Goudsche Courant, maandag 4 januari 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUOA Winterdiei t iHM Aan evangeo 1 October TUd van Greeowicb 1 89 9 66 9 86 9 80 9 49 9 66 10 87 HOTTIKDl U e O U D A 11 60 18 87 1 40 61 7 86 8 8 66 9 81 18 98 M 47 7 10 7 46 8 18 9 16 OOtDl DEN a lis Zott nilMrZeg a id Toorburg DEN HAAG SeUDA 7 484 60 9 19 9 4610 1111 8618 881 86 8 44 8 40 4 10 4 88 6 88 6 187 18 7 68 9 88 9 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 10 48 8 08 6 04 6 89 9 69 8 18 9 16 9 47 10 1610 6418 0618 88 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 88 8 607 488 8810 101048 U T H E O H T 0 O D D A 7 60 8 9 88 10 16 19 88 11 38 18 8 8 08 8 69 4 46 6 14 7 86 8 09 9 07 10 84 8 11 10 88 11 66 18 84 4 18 8 84 9 88 10 84 v 8 19 10 4 4 84 9 88 8 89 9 84 10 10 10 9 U IO 18 11 8 46 4 37 6 17 8 98 8 41 8 49 11 10 AHSTIBDAK eoVDA It 7 16 8 16 9 10 48 8 84 9 68 4 48 ia 7 88 8jil9 9 14 10 10 18 11 18 88 8 48 8 68 i 4 4 to ekmdi Xtfaigan 11 auur aMmt m dM op i Haü B 7 80 6 86 9 89 10 1811 18 11 16 18 18 18 88 1 48 8 47 4 46 6 M 6 64 8 11 7 90 7 49 11 88 8 64 9 84 l 8811 ÏH 7 48 8 47 11 80 19 40 4 67 i 8 01 10 08 tl 7 68 8 68 11 41 I 18 61 6 08 u 8 18 10 16 T 8 07 9 08 11 68 1 08 6 90 r 8 86 10 87 dl 8 18 9 1810 7 10 48 18 11 46 1 48 1 1 0 8 19 4 17 6 86 6 69 8 89 8 89 7 60 8 819 9 8810 88 11 8 11 48 OBDA ÜT EIOHT ünU 6 80 6 87 r h 7 66 eJl 9 88 9 69 10 19 10 67 18 86 8 80 8 17 4 416 67 8 66 8 81 10 17 lO Sft9Bi w 6 46 8 64 11 14 8 87 7 10 10 84 WJ1S 6 68 7 8 8 1 t ll 8 46 8 84 l IJ VtrMkt 8 18 7 49 8 88 9 64 10 6111 46 1 87 8 08 8 60 6 18 6 7 8 9 4 11 07 f f ITlu terdim f Stopt Wixrudag sOÜDA iMSTEf AM eawU S 8 81 9 88 10 6J li W 4 11 n JO 7 61 10 17 10 80 IsUtHKln e 8t 8 14 9 87 10 88 1 8 1 18 8J6 8 66 lU Uqit t Nootd i I UKlieDdam u Blqriwfc Knlm u Hdnadorp Bnrgerltlke Stand OVERLEDEN 31 Dee W Hulleman 52 j Haaitreoht GEBOREN Fieter P hilippni Jobannei van h t gevMriykft pad afgebraehi Royal kfta niet beter sgo beroow orer z n vorig leven toonen dan door liet geren vaa deze zoo Tfcn paa konendle waarBohawing D AmBterdam ehe rechtbank veroordeelde Woeasdig Jacob Haiiman wegent belieg tot een jaar gevabgeniaatraf met last tot onmiddellghe iDbecbteBisnemiog waaraan op Btaanden Toet gevolg kon worden gegeven daar de veroordeelde verraoedeiyk vryapreak verwachtende naar ign vonnii was jkomen hoeren Frinsea en Zigenner De Hongaarsobe bladen bevatten dezer dagenlange verhalen over een veer romantisch avoutanr Prins de Chimay de Caramao lid van deo hoogsten Belgisehen adel hnwde in 1890 te Pargs miia Claire Ward de sehooue dochter van een Amerikaansch millioBair Men beweert dat het een huwelgk uit liefde was De prins bracht zgo eohtgeaoote te Brussel en zy schittttde in zgne salons Toch wilden de adelgke dames de Amerikaaosche niet als baar gelgke erkennen wat uiiiscbteD een d r redenen was waarom het eehtpaar met twee kinderen naar Pargs vertrok Men raakte beiden in t gewoel van einb en sportkriogen de prini vervreemdde van zgn scboone vroow en de priniea a cbt en vond vergoeding in de liefde van den kapelmeester van een Zigenner orkest Rigo volstrekt geen Adonis enkelen verklaren zelfs dat bg pokdalig ii die baar door de charme van zgn vioolspel sahgnt begoooheld te hebben Het avontuur maakte reel opspraak flindelijk ging de prinses in t voorjaar 1896 met haren Zigenner op reis en deier dagen trokken zg samen naar het Houga ncha dorpje bg Stuhlweissenbnrg om hg de oaders vao Rigo bet Kerstfeest door te brengen De versebyning van bet romantisch paar trok natonrlgk zeer de aandacht Zg begiftigde de ouders v d haren Rigo met eone boerderg en werd door de Zigeoners gefêteerd Ze brachten haar eene serenade en weigerde daar eenige belooning voor te ontvaageu De prinses is doodel k verliefd zg wacht met imait op bet oogenblik dnc haar msn een eiseb tot ecbticbeiding zal instellen Ook Rigo heeft eene vrouw met 3 kinderen Zgn eofatgenoote wit ook nog van g eo scheiding weten De prinses Iaat a cb als een echte reclameheldin over haar avontuur interriowen Naar men wil zitten in verschillende landea van Europa al een paar dozgo scbrgvers en sahrgfsteri gverig te pftnnen aan een roman getiteld Prinses en Zigeuner c Het VaderUndc goeU een korte beschoowing over bet afgeloopen jaar en eenige voorspellingen voor de toekomst H blad wgstallereerst op het tot stand komen van denieawe kieswet die nog wel niet voldoet aenden eisofa kiesrecht loa van belasiingcensuR maar die het kiezerakorps toch oigeveer rerdnbbelde en een belangrgk deel van den vierdenstand in bet pays legal inlgvende op devexdera ontwikkel ng van ons slaatHleven vanverpikenden invloed kan zgo Hoofdzaskhiervan is niet dat de nieuwe Kamer belangrijkanders lal zgn samengesteld al al zg missehien zelfs roor eea groot deal bestaan oitdezelfde mannen zg zal zich andera voelenomdat zg op breeders bania rnst Ernstigerdan voorheen lal zg zich rekenccbap gevenvan ket standpunt dat zg als vertegenwoordigster en dienares der gansche gemeenschap beeftin te nemen Altgd meer zal ag aiöh gedwongen aohtao na te gaan of zg ook bewast of onbewast sohnldig staat aan bevoorrechtieg van hen die in den maataebappelgken ptrgd reedi bgzondt r bevoorrecht xgn en of zg in da regeling d r sociale betrekkingen wel de volle maat der rechtvaardigheid toemeet die aan alien behoort gegeven te word m zonder aanzien des persoons Dan aegt het blad dat met de heerichende verdeeldheid dar partyen moeilgk iets omtrent de ntenwp Kamer te voorspellen is Wel meent 9 10 T S6 7 88 7 89 7 48 7 66 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 8 88 7 Ooia HoordrMfat Nisttwerkerlc OtiwUe ïottuNüun 8 17 6 88 6 8 8 11 8 19 8 86 4 66 6 6 6 14 6 81 6 87 Ctoiié Zareahui D Mosrkap ll6 Eottordtm Oapdle Kimwerkerk MMrdnriit het dat de tgd voorbg phgnt waarin twee machtige eensgezinde partijen elkander de oppecmacbt betwisten en om beurten in vertegen woorügiag en Kabinet het overwicht verkrggeo Danrveor tred o meer en meer in de plaati kleinöre of tgdelyke of meer dnnrsame organisaties Het Vad acbt het plioht van alle vrgzinnigen te wakei legen uverheursching van clericalisme Het socialisme ia trouwens ook al zoo verdeeld dat aan samenwerking der twee hoofdfraeties niat te denkan valt Ën die party gaat ten gevolge van de tweespalt auel achteruit Nn willen de parlementairen aieh gaan organiseeren doch voor groolen invloed van hen is vooreerst niet te vreezen Het clerioalisme hoopt daarentegen misschien niet zonder recht op groote aanwinsten Maar mindar dan ooit zullen katholieken en antirevolutionairen tot aamenwerking te brengen zgp Daarenboven lalt niet te ontkennen dat in de geledereo der antirevolutionairen de eigenlgk gezegde vrgheiddoodende kerkelgfee beginselen terreiu verliezen xoodat men vartroaweo mag dat velen hunner in praotgk niet zoo gevaarlgk lullen zgn voor de Vrgheid als taea de oonsenatief olerieale zunrdeeaem de ganschepartg oog doordrong Qrooter is hot gevaar dat van herleving van bet proteetionisme dreigt Voor de protection tiscbe denkbeelden is nu eenmaal met de Katholieke partg bgoa de ganache antirevolutionaire gew onnen en ook in de kringen van ben die bescherming van de ecoBomiseh zwakken in hun vaandel schrgven maakt de Bchoenacngnende leer dat invoerrechten zulk eea bescherming beoogen maar al te veel opgang Tegen deze drogreden te waarschuwen zal meer en meer de plicht der vrgzinuigen worden wat niet beter zal kunnen geschieden dan door er steeds meer nadruk op te leggen en steeds met meer klem te betoogeo dat pratscliouisme ia bevoorrechting van het kapitaaU Hand ain hand daarmee zal moeten gaan het betoog dat een politiek van sociale hervormingen niet leiden mag noeh ptinoipieel leiden moet tot zulk proteotionisma Ën na over het tegenwoordige kabinet waarover het nieuwe kiesrecht de doodsklok luidt Onpartgdig dient gezegd dat het zgn taak naar vermogen heelt volbracht en over het geheel y lands zaken met nauwgezetheid heeft behartigd Een meerderheid wier volgzaamheid de grens der alaafschbeid soms overschreed heeft de volbrengiog deier taak zeer vergemak kelgkt Pierby voegt de erkentenis dat door deo rostetoos werkzamen minister van Ënansi6n de geldmiddelen van den staat voldoende verzorgd zgn om de taak de finaociSn i gemeenten op beter grondalag la vestifjen vwr een evèntueelen opvolger niet al te bszwaiiriyk te maktin Over de werkiD der hervormingen door desa minister in ons belastingstelsel aangobraeht moge de toekomft uitspraak doen Inmiddels heeft de loop der zaken hem gediend en beeft bet ruim vloeien der voornaamste belastingen in bet afgeloopen jaar een gunstige getuigenis afgelegd vaa den oeconomisiihen toestand der natie Dat de handel tich in grooten bloei verheogt bet sf o niet allpsn de invoerraebten en loodsgelden die dit bewgzen Yooral de enorm toenemende scheepvaartbeweging van Rotterdam dat steeds uitziet naar nieuwe terreinen aan het watervlak zgeer dicht bezette havens to aan de grenzen van aanliggende gemeenten uit te breidefl geeft hiervan het voldingendite bewgs Ën in de hoofdstad vleit men zich met de hoop dat de opening der nienwe sloia ta IJmniden ook voor de Amsterdamache havQn eene nieawe bron vtfn welvaart zal worden Alles aaamgenomen acht het tVad t den toestand van land eu volk van dien aard dat de nieuwe jaarkring met vertrouyren kan word ingegaan PosterUen eo Telegrapble 18 86 18 88 18 89 18 48 18 66 11 91 11 88 11 86 11 48 U 61 10 17 1 69 1 38 18 8X 9 61 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 9 60 10 11 Te begipnen met de reizen van 2 Jaanari e k nit Rotterdam en van 6 Januari e k uit Batavia zuUpu de stoomseuepen van de MaatBchappg Rotterdam che L oyd op de heeuen terogreii de haven van Padang aaadoen In vrrband hiermede zal te b innen met het ep 2 Jannari e k vac Rotterdam vertrekkende stoomschip zoowel laugs den zeeweg ala langs den w van Maraeille met de stoom booten dier Maatsebappg eene rechtatreekeche verzending van brieven en andere tukken zoomede van pakketten plaatv hebben aan het poatkantoor te Padaog De verzending vaa brieven en andere stokken naar NoordAmerika en Caramao zal gednrende de maanden Jannari Februari en Maart a a plaats vindan als volgt naar NoordAmerika a laugs den weg van Southampton en metDuitsche paketbooten eiken Dinsdag en bovendien Donderdag 28 Januari b langs den weg van Qneenatown en metBritsche paketbooten eiken Vrgdag Dienon verminderd zullen de brieven en andera stukken voor Noord Amurika welke van eene daartoe strekkende aanwgziog gn voorzien ook des Dinsdags langs den weg van Qoeeostown en met Britsche paketbooten worden verzonden naar Cura9ao langa den weg van Qneenatown en met Britsche paketbooten eiken Dinsdag en Vrijdag Door toascbenkomat van de Doitsohe postadmintstratie tcuonen te rekenen van 1 Janu ari a s pakketten tot een gewicht vao 5 Kilogrammen zonder aangifte van waarde of verrekening worden verzonden naar Guatemala Voorloopig wbrdt ia Guatemala alleao Sao José de Guatemala voor den dienst der pakketpost opengesteld Het iu Nederland te beffen poet en de aan de vreemde Admiuistratiën nit te keeren vergoeding bedragen respectievelgk f 2 37 en fr 4 25 In dit port zgo niet begrepen de kosten wegens de verzandipg der pakketten per spoor van Colon naar Panama fr 0 50 voor Ike 500 Gram met een minimam van fr 1 25 per pakket welke door deo geadres aeerde moeten worden betaald Ëlk pakket moet vergeseld zgu vanS douaoeverklaringei De tab l der pakketpost wbrde dienovereenkomstig saogavold Bultenlandscb Overzicht Hoewel thans alle leden van Hamborgsche Vak vereen igingen per week twee mark vaoi de werkatakers bijdragen en de leden dar sooialiatiache vereenigiogen eigenlgk meer geven dan zg kunnen missen ia er geldgebrek in bet kamp der atakers De BerUjoscbe Qewerkichaftoommission heeft in Doitscbland 70 000 mark bgeengebracht de sum is verbraikt en er was geen geld genoeg in kas om de ondersteuningsgelden vit te betalen Inzamelingen leverden niet meer op zoodat de leiders hebben besloten bg de centrale kas ta Berlgn eene leeoing te sluiten Ditmaal is het op deze wgza gehikt htit geld bgeeo te brengen maar dikwgls zal dit middel niet aangewend kannen worden Toch ia ar voortdurend geld nuodig en komt er op verre na niet genoeg in Ondiar deze omstandigheden sullen de stakers spoedig genoodzaakt zgn toe te geven Onder de Fransobe wordt bet besef gaandeweg fterker dat de atofEelgke kracht van hun land meer en meer in ongunstige verhouding komt tegenover die van Doitschland Bloeien daar handel en nijverheid in de Republiek ia zekere Hilataud iudien niet aebternitgang waar te nemen Al doen de D it8cber ook ean het protectioBÏsme mede in ieder Keval doen ze het niet in gelgke mate ala Frankrijk Zg hebben met Rualaod Oostenrijk ttalië enz handelsverkeer ii Daareatagen treedt in Frankrgk steeds meer aan het licht welke schade Méline a protectie k outrance den handel toebrengt 8 14 alri 8 88 4 60 4 67 8 4 6 1 6 80 7 17 6 89 8 10 8 60 8 44 4 18 4 40 4 60 4 67 t 6 04 8 09 4 04 4 88 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 iHage 6 46 7 80 Voorb 6 68 Z Z f w6 6 Z r M 6 17 Onnd 6 88 7 60 Utnekt 8 88 WoerdtD 6 68 Ottdewatn Oouda AKitordutf Ooadt I Maar bovendien kan de Republiek ziÉJË niet ontveinzen dat ze bg den jaamerlgken utilitairea wedloop steeds Ju grooter moeilgkheid komt waar ze met hW ongeveer atationaire bevolking reeds d 13 millioen bg die van Daitachland achterstaat De milita re drak reeds voor de Dnitachera zoo zwaar wordt voor de Franseben gaandeweg oudrageiyk Met groote belangatalliDg ziet men dan nu ook tegemoet wat het brandende vraagstuk der bewapenii g van de artillerie aal opleveren In da Figaro c betoogt de oud minister Jules Roehe met de hegrootiogscgfer der iMtste 10 jaren in de band dat Doitschland reeds nü Frankrgk zeer ver vooruit is Dit ia echter zonder parlementaire debatten geaohied de inrichting der rgksbegrooting is zoodanig dat men op handige manier zeWk aanzienigke credieten verkrggt zonder ongewensobte publicatie van de wgsigingen en uit raidiogeo die het materieel ondergaat Toch wekt het verbazing dat iientalleo van miltioenen atilzw end gevoteerd worden zelfs door de tocialistisohe leden v an den Rgksdag De bedoeling van Jules Roche ia dnidelgk Frankrgk kao daarbg niet acbterblgven Niet minder opmerkelgk is een artikel van Donmer in de Matin waarin bg opdeovervlengeling van Frankrgk op het gebied van den handel vgst AU het laad niet ten spoedigste nieuwe matktan voor zgn voorthrengaeten opzoekt dan zal t weldra in den eoonomisohen btrgd moeten zwichtpn Doitschland outziet geen offers om Qambnrg tot de mach tigste haven van het vasteland te maken Bremen is ook een bloeiende koopstad maar voor HaDaburg heeft men al wat noodig is over Fra ikrijk verbrokkelt daarentegen zgn kracht op 8 kleinere havens waarvan sommigen geen toekomst hebben Alzoo gaan vele millioanen verloren die voor een paar voortreffelgk uitgeruste bavens uitnemend konden dienen Het kan ntet anders zegt deachrgver waar het parlement almachtif ia au ieder afgevaardigde voor zgn departement en voor zgn iovloedrgke kiezers pleiten moet Bg denstrgd tuBscben plaatselyk en algemeen belang staat Frankrgk al weder in ongunstige conditie tegenover Duitachlaud Zeker Doitieh blad releveert echter dat Fraukrgk toch in andere opzichten Doitschland voor is Immers beeft de Regeering te Paigs van de Kamer toestemming gekregen om 200 millioen franca te besteden ala eerste termgn voor het aanbouwen Tan nieuwe oorlogaaohepau Wat zal zno raagt de Hamb Korr c bet gevolg hiervan zyn om Wy zullen ook in den buidel moeten tasten En wg worden daarbg evenals reeds zoo vaak in den laataten tgd door Frankrijk genoodzaakt Zoo gaat bet over en weert zonder eiada Steeds grooter worden de nltgaien voor oorlo swerktuigen en oorlogaschepaa Ën het aal te bezien slaan of het Doitaohe parlement de oredieten voor de vlootuitbreiding weigeren nu de Republiek zoo uit den boek komt Da Timesc ontvangt uit New York bet bericht dat de Engelarhe gezant sir Julian Panneefote en de Amerikaanacbeataataaeorelaris Onley het eens igo over de ho fdpuuten van het algemeen tractaat van arbitrage Het tractaat scbgnt naer naar de vooratellen van lord Saliabory dan in den geest van president Cleveland te worden uitgewerkt In Venezuela ia men zeer ingenoaaen met de grensregeling De gezant van Veneznttla te Wasbiagton senor Andrade die juiat op ayn post is tarnggekeerd verzekert dat bg het bgeeokomen van de Venezuelaansohe vertegenwoordiging geen 00 geregeld heden aoljen voorkomen 7 46 9 46 1 1 19 Het tractaat over de grensregeling beVat in hoofdtaak de bepalingen die reeds 40 jaren geleden door Venezuela werden voorgeleid doch toen door Engeland ayn afgewezen Naar de rerklaring van den zaakgelantigda voor Venezuela in de grenaregelingscammissie ia dit tractaat de beste oplossing dit erkent men in Venezoeia ten valle en daarom is er geea kans dat ongeregeldheden aollen vaorkomen of dat het tractaat door de VolkavertegenWffordiging zal worden verworpen 7 68 8 SS S 48 8 61 9 6710 40 11 18 7 69 K 10 4 v 8 6 0 10 11 8 18 f 10 18 ff 8 88 S fiS 9 8 9 10 10 87 10 69 11 80 6 87 17 f 8 6 9 67 10 4 8 27 9 47 tl t S 84 9 64 a 0 41 r 10 01 fi i M 7 46 8 86 10 07 10 84 D i coDflieUn tuuohan Mog ndli daii mear an meat dsor aoheidaraohterljjke uitsprakan beilaoht wordon ii leter eeo gelukkig veracbynaal matr tkana et men toor het aarat ook aan gaechil tuischen een goaferneDioDt en een particnlier ponoon op olk ean wg uit dan weg geruimd Laohe president T n den Zwiliencheu Bond heeft nl ala rbitar aitspruk gedaan io een linde jaren aanhangig conflict toMchen de Begeering n de Znidamerikaanscho Eepnbliek Venetoela en een daar gefastigd Praniehman den haar Fabiani Tan Mareeille die daar uitgebreide fabrieken an warkpUataan baiat en coucenionaris was Toor dan aanlag mn apoorweg maar door allerlei regaeringimaatregelen al ign ondernemingen aag tan gronde en met geheel 190 petwoniyk Termogen ook de milHoeaan dar aondoalbonderl lerloor Terergeefa riep Fabiani de tasachenkomat der franacbe rechtbanken in daar Venezuela deze brroegdheid betwistte Ook op een krachtdadige interveetie ran dezgde der franacbe Regeering wachtte hij yMgeefi maar na jaren tobbena verkreeg bg in 1891 eindalgk een aohikkigg of compromis waarbg da regeering van Yeneiuela er in toeatemde deze ingewikkalda en over 58 milliean fra loopenda geaohilteD ta onderwerpen aan de acheidarechtalgke uitspraak Tan den President van den Zwitserschan Bond Nadat de Bondsraad hierin had toegealemd de Toorbaraidende formaliteiten vervuld waren en de gegeveui verzameld waren werd professor Bocsal van Bern in 93 belast met het bestndeeren der quaastie van het standpunt des Tolkenreohta en des internationalen rechtspleging en daarover rapport oit ta brengen Dit ondaraoak ward afgesloten in het laatst Tan October 94 en daarop begon het getuigauTarhoor te Bern en door middel van den gevolmachtigden gezant der Ver Staten van N Amerika te Caracas Nieawe docamenten en bewgsvoeringen werden ter tafel gebrsoht en wederom giog twee volle jaren voorbg vóórdat da geheale procednre in October jl was afgeloopen Daarop bouwde Lachanal zgn beslissing in een doorwrocht memorandum gemotiveerd De alotsom ia dat ean deel van Fabiaoi a eiacben zgn afgewezen o a die betreffende de spoorweg coneessie terwgl andere werden gegrond bevonden dq Rege ring vao Vanezuala moet aan Fabiana 4 348 656 francs schadevergoeding he alen Maar dit is bjjzaak het gewicht ligt in het ksginael van aciieidsrechterlgk uitspraak tBsacbeo particulieren en gouvernementen Men mag verwachten dat dit jaar een nieuwe overwinning zal bezorgen aan da voorstanders Tan de geljjkstelling vau Fransch en Nederlandach ia België Da Kamer van Volksvertagenwoordigera heeft met bgoa algemeene atammeu bet wetsvoorstel van Coremans eu De Vriendt aangenomen en da Senaat die het voorstel weldra in behaodsling zal nemen zal zich aiet verzetten tegen den duidelgk gebleken wensch van de Earner Niet dat alles 100 heel glad zal gaan Veel Walen io en buiten deu Senaat verzetten zich met hand sn tand tegen de aaonemiog van het wetsTooretal en we hebben dezer dngan nog gewag kunnen maken vaa een veraoekaehrift in dien zin afkomstig van de Franacbe jonge balie te tient De kranten houden zich over t algemeen kalm ten minste als ze tegen het wetsvoorstel zgn ten deela waarschyalgk meer om politieke dan om billgkheidsredenen Ergerlgk is de houding van de sEtoile beige t een van dp naaast gelezen Brusaelsohe bladen zooala men weet Heohtstreeks krachtig partg kiezen tegan het Tooritel heeft ze lang niet gedorfd maar wel haalde ze alles aan wat anderen ertegen aohraven Ten slotte werd ze daardoor zalf 100 moedig dat ze een artikeltje schreef dat aldus eindigde Wg besluiten nit het Toorafgaande met dat de wet niet zal worden aangenomen Men weet wat een dwaasheden de elericale regeering reeds begaan heeft om de blinde Tolgeliogau ran dan heer Coremans aan zich te heehtea Maar er zgn grenzen Het zon een ongehoorde buitensporigheid zgu de Waalsebe afgevaardigden te veroordea en om te stemmen en beraadatagan over ifetten dia za ni t begrgpen Van zoo n wet tot de aplitaing vaa de natie is maar één atap Da Tergalgkiag met Zwitserlanii weerlegt deze en dargelgke bezwaren afdoende De Walen moeten maar Nederlandseh laereo als ae een betrekking willen krggen waarin hun dia taal te pas komt evenals de Vlamingen Fransch Volgens dan aenator Bara vgn de Walen ta dom om Nedarlandach ta laeren wat niat tegen het Nederlandach maar wal tegen de Walei zou pleiten ala het waar waa Wg denken beter over de Walen Er is tronwena alle hoop dat de Senaat zich niet door verzoeken oTerredingen of geschrgf ui laten terugbonden om de Vlami igen Ie geven wat ban van rechtswege toekomt Onze taal zal in Belgié op gelgken voet staan met het Fransch wat de natoorlake toestand ia EENNISQEVINa Nationale Militie Tweeda Zitting Tan dan MILITIEBAAD BUBGEMEESTER en WETHOUDERS van Qonda bivngen ter kannia van balanghebban den dat da Tweade i ing van den Militieraad bedoeld bg art 87 der Wet van den 19den Auguaina 1861 StaaUblad No 72 zal plaats hebben te Leiden op Maandag den lln Januari 1897 dea Toormiddags te 9 ara ter afdoening Tan a1la in de Eerate Zitting aitgeatelde zaken op Maandag den 18a Januari 1897 dea Toormiddags 9 Bur ten einde uitspraak te doen omtrent hen die als Plaatsvervanger of Nummerverwisaelaar verlangen op te treden en op Zaterdag dea 28n Januari 1897 des Toormiddags 9i nor ter behandeling Tan alle onafgedaoa zaken De Loteling omtrent wien de Militieraad in de Eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft niet iq de Tweede Zitting te Tersohguan tan ware hg daarin een PiaatsTerraoger of NommerTerwiaselaar mocht willen voorste len Gouda 2 Januari 1897 Burgemeester en Wethouders Toornoemd B L MARTENS De Secreraris BROUWER NIEÜ WE ZENDING Dassen Handsclioeiioii EN PARAPLÜIES A 7 n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam S4 DECEMBER Vrkrt 1 slotkra 8 ls 89 88 101 9BV 86 ♦ 8J s 84 4 ÏV 8Vl 97V 8 V 98 lOtVi SS 6 V 20 Uof 881 1 ♦ 100 85 61 1 650 8 SO 100 E4 10 V 200 189V 51 51 l n 138 99 7B NBüBELiNi Ccrt Ned W S 8Vidito dito dito Sdito dito dito 8 UoNQiR Ojl Gbadl i881S8 4 Italib ioschriJTiag 1868 81 6 OoaTENR 0 l in papier 1868 6 dito m zilver 18ft8 6 Portugal Obl met ooupon 3dito ticket 3 Rti8i AND Obl Binnwl 1894 4 dito GocoDB 1880 4 dito bil Eotha 18B9 4 dito Vj Hope 183B B0 4 dito in goud leen 1S83 6 dito dito dito 1684 6 Spanje Perp t schuUlSSl 4 TüRKBij Gepr Conr aen 1890 4 Geo leenioft letie D Oflo Ie nicg lerie C i ZuiD ArB Kbp V obl 189Ï S Mbiico Obl Buit 8oh 1890 Vbmezubla Obl ionbep 1881 AwsTBKDiJi Ob atien 189S 3 RuTTiRDAH Sted Icea 1894 3 Nbd N Afr HanAeUv aand Arendsb Tab Mij CertifioateD D U Maat ohappij dito Vrn Hvpotheekb pandbr 4 Cult My der Voratenl saud s Gr Hypotheökb pandbr SVi VederlanilBche bank aand Ned Handelma tBoh dito N W fc Pac Hyp b pandbr B Rttt Hypothoekb pandbr SVa l tr Hypjtheekb dito S i OosTK NB OoHt Hmg bank aaad KusL Hypotheekbaok paadb 4 AuBBiKA Equ t hypotb pandb 5 25 103 V 86 803 s 1827 102 68Vu 647 158 8 l 68 77 101 101 101 98 146 188 11 101 46 101 U 104 76 lOt s A 86 48 8 188 30 107 107 108 108 116 181 SS i 110 Maxw L G Pr L on eert 6 N i HoU IJ Spoorw Vlii aand Mjj tOtËxpl T St Spw aan i Nefl lod Spooriregm aand Nfld Zaïd Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 talis Spoorwl 1887 39 A Ëobl 3 641 Zoid lUl 9pwmij A H obl 8 PoLEK Waraohau eeuen aaud 4 RüSL Gr Ru88 Spw Mij obl i jy 68 78 Baltisclio dito aand Futowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aantl B Knrak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahebika Cent Pac Sp MJj oid 8 Chic b orth W pr C v aand dao dito Win 8t Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a lUinoia Central obl in oud 4 liOaiav Si Vaahvitlr G4rt v aag l Mexioo K Spw Mij Ie hyp Q 8 Miia Kansaa r 4pet pref aaud N Tork Ontaaiok Weet aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif a hyp in goud 5 St Paal Minn Maait obl 7 8 8 Un Pao Hoofdlya oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B Canada Can South Cert T aand ViH C RaiW jNa leh d o 0 Amaterd Omnibua Mij aand RotUrd TramwegMaats aand Nbd Stad Amaterdaiu aand 8 Stad Rotterdam aan S BïLBiB Stad Antwerpen 18s7 Vi Stad Bruasel 1886 Sy HoNQ Theia 4 Begallr Geaellsch l Oostbnb Staatalceniog 1860 ïï K K Oost p Cr 1880 8 Sfanjb Stad Uadrid 3 1S68 NiD Ver Bei Hvp 3p bl eert ondan W H Droag en k H Staatsen Marinni Franeiscue ouden F Tan der Kieg en M Steenbergen ONDERTROUWD A B Faaj t Goud en H Eompeer TUEt GEBOREN Helena Johanna onders J na Diemen en 6 M Jansen AdvertentiöD Voorspoedig berallen Tan een Dochter B TiN tÓNGERLOO geboren P EnEDMiHS Met wederlteerigen heilwensch betuigt de oudergeteelteude vQn dank voor de blaken van belangstelling op 1 Januari ondervonden J M NOOTHOVEN t ii GOOR Docter van ITEHSON betuigt met wederkeerigen heilwensch zyu dank voor de belang stelling by de wisseling des jaars ondervonden Met wederkeerigen heilwensch betuig ik miJn barteiyken dank aan allen die mg bg Je verwisseling des jaars een blgk van belangstelling gaven ö PBINCE Gourfa 2 1 97 l De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zgneu vnendelgken dank aan allen die hem bg de intrede van het nieuwe jaar van hunne belangstelling blyk gaven D N BROUWER Voor de blgken van belangstelling by gelegenheid van de jaarsverwisseling ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zyn dank J A P MONTUN Myu dank voor de vele blyken van belangstelling en wederkeerig veel goeds toegewenscht in 07 A K viS DEa GARDEN Met wederkeerigen heilwensch bedankt de ondergeteekende voor de hem betoonde belacgstelling bg den aanvang van het jaar M SPRÜUT Met wederkeerigen heilwensch dankt ondergeteekende bij dezen allen die hem by den aanvang des jaars blyken van belangstelling gaven B P VA CITTEBT Gouda 2 Jannen 1897 Met wederkeerigen heilwensch betuigt ondergeteekende zyn hartelyken dank aan allen die hem bg de verwisseling des jaars een blgk van belangstelling gaven J GONDA Oouda 2 Jan 97 Met wederkeerigen heilgroet betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde blgken van belangetelling bg het nieuw begonnen jaar J J BERTELMAN Hat Compliment van den dag aan al mgne Begnnstigers Vrienden en Bekenden A DAM A C DE FRENNE p f Geen Grijs Haar meer WSDTIt DE NIEUWE LONDON doet de grgze haren binoen enkele dagen verdwgnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd Eiseht op den ualsvanen naoonj nirost Verkrggbaar in flacons Tan 1 B0 Jb f 0 85 bg I A CATStfAt itPtfiwmalmt Geuda Wie ZOkcr zyn ni j ï Aic EtkelCaCOü te utvnngfn losanipn jgesteld en na velo praifnemiogi n in den handel gekomen onde dm naam dos I uitvinders Dr Michaelis vervaaidigd I op de beste machines in het worcklbe I rcBmde étabblisseinent van Gebrf ËtoU I werck te Keulen Iscbe 1 Cikel Cacao in Tierlantsn bossen I Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt 1 eene aangename gezonde di nk voor da1 geiykich gebruik een k 2 theelejiels ran I t peeder Toor een kop Chocolate Als I geneeelraohtige drank by gev j van I diarrhee alechls met water ta gebruiken I Verktügbaar bij de Tootnumits H n 1 Apotl ers eu I Vt Kol K pralbnje I t 1 80 e 0 90 e aSS GtanerulTWitigenwoordiger T r Neder1 land I JuHut MattenklodI Amsterdam EalveiBtraat 103 1 GRATIS bekomt elke leser na dit blad hel niet sllsen voer lleken nuur ook Toor lezendee keo st beiaigriika ttl e tx l IE WIEIO m IIEKI Uea eohrÜT ene briefkaart aan Richtmr BoeUiandel te MAWA Rotterdam A v A HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINRNAK dl ZN aRANDS KAOABIHS DU Frintemps NOUVEAUTÉS Wg Torzoekon de Dames di one falUi treerd modealbum voor het WlnterMj zoen noch niet ontTangen hebben alt u willen aanrrairen aan II JULES JILUZOTtCsPirta Hetzelve wordt dan omgaand gretl franco toegezonden Bestellingen van af 86 fraaea vrt van all knst n aan huis met 6 verhooging llél iHltli k nloif Ii üiiiriul 1 1 Jflieriisii wpmt DoorileEinr x inrtclitjiii decar ipmir bftolt kHD 11 wel kwAi iuH lnw r i ii Duwr het KHld niat Prys mil p rt rtn neman Ifo rana fl bysen gaapaurd S711 d Ar eeiiil Alsdan d ipMrbuik aich KUtomn itdb va salT MBt N l dar bnmibM ilnlt slah da ipMrtank Miloi u3dh B CMft tMalrkartyd dttldalTkbilïlntawiTpw Badru us N Mbdicd UITB U da BpMibRnk Mtr HBVmdlf vaèr U tlaltan en n kt 09 alaav i lut tot tpmrtn rHnalaff taft iwnbi of Toornitb TerMndbnis Merkar Camb Muticli a Minbut It Oo Amtttrdaa M K Toofböqwkl laa