Goudsche Courant, donderdag 7 januari 1897

35ste ïaar ang Donderdag 7 Januari J807 No 7164a fiOmiSCHË GOIMIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 r reli a M Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd J3e Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Openbare Vrijwillige Verkooping De Noting £ i m MOOIJ te Lekketkerk al op DONDBBDAO U JANUARI 1897 middag ten ISt uar in dii HiaitosiK aan de Markt te Oouda Terkoopen Het recht vaoErfpaibtot Opstal TAN UET Perceel GHOND RNOOROREeHT kadastraal Sectie kbit no 1744 groot 20 Aren zgnde een gedeelte van den ringdijk Tan den Zaidplaspolder naby de Valbrng met den eigendom van de op dien grond itMmdi GEBOUWEN en GETIMMEBTEN BEPOTINQ en BEPLANTING Terstond te aanvaarden Het recht van erfpacht of opatal ia door Dgkgraaf en Heemraden van den Zuidplaspolder in Schieland verleend tot ultimo December 1904 voor 68 57 s jaara bj vooruitbetaling ta voldoen d termynen vervallende 1 Januari 1897 komt voor de koopera rekening H B In de aanplakbiljetten ataat abuaUvtlijle dat de verkoop plaata heeft 12 Jannari 1897 PDIKE ODDE W SCHIEDAMMEB ENEVEE Merk Verkrijgbaar bijl M PEETER8 Jz NB Al bewija van Boblhoid ii oaohet en kiirk ateeda vooraidQ van den naam der Firma P HOPPE Dma INKELiC Euxnab i kOMINKIJlkl SLoiiM i Kvi Ry C lll MISl lil WHS SI lll Rl l Agentuur bj de Firma Wed BOSMAM te Gouda NiaHTCAP aRAKoa UAXtJunim do Fmtemps NOUVEAUTÉS WU Tsnoeken de Damea die ons fdUiwtreerd modealbum voor het Wlnt paal loen noch niet ontvanien hebben dit ta willen aanvraffen aan JULES JU UZOTllT p rh Hetzelve wordt dan omgaand gratia franoo toegezonden Bestellingen van af 26 TaBoa vrU van aUa knstf n aan huls met 6 varbooging l ii iUI ikutoar tl Iniiilul 1 1 Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde weik Z Dr Retau s ELFBEWARli iG BoUandacbe uitgave met 27 afb Pros 2 gnlden Ieder die aan de verschrikkel e gevolgen van dese ondeugd lydt moet het lezen de oprechte ïeenng die het geeft redt Jaarijjka duizend van een iekei n dood Te verkrggen bg hetVerlags Hagasin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen intending van het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland m MAOGPê van iSpCt tot 24pCt BiuMm BouiUonhowhmte SOEPEN in CAPSULES zjjn verkrygbaar bg de Firma T CBEBAJS Gouda Vo r engros bij PAUL HOK Amslerdam O Z Woorhnrgteat 7 Kafhreinep s Malzkoffieishey Het groote aantal zenuwkwalen gezondsfe I offletoevoe9 ru anawbootdpi whoofdpijii af tot ia vaanfnasde kenteskanaa vnn apoplexia fl a ibaroata taau Sas g Btaad all iddaln dooi de mediaoho wetenaebap aaocswend Kont aaia dan illawaa tijd bomt 11a oor toa dat aij door h t gebnik nukeo v b don eosvoadifitm wea aaaalUk laWEa de boid eana pbvaMoglaofaa oBtdokkina rodaan beott dlo na bondordo proefoonlBcaa thana avaï de baala woroli TBrbr ld la aa tanrljl BJ In wotoniobappolijfca kringen da hooöta balaantalllas weit tevana aaao waldaad bUlkt ta aijn voor de aan onnwkiralon lUdenda aaanaSiïB Saaa teneeawljaa la nitfavondon door dra gawezen Oflloiov van Goaondbelt Dr Baaaa ValaaBMa ta rOabofen on UrA ap do oadarrtnding opgedaan In eeno te larlge praktijk Bnr waaadbaai n hol kMn Maaiui par ina woWkn nrMo aaMb lo aaana kali 1 par i a aMar aehltteronda naaltataa vaikrogai BiutadallÜk MUI feaa aaiaMwaaMÖI iao laKoil aiil jfet deüö gesooawllaa vaiaaa warkalük aomtterenaa raaaltatan varkrogan en all maakte aooveol opgang dat van au a gaaobraven watkj QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voorkiffliHB n gentiliii binnen korten ttti rMdi U ank ruMhanea ia Dit baelda tavat niet ftUMa VMt hal tfMto pnbllek ventaubw rwkluiag mtrent liM wHwn dei ueowm lhartpl jU iwnui ai reifB swubopict TiJlaB wïÊrêf ïütwwklnt mur ook rlndtmen dBwria wttaoMhamMUktveihuidollBani oit 4 M llMk bfadn dl aas d se geneeiwtJEe Kflwlii O n wmU S 3Skvt van tal raa frtnInahiUtea vaa kMnaplaataM reneeakaBdicen ondar walko P Iwirfl ntf dr rr rtaior aan de ilyEllnlak ta Parl t me Raapeaoat m Btelesrebar nad dr prahtlaeirMd laaMaliiAr aui Int fecankilniilBaa Mtlelit da Ohamtaa Saalttlaral dr Coha te iJtettla aroaimaan iiad dr r0id arti 1 idhllnaea Dr FeratMr i iaeahaar db eettar van hat haapttaal ta Aaen ahalnratk Dratalnriai Uataal Qiilenreli Bad Cm OuMMHd dr faneeabaar dlraatBiir der alvaao WafeHUeehe larMtln vtSr wrnmllldera ta Pariji rM St Neaerf 384 eoaaal en Aaehaabaoh nd dr ta fisrfa Dr Baafeitt am d artela Zlrknltt Okar alakaant IlibL Md dr ta Weenaa Dr 0 Beafavel te U Farrfira br Hd vaa daa ConMill Oantfal d byiUae al da iaaté In Frankrijk ea vele andeiaa lan aUen wier mmmmwutiml meer fmlndar Mtnvedaa 1 tmmm a nnwM htlKb M lU wurvaa de kenteekeuen ilJn eltrealeohe kaefdaUn ndralaa aehala hoordaljn Stoailanrifaiii gfeotajrlkkalkaarhald aalaagdkald apeloaaliald irabanalPa aarait M aafe hagelllkB teaataad Ttnter alle naken dia door beroerte retroiren werden aa aog UJtan aaa d jr folxen daarraa Moata virlaHMlaaan enverMoien tot tpreien iware tenpval meelalvTamkaa afl flieM aer gewrlektaa mal veerUuraadf aljii plutteli ka xwakte vanwakklnp van pehaaann ent énidjda neda ondar KenMaknndlf behandalbiE geveeet sijn maar door de bekAda middelaB di aaÜMndt en koudwatartxv wrijven eleotnaeeren HtoDmlool of zeebftden geen geneilnf liiuüfiac t kwaal Kerondm hAïaa as ten alotts z£l din vrcea veT l B voor h r ar an iuttaa reden hebben WMaaaTaneÜjonelen sla ifoh aanhoydetid anpitlp vealan verdeovlep in iMtlaafd baaH pija mal diliall liatd Mkarinpen en donker wardm voor de oepan drakkande plja onder bat vaarüoefdt lulling In da eorM bet voelen van krlabetlnp In en het liapen vatiFhendea en veetan aaa al aM drta r n hendea en veetan mmm m h uw categorien Tmn MaiairtlJifara ala ook acm Jong melijei lijdende aan bleaktiroht en kraebteleaabeld ook aan gezonla itlfll aan lange peraonen dre veel met hel tioold werken en geeatelUka raaoitta vlUan p aanvrajia keatalaeeanftwnoÖTwxondon wonlt ooiV voorkonian wordt érlagend aangeraden zicb het boven vermelde werkje aaa te aabaAn iutwaUc OD aanvrat kHfalHBaufkwBHiivM TnnHan nf Ht 1 Awatardam door M CLEHASr A Co Heilisnweg NANTEW KOI rF i on l R roN Undegracht bit de daaxibnt W ▼ giennlaeli mediclnate tentoonetflHhig ia de Ikr WelaamaBH aoba 0 JorU net da ÏËÜTeren Medaiilv bakrooBd SiïïïS v Patent H Stollen Ipotbeker Korta HMtaUM L Bai lil Pnï mm Mr ilaiii ga y riwimiii Warnung l er urOMKi Eiiitti mn umirt l iueiil H o tl errungan hut inlitsf lu têrtehlBilantn tefrflUt tten KHrfinhnnnHffn gagëban Masi ktuft Êhar jtaart i efit itclinr u H StoUeii im rwt urn dlrtct aOte ta toichtn f wnoa rf o iafl 1 alanin i ni§r Pfakit fwtt itebamtatmai auigehiftgtk S FnUHatm M ZeuffnUst tmit M I XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattande D HES en KIN D EBMO DES benevens UANDWEBEPATRONENC r lEDEBE WEEK TEK8CHUNT EEN MDMHER In ieder n t fc f mwwrte pUttea moAekronieU feuilletOM enz enz la Uitgave zonder gtU platen mat 8 tnijpalr en groola geknipte patr Por U nra LSB p poot 1 40 ie 1 ala de la uitg mat daarenboeon I gekleerde platan 1 76i 1 90 Sa Ie ISgekl pl aa t bijz gekn p bg bet e DO M MS 4a Ia bij bel Se go 1 gekn patr D kooMi lie een geklaard Iraaia faandwerkpstroon 8 n S 2B PROEPüuiiER EK wmm Km Uitgave fsn QEBB BELIITFANTK te i Oraimbage Wagenitraat 100 108 GebrS Stollwerqk s Chocolade en Cacao Doetaatigo door de nieuwste uitviodingon op machinaal gebied rerbeterde fkbrteatte eu uitsluitend gobruik van m lOn fijnste grondstuffoii gnrando erei len verbruiker vun Stollwerck s Chocolade en Oacao een nanbeveiensvfaardig fabiiknat nuuwlceu ig beflntwoord do aan den inhoud der resp Etiketten Dt irma bi hiuilde 27 Brerets als Hotlercravicler 44 Eore i iploma 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fgn febrika t Keeds 1SJ4 schreef de Accademie national de Paris Noua Toua dtaemona nna HadaiUe d er première clasHe en consideration ae Totre excellenta tebrtoatlon de Ohooolat bonbons varies eto oto StoUwerck t fabrikaat ia Terkrvjgbaar bij U H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederUtnd Julius Hattemrodt Amsterdam Kalverstraat 103 TrekkiBj Zaterdag e k LOTEN Stad AntwerpeacBeigie met Hoofilpryseo tbd E0 O00 m f m benevens een groot aantal prgzen van ƒ 12S f 7B ns De ondergeteekande bericht dat bg de firma A Brinkman dl Zn TIENDEWBG D 60 te Omuia verkrggbaar zgn A2 op welke Aandeelen men op 2MercUtg e k de meer dan bnitengewoon groots kans heeft de volle bovenstaande prgzen te trekken die teritond door mV worden uitbetaald üê o iciette uüalag der trekking wordtUrgUmd na de trekking franco tn gratie toegezonden Naar buUen franco per keerende post tegeti toexending vanpostwtsael of poatxegela D E C08MAN Amstsedau m Effecten FEAKSCHE STOOMVEEVEBU N Cheiuiscbe WasscheriJ VA tl OPi E tlEIMER 19 KniiskaOe SoUerdnm Gebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de He A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en verren van alle üeerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluohe mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar d ienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverid worden onschadelgk voor de gezondheid en volgehs staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek zgn de prgsan 25 gedaald Te stoomen goederen ala nieuw aileverbaar ia 3 dagen te verven goederen in esna week Wat tnwruving tagou litlii Pt H mafejak LendenpyDsn kortoni fc itoiierPaiii ExpellBr If at l et bet Ml mw san ta wonden tegen yëüënSeld Y t et das ataeda b iedat hniageijn r nl Br P8inlxpBHBf Prijs 90 nent 7Ii oeat an 1 25 de llaaob Voorlündsn Ui ds maeata Apotbakan en bg F A affioliter t Oa Ie Bottaldam Te GOUDA hg A WOLFF Markt A liih en DE LAAT en TAN 80N apotheker Markt o Het beate onacbadelykata en ge makkelykate poattmiddel voor Haaraa aa vooral damea en Klnderaohocnwark U de Appretuur van C M Myiler k G Serlla Beutli Str 14 Men lotta Ded Öltv op naam on tbbrtekamerk wtrnlaer b heoraa Wlakellen Ielekeeavett Hlaalerioa Ireaeriea eni e i a eraar eael by t euUmum Araheia SodelcH ONS GENOEGEN 4e AboiiBeiiient VoontelUiic Donderdag 7 Janaarl 1897 Koninklijke AÉfé MtMiiM Vereeniging gJ t jüi S ToeBeel Twee Kikappe Docliters Tooneelspel in 4 Bedrgven Aanvang half 8 uur M Gewone bepalingen en prgaas Druk van A BBINKHA fc ZOOK BINNENLAND GOUDA 6 Jaüuati 1897 nedtnBkoht ia alhier in boogen ooderctoni OTerl clf Q de bear W J Foriayo Droogleever oudnotaris eo ood Hd raD den Gemeeoteraad Met bem Terdiryoi atn bek Dde fi uur ait aD lameDleTiDg De iiear Fortugn DroogImver ae hek type Tan eeo onderwetaohro degelgkeo bekroawbareu defiigao notsriK Hfj gvDOOk daa ook gedarendHcyuelaDgeootarieele loopbaaa de algeniMDeaebtioK en bet onbeperkt rertrOQweD tbd zyoe talrijke cliëatoD wier raadsman fa was id alle moeieiyke gefallea Ook baiten ago ambt maakte hy zich veriieoitalgk door ajja ioawydiog aan zaken ao algemeea belaog Meer dac epu batfe eeaw had hg litkiog in den k delgken raad tbd tairgke fammiai iëo was b lid en in al die batrekkinKeu aam by de diiRnaii verbonden warksaamhadao met gver en naawKeKetheid waar Schoon voor lieb aalf wemig bahoehpo kannenda gaf hg staedi met miJde baad waaneer bet gold wet ta doen aau beboeitigen of wanneer ar aen beroap werd gednao op sgo ataan foor nuttige zaken of maaticbappelgke TarbeMringeo De joogeraa kannen alleen d ateeda meer gebogen gaatalte met het aarwaarde wi te hoofd dat evenwel werkwaardig helder bUef maar df onderen ondar one znllan de hengenia bewaren aan aen earlgk openbaar ambtenaar an o ge ereaaarde werkkracht en welmeenend raderlandar dia in de openbare zaak leveodig belang itelda aea eanTondig hargar dia me en voor tgne atadgeoootea leefde een oprecht ehriBten die hart had voor igne kerk en da minder badeeldan oader de broedaren Zgno nagadacbtaniB zal lang ia onze gemeente ToertleTan Ha an morgen ii te Bodegraven de trein van Woerden naar Leiden gederailleerd Geen peraoontgke ongelakken kwamen voor Radere bgzonderbeden ontbreken nog Zondag a i zal eane baitengewone vergadering plaata hebben van da afd Gonda van dan Nad R E Yolkabond in de zaaUKnnat ain dar Sociëteit 0ti8 Genoegen c def aveada ta 7 nor Punten van Behandeliog lageknmen stukken Plechtige ontholling van het nifnweVaandel Keaebonkan aan da Afdeeling Goada door den HooffK rw Berr P O Tb MalioKré Het Geheim van don Marcos 8 Zooals ik ja gezand heb waren er drie jaren ledert luyn vertrek varloopeo Ho y doet teven hq schenkt ook Toadael aan de liefde maar m n hi fde was zonder boop en ik dnobt dus dat tij uit m a bart verbaaoBD was t Wss voor de aorate maal dat ik een haven van Mexico aandeed Sedert ik K vlaeht wai had ik altyd voor or en geDomen om ntct in a a vadt rland terux Ie koraen dttnaal waren mijoe maatregelen door een anvoorzifce omataudiRhoid veredeld het schip had namel jk ten gevolKO van een bevigen storm van onderen een tek gekregen en de kapite n wu das wel geaoodzaakt zoo spoedig mogelijk een havon binnen te loopen om het te kalefaterea Ik weet niet meer wat ik daoht en gevoelde toen ik de kusten v a Mexico terugzaic een Boort van dronkenschap of liever van kramtzinnigheid maakte zich van mij meester en ik koesterde aleobti één wensch n n vadsr dien ik zoo soiiandelijk verlaten en dien mijn vertrok mi sohien in wanhoop gedompeld had we r te ziea De liefde was er niet v in t spel de gedachte daaraan kwam tetfs niet bg mij op Ik zeg het nog eens mgn liefde was vttoï goad uit myn hart verbanen Don Marcos ffaohtte weer een oogenblik zgn gezicht waa een weinig bleek geworden zjjiie wenkhrattwea freuatao liob aooder twijfel ten gevolge van D kan en Ptthtoor der Paroabie O L Vr B 3 Volkabanier 4 Toelichting Kiearecbk Ala Spreker cal optreden da ZeerEerw Heer T J Timmerman Paatour der Parochie van St Joseph By de giateren te Dordrecht door directenren der Levensverzekoringmaatftchappij Dordrecht gehouden aaubf teding vati bet bonwen van M heerenbuizen 68 beneden en bovenhuizen en 7 dubbele arboidt rawoningen op Rozenhof met bijbehoorende werken waa o a ingeschreven do r lao heer H J Ned rhorst alhier voor f 1 811 043 Hoogste ioBohövera waren de heeren Ke nder van t Ënde te Jlmsterdam voor f 1 913 600 laagBte de heer i J van Uiemsdyk Dordt voor f 1 510 000 Men meldt uit Wgh bg Daoretede van 4 Jannari Hi den verleende de Itaad aan de heerao J W Motgn te Gouda en F Uen i iu8iA lhi r aene voorloi pig uitsluiteoda concaesie voor den tgd van zee maanden tot het tabrieeeren an gas weihen tgd dn conciBaiooarii en zich tan nutte wenacben te maken tol het inntelten vau een onderzoek naar de levenBvatbaarbeid en de konten van oprichting eo exploitatie eeuar gasfabriek te dezer stede Te St oonhoven beeft de 20jnrige doehUr van B onder voorgeven hare familie in Nienw Lehkeriaod te gaan bezoeken da ooderlgke woning verlaten Tot heden is nog geen spoor bekend Vrydag 15 Jan z l in bet lokaal van den heer J v d Stam bötel Nenf € teBoakoo de 2de abonnements vooratelhog plaata hebben van de Vereenigde Tooaeetisten onder leiding van deo heer Joa van Lier met medewerking van Mevr Julia Cuyp ra van Lier Opgevoerd wordt de KneipkuDr bgspet in drie bedrijven voorafgegaan door jVorstenpIicht drama ische schets in een bedrijf Aan een particnlier scbryvan nit Soerabaya dd 9 Deoember is het volgende ontleend Wy hadden gedurende da laatste twee maanden vreeaelgk heet eo droog weder hier en van 0 Nov begon de rholera te woadeo Men zegt dat omatreeba 2000 iaboorlmgen eu 100 Ëaropeaaen meeetal Jcinderao ar aan stierven Wg z o voor twee maanden naarde bergen gegaan Sioda het begin van December is da regen begonnen eu de ziekU ia bgna verdwenen de herinueringeii die weder bij hem TerlevendÏRd werden lijj schonk zich een g aa wijn in dat hij in éuu teug leeg dronk Ik vroeg hernam hij mija ontilsg bij den kapitein aan 11 maakte eenige bezwaren om het mjj te reileecen maur gaf toch eindelük toe eu li t mq gaan Ik stapte ann wal daar mijn gordel goed van goud voorziun was viel bet my gemakkelijk dadelgk toebereidselen te maken voor de reis die ik over iend wilde doen Ik weet niet door welke macht ik voortKedreveu werd welk voorgevoel mij aanspoorde om haast te maken het kwam mij voor m die gedarende moer dan drie jaren btoedverwnnten en vrienden zoo geheel vergeten had d tt mijn btjzijn onmistiuar voor hen was en dat tk alg ik mij niüi onmiddellijk op reis begaf t laat zou komen Don volgenden dag verliet ik op een uitmunt nd paard gezrten San Blas Daar de weg dien ik te volgen had lana en eenza m waa daar ik bovendien cmstraeks twee bon erd oneen goud 1 by m j t ad Un vrij eaniieuljjke som dm door mij opg spaa d Was had ik mij van wapenen voorzie ten einde Ulijn leven ta verdedigen in geval men er een aanslag op mocht doen Bovendien is bet in Amerika do gewoonte nitt te reizen zander de middelen om zich onder weg to doen eerbiedigen bij lich ta hebben Ondanks mijne genoraene voorzorgen had ik geea bijsondere ontmoetingen ik reed met de meeste snelheid voort en hield slechts zoo lang stil als Doodzakelgk was ora mijn paard te laten uitruateu ea het was oog geen veertien dagen geleden sedert ik van San Blas vertrokken was of ik bevond mij raeds in bekende streken Hoe dichter ik bg den raitebo kwam des te msei Bamen nyas gajaagdheld Giflteren stnod voor de Arrondinaementareebtbaok te Rotterdam o a terecht 6 G 22 j ar kleermaker en C C B J 39 jaar ntoffderiier beiden zonder vaste woon plaats Hnn werd tan la te gelegd bU zoaden zg dan 7en November j l te Gouda te tarnen en iu vereeoitiingeeubandwaKen loebehooreode aan Ggsbertua Kooj hebben weg eoompo althans als zou pn zy op gsDOemdeii datnm te Gouda of te Waddiuzveen to zamen en iu vereenigiog opzottetyk een handwageo toebehnoreade aan Gyabertufi Kony welken handwagen rg onder zich hadden gakreg n doordien de Ie die na daartoe vooraf mat den 2e if praak te hebbeo gemaakt ta Gouda van den zoon van genoemden Kuoy bad gehuurd wedarrecbtoiyk zich hebhen toegeëigend Da e bek een joogtoenBcb dat zgo justitiabele loopbaan ta Rotterdiim begoo eudHrgtou tot 3 November jl eeo ge vaa ge o intra f vau 6 maaodeu hem wegens diefstal door de recht bank opgelegd tarwgl van do 2 nit de voorlezing van een exiraet voimis b eelt dat hg tot 8 April 1893 eu jaar ia de gevaugeni doitr bracht ter zake au vaUühheid in Keaebrifte AühC getoige werden n deze zaak geboord Ho wel uit de ve tearing van den beetotene bleek dat de banitwagen in qnaaHie in deo rroeg u morgen van 7 Nov mber uit de Naaierstraat vaar hij vóór de wagenverbunrderg van Kooy stond moe t zgn tekaapt beweerd da la beklaagde dat hg deo wagen Herlgk had gc buurd eo wel onder voorwenüsel dut bij door een s areumakar aan den Kleiweg was gezonden tJg moest echter toegeven dat bg getracht had den wagen voor f 5 aan een Bmid te Waddingiveeo te verkoo e De 2a hakt die wat zgn kleeding en aitertgk aangaat betere dagen moet hebben gekend dan zgn coofratHr verklaarde dat bg van de geheele goacbiadeoia voor zoover betreft de betichtiging van diefstal of verduistering mats afwist Iu geen geval bad hg met G dien hg vó Jr den 7en ep het politiebureau te Gouda waar beiden overnachten leerde kennen seoigerlei afspraak gemaakt De smid K D Rooy te Waddingaveen verklaarde dat G bem deo wagen dien bg aan het merk als het eigendom van O Kooy herka de te koop had aangebudeo Getuige vertrouwde de laak niet vooral niet loen 0 ham vertelde dat er hniten iemand atond te wachten die met hem de opbrengst on deolen Bg hield zgn bezoeker aan den praat totdat de inmiddelB ontboden pohtte was verpofaenen Uit da verklarioaen van andere getuigen bleek dnt beide beklaagden met den hnndwageo de reis van Gonda naar Waddiagsveen hadden gemaakt bg welke gelegenheid d 2e en mijne vrees toe en des te meer zette ik mijn paard aan Eindt lijk bereikte ik op zekeren morgen een chaparral 2 die hoogstens tien uren van Vkders woning verwyderd wss Ofsobooa mijn paard vaa den la gen tooht vermoeid was kon ik took de hoop koesteren dat ik tegen den avond het einddoel mijner reis zou hereiken Noolitans s heen het dat ik den afstand dien ik nog moest aflrtggen verkeeid harekend had of dat mijn paard meer afgemat was dan ik wel dacfat wunt het was at over tienen tor n ik een o no 8 uitreed di t zich omttreeka vijfhonderd sohreden van den rancho bevond waarvan ik in de verte het Uol t reeds zag flikkeren Op bet gezicht hiervan drukte ik mijne ap iren in drt zgden van nf yn paard waardoor het nog üvui at zgn krachten inspande en zich in gnlop zette Eunaklaps verdween iitt licht waarop mqoe oogon onafgewend reveatigd waren Ik weet niet bon het kwam maar oawillektiurig ging mjj oen huivering over de h den en werd mijn voorhoofd met een klam zweet bedekt bijna op hetzelfde oogenblik hoorde ik twee geweerschottin zuo gauw achter elkauder loss n dat het bijna den sobijn bad dat het er maar tón geweect waa daarop stoven mij O nige paarden in voilo vaart als waren het sojiimmen voorbij Ik reed nog sneller naar den raneho toe mtt het sombere voori eroel dat my eenig ongeluk boven het hoofd hing ik had bat huta juiat bereikt toen myn paard eensklaps een zijsprong deed en mfj tot een zandruiter mnakte Gelukkig had ik mij niet bezeerd ik stond veder op en liep net mijn geweer ia de band naar den rsooho toe tsrwyl ik mijn paard aan lyn tot overliet lot een vonrbgk aoger had gezegd dat zg in laatstgenoemde plaata 10 mud aardappelen moe ten ontvangeu Bet O M bg monde van mr J K H Ëridarlein was van oordeel dat bier door beklnagdeo te aamen en in Teraeniging diefstal was gepleegd o reqnira rde iegen ixder gelet op hnn ooganstiga ankactdenkeo een jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger van den en bekt mr Ë Hollander aebtte bek aob lo ken laste gelegde aiet bewezen evenmin de kan laite gnlegde vvrduisleriug daar man hier slechts van pt iog tot verduiMkariag kan spreken en coneladeerde tot vrgspraak Ur M Ma Van Valkenburg voor den Se beklaagde ambtshalve optredende ging de geleerde aauwljzioeaa stuK voor aluk na eo vond hierin de feiwo in een ander Uchk beschouwende aaniwidiog tok een eonoluaïe kot vry praak Tei zake van diefstal van aan onderbroek eo een handdoek op of omstreeks 14 Aagnstoa j l tea nadeela vhp Bermanas Nieuwnuhaifen te Moerkapelte gepleegd hadden zich vervolga ka verantwoorden A C 25 ja tr arbnider en zgn pchtttenoote A Deo B 28 i ar beiden te Moerkape te woooaohtig Beide Iwktaaitden oulk udeu bek ten laste gelagdez oeendraehthl nogalgk bewerende dat hek goed in qoaaatit bun eigendom was Dasö bewering weid echter weersproken door ettelgke getuigen nik wief varktaringea bleek dat bet goed afkomxtig van iemand die door een beroerte was getroffen uit dient woning werd gestoten Tegen elk der beklaagden eitcbtaZ E A eea maand gevangeni straf Uikspraak over l dagen De krygsraad te s Gravenbaga veroordeelïle Th L T R kanonnier bg da artillerie in structiecompagnie in garnizoen te Soboonho ven tot éeo jaar gevangenisstraf met oniaegging van bet reobi om bg de gewapende nacht of aU militair geëmpluyeerda te dieneo voor den t d vau 5 jaren t r zake van diefstal waarhg de sohnidige zicb den ioefrang kok dn plaats des miadrgfa heefk versoliafk door middel van een valseben sleatel Beklaagde bad met een sleutel voor de scbooltokaleo beatend de deur der cantine morgens vóór de reveille geopend en nit de kaa dier cantine f 14 geno meu welke kaa dei avonds te voren beboorIgk was afges oten en waaraan hek slot bg het onderzoek tos hiog tl F marinier 3e kl ia garnizoen te Rotterdam kot 2 maanden ger wegene militaire detentie ter zak vau Ie desertie gevolgd door arrestatie en M J L kanonnier bg hek 3s reg ve t artill ri te Qorinchom tnt 4 maan londer verder aan h m t denkan Op den dreeipel van bet buis gekomen stiet ik in do duisternis tegen een voorwerp aaa dat mij den weg versperde Ik bukte t was een aensok die oobewegel voor de deur lag uitgtstrekt Mij jb banden waarmede ik htm bataat had waren met bloed bezoedeld Er wal een moord gepleegd Een oogenblik tang bleef ik van wbrik vented s aau daarop Vermande ik m en anelda hel huia binnen Op hetzelfde oogenblik hoorde ik hel overhafan van den trekker van een geweer ea kreeg tk eeri Bcliot vlak in myn liorit Vuderl vaderi ik ban hetl riep ik uit E n kreet vbn wanhoop nas het antwoord pp dfetM uitruup en vader want niemand nodt rs dafi h j had hel geweer afgeschoten snelde naar m to a Ving mij in ziJDo armen np Ik viel in onmacht Hier hluld dou Msrooi op en slaakte fM dlepeft zuaht Buiten was de orkaan meer en meer ta hevigheid toegenomen de regen kUit rde teiten da glazen de wind floot door de tskkeo der boomen die met een onheilspellend getuid tegen elkander aanz vaepten e golven werden me geweld caar het strtml voortgestuwd en de donder deed zijn ourverdoovend ge rommel hooren 1 Ongaveor BO O gnidim van nxe munt i Bosch van steeneiken CS Bergengte C r v rvoV