Goudsche Courant, donderdag 7 januari 1897

Ülrecte SporwegverbindiDgeD met GOUDA Wisterdlenst 1896 Aaogevaogeo 1 October TUd van Greeowlch S0DDA 0TT1KB1U 8 50 1 87 1 10 0 88 10 17 4 804 87 f 8 4 e e i ll 1 8 4 8 4 18 1 80 8 8 10 8 UOTTIXDA M fi o D O A 10 1 11 10 11 17 1 40 1 44 1 80 8 44 4 11 I0 1 40 0 88 10 87 8 17 81 7 85 8 11 18 11 47 7 10 7 48 8 18 15 GODDl DIN HIAB Sakda ZmnkniienUoerkapelle Zoatcrmee Zegwiard Voorburg e Hue O 8 15 8 8 10 1811 18 11 16 18 18 11 18 1 41 8 47 4 48 B tl 8 04 I ll 7 10 7 49 MS 8 64 B4 10 1811 Ut 1 48 8 47 f 11 80 11 40 4 67 01 1 X U T 5II 5I 11 41 18 1 5 08 laS 10 16 T 8 07 I ll f 11 65 1 5 6 8 f 8 18 i 10 17 Hl£W é VDk Hl 6 48 7 80 7 48 8 60 KI 48 10 1111 86 ll ll 1 86 1 44 8 40 4 10 4 81 6 18 6 117 18 7 51 I8 I ll yesrb 6 58 10 17 1 41 4 1 8 18 84 Z Zegw8 8 10 88 1 66 4 68 8 80 48 ZeT i 8 17 10 41 8 01 5 04 8 8 0 6 iHi ll 1 1110 7 10 41 II 11 4811 411 10 S ll 4 17 6 15 6 511 11 1 M 7 60 8 81 O HIO SS U l 11 48 Gouda 8 IS7 608 18I 18 8 47 10 1110 6411 06 I U T K 1 0 H T O C o A 10 16 10 88 11 88 18 1 0I Sü 10 88 11 66 18 84 4 110 48 4 14 lO tl U IO 11 11 t 8 41 4 87 5 17 l B A U T E I O B T Oaada 5 10 8 87 7 1 7 61 8 11 ll I ll 10 1 10 17 11 15 I IO 1 17 4 41 6 5T 8 66 8 81 10 17 lO M udiv 6 45 64 11 14 1 87 7 10 10 84 Tggnlaa 8 68 7 8 8 11 t H 17 7 118 48 10 41 VMgkl 1 18 I 7 41 8 88 64 10 5111 45 1 17 8 01 8 50 5 18 5 T M 1 4 11 07 t laar teitirdaai f Kopt Ifggnidig uu A A M T M J A M 10 17 10 1 e UDA 1 UITIKDAM 9 nO 7 UelO 4 U AM8TIIBAM aavDa Assstvdaa I It 7 11 8 18 9 10 49 M M 4 48 6 18 Chmda 7 91 8il9 9 14 10 10 11 11 18 88 M M M T 40 Iaat tl Olaada Sah aoi vji au aMit bM op e 8t 1 14 9 17 10 10 1 8 1 18 I U I Mf pt te Kootdt rp LeMsshendam en Blaysw k EnUswag ea Bakaadaip dainlit gavolgd door arrMtati Bkii tobrijft uit Btigftttbacht dd 2 Jsn Da niaawjaara oollieta bedrog io date gamaanla pi m t 329 Toor walka lonii aaa btnoeitige gesiDnea eaat oitdaeHag faa brood iteankoten e beeft plaats gebad Bedaakt TOor bat beroep bq da Ned HerTormde Kerk te Peraii door di D A Boe van Gtaaraate ie Z faBbaiEeD Te Spaaradam beett een vad4r aaagifta gadaaa vaa de geboorte vaa 190 23it kind waarvaa er 15 ia levea w a 1 Oalakkiga kerel I JBea bnitengawooQ politieblad bericht E n ukere J H Orerberg pleegde dea liften Janaari mansleg te Steeu wykimoer CoeTordea Hg it ledert Toortrtaebtig waar ebgnlgk met bet doel om licb oaar Amerik in te ubepea Orerberg heeft onder uob een pee ten name raa Hennanoti Meiodar onder wolken naam hg reïmoedelgk reilt Hg ia 21 jaar Opsporing en aanhouding vorJi Tarcocht en oaniddelgk berieht aan dea offieier van justitie te Bg da behandeliDg van de wft op da Uiddalan is ia de beide Kamen der Staten Generaal bg den miniiter van Financiën aangedrongen op wegneming der beswaren waarover by een deel der aeagozeu reeds lang wordt geklaagd in de eerste plaats werd geklaagd over den aoagne vaa vraofateDiappeD De vraehtentaelt hter te laade waarvoor de bodam ia vele streken soo gesshikt is soa nog meer toaaemen als die aeogas werd opgeheven De inistar heeft in dit oplicht een sear bevredigend antwoord gegeven Bg hoopt aooals hg de vorige week i i de Eente Kamer leide binnen korten tgd een wetsontwerp io te dienen dat aan dit rechtmatig verlangen voldoeniug geeft De aaak is nog niet geheel in het reine gebracht maar er is alle hoop dat bat binoeakort lal knanen gescbieden In de tweede plaats de vleMefaacegof waar vaa de heffing tot oagelykmatigheden aaolfidlDg geeft Ook de mioiater erkende dat verbetering hiervan een geweoichte saak is en dat hg baar niet nit het oog verliest H j gaf toe dat de wgta waarop deis acei n geheven wordt hoogst onaaagenaam ea bedroevend is sfets dat 100 onregelmatig werkt moet fao lelf oanletdiag geven naar eene solatia te loekea die de beawaren opheft zootaair nog aiet kan worden overgegaan tot afschaffing c van den gabeelen aeeyoi Tot dasver heeft de minister echter nog geen doelmatige oplosting konoen vinden Zgn verklaring dat bg den moed niet geheel apgaefti geeft intoiseben nog de hoop dat de oplossing aal worden gevoaden Laten de balanghefabeDdea aieh inipaoneo den minister daartoe denkbeelden aan de band ta doen I Naar aanleiding vaa versehilteode klachten baireffiDde de sleebta hoedaaigheid vaa boishondelgka laabta sesp hebben wg op vgf verschillende plaatsen van de hoofdetad t g groene aefp doen koopen en deae aaa een aaawkearig qnantitatief onderxoek onderworpen Ook van elderi werden monster onderaocht Hei resnitaat deser onderaoekiagen was dat alle soorten met meerders of mindere boevaelbeid aardappelmeel varmeagd waren Wg achten het in het pnbliok belajog wan sohelgk hierop de aandacht te vestigen Het is ons vooroemen biBnenkort deae proeven te herbalen en de volledige anaijses m1 da merken resn de nam n der fabrikanten te pablioaHren Wg geloovsn dat bet pnbliek recht heeft laep te enivaogeo wnar het die vraaxt en niet een mengsel van leep met voor het waisebea leheal aattaloos meel Oaada M 7 11 I SO iM 7 11 8 47 Hicawaikeik 7 11 8 14 kpaUc 9 7 48 1 1 Ratteedaa 7 7 ti 8 88 1 10 Botlardam 4 88 8 51 8 3apaUg t B t 8 Nieawgrkgik 8 14 8 11 Ugerdnikl ia I ll 8 19 i l7 8 18 0atfa 4 17 Sell Mbld V d Verv Da niaawa Kiaiwet heafl ia dea Haag raedi aea begin van nitroeriog gekrepin De Bargemeestar brengt den inbond der voornaamita bepalingen tar kennis van de ingesetsnen met aitnaodiging van de manaatgke inwoners om óor 16 F broari ter gemescte secretarie aangifte te doen ter bekomiog van het kiesrecht dat ingevolge de wet moet worden aangavra Op 31 Deo 1896 beeft te Berign deoaderteekeniag plaatt gehad van een verdrag tossebenNederland en het Doitsche rgk tot regelingder waderkeerige nitlevering van misdadigers St t Naar het Volksdgbld c verneemt heeft de weerbarstig schatter J K v d Veer te Middalbnrg door den Mhoitersraad veroordeeld tot vier Rsldbaetaa van f 15 elk wegens het niet voldoen aaa de oproeping om aga wapenen af te balen tegen dte voaniisen booger beroep aaogeteekead bg Qed Staten van Zeeland Te Dordrecht aal in Jnsi Jali ea Aagnstns a s een nationale teotoooBtflling van ogverbeid en knoet worden gehooden ailgeschraveo door de daar bestaande vsreeaigiog Voer Vak sa Koost In navolging vaa Oad Holland aal bg de tentoonstelling een Ood Dordic worden gebouwd Met de plan teekeolngen van dit Oad Dordtt is maa bgoa gereed latonderheid wordt er naar geetreefd soo getroaw mogelgk het Dordrecht der 17e ecnw met zgae schil dernchtige hoekjes en ae historieehe gebonwen weer te geven Zoo worden behalve bet oude stadhnii o a geboawd de Kloveniersdoelen waar da Synode in 1618 en 19 gehouden werd het bais Samioa waar Aelbert Coyp gewoond heeft ena Nog deelt men omtrent deae tentoonitelling mede Op een versoak aan den Fraaicben eonsnt te Rotterdam om sgne regeeriog op de tentoonstettÏDg opmerkaaam ta maken werd door dea Fransohen minister vaa haitenlaad ehe sakea in aaa leer beleefd schrijven geantwoord dat bet versoalE ter keonis was ge bracht van de ministers van handel en openbaar ooderwgs en dat eerstgenoemde de aandacht der Franacbe kanstenaarien iodustrieeleo op de tentoonstelling gevestigd had In de vargaderiag van hst Brood ea Koeken Banketbakkersgilde St Habrecht €gebon dea op 27 Dec 1896 in het Gildehoit te Amsterdam is de volgende motie aaDgenomen De vergadering gehoord de gebonden bsftprakingen omtrent afichaffiog van nschtarbeid voor de bakkers is van oordeel dat op afeebaffing van dien oachtarbeid behoort te worden aaogehoudea doeh meeat dat geen vruchtbare pogingen daartoe callen kannen worden aaogeweod vóór dat een wettelijke regeling van de Zondagsrost getroffen is weoseht daarom de Hoogd Rfgeeriog op te dragen 100 ipoedig doenlyk een wet tot stand te brengen tot af chaffiDg van nacht rbeid sn waarborging dar Zondagsrust £ en saer baiteogewouen nitêprsak too schrgft men nit Londen aan da Tet i werd hier gegcvea door een IgksehouwioKSJory een aitspraak die gistarea bg de eshjuwiog met bgv t werd begroet en dte beden door ante peri ten eterkste wordt afgekeurd Deae nitspraak is in de volgende twae woorden die reeds een tegen spraak in tlah lehgBea te sloitcn gereebtvaardigde manalagc vervat en heeft etrekking op een gevangene uit DartmeorPrison die igne pogingen om agne vrghsid iarag te winnen met den dood moeit boeten Het gebeurde op de volgende wy het was een opgemaakt plannetje Drie misdadigers na vsrsehillende straSbn Toor inbraak ondergaan is bebben waren tot 12 jaren tnchthnieitraf veroordeeld gewnrdea het hun ffangewesen verblgf ww de villa ll li 11 18 1 80 lt 88 11 11 18 8 t 48 11 88 11 81 11 18 11 81 11 41 11 81 8 56 81 11 11 8 81 l tl 10 1 1 88 10 48 10 4 0 80 10 11 6 tO 7 11 11J8 8 18 mi ia Dartmoor die voor dat doal gabraikft wordt Beu ploeg gevaogeoea verriobttea hoa dageIgkschea arbeid op eea laad aeni emgleavaa het taohthaia verwgderd en ongatwgf ld waren da lekkerogen van de Kerstmittafel voor hec een te groote verlokking dan dat zg sich met het gevangenismiddagmaal tevreden konden stallen Zg namen de vooriorgmaatr el wat aand to den aak te doen hebeen moest disaen om den bewaarders in da oogen ta werpen zoodra het oogeoblik guaitig was Ia bet laud waar maa werkte dat eeaigseins moerassig is werd het op eea gegeven moment aeer mistig en order werd daarop gegeven naar de gevangenis terug te keereo De gevangenen stonden echter aog naawelgks ia een rg toen drie man op eens nit de gelederen sproogeu en sieh ait de voeten maakten De gewapende wachters riepen bon direct terng en vorderden op strafie ben neer te schieten dat sg onmiddellgk terngkeerdeo Oogelukkigerwgse moeetaa de ootsoupte manoen ovbr een lagen nuDr klimmen voor ag geheel vrg waren waarin twee hoaoer dan ook werkelyk staagden maar vaa welken unnr de derde levenloos naar beneden plofte nadat zgn lishaam m t verscheidene kogels doorboord was De twee anderen werden in dien tusschentgd vervolgd ea schoten op icboten werden gelost doeh sotider de vlachteliugen te raken wmrvaa er ten laatste nog een werd gevat de derde wist sich nit de voeten fe maken en dit moet hem niet soo heet laitig vull n igo want door den dikken mi t wist msnvolitiekt niet in welken riehting men den vtaohteling moest nasetten Hg was dos vrg man een sgner kameraden werd na een hevige worsteling overmaehtÏKd de andera verloor het leren en il dos voor goed vaa zijn arbeid vrg De correepoodeut van bat Handelsblad bad deo oudejaarsavond gezellig doorgebracht in huis en te t D twaalf anr begaf hg zich naar de City Dan schrgft hg Anders ligt se daar doodsoh in het late avonduur der haedelsstad maar nn was er laven vroolgke meoicbeu dringen door de straten ea naarmate we het krnis op den Dom beller cagea glinsteren werden we sneller voortgestawd door den stroom Weldra waren we vas ekneed ïo de levende klauw geen iprake van vooruit of achterait alleen als de politie met den sterken arm drong kwam er bewegiog in de massa want allen badd D hut oog gevestigd op de gulden wyier dtr kerkklok die al d ehter en dichter kwamen naar bno ombeliiog op het twaalfde anr Toea er nog weer een minuut meest verstrgken vowdat 96 werd nitgelnïd door de twaalf il en werd de menigte itil heel stil er werd niet meer gelacbeo de jokkerogeo hielden op bet gebabbel veretorade en op een flaistereodeo toon boorde men rondom Zoo meteen slaat bet Het sloeg en tegelgkertgd klonk Je dondor lag van een kaoODscbot door de loeht Nog even hield het iwggen aan waat uit de open kerkdeuren droagen orgetklankea hsllslajab singeo naar beiien dan een galm een kreet een eindeloos missohieo van dai aenden stemmen een hoerah dat den metalen moad der klokken byoa deed verstommen een baudschndden een kasien eenwenecben een uitbarsting van iogthoudeoemotie alsof brniaehende wateren knellen doorde open slals En toso het oogeublik van jabelen enwenschen voorbg was toen de terugtochtbegon om voort slaitingsonr te gseu klinken op den eerstgeborene gonsde van dnisenden lippea het Anld Lang Syne dateohte volkslied t welk den Sogalsabman altooszingt wanneer hst ign hart vol van vreugdeil 8 1 1 51 8 14 7 17 7 15 6 10 4 40 4 60 4 67 6 04 5 10 DEN 1 64 8 01 8 08 14 8 0 4 04 4 88 mreeht 8 88 7 8 8IWocHen 8 88 8 11 üudewaler 8 1 Souda 8 81 M 10 10 Zoo b on 1897 en al daibt ik met verlaogeu en Beimweh aan den Oadejaarsavoad saoals we dien vroeger vierden ts Amsterdam ia da koesterende intimiteit der familie toch genoot ik vaa die openbare betooging Het ttasB van het onde bet komen van bet hart aienwa verwekt in mg aea aakasahi emotie het was alsof ar eea oaaiatelgk klopte vel faoa r ia de geheele werdd Meu meldt nit Dsn Haag Op deftig eenvoadjge wgze werd gisteren op de algemaeoe begraafplaati het stoffelgk overeehot van deo gep generaal majoor dar cavalerie A L T A Griiapt ia de familiegrafkelder oedergelaten sereotien kransen en aaders btoemitukkeo dekten de kiat Tot beo die het stofielgk holael eea laatstea eerbisdigea groet brachten behoord de chef van het Militaire Huis der Kooiogia adjudantgeneraal graaf Du Mooaeaa de opperkamarheer baron Hardenbroek vaa Bergambaoit ea jhr Van de Poll adjudant van den inapecteur der cavalerie en dezen bg depleektighaid vert enwoordigende de gap generaals Matthes Da Posson Holtuis sn Vaa Bel baron Taets van Ameroogeo hofmaarschalk van wglea Prins Hendrik de gep kapt ter see van Haersolte het lid der Tweede Kamer Guyot en baroa Maeksy lid der rekenkamer De heer Havelaar directeargaoereal der posteryen prak een woord van daak nameos de familie voor de betoonde belangstelliag btj dexe plechtigheid welke geheel in den geest van het verlangen van den ontslapene een 100 eenvoudig mogelgk karakter moeet dragen Bultenlandsch Overzicht MaftodegeTODd liepen er Ie Kame eer onroetwekkeode berichten orer deo geBondheiditoeitaad Tea deo Pan Ze bleken e enwel Tolgeoi deo particilieren oorreipondeot tab de Standard sger overdreven te aga Waar ia dat pani L a XIII den inrloidoodeivindt Ten di Termoeieede ontTangitenToa Keriitinie en Nieuwjaar De doetorenhadduo aalk reedi Toorsieo en daarom Z H Teraoobt tniieheo beide ontTangetea eenigeroHt Ie aemea de Paal beeft daariaa aieliwillen weten No komt echter de reactie loodat een paar dagin rait itrikt ooodiakalgk wu andaar de alarmeerende gerncbteo Hea moet niet ait het og Terlieien dat de pau zeer ood ii en d t hg de grooteta Toorciofatigheid io acht moet nemen Maar dit TOortoodig oagernilbeid niet gewettigd ie blökt nit bet feit dat bij Miandai den kardinaal Bampolla en eenige prnlateo berit ontTingea Tc Hambnrg blijft de werkitaking onTcrandcrd Toortduren Men hoadt bet Toor uitgemaakt dat bet beioek aan de haven door dea erfpriue Van Meiningen ten doel beeft dea keiur omtrent den toeitaod in te licbtcn Op den daar nbynt de regeling ran bet baveaTerkeer op den tegeewoordigea TOet onhoudbaar Meer en meer wordt erkend dal en deel der grieren ran de bootwerkere gercehtraardigd ii namcigk rooriooTer ig op werktgd ea bet Tcrioer t d en naar boord betrekking hebben De werkslak ri geloaTcn het tot ba f M art te kunnen nilbondco Te Aarhuai weigerden de bootwerkan eea leilicbip met Ignkoeken nit Hambnrg te loi en teneg dg eigenaeis rerklaardeo gedorende de werkitaking aldaar geen lading uil Hamburg meer te onkTangan Toen deae rarklaring geweigerd ward legden 200 il 300 arbeiden het werk neer Ook te Stettin hebben de bootwerken ggweigerd een itooniMbip ait Hambarg te laden Dg Eugeliehe olk menner Tom Manu beeft ÏSaterdag weer SOO pd tt aan de wcrkitaken te Hamburg toegezonden meirindeele b eengebraoht door de Eng Tereeniging eau taacbiniiten Volgeni dm oorrmpondent van de eFraakf Zeit bebben Hambargiche exportfiraa i eeni Tcrgedering gehouden teneinde te bcraadilagen orer m ddelen on de rersending der biiohikbafc warea beter te renekenn Bat ii Mhter niet bekgad welke beileilga ir op dia rargadericg genomen ign 8 85 8 41 8 61 7 61 7 6 1 8 8 18 8 1 57 10 4 10 11 10 18 10 87 10 40 11 11 4 8 10 7 16 8 5 8 58 0 17 8 17 1 84 0 41 10 6 11 10 i n 7 47 1 54 e 10 01 8 16 lO OT 10 4 i a 1044 5 47 8 47 7 45 7 16 S M 9 07 10 N f 9 tl 10 14 s SS ff 1 18 1 41 0 49 11 10 lelAPTT 9 01 U4I 7 41 Te Hambiirir egn in het afgeloopaa jaar oangskomaii 10 477 schepen met 6 445 000 toni lakoad In 1895 waran da agfart 9M3 tthe p 5 254 000 to Ia de haven van Antwerpen amvaardeu 435ö sehepsu met 5 820 669 ton tegen 4668 met 5 a38 360 toas io 1895 Voor beide havens dus oen aaniienlgke vooruilgaog maar se werden toch door Rotterdam overtroffen Daar bedroeg de toenemiog over één jaar 765 schepen sn 777 000 t u sflade Vy pCt voor de hepen sn 20 pCt voor den inbond Op den laatsteo dag de jaari kwam jaiai het GOOOsU saesehip vdor Rotierdamden Kieawea Waterweg binnen Herinnerd ag nog dal lo Amsterdam löOU sMeehepen werdea ingeklaard tegen 1576 io Da verkieriogea voor den Franeehen tsenaat hebben de hoop vergdeld der radiealen die verwachtten dat bnn staatkunde soa aegevieren en dat de uitslag eeo populaire demonstratie tegen den Senaat loa sgn Die Terwachtiog is ttedrogea Bourgeois is io bet oogelflV gesteld de Setiaatskiesera hebben de houding goedgekeurd door het staaUlichaam tegenover Bi ad en Bonrgeoi aangenomen Hst wordt door alle gematigde bladen erkend De Figaro aegt Een partg die in hst geheele land een soort oproerige beweging tegen bet kabinetMéline onderneemt en dao hst resultaat heeft dat er van haar honderd eaudidaten si chts twee of drie worden gekoxen inlk een partg mag geen aanspraak maken op de aar in het Kapitool te bestggen en de gaden te danken Sa in deo Siècle achrgft Yves Guynt Hat land heeft Maandag doidelgk doen uitkomen dat bet geen reaotie maar evenminrevolatie wil De radicalen bonden fioh alsofag jniohen kunnen over een overwiooiog Zgverzwggen het aantal en wgun sleehts op denamsn bon triomf vinden ig vooral in denederlaag van Ooostans en H brard c Bourgeois heeft igo rol uitgespeeld en cal ïoortoopig wel niet meer optreden zooalii de Figaro aegt Sr lal wel eenige tgd vcïorbggaan voordat men opnieuw deo heer Bourgeois aal voorstellen ali den noodigeo hervornsr of den redder der maatschappg Drie der voornaamste bladen te Madrid de Heraldo Imparcial en Correspondeniia hfbben besloten honne correfpondentea op Cuba terug te roepen omdat de eens nr het toob onmogetgk maaktr jaiBtd en oupartgdige bericbteu over den opstand te pobliceureu Dit benluit is het bet gevolg van bet io beklag nemen dier bladen wegens de artikelen waarin bet beleid van generaal Weyler werd gec itiseord an de kuoeiergeu io de legeradmiuiHtra ie werden in het licht geiteld Het Upaanscbe publiek sal hst dus voortaan mesten tellen met de offieieelo beriebten die de ondervinding heeft het geleerd uiet altgd betrouwbaar agn Sagaata de liberale oud minister prefident heeft den laatateu tgd io interviews herbtaldelgk de politiek aaogeg ven die de regeering moest volgen om aan deo upsiaod een inde ta maken als ds liberalen maar aan bat bewind wuren dan sou men eens aien hoe ipoedig alles terecht kwaa Bg het lezen van die beaehoawiBgen deukt men onwillekeurig aaa het spreekwoord van de beste stuurlui die aan den wal staaa Canovas houdt den liberalen leider aan ago woord en heeft verklaard dat indien SagaSta kans siet deo oorlog te eindigen londer he t land nieuwe offeri op te leggen hg hem dadetgk de teugels van het bewind ion overlaten Men verwacht nu te Madrid dat Canovas aan ds koniugin r aotes de qnaeatie vaa vettroawcn tal stellen Het verslag van sir Edgar Viooent aan den Saltaa over den finaosieeleo toestand van het Torkscbe Rgk it gepnblieeerd Betrekkelgk is hat nog al meegevallen De ontvangalen uit alia middelen hebben sinds 1890 gemiddeld 17 iiÓO O0O pd bedragen terwgl de gewone a baitengewone ni ven 18 600 000 pd beliepan soodat r een gemiddeld tekort was vaa 1 000 000 Yan de uitgaven is omstreeks 2 130 000 toegeweaeo voor dea dienst der interaationale oommisiie van de openbare fcbnid De hoofdkanker van het beheer sgn de booge uitgaven voor Oorlog meer dan in eeoig Europaoaeh Rgk en de gebrekkige metbode van inaig der bellstiagen waardoor vele misbrni kao agn oatstaan Aan het slot van het rapport wgst sir Edgar Vincent er op dat de financieele moeilgkhedea van Turkga tsbI geringar sgn dan die vaa Egypte in 1883 In dst jaar kou op geen enkel hoofdstak der Egyptiaehe begrooting een beaainigiag vao bstaekenis aangebracht worden het leg r was tot aijn minimum gereduceerd en meer dan de kalft van al de inkomsten wsrd verslonden door da baitea andsehe scheld Io Tnn ge daarentogaa is roimsehoots gelegenheid tot besmnigiog an toi varmaerderieg der inkomsten Ais het finaneieel vraagstak in Egypte niet moeilgker ware geweest dan dat waarvoor de Turkscha Regeering thans staat s t hst vsr slag dan sou de strgd tegen bankroet daar ttiat les jaren geduurd hebben maar io sès auandea met soa es volbracht ign Hut finau Ual vraagstuk behoeft sleeuts eerlgk onder handea gouomeu te worden om het eveowicbt to harsUUan Xh aaatrigelen die do rapportaor aanbs veelt komaa ia hei kort hierop aaer lo Terminderiag vau aitgaveo voor het leger 2o Onderdrukking van den smokkelhandel 8o Geregelde betaling vaa de ambtenaren 4o Vermindering van het adminiitratievs persaneel 5o Verhooging van de salarissen voor belangrgke poëten 63 Verhooging van de directe belastingen 7o Behoorlgks jaarlijksobe en maandelgkRche verelagno en het geregeld pabliceereo daarvan 80 Uitbreiding van de macht van den Minister van Financiën toodat hg het recht heeft alle onregelmatige uitgaven te itraSen en alle aknvragin om baitengewone betslingea die niet behoorlgk verantwoord sgn te weigeren INGEZONDEN Een gesprek tusscben Jan en Piet Jan Wel Piet heb je oog nieuw s too van t een of ander ik kom niet veel op deo weg om wat nieow te hooren als iemand bg mg komt dan heb ik de gewoonte daarna te vragen Piet Ik weet op bet oogenbtik geen bg zonder nieaws hoewel daar aotiiet mg ifis te binnen lees gg de Seboonhoveoscbe Courant ook Jan Neen wal stond daar dan wat nieuws in Piet No ja hoewel het al wat geleden is maar ik tal het u toch mededeeten wat ik in het binaenlandscb oieows drr Srhoonborenache Gouraut vao 24 Dec 1896 heb gelezen daar tood toea in het tweede blad middelata gfdeelte v D de derde kolom Stolwgk 22 Deo Giflterenavood trad voor de ledeu der afd Stolwgk van den Ned Proteatantanbond als spreker op prof W ö van Manen van Leiden Evenals kert geleden io eene naburige uemaeute had bg lot onderwerp gekoieo de Doop een ouderwerp dat vooral voor onze gemeente tegenwoordig van veel belang i Voor de paaze werden acbtereeovolgens behandeld de Tolgfude vragen Wat is ds doop van waar die doop wat beteekeot die doop door wieo en aan wie moet de doop bediend worden Met het Nieuwe Tsntament eo da Kerkt lgka reglt mentcu in dn hand behandelde en b antwoordde de spreker die vragen en verklaarde wat er duister was zoo kwam bg tot h tgeSu na de panze volgde de doop kw stie di t geawoordig zooveel harten eu penneo lu beweging brengt De saak Hoevera met acbor ingen beri pioKen vrg praak vermRoiuK ens enz werd b sproken terwijl de rfchtspraHk van de cUseioale heereo van Qonda natnurlgk uiet onbesproken ble f Ten slotte de vrana wat sullen de gevolK n zijn voor Ds Roevers voor t olassicaal tentour van Gonda vour ons vrg ioDigeD Na er ernstig op gewezen tf bebben dat het bier ffeldt dat het hif r gaat om de vrgheid die men telkens weer beproeft aan baoden te leggen besloot spreker zgn hoog t belangwekkende rede Jao Met welk doel zon prof van Manen op de protestauteubood 11 te Stolwgk gesproken hebben Piet Na mgn indien niet anders als om Ds Hoevere te eteunen wegens de kwe tie over het onderwerp de doopf daar heeft bg zelf bewgsen van gegeven met de vragen Wat IS de doop enz enz Met het Nieuwe Tfsta ment eo de kerkelgke reglementen in de tiaod behandelde en beantwoordde de spreker die vragen en verklaarde wat duister was bet was gemakkelgk voor hem om op zgn eigen vragen te antwoorden en zoo kwam bg tot hetgeen os de pauze volgde de doopkweatie die tegenwoordig zooveel harten sn pennen in beweging brengt Jao Geen wonder ook dsar gebleken is dat er zeer veleo klachten hebben ingebracht dat ds Boevers te Stolwgk op een ongewone wgie doopte ala een bigk dat bet niet in den geest viel zoo hebben er si veleo hunne kindereu bg een naburige gsmseute laten doopen waar de gewone wgze van doopen plaats beeft zoo als Jesus voor zgn volgelingen zelf beeft ingesteld met de voorwaardrn dat ze zonde heengaan en te doopon in den naam des Vaders des Zoons en des Heiligen geest Piet Maar dat volgt ds Hoef srs niet op die doopt maar op zgoe wgze en toeh weoseht hg bg de tweede uitdrukking vau doopen dat bet kind een volgeling van Jezus mag worden Jan Maar als men zegt of wenscbt iemand te volgen ia zgn deogden dan mag men ook de bevelen niet veronaehtzameo de bevelende woordeo van Jeans die kon ssggeo wie van o liedeo overtuigd mij van zonden hebben eet looveel boteekenis als dtf deugden of men moet de bevelen van Jezus aangaande zgo gegeven bevel vertoocbenen dat rgrat aiet in overeeokom t om Jezus als volgeling voor te dragen Piet Prof van Manen besprak ten slotte met de vraag Wat zullen de gevotgnn zgn voor d Hoevere voor t classicaal bestour van Gouda natanrlgk werd er mede bedoeld een afwaehtende houding aan te nemen Jan Hadden de beerea van de syeoda destgds k nonen oordeeleo dat er uit den doop een kwestie zon ontstaan dan hadden ze er wel voor gezorgd om de gawona wgze van doopen in het ri lement vast ta dosa steUtu 4 Piet Maar waartaa ea waarois ia het aoodig am van de gewone wgze van doopen af tewgkea misschien heeft het zgn bedoelingen vat je wol DU Jan ik moei ons gesprek eindigenwant de tgd roept dm naar buis te gaan goede dag M V NIEOWB ZENDING Dassen Handschoenen £ N PARAPLUIES L v n OS As Kleiweg E 73 78a GOUDA Beurs van linsterdam 3 JANUARI Vrkn alotkn 97 9 98V 101 86 84 84 4 a 88V1 977 98 98 I04V 66 Uil 987 4IV 100 967 61 6ÖO 860 100 64 101 iOD 189V 84 HunaliiiD Crt Ned W 3 i idilo duo dito 8 dito duo dilo 8 Ho si O il 6i iidl 188188 4 ITALIB loeohrÜTing 1868 81 6 OoiTKNR Ob inp pierlSOS 8 dita ia tilrer 1808 6 t Foatooju Obl met ooupoD Sdito iioket 8 99 18S 9974 76 98 lOS 1 96V 90 V 88 102 69y 6 V 16 V 98V 69 77 InlV lOl a 101 99 146 183 11 lOlVa 46 101 U Vii 104 76 108 8 26 48 8 188 ÏOtV 107 i 107 10S 101 116 i UI 8 110 RIIILUID Obl Bien eel 18 4 4 dito ëMcons 18S0 4 dito bil Eolh 18 9 4 dito bij Hopel8 90 4 dito in noud leeo 1888 6 dito dito dito 1884 6 itkViX Ferp t acbul 11881 4 Tcuill Oepr Conr een 1890 4 Gee leeninit leiie D Geo la niift lerie C Zmo Ara Sip t ohl 1898 5 Mnioo Obl Buit Scb 1890 8 VSNUUBLiL Oil 4 0Dbe 1 81 AvRUDiX ObliüBtieo 1696 S RomiDlH SI d Ire 1894 3 NlD N Afr H nile r nand Arendab Tab Mij Certift sten DjiiMafttpchappij dit Atu Hi pothpekl pnndbr 4 0 lt M der Vorateol nd b Or Hypolheeltb pandbr 8Vi Niiderlaililaclie bank aand Nad HanilelmaUaoh dtto N W k P o Hyp b paiidbr 6 j 61 Rttt Hypotbsetb paniibr 8Vi Vl l tr Hypitheekb dito 8 OoITK m Oo K Dg baaVaaod RusL Hyp th tekba k raitdb 47 A fcBDtA Equ t bypotb panitb 6 M L Pr L eu oart 6 NlD Holl IJ 8poori Mij aand Mg tot Eipl I 8t 8pw aand No t Ind Spoonregm aand Ned Zuid Ktt gpm aand 8 dito dilo dito 1X91 dilo 6 luLil Sooorwl 1887 89 A EobI 8 64 68 V 78 Zuid Ital S pirniiJ A H obl 8 PoLfN Wariobau V eeuen aand 4 BüSl Gr Ru a Spir Mij obl 4 Baltiacho dito aand Faatotra dito aand 6 Iwapg Dombr dito aaud 6 Knrak Cb Acoir lp kap obl 4 dito dito oblig 4 8 Ahb ika Cent Pao Sp Mg obl 6 Cïbio i Vorlb W pr C V aand d to dito Wm 81 Peter obl 7 Denver It R10 Gr Spm rert T a Illinoifl Central nbl in goud 4 Loilisv bVa8L villi Cert T aand Mexloo N Spw Mjj Ie byp o 6 Mira Kanaaa v 4pot prt f aind N Tork Ontaiioï Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif l byp in goud B St Paul Minn k Hanit obl 7 Un Pao Hoofdlija oblig 6 dito dito l ino Col I0 hyp 0 6 Gah oa Cao Soutb Cert T aand Vm O Rallw kNa leh d o O Amaterd Omnibua Mij aand Ratterd Trameeg Maata aand NlD Stad Amstardam aand 8 Stad Bollerdagi aan 3 BlLoiB Stad Antwerpen 18 7 SVi Stad Bruaael 1886 8 Hom Tboia BeguUr GeaelNch 4 GoaTlNl Staatal eniog 1800 6 K K Oo t B Cr 1880 3 jrui 8tad Uedrid 3 1168 NlD Ver Bo Hvp Sp bl eert K E3 O L A 3S r E 24 Professoren in de Uedicijnen en duizenden Qeneeekandigen hebben rerklurd dit de eehte Zvritseriche Pillen Tan Apotheker BICHABD BBANDT een nitstekend onorertroffen lueermiddel ign omdit zg op zichte wjze werken zonder eenigen laet of pjn te veroorzaken 1 daarbg zjjn ij volkomen oneehadelgk en goedkoop Wie dus Igdt asn vontopping gebrnike geen ander middel Niet ander ta verkrjjgon dan in dooijei k 70 Cents in de Apotheken Boofddepot F X VAX BANT£N ÏOISV Botteidam Advertentiën Heden overleoi onie geliefile Vader de Hier WILLEM JACUBDS FOKTülIN DBOOOLEEVEE Ünd Notarii in den leeftgd van bgna 92 jaren Uit aller naam Mr J POKTDUN DBOOGLKBVKB Qowla i Janaari 1897 Volstrekt emig kmnugéving Broeken worden niet t fgewaeht Voor de vele bewgien van balangatelling ondervonden hg het overlgden ta Oouda van onze geliefde Znater en Behawdtnitet Mevrouw de Wed Hr A A vak BEBOBN IJZEN UOOBN geb EvftiüK Bnsoui brtnigen wg oman weigemeenden dank Dit aller naam W EVKKINK BUSaSBS Arnhem S Janaari 1897 Geheel eenige sorteering AIHËRIH ORGELS zoowel eenvoudige als luxe soorten voorhanden van af 80 Levering onder S jaar echriftelgke garantie Catalogus g ratiff Depot van BREKBAIRT S ORGELS ACCOORDCITERS Orgelcandel abres en Tabourets mede verkrggbaar ttr Zeer geschikte Cadeaux Sociëteit Ons Cfenoegen Commiisarinen der Sociëteit Om Gikoh 1 brengen ter kennisio van HB Leden ingevolge Art 30 van het Beglement dat bg gelegenheid van de 4e Abonnement Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 7 fJANÜABI 1897 l aOCIEIElT van des avonds ZES VÜB at gesloten aal n Namens het Beitnar P BBBMAN Fi Secretarie Oouda 6 Januari 1897 HennepEnveloppen 2 50 n 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BaiNKNAK ZN BEKBOOND MET GOUDEN MBDA ILLK KRAEFELIEN HOLM S Quina Laroche Staalhoudende Ctuina Laroebe il do meest krachtig en versterkende KlSA WIJJf Aanbevolen door tal van binnen en bultenlandiche Geneeiheeren Tarkrggbaar in fleiichen ii 1 90 en 1 00 Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoest en Verkoudheid oplouend aa vmzachtend Prgi per Beichje 20 Cent KaAipauiK t Bolk Bofieveranciera Zeiet Deptt te Oouda bg den Beer A H TEEPE AptMheker en bg de meeite Apotlukan en Dro2iit verkrgg Mr