgvar dar iZntpfa Ct varoeami zal ia het begin van Jannaii het voorloopig veralag veraebgnen aver het wetsontwerp in zake da gemeen te finanti j n Ten nadeels van een bewoner van BergBchetthoek is gisterochtend van agn wagen dien hg onbeheerd cp httOostvestplein te Rotterdam liet staan een koperen melkkan ontvreemd Hei Qeheim van don Uarcos 4 Doa Marcos sloeg een vlaohtigen blik ia de rondte deed eea 3eur die in deo corral uitkwam open ea verzocht aan zijo gut lijn paard er heen te brengen waaraan deie oamiddellük voldeed En au Kflt don Marcos toen de jongeling uac n paard van telg en zadel ontdaao te hebbeo Weer binnen kwam nu totleD wij eens ïien of wijook wat te eteu kunnen krygen Daarop riep hij met luider stemsu Maroela t Het meisje kwam dadelijk binneo voorafgegaan door dsn hoad die terstond tegen den teemea opiprone en zgs lompe pooten met de teekeaen der levendigste vreugde op diens sohoudera legde Bedaar wat Liado I bedaar wat 1 zei doa Marcos tot bem terwijl hg hem streelde je bent eenbesu boud hoor I Je hebt mij geroepen niet waar vader zeidehet meltje met een zachte en eeaigszins trillende stem Don Maroos fionste de wenkbraawen toch gaf hij op een vriendelyken toon ten ntwoord Ja lieve kind I ik heb eea gtat meegebracht en na moet jy maar zorgen dat het hem aan nietsontbreekt hii zal van naeht hiei blijvea en dus moetje maar een bed voor bem opmaken Een hangmat ia al mooi geooeg lei don Al biao daarop ik Uu myne moatiira 1 des noods wel voor kussen gebruiken Beste don Albino 1 gaf Marcos op een vriendelijkoQ toon ten atitwoord je bent nu mijn gast endus moet je mij maar voor al die dingen laten zorgen De jongeling boog even maar gaf geen antwoord Marcels lieve kind hernam don Maroos ishet eten al klaar Het staat al op je te wachten vader I aatwoordde tij t Was zonderling maar zoo dikwijls het meisje het woord vader uitspiak verloonde zich en zenuwachtige trek op het gelaat van den zeeman on werd zijn gezicht als met 9a wolk OTertogen Breng het dan maar binnen hernam h £ nziich daarop tot Albino wendende vervolgde hij Neam my niet kwalyk dat ik je een oogeubhVjealleen laat ik kom zoo aaostonds terug Da zonder bet antwoord van deo jongehng af te wachteo verliet hij het vertrek Albino en Maroela bleven er alleen in aobter Hoe h t mogelijk riep zy uit dal je too onToorziehtig geweest bent hier te koMeo Hij heeft het gewild gaf hy eenvoudig ten antwoord Ik heb aan zya verzoek onmogelijk weerstand kunnen bieden ik ben zoo gelukkig als ik je zie Zio ze me dan niet alle dagen herna zij opeen toon van zacht verwijt Dat is waar zeide hij met taederheid maarslechts voor een oogenblik ter sluiks nog geen tienminuten laag Ëo als ik niet bij je ben Marcela I voel ik me loo ongelukkig Ik heb van daag te vergeeti op je gewaoht Als j0 eens wist hoe het my gespeten heeft dat ik niet eer kon komen 1 Ik heb dan ook denmoed niet gehad om het aanbod dat my gedaanw d eenige uren onder hetselfde dsk met je doortebrengen van de hsnd te wijzen Vergeef het mij Mircela 1 Het meisje slaakte een zucht r Ach I mompelde zij op eea somberen toon en met tranen ia de oogen ik weet niet waarom ik zoo naar beo maar ik kan er niets aan doen ik beef over al myn leden Wat ik je bidden mag Albino ga heen Ik heb er een voorgevoel van dat je het een of ander onheil bovto het hoofd hangt Heangaan I riep by op een treurigea toon uit Maar Maroela hoe kan je my bevelen je te ontvluchten P Je moet Albino I je moet I Je kent don Mar001 als hy iets van onu liefde merkte zou hjj jevermoorden Och wat kan my de doed sohelenj alaik tochmeet leven in verwydering van jou Mercele die zooelfes voor my bent Zwyg I risp zy eeosklapa uit zwyg I Daarkomt hy £ r ging een deur open en don Marooa trad het vertrek binnen Kyo gelaat was bleek ofschoon er de meeste kalmte op te lezen stond Hjj sloeg op de beide jongelieden een vlunmenden blik die hun een huivering over e leden joeg eu hen van eikaar deed scheiden Doch da zaernan Mtbeen de gejaagdheid der jongelieden niet p te 4 sn en wendde zich tot areela en wide tot haaru y een vriendelyk lachje t Maar kr gsti te dan alats te ttenf Ja ju vader I antwoordde zij stotterende En zij verliet haastig het vertrek Je moet by baa maar wat door de vingerszien beste don Albino I hernam h op eea goedhartigeo toon Maroela is e n bedorven kiniUe deeenuamheid waarin zjj leeft heeft haar wat onhandiggemoikt maar wees verzekerd dat zy de plichtender gastvrijheid te goed kent dan dat sy niet kl watin haar vermogen is zou doea om je goed te ontvangen Don Albino raakte geheel in verwarring door den toou waarop deze wnorden uitgesproken werden hy antwoordde dan ook sleohts met eentge afgezaagde woorden Van beleefdheid zonder dat het hem gelukte zijn verlegenheid geheel te verbeten Het onweder was eindelijk losgebarsten de ontketende elenleatco worstelden tegen elkander met Gnvei elykelyke woede de cordonazo loeide met een ougehoerd geweld de aanhoudende dondanlagen vermengden hun dof gerommel met bet schel gefluit van den wind en roet het hevig gebruis der zee wier hooge golven het strand waarop sy braken telkens met en menigte schuim bedekten deregen viel by sU oomau oeder en kletterde op het dak en tegen de ramen van het buisje dat de orkaan tot op zyn grondvesten deed sohudden er heeraohte een dikke duisternis zoadat men geen hand voor zij oogen kon aien en het mocht das wet een ver sehrikkelyke uaoht heetea 1 Zadel tPorilt vervolgd