Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1897

35ste Jaargang Woensdag O Januari J807 No T163 CiOüMlHl COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en ümstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst raa 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bg cU op 28 December 1896 toot den te Gouda gereatigdeii Notarii PIGTER M RIK UONTIJN Terleden ia taaachen de oudergetaekenden COBNËUS U8SEL8T1JN en ADRIANüS JOHANNES IJSSEL8T1JN Coehiliszooh te Gouda met den 31 DECEMBER 1896 OntbondeQ de Vennootschap teil onderwerp hebbende het drijven van Handel in Steenkolen BonwmiterUlen Koren Mout Lood Xr 8 benevens het bedryf Tan Molenaar en dergeljjken onder de tirma A Jonker en Zonen geTaatigd te GouUa tuaachen beu aangegaan bj acte op 6 Februari 1885 yoor genoemden Notaria MONTUN verleden Denondergeteekenden ADBIANDS JOHANNES IJ8SËL8TIJN CoBBïLiszoon die voor zooTeel noodig zal optreden ala liquidatenr ia daarbg door den ondergeteekenden COKNELIS IJ8SEL8TIJN het recht verleend tot aanhouding der Firma A JONKER en ZONËN mita buiten aanaprakeljjkheid van laatatgenoemde C USSELSTiJN A J USSELSTIJN CzH Bg acte op 30 December 1896 voor den te Gouda geveatigden Notaria PIETER MARIE MONTUN Terleden ia toasohen de ondergeteekenden ADRIANU8 JOHANNES USSELSTIJN GoBSmazooN koopman en JOHANNES ADRIANÜS CORNELia USSELSTIJN particulier zonder beroep beiden wonendu te Gouda aangegaan eene Vennootschap teu onderwerp hebbende het drijven van handü in ëuenkolen Bouwmaterialen be j ncTena het bedrgf Tan Traamolenaar en dergef lyken gcTestigd te Gouda onder de llrma i A Jonker en Zonen zynde beide Vennooten bevoegd tot haudteekeuing Tan deze Firma Toor alle zaken haar betreffende znllende echter geene gelden ter leen of opgenomen of aan anderen ter leen gegOTen of eenige borgtocht gepaaaeerd mogen worden zonder beider toeatemming van welke toeatemmiug alleen zal kunnen biyken door beider onderteekeuing van hunnen eigenen naam onder eigenhandige bgvoeging van de woorden voor de firma Zulka voor den tiJd van tien jaren aanvangende 1 JANDARI 1897 en eindigende alzoo met 31 DECEMBER 1906 znllende echter wanneer door de eene party vóór ultimo Juni Tan dat jaar atyi de andere geen kennia gegeven ia dat zy de Vennootachap op gemelden datum wenaoht te doen eindigen de Vennootachap na dien datum van jaar tot jaar doorloopen met de wederzydache bevoegdheid der Vennooten om dezelve telken are met den 31 December te doen eindigen mita de een den ander zyn Terlangen daartoe minatena een half jaar te voren dna ybir ultimo Juni te kennen geeft A J USSELSTIJN Czs J A C USSELSTIJN 6000 Stuks uit de fftlliate atfit ener der eerite btiitenkndMh fttlmtkea orer genomene Mogmuuund Leger Faarden Dekens moeten tef e dan ipotpf i ran fl 2 76 per Btak worden nilrarkoaht Dut dikke onslljtbare dskMi ztJR XM mnn all een pal oft 140X190 om fnxA dos het gobealfl paard badaUund met wol opgenaaid an 8 breeda itnwpen T ort eea kleine parttj witte wollene Slaap Dekens ffroot 140X190 om wagena leor kleine ileohti door Vaklai beaerkbare fouten in het wvefrel aangeboden ad ff 3 B0 per ituk Koatan andera het dnbbele V SeUaiyk caHhnTMl baftaUlnffeii worden we UMf de T Hnui4 itrakl tatfen toesondluK ▼ aa aal Mtaaf f eBdav lemboun prompt nli leTotfd B HwwltB Maaateleht Oroote s Mt si Ooada Druk an A BEXNKMAÏI Si ZOOK Firma Begeer Welter FINALE UITVEEEOOP A Contant met belangrijke prijsvermindering KfilSTAL GLAS AARDLWtRK Huisboudelijke eV Luie Artikelea flet groote aantal zenuwkwalen Vlldjioraii as banat p da aadarrladioc opgadaan in aane eo Jariaa praktUk ai i J par daar worOa durUa raSk ta l TÏT ï a I X daaa lasaaawtjulriita waiÜÏS acLIttarapda ranll tan vaAracn au aU maakü aoovaal apiaiir lat vu aïilMIla ÏJMaZï ohrava kj QVER zIeNÜWLIJDEN en BEROERTE 6i iu ii korta t d raada da Ha ank Taiaob ne lI Dit l o akjS barat alat aUa van UI naata puBIla antaa ba TarklaiiM omtraat hat ala dar Xowm ttmSTl iTiiSS ï lbkïdïï S ïit jI Slir IWi ï ï kvtodlmandSaïatiiSSSffiu S ii ï5Jil 1f S ï daaa aiieaairijaa aw d ago aaaBtSTSOSul p r ¥aSl R ttVï Am m r kïli ru MnnwhootdoUa y tot da toonrfewinde keoteeketieD van npoptexi htrMnbnoirt Im ta rS7l f U lddfl ii door ï in di ohe w toni b p unjeweii ïSrtJSrïS iSwïS da l nld aan phnMotlflidia imtdaUÜBc gadtan haaft die na kondardrSmtoaiJiiitSjB i t daeahaale warefd varbrald U n iMTTlfl liJ lil at ii ppaHJt luloiaii drïïSStïSlïïSlauïS tl tavana aaiia idMd mum ta IJn loor da aan JaoiikwaliiflHdanZmïïaSSÏE dSJ K y JVJ vondOT door dMi iairaran ompiar ▼ aii aaaoii41iaitJC UaKuWMiHiMHite FarMMr imaaahatr rilfietaiir v lohtlnaen Dr r FarMlar imaaahatr rilfietaiir van hat haapKaar ta AiaBt êalialwatt ör aatariaal kaataai o l f la aaj ba Dan wd dr iiataittar llraalaur A iaha e WaaVa iSriartWi MV t iS l ZMalti OW talianl Itobt aal dr ta Waaaani Or C Baaaaval ta U FirrUn O 0 dn Ca ll Oaatra l bn taa at U iaatt la Fraafcrtjt an vela aodarSn AankUaawiaramBwaaatal meer f naludsr Mngredua la rMa a BMmd rf ft t ï waarvaa da kasteakaian tSi akraalaota haaMtUa adMMlaSnIa JaoWpla dudraaa iraata HBallaarbaM alaaolhaU aS al aali ir irjC SXSnu taiellltl taaalaadi vtrlaF aUa aiakan dia door beroarte galrofan ardaa an not lUdn au da aal rolian durru 8aa arlaai lii a anvaniioian lot tprtlia Mare taaival moolalllf antknTaemuM Mriawriotlaa latvoortdaraadaalla plaatialUta i akta ari oitlao aa gabe i 7S aTaUdlaïïSï ondar laiiaaaln aMiandalbii lawaaat Ijn maar door fle bekmda mlJdiionr k ütBaïïtoïau on koudwatatk r wi an alaoMaoarsn atoomlool otloebaihii Eaanaanailnf ulaniidiilnu reden habbanwagaUTanobynielan ala iloh aanhoudend angstig vaalan vardoovlag In hal haaN kaafd l l d mttrtaiM aa anhar worOin voor la iogfn Irntkanda glja aal tu anitaalï lelilnglalaoiroa tal Ba ln aitrlala ogln r tel ilaoen van hannn an vaolïn aai ü Sau dria laUtoriM Tu Huiwltldara ala ook a u jonge melilei Wlaole aan blaatiaoH ta kraablalaaatalï ook aan gaaonda aalft aaa lanpa gtrianan die vael met hel haold werken en aoaatalUka raaatta wUl voorkoDian wordt driaaand aangaraden a rb hft bovmi vermelde werkla aaa ta aahaflaa hafearaUi opaanvra akaataloaaanfranooror onilan worilliloor aiiaMaa awwaï Amatardnui door M cleban a t o Heüigeweg ia Hatterdam F E v ii s lTr jl HUI FF ipothekor Korta Hoatataeg 1 n M £ nnT kl OBTOHt Uuaegroolit bilde Oaaidbmgï lJS P irglanalaoh medirinala toutociüntellinir in de l r Welaamaaii aoha inaM vijaa daar JarU nat da XUverau Hedalllc bakrooad XLI Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modegids berattende DAMESen KINDERMODES beuoTena BANDWËBKPATBONEN tr lEDKRE WEEK VERSCBUNT EEN MaMMER In ieder n t fc f timarte pluten modekroniek feuilleton enz enz lo Uitgate tonder gekl platen mei 3 snypatr an 3 grbote geknipte patr Per 13 nrt ƒ 1 85 p poat 1 40 2e t alt lie lo uitg mat daaroüboten 6 gekleurde platoa 1 76 1 90 St g lo ff a a 4e ff Se bij het 6a no 1 goko patr n ken e 12e Vr aen gekleuril IrBaie haodirerkpairoon a Sf a 8 25 PROEFNUIIIKR Eü PROSPECTUS ALOM U tg e OEBB BELmFANTIl a a Or nh go Wagenitraat 100 108 OlïTTTr l G En eene nieuwe zending Verlovings Ondertrouwkaarten f isUekaarteih L uxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost m et 2S iep Bestelling en worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRlilIliillA € n Zn fakrü Patent H Stollen litis sturi gv Jramirll u mioiia w jj f til iMi Fm il Cli HriilHi riiiMüa r x iH i f i W Erfolff tfa S Qrnu 3 i iimi w sioum £ rrjnist ttal WBU Hl TV nw sditBitenen wfii iUf fii inl iihinuïtghi gegtbên Utn liufft ftaligrijnserB ute h silnir fi H Siott n nar ron urn aireot otiar in lO chsn thfinhtndlungM In Oêntn tinttr Plakat fwla nebafttonanat amiahangt lil S FreinlUtm mil ZeuffnlMf fHi BEKROOND MET GOUDEN MEDA ILtK KRAEPEUEN HOLI S Qtiina Laroche BN Staalhoudende Q nlna Laroche ia de meest krachtige en vemterkende KINA WIjy Aanberolen door tal ïan binnenen buitenlandeche Geneeaheeren Verkrygbaar in fleaechen a 1 90 en 1 00 GIGARETTEN TEGEN ASTHIA De iniulaming ran den rook dezer Gigaretten geeft den Igder aan Aathma teratond Terlichting In Etui 80 en 0 Centa Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkeud middel b Hoest en Verkoudheid oploaaend en rer zachtend Pröa per fieechje 20 Cent KnAkPELiBN HotH HofieTeranciera ZtUt Depot te Gouda bg den Heer A H TËEPE Apotheker en bü de meeate Apothe kara en Drogiaten rerkrögbaar Een ware Sctiat Toor de ongelukkige elacbtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe me uitapattingen ia het beroemde vrerk Z Dr Retau s ELFBE WARING fioUandsche aiigaTe met 27 afb Frbi 2 ffaldetia Ieder die aan de Teraohrikkelgke gevelgeu Tau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarl ks doizend vau een zekeren dood Te verkrggen b hetVerlags Ms azin te Leipzig Nenuarkt 34 franco t en inzending van het bedruf ook in postzegels en in eiken boek handel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEU BN Gkeiniseke WassckerU TiN H OPPE HEIIIIER 19 Kruishade Botterdam GebreTeteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS 4z Specialiteit voor het stoomen en rerren raa alle Heerenen Damesgarderoben aliook alk Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomen van pluche mantels reeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ieawBte en laatste methode geverid AUe goederen hetzg gestoomd of fieverfd worden onscbadeiyk voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabriek zgn da prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleTerbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 70004 8000 gevraagd op f e Bnpolheek tegen 4 g zijnde de balre vaarde op soliede HUIZEN Franco brieren onder No 2419 aan het Bureau dezer Courant Sociëteit am GENOEGEN 4e IkoDnement VoontelIinf Donderdag 7 Janoari 1897 Koninklijke ft jft Oet Nederlandxh Vereeniginj aüLI g Twud Twee Knappe Dochters Tooneelapel in 4 BedrgTen Aanvang half 8 uur JÊtf Gewone bepalingen en prjun BINNENLAND GOÜDA 5 Januari 1897 Alhier it bet Igkopgeviteht van den lohipper die in de vorige week teogevalge van da dai ternii van de plank zyuar lohuit in bet water was gevtlleD N R Ct Men meldt uit Wgk bg Dnnrstede De heereD Molijn t Gouda en Hemsiufl alhier hebben zich tot den raad dezer gemeente gewend met verzoek hun eene vourloopige maar uitttaitende coDcestie tot het fabriceeren vau gas te verleenan Door den waaroemeod districtsveasrta H Anker te Oodewater is mond en klauwzeer gtconitateerd bg 4 runderen van M De Yoi te Monttoort Bedankt voor het beroep bg de Ned Herv Kerk te Avezathe door den heer B Boera eand ta ZaidUnd Gisteren herdacht d beer Pa Ha van Roon eerste onderwgzer aan de openbare scheo aao de Dirksmitttraat te Botterdam den dag waarop hy öór 25 jaar zyo betrekking aanvaarddt De jobillaris is tevens onderwyrer aan de Rgkanormaallea te Schiedam en Gouda Dese dag il den beer Va Aoon door het hoofd zgntr acbool door col ega sea leerlinfteo tot aen fseatdag gemaakt Met zyne familie par rijtnig van zgo woaiug gehaald werd hg in de door de zorg van ooderwyzcra en learHogen versierde lokalen ontrangeo eu p hartelyke wgxe te eaproken door bet hoofd der aehool den heer C Kamerbeek dis bem een keurig geschenk namens ago ambtgenooten aanbood Daarna kwam een der ondste leerlingen vertallen boeieer de ooderwgier Va Roon op prgs wordt gesteld mede onder het aanbieden van een geaebenk De arroDdiasemeDti schoolopciener mr Roest vao Limbnrg kwam dea jnbitaris complimou tearen de beer J Drost wetbooder van onderwys tiet aicb verontschuldigen Nog vfle andere bewgzen van deelneming io zyo zilveren feeat moebt de beer van Roon nog ontvangen Alteen io de provincie Zaid Holland zynde volmachten tot verkrygiog van pensioen voor de wedawen en weexen van openbare onderwyiers geteekend door niet minder dan 1920 onderwgzers Het getal dergeoeu die hunne haadteckeniag onthielden was seer geringa FEi ILLETO Het Ooheim nn don Uarcos 7 Toeo de grysaard bem zag stond hy van zyn stoel op liep met uitgestrekte armen naar hem toe en zeide tot hem tf t Is nu al Tier dagen laag dat ik bier op je waoht Jaoioto I vader heette namel k Jacinto jrik bagOB haast aan j e terugkomat te wanhopen Toen vader deze stem die hem zoo goed bekend was hoorde slaakte hij een kreet van verbazing en vreugde en aaetde naar den vreemdeling toe die hem met open armen te gemoet liep Nadat zg elkander een geruimeo tijd omklemd l ebonden haddee begaven zij zich naar een ander vertrek waar zg langer dan twee aren by elkaar bleven Maar zei don Marcos terwijl bij den draad van sjjii verhaal plotseling afbrak die Rescbiedeois ït voor jou vao weinig belang Ik laai mij onwillekeurig door mijos heriaaeringsn meeitepen Ik m mijn best doen on m jn verhaal wat ta bekorten Ga maar voort antwoordde Albino ik luister nat de meeate belaagatalliDg naar je Don Marcos vervolgde Dia gr aaard heette ËnstaquioCalderott t Was een oud wapenbroeder van vader tien jaren hadden zy aan elkaars zyda tegen de SpsDJaarden gevochten DOB Sustaquio had sjja vreuw verlorso en sleohti 13y het ministerie van kolonieo ta oqg ontvftugen het votg nds vaa 4 dezer gtdagteekende telegram van den GouverDeDr Gsoeraal van Ned Iodië belieffende de krggsverricbtiagen in Atjeb Gisteren by het verbranden van bet hnis van ToekoB Oamar in de kanpoDg Geatoet één officier licht gewond Toekoe Oemar heeft eeoe sterk bezette stelling in het heavalterraio aehter Gentoet iogeuomen De correapoDdent van de N K CtaC te Batavia aeint onder dagteekening van gisteren Ds colonne an luitenant kolonel Soetera landde iu Lehcog £ r werd een vry sterke tegenstand ondervonden G wond werden de Ie luitenant der infanterie Pa A H Heidens eo 11 minderen gedood 5 mindereDa Ër gaat artillerie tot versterking heen Men meldt nit Twente Ër worden hier pogingen aangewend om meer regelmatigheid te krijgen in de werkorea vau den handwerksman Ia een dezer dagen gehonden vergadering bleek de eenstemmigheid om iieh te vercenigen met het denkbeeld dat onregelmatigheid in de warkoreo tot acbade van den werkman is Door aaneenal siting vao de boawgMipUsa ia het mogelijk het werk zoofianig te regelen dat werklooabeid weinig of niet meer in Twente behoeft voor te komen Dat denkbeeld zal men trachten te verwezi ulyken door bet aaasporen van alle gezellen om mede fee werken by da aan te wenden pogi0 iP0 Heeft men in Twente een o eral aangesloten bood dan zutlea de op onredelyken spoed gegronde bouwbe itekken niet meer knooeo worden aanvaard an zal durdoor vermeden worden dat knechtou ds eeoe maand tot nachtwerk aangedreven en de andere maand afgedankt worden Dekrygsraad te a Gravenhage veroordeelde Tb L V R kanonnier by de artillerieinatractieeompagoie in garnizoen te Schoonhoven tot een jaar gevangeoiaitraf met ont etting van het recht om by do gewapende macht of ala militair geëmptojeerde te dienen voor den tijd vau vijf jaren ter zaken van diefatal wnarbij de schaldige zich den toegang tot de plaatae dea misdryfs haeft verschaft door middel van een valachen aleatet Beklaagde had met een sleutel vior ds sohooUokalen bestemd de deur der oantiue a morgens voor de rsveille geopend en ait de kas dier cantine f 14 genomen welke kas des avooda tevoren be oorlyk was afgesloten en waaraan het slot by het onderzoeken los hing een ioon overgehouden ma r sitsh bovendien betast met de zorg voor de dochter van zyn broer die in een van die twisten welke in dit laad zoo gewoon EJja gedood was Hg had hat besluit genomen de provinoie Puebla waar z zich eerst met der woon neergezet badden maar die zulke treurige berinneriugen bij bem verlevendigde te vertateu ea zyn oudeo vriend te gaan opzoeken bij wien hij zyne laatste levensdagen wilde elyten Vader boorde de mededeelingea die don Eustaquio hem deed met de meeste belangstelling aan en h t gevolg van hun eesprek was dat hy mot de zynen by ons kwam wonen Dona Paula zijn ni ht belastte zioh met de zorg voor de haiaboudiag de oude soldaat waakte over bet huis en Kafaet zyn zoon roor wien ik al dadelijk een oprechte vriendschap opvatte ging met vader en my mee op de paretfisichery Zoo verliepen er vijftien jaren t waren de gelukkigste jaren mijns levens Don Ëuataquio was gestorven en had het wemige dat by bezut aan Tader vermaakt en hem tevens de zorg opgedragen voor zijn nicht en haar dochter A ntonia die reeds een beele metd geworden was en door scbeonbeid uitmuntte Hare zwarte oogen wanneer deze zich met een uitdrukking van onnitsprekelyke teederheid op mij vestigden deden mijn hart kloppen Op zekeren dag toen ik met B faél alleen mt viasohen gegaanwas bekende mijo vriecd die wat ouder was dan ik mij zyn liefde voor zyn nicht Uit de hevige ontroering die zich by het vsrnemeo van dit on verwachte nieuws van mij meeeter maakte uit de plotselinge koude die myu hart deed verstyven be merkte ik dat ook ik haar beminde Och I lalofiia wu ook aoo mooi dat het wel niet Maandag moest te RoinerwoM ter sake van den daar gepicegdco moord e a knecht van den landeigenaar Pol gearresteerd worden Op t oogonblik dat de veldwachter hem daarvoor zoo afbaleu sprong hy in het water en verdronk Omtrent dso by Vooht gepleegdei moord w rdt gemeld dat Dsn Otter ZftterdaKavond b bet lyk gebracht is eo dat heden het lyk in tegenwoordigheid der justitie uit iHerto g boach door de doctoren Immens nit St Michielsgestel en Wol9 uit s Hertogeoboaeh is geBchoQwd geworden Men kan zich oïet TOorstrlleD dat de moord die io minder dan tiiee minuten tyds moei geschied zyn door tmb persoon verricht ia kannen worden Deo Otter blgft hardnekkig oatkennen 0p Nieowjaarsdag vermaakten zich een gr ot aantal kinderen op het ys van het F uteoseeli tnvRchen Goldawyl an Ringgenberg io Zwitzerlaod Het ya brak ptotxeling in verachillende schotsen Versoheidrm kinderen gtfaakteo te ivater drie verdronken en de evfi ige werden met veel moeite gered De justitie volgt op dit oogenblik hetppoor van een persoon omtrent wien hanr de volgende mededeeliugen werden gedaan Ëenige weken geleden gingen twee dames 4nyg straat die achter de P C Hooftstraat loopt in de riehting van de Van Ëa fhenstraat Zooder dit te hebben bemerkt werden tg gevolgd door een gurdj nkleed persoon di zich ter hoogte van de Van Ëegbeoatraat by haar voegde eq haar met allerlei praatjes lastig viel De dames verbanstten haar stap maar by een lantsam gekomso zei het iudividn Nu moet ik eens sien wie van beiden de mooiite ia waarop fay de jougste dame by den arm greep en baar een kna trachtte te geven Beiden verweerden zich en de man baalde nu iets oit den borstzak van zijn overjas terwyt hy zeide Ala je niet toegeeft steek ik je al ebei overhoop De dames wisten ïeh echter tos te rukken zetten bet op eenloopeo en de man verdween in een andere riehting Over de zaak werd niet verder gesproken ener werd ook geen aangifte van gedaan omdatmen toch geen aaowyiingen kon doen Ooktoen de moord io de Van Ëegbenstraat beidedames opnieuw aan hare ontmoeting h rinnerde deden z geene aangitte van hetgeenhaar overkomen wa weder omdat zy geenenkele aanwyzing konden doen Maar vooreenige dagen ontmoetten de dames onverwachtdenzelfden persoon dien zy onmiddellyk herkenden En na gingen zy der politie berichtgfven ü anders zijn kon Het gelukte my met de uiterste moeite myn ontroering te bedwingen ja ik wist miin smart zoo goed te verbergen dat Üafncl er niets van merkte Oen gebeeleu dag sprak mijn vriend mot mij over niets anders dan over z n Iiefdtf met dia breedspra kigheid welke aaa verliefden eigen is wanneer zy over het door ben beminde voorwerp spreken Bafuel bad er in de vsrte geen gedachte op boe hy my daarmee foUarde Als hy bad kunnen vermoeden wat ik voor Antonia gefoelde dan was zyn vric dacbap roor mij zoo oprecht dat bij misscfa ea u l vrees om mij ongelukkig te makan zyn best sou ge daan hebben wel niet om Antonia te vergeten dat ging raenschelyke krachten te boven maar om van haar af ta zien Doch ik wendde met zu k een goed gevolg onverschilligheid voor dat Bafael or geheel door misleid werd hy ging zelfs zoo ver dat hij my myn onguToehgheid verwe t De nacht dien ik toen doorbraabt woa verachrikkelyk den volgenden dog bad ik sen besluit geoooaen Ik stond s ino gens even T 5óf zonsopgang op paste ter dege op dat ik niemand wakker maakte on verliet het buts vast besloten om er nooit metr een voet in te zetten Er lag een AmerikaaoBcbe walvischvoerder op da ree ik witt dat dese matrozen noodig ad en ging naar den kapitein toe die mij dan ook in dienst nam Twee uren later wu het schip al onder zeil en stevende met een ferms bries in een noordoüstelyka Hohtiog voort naar de streken waar de kapitein zich met de watrïschvangat wilde besig bouden Pon Marcos zweeg hij stond op kreeg uit een ut een ftsach dis hy op tafel otsnette en aside Te oordaelen naar de vry duïdetyke besohrijving van den parsoon dia de damea tbanakonden geven heeft men bier te doea meteenniet onbekead iodividi ea boopt da jastifciehem wel oit te vinden Het sal alsdan nogde vraag wezen of hy de moordenaar van hetalachtoffer i de Van EegbeDnr at is Haarin elk geval ziet men hierait dat jastitia enpolitie voortdurend io de weer blyveo en deboop nog niet epgegeven hebbsD den ellaadeling op te sporaa R N Het was loo aahrijft mea aan de Arab Ct oog zoo heel mal niet vaa de scbuttarjj om aan den minister van oorlog een eigaa reglement op de exereitiën te vragen Vroeger moest ze het mat de reernteascbool van hei wapen der infanterie dosn en dat ging baar nogal tamelgk vaa de hand al was de tnfaaterie ook met een repeteer en zy met eca enkel fchietgeweer bewapend Zóó oaaw moei mea het by ons l er niet aenen Dit werd anders toen bet boofdwapea een geweer kreeg vao lóó klein kaliber dat heel de reeks van exercities wyziging ondergiaff ea bet dni voor ds scbattery al bedeakfiyker begon te worden met de infanterie ait een en denzettden sehotel te pikken Te recht tei de M v 0 flat Voortaan zal men dus hebben een sehool voor de reoraten van ds infanter model 18951 klein kaliber en een dito voor de dito van de sohotterg model 1870 middelbaar kaliber Precies een tydsverachil vaa25j treB Ata men tiu der sckuttery in het Tarvol E mocht durven verwytfn dat sy wel en kwart eenw ten achter is dan kan aa boel leak wyzeo op haar o£Scieele reeratensobool dia door de militaire drakkerg expres voor baar i aaamg slild Op die wys is zy van de reran twoordelgkheid af Jammer iato sohen dat ook TOor de rnstea dec broeders niet nog een derde editie model 1867 groot kaliber is bwwsrkt want het laat zich aanzien dat evenmin als middel paii ia klein groot in middel passen zal Niet ondenkbaar echter dat ook de sra toDdec een eigen voorachrift krygt at ae aioh de moeite geven wit ia dien geest bg Oorlog te requrstreeren al moet ons hisr de opmerking nit de pen dat het toch wel een pot sierlykea indruk maakt dat je als deel der weermaeht van oea tand idlf om een reeraleoacbool moet bedelen Niettemin hoe dit allea ook zgo moge er ia misschien aan heel de reoroteneehool historie toch ook een tichtzyde Het is u oiet onbekend dat onze achuttery een vry stabiel nadat by haar opengetrokken had Vmd je ook niet dat de pulque op den dvurniet smaakt f Lnat ons een glas Ajaeo wijn van Cataluna nemen t ia lekkere wijn die zal ons wel weer wat opwekken Zonder antwoord te geren sohQof don Albino zyn glas by de belde mannen zetten bunno lippea aan de glasea en dronken ze tot op den laatsten droppel Ufg Ëa verder vroeg don Albino na een oogenblik toen hy zag dat zijn gastheer bleef twijgen t Is waar ook ik ben nog nitt aan bet eiod zei hy Luister dus Zyn steaa was gejaagd eoleitde getuigenis af van een inwendig l den toeh bleef zyn gezicbt kalm i Drie jarsn verliepen er vervolgde hy gedaresde welke ik byna de geheele sarde rondreisde nu eens op een Ëogelsch aan weder op een Franaoh maar meestal op een Koord Amerikaanscb schip Gedurende deze drie jaren kreeg ik volstrekt geen tijdiug noch van vader noch vsn Ttafaét Sn hoe zou ik ook tüi ing hebben kunnen kryicnP Op mjjn zwerftochten had ik door bet voorbeeld mijn r kameraden meegealeept en ook wel wat door ds begeerte cm myn liefde te vergeten in alle havens die wq aandeden myn tyd doorgebracht met brasteryen waaraan ik my m t koortsachtige gejaagdheid overgaf maar waarover ik mij toch later heb moeten aohamsn Op tekeren dag liep het aohip aan boord waarvan ik mij toea bevond de haven van SanBlaa bÏDBso