Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1897

GiaUi aohtenl ia in de Sehie aene aan een landbouwer nit Blaiiw k toebehoorende melkMhuit gatonkag londar dat er perioonlji e oigalukkan b plaata hadden zoogaaaamda schoawei of andere Taartnigan kleiner dan 5 ton au gebeol of gedealtelgk geladen met groenten f 0 05 voor iederen marktdag Voor eene aaate ligplaats aan de markt matdia Taartnigan f5 per jsat Voor eene ligplaats a n de markt mat vaartuigen groot 5 ton of meer au geheel of gedeeltelgk beladen met groenten f 0 10 Toor iediren marktdag Voor eeoe vaste ligplaata aan de markt met die Taartoigen f 10 per jaar G Op de Aardappelenmarkt Voor eene staanplaats op da markt f 0 02 per D L eu per dag Voor eene ligplaata aan de markt metaoha pau gfheal of gedeeltelgk geladan met aardappelen f 0 10 per gemeten ton eo par week Voor e ne raste ligplaats TOor een geheel jaar f 1 per gemeten ton De Bchippers die eene tgdelgka of vaata ligplaats innemen mogen tot uitstalling hunner 11 aardsppslen de kade innemen over de gehaela M lengte hunner achepen en ter breedte van 1 U meter gemeten nit den buitenkant dcf rollaag H 0 de Viscbmiurkt Voor eana orerdekte plaata of bank f3 per jaar Voar eene plaats af ruimte op de atraat f 0 02 per viark jmeter In per dag Voor eana kruiwagen ol bandkar f 0 05 per dag I I I I Op de Turf aijmatmai kt Jeor aene slaaaplaats f 0 01 per riirkantan ir en pe dag M k L foot mM ligpl stsf laar po geheel it gedeell eiyk hout f 0 25 per gemeten Toor ea e vasie ligplil U lroor eea scheel jaar f 0 25 fcr gbiuiilten itASj ft OB d e ll irkt Voor he pl t en van rii neii t atallei en talels alsme voorhetoiti tW va t meubilair Igzerwaren iHuw eo lederwi tk kiomp u an andere koop ren f 0 05 pW VierkaptanMeier I roor iederen marktdag n ki V Voor eene vaste btaabplaMf l 0 f ifJËU il kanten meter en per ja r i m m f Voor bpt lft n ataan ra tgespanne ka geus op de door Burgemeester en Wethotlders aangewezen plaatsen f 0 10 ler wagaq Toor i lederen marktdag Art 2 Ven ieder aan wien wordt toegestaan om gednrende de kermie kramen tentan of spellen op U slaan of met kleine atallen of kraiwageoB te staan wordt garorderd a roor elke oooTcrdekte tafel of ruiBta ter uitalaliing ren goederen per Tierkantan metar f 0 25 b roor een kruiwagen in e ns f 0 50 0 voor elke overdekte tafel of stal en roor elke konten nf linnen kraam ter uitatatling van goederen per rierkautan meter t 0 50 d Toor eau tent of loods bestemd voor kat geven ran rertooningen iet eeae frontbreedte van minder dan 10 meter per riarkantau metar 10 40 e voor eea doolhof voor een tent of loods bestemd voor bat geveu ran vertooningen met eene frontbreedte van 10 meter of meer en voor eena pofiarljes beigneta of wafelkraam per Tierkantan meter f 0 50 f roor eene open draaimolen montagne rusae of dergelgka inrichting per rietkantan meter f 1 g roor zoogenaamd gealolen draaiwerk waaronder zgn begrepen hippodrömee atoomcarrouaela au dergelgke per rierkautan mater f 1 50 Oescbillen over da vraag onder welke afdeeling van dit tarief eene kraam tent aai behoort te worden gerangschikt worden ter kennis gebracht van en beslist door Bargamaaater en Wethouders Art 3 Wordt aene Targioning gegeren tot het plsataea van aene in art 2 badualde leat of kraam enz buiten karmiatgd dan ia roor deze vergunning varscholdigd voor iedaran dag gedurende welken gebruik Tan gementagrond wordt gemaakt een bedrag ran 1 10 van het voor die teut of kraam enz in hot vorig artikel genoemde tarief Art 4 Bg de toepassing van deze verordening wordt een gedeelte Tan een dag voor een geheelen dag een gedeelte eener week roor eene geheele week een gedeelte van een jaar voor een geheel jaar een gedeelte van aan strekkeaden meter roor een geheelen mater eu een gedeelte ran een rierkautan mater roor een geheelen vierkanten meter gerekend terwgl eene week wordt geacht te zgn een tgdrak ran zeran achtereenTolgeude etmalen en onder een jaar wordt rarataan ecu kaleiderjaar Art 5 Da inrordering geschiedt oreraenkomstig de Tcrordening ran heden irt 6 Deze verordening treedt in werking eana maand nadat daarop da Kouinkigka goedkeuring zal zgn verkregen met walken dag varTallan da verordening tot heffing eaner balutiug op het gehraik van banken of ataauplaatsen in ballen op markten en dergelgke openbare plaataen en de verordening op de isTordoiing dier belasting beiden raatgattald daa markt metsChe laden mft turf of i n per wei I i Uaandag ia te Sittingboarna bg Qabenbi A f d D een stoker op een der boatea nn de Maataehappg Zeeland wagena mokkelarg Toor dan reehlar gekoiian Volg oa de besehaldiging bad f d D met twee andere atekara 11 kiatjaa ligaren traohtan binnen te amokkalea waarren de driedubbele waarde plas d raokten op £ 47 10 sh geschat wordt De garen werden in twee koffers aan wal gebracht en in an nifstboop in de baart Tan Qaeeasboro verbergen eo politieagent had dit echter gezien en onderweg de mannaD Deie fielen hem toen aan De agent meende maasan in hunne handen ta lien Bij trok toen zgn stok en iloeg r d D neer Da twee anderen liepen toen weg V d he kende en werd veroordeeld tot een maand dwangarbeid en de sigaren werden rerbenrd Terklaatd Dinadag werd te Zoeterwoade aan den schipper Tan Leiden op deu Haag ter beaorging gegeven een kist aan het adres van een apekelüer ta a Oravenhage Daar ar ader het rervoar hlped uit de kist droop lertronwdan de ichippersknechta het niet n braakten de kist aan den keoringapost aan hat Zieke Bg opening bleek deze geruid te agn met het rleMch ran een geitorten rond dat door den aanweaigen keurmeester werd kaïrd en in beslag gtnomen Uit een briefje in de kist ingealoteo bleek dat man 124 P d ik 35 eta per kilo berekend bad Bg bet uitladen van eana rerhuiaboedel atortte de oaKhoader M J in de Oouwe en geraakte onder de schuit De drenkeling werd met Teel moeite lerend onder het rasrteig nitgehaald agn portemonoaie eea aaniieulgka geldsom baTattende was echter in de diepte Ttrdwenen Men deelt ons mede dat binnen enkele dagen bg W J ïbieme Cie te Zutpben Terschg en lal De Kieswet Wel van 7 September 1896 Staatsblad c Ne 154 inionderheid roor de praktgk bewerkt onder toezicht téu Mr H Goeman Borgesios Lid Tan de Tweede Kamer der Statan Qeneraal door P KalbfleiBcb chef Tan de afdaeling onderwgi en rerkiezingen ter QemaanteSearetarie tan Haarlem Te Alkmaar ia aangebonden en in Toorloopige bewaring gesteld W O zwemmeeater dia Terdacht wordt met anderen raUahbeid in gaachriftan te hebben gepleegd en sioh aan miabruik Tan rertrouwen te hebben schuldig gemaakt Bg had oor eea rarloting zonder nieten tAu allerlei goederen ala maunfaeturen menbelaa nz tot zeer kleine zaken toe als ringerboedan bg winkeliers afgesprokeu die goederen te zullen beta en nadat de loten zonden Terkocbt zgn Dit crediet bad bg zich Ter achaft door een borgtocht waaronder twee Tilwbe handtaekeningen waren geplaatst De goederen werden ergens tentoongesteld en op de rerlotingalgst onder elkander genoemd zonder eeuige orde wat de waarde betrof Wie nn een lot kocht kon zgn naam op die Igst invotlen terwgl de goederen door omroowen niet konden worden gelezen Nadat men zga naam gezet had kon dan dadelgk worden gezien wat men bad getrokken Nn waren eobtar Toaraf de goederen ran de meeste waarde reeds getrokken c doordat daarachter fictieve namen warm ingevuld Yermosdelgk heeft de bedoelde verdachte slechts 6éü dar Talsche handtsekeaiugen geschrcTen Naar degene die de andere moet hebben gszet wordt Bet het onderzoek nog voortgegaan Dinsdagavond is de justitie Tan Roermond to Oamett N B geweest om een ondersoek in ta stallen naar een vermoedelgk Maandag aldaar gepleegdeo moord Ztkere Z een ongnnatig bekend persoon wordt verdacht in aan Iwiat zgn vrouw te hebben doodgeilagen De Tordachta barindt zich in arrest Zatardagaiend omstreeks Ui uur had er CTen buiten de St Andriespoort te Amersfoort nabg de Cavalariekazeroa eeae Tecbtpartg plaata tnsschan een drietal boeren nit Hamarsvcld en Aaahgat en drie naohtswachta De boeren die apoedig door 4 of 5 hunner kameraden geholpen werden balemmerJe de arrestatie niet alleen maar s oegen met fleaacben en sneden mat hunne messen er zoo barig op loa dat de agenten apoedig hevig toegetakeld moeatan Tlucbtao De namen Tan enkele dadara zgn echter bekend Uet 1 Jannari zullen te Groningen muntgasmatars ingaToard worden en hst in bruikleen Teratrakkan Tan da daarvoor beooodigde lamp komfoor en gasslang door de gemeenteIgke gaaiakriek In woningen waarTOor aene hnur week éla niet meer dan ƒ 3 50 woi dt b bald kan ter baoordeeling van de raadaoomnnsie voor da gaafabriek tegen aëa lq r deb gemeenteraad te bepalen prijs gaa Sadbn ortlererd voor een muutgasmeter ii 1897 zal de harea ta Ngmegen gebracht worden op dezelfde diepte als die ta Tiel na deze uitdieping zat de bodem gelgk liggen met den boden der rivier de Waal De raming der kosten bedraagt f 27 300 Maandag heeft te Oroningen diefstal met braak plaats gehad in het kantoor van de Drentsche Stoombaotmaatschappg aan ds Reitenaekersrjjge Uit een opengebroken leasenasr aldaar is een kistje cntvreemd dat ongeveer f 400 aan bankpapler en specie beratte Het kistje is teruggevoodeo zonder het geld Als verdacht itn dezen diefstal is door de recherche aangehouden aan vuermanskoecbt De Amstardamscbe rechtbank Tcroordeilde heden eau heler en een zakkenroller tot geTanganiaattaf Toor den tijd van 4 u jaar au gelastte beider onmiddellgke inhecbtentiliemiug Staten Qenersal Ie EAMaa Zitting van Woensdag 30 December Het wetsontwerp tot w jziging der bepalingen van den koophandel betreffende de echeepaTerklaringen is aangenomen uadat de hearan Rahaasn au Fanre hou leedwezen hadden betuigd dat het ontwerp nial ruimer was heriieï of anders geregeld tarWgl de minister van Justitie deze regeling ala een buitengewone saheepaverklariug au als urgent voorstelde i Ook werden goedgekeurd de ontwerpen betreffeode de hestapdigiug van de wik en wa looueo de grorinciale belastiageit den Zondagsarbeid voor vroawen in zairelfabri kon en de hoofdstukken 1 eo YIIA alsook de Middelenwat waarbg da minisfer Tan FinanciSn een spasdige afschaffing Tan den accyns op rrnchtensagpen m uitzicht stelde Daarna giag de Kamer uiteen De eerste Kamer zal rermeedelgk Maanda 18 Januari baar arbeid hervatten BuiteDlandsch Overzicht Da heer Gladstone heeft Dinsdag sgn zerenen tachtigste lerbnajaar roleindigd Bg heeft daarmede een leeftijd bereikt hooger dan eenig Eugelscb minister piasident in den Isatsten tgd Lord Sidmonth die in het begin ran jite eeuw eerate mioiater was tuaachea de bjde miuiateriea Tan Pitt stierf ia sgn zeven4li tachtigste jaar £ arl Rnasell met wien de heer Gladstone meer dan dertig jaar heeft samengewerkt als kansetier der acfaatkist stierf in den ouderdom van 86 jaar tien jaar nadat hg was afgetreden als leider der liberale partjj De hertog Tan Wellington is 82 jaar geworden Lord Palmerston stisrf op 81 jarigen t aftgd terwgl hg miniater president was torJ Grej ia arencens 81 jaar geworden □ jiaar daarmede is de tgst der taohtigjarigan geëindigd De Earl of Beacousfield is op 77jarigen Iseftgd oTorteden Gladstone beeft Tan 1834 tot 1894 bijna onafgebrokeu zgn land gediend Vier maat is hg eerste minister geweest over een tydverloop van dertien jaar lord Salisbury beeft als zoodanig nog slechts acht dienstjaren Slechts drie EogelBcbe ataateliedeo zgu laager ministerpresident geweest dan Gladstone eo wel tord Liverpool vgftien jaar Pitt twintig jaar en Walpola twee en twintig jaar Maar gaan dezer drie staatslieden ia zoo oud geworden als Gladstone thans ia Ue nieuwe gouverneur generaal van IndoCbina Paul Donmer denkt 20 Januari naar zgn post te rertrekken In een brief aan zgn kiezera Terklaart hg da betrekking te hebben aauvaard oa de vrienden en leidere der partg in bel parlement te hebben geraadpleegd En bg zegt aan ken Talbonden te bigren door de gemeeoacbappeljjke politieke overtuiging zeowel als door de erkentelgkbeid die door bewezen vertrouwen en genegenheid is ontstaan gedurende het tgdpark van Tgf jaren dat hg bet mandaat in de Kamer vervald heeft Zoolang de uienWe goaverneur genera l aog in Europa is bedraagt zgu salaris 30000 fr doc i na zgn ioscheping te Marseille is de regeling van kracht volgana welke het koloniaal traktement ia vaatKeatald op 600U0 fr bovendien wordt een gelgke som verleend voor raprasentatiekoaten en ISOOO fr voor kotten van Tcstigiog Een Terbigdend bericht werd door da sWashington Poste medegedeeld Spanje en de Vereenigde Staten onderhandelen om de netelige Cubaanscke qnaestie tot een oploaaing te brengen En hoewel da onderhandelingen nog niet zoo Ter zgu als de Poste Ternomen beeft toch is het feit dat da heer Olaey met den Spaanstben gezant Dapny da Lome over een schikking confereert van groot gewicht De grondalagen waarop de onderhandelingen goToerd worden zgn Tcrrat in eea eigenhan dig Bchrgven van deu Spaanachan ainiaterpreaideut Canovat del Cattillo en barattan zoowel bat sluiten van een handela au vriendachapttraclaat met de Vereenigde Stalen ala het erkennen van de aatonomie van Otaba De eilanders zullen het recht van contraie op de invoerrechten krggen en bun eigen Parlement mogen kiezen De regeeriogsvorm dian Spanje bet eiland wil loeataan nadert tie grena van volkemsn onafhankelgkbeid verder gaan dan iu den brief nn GaaoTat wardt aangegeven kan Spanje niet omtai Ihet danvolkomen afstand aou moeten doen ren ago soavaraiue reebtan j Het is te hepen dat de ouderhandalingau tuatehen de beide mogendheden weldra tot een gunstig resultaat mogen leiden In bet proeea tegen da moordenaara van SUmboaloff ia Maandag de ambtenaar van het openbaar ministerie aan bet wuord gekomen Tooraf wachtte het publiek evenwel een verraaeing De president der rechtbaak toch deelde bg deu aanvang der zitting mede dat de rarolver van StamboeloS Zondag van da tafel der gerecbtezaal was gestolen Desa mededeeliug rau den pieaident rerwekte groote sensatie Daarua trad de heer Geogiefl io eea uitvoerige rerklariog der aanklacht dew eaa beroep op de rechters en gezworeaen oi aan vonjiis ta vellen dat ion staan ia verhimding tot de swaarta der misdaad en tooodf var Tolg ns aan dat de beschnldigdeu reeds vroe ger blgk badden gegeven va l ist TOorileman om de misdaad te plegen 1 f Io Tufektecbieff bad men aei i g den geei telgken vader te zien van het suoode plalii f en hg zon ook de middet n ter uitvoariag m daarvan verschaft hebben In het eerat hebban J de beklaagden de rerklariugsn der getuigen 1 tegengesproken later moesteb zg de juistheid daarvan toegeven De amhtenlar ran bet 0 M spoorde de gezworen nadAkbelgk aan da misdaad niet te betlcfaouwen als een wraakoefening wegens deü Jnoord op Panitcha en uit die opvatting geen vernachtende omstandighedeu te putten matr door een rechtraardig roonis Balgarga te behoeden T0l r een tgdvak van perBoonlgka WesteD De rerdedi ers hielda daarna hun pleii ooien Zy legden vooral nadfut op het wanbaitnur van Stambodlof eu de iVejrbitteriug dieiitetgevolge ootat an en betoogden verder dat de gatuigen elkaikr badden tegeogesprpken en dat overigens dei rrienden vao deu vermoorde zelf verklsard hajlen dat de teiechtstsende personen niet Teroor fald behoorden te worden maar dat andaren iiet in de gerecbta aal aanwezig de aigenlgke daders waren Pet einde is geweest dat Tufaktachieff en de koetsier Alsof tot 3 jaar gevangenis zijo veroordeeld eker niet te veel REXXISGEB IXG VEaORDKNING tot befSog van Marktgelden voor de gemeente Gouda Art 1 Van ieder wien tot het uitstallen of ten verkoop voorstaan van vee of koopwaren eena plaats of ruimte op of iu eene der hierna te noemen markten ballen of openbare plaataen op marktdagen ia toegeelaan wordt gevorderd A Op de Veemarkt Voor een paard f 0 10 v iederen marktdag rand 0 10 kalf 0 05 BChaap lam bok of geit 0 025 kudde lam meren gr dan 50 at 1 25 ezel 0 05 vet varkeo 0 10 m varken 0 05 big O 025 hondm kar 0 20 s hondz kar 0 10 s hazen kongnen en pluimgedier te peratuk 0 005 eene partg dezerdieren grooterdan 50 stuns 0 25 Voor bet gebruik van hokken is geena afsonderlgke vergoeding Teracbuldigd B Op de Vruchtanmarkt Voor iedere msud inhoudende H L f 0 02 voor iederen marktdag 0 Op de Kaaamarkt Voor iedere partg kaas f 0 10 voor iederen marktdag D Op da Botermarkt Voor boter in tonnen f 0 005 per K G Voor boler in stukken f 0 01 per E G voor iederen marktdag E Op de Boomeu en Bloemenmarkt Voor aana ataanplaata f 0 025 parstrakkeaden meter voor iederen marktdag Voor eene vaata ataanplaatt f 1 25 per strekkanden mater en par jaar F Op da Qroantaumarkt Voor eene ataanplaals f 0 01 per M voor iederen marktdag Voor eene vatte atannptaats f 1 per M eu per jaar V oi eana Taata ligplaata aan de markt met 17n Juni 1856 aa goedgekeurd bg Koainktgk bealoit ran 18 Deeen ber 1866 No 51 Vaatgeateld deu 9n Oclober 1896 onder no 6 De Baad der gemeente GO0DA BROUWER R L MARTENS Secretarit Voorzitter VBBOBDESING tot inrordering ran Marktgelden roor de gemeente Gouda Att 1 Met da inrordering Tan da iu da raror4etting ran heden rastge talde marktgelden worden de marktaaeealers belast Art 2 De betaling ran bat marktgeld gaaebiedt op de cerate aanrraauj van dan marktmaeatar op igne kwitantie 1 voer jaarplaatsen bij den aiinTang yan het jaar nor weekplaatsen bg den aanrang der week roor dagplaatseu onmiddellgk roor slaauplaataen gedurende da kermis bg kat loten voor ot bet bespreken Tan de plaats Art 3 Teruggaaf ran rooruitbetaald marktgeld kan bg nttzondering gesebiedeu wanneer aan Burgemeaater en Wetboudera ia gebleken dat de belanghebbende door omstandigheden bait zgu wil vin de plas geen gebruikbeeft kunnen maken j Art 4 De belaatia huldige is Terplictit da jkwitautie voor bdaald marktgeld op io eatalïs vordering te fei oneu aan de ambteuar der plaattelgke yflastiagea bij gebreke waaltan hg wqrdt geacht ie belasting jniet te habyen voldaailJ I Art 5 DMjnarktmeesUrs stortten de door lien geïnde Velden minstens eenmaal in de ilïnaand by den emeente Ontvanger y Vaatgeet d Jden Sji October 1896 onder J ie R dértgtóeeute GOUDA $ BOUWEB S B L MABTEijS rettt I Voorzitter i De e4n ideser belasting i tot den 31n DecemiMr lm goedgekeurd bg Koninkigk sll it jjra ditt 25tij November 1896 o 38 a 2Hn December 1896 I Wethouders v ornotlmd 1 1 L MARTENS f E e SMtelaria ROdWEI BURGEMEES i iiB en WK HOUDERarau Gouda brengen ter keunis van de iugezeteaeo dal bet Ie suppletoir Kohier der plaataelgke directe belaa iag op de Inkomatan iu deze Gemeente roor het dienstjaar 1896 door Gedeputeerde Stelen van Zuid Holland goedgekeurd in afschrift gedurebde Vgf Maanden TOor een ieder ter lezing is nedergelhgd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegesoudan aan den GemaaateOutvanger Gonda 31 Deoamber 1896 Burgemeester eu Wetboudera voornoamd B L MARTENS De Sscreraris BROUWER 353 Staats loteriJ te Klaaae Trekking vau DondorJag SI December No 1985 100 FriJzeD vsD ƒ 66 11916 13008 13141 13463 13810 13813 13196 13984 13380 18109 18994 133117 13436 13588 13918 14125 14660 14995 15191 15493 1 693 16144 16413 16869 6039 9196 6443 9163 7083 10113 7304 10366 76061063B 7683 11084 8248 U 97 8384 11613 855911706 8672 11768 8796117 9 3953 11816 9166 130 UM 816 JSll sas ss3 tM 3S16 839 3600 1003 371S IMS 4099 UU 4331 1S14 4499 1841 OOS 8010 3SS3 3076 B5S1 1313 6804 16870 19143 19993 20041 17129 2011117544 S0116 17618 30366 17701 30893 17735 20469 13850 30 78 1853S 30702 19148 3081019168 20914 HAB TBEBIOHTBN Oonda 31 Deoamber 1393 Aanroer ea handel in granen was heden weder Eoo gering dat faiervsa geea aoteering te gevea is Ybsmaokt Helkree weinig aanroer haadal eo prüuQ matig Tette varkens goede aanvoer bsadel vlug 18 i 18 ot per kolf KG Biggen voor ËngalsDd goede aanroer hendel vlug U i k 16Va t per half KG Magere biggen weinig aanvoer handel fiauw 0 40 i 0 75 per week Tette Bohapen goede aanvoer haodel vrij wel 14 4 93 Nuohtere kalven radal saevoer handel vlug 8 if 13 Grsskalveren aanroer handel a Tokkalveren l Aangevoerd 37 partijen kaas Handel matig Ie aual ƒ 38 a 86 Be t ual 19 i 83 Zwaardere Noord Hollandaehe ƒ Boter weinig oauvoer handel matig Qoeboter ƒ 1 10 i f 1 30 Weiboter 0 96 f 1 08 p Kilo Bnrgerlljke Stand GEBOREN 26 Dec Johanna ouders J C Kramp eu F ran Haltam 27 Marga retba Adriana ouders J d Big en G da Vriaa Johanna ouders M W Schouten en E de Gruil 28 Godefridus ouders 6 Ssit en B A Bakker 29 Handrikut Theodoras ouders J J van der Klegn en M H van Waaa Pieter Authonie ouders P A Verbrugga en J Schenk 31 Petrua ondera J L van Asten en M Audara Pieter Jacobus ouders J J van Wyk en J li de Jong OVEKLEDEN 28 P deu Os 2 j 30 L J van Ewijk 20 m D J de Koning wed J van der Kiut 74 j M A de Ronde 1 m GEHUWD 30 Dec S Witienbuizen en F Hirscbel P den Hertog en J Tau Boon A Brussé en K J Zorg I l g=BB NIEUWE ZKNDING Dassen Haiidsclioeiien EN paraplUies A ran OS Az Kleiweg E 73 7So GOUDA J Advertentiën Heil eq zegen toegewonacht aan alle mgoe Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanMTclen H J BABOOW Baam O iif Lood en Zinkwerker Het i Coippllment van iden Dag aaU mgn g acbte Begilnstigers eu Vrienden i W D JEU V Lange Tieudeweg Heil en iBjKn toegewenscht aan al mgne Vrienden en Begunlitigers en biyf mg steeds op het minzat mst aaitbevelen i A H KULIK Metselaar ienweharop No 32 i i A LAMBERT Aan alle Begnnstigtra Vrienden en Bekenden Tcèl heil toegewenscht in t nienw begonnen Jaar Zich tevens aanbevelende voor levering ran Steenkolen Het Compliment van den Dag aan al mgne Vrienden Bekenden en Begunatigers J nE JONG Az Zuireraar BAHLMAro Co p f Het Compliment van den Dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers D W GILLIERON Onderget ekende wenscht hare Stadgenooten Vrienden en Begunstigers veel heil en zegen eu beveelt zich beleefd in ieders gunst bg vernieuwing aan Wed 0 V4N OIJE L Dl HEIJ Boteren Kaashandel p f Dubbele Buurt Bg den aanvang van het jaar wenscht de oudergeteekende zgn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad reel Heil on Zegen toe W L VAN DBB STEEN Tailleur Kleiwegsteeg Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunatigers A TAK VEEN Witter Vrouwesteeg 233 Heil en zegeu toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden P DB VBOBDT WosthaTCU 178 Het Compliment van den dag aan allen Dankzeggende roor het dit jaar genoten Tertronwen Zich steeds minzaam aanbcTclende Van Staveren Vergeer Huis Decoratie Schilders Eenke speciale inrichting Toor Papier Sttick Aan Begunatigare Vd iden en Bekenden wordt bg den aanrang Tan het jaar Teel heil en zegen toegewenscht door M P OOSTEEBEEK in Melk en Boter Turfmarkt H 1 0 A VAN BOCHOVE W TaiUenr Westhaven B 186 Pirma C LAUHEUS LANGE TIENDEWEG p f W G ▼ GEELEN p f OoaihaTon Hei Compliment van den dag aan ftlte myne Vrienden on B anstigera H VAK WIJNGAAUDBN Veel heil en zegen toegewenscht aan üe ganstigers en Vrienden door JAU J T N LEEUWEN Mr Goodsmid Spieringstraat 44 Uet compliment van den dag aan Begnnüiigera en Stadgenooten vau j i J A BLOM M en Bohigenoote Turfmarkt H 23 X TT 3 TFrOTLSE Directeur der Begrafenis i f Bet GompUmeut ran den dag aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden I 0 TAN Bse VLIST Lange Tiendeweg Behanger DE Kransbierhalle p f Gouda 1 Januari 1897 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten rertronwen wensch ik bg den aauraug ven het Nienwe Jaar mgne Begunatigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad Teel heil en zegen toe mg rerder in UEd gunst aanbevelende UEd Dienaar S P TAS DBS KLEUN Qonwe Bierhandel J J TA VELZEN Gouwe p f Ondergeteekeude brengt bg deze de Heilwensch van den dag aan hare Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en bCTeeH zich bg voortduring beleefd aan Wed A B 8E1BEBT Firma L J Floïijn Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door N M ENGELBEEGT Gouwe Broodbakker F X HARDIJZER Café VREDE BEST pf Aan alle Begunstigers Vrienden en Bakenden de groet van den Dag J A VEBHOEF Hoogstraat Gouda Kteeder Magatijn de Stad Pkrljê t t MABKT A 62 STALHOLDElilJ De ondergeteekende wenscht met di en aan Vrienden eu Begunstigers een gelukkij Nieuwjaar F H WEURWAN Bet compliment van den dag lanlBegnnstigera Vrienden en Bekenden W J D TA RIJMENAM Mr Smid Veerata 186 1 Jau 1897 Hel Compliment van den Dag P VAN DAM Spieringatraat Gouda I Jan 1897 Bg deii aanrang van t Nieuwe Jaar wenacht da ondergeteekende zgne geachte Clientèle Familie Vrienden en Bekenden Teel heil en zegen in t Nieuwe Jaar M M T LOON GaafltUi De ondargetaakanda brengen bg deaen den Heilwenaoh van den 4ag aan hun geachte Begnnatigera zoo binnen ala buiten deze atad en MTelen zich bg Toortduring beleefd aan r A BBINEMAN ZOON mmmu lukt geachte StoombierbronVcrij 3 Onderfoteekende wenscht zgneCliëntèh een gelukkig Nieuwjaar HENRI DÜIJNSTBE Bg den aanvang van het Nienwe Jaar waoacht de ondergeteekende zgne geëerde Begunatigera en Stadgenooten veel heel en zegen toe P REVET Ooathaven Schilder Het Compliment ran den Dag aan mgn geachte Begnnatigera Vrienden en Familie G J LUGTHART Vleeschhouwer en Spekalagar Spiaringati at F 52 Het Compliment ran den dag aan al mgne Begunstigers Wed C H W KAHLB QoAda 1 Januari 1897 Firma B de JONG in Tapyten p f Onder dankzegging voor het ruimachoota genoten vertrouwen wench ik bg den aanrang ran het Nienwe Jaar mgne begunatigers en Trieaden zoowel binnen als buiten de atad Teel heil en zegen toe Mg Toortdnrend in UEda gunst aanbeTolende A J DONQELHANS B m Vleaachhonwar Bg den aanrang ran bat Nieuwe Jaar Gods besten zegeu toegewenscht aan al mgne Vrienden Bekenden en Baganstigers L LEEFLANG Metselaar en Witter Lange Noodgodsteeg GotiDA 1 Januari 1897 Heil n Zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begnnatigera en blgf mg ateeda op het minzaamst aanberelen J BOENEMAN Sigarenmagazgn Bg den aanvang ran het Nienwe Jaar veel heil en zegen aan mgne geachte Vrienden en Begunatigers 0 T D BERG Horloger Zengestraat G U Oouia Het Compliment van den Dag aan Begunstigers en Stadgenooten N S POLAK Korte Tiendeweg JAN ROND Uzerbandalaar p f Lange Qroanendaal 323 Bg den aanvang van 1897 wenscht de ondergeteekende zgn Begunstigers Vrienden eu Terdere Keuuissen veel heil en zegeu toe B VA TONGBRLOO Schoenwinkel Korte Groenendaal De beste wenschen aan al mgne Begtuiatigers en Vrienden ü TUIJTHOF Gonda 1 Jan 97 aCafé Unie e N B Bericht dat Café dien dag van 2 5 uur is gesloten T ZAAL 70or i C LÜNENBIJRÖ Conflsenr TURFMARKT H 67 p f Mr Jletaelaar Turfmarkt H 49 Pa G W BEGEER Coiflfeur f Oastharan B U