Goudsche Courant, dinsdag 5 januari 1897

7000 7 8000 gevraagd op Me Hypotheek tegen 4 zgade de hklTt wwrde op aoUede UVlZflN Frtnco briefen oader No 2419 aan het Bureau dezer Courant TANDARTS E CASSUTO Torftaarkt 171 Gouda No tl6S Firma Begeer Welter FINALE UITVEEEOOP ü Contant met belangrijke prijsvermindering KBISTAI GLAS AARBbWtllK Huishoudelijke eo Luxe Arlikeleti 35ste Jaargang Dinsdag 5 Januari 1807 ndl Rheumatiek Lehdenf nea kortom SjTv Hnker Paiii Expeller Wal is met M Ml i2lEe p a EoofdpiiD m Verkatidhald fiOlDSOHE eOllAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tantsweodwitegoii De üit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen Öe prijl per dlie maanden is 1 25 franco per poet ƒ 1 70 Akondetlijke ommcrs VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst tm 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd XLI Jaal gang van DE BAZAR Dames Modegids ti attende llDAUËSen KIN0ERM0DE8 beneven HANDWERKPATRONIJNI I A 00 mDKRÈ WEEK VEHSCHUNT EEJN HUMMER 4 In iedei a felcht H earte platen modekrontela feiUUeto nz euz la Uitgave 1 onderj gekl platai met S anijpatr en 3 groote geknipte patr J ar il nre 1 36 p poat ImO 2a pla dl Ie uit i n tldaaranboren 6 gekleurde platen i 1 75 lllO Se f 1 Ie ff h I2gak pl en 1 biJB galin p bij het 6eiW n 8 50 3 5 4e M i f Se b Mti eno 1 geku patr D keu e t i9 h j V I 1 een ekl Ml traais handwerkpatrOo i v a v Jp SK PPFNl l IS EJiJRöSlfTÜS ALOM T f w P J tor S T t 1 T j eepe nieuwÊ zeifüin Vfrlovi I fgs On ertr ouwkèarten 1 isiiekaarten Luxe postpapier Houwkaarten en Rouwpost ResteUingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRIi Ki lAI l en Zn Wal Mt du itt ls U ledw himgeBD E f AnkBjvfalpIxpellei Fnls 50 oeit 75 mnt en 1 25 de ain Jt VoorhgQdea to ds meeste Apotheken en b f A Sioliler t Co te KoMsrtam Te GOUDA by A WOLFF Uarkt A U4b en DE LAAf TAN SON apotheker Markt lil ïl i JBANSCeI ST00MVEB7EBU behalre ZONDAGS en WOENSDAGS VIOLËI Snaren Stemfl Kisten enz verkr gbaar in den ORGELHANDEL Glhuische Wassokerij d H OfOEiMHEIIIlEK 19 Kri A Botterdam i Gebreveteem door Z M den Konittg der BelgSi T Hoofddepit voor GOTDA de Heef A vAN O Az L O de LANG 4 Spetn UteitKloor het atoomen en erven van tUe Heeienili pamesÉarderoben f aook alls Kindergleder k Koninklijke MachlaaléPalirle k BE liieBM TAN H N van Schalk Sa Co gevestigd te sOravenhage Hepplentraat en gOa saby de Begentefaelaan Hofleveranciers TAN Z U den Koning van België INDIEN 6U HOEST 1 gebruikt de t iMTA Alisrwege bekroonde r ale inlchtiua voor het stoomen van mantell veertn bont eni Gordynen tttfelkl en ent worden naar d i ienwste ën la tste m hade geveridj 1 J Alle goederen hetiy gestoomd of goyerti dpjrorden onschsdel k voor de gezondheid eb ijlJ vol ns staal bewerkt i Wegeat uitbreiding Mc fabrieke zyn èa prijzen 25Vo gedaald Te stoomen goederen ali nieuw afleverbaar in 8 dagen U verven goedMen in een week w 8CHÏEDAMMER geWevee Merkt NIGHTCAP TerkrngbaaT b PEETER8 Jz Als bewiJB tsd echtheid ii oscbet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HQFFB FDIiSB ODDB Cognac Hh Bois f X 40d LlUr Ds ooaivAO mr soia vui da oeUM AnoaTine woMt gala ard ia varaegal la bjmuula HaaaoliaB Sn fi Zilter Inhoud roondan WJ VKi Dl P F yAB HAMm HOOS Proafflareh a f 1 S0 Tftaliüt Bd Twkrygbaar by P H J V WANKÜM J MELKEET Oosthaven WereldberoeoideSoperiorl DRUIVEU Borgt Bonig Extract MELIANTHEJ firma Wed B 114 Gouda FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 TerktggbaM bj F H A WOLFF Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoiTers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIKG HoUaudsche niigsTe met 27 afb Pr g 2 ffulden Ieder die aan de versohrikkel ke gerolgen Tan deze ondeugd Igdt moet hei lesen de opreehie leenug die het geeft redt JoariykB duizend van een zekeren dood Te Terkrggeu b hetVerlags Magazin te Leipzig Nenuarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Bolland Drogist Markt Gouda B H TJM MILD Veerstal B 126 te 7 n 2a A BOUMAN Moordrieht J O RATBLAND Boahop B T WIJK Oudtwaler BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLES KRAEPEUEN HOLH S Quina Laroche BN Staalhoudende tuina Laroche ia de meest kraehtiga en versterkende KIS AWIJN Aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe Geneesheeren Verkrygbaar iu fleasohen a 1 90 en 1 00 Aulomatlsehe vallen VHM nitlan h A 2 o Mior mnlien jt fl IJ voor lorren kHkk rl kken 0iB fl ii VAngen voortdurend KHiifer toeBioht BI mttaii mnlien I iluir nd keveri in een QftoM Htellen Eioli vaDreU weder op en inaten niet do luinnte reuk na Voikoop tegen toezending T n het beding ol onder r tnbouri Verzendhuis Merkuur Commnndit ïlAstnohappy U Sehabert A € e AmêlfrOatn HZ ToorbarglTRl 318 GIGARETTEN TEGEN ASTHHA De inademing van don rook dezer Cigarettes geaft den lyder aan A thtna terstond verUcbting In Etui 80 en 50 Cent Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prgs per fleschje 20 Cent Keaepiusk k Hou Hofleveranciers Ztitt aouda Druk t o A BRINKMAN k ZOON Dep6t te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothe ra en Drogisten verkrjjgbaar mim mmm De Notaris J P MAHLSTEUE te Berffambacht is voornemens op VRIJDAG 15 JANÜARI 1897 des voormiddags ten 10 ure in het Koffiehuis d Gïooi b BoiB te Lekkerkerk in het openbaar te verkoopèn VIJF HUIZEN geteekend wyk B noa 35 68 89 70 71 241 en 2 2 met SCHUREN £ RVE en Aanbehooren staande en gelegen op het dorp LEKKËKKERK kadastraal bekend op Sectie C nos 3433 3873 3874 3875 4108 en Sectie D nos 4992 en 4993 te zamen groot 9 Aren 97 Centiaren Om te aanvaarden by de betaling der kooppenningen op den 1 MAART 1897 Breeder by biljetten en inlichtingen by den Notaris EEHISBEFOT VAN TEEL Hen wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET MaUAZIJN TAN M RÜVËNSVVAAY ZONEN OOBTNOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en ssn Npd ons met vermelding van Nompier en Prya voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EENIG DËPQT der fijnste Haagsche Beschuit GEVRAAÜD ZOO Spoedig mogelyk een MEISJE ISSUr Toor dag en nacht Tan goede getaigen Toorzien VOGELENZANG 63 Agentuur by de Firma Wed BOSMAl te Gouda Het beate onschadelyksta au t makkalylcatapiMlsiiUddalvaarHearsa en vooral dames en Klnderachoenwerk l9 de Appretuur van C M Nllllsr A G iytS Beril Ssulh Str 14 Manlatts Ijl op naam en fabriekamerk VHkrnlaar b Hairii Wlnkilliri li iiUnwart laJarilftai ar irïtneiii ini BM raal tby W ï Sociëteit ONS GENOEGEN 4e Abonuement VoortteUlog Donderdag 7 Januari 1897 KoBinklijke twm Twee Knappe Docliters Tooneelspel in 4 Bedrgven Aanvang half 8 uur 1 Genone bepalingen en pryzen BmiNE LAND GOtjoA 4 Januui 1897 Di a tscourauU lln 3 4 dezer berat de stattttflQ der rereeoi jPfg ilJeclab Gonda opgericht foor een tydwik ïbq 29iftrjQ Voor doaatears beataat da jiMiykvebe contributie dïIi niiDileui f 2 50i voor gewone leden ait f l öO Beroepen bij da Ke ti Berr Kerk albïer da G Dear pi d ia Zetten en AndeUt 771 Zaterdagafond gaf d4SarporBats Qymo enSohermTerednigiog Ex4 1aior in de Sociëteit Odi Genoegen eene opttibare uitvoeriog ZeerTelen hadden ran de ban aaogebodeu iatrodoctie gèbioik gemaakt zoodat de zuat gebeelbezet Tras eoBopimigeniicti ueteeuataanplaata moeiten Terhengeo j Pft president der Véreeaigiog heette de aanvwezigen welkom waarba men totdeniUoering der Teriebilleude nomtiiers ran bet prograoiai o Terging Het zoo aan aftriueHog ryke rogramma werd uitstekend aitgeToerd by enkete oommers willen wQ enkele oogenbtikken attlBtaan daar die het meeit ome aandacht trokkan In de allereerBte platfa noemen wy nammer T f ran het programma at de Chineesche dans iets geheel nieow Met groote zorg eo lang niet gemakkelgk heeft men deze daas moeten ïoatudaeran daar de versobtltende geatea allen precies gelyk moeten worden uitgeroerd OD zao sen der dertien medewerkera een flater bad begaan sprong dit dadelgk io bet oog wy brengen hen een woord ran daok oor het genotene De taodevilla in één brdrgf Het consigne is snorkenff w rd log afgespeeld en zon meer tot haar reeht zgc gekomen indien Irma mat wat meer TOtir had gespeeld Het kiDcbtspal Stotteraars in toortenc werd flink fertoUt Stèren Stotter de knedit Tan den kastelein Terrnlde uitstekend de hem toegedachte toI hg atotterda natunriyk en goed men xou bepaald denkeo dat de man een spraakgebrek had zoo naiouriyk deed hy dit hem komt de etrepalm toe Van Humbug had nist genoeg humbug hy vertolkte zyn rol te eenrondig hy was oor een kwaksalver niet deftig genoeg in igne manieren en hoodiog rooral ala men in aanmerking neemt dat by een oog nooit gezien beer waa in eens dorpibetberg De kastelein Hgner speelde zeer goed een weinig rlugger en meer boarache apraak hadden bet geh el niet geschaad Daan Stamelaar reld Het Qeheim van don Uarcos Ik begrijp je niet bracht de joDgeliog met moeite uit Ook kom I je begr pt mij heel goed je beat eea goed jsger en hst wild dat je bekoort ii niet ver hier van daan Ik verzeker je Hou maar op ik zeg je nog uans dat ik niet blind ben En bovendien steekt daar roUtrektgeen kwaad in t ït iets heel natuurlijks Ik moet je hek Quen dat je bezccken mij niet welkom weren ik had viij wel het tand dat ik je loo onophoudelijk om m iae hut zag roadzwerven ik vroeg mjj af waaraan het toe te sohrijveQ was dat een jongeliog zoo als jij die naar men zegt rijk is eeniklaps zoo n Toorliefds voor zulke doodscbe stteken gekregen had Na heeft sites sioh opgelost je bent seoman t isdus zeker de zee die je aaagetrokken heeft hettoeval heeft je een joug meisje doen ontmoeten enje bent teruggekomen Is hei niet zoo F Kern ermaar mee roor dan d I Terwyt don Marcos dit zeide was da uitdrukking van lijn fier gelaat loo welwillend en ds toon waarop hfi sprak too hartelijk dat de jongeling er zio door Het venckslkea Je kondt wel eens goed geraden hebben don Mams t gaf lUmlachtftde tea antwoord wachter b gon xéer goed te stotteren maar bet was hem aan tu aieo dut dit zyne gewoonte niet was hy Tvrgat bet aoms wanneer het noodi was en sprak dan te vlug De drie overige medeiterkers iEiruchten ook het bnnoe by om eea goad geheel te geven hunne rollen waren te raio om veel hieraan te zeggno Bet st tereo dier twee boereu was zeker oor ben OOK zeer lastig Op verdoek van een ige medewerkers faebbeo wij dit uitToeriger behandeld laat ons hopen dat y ter gelegener yd zich dit zullen herinoereo en trachten zich meer in hunne rollenin te werken j I fiu eindeiyk waren de plastische standen naar teekeniDgeo Ad den heer H C van I Staverbn aan de bt ort Deze atanden weri en I fl nk uitgevoerd eu medewerkera en ontwerper j Terdieoen een wooi d van lof TOor deze uitvoering Een bal besloot het TSrdere gedeelte van deze uitvoering dat zeer zeker nog lang heeft gednurd lËxcslsiorc heeft Zaterdag ons allen geamuseerd laat üns hopen dat zy dit nog menigmaal zal doen dan zal zooalt de voorzitter by ayna toespraak hoopte dan baud I toBsehsD militair n burger nauwer worden toegehaald I Men leest in de Tijdi dd 1 Jan Ook Tan Haastrecht Vlist en te n kan Goddank gezegd wordeo eind goed al goed I Uitgenoodigd door eeu oomilé beetaaede uit 3 notabeleu dezer gemeente trad hier op den heer C A SUal oofd der R K achool te Waddingxrrea welke door een talent en gloedvolle reden de rergaderiog in keonia I stelde met de nieuwe kieswet Van Houtenden beu opwekte tot bet vormen eeoer kiesvereeniging ouder den naam van Haaatrechtsche Ki 8fereeoig ng Door veracbillende voorbeelden maakte by het out Tan ulk eeo er eenigiog doidelyk waarbe ook imt algemeeae atfmmen en echt katholieke eeosgeziudbeid be sloten werd Üaarua werd eeu bestnor gekozen bestaande uit de heeren i J t d Steegt A T Ewik Th Jansen H Balleriog eu W Stoliryk voor de kom der gemeente Haastrecht Voor BoveuHaastrecht P Boere Eau Ben eden HaaHtreoht D Hooganboom Toor Rozen daal Hooganboom eu A A Spruit Voor Vlist J T Eek J Nobel Azo Van Stnn A Vergeer eu S de Goei dus alle wyken zyo volgens de regeling van het voorloopig comité in het beatunr vertegeawoordigd Üilr b t 80b jsarvarslag v n het Fonds ter aanmoediging au ondersteuaiug van den gewapenden dienst blykt dat OTer 1895 de baten hebben berlragpu f 82 138 00 wnnronder Wel Hr ben ik zeker an Ill geval ju oodetetHllmgen eens juist waren we k antwoord zou j m dan gevon Vooreerst zijn zo juiat Onderstel maar eens dal ze het zijn Dua z n ze het Albino knikte eren Welnu don A lbiuo I heraam don Marcos ik zal het kort maken Je bevalt m vooreerst omdatje jong en knap bent n verder omdat je eea zeeman baat en omdat een zeeman mij alleen van dienst kaa zijn ik verlang dat de man met wien ik eenverbond wil aangaan hetzelfde bedrijf uitoefent alaik en in geval van nood in staat is om mg te helpen hetzij by de parelvisscherij hetzij in iets anders Begrijp je meP Heel goed Rn komt het je tot hiertoe aannemelijk voor F Tot bieitoe ja Goedl En nu moet ik je eens vragen of jeMaroela hefbebtP Js ik heb haar hef Ën heeft ze jou ook UefP Don Albino aarzelde Welnu hernam don Marcos een weinig onge duldig waarom antwoord je me mat op mijn vraag Omdat ik er niet op antwoorden kan Eu waarom niet Ik weet wel hoe het met myn hart gesteld ia maar niets geeft mij het recht om zoo beslissend uitspraak te doen over hetgeen dona Marceta roor my geroeli Zoo zei don Maroos dat begryp ik niet alte baat f 20 673 60 aan coUecten Aan 1812 deelgerechtigdeu werd f 57 178 744 aan gratification uitgekeerd Het invalide ibuis te Leiden met 49 verpleegden kostte f 17 094 15 üet aantal deel gerechtigden bedroeg op 31 December 367 Termiukten waarvan 13 Bel ië en 1526 infirmen waaraan 709 België en 206 0 Iiidië Nog 16 d personen kwamen voor op den staat vau aollioitautin Hat Hbld ontvangt van zyb Indiichon onrreapondenl onder dngteekeuiiig het volgend telegraphiacb bericht 1 Heden lyu vier gouvornemenlsatoomera met overste G F Soeters majoor J Beets Tyf compjsgnieën infanterie waaronder een met repeteergeweran eu marechaosseea na r Lohong vertrokken Vyf oorlog bodfms zyn hy het aal ader gevoegd De expeditie zal veertien dageo duren € Uit Rome wordt aan de Franache bladen gemeld dat nngesien da belaugt ebbenden van alle beroep tecen het arrest van bet pry gers iht aao aaüde de Mn beaUgoeming van de Doejwyk hebban afgezieu bet ministerie aan de autortteite te Maasaua telegrafisch de onmiddeliyke teruggave ran schip en lading aan de rechthebbenden gelast heeft Vr dagoacht is in de Sint Miahielsgestelsehe hei Vwht zekere Vaw Telen ter ende gevonden Er bleken hem leren messteken te zyo toegebracht Men meent te weten wie de dnder is Omtreot den moord by Vncht wordt ons nader gemeld dat de Ternioorde Van leien in den nacht van 1 op 2 Januari eren na middernacht me zyn vriend Van Berkel buiswaa ts keerde Een oogeablllc uadat Van Berkel zyn riend verlaten had en ieder zyoa weegs giug hoorde by een Toortdorend hulpgeroep keerde terog en Tond den ander ineen gffaut eo badende iu zyu bloed op den grond liggen Op zyne vraag wat is er gebeurd mocht hy geen antwoord meer bekomen by droeg t Ï uaar diens woning die ongeveer 10 minuten verder aao den zoom der St Micbielsgestelsche heide stond Oumiddellyk ingeroepen geneeskundige hulp mocht niet meer baten Een half oor later overleed Van leien na op zyn sterfbed aan der geueesheer die hem behande de zekeren deu Ottir als lyH mnordeuaar te hebban aangewezen De vermoorde 27 jaar oud en de oudste ongehuwde zoon eener weduwe naa een zeer opijasaend persoon die de algemeeoe aebtiog zijner medrhartfers genoot Dan zal ik mij ilmdelijner uitdrukken ik geloof dat het dona Marcela pleizier dost als zy mij ziet dat is al wat ik er vnn weet te zengen MaarTraag er haar lelf naar zy zal je wél antwoordgeven z j is immers je dochter Maroela u mijn dochter niet 1 riep don Maroos uit terwijl hy woedend met zyn ruist op de tafelsloeg Wat zei de joDgeting rerwondezd is dona Maroela ja dochter niet F Don Maroos beet zich op de lippen maar dank z j de geestkraoht dia bij bezat gelukte het hem zijne ontroering te overmeesteren waarop by hernam Zou je dat met welen F Dat komt inij al heel zonderling voor Trouwens daar je wel twaalf urenhier van daan ie het binnenland woont is het wel mogelgk Neen Maroela is myn dochter niet bet oDjietukkige meisje ia een wees en daar wij dit ondorwerp nu toch aangeroerd hebben is het beter dat ik je maar dadelijk op de hoogte der zaak breng door ja in weinige woorden de geaohiedeais van dit have meisje te vartellen Op je gezondheid I Hij stiet zijo glas tegen dat van don Albino aan en vervolgde daarop t Ia een treurige guohiedeois die je zult hebren al is zg ook eenvoudig en kort Twintig jarengel deu ik was toea vier en twintig jaar oud was ik eeu zeeman zoo als ik nu nog ben Vader eeu oud soldaat uit den tyd van den rryheidsoorlog waarin hy dapper gevoohteo had onder de berelea ran Hidalgo van Morelos eo van de andere heides die dit roemrijk tydperk opgeluisterd hebben vader zeg ik had zioh op eenigcu afstand vau hier ia tsn pueblo op de zsskuet geboawd met der woon Den Otter is gearresteerd en onder geleid Tan marechaussees en een ryks veldwachtar swaar geboeid gerankolyk naar s HertogeaboHh getranaporteerd Naar mes wil zou eene oade liafdeagaschia denis de aanleiding tot den moord zyn Rudolf Falb de bekende waerprofeet ia door een twara ramp getroffen Tea gevotge ran een ruggemergsanndoening is het ondersta gedeelte van zyu lichaam geheel verlamd soodat de vroegere zoo krachtige man aa hnlpelooza inraüde ia geworden Daarby komt dat by Tolatrekt gean vermogen heeft en da vooruitzichten voor hem en zyu gsaia hg heelt eeu vrouw en vyf n g vry jonge kinderen dua zeer somber zyo Verscbeiden gnleerden van naam o a Virehow hebben zich zyn lot aangetrokken en medegewerkt tot het iuzameleu van giften die door he t weekblad Ëobüc te Berlyn in ontrangst genomen worden Naar mea verneemt zal de bafcrekking Tan ricepresident fan den Raad Tan State tot 1 Februari waaneer da heer tiohorer in fuootia Irtiedt worden waargenomen door Mr Begdeoryck als oudate lid nn da heer Swart door oogest ldbeid verhinderd is Het Toorzitterschap der afdeeling GeaehillanTan Bettoor zal door mr da Nerte vanBabberieh wordsn waargeaomea Een droevig ongeluk had Woensdag plaata op deu Watnrlandsehen dyk tosscheu Nieuweadam eo Buiksloot Teu half 7 ruim in den avond vertrokken als gewoonlyk twee treinen der NoordHol laodsehe Tram weg msatsohappg van het Tolhuis de eerste naar Alkmaar stopt wel te Buiksloot doch ntet op den hoak van den dyk bij Nieuwendam de tweede naar Edaoi bondt daar wel atil Nu zat in den eersten trein de vaMwaokter der gensaeota Ransderp de ongateer 60jariga Tolls van Dnrgerdam Onder het rydan stapt by nog wel in v rkeerde richting oit den trein toen deze niet stO tte aan den dijk by Nieowendam Hg viel kwam onder den trein en waa dood By laat een geitn na De goedereawagen outspoorde toan by over de ongelukkige reed Iu een circus te Birmingham waaraan ook mauegerie rerbondeu wai is Maandag aTOud een leeuwin losgebroken Gelokkig was de Toorstelliog reeds afgeloopen aDdori zon er leker eeu Treeselyke paniek onder bet publiek zgn ontstaan Men waa bezig een getemde leeuwin die tyHena dfl fonraiplünir in een af neergezet en zyn vroeger bedryf v o parelvitsoher weder opgevat Vader was gewoonlyk lomber en afgetrokken moeder was Kestorven toen ly mjj ter wereld braoht Hjj had ny innig lief eu voedde my op met een teederheid en een zorg die men niet zou rerwaoht hebben ran een ouden gediende zeo als hy wiens hart in het vuur van honderd vetdala gen verstaald was Wij leefden heel eenzaam in een huisje dat even als dit buiten hel dorp stond Ik hm tien jaar oud reeds sedert twee jaren ging ik met vader mee vissohen toan wy op zekeren avond onzen rancho willende binnentreden de deuren eu de ramen op oen kier vonden staan en sagen dat er vier personen in de vGorkamer waren Deze vier personen waren een grijsaard van omstreeks it Wft jaar maar nog zoo recht als een kaars en krachtig van bouw met eeu valeo gelaatstint en hoekige trekken een jonge vrouw die er kwijnend on ziekelyk uitzag en twea kinderen een meisje dat nog maar weinige maandas telde 00 woafaan de vrouw de borat gaf en een jongen VAo elf a twaalf jaren die druk aan hst ap ien was Wy bleven dikwijie wel aeht ü tien dagen van huis en gedurende dien tyd werd het weinise dat wij bezateu oo als zulks de gewoonte in dit land u aao ieders eerlijktieid overgelaten Vader toonde zich volstrekt niet boos toea hy zag dat ons huisje door anderen ingenomen wu bÜ legde dadelijk lijn visohwant neer eu trad het binueu