Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1897

sy den Staat daarvoor dank faebWa tavotoD Bescherming is nooit iets anders geweest en kan nooit iets anders zgo dan bevoordeeliog van enkelen op kosten van reien Men beweert wel dat de bloei van den landboDW door booge invoerrechten veroorzaakt in handel en ngverheid welvaart rerspreidsn zal Maar dat ia een dwaling Bloei van den landbonw versf reidt alleen welvaart waaneer hy ran zelf dus niet kunstmatig op kosten ran bet algemeen over te brengen al bestaat er grond roor de verwaohtiog dat die anderen dat geld by hem besteden zullen ia niet bet middel qm zgne welvaart te vermeerderen Volgens een Ritsau telegram aan de Shandinarische bladen heeft Alfred Nobel de volgende befchikkingen gemaakt aangaande zgn vermogen Na aftrek van enkele kleine legaten aan particolieren aal van het gansobe vermogen 35 000 000 kronen een fonds worden gemaakt waarfan de jaarlykscbe renten in rgf premiën tollen worden uitgekeerd én wel één voor de gewichtigste ontdekking in dat jaar op hst gebied der physica één voor de gewichtigste ontdekking op ehemisch gebied één voor de gewichtigste ontdekking op t gebied van pbyaiologie of geneeskaode é n voor het beste werk op litterair gebied in idealistisobe richting en één voor den man die het meest beeft gewerkt in dat Jaar in t belang van den Vrede Dit is zeker een testament dat een voorbeeld mag worden geDoemd voor alle beschikkingen van de rgken dezer aarde Het is den naam van den erflater volkomen waardig Zeer onrisaa zya vooral de twee laatste premiestellingen en bet mag tAU wel treffend heeten dat de nitvinder van bet dyoamiet een jsarlgkscbe premie vermaakt aan de zaak des rredes Alfred Nobel heeft trouwens met tyoe vinding slechts de wetenacbap en de bescfaariog willen dienen Berekend tegen een rente van 3 pCt komen de jaarlyksrhe premiën elk op een dikke 200 000 kronen d w z ongeveer 130 000 gnidea Aardige bnitenkansjes roor de gelakkigao die ze krygen Dr Pyoappal acbrgft in zgne kmedisebe kroniek in het Hb Wat wg zoo streng mogslgk afkeoren hst zich bemoeien taet de praktyk van een ander eisobt bet pnbliek ieder oogenblik ran ons Met de gewone doctoren komt dat niet zoo dagelijks roor hoewel men tnascfaentgds en s avonds altgd op tyne hoede moet tgn De menacben weten dat wel en men laat steeds onze hulp inroepen met de mededaeling dat er van een vasten dokt r geen quaestie is men is hier paa komen wonen uit Friesland of zoo iets Als men dan argeloos meegaat wordt men dadelgk gewaar dat de ziekte geroeid behandeld wordt door een collega die er paa nog geweest is Men wilde wel eens eeo ander raadplegen of de eigen dokter woonde te ver Maar als men wat handiger ia en de bekentenia weet te verkrijgen dat men reeds een dokter beeft dan komt hg het verzoek om zich liever tot hem te wenden alle boosheid boven Dat men voor zgn geld niet direct iederen dokter kan krygea begrgpt de man niet Vraag er de kinderartsen eena naar wat dis er een Iaat van hebben Wie niet tevreden is met zgn mediene kan hem een conanlt voorslaan Wy h bben niet bet recht te eischen dat men ons zóo blinde lings vertrouwt dat men het dierbaarste wat men beeft in onze banden stelt zonder er ooit aan te twgfelen of het daar wel altgd veilig is Wg hebben zelfs niet het recht te eiacben geloof ik dat men ons elk uonsnlt dat bg een ander genomen wordt in kannis stelle Er kunnen omstandigheden roorkomen die een rerzwggen van bet eonanlt tegenover den hnisarts wenschelgk maken en de rerhondiog Directe SpoorwegverblndiDgen met GOUDA WlDterdleost 1896 AftDRevaogei 1 October TUd van Greeowlch OOBDA ROTTÏHBAM 4 60 4 67 6 11 4 16 6 80 A H e on Dl 11 87 1 40 1 44 1 64 8 01 9 08 14 6 10 6 61 0 14 7 17 8 67 1 89 3 60 9 10 9 S 10 17 8 39 8 60 7 36 6 80 11 30 9 4 9 66 10 87 6 17 8 61 7 86 8 10 9 11 30 8 33 8 17 8 87 34 0 41 8 47 H lAG eSUOA t l 88 8 44 4 13 4 40 4 60 4 67 04 10 DEN 10 34 8 09 4 94 4 83 19 08 18 47 7 10 7 46 8 18 m ODDADIN HIAB ZostormotrZogwaard Voorburg Hage 5 487 80 7 48 8 60 9 10 9 4810 1111 3513 891 83 8 44 3 40 4 10 4 38 38 8 137 18 7 3 8 33 8 Toorb 5 63 t 10 17 1 41 4 89 8 18 9 34 Z Zegw6 8 t 10 38 1 55 4 53 80 9 48 ZaT M 6 17 10 48 8 08 04 8 89 9 59 Onada 8 88 7 0 8 18 9 18 9 47 0 1810 6418 0613 58 8 17 8 14 4 08 4 38 1 tM 8 07 483 8810 1010J3 7 80 8 86 9 39 10 1811 18 11 16 IS lS ÜüsS ï 8 47 4 46Tw 6 64 ï liT ÏO 7 49 f 89 8 54 9 64 1C 3 U 8 ÏM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 06 i jLf i8 8 6 11 41 18 61 6 08 8 18 T LOt t 8 11 66 1 06 6 80 8 88 T 8 7 9 e3 11 66 1 06 6 80 8 i i iH 8 1 9 13 10 7 10 43 18 11 4613 481 10 S 18 4 17 6 86 5 69 8 88 S St 7 60 8 81 9 9 3810 83 U t 11 48 UTKEOHT OOÜDi 10 13 10 88 11 38 19 9 3 08 8 3 4 4 8 1410 38 11 55 13 84 4 18 8410 48 4 84 10 69 11 1019 11 8 46 4 87 6 17 8 O l D i ü T B 1 O H T Olda 6 30 8 37 7 18 7 66 8 31 9 88 9 8 10 19 10 67 18 6 8 80 Idnr 6 4 64 11 14 8 37 WMrdtl 63 7 3 8 13 t 11 89 8 46 Vtnokt 8 18 i 7 48 8 88 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 t Kaar kmtaidam f 8topt Woanadag O o U D k k HSTKIOAU aovda 8 37 8 31 9 68 10 37 18 10 4 11 6 80 iantaidaa O K 3 14 9 87 10 8 1 3 1 13 M Vtt t Nootdorp UUaoheadaiD es BIo7aii fk Knlnrag a Hekudorp 7 58 8 09 9 07 10 S4 9 33 10 14 9 3 3 93 3 41 49 11 10 8 17 4 41 67 8 66 8 81 10 17 10 30 7 10 10 84 8 34 8 17 7 18 8 48 10 41 8 0 6 13 7 39 9 4 11 07 dtreelit 81 7 60 9 9 38 Woerdaa 63 8 11 Oadawaler 8 19 Soida 88 9 34 10 10 AHSTIXDl H S O U D 1 10 3 AM t tda a Il 7 1 8 16 9 10 49 3 34 Soada 7 83 3A9 9 14 10 10 13 1119 98 l 4 hui te OowU IriUpn il auwt sMmt m aM op IIA bertau hMft Hmv wetiaoaMntttibaar Walhu t wordt dex 70 jur Hel ii das te ver wtchteD dat haar recrateoechoot in di stabiUi it ut deeleo Er sal bêsieodigheid weMo ia haar abc ran htt loMateaooderrtcht 6e n Kering voordeel Met trots zal sg de iofaDterie daarop konoea wysen en niet sooder Bacees zat zy dea spot kannen dryvea met de wapeabroederR Tao het actieve leger die het op heifttokTao recrateneeboleoc in besteBdigheid nog niet bgeter ver hebben gebracht Die spot kan den regiementeD mabers der infanterie tot waarwfanwiBg en leering rg want dat men tegenwoordig alle rertrooweo in de dengdeiykfaeid en de vaitlieid van 0Q7e hoofdregtementen totaal verlorfn beeft iigeen tont en bont beweren maar een feit In Th Hamanitarianf voor Jaonari viadt men een Terslag van eeoige interviewp die da lehrüver de beer R IS Sherard gehad beeft met Henrik Ibten Bet mprkwaardigst ïa wel dat Ibeen beweert volatréht niet dit of dat voor te Rtaan Ik varkondig geen stellingen c zei Je hg ik geef geen geoe m id delen aan Ik besobrgf bet leven xoonla ik bet aie c kin Noorwegen c vroeg de beer Sherard Ja uker ik ben een Nooreeh tooneel schrgver en ik geef in mgo itnkken het leven zooall ik het hierxie Van en beteren toestand dien ik aoa willen zien konen seggen mgn stnkken niets Ik ben een acbilder een por Iretschilder Bet geiprek kwam op Spoken Ia dat ttak had a de gelegenheid nw stellingen over erfelijkheid te verkondigen zeide Sberard sMgn stellingeo I Ik beb geen siettiogeo Ik besehrgf wat ik gexisn heb Ik heb het vergroqto belang ingezien van de qnaeatie der erfelykheid en ik heb hare uitwerking in enkele gevallen baschreTen c Gelooft n in de overerfelgkbeid van geesteIgke en zedelgke eigenschappen zoowel als ran liehamelgke Zonder twgfel Die twee dingen syn tronweaiB igeaiyk hetzelfde Behalve bet verslzg van de gesprekken die hg met Ibsen had deelt de heer S nog vela bgzonderheden over hem mede U y vertelt dat Ibeen altyd alleen is zoowel m zyn fanii als op straat en in het eafé waar hg driemaal daags komt Hg leest de conranteo of loopt rond met zijn banden op den rug Zgn soon bezoekt hg hgoa nooit deze leeft ev n klaizenaarsaehtig als zyn vader Toen de sobrgver getroffen door die tereggetrokkenbeid in een Noor er aan Björnson tyn verwcudering over te kennen gzf dat Ibsen zoo beel anders is den andere Noren meest gezellige joviale mensohen seide Björnson dat Ibsen ook geen Noor is Hg stamt nit een Sehotsolie familie en dat rerklaart zyn Calvinisme en zyn pessimisms De Noren zgn er niets over gesticht dat een vreemde dien nitvoerbaodel van peasimisme nit Noorwegen gesticht heeft Ibsen ontvangt vreinig bezoek hg komt bgna upoit hg vrienden of ia eenscbonwburg Opwekkend is hst leven in Ghriatiania troowans niet Toen hg den heer Sberard na een maand nog in de stsd vond vroeg Ibsen bem wat hg nog in Curistiania te doen voad Dj ander antwoordde dat by ChriBliania zeer biilangwekkeud vond voor iemand die opmerkt Ja dat vind ik ookt zeide Ibsen bet ia de immoreelste stad Ïd Europa en er ia geen stad waar iemand die hpt levtn in de maatscliappg bestudeert beter o derwerpen kan vinden c Door het O M bg bet kantongerecht te Maastricht is tegen den bargsmeetter van Meson L beschuldigd van overtreding der jachtwet een faecltteoisstraf van 7 dagen gereqnireerd Door het beztnar der veraeniging Hetrrge ruilverkeert bestaande uit de heeren nsr N G PiersoR te sGravenbage mr J baron d Anlnis de Bourouill U Utrecht mr M Mees te Rotterdam mr C A Varrgn Stuart te sGravenbage Berman Sogders te Middel e so 8 40 8 47 8 64 9 1 1C 7 W 7 8 J 7 7 16 8 88 J Ooada Itoordreoht Niaawatlrork OapaUe Sotleidam S IS S 8 11 19 S6 4 66 6 5 6 14 6 81 6 7 BotUidan OapaUa Ximwerketk UaordmM Srada Souda EsTenluiMn Moerlniielle borg J II T GroBcmaB te Wieriogerwaard en U G Scbilthnis Jzn te Groningen is eene uithpodiging tot toetreding tot de Vereeniging erweid waarin het voldode voorkomt He en nog vóór weinige jaren zeer nwaariichgolyk zoo niet onmogelgk werd geacht sterke herleving van het protectionisme bier te lande wordt allengs een werkelijkheid Bet getal dergenen de maatregelen voorstaan tot bescherming van den nationalen landbonv of de nationale ngverheid is niet gecing meer in onze dsgen Sommigen spreken het onverholen uit dat zg de leer van het vrye rnifverkeer voor verouderd aanzien Anderen zgn naar zy voorgeven in beginsel voorstanders van den ryen roil gebleven doch de loop der dingen de buitenlandse be wetgeviog bovenal dwingt hen tot het toelaten van t enkele afwykiogenc van de aangenomen leer Zy verlaogen geen volledige toepaasmg van bet beschermend stelsel maar slechts sbgzondere maatregeleo c gerechtvaardigd door byzondere omstaodighedea geen medegaan maarslecbis een rekening houden met den stroom dei tyds Zy geloovsB dat zy meer dan de voorstanders van den vryen ruil het gezond verstand laten spreken Zy willen dat men niet blind sy voor de eischen van het praetische leren de behoeften ran het oogenblik Er zgn ook nDiimocdigeo Tot dosrer genoot in de streken waar geen of weinig graan of alleen graan als veevoeder wordt verbouwd het stelsel van bescherming geringen steno Wat kunnen de vee en anivelhoereo er nok hg winnen Maar de vee en xniveiboeren hebbeo door proteetiooistiache maatregelen in naborige landen zooveel verloren dftt velen mismoedig zgn geworden en er allengs toe komen zich onder de protection tsten te acharen Onder het oode stelsel zyn zijachterniigegaan wie weet wat ban bet nieuwe kan brengen zy willen ook den rroemde ing wel eens bestreden zien met de wapen waarmede hg fann zulke pgolgke slagen toebracbt En zoo gebenrt het dat in streken van ons land die Tioeger bolwerken van den vrysn handel waren de leer der bescherming veld wint Mogen zg die aan het oude vaandel trouw sgn gebleven dit alles leidelyk aanzien Beginselen waaraan zy groete waarde hechten worden ats verouderd voorgesteld De groole zegen die voor de overgroote meerderheid der bevolking in lage pryzen van voedingsmiddelen ia gelegen wordt gering geachat Een eerste schrede wil men doen op den weg waarop de ervaring Isert het overal nooit en eerste schrede wordt gezet die niet door een tweede een derde een vierde wordt achtervolgd Beaoherming teelt bescherming Wordt bet eene artikel duur gemaakt dan moet men eer g bet andere daar maken Men gaat van zelf door de macht der dingen roortgedreven al verder en rerder Wy zgo niet blind voor de bezwaren waarmede landbouw en reeteelt in onzen tijd te kanpeQ hebben Maar by bescherming worde geen heil gezocht Door dit middel aan te wenden ion men den prikkel tot het bezigen van andere en betere middelen van redrea verzwakken en in een groot aantal gevnlleu den toestand nog verergeren 18 86 18 88 18 88 S 4 18 66 11 11 11 38 11 86 11 48 11 61 1 38 IMS 1 69 4 8 HOTTXRI 10 19 11 60 10 89 10 81 10 48 10 49 8 66 9 81 9 60 10 11 Haga 10 16 10 87 7 61 8 65 10 17 11 88 Dit laatste wordt uiet algemeen ingezisn Velen zgn oog van oordeel dat de oadeeleo die bet buitenland ona doorzgne beschermende rechten toebrengt verminder n zonden indien ook wg van onzen kant zulke rechten bieren Doch waarin zon die vermindering vac nadeeleo kunnen bestaan Men belemmert ons in den afzet onzer producten ontegenzeggelyk is dit voor ons een bezwaar Maar als degeec die zich beklaagt over lage pryzen van betgeeo hg ter markt brengt nog bovendien booger pryzea dan thans moet betalen voor hetgeen hg hoopt zullen zyne klachten dan minder levendig worden Als byvoorbesld onze vwfokkera reeds benadeeld door lage veeprgzen bovendien roor kraobtroeder en andere benoodigdbeden meer geld moeten beelcden zal dit hnn tot voordeel strekken Als onze indastrioslen vooi wie eenige grcMe lauden tbans zoo gori als gesluteu sgn duurdere werktnigen of andere fanlpmiddelen znllen bebb i tebokostigeu zallen van deseo tot zyn paüSot kan er naoifc bg winnen ali de band al te kaetlend wordt gemaakt De iwrsoonlyba rryheid mag er liet onder Igden Maar de rerhoading legt toch rerplieh tingen op ea het pnbliek wil roor lich bandeloosheid In de djnamietfabriek te Matohne heeft zegt een bericht uit Namen eeo ontploffing plaats gehad Over een groute ai estrektheid werden in de woningen de roiien verhryseld Perpooolyke ongelakken hebben evenwel niet plaats gehad Een rgke Amerikaaniebe dame Eleanor Lintsr te Providence Bbode ïslaad is binnen tien jaren tyds roor de zesde naai getrouwd Vier barer gewezen mannen waren nn de getuiffen bg dit huwelyk terwyl de vyfde door ziekte verhioderd dooreen fraai geschenk van zgne helan talling bad doen blyken Onder de Nienwjaars onderacbeidsningen die president Faare heeft verleend is eeo ridderkruis van bet Legioen van Eer dat wel rerdieod is Da nieuwe ridder is een eenvoadig zeeman Delacoar g heeten op wiens borst nog sltehta plaats was voor het kruis van het Legioen van Eer By is reeds in bet bezit van alle redding medailles die in Fraokrgk verteend kannen worden Delacoar is 74 jaar ond en heeft thans een betrekking als waker op de kade van de Compagnie transatlantiqne te H vre In 1840 toen by by nog slechts achttien jaar was sprong hy midden in den winter te Roaaan in de Seine en hoewel de yaschoben hem zeer in zga bowling betemmerden slaagde hg er in een teeman die in gevaar van rerdrinken verkeerde bet leren te redden Dit was Delacour s eerste heldendaad sedert beeft hg zes en zestig meascbenlevens gered waarvan de meeste met groot gevaar roor zijn eigen leren Toen bg reeds 70 jaar was sprong hy nog te flavre geheel gAleed in bat dok om eeu meisje te redden De dames Bohaakclab te Londen heeft het program openbaar gemaakt roor een internationalen wediitryd die in Juni ter gelegenheid van de feesten voor Koningin Victoria zal worden gehenden en waaraan alleen dames zulbn deelnemen Zes pryzen dalende van 60 tot 10 pond sterling zyn uitgeloofd De club heeft thans 120 leden en is de eeuige ran haar soort in Kaïopa In bat Torige jaar beeft zg reeds te Hastings tgdena den bekenden wcdstryd tosschea schakers een nationalen dameskamp gebonden waarin Lad Thomas den prgs won Amerika telt verschillende zulke clubi de heale Amerikaansohe Bchaakstsr is mevr Sbowalter wier naam oak zeer sterk in het spel is Die dame hoeft voor eenigen tgd tegen Lasker gespeeld die haar een paard voorgaf en bet toen in de meeste partgen tegen haar aflegde Als zg in Jnni te Londen verschgnt zullen de Eagelsebe sohaaksters het hard te verantwoorden hebben Te Maastricht is Zondagnacht ingebroke by den rywielhandelaar Van Haisslt De dief of dieven hebben nit den winkel een rywiel ontvreemd Uit het kanaal te 8t Pieter is levenleos opgehaald het Igk van den gepeos sergeant Wurstgsen te Maastrioht Men vermoedt dat hg door den dikken mist misleid te water is geraakt KEXKISGEVIKG rHÏICKTINom WBLXK GKTiAÏ aCHABI Oï HXSDM KUNNEN VBROOSZAKBN BURGEMK£ST£U en WËTHOUDKBS T n GOOOA 8 36 8 43 3 61 10 40 1 13 7 63 7 69 8 6 8 18 8 83 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 3 9 10 7 86 3 6 10 4 6 9 37 9 47 9 4 10 01 3 36 10 07 7 4 47 4 48 8 18 49 7 43 1 1 8 IA ht Qolot op artt 6 en 7 dor Wat nn don 2a Jini 1875 StaalabUd No 95 Bnngai tei algnneaDe knoii dat op ia SoereUrie ter viiio ii gelegd een reraoek mei bglagaa ran J van Bolit om rergaoDing tot het Dpriehten aeaer agikerballeD bakkerij in ket pareeel gelegeo aan de Veit Wjjk Q No 578 Kadaitiaal bekend Sectie O No 1937 Dat op Dinidag den 19 Janaari 1897 daa namiddag ten 1 ara op bet Raadhoi gelegenheid il om beairarea tegen do ga raagde TOrgonniDg ia te brengen en dat gedareode dria dagea Tódr dien dag op de Searetaria der gemeeata ran da tar cake iogekomeo achriftn ran kao worden kennis genomen Oonda den b Janaari 1897 Bargemeeater en Wetboodera roornoamd R L IMARTENS De Secratarii BROUWER Bultenlandsch Over lcht Op den Nieanjaandag hebben als naar gewoonte de meeste staatihoofdeQ receptie gebonden en daarbg mïn of meer oprechte wvAsehsa voor de toekomst geslaakt en hnn meeniagen dienaangaande ten beste gegevon Door Doitschlands keiser en sgn vaderlgken vriend in Weenen zgn eclttpr naar men meet aannesoen gesn woorden van politieke strekking gesproken maar dat was anders in Pargs toen Fanra ket scorps diplomatique ooWing Bg ontstentenis van den paueelgkea nu btitB mgr Clari is nog niet te Pargs aangekomsn waa dit corps onder aanroering van den oudsten geiant den Rnisiscben smbaasadenr de Mohreobeim op het Elyséa verschenen Mohrenbeim was in optimistiache stemming hg vond dat het nieuwe jaar aich onder gunstige voorteekens instelde en weosohte Frankrgk geink met den steun dien bet ep edelmoedige wgie aan de zaak des vredae verleenel bad In het antwoord van Faore straalde almede een opgewekt gevoel door Het vertrouwen in 1897 is door de uitmuntende betrekkingen vao Fjankryk met de andere natiën verstrekt Bet land aal noeit aeblerblyven verzekerde hy waar t geldt stean te verlasnen aan werken van rechtvasrdigheid ijmpathie en vrede Men liet dat eea hoopvolle stemming bet Ëlysée doortintelde Nu aan al den jnbel der jongste Octobermaand gedaobtig is zulks verklaarbaar En als de preMdeot de onwaardige aanvallen gedenkt die vóór een jaar tegen hem gericht werden omdat circa een halve eeuw geleden de vsder zgner vrouw zich aan mis brnik vso vertrouwen heeft scbntdig gemaakt en daartegenover al het esrbswgi stelt dat hem in deu loop van 96 is gebracht dan ia Forain s teekening in Figaro inderdaad ad ram waar de presidsDl eea van t wereld tponeel aftredende oode dame nastaart en h zich zalven mompelt talles samengenomen is zg waarlgh niet slecht voor mg geweest Van meer betBekeota dan dat al waren eehter nog de telegrammen die tnsschen Keizer Nieolaaa en Faare gewisseld werden Het telegram des Guren was van dezen uhoud Het is mg een behoefte bg betingianvan ket oieowe jaar u mgn oprechten heilwenach ta brengen en in mgo eigen uaam zoowel als in naam dei keizerin ds beste wenachen voor Frankrgk s welvaart nit te spreken Onderde aaagenaamste herinneringen van hel afgeloopen jaar cal de herinnering aan de bekoorlgke dagen die ik in nw sohoon vaderland doorgebracht heb onnitwischbaar bigven c En daarop heeft Faure o m geantwoord lOok wij herinneren ous met levendigeontreeling nw tegenwoordigheid iu ons midden en ik verzoek o onze goede wenschen voor het gelnk van Uwe Majesteit H M de keizerin en de grootvorstin Olga alsmede voor deo bloei van Rusland wel te willen aanvaarden De Eagelsebe Stindard acht dit sturen van depêoheB over en weer gewichtig genoeg om ar tvAi in een apart artikaltie mee benig te honden Het is van meer belang dun alle spetahee dia bg de diplomatieke ontvangaten geboaden zgn Wat bet telegram dea Czaren betreft Z M heeft ziek niet bepaald tot het itdmkkeo van de gewone gelokwenscben maar tavens herinnerd aan xgn bezoek te Parga an verklaard zoowel uit naam van zich zelf als Tan da keizerin dat zgn verhigf in Frankrgk behoort tot zgn aangenaamste Uerioaeriagen sDit is juist de taal i gt de Standard welks het Fransche volk gaarne wenscht te hoaren maar bet is niettemin tevens da taal van een uatuorlgk karakter en alleea overtnigd jaisohe personen zonden er aan knnneo twgfelen dat aij niet direct kwam nit da hartan Hunner Keizerlgke Majesteiten Overigens eonatateert de Standard en ook een voornaam Duitsch blad dat in alle toespraken en officieale uitingen bet woord vrede don grondtoon vormde Dat vervult ons voor het pas ingetreden jaar met moed en hoop Vroeger onder keizer Napoleon lU waren bet 6Ók de nioawjaarsraespties in Pargs die uit politiek oogpunt de meeste beteeksnia hadden an werden de woorden van deo derden Napojoaa met spanning en sorg tegemoet gezien w ï vertrouwen spgt zgn rhaatda TeraakariDg ïl empire e eatlapaixt Nn is dit echter anders gewardea Men waBtrotwt de vredelievende woorden niet van Frankrgks president en Ruslaods keizer Maar zekerheid voor de toekomst geeft dit niet eenyottdig wgt niemand weet welke quaesties er aan de orde zullen komen waarbg da Tweebond als gedwosgen wordt op te reden Een overzicht gevende van degebeurteniasen des vorigeo jaars verklaart de Daily News dat een der merkwaardigste feiten het overwiebt is dat Rusland zich beeft weten te verwerven De hegemonie van Europa is zegt zg van Berlgn naar Pateraborg ovei egaao deze uitbreidiag van Ruslands invloed moet beschouwd worden als een vreedzame kracht waarvan het voornaamste gevolg sal aga de baadbaving vsB het status quo in het behng vao Europa zelf De Times bepaalt ziab tot eeo historiaeh overzicht van 1896 zonder veel redeueeringen of gevolgtrekkingen Alleen vindt men daarin de onware voorstelling herha Id die kort na d n slag van Krogersdorp van Engelscbe zgde werd verbreid dat dr Jameson zicb bad overgegeven omHat zgo krggdvoorraad uitgeput was ea zgne manschappen geen water en voedsel meer hadden Minder opHmistifloh en tevreden daa de Earopeencbe toespraken was de nieawjtaragroet dien rechter Jorissen richtte tot president Krnger Oom Paul is een voorzichtig itaatsmao die den vrede lief beeft en alles doen zal wat bg kao cm de eer zgner Republiek te redden zooder met iemand in botsing te komen Maar men moet hem bot vnnr niet te dicht aan de scbefoea leggen En het volk de boeren van de Zuidafrikaauicbe Republiek toont nog steeds dat het te rechter tgd weet te spreken en te handelen Dat bewees rechter Jorissen ia zgo toespraak waarin hg een scherpen nitval deed tegen de Kaa olonie Hg noemde Rhodes een misdadiger en een straatroover en betreurde bet dat de kolonie dien man met gf juiob en eerhewgzen huldigde De eerbetooniug aan Rhodes noemde Jorissen een beleedigitig voor president Kruger en voor de gehcele Zuidafrikaanache Republiek door een naburigen slaat die steeds voorgeeft de vriendashap van de Republiek op hoogen pnjs te stellen En do heer Joriasen aprak de vrees uit dat nog veel euvel het gevolg zal zgn van dit gebrek aan tact ïn de New Yorksebe Evening Post wordt door den president der Kamer van Koophandel tfl 3 Paul die te Canton een onderh ud gehad heeft met M Kinley het politiek program van den toekomstigcn president der V Staten van N Amerika aldai saam ge v at Oomiddellgke herziening van bet tariefin gematigd proteetionivtischen gi sat voldocodeom de uitgaven voorden taatadieoat te dekken maar geen boitenfporig booge tarieven die bettroatwezan zouden bevorderen Heratel van de reciprociteitstractalen welke oad r het bewind van Harrison zgo geiloten Handhaving ran slle soorten vin geldop gondwaarde Bavorderiog van bet internatiooasl bimetallisme om te voldoen aan de beloftenneergeli gd jn het program van St Louis Geleidpjgke intrekking van de ygreenbaska zoodra de staatsdienst daarvoor eeuoverschot oplevert en een ander ruilmiddel inpapier of specie daarvoor in de plaau kaogaeteld worden Qeen nieowe uitgave sn hondsten belioeve van de intrekking van de greenbacks Misschien zal er iets op gevondenworden om de greeobacka te bei tem men toteeo deel van de reserve der Banken ten etudealdus de gondbasia van het mnntstelsel te versterken 6 Uitbreiding van het stelsel van nationale Banken om bet voor onafbankeluke Banken en filialen van banken in groote steden mogelijk te maken zaken te doen in kleine steden Deze msatregel zou tevens strekken om aan hst geld de neiging te ontnemen zich op te hopen in de groote steden 7 Beiuioiging ïn alle takken an staatsdienst Het gerucht gaat dat de Amerikaaniebe senator Waloott en de econoom Walker zich weldra naar Europa zeilen begevun om offioient te onderhandelen met Eoropeeiche blmetallisteo K E o Xj A 3 1 E 24 Professoren in de Medicijnen en duizenden Oeneeskandigen hebben rerklaard dat de echte Zwitserache Pillen ran Apotheker RICHARD BRANDT een nitatekend onorertroffen laxeermiddel z n omdat zg op zachte ngze verken zonder eenigen laat of pijn te veroorzaken daarbg zgn zg volkomen onschadelgk en goedkoop Wie dos Igdt aan verstopping gehrnike geen ander middel Niet andera te verkrggen dan in dooajea a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F B ris SANT£N KOLFF Rotterdam NIBOWB ZENDING Dassen Handschoenen EN PAItAPLUIES A van OS Az Kleiweg K 73 73 GODDA Beurs van Imsterdam 9 JANUARI Vrkn slotkn NlDaaliND C l Ned W S 9 i dito dito dito S 8 ie dito dito dito 3 101 Vi 8Vll Ho Si O il Ot udl 1881 8S 4 ItiLii InscHWjviug 1888 81 l 8 OosTiNB Obl in papier 1888 8 9 dit3 ia rilrer 1868 S li POETOOiL Obl met eoupon S dito ticket 3 ♦ BuiLiNB Obl Bianenl 18 4 4 dito GMon 1880 4 977 dito bii Bothi 138B 4 dito bg Hope 1839 90 4 98 dito ia goud leen 1889 6 dito dito dito 1884 I 104Vi SPiNji Perp 1 ohuU188l 4 J Tciiiu OeprO Mr lBen 1890 4 891 Geo iaenioR lerie D 0 öec Ie niag larie 0 lliif ZoiD Ara E p v obl 189S i Mlllco O il BuitSoh IStO 987 Tbmizukla 0 1 4onh p 1B81 ♦ i i Amvieedah OI iKflt eR 1895 8 100 BoTriaoAU St il Iceu 1894 3 7 Nao N Afr Hanrle iv aand 81 Arendeb Tab Mij Ceitifioaton 850 Dali Maatfohappij dito 650 Aro Uvpotbeekb paadbr 4 100 Ooil MO dor Voritenl aaod 84 s Gr HjrpoHeekb paodbr S 101V Nederlandacbe bank aaod soo Keil Handeimaatsob ditg 18 V K W k P O Hjp b pandbr 6 51 51 Kctt Hypotbeekb paadbr SVi 7 1 Utr Hypjtkeokb dito 8 i at Ooan sa Oo l Uong bank tand Btisi Hyp ithKkbaiik pandb 4 99 AavKiKA Ëqii t bypoth pandb 5 78 Haiir L O Pr Lan eert 6 as Nas Holl IJ 9roori Mg ain l 108 1 Mil tot Kipl v St aptr aand Ned Lnd Bpoonregai aand SOjI Ned Zuid Mr Spm aand 6 JSS7 dito dito dito 1891 dito S lOJ 1 lliul Sooorwl 1887 89 A Bobl 8 5 y 1 Zoid Ital Spn mg A H obl S 547 64 PbLlN Waraohau V oenen aand 4 16 Vi Ru9L Gr Ru s Spw Mij obl 47 S ll i Baltiarho dito aand i 621 Paatowa dito aand 5 77 78 Iwaog Dombr dito aaail 8 10IV Korak Ch Aïow Sp kap obl 4 1017 dito dito oblig 4 101 Almmi Cent Pao Sp Mii otil 8 9 Chio fc Jorlb W pr C v aand 145 1 ditodiloWin at Peler obl 7 1887 Dearer Rio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 101 1 Looisv Naab lll Cert T aand 7 Meiioo N Spw Mij lebyp o S 101 Mwa Kama v 4pct prnf aand U Vu N ïork Untaiiofc Weit aand dito Peno Ohio oblig 6 1041 1 Oregon Calif Ie hrp in goud t 8t Paul Minn li Hanit obl 7 1 76 1 106 Un Pao Hoofdlgn oblig 6 8 8 dito dito Line ol Ie hjrp 0 6 28 Cah oi Can Soutb Cert r aand 48 Va C Ball iNa leb d c O a 8 i Amitard Omnibua Mg aand 188 BotUtd Tram eg M ati aand o Nao Stad Amsterdam aand 3 107 Stad Bottordam aan 3 107 1 1 BaioiJ flad Antwerpen 13 7 8 l l 10S 1 Stad Bruaael 1888 iy 109 Hobo Tbeia RaguUr GeielUch t llB7l Oolia SlaatBleening 1880 6 181 K K Oo t B Cr 1880 S 1 Spanje Stad Madrid 3 1B88 s V Nau Ter Boi Hvp Spobl eert 1 110 BurgsrlUke Stand GEBOREN 31 Deo Gerritje ondera B van Tongerlio en P Eerdmaoa I Jan Geertje onderi P M Rook en J Keizer Cathariaa Paulina Maria oudera H H Kok en K Snaterae Comalii oudera C Eteeit baiien en T A van Dgk Fmo o onderi Ë Grendel en M Aviok 3 Margaretha Geertrnida ondera E J Nijkaup en G Snel 4 Adriaan Cornelia Henri ondera H van der Linden en C D Peletier Sara Wil helmipa oodera J F Signer en S W Blom Marinna Jobanaea ouden P Nonner ao G OeneoKelgk OVERLEDEN 2 Jan J T Daalmam 66 j 3 N P van Goch 7 iv 4 P din Hertog 16 m Advertentiën V Ondergeteekenden betuigen bg dezen hun hartelgken dank voor de vele betvgzen vaa faelangatelling bg de geboorte van hou Zoon ondervonden E F EHNLE N EHNLE HcEHaK Dl Qboot Qrmthhagt i Jaaqari 1897 V Voor de vele Uw un van balangrtalling ondervonden bg het overlgden ta Omida van onze geliefde Zoster ea Behnwdniater Mevrouw de Wed Mr A A tam BKEQÏïN IJZEN DOORN geb Evuin Busoua betuigen wg ODtan welgameendea dank Uit aller naam W EVBKINK BOSGERS Anhtm 5 Januari 1897 Oe ondergeteekenden betuigen door deze hunnen oprechten dank aan allen die blgken van belangatelling hebben getoond bg het aoo plotaeling overlgden van hunne innig geliefde Echtgenooto Moeder en Behnwdmoeder Mejuffrouw GEIIRETJE di JONG J SCHOLING M va MILD ScHDUiia E H viK MILD Oouda 5 Januari 1897 Met wederkeerigen heilgroet mgn dank aan allen die mg bg dea aanvang deiea jaara blgken van belangitelliag gaven H H DEBCESEN Oouda fi Jan 1897 Met wederkeerigen heilwensoh betuig ik mgnen dank voor de vele blgken van belangatelling den eeraten dezer maand ontvangen G C FORTUIJN OROOGLEEVEB Oouda 5 Januari 1897 Mgn dank en wederkeerigen heilwenach aan allen die dit mg betoonden met den aanvang van 1897 U OVEREIJNDER Een Heer z b b h h zoekt tegen 1 FEBRUARI 1897 te Oouda eene Qemeubileerde VOOREAUER met KOST en INWONING Br fr lettere Z Z aan VINK S Boekhandel Rotterdam Koninklijke Macblaalerabriek BE EOHISSM VA II van Schalk Co geveatigd te a GravenKage Uepplerttraal 9 en nabg de Regenteaaelaan Hofleveranciers VA Z U den Eoning vanBelgiS INDIEN GIJHOESTI gebruikt de TiilrA Allerwege bekroonde WneldbrroinidrSaperiorj DEÏÏIVEU Borsl Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cte TO Cta en 1 verkrggbaar bg P H A WOLFF Drogiat Markt Gouda E H TA MILD Veeratal B 126 ie Oouda A BODMAN Moordrala J C RATELAND Bos wop B V WIJK OudiwalcT TANDARTS E CASSÜTO I behalve ZONDAGS n WOENSDAGS Turfmarkt 171 Gouda