Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1897

S te Jaargang Maandag 4 Januari JSOT No umL mmim mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst raii 1 6 regds a 60 Genten iedere regel meer 10 Genten tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k met uitzondering van iZon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN XLI Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modegids berattonde DAMES en KINDBRMODES benerens HANDWEBKPATRONEN gr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MDHHBR In ieder n tekst mtearte plmten moOekrentek feutUeton ent enz Ie Uitgar zonder geil platen mei 3 inijpatr en 8 groole giknipte patr Per IS nr l ïBj p poi 1 40 2e V Ie H Ê M een gekleard fraaie handwarkpatroon 3 8 f6 PROEPNUmiBIl EN PROSPECTUS AWÏ i SrfoSol XAOGI s ran 16pCt tot 24pCt ElwUta BoutUonhoudemle SOEPEN in CAPSULES zgn rerkrggbaar hg de Firma T CBEBA3 Gov Voor engros bij PAUL HOBN AinsUnbi O M Fomrburgwal 9 Qouda Dmk ran A BBIKKUAM k ZOON B K mmtiBmi p f Ondergeteekande brengt bg deun de Heilwensch van den dag aan myne Bekenden en Begonatiaers loo binnen ali buiten deie stad 1 beTeelt sioh bg Toortdaiing beleefd aan D K6BING Lange Tiendeweg Mr Zadelmaker Ondergeteokende brengt b dezefr de Heilwenich ran den Da aan mgne Bekenden en Begnnatigen iso binnen als buiten deee stad e beTeeli zich bg Toortdnring beleefd aan J Dl MOL Tarfmarkt Tailleur Bg de Terwiaieling de jaars brengt de ondergeteekande ün Beilwenach aan all tgse Begnnatigers eo Vrienden J J vm LEBOWBN Koperslager Bg den aaurang ran tNienweJaar wenscl t de ondergateekende igne geachte Clientele Familie Vrienden en Bekenden Teel heil en zegen in t Nieuw Jaar A YiN HELLEMONDT Firma L van Wankom POLDERMAN PETIT Confeotie Magaijjn p f Tiendeweg Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het jaar veel heil en zegen toagewmscht door A VEEHOBPF Bpieiingstraat I 8 KË18ER r t Wed N L KINT v DAM MOVJBS p f H t Coniplimeut ran den dag aan mgnag aohte Begunstiger E YIN UAABEN Dubbele Buurt Heil en Zegen toegewenseht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg stwds cOp het minzaamst aanbeYelen L BISSCHOP Dubbele Banrt Sigarenmagazgn Veel Zegen toegewenscht door C CLEUENS ZONEN Het coi Uoient van den dag aan Beguntigere ea Stadgenooten van 1 U BOODE Zeugatraat Heil en zegen toegewenscht aan alle onie Begnnstigers en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad De Erren A tax MEDBS Oosthaven Nieuwe Baren J H WESSÏILS Photograaf I rf uisP WELTER COIFFEOR p f Bg de rerwisseling des jaars brengt de ondergeteekesde z heilwensch aan alle zgne Begnnstigers toe C TAS TONGBBLOO Korte Qroeneudaal Aap all mgne Buftunstigers Vrienden en Bekenden sg een gelakkig Nieuwjaar torgeweniiht P TEGEL AB Poffertje en Wafelbalsker Bg de jaarwiauliug wordt aan Vrienden en Bekenden alles goeds toegewauiebt door D RUYTER en Famili Bg den aanrang ran het jaar brengt de ondergeteekende zgnen heilwensch aan Familie Vrienden en Bekenden W K SCHÜLING Lange Oioenendaal W J van Zanen Photograaf Blauwstraat H 11 p f De beate wenscheu aan mgne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad H H WBOK Dubbele Buurt Aan alle BegnnsU ers Vrienden en Bekenden de gioet ran den Dag CoiM rAN LEED WEN Markt Gouda WISBRUN LIFFHANN Uarkt 136 p f De ondergeteekende weAscht züne Vrienden Bekenden en Bef unstigers reel heil en zegen toe en bereelt zich rerder aan tot het aanleggel ran Tuinen met bglerering J M GELiaSEN Jz Bleekerssingel B 244 Bloemist en Horen r j X BOTB en Echtgenoote p f Aan mnn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden Gods Beste zegen toegewenscht bg de intrede ran dezen nieowen jaarkring A VINCIEBLING OoBDA 1 Januari 1897 E CASSÏÏTO QOÜDA Tandarts p f IJmerhanOelaar Zeugttraat 6 91 wenscht alle bekenden inaonderbeid rrienden en begnnstigers een gelukkig Nieawjaar toe Hg bigft zich beliefd iu hun gunst aaeberelen J F H Z f Onze heilgroete aan Vrienden Begunstigers en Bekenden GEBH DE KAADT Bg den aanrang dezes jaars brengt de ondSfgeteekende zgn fasilwensohen aan alle Sladgeaooten en Begnnstigers G H VA BERKRL Leod en Zinkwarker Ondergeteekende brengt bg den aanrang des jaars aan hare Vrienden en Begnnsligers het compliment ran den dag L DK J0N8 Lange Tiendeweg Bg de intreding des jaars brengt de ondergeteekende zgue heilwesscben aaa zgne Stadgenooten en Begunstigers ee zegt bon dank roor ds Begonstigieg in bet afgeloopea jaar C M P00K8MA Rozeadaal Bosohbierhuis M BtlMXEl DtJR Mr Seliilder p f Wed G vao Reedt Dortland Aaa mgne geachte Begnnstigers Vrienden en Bekenden Gods beste zegen toegewenscht bg de intrede ran deien nieowee Jaarkring J A ROEPERS Mr Scboeenaker Bg den aanrang ran dit jaar de beste zegen toegewenscht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden W ERBBBVELD Tiendeweg Bet CaespUmeat ran den dag aan Famili Vrienden n Bsgnastigeri J F WELTER Lang Tiandaweg Café sNeofe Bg de wtMeling des jaars mgn Beilwenieb aan mijne g aeht Begunstigers Vrienden en Bekanden J A NIEÜWVELD J MPELAAR Jz en Echtgenoote p f Bet Compliment ran den Dag aan mgne Vrienden en Begunstiger F J T D PAVOORDT Csfé 1 Bg den aanrang rdn bet jaar weiiscbt da ondergeteekende zgo geachte Begnbstigers Vrienden en Bekenden zoowel ba ten als binoen de stad reel Heil en Zegen toe A V4 DBï 8 TEBN in Hoeden en Petten Kleiwegsteeg No 819 D ondergeteekende brengt bij deze den Heilwensch ran den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en bereelt zich bg roortduring beleefd aau T SPOOK Vleesehhouwer Raam f fF H Cvan Staveren PHOTOGRAAF T ij Bg de fsrwisssling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwensch aan alle zgne Beg unsters toe J A DONKER p f Sigareolibrikant J DE KOStËB pï Oaderget ekende weufscbt Vriendeu ra BegüD8tig r Godt bestoD Zeffen by d ioircdiog TMD bet nieuw begoonen jur bitoigeD ook hiire daok too bei Tertroawoa zoo rnimschoot ooderrondeD ea bereelt zieh opnieuw in de guoit eo het rertrouwen aan roor het maken rau Huis en Scbeppa gzerwerken alsmede bet aanleggen van Qaa ea Waterleiding bet maken en heratellen van Macbineriëa en hetgeen verder tot bet ak behoort Firma J J VERDRIES MARÉB Gonda 1 Jannari 1897 8 VAN PKAAG f i GetakweuBoh aan myoe geachte Begauatigera ei YriendeD A G VAN SCHALEN Boelekade Behaoger J J fPoudenberff Café Harmonie n f S H POLAK Instrumentmaker p f Heil eo 2ef en toegewenscht aan atle myne Vriendea en Begnnatigera en blyft my ateeda op hot miniiaamat unbereieB E SLIEDRpcaT Mr Timmermao Bg den aanvang desei jaars brengt de ondergetaekende zyn heitwenschen aan alle Stadgenooten Begooetigers ea Familie G H B PEER Jpmialemstraat T A Thier Het Compliment van den Dag J H VAN OORSCHOT H t compliment ran dan dag aan all mga Vrienden en Begunstigers G HOUTMAN 7000 8000 gevraagd op Ie Htfpatheek legen fU ijude de halre waflcTe op soliede HUIZEN Franco Brieren onder No 2419 aan het Bureau dezer Courant Koninklijke MachlualePabrlek JE MISBLOEM rAK H di vanSchaik Co geresligd te s Gravenhage Kepplerttraat 9 en 0o nabg de Begentesselaan Hoieveranciers VAN 2 U den ïSoning 7a België INDIEN GIJ HOEST g ebrnikt de MleFeldbercfnideSiiperiorj DRUIVEU Borgt Bonig Extract MELIANTHE FLACONS ran 40 Ote 70 Cta en 1 rerkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouia E H YAN MILD Veerstal B 126 te ami A flODMAN Uoordrttil J C RATELAND Bodcop B r WIJK Oudemitcr BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLKg KRAEPELIEN A HOLM S Quina Laroche BN Staalhoudende duina Laroche is de meest krachtige en versterkende KINA wuif Aanberolen door tal ran binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in flesschen ik 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TE6EN ASTHIA De inademing ran den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond rerlichting In Etui 80 en 50 Cents 1 7B S 0 1 90 MS Depot te Gmda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothe kers en Drogisten rerkrggbaar BINNENLAND 00l DA 2 JBbDsri 1S97 Hei onderzoek van bat water der Watet leiding had gedurende Dec het volgenderesultaat 5 Nof 10 7 Mg permaog kalicaa per lOOO cc 12 8 8 19 9 5 Aad bet poatkantoor Ooada eo de daaronder re iortferende balpkantoreD werd gedurende de maand December 1896 in do Rykvposlapaarbauk ingelegd f 10899 76 terugbetaald 1 8254 96 Bet laaUte door d t kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 5191 Op Woensdag den 30 December 1896 ia door de kommiezen Yodsingb en Bruins te Devesier bekeariog ing iteld tegeo den lager Q aldaar wegene ffaudeleuza atachtiug Taneen rnnd Hat vleeich Kynde 212 kilogram werd door ben in beelsff genomen Dat deze slager niet fortuinigk is ih deie practyken bipt als men weet dat h op den 23 October bcTorena door de kommiezen Yodsingb en Jingmau by enielfde overtreding i g napt waarby toen 563 kilogram mudvleeacb werd Terbenrd reïklaard In de Volkflieessaal in de Noodgodateeg alfaier lal eene voordraab gehouden worden door den heer mr L J Plemp fan DuÏTetand uit Rottaidam op Maandag 4 Jaunari 1897 des BToods ten 8 uur Onderwerp De Inrichting der Nederlandacbe Staat Toegang Leden Donateurs en Nntaleden fry Belangatellenden 70or zoover er plaats ia tegen 5 cent ieder Gedurende bet jaar 1896 zyo te Haaatreobt ▼ erzonden 313 en ontraui en 295 te ismen 608 telegrammen Het provinciaal kerkbe taur van Zmd HollaDd heeft het vonnis van bet olasaicaal beatunr van Gouda waarby ds Hoevere t stolwijk voor ses weken geaehorat werd bevestigd Door den bezwaarde ia by de aynodale commissie vernietiging van bet vonnis aangevraagd Men meldt uit Haastrecht De beer J C Mnller kerkvoogd der Herv gemeente beeft voor het lecreti riaat dat by jiren lang heeft waargenomen bednnki In zyne FEVILLETOS Het Qeheim van don Uarcos 8 Hevig waa de indruk d en da hattengewona onatttimigheid van het weer op de drie personen die ia de chozs by elkander waren maakte zoodat zij iteohts Bu en dan een enkel woord mtt elkander wisselden Da belde mannea zaten tegenover elkander te eten terwijl ieder haaner diep ia gedaohten verzoDken waa Marcela lag geknield voor een beeld van Nueatra aeaora de Guadalupe l de bescherxheilige van Mexico die in een hoek der kamer stand en zond bare vurige smeekgebeden tot haar op Eindoljik schoof dou Marooa het kord dat voor bem atond weg itak eeu aigaar op ea preaenteerde er een aan zgn nedgezel die er werktuigel k een nam t Ia een barre nacht zeide hy terwyl h eendikke rookwolk aitUiea ongelukkig de scbepeo diedoos zulk een oordonaio naar de kast gedreven worden want die znUen wij morgen wel verbrijzeld opket strand alen liggen Wai ar van avond dan een sohip in t gezicht vroeg don Albino zonder eigenlijk te weten wat fayaside Dat kan ik je niet met aekerheid zeggen ikmeen ei wel een gezien te hebben maar op soo nverren afktaud dat het met enaogsl k zou sijn dat plaats is gekozen de beer G J M Kroon Het kerkelyk reglement geeft aan kerkvoogden en notabeten het recht voor die betrekking iemand te benoemen uit de lidmateD doob niet tot de kerkvoogd bebooreude De leerlingen van de Zondagasohool van den Piotestaotenbond te Haastrecht zynji Zaterdag in bet gebouw dier vereeniging onthaald Werd er vorige jaren een flinke kerstboom geplaatst en gaf men dan ouders en leden het resht daarby tegenwoordig te zyo nu waren er omstandigheden dat men dit feekt til wilde vieren Een kleiaen boom bad men opgericht in de gioote zaal de dames badden bem prachtig vtiiierd en geplaatst op een tafel die met allerlei geacbenkan bedekt was Nadat de Icarlingen een paar versjtts hadden gezongen werd door Mn der dames het doel van bet Kerétfeest verklaard een andere dame dead hen ook nog eene vertelling en eerst daari a warden de cadeautjes en veraoaperingen uitgereikt De gezichten der lie e kleinen toonden wat in hun binnen te omgiug zoodst één der directeuren van de Zondagaachool met vollen moed de dameoooderwyzeressen iijn dank kon betuigen voor de moeite n opofferingen in lat studiejaar aan de leerlingen bewezen Met vreugdevolle gfzichten en beladen met geschenken gingen al de leerlingen hoiawaarta Voor de darde vergadanng van hettoRdeuwyk gevestigde leaBgeselscbap trad als spreker op de heer A Goudawiard die tot onderwerp tyner leiing gekozen had een schets van Roodhuizen getiteld iStraatwelsprekendheid Zoowel de inbond van als de wyze waarop de lezing door den spreker fertolkt werd vielen zeer in den smaak van het opgekomen publiek Na deze lezing volgden nog eenige bydragen waarop de voorzitter na dank aan heeren werkende laden en met een tnt weerziens in 1897 de vergadering sloot Me sehryft uit Nienwerkerk a d IJmI dd 29 ecombar Had men den kinderen der Zondag aehool Johannes den 23sten Dec een genot rellen aroud gsschonkeu oor bet vertooaen tan lichtbeelden den tweeden Kerstdag coadea ze nog onthaald worded Op melk krentenbroodjes enz Daartoe waren de kleinen op den bepaalden tyd n de acbiiol op bat dorp aanwezig Gezang en bet gebruik der aoaperingeu wisselden elkander af Na een paar aren van vreugde keerden de kinderen allen nog met eea kerstgeschenk verbied beslaande uit aan boekje zeer voldaan huiawaarts ik de vleugeU van een meeuw voor de zeilsn van een acbip aan zien had Het verfondert tny je zoo ta hooren spreken don Marcoa Het oog van een zfeemiin zoo als jijbent ziet te goed om zicb zoo te kunueo vergisstu Don Marooa laobte even eo zette een spoteobtig gezicht Ren oogenblik later antwoardd hij Wy zijn niet in den tijd vau t jaat waarinhier schepen aankomen Er wordt hier na geensohip ats het er ten minste eea is rerwaoht en hiy die er het bevel over voert ia ee a te bevaren zeemandan dat hü den oordonazo ten minste niettvijfof zesuren voordat hy aitgebarsten ia zou vooraïtgajiienhebban Weetje boe dat schip heet Por DioB 1 2 Daar ik je over den kapiteinspreek weet ik ook natuurlek dnn naam van hetsohip het is La Kedenoion een acboonerbrik vanSanBlaa Marcela slaakte een diepen zuobt terwijl iij van ter zyde een doordringeaden en somberen blik op don Marcos sloeg Deze vgrvo j dD Wel aenof don Albino die naar men zegt in het binnenland woont wat zeg j t n wet vanonse orkanen op de kust F Die je hebben gezegd don Marooa Mat ik uit de binnenlanden van daan waa welen er nietsvan ik ben integendeel een kastbawoner Ik hebmga kindsobe jaren in zeehavens Resleten en m nverder leven bgna geheet op de beide oceaan do mgebracht want al ben ik h du ook niet meeMcfbben ik toch lang zeeman geweeat Don Marcos keek verwonderd op zgne slows oogsi Bohoten vlammen Omtrent den te Geneert N B gepleegden moord fobr ft men ona nog bet volgende Z stend in het gehee e dorp bekend ala iemand die vrouvr en kinderen meerma en op e er yke wyze miahandelde Ofaehooo op het Uohaam van de verslagene vftraobilleude verwondingen zyn bevonden blyft Z op brotalen toon alle scbold aan den dood zguer vronw 0fitkenDen Toch is by zwadr geboeid naar da strafgevangenis te Roermond overgebracht Uit Batavia seint men aan de N R Ct onder dagteekeuiog van ginteren Van regeeriogswege wordt medegedeeld dat e Irluitenattt der infanterie C Korfmacher t0 Lamtih door een lebildwaobt ia vermoord Ook te Nymegen is giateren een telegram ontvangen inhooctende dat de genoemde luite Mknt door een inlandsoheu kauonnier ia vermoord Ken koopman in rywieten te Rotterdam atond Dondeidag voor het gereehtsbof in den Haag terecht ala appellant van een vonnis dar rechtbank te Rotterdam waarby hy tol 2 jaren gevaaKenisstraf werd veroordeeld wegens diefatal van 6 rywielen uit een magazyu aldaar aan of uaby de Zumerhofstraat gepl egd in ver Siniging met andere perioneo Baklaagle WéerJe er ia geloopeir te syn door kwaadwillige peraouen van ie by de ontvreemde in zyn bfcit gerondei rywielen zou hebben gekoebt Zyn raadamau ipr Hollander nït Rotterdam trachtte ann te toonen dat de aanwijsingeo waarop bekl a veroordeeling rust geen voldoend bewya voor syne schuld opleveren en concludeerde tot vryapraak Bet Openbaar Mioiataiie eiaobte evenwel bevestiging vao het vonnis Uitspraak U Jaunan In het kantoer van den tramstationaehef t Scbermerhoen is Wof nsdag naofat ingebroken De chef in een ander hnia wonendo bad ecbter atlea wat walrde bad naar huis meegenomeu zoodat de inbreker zicb met zyn mi dr f niet bet ft knoaet verrykan Om te tooiieo dat hy ar geweest was bad hy een eheorkaleoder vernield een ioktknker on vergeworpen een paar kaateu opengemaakt ea wat papieren over den grond gesmeten Ia bet tramstation te Ryp heeft men in den zelfden nacht een raampje atukgealagen doch verder ia daar van iubraak niets te beipeuren wellicht had meu onraad vernomen Ben jij zeemau riep hjj uit Wurorn zou ik dat niet z n gaf de jonge ling op eon bedaardm toon ten antwoord jij benthetr immers ook f Dat is waar hernam by op een lomberenteon maar ik hen geen zeeman in de bateekenia die men gewoonlijk alMi dit woord hecht ik benmaar een parel viasoher Nn kon ook don Albino geen glimtaob bodwingen Don Marooa vervolgde Laat ona eena rond met elkamUr apreken Met alle genoegen zei don Albino ZftI je openhartig op ra n vrag n antwoorden ISveo openhartig ah jij het op de mijnS zuttdoen Zoo zei hq naot nauw verkropta woede wilje me voorwaarden stellen Volstrekt niet ik vraag alleen dat je mg even aena behandelt ala je witt dat ik jou zal doen Don Matcos stond haastig van zgo Stoel op en bleef wal tien minuten achtereen de kamer op en neer loCpen terwijl hg de Oogen naar den grond aloeg en do armen op de borst kruiste Bindel pc bleef hg voor Marcela staan en tikte haar uohtjea op den aohouder Het meisje hnirerde en keerde haar hoofd dadelijk naar hem om Wat wil je van i vader vroeg zij met een zoetvloeiende stem DoD Marooa stampte van woede op den grond maar wist zich apoedig ta beheersoheD en seide Lieve kind I ga naar jo kamer t ia al laat je zult daar minder van dan atorif hooreu dan hier Uaroela stond ep ea verliet soudsr een woord t Men meldt uit Arnb 1h Er ia hier eene belaagryke verduistwing op bet reginstratiRkantoor ontdekt Èr komt een kwart ton van de opbrengat dar vermogenabelasting te kort De hef de bureau B R R C ia gearresteerd De ambtenaar genoot bet algpmeeu vertrouwen Hy beeft eea gezin en soiynt te ru m ta hebben geUefd Waarachynlyk ia de vorige ontvanger die dit jaar voor zya ambt bedankt beeft aansprakelijk Uit Kanton de woonplaats van den hear Me Kintey wordt gemeld dat de aauetaanda president met den senator Wisleott twea Uren l ng heeft beraadslaagd over eau wet tot invoering van een internationale o dubbelen standaard Een commissie uit den Senaat waarvan da heer Waleott voorzitter is bereidt een ontwerp voor Men zegt dat dit ontwerp de vorming van een commissie zal verlangen die met vertegenwoordigers van andera naties de aangelegaoheid lal overwegen Met bet oog op de verwoesting door de veepest aangericht overweegt dp Traosvaaleeha regeeriog de invoering van machinerieën tan beboeva van den landboaw Dkier dagen begaven Praaident Kruger en de leden van hak uitvoerend bewind aiah nitar dt Tranivaal River Kstata om eenige aiaawe ingavoerda stoomploegen ia werking ta liea Het nieuwste op heb gebied van straatpradikers to New York is zooats wy in een particulieren correspoodfutia van dasr aan hat N V d p c lezen ia de bekende speler van beroep de gambler die syn toab K rders waaracbowt tegen het apel in opanbart plaatsen vooral in de speelholen waaraan iedere groote stad zao r k is Een man kan zoo goed spelen als hij wil zegt by legen een speler van beroep fl roooiem met badrieger kan bg niet op Deze behoeft nipt eana met gemerkte kaarten of alschedobbeJateenao ta srelea o neen een paar kunststukjes en eeuvoudige toeren die maar een tweetc zyn en een weinig oefening vereiicbep kunnen den speler altyd zeker van zyn zaak raaken De aprt dikerc bygenaamd Kidc lojal Ifgt Kyn gehoor al die trifka nit en bfwy t bun nne klaar hoe het rpel slechta dient om bon geld in dan zak der professionals over ta brengen en boe zy nooit eeMge kans tot winnen bebben Deze voordrachten Iflziugen of preefcen hoe men ze noemen wil hebban reeds vsel goed gedaan zy hebben reeds menigeen bet verkeerde van spelen doen inzien ü spreken het vertrek gevolgd door Lindo die batzich ter take scheen gesteld te bebben altjjd om enbij baar te zgn Er vetliepen eenige minuten gedurende welke de beide mannen het atilzwijgen bleven bewaren terwijl sij elkaader van tsr zgde aankeken Don Marooa verbrak dit atiliwijgen het eerst Hij ging vlak tegenover den jongeling zitten ea zeide tot hem nadat hij hem eei glaa puiene S ingesohonken had Fs Ben je doa werlialijk een veeman F Ik eu het ten minste geweest antwoordde don Albino niet weinig verwondeF over de wending die z jn gaatheer aan het gesprek aeheen te willen geven Nu dan houd ik mü overtuigd dat je je ingeval van nood wel soudt weten te redden Dat zou ik cok wel zeggen beruam de jongeling hoe langer hoe meer verwonderd Marcoa droak zgn glas leeg en aaide nadat hg het weder op tafel neergezet had met een glimlach Don Albino 1 je bent een knappe jongen en alle knappe jongens hOuden van mooie meiijaa niet waar F Wat wit ja daarmee zeggen P Wel zet hy op een goedbartigkn toon ik ben evea ala alle knstbewonen atfohta een eenvoudigzeeman half visaoher en half luilcer maar God heeftmg twee oogen gegeven en ik kaa er gelukkig goedmes zien 1 Onze Lieve Vrouw van Qoadaloupe 1 B God 1 S Ken bedwelmende dr ok nit het aap vaa dealo befftd Wordt ttnafyd