Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1897

Vrijdag 8 Januari J807 35ste Jaargang No 1165 Koninklijke Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave d er Courant geschiedt dagel jks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTÏEN worden geplaatst raa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd iTmi Koninklijke MacMnale Fabriek DE HÜNIGBLOBM ran H van Schalk Go gneatigd te Oravenhage Hepplerttraai 99 en 99a n by de Begeotesaeliuia HOFLEÏERANCIEBS r n Z M den KONING tm BKLGIE Indien gij hoent gebiaikt de allerwege bekroonde en WereViberoemde Supenor DroivenBor t Honig Eitr ct 3 wd EILIA l TI3 Ei FLACONS T ii 4 0 Cte 70 Cta en f 1 TerkrjgbMr bjj F H A WOLPF Otogist Markt Gouda E H Tl 5ULD Veeretal B 126 te Gouda k BüDMAN Uoordraht 3 0 RATELAND Bothcp B T WIJK OudmatTT M KOLKMAN Waddinxtem OBAMIMi HAOAalMB DO Frintemps NOUVEAUTÉS WU Tenoeken de Dunea dia ona vlOaitreerd mode album Toor h t Wl t r l zoan nooh niet ontrangen bebben dit ta willen aanrraiien aan II JULES JkUIZOTAC ririiL lletielre Tordt dan omgaand gpatia al franco toegezonden Beatelllngen Tan af ts franoa ttU Taa alia knstfn aan huis met B Tarbooging Mh i mi4Mlnr II üiiiriiil 1 1 Een ware Schat TO r de ongelukkig alaoktoifora der Zelfbtrlekkbg Onanie en gehe jne nitapatMngen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVV IU G HoUandicbfl niigave met 27 ofb Pr s 2 iRilde Ieder die san de verBohrikkelgke gevolgen vui deee ondeugd l dt moet h leien de oprechte leonng die het geeft redt jaariyks duizend van een keren dood Te verkrijgen bi het VerUgi Magaiin te lieiinig Neumarkt 34 franco t n inzending ven het bediDf ook in postzegels en in eiken boekhandel iu Holland öm AVÏNKEL C Q EIJXXI K iNir4KiJjio SLlldMVI KVr RIJ 1 iir iis ni w ssrHH i i Agentuar by de Firma Wed BOSM IWte Jooda oada Druk T D A BR NKMA b ZOON STEENKOLEN WMOSyS DB § lijglng der Kolenprijzen te a U H R O K T ben ik genoodaaakt met S JANUARI mgne Kolenprgzeu met 5 Cent per H L te verboogea A LAMBERT Wingel Trekking Zaterdag e k LOTEN Stad AiitwerpGii Beigie met Hoofdpryien ran S0 000 m f m benerens een groot aantal prezen Tan IgS f 7S en De ondergeteekende bericht dat bg de firma Brinkman Zn TIENDEWEO D 60 te Gouda Terkrygbaar zgn k 2 op welke Aandeelen men op Zaterdag e k de meer dan baitengewoon groote kans heeft de rolle boTenataande pryzen te trekken die teratond door tnil worden uitbetaald De offimuU uittlag der trekking wordt tentond na de trekking franco en gratie toegetonden Haar buiten franco per keerende post tegen toezending vanpotttoiêsel of poatxegela D E C08MAN A aTa DiH Efecten FEANSCHE STOOMVEEVEBU au Cheiulsclie Wassckerij Tl H OPPEKHEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit loor het atoomen en Torren Tan alle Hearenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het stoomes van pluohe mantela veeren bont ene Gordünen tafelkleeden eni worden naar de ienwatoven laatste methode geverid Alle goederen hetig gestoomd of geTerid worden onschadelgk TOor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabriekea zgn de prijzen 25 gedaald Te atoomen goederen ala nieuw ailererbaar in 3 dagen te rerren goederen iu eens week 0000 stuks uit d faUiet maaia ner der eentfl boiteiilaiidKdM fcbriekoD over fenomene loofsnatmde Leger Paarden Dekens moeten tegen den ipotpi a ran fl 2 76 per atiik worden oitnikoelil Dsis dikke aaallltbare lekiaa Ida lae wam ala aaa pels ea UOXIN em groot du bei Krheele paard bedekkend net wol opgenaaid en S hraede lireepaD Tooria een kleine partij wittewoIIeneSIaap Dekens groot 140X190 om wegeni ater kleine leehts door Taklai bamerkUre fonten in het waebel aaageboden ad i 3 B0 per itnk Koeten aadaia bat dobbele aV DUUCaKIk faHtnm bMalUim wndm fVAj e iirt ▼ aa M Mac r ader r nb iin B Hnrwlte Maaatrleht Groot Skaat SI mm wmBLSMB maatscbaftij Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JANUARI De Directeur D C W VAN DER LAAR Dzn Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Dceiinati door de nicuM ite uUvmdingen tp machinaal gebied verbeterde fhbricatle eu uitaltiitend gi briuk van fijne en fijnsto grimdstofferi garandoerot Jen verbruiker van Stoliwerck s Chocolade en Oacao een anbevejens ïvaHrdig fabfkaat nauwkeurig beantwoordoi do aan den tnhoud dr reap Etiketten Dt irraa bchajilde 27 Brerets uls Hofleveraacler 44 EerO DipIoma s gouden enz Medailles een bewijs aa uitmuntend fijn Koua TouB déaeruons une HeAAtUe d Ar première elaNi e en oonedderation aeTOtr excellente fnbrioatton de Ohooolat bonbons varies eto eto Stotlwerck fabrikaat is Terknjgbaar bij U il Doidlsears Banketbakkers enz enz flenfiraalïertegenwoordiger voor NederhuidJullog Hattelmlodt Amsterdam Kalverstrtuit 103 agfc C Patent HJtoUeï I Mt Ir Warnung l i I i roHHc Erfolu j rrunfi in hdl Atilass zil ¥ óf sahleaeiian werthlutffit Su hahiuun4fm g ê bn Ita f kaufe d her unitere Mte H ic 4nr in H StoHt i itur tan uni direct od lit io chta iafnhêndlun an k ëtnaa amtr Plaket wit ntbênstehendf iuiietmjpit M S PrM ti n tinS Zeufftti se ifêOi aM fnitee eene nieuwe zendingf Verlovings Ondertrouwkaarten f isilekaarten Luxe Postpapier Kouwkaarten en Rouwposl Bentellingen worden ten spoedig ste uitgevoerd bij A BRli RMAi en Zn Het groote aantal zenuwkwalen rm minirlioofdpi B ftf kot voonfnuid kuilMkwcn tkii apoplezl tawMol eran sog ftU mUd l n door aa medisotie wetflnitliap ungowena Bént uu dtn iilflsw tijd komt se Mr Ut dat liJ door bet gelintik makea van d s e nvondigat n wef nuMllJk lufi de liuid eaoe ykrawoclMha ontdekkinir gedaan beeft dia na bonderdo pr ebi nuumi tuM evat de Kebeele veraid Terbrcid li ea terwijl ij In weteuobappelljke kringen d bcHvm bvUnntalUu wekt teveiM a M weldaad bUJkt ta aljn voor de aan lennvkwalen lUdasda n H itaëiL Dm nneeewijte ii nitnTonden door den gewecen OOoier van Geaondbelt Dr Boün WelMiHui t vilsfaofen es be rait f de oodatrlndlnc opgedaan ia eene BO Jarlge praktijk B wtmamhlmm VMU bei k M eaawmal pw dag wordea d arto vcaeUkt StoAa 4 rA kttM lild iiljh wMm kat mawceatal naa Bad id Met dei gaoeotwüM vniaa vaikallHi ahittere da veaaltatea T kr g n en tj maakte looveel opgang dat ran etm im 4m iUiliUM geeobreyen erkja QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voerkeialei en lenetliiB Unaes kortea t d raede Ho aimk venahenen U Dit boekje bent niet allt i vMr kat fnvto publiek Tentaanbura nrklarlagea omtrent bet wesen der nletiwer tberaida aa d iMTiBrlT zelf In wanboplg garaUra varkregeB nltwtrking maar ook vindt men d j wateoaobappalUka varbandellaiMait da iia dUMka bfsdn dio aan deze teneeavUn gowUd itjn looBMda t iiUI nn tal van gatidnekiinan van baafgaplaatite geneoakosdlgen uadar welke p éaüra Md dr ar ruear aaa nifak ta rarijt reeR aMoat 10 talii ral ar med dr yrahUmrwd itaaMbtar aaalrt kraiikilaarHB HattoM da Oharaaten Suiaüratk Dr Oabn ta Stattfn Braiamaaa aiel dr amad arta ta Ifliilliina r FaraaMr ieaHakHr db tat ir vaa hat kamHaal t Aaaat flehahantb 8r Miarlaa kaataal u ÜlL i ïL ü 55 ft Haaeakear ilraatoaf dar lalvaao lfeetBsaatlaoka larMtlaa vadr aaw iHtfara ta Parila nn It Haaari SS4 Oonaal fea Aaefiaabaeh ad dr ta OeiH Dr iaafclia £ arraad wia la ZIrkalto OW tMaanl Jaabl cd fr Ie WHaea Dr C Bea avet ta U FarridNl M lid aa d a Canoall Deatral rbyiMaa at ia taal ia Frankrijk en vele andaren irawital maar of aaladar aanicedaaB l rAu KCBawa fatlBk ld IUd M waarvan de kentaekenen eijn ebronlaoba keetdaljn hooflalta bleedaadraaa iraate pHkkalbaarhatd fl aagdheld alapeleoahaid llohMallJïe aaraat aa aalia kagetijke teaataadi vardar aDa maken die door beroerte getroiren warden an nog UJdaa aas ia m rolgeB daarvaa i aalavaria Brifl an envaniHia a lel api len iwara t n val aM l Mk aUkkaa ati fAM aar lawrMlM nat vaarUaraada alln afautaeUike twakte venwakkfai van gebaaiea au dn 41 A Nafta onder genaaaknaufa babandallnir KswaBat Eljn maar door de bekende middelen ala gnthaèdlsMa en kondwatafkav infjvan oleolrTseeren atoomlooi of Eesbaden geanganuóofftflanlstackmwHf kwaal gevaadaa kabkaa an tan alotte t die vre fcvaalaa vaor karoaaM aa laattaa reden bebbaamgau vmehljnaelen ale zlah aanhoudand angallB veetan vardaevlBi In bal mbK baaMpiln mal da lia l i baid Mkarlatan aa dankar wordBn voor da oaaea druhkaada plja aadar bat vaariwafi uUiai ta da aarea bat vaaha vaa kriekafino in het alapan van handen en veatan aaa al taa Ma oategotUa vaa aaaaaiwmftan ala sok aan loiige melBjea lijdende aaa blaekaaebt aa b roorkoaaa werit ttOIÏ Aaaatardaaa door M C1 EBAN lGo Hetligewag 4SL B t r4ataK £ K van NANTKN KOLFF ipothtkOT Xarta WurtWa L c fet LOBRV dt POKTOBf Oadegracbt blT de Gaarttew tTuDi llanBiaob mediolnale tentoouBtelting la de Dr WelaaHwaM ieM JnrU mat da Ulvenn Madnllla fc kr d op aanvracakastolaaaaafraaaa venenden Old I daar BINNENLAMD GOUDA 7 Jannari 1897 Hiden middag omatreekg 3 nur ia in bet wkUr T8k de SpieriDgvtraat geTallan de rrauw van J L Door toegeBchoteo hulp werd z poedig gered ea kwam met den schrik Trjj Beroepen bjj de Ned Herv K rk te Wt r T rahoold dt heer B Boers cand te Zaidholland To Men lehrijft om oit Bodrgraveti van gistereo Heden had het lolgeode oogeval plsatn De treia die ao Weerden alhier ometreetc 10 uar d morgena arrircert liep door verkeerdfn wiiielstaDd op eeo loogenaamd dood apoor 6at eind itond met goederen wagens De locomotief duwde die wagena door dea utuar iti een iteeDan geboow di ueade tot fat rgplaats en retirade Niemand bekwam eeoig lataei Hedeo avood te 6 uur was atlea opgeruimd en aerwgderd In de N H Ct leseo y kog het vol genda De hoofdl D wai na een half enr werkere weer Trjj eu een uit Utreeht ontbodeu irei kou te half twaalf ds passagiera verder ver voeren ia de rlchtiog Leiden De aeheld vati dit oogelok moet gewetea wordeo ano den wisselwachter v D een overigeoB uitmontnoii poorwegbeamble die willende oodereoftken f da overhaatdraad tan den wisael wal ie orde was er Diet aan gedacht b eft dat hj donr aan di a draad mi t de haod te trekken den wissel xelf geheel overhaalde Yao een en ander is unmiddeliykproeen rerbaal opgemaakt Deeer dagf n kwamen le a Grareabage eenig ÏDfloedrgki persoDun anien die meeupo dal hek Wttotoheltjk is bg de a a verkieziugea vqih de Tweede Kam r de belangt n van dea laudbouw ia lya foUen omvang i iet ait hütoo te verlieten Ëeue Igat i vastgenteld van datgene wat in bet belang van den landboow vo ir de fia ti l toekomst van regfenng en votktvertegetiwoor digiag ia boofdsiak moet worden verlangd Mee wilde ecbter dis y it niet beaohouwdsit n ala een ast ooTeraoderd aan te oemen v r kiezingsprogram maar als een leiddraad bjj de besprekÏDg van de laodbouwbelaogeD ia ver band met de aanstaande verkiesingea Eén paut ii weggelaten al dat der boicber mende reehien waarover de meeniogen te teer uitaeDloopen dao dat men te dezen opiicbit aanstemmigheid zoale kunoeu erkrggen FEiJiLLElO Het Gfeheim nn don Marcos 9 t Was een akaliga en omhere aaoht dis zelfs den meest ODveraohrokkene de haren te berga zou hebben doen ryien De beide mannen die vlak teitanover elkander zaten en wier gelast ateohts flauw reihoht werd door eeu walmaDden oaodil 1 dien de wind onophoudelyk deed flikkeren blevea zwijgen Don Marcos dronk sjju glas iedar oogenblik werktuigelgk leeg an sobonk het dan terstond wider vol hjj loheen in het overmatig gebruik van den drank dien hij naar binnen sloeg een geDsesmiddel te zSeken voor de knagende smart die zieh van hom meester maakte hg de sombere herinneringen welke er bij hem opgerwn waren Noohtaoa soheon de wyn ondanki zijne koppigheid voUtrekt geen uitwerking op dat krachtige geatsf te hahben zijn gezicht was nog altyd even bleek tgn oog even fonkelend lijn isal eron vloeiend Welnu vroeg don Albino hem eïodelyk wat Cfhtarde er verderf Don Marcos nohtte het hoofd eenaklapi op vestigda op zgn medgSEel aen blik waarin een zonderliuga nitdrakking lag en hernnm met een holle stem Iets heel reraohrikkelijka Toea ik weer tat bewustheid kwam was de dag reeds aaogebrokan 4 MD s oot hars sebittereade itndeB door de A s N 1 IS vermeld f □ miuiiteria van landbouw baodel tn nyverbnd Jnhnnoes Hermaaauri 0 ood 21 jaren arbeider te Coevordeo Tsrdaebt van op den Nieuvj iarfldag te SteaBW ik moer genieeote OoevordeD daa arbeider Stiffen Witt ndorp ooverhneds xóó be it mat een paal op bet boofd te hebben geslagen dat deze diencengerojge korten tyd daarna is ortrl deu hn ft icb gisteren uit eigen beweginti h dejiistitii te Assen aangemeld nadat fag zich gednrend eenige dagen na deo door b m gepleesden doodslag te Emmelkamp io Fruiten nab de grsuzen bad opgsheodeo Bq is ïq het hoi i van bewaring ta Asien opgnnomen De mao moet gisterennaeht op klompen rüng loupen van Emmelkamp over Coevorden naar Assen P D C Ia Twante ïs men vooraemens eeae vereenigieg op tA richten van werkgevers en ouders eo voogden van werknemers tot t paring en hejpggiog van een deel vao het weekloon van jongs wrklit den Hst doel 13 van de allerwege iu dit district voor jonge werklieden bestaande gelegeBheid om geregeld werk te verkregen door rparaii party te trekkea tot kapitaalvorming te hounei batiK Jouge werkliedei verdipoen daar vrjj hoogp Uoneti wurvao ni den rei fl al heel weinig of niets vo dt gespaard Alles wordt auDgeweiid tot het voldoen aan allengs grooter wordfude behoeften die men op rgprren leeftij l onmogelijk kan bevredigxn De eTeuuigini zal baar do l trachten U b rrikeo door h t houden van voordrachten het nitg ven van gesrhriften het bripreki n van de nnuilittakflykheid vau sparen het g vei v iu iulichtingtn en waar dit alle uift baat dour onderlinge Bam Dwerking De maatschappi Z fbBd S heveningen hefl lu h iijdertijij tot deo Rtad tao a Gr Vf uhHgH K wettd met het er oek dit ban zal ïbrlect d wordf n de door B en W gt wt i gerde goadlcfonng vnu het door bear mt worpen pl u tot uiibreidinu van het KurbHU op een gedeelte van haar erfpnchtsterreiu aai de laadzyde uitmaheade het p eiu vóór dat geboaw Bg dat plan tot uitlireiding van baar gebouw aaa de laodzydrt xoudan bphaive verscbillendt inrichtiugeu op Bport ebied eau SOtal kameriVTryzen tea einde te gemoet te komen aar het gebrek aan verblijf dat zich talkeu jare in dn maaud Angustns d et gevoelen en waarby openataande ramen eu deuren de vogeUn hieven een vroolijk gSBSDg in het geboomte aan Het lijk van vader lag naast mg uitgestrekt niet ver van daar zag ik dat van Rafael Onze beide Indtaantche bedienden lagen met gekloofde schedels midden ia het vertrek de gehrokane meubelen weren her en derwaarts verapreid er moest iets verschrikkelijks in dit huis dat er van bu ten zoo rroohjk en kalm uitzag voorgevallen zijn Na ongehoords pogingen gelukte het mij weder geheel tot mg zelri n to komen ds wond die ik gekregen had was ofschoon vr j ernstig toch niet gevaarlgk door een onbegr pelijk toeva had het sehot ifachoon vlak op mijn borat gelost alleen de opperhuid geraakt zonder eenig edel deel te beloedigen Ik vertond mijne won i zoo goed en loo kwaad ala bet ging met mgnbemd datikin atukken geaoheurd had eu stond op Ik werd do ir ei n brandendea dor t gekweld r stond een half l ege üeaok op de tafel ik nam baar io handen er bracht baar met gretigheid aan m ne hppen Ër was wijo van Oatalana in ik nam er een fermen slok van De wijo gaf mg aanetonds al mijne krachten terug Sr ontbrak een Igk aan die welke ik g liea hatl en wel dat van Antonia waar waa zg gebleven f Het waa voor mg van het uiterste belang dit te weten Op ngn geweer bg wgze van stok leunende begoo ik het huis te doorzoeken Overal heersclite da ontiettendate wanorde alle meubalen waren beschadigd en opengebroken onder en boveukteer n lagen door elkander De salteadoree 2 badden dt n tgd gehad om hnn bloedig werk te voltogien maar z hadden geen gelegenheid gevonden om hun bult nts te nemen sy haddsa dui neodelgoa loo vsla V ort het wiuk lbedr lf lou kuiiuao wardm oittrebrfid 3 en W vonden zoowel uit een oogpnot va welstand als met het oog op deflnancieele travolgen welk de Maat ehappg hg mtvoerini TkÏÏ de werken ten laste dar gemeente looda wiUen trengen geso ternipn om tut luwiltiguig vap baar verzoek mede te werken Sa efü uitvoprigf correnpondentiM ecd de Maatschappg ten slotte het vuorstsl dai tegen eeue varmiudering ran den jaarlgk v rscbuldigden erfpacbtdcanoü de MantachappH ten b hoeve ran de gem eote af tand lal doao van ht r erfpachtsrecht op een gedeelte grout 1 20 hectare van bat perceel tteotie M no 6483 gr ot 1 2250 hectare en dan overwegen de aaatienlgk koftbaardtr verbouwing van de bfidt sijvteugela van baar hoofdgebouw en zulks om ztMi mogelyk een geschil te vermgdeo onder voorbehood van dit recht der Maat chappjj oüd moebt de Raad dit vooratel DietaaaaemeD bare bevocgdhe d tot uitbraiHing van bet KnYhant op bet ptreeel io quaestie ten volle te doen gelden B eo W dee en den Raad thans medr datzy geen termen hebben gsvondeu voor eeoe vermindering van den erfpachicanon In d zen stand der zaak hlyit B ea W niet ander in er dan den Rnnd in overwegioK te gevenom afwgsend te hascbikkeu op bet bedoeldadm In de vroeger medegedeelde voor d u Hoogen Raad hehandelda zank waarbg de burgemeeater van Amsterdam ook in oaasatie de faillit5tverktaring van een Atn tfrdammiT had gefirovo reird we enK non belaling van verinogennle latting waartegen die inwoo T had tf proiesteerd heeft ook de Ho ge R d d n Burgemeester van Amsterdam in hft ooifelgk g teld in owMreeDstemmiug mnt de ronrinste vna den prnouri nr gpneruat mr C Polis De hencbikkiug loidt aldus D i Honge Ratid enz ennelndeerde dat d fiiillissemeiitw t door in art 1 aU ver isrlite VHn tailliftvcrkliiri g te stellen dat d chnldsnaar erkeTf in d n toc8tiia van t hHhb n opiifhotiden mpt bntalen den rech ar dn veffiliehting opleidt vnu onderzoek naar de aan wezigbenl van feiten en omi tunHigtieden dien t e Tand med brengende terwgl i i hem ia d waarde riiii dier omstandigheden algehüeien vrybeid Iaat dat alson bet hof geene wetshepaling kan h hbsn geachonden daar by tgn onderzoek daaromtrent voorop te itellen dat in ï algemeeu o k waobetaling van belastingen m aanmerking kan komen als blgk van zoodaniffeti koeatand tpfwyi het hnf i rti overwA eiide dat t n d se nii dadün gepleegd Ik kwam eindelijk m d kumer die vroeger Efón Aotonia toebehoord had ik trad haar waggelende binnen en hield rog met moeite staande rraar de ontstelteDts die iob van mg meester maakte waa zoo hevig dat mgae krachten mij ontzonken yOoh Marcos 1 nep een taohte stem die tk terstond herkende waarocn heb je ohs eok verlaten f Ik viel half wezeoloos voor het bed waarop Antonia lag te atervec neer Zij strekta da band naar mg uit die aanraklnu deed mg huiveren Ben je daar dan eindelijk hernam zg Je bsQt te laat gekomen om ze te redden z zijn dood Weldra zal ook ik hen id het eraf volgen maar Qod hooft vergund dat je nog tijdi genoeg kwnamt om hen te wreken want zg zijn vermoord eu hun bloed echreeuwt om wraak Marcos I vik zal ze wreken I riep ik mt Zeg mg wie de moordenaurs zijn I Ken je ze P vik ken ze braoht zg met moeite uit ik ken ze eo jij kent ze ook Marcos I Daarop rerznmrlde zg nog eens al hare krachten boog zich naar mg over bracht haar mond aan mgn oor eti fluisterde mij twee namea toe Ik heb gezworen d t ik die twee nnmen nooit aan femnnd zou zeggen neem het mij dus niet kwaigk dat ik ze voor je verzwgg don Albino I Geheimen zgn heilig senor I antwoordde de joRgoÜng Toen ik dea eed diee d arme Antonia van mg vorderde afgelegd had liet zij mg een kind zien een hef engeltje dat nog m ar weinige maandenend WH ea roitii aan het voeteneinde vaa het bed Diel i Kabl kfB vau leitHu au umstaadiitbrdrudie aaotoooea dat de iierr qneatrrerda aiet ininodanigen toestnud v rk ert ba ft gfvcflvea Qe geheel feitelgke io ckiaatie oaaantaekenbarebealiaaiug dat hierom bet eerste midd ai k kan opgaan conrludeerde aaDgaaode het 2a3 middel dat t t cassatie wegxua grhendiog d r daarhg aangabaalda arlikflan met oMoeude is da beweri g dat de voiledit h id of afdoendliaid der motiveeiing te waiiscben ovartaat maar h t uirt gege en zyn van grnad a voor di be trerieu ntapraak moek worden aangetoond en dat dewgl uit lift overwogene op bat eereke middel volgt riat die gronden aiet onlbrekao ook bei twaede middel ia ong grond R oht doeud Verwerpt bet beroep Gedaaa 31 Deo 96 Men aehryft oit Maastricht Tengevolge van de inwerkingtrediDg dar wnt tot regeling der persnueele belasting worden in vale haïien de haardsteden verminderd Zooala bekend in vmdt men in de huizen hier ter stede veel meer haardsteden dau in eerige andere s ad By de tuepa sing der vorige wet vretd daarmed rekening geboudeo en liet man van elke f 100 huurwaarde slechts £ oehaardstede betalen Mat de nieuwe wet is dit andera gewnrdeip eu dit verklaart het fett dak overkollige haardsteden worden dichtgemetseld Dezer dagen is meldioir ffkmaakt tan een twee al personen die de pro iB ie Gruniogeo rondreisden om ouder alleilei voorgeven te irHcbtec brillen aan den man ir brengen Het varttn W en C S van Winoehoten en zg outxageo zich niét om xii h mt te e en voor b diend n vi u prof Dondfrs te Utrecht Som iii e g edtfel ovige zi fn li peri m de val an rda i eigenaar vaa een 25 ce ta bnl vóór 10 tu 20 mHal grooiere som Aang ui if digd door dit aiiecef werden zy er e erai ciera vari 0 KWHter by totdnl de pollMa ikb da zaak Hfttitrok Maai ry d e re d ta tren meer dan e rm ni df lolilic m Hitnrading waren geMeent wist n no4 jtiiHt iiy lytU de pliiat te po tneo en aan g ue t jdv der greuien wrder huü geluk te beproeven De voortiereidende werkza imha len vnor het 24e Nederlnndeh Taal en Letterkundig Ooogrea tu 1897 te houdao zy iu olleo fiaog De door dao burgemeeatfr van Dnrdrechk bye Bgeroepen ragelingi Dimissie he ft na ens b langrijke oilbrenling ta hebben opdergnaa lifih g onvtitnferd Vervolgens is overgegaan lag te slapen Dat is mijn dochter teida xfj tot jbü wm n Maroola Ik draag haar aan je lorg op Marcoa I Wees een vader voor haar Zij staal geheel alleen op dft wereld Ik zal een vadsr voor haar i jn gtt Ik tan antwoord j Ik dank je zei t tot mij terwijl z j mij teeder de band drukte nik dank je Marcos I Zij gaf een snik en viel achterover Ik boog mij over b ar heen Zij was dn l k 1 Overeeakomstig den eud dien ik aan Mlafcela s moed r op haar sterfbed gedaan hvb bén Ik era vader voor haar geweest zij weet althans voor zoo ver niij beVgnd is nog nirt dat ik aleehts haar plei i vader ben en zjj heeft ng lief laof fc werkelgk haar eigen vader was Mijn wond iienaa gauw Ik verliet dat huis waaraan voor mij zulk veiBohrikkeliikx herinneringen verbonden wa en en zette mg bier met der woon neer Het it uu al zeveatien jaren nel dea d t de geb urtenissen die ik je verhaald heb voorgevalleB zgu maar de hariiiiirrmg daarvan ataat mi noKeven Ixv ndig voor den geest alsof zü eerst van ginlerea deftti ekenden de wond lie daardoor aan mgn hart gralagen werd htoi dt noic steeds Ziedaar dan de gi sc iedeuis van Mnrcela don Alb not Ik most je haar verteren opdai je tondt w ten wip ia die je tot vrou wenacht te nemen en boveadien noif om e n sudere reden waarmee ik je ook btkead moet makeo 1 Lamp Wtrit nnttgé I Stmikroorsrs