Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1897

ülrect SiMorwcgverblndlDgeD mot GOUDA Winterdleost i806 Aamevangeo 1 UtlolMsr Tnd vao Greeowlcha M ll U 11 11 11 11 1 81 1 60 1 17 4 10 1I M 4 67 ll M 6 4 11 41 6 11 H 11 11 11 16 1 61 4 8 4 16 I IO ttOTTlKBl U e O H D 1 1 61 10 11 11 60 18 17 1 41 1 44 10 6 10 17 7 M 6 10 I IO 1 41 1 66 10 87 17 8 61 7 11 I 8 68 1 17 8 17 1 14 6 41 1 47 HIAS SaUDA 10 14 11 01 11 47 7 10 7 46 ifla IÏ6 1 60 10 11 SOnDADIK BIAS Zoatannar liegwMrd Voorburg i Haca Haga 6 417 10 7 48 8 60 I II i 4 10 1111 8611 111 86 1 44 8 40 4 10 4 81 6 11 187 18 7 61 I II I M Teorb 6 61 10 17 1 41 4 11 18 I M 7 SI 1 16 Il 10 1811 18 11 16 11 1111 11 mÏm 4 46T m 64 1 11 7 10 7 49 P 8I 8 641 64 10 1111 6 r n laïö 4 7 1 01 10 0 Voorb 6 61 lo lï i i 7 iV iV ii 4 1 ir ts s iti iV 10 7 lofllil ll 4l 1 4 110 l ilH n i 16 I M M 7 1 J H W M ll l ll Jlpud 8 18 7 10 8 111 111 4710 1810 6411 06 ll M 1 17 1 14 4 08 4 886 16 6JI 607 4II II10 1010JI U é iM 1 87 7 11 7 611 11 6I VM10l7ÏM 0 1 17 4 416 67 1 66 8 11 10 17 lO M Maw 6 4I6 M lil Vlï 141 10 41 S i S j liJ j i i7Ï J8 ï ïiS i lV iJl l roi I D T B 1 e H T e o D D 4 Otteebt I U 7 111 I II 10 16 11 11 11 81 11 1 08 8 614 46 8 14 Waeèdea 1 61 8 11 10 11 11 66 11 14 4 1 84 Oadawitar 8 11 10 41 i 4 14 Goada I M I M 11 10 10 11 M tO 11 11 8 46 4 87 6 17 I Jantmfhm f Itapt Woanadag ODD A A UITIIOAII 1 17 I II I U 10 17 11 10 4 11 Il e 1 14 1 17 10 68 1 1 UI UI tapt ia Nooldoi Mdnbandaai en Blv 4k Xn wa aa BAnlH AH8TIEDAM S DDA Soada t ll IjII 1 14 11 10 Uai 11 11 Ml M lawt ta nria liM 14 Bwr nMl a abt V 10 17 10 10 ÏIM iot ds ttni BiUUiD dw tabeommiuiM voor d pN d finBDfliëa de haadfUngaa m kti CoDgrei de lUterure en miBikals opToeriogw dt fteiUiykheden ordt n control obi Tot Mre oorzitttri sgii ben nmd de h r n mr B A Nebbens S erliog horg iueMter rau dreeht lid der £ trsU Kemer eo S M H an Ggn lid der Tweede Kamer Do redeoea die goleid hebben tot de keuie van het jaar 97 voor het 24e Cosgres gn do rolgondo Het 23o CoDgrei ii in Zaid Noderland gehoadeD Tolgeoi do traditie is oo NoordNederland aan de beurt Daar men bet 60jarig boetaan der Taaloongreuen in 1899 orereankomntig het Terlaniicen tan onae YlaaniKbe taalbroederi in Zoid Nederland wenieht te vieren wpar ook het eerito Googree geboadan ie bleei du do ken over tneiehon 97 en 98 Maar met hot oog op de krooingafoeiteo in Noord Nederland is 1898 voor eeo congres niet aan to raden Op grond daarvan knam 97 het aannemetgkst voor eone keux waarbg ook bet rooroitzicht op de lantoonstoUiag te Doidt gewiebt in de schaal legdo In oen r toigfabriek van de ipoonrcgadmiDistratia te Boedapest is giiteraTood een stoomkatol gesprongen waardoor een werkman gedood werd en vgf wonden kroeg Hot vork dor sameDstelliag van de nienwe kiewrsiyBten welke op 15 Moi moeten lyn Taatgestold is in alle gomeentoa des laada thans in gang of voorberoiding E e kieswet stelt roor de Torsobillende ondardeelen ran dien arbeid termijnpn raat Ëokele daarvan gnldea eerst voor bet jaar 1898 en volgende jaren daar ig botrekking hebban op de vraag of iemand dia op de vorige kieiertlgtt gebraeht was al dan niet op de volgende moet worden ovorgeschreven Wio naaeigk sedert het vorige jaar niet is verbnisd of wegens pensioen rgksspaar bank boekje of iotebrgving in bet Grootboek of wegens nfg legd ezamm oanmaal op de kieierslgit is gebracht blgft daarop tonder verdere aangifte ook voor hnt vartotg taHg er andere redenen sgn waarom hg sgn kiesroebt verliest Wat spaarbank of Orootboek botreft mo t de bnrgptneester dan jaarlgks Óór 1 Febraari aan de directiëu der instelliogea een Igst der onde kiesetM krachtens beait inxoodeii n van die bestnren vóór 15 Febr verneDen of de toostaod al dan Di t is gewgsigd Voor 1897 geldt dit nog niet Allen die ogODS san andere redes dan belantiogaaislag kiesers willen worden moeten aangifte doen bg den bargemeester Dote vaardigt vóór 8 Fabrnari eou keaniageving uit waarin hg de aanoelgke inwoners aitooodigt vÖór 15 Februari bon aangifte volgens vastgesteld model mot dt noodige bewigsstokken ingevold en nderteek nd in te aenden Die inaeodingksu ok over de post koitelooi plaats hebben volgens daarvoor te geven voorschriften De in ta vallen formntieren tollen vsrmoedelgk ten stadboiie vorkrggbaar worden gevteld Wie niet sehrgvsB kan vindt ten stadhuiie g leganheid tot het stellen van een bandmerk De adttpirantkiezera moeten das waebtfn tot dt kenniogeviog van den burgemeester is veraehenen Den bestunrders van liefdadige instelliogfn waaht ook nog een omvangrgke taak Zy ontvangen vóór 22 Februari eeo tgot van de peraonen die voor plaatsing op de kiesetslyitan in aanmerking komen n moeten dan 6or 8 Mrart das binnen 14 dagen nagaan of daarop naasn voorkomen an pereooen die in bet laatste jtsr bedeeld tgn Omtrent peraonen die wegens reehterlgk vonnis of militairen dionst het kiesrecht niet nogan aitosfenen iwdt de minister van jastitie of de bevelhebber van land of seemaeht de opgaven aan den burgemoester en talks ook voor 1 Fabrnari 8 10 8 40 47 8 64 l lO 7 16 7 11 7 M 7 46 7 66 Oaa4a O SO Maaldiaaht Niaawalkeak GapaUa Batleiiaa 7 1 98 6 61 I S ll 1 11 l li 4 66 6 6 6 14 6 11 6 17 Kettaidaa OapaUa Weawarkadi Uaardnikt Souda lanabaiMn StaartapaUa ZU 7 411 47 LS 7 III I T 1 07 I M aK Verder ontvangt de bargemeoiter van de ontvangers der belastingen voor 15 Febr de Igst dergeuen die op grond van bun aanilag in Ua of meer der rgks diraoto belftstingea voor de grondbelasting ton minste f 1 voor da andere elke aanslag boe kloin ook van reohtswifge kistera tgn namelgk als tg het ver ehaldigde op han aanslagen voor of op 1 Maart hebben voldaan Daar dit laatate op 15 Febr nog niet blgkeu kan a de ontvangers 0 gaaf doen van al of niet betaliog tot la Febr kannen belanghebbenden vóór 3 Maart nog ssn clen burgemeester van later gedane betalingen doen blgken Zy die van die aangifte willen ontheven tgn toUeo daarom wet doen in den loop van Januari de tot 1 Maart ver eoaldigde belastiogtermgnen aan te aaiveren Do borgsmeaster is aldos in het begin van Maart in bet betit van alle noodige gegevens Hg moet de jnisthcid der aangiften nagaan ao daarover vóór 8 Maart sehriftelgk venl nitbrengen aan bet gemeen t bestnar dat de Igst dan op 22 Msart voorloopig vastste t Voor aangiften wegens haur of iokomen kan de bnrgemeester inlichtiagen inwinnen bg varhoarders en patroons die verplicht tgn op fltrafftf van ten hoogste f 3 boete binaee 14 dagen icliehtingen te versebaffen Wio na de aangifte niets op de Ignt wordt gebracht ontvangt dMrvan vóór 28 Uaart schriftelijk kennisgeving De voorloopige Igst wordt van 23 Maait tot 15 April TOor ieder ter intage gelegd on in dien tyd kan ieder verbetering vragen Do vertoekeo daartoe liggen tot 21 April tor inzage en tot 23 April kfto teRonspraak worden ingediend Yóor 15 Mei bealait dan bet go oentobestaar daarover Bolanghebbeodoo kannen dan noob den weg van raohteo inslaan Allo vertoekiobriften en verdere stokken betreffende dete kieierslgsten tgn vrg van tegel griffieen registratierechten Aan dd oatvangerakaotoren en seeratarie n dar gemeenten valt derhalve in dete maand en do volgende haal wat werk te verric ten voor de kieaeralgsten In varband met de ioToaring der wet op de porsoneele belasting beeft de minister van finanaiSa bg instrootie aan de iaspeeteora dor directe belasting Of edregen met de burge meesters in overleg te treden ter aauwgsing van peraonen voor de schatting derhnurwaarden Ook do sanwgting van sohattera vsn hst meubilair moetopditelfde wgtogesehieden Op aan vergadering van kappers ta Parijs gahooden werd er op gewesan dat bat door do dames loo veelvnldig aangewende rgstpoec T niet meer beatood uit t t fijn pofdar xnbraobte rijst maar ait een ia verschillende verhoudüi gen samengesteld labrieaat van loodwit kalk stgfsel en albast Herbaaldulgk heeft bet aebrnik van dit meirgsal nadeeligogevrign gehad weshalve men het noodig oordeelde de noodige tappen te doen ten einde den verkoop van tnlk een preparaat to verbieden Het loude wensehetiik tgn op de verpakking van alle toitetmiddel n de vermeldlag der hoofdbeitandeelen verpliehtend te stellen Men vindt thans preparaten in den handel waarin loodwit en arsanienm voorkomen on het is bekend dat aelfs geringe hoeveelheden lood verlamming van een of meer spiergroepen tan gevolge kannen hebben Sievenson baalt een voorbeeld aan hoe verlamming der pieren aan eene tgde van den hals ontstond door onoordtelkandigo aaowending van een loodhoudende baarklearstof Arseaienm is voorteker niet minder sohadelgk too stierf te Esssx eenige jaren geleden sen aantal kinderea door bat g braikett van violetpoedorc dat 38 pc arsaaig sonr bevatte Ten slotte tg nc ron geval van bloedvergïfttgiag vermeld dat ia Doitschlaad onlangs plaats had door ds aaawendiog van blanketsol dat mot oen aniline klaarstaf gekeurd was Ook hierbg was varuoedelgk arsonioum do oortaak van bot on ga al Mbl t d Vsrv U ll 11 11 U II 11 41 11 61 8 66 10 11 10 11 10 41 10 41 7 61 I M Omtrent de geheimtinnige aaaraadingen to Aaaiordam wordt nog gemald dat in don avond van 1 December jl das 18 dagen vóór da moord in de Van Eegbenstraat plaats had in de Spinoxattraat ook een dienstmei je door een man werd lastig gevallen Hg pakte haar aan en wilde haar aoenen Het meisje daarvan ni t gediond weerde hom af o a seggande Akelige karal laat me gaan Toen had die man geiogd Wat akelige kerol 1 eo daar met een ubsrp voorwerp een steek in den sohoader toegebracht Van het geval werd aangifte gednan en heta lfde raeiije is na den moord in de Van Enghenstraat dadelgk wederom verhoord dooh ook dit verhoor heeft tot geen verdere aanwgsiagen aanleiding kunnen geven De politie meent dat de aanvaller in de Vin Eeghsostraat en dieio de Spinoustraat een on deaelfdo persoon Ovsr ie afkomst der beroemde fooneelspeelstar verbaalt de beer RÖssing in bet Zondagblad van Het N v d Dag c o a Bet geslacht Kiasbergen het is vrochtbaar geweeit en geeft tieb vermenigvoldigdals het tand aan den oever der tee Het gealaeht Kiasbergen is oen banqais en ges aoht verspreid over den gehoelen aardboden Tot het gealaobt Einsbsrgen behoort do familia Bltnas behoort de familie Dassie behoort de familie Blodin behoort door aanhu welgkiog Jscqnos Schoïtenvoerder de eerste Domme Augnst in Nederland tot hetgAslachl Kiosbergen behoort de tante van Sarah Bernhardt eono taoto toowel tante Bessie als vertroowelgke Lange Griet genaamd tot dat gealaeht bithoort ook Sarah Bernhardt xelf de wereldberoemde Fransche actrice toodsc tij vermaagsehapt is aan Blondin aan de paardonspeidirf ctenren B aans en Dassie kortom aan de gebeele bnoqaisten weretd Dil wetende Terbaasd niemand ttch meer over de eigenaardigheden van Ssrah Bernhardt Hasr tin om een tgger iu hare kleedkamer te hebben en nog aadere lin voor wilde dieren worden eene berlavjing van het bedrgf van baar voorgeslacht Bet gebeele doen van Sarah Bernhardt bet reelameacbtige i eene herleving der parade voor ds tent de mutiok het buitenkomea der paardf D da grappen dar clowns de laatste waarsehuwing ont Meer aan dat bacquistoa geslaeht ontleent Sarah Bernhardt ook bare beste eigenschappen Ieder werkelgk groot artist beeft ie s van een Eallimhanque Sohitdera die als hofheeren met mooie rokjes eo ja jfs rondloopen rüp blgken voor boekhouders zgn niet de waren Tooneeliaten die tich kleeden en gedragen als kantoorheeren oa wiokeldimes tgn niet de echte artisten Asn artisten is iuts buiten issigi De ware artiften tgn aU kinderen tg leveo het leveu der phaotaaie tg tgn grillig wiflpeUnrig eo dwaas Zij gaan niet ter beorze en ichaoheren goea Intregalen Echter ige het tonder uitzondering lieve beste bartelgke menschen s Sarah Bernhardt is weder een bewgs hoe ver Hollanders het in het bniteolaod op knaatgebied brnngen kunnen Sarah Bernhardt kind van Amaterdamsche ouders wordt de eerste aotrioe van heel de wereld Morija aon Amsterdamscbe jongen wordt aan ds Figaro de onnavolgbare tooneflbeeeboawer et Dennorj in werkelgkheid bet Amsterdamscbe soteurtje Mejer dat s avonds met zgn gebeele reamogen in een roodeu zakdoek den Stadssehouwborg verliet om naar de Utreohtscbe lehiiit te gain wordt de beroemste drama schrgver van den gebeele aardbodem Twee Amsterdamuhe jongens en en meisje van Amsterdsm tebo ouders hebben dus eigenigk het Fransche tooneel en dus ook het gebeele Enropeesohe tooncel jarenlang beheeraeht door toonaeibeBCt iowiog door teooeelspeelknnst en door tooDoellcbrgfknnet 7 17 6 11 1 10 I II 1 60 1 44 4 11 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEH 1 64 1 01 I OI 1 14 8 01 4 14 4 18 Aller glorie was en il oobter Sarah Bernhardt Bpgkors op laag watar Beo vrg delitaai conflict is gerexea tasseben de gemesntaaatori toiten TBO Goleheater oabg LÖoden oa ganorail Burnett die aldaar aan het hoofd itaat van een brigade infanterie £ i nige jaren geleden werd in overleg met den garniuenteom maodaot besloten dat iedereo dag een militaire tr nxiekuitvo ring too plaats hebboa in het stadspark Deter dagen an woonde genoraal Burnett het militaire concert aan de promenade van hot bfgio tot het eind bg om a afloop der uitvoering aan den bargemeester van Colchester kennis te geven dat de militaire maiiek neb voortaan niet meer ïn de stad toa doen hooren Als reden gaf hg op dat de menigte sicti naar hg bemerkt bad het boofd niet ontblootte wanneer bet orobest het Ged aave the Qiiaenc uitvoerde De generaal aag hieria een gemis aan lojalty bg da bewonora van üolehester een gemis aan eerbied voor de koningin Het is nderdaad in Engeland een overoud gebruik dat het volkalied waar men ook ig staande en mot ongedekte hoofdaa wordt aangehoord Dit gebruik begint echter meer en moer in verval to geraken voornamelgk te Londen waar men beeft tngptien dat het niet aangaat b V in bet eerste bet boste café efaaotant waar mea h t io den ain krggt bat volkslied ten bfste te geven een vaderlandslievende demonstatie op too w te lettea In de schoaw bargen waar iedere voorstelling besloten wordt met bet volkslied b paalt bet orkest tab gewoonigk lot de eerste malen van het God save the Queen s terwgl de bezoekers tich naar de nitgaogen begaven oa de loyalty vaa htt publiek is er niet minder om De bnrgemeester van Ootcbaster deed den verbolgen generaal dnn ook heel kalm opmerken dat tgn ingeretenen er in t minst niet asn achten Hare Majesteit koniLgin Victoria te reriaken doch eenvoadig bovreead waren een erüitige verkondbeid op to doaa Na lang prtteo besloot tgn excellentie de zoak te ooderwerpen aan het oordeel van don qoofdbetelhebber lord Wolseley Vau de Koningin en do Koningin Eegeniee ontving de VereenigioK van goponsienneerde ouilerofficipren en minderen vac bat Nedorlandbcb leger onderstand aan militairen gepensioooeerd vódr de wet vso 1877 en bnnne weduwen wederom eene schenking ditmaal an 1 600 Gedurende bet vierde kwartaal 1996 ign 55 jongens bg de Kwerkiebocl voor leevaart te Leiden in dienst getreden Van de 188 jongens die tioh voor dipuxtoeming hadden aangemeld werden er 133 aftfekeord KaDtooKerecbt te Gouda Zitting Tkg De Tolgeade parfeOoeD xgn varoordMld wageaa Ofertradiod proT reglfment op wagen aa TOstpaden A K ta Bargicbanboak tat f 2 o 2 dagai Oiartreding wet op da kindararbaid J D ta Qonda tot f 3 of 3 dagaa O J L ta Ooada tot f 6 of 6 dagan S P r d K te Goada tot t 3 o 3 dagan Orertreding algemeeDa poHlie Taroidaoing van Goada F T d U te Zwanmardam en C r H ta Qonda ieder tot f 1 of 1 dag P A K eo C L la Goada M P U Am tardsm H K ta Rotiardam iadar tot i 1 of 2 da ao A B te Huitreeht tat f 2 of 3 dagan M B te Qonda tot i 2 of 1 dag Overtreding atrafwat A B te Gooderak tot f 2 sf 2 dagan Opeolwre drookeDicbap C da J F D Q t I C H T H aB J B alleo te Gouda ieder tot f 1 f 2 d F K E D W en B P allen ta Qonda 7 61 7 61 l l8 8 11 10 40 11 11 8 86 8 48 8 61 1 67 10 4 10 11 10 18 10 17 I l 1 10 7 16 8 6 10 61 11 10 1 87 1 47 1 14 10 01 1 16 10 07 10 4 6 7 7 46 68 8 M 1 07 10 14 I II 10 14 I II I II Ml 1 41 lUO 1 41 IMI 4 41 ll 1 41 T II 41 iadar tot f 2 of 2 dagan Bniteslandsch Ovenlcht Da werkstaking der dokwarkera te Hamburg duurt DOg attgd voort Dinsdag is weer 162 000 mark aan oodarsteaniagsgoldeo uitbtttaald dit maakt met de vorige aitbeUlingen roim 1 millioon mark een kolwsalo som als men ia aanmerking neemt dat tg voor bet groot ta deal in Hamberg aelf is omgebracht Katunrlgk bebbea de rgke lieden slecbU weinig bggedragen oa de werklieden telTOB bobben niet veel knanen stortfs De oigonlgke gevers de kasteleins en winkeliers dif ios bgdragen gepreet worden onder bedreiKin udera de klaudiiie van de arbeiders te vrrlieten moeten dunkt mg langsamerband tot da oonduMe komen dat het verre van aangenaam is als mik een strgd op bun rag wordt nitgavocbtsn Naar thans betiebt wordt ii onder de stakers tolven verdeeldheid ontstaan De ondere moer betadigde lieden willen er een aïnd aan maken bd hebben ook alleo het vooruitticht weder werk te vinden De jonge heetbooiden die geen getin hebben vinden snik eeo lai leventje niet kwaad on aien met vrees het eogenblik te gem t t dat ig tonder arbeidsloon en tonder oadorsteuuiog tgn Het verlies der stakers i op minstens 2 miltioeti te schatten want zg habben aan ondersteaniog slechts ongeveer een derde van het gewone loon ontvangen Maar ook io bandelskringen wordt de schade tnar gevoeld ea menige stem gaat er op on den strgd bg te leggen De goederen boopon tieb aan de kaden eo in de loodsen op met de vertending geraakt man hoa langer boo moer ton achteren Dinsdag is voor het eerst het geval voorgekom n dat tich mfer arbeid kraebten aaobodeo dan verlaagd werden er kwamen tooveel arbeiders Kst de treinen vaa buit n aan dat 589 mao afgewesen moesten worden Daaruit moet men echter niat opmaken dat bet verkeer niet langer gestremd is De ongeoefende strikebrecher kunnen aleehls langsaam met het werk terecht eu al hot werk dat niet bepaald dringend is wordt door de werkgevers aitgesield Io de havea lagen 221 schepen op 185 werd gewarkt mBl 413 ploegen Aan de kaden waren 1338 werklieden bezig aan 291 kranen in de loodsen werkten 320 onde en 1189 nienwe arbeiders Sedert tes weken verkondig n beide partgen dat lij vast Tnrtronwen te tuiten ovcrwinufn maar de strgd duurt n g altgd oort aa beide partgeu verklaren dat tg niet aan toegeven denken Het optreden van Rusland io de taak der Tarkeehe fiaancieele qnaastie wordt zeer versekUland beoordeeld De inho d der uota door den heer De N üdof aan deo Turkeehen sultan over dete saak ovarbaiidigd h thann bekend Daarait is gebleken dat de Fraosohe vooraUUon door de BuavisobQ regeering voorshands og onaitvoerbaar worden geacht Eo op de verhouding tasschen Rusland en Fraakrgk tal dit aeker niet tonder invloed blgren Wisbt arkoot dit in do Figaro al beaht bg geen overdreven beteekeois aan dit verschil van meeaiagt in de Oostersche quaeatie Ook de Daitacbe pars eo de Engel che rog eriog bsiehouwen thans de nota van De Nel di f en het optreden der Russische regenring met minder ingenomenheid dan aanvankolgk bet geval was Men wantrouwt Rusland omdat men niet ovartnigd is dat b t handelt nit tocht tot overleg me de mogendheden meo tiet in het optreden der Russiiehe regeering eer een poging om door vriendsobappelgke raadgevingen den ttatuB quo in Tnrkgo te bandbaven Do Vo8s Ztg herinnert aan das Sultans woord dat hg geen twoada Khedive wil wordaa wat ongeveer neggen wit Eeo Enropce ahe commissie vea oontrftle op de Tarkscb fioaaaiSa sal Abdool Hamid niet dolden En daarom beeft hg een fraai sameogestetde maar mot dat al toch vatscha begrootiog doen opmakea ia de boop daardoor aan die voogdg akap te ontgaan Hg braft eeo Dnitschor dan bekenden Bertram effeadi met het beheer Ttft bet departement van fiaaaciën belast maar detn heeft voor da eer bedankt eu verklaard liever geheel uit den Turkscheo staatsdianst ta traden dan een bagroetiDg nit te voeren dia op valscha becgferiogau gegrond if Doah een geregelde inaacieela dieost is de toveaavoorwaarde voor alle hervormingen tonder gene tgn dete ondenkbaar Dit nn wil de Rassischo regeering den sultan daidelgk ssaken Het komt in da kraam dor Rassisohe regeering ta pas den tsgenwoordigen toutand in Turkge too lang mo eIgk in stand to boaden en een gemeensehap n tigka eontrole der mogendheden te voorkomen ar dete hinderlgk kan sgn voor de aitvoering faa Bosland s plannen Maar wat iu Turkije geschiedt gaat werkeIgk da perken te builen Eu bat is van groot gawiebt dat Rusland op zulk een ernstige vriendeehappelgke wgte den Sultan en tgn ngaaring waarsehnwt voor de gevolgen van flaaae eol wanbebaar Ea Xngelsahe ragearingskringan wordt volgaas skater s Finaneioele Kio iekc minder waaide gehaoht aas Btialand a optrodon dan in de pers Da nota vaa Natidof wordt niet beschouwd ali een ernstige waareehawiag mnar als eea vrieedelgke vermaning opdat Turkije toob vooral alles vermgden lal wat Rusland toa mnateo noodsaken ti b bij het finaneioele plan der Earopeesabe mogendheden aan to aloitenc Want da vt rhoodiog van Rusland tot Turkga is vriendsehappetgker dan ooit en de Csaar heeft den Sultan doen vertekeren dat hg onder allo omstandigheden persuontgk op den steun van RoiJand kaa rekenen De nota vaUi Nelidof heef dan ook de hrdoetlng bet stand komen oener gemeenschsppelgke Tontrole te verhinlaren Qaat de snlian er toe over voor tgn persoonigke behoeftea de galden te gebrniken die bestemd fgn voor da betaliog der Turk ahe re iten dan is Rusland gedwongen tich nee de overige mogendheden te tnrstaao en dat moet voorkomen worden legt de Finanoieele Kroniek c Verder is nO een andere omstandig Fiid te melden die toont hoe Rasland s aanxien te Koostantinopdl verhoogd ia ten ko te der mogendheden Indertgd toeo du mogendheden aandrongen op een algemeene amnestie der ArmeniSrs werd do aandacht der rpgeering geve tigd op de leiders der Jong Turkooho partji waarvan er sedert een groot aantal in hechtenis xgn genomen Di beteekeot Rusland tracht de bevolking van Turkge te overtuigen dat bet slechts belaag stett io dea toestand der Christenen maar xieh oint wil bemoeien met de btnocnlandsch aange legen beden van bet Rgk en ook uiemaod tal toestaan daarin tusaehiDobeidfn te treden Dit alles liet er niet uit ali e n brsinitom dn vriendaebappelijke betr kkingin met Turkge op te geven voor de problematieke winst van harmonie m t de mogeadhe leu c Ju verbaud met de belofte io de xïtting van den Dult ehen Rgksdag van 17 N vember j t door den RgkHkaoselier afge gd heeft Je Kfisar den 1 Januari een besluit uïtgevai rdigd bbtreffeude de oplossing van geschillen tnsRcben oflBcinren door rsden van eer om bet honden van twe ge verb ten zooveel mogelgk te brsprekeo De Ooitsobe bladen maken aa den t kt van het stok openbaar Iu hoofdzaak sg hier het volgeods medegflde M nit deze verord ning die de beialingea vsn 1874 over betxellde onderwerp moet aan BJlen in d u sin die in d n aanvang duidelgk uitgesproken wordt sik wit nofft de Keixer dat he twefgO eht under mgn fficieren beter dan tot bedfu het geval was voorkomen tal worden De aanleiding ia dikwg s van oooetopkenden aard pfirtioolicre goKObilleo en beleediging wanrh een minnelgke schikking lAoder nadeel voor de ftaodseer mogelgk is De officier moet bet sin onrebt erkennen d er van een aoder aan totasten Heeft bg daartegen iu overgting of opwiiidiDg gezondigd ilan handelt bg r ddrrIgk wanneer bÜ niet bg xgn onrecht bigtt maar tot eone minoel ike cbikkiog de hand biedt Niet minder moet hg wieu eene krenking of beleodiging weêrvaren is de ter versoening aangeboden band aanuemen zoover staodseer en goede xeden dit toelaten De Keizer beveelt daarom dat iedere officier verplicht i wanneer een geschil niet spoedig vereffend is zgu Raad van Eer daarmede in kennis te stellen Dete Raad heeft óf eene schikking voor te stellen 6f de asak naar eeo Eeregereoht te verwgten öf wel te verklaren dat de oer der betrokken offioiereti niet aangetast is Buoger beroep van die uitspraak is bg den Enizer die ook onmiddetlgk rapport verlaagt omtrent iederea officier dif zonder toodaoigeuitsprask af te wachten of te eeibiedigen eene uitdaging doet of aanneemt Hei spreekt wet vanxelf dat ain dete kabinetsorde in do eerste jaren soherp de hand tal worden gehouden doch eveokeer dithetdaelteeren van offioisren daarmede niet geheet en noch voor goed zal komen te vervallen Dat verwacht de keizer bigkbaar zelf niet Bovendien komen de meeste treeg vechten in Dnttschland voor niet tasschen officieren in aetis oa dienst maar tasschen burgers en officieren der reserve op welks taatsten deze kabioetsorder slechts gedeeltelijk van toepassiog en io elk geval van miuder invloed is En wel omdat het ontslag als officier dat het nataorlijke ge oIg tal xgn van overtreding dezer voorschriften voor hea van betrekkelgk weinig bffteekenis voor de officieren in actieven dienst daarentegen een xware slas is Burgerlijko Stand GEBOREN 5 Jan Cornelia Netij ouders J C Dorlas en P Bckenkamp 6 Jan Jan Willem ouders J W Berkelbaeb van der Sprenkel en C O t Hooft H ndrtcns Casper oodors C A de Kitoop eo C F Frie OVERLEDEN 6 Jsn W J Portuijn I roogleever 91 j 11 m J van Dam 40 j N Cabout 23 j J E Uges 76 j GEHUWD 6 Jan G van der Stags en J Kerver ReeuwUk GEBOREN Wilbelmina Johanna ouders P van Mullem en A Boom Jan ouders K van dor Heidett ea J van der Lerq Willam ondart T Hagaa an W T Walaania Lena onden J van der Star ao A N Koatar Sopbia Wilbelmina oodora S Hagen en F Noordegraaf OVERLEDEN G J Sohuuten 5 m W lUinbard 38 j W Hagea 4 d CEBÜWD J Verb ae en R Boen F T Lairber en C Hnnnik NIEUWE ZENDING Dassen Handschoenen EN PARAPLUIES A V n os Az Kleiweg E 7S 73o GOUDA Beurs van linsterdama I JANUABI Vrkrt stotkrt Il 8 I4 fll luiKU Ccri Ned W S l i dito dito dito 8 dito dito dito SIIa eia0 d G adl ll881B8 4 ItUli Iii obrij ing 1888 81 6 OoiTBN Olil in papier 1888 6 diti in lil er 1888 6 PoaiDOAL Obl met O iipon Sdito tiokrt 3 977 8 8 104V 6S v n II 987 41 100 1 957 81 5i8 til 100 1 U 1 10 V sou 189V 1 61 9 7 99 188 997 71 98 1017 96 SO V lOi l 647 64 itsv 6 88 777 78 l lV loiV 101 V9 148 1837 n 101 487 101 i V 1047 78 108 8 98 48 8 8 l 188 SOl 107 107 108 109 1167 ISl Tiv 110 Bnuun Obl Bunaol 18 4 4 dito Gkom 1880 4 ditobnBitha 18l a 4 dito bu Hom 18S8 90 4 dito io KOud le D 188S 6 dito dilo dito 1884 5 SpiNJi Purp t obul 1 188 1 4 TUEIIU GeprCn aeo 1890 4 Gpe leeninti eerie D Geo Ie oiiftHriflC üuiD Ar Bep t olii i89J 5 Manco O l Buit S h 1890 8 I VaNMjiLi 0 1 4onbBp 1 81 AnatMDiM 01iUa t eu IB9S 3 BnniKDU St d b Oii 1894 3 NlD N Afr H iide r nd Areiid i T b Mij CmtiB Urn DtliMitiisoliappij diti kra Hipothcekh pindbr 4 Cell Mg diirVonteol MDd s Gr Hypotbeekb p ndbr S i SHiierUiiftscbe bank aeud Ngd Kso lelinaitseb ilito N ÏV i P O Hyp b ptndhr 5 B tt Hypotbeekb pjiodbr SVi rir Hyp tmskb dito Si OoaTT H to l H Dg bank aïnd R a Ilyp Ibwkba k r iidb 4 A Ki Bqut hypotb pindb l Mhi L U Vr L ei eert 6 NlB HoU IJ 8poor Mg aenl Mg tot Eipl rtl Spw aan l Nei lod Spoorwegm aond Ned Zuul Aft Spm aenil 6 dito dito dito l l dito 5 IliUl 8noor l 1887 89 A BobI i Zoid IUl pirnilj A H obl 3 OUS Wariobau V aeuen aa id 4 ttusl ir Kom 8pir Mij obl 47 Haïti bo dito land Fartoua dito aand tlurang Domhr dito aaul SKank Cb AM p kap obl 4 dito dito oblig 4 AMialx Cent Pan Sp Mij o d 8 Obic k ortb W pr C t aand d Io dito Wm St I eler obl 1 Den er i Rio Gr Spm ceH ca lllinoifl Central obl in goud 4 Loaiii tVasbiill Cert r aand Meiieo ti gpw MIj Ie byp o 6 Hl Kaniu t 4pot pr f aand N York Onlaiiok Weal aand dito PeoQ Obio oblig 8 Oregon Calif Ie byp in goud BI Paul Minn k Manil obl 7 üa Pao Hoofdliju oblig dito dilo I inc Col U byp OjI CAK Bi C n 8outh Cert r end Tas O B llw l N leb d o O Amaterd Omnibui Mij aand Bitletd Trani egM at aand NlD Stad Amalerdsm aand 8 Stad BoTterdnm aan 3 BlLOB Stad Ant erpen 18 7 Stad Brusael 1 88 HoüO Tb i Begullr taell cb 4 Oo l a Slaatibening 1880 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spi la Slad Madrid 3 l eS Na Ter Bet Hrp Sp bl eert MARRTBEBICHTBN QOUda 7 Januari 1897 Bij weinig aanvoer ging er beden in grapen seer weinig Stemmiog raat Tarwe Zoeuwiobe 7 ü 7 9 Mindere dilo ƒ 8 78 90 Afwijkende 8 86 f 8 80 Polder 6 16 l 8 76 Bogge i Zeeuwaobe 4 SB l ƒ 4 80 Polder f i 4 86 Buitenlaodaobe per 70 kilogram 3 80 i 4 10 derst Winter 4 10 i 4 60 Zomer 4 it 4 80 Cborallier 6 86 i f Ha er per beot 8 70 ii 8 85 per 100 kilo ƒ 6 86 ï f 7 Henoepiaad Iuland ob 6 i ƒ 8 86 Buitenlandaobe 6 60 ii 6 76 Kana rioiaad 8 60 i 8 KooUaid nieuw i ƒ Erwten Kookerwteo ƒ 8 4 8 60 Niet kokende ƒ i Bnilenlandaobe Toererwten per 80 Kilo ƒ 6 80i 6 0 Boonen Bnilce boonen 8 86 i f 9 60 Witte boonen i f Dninaboonen O i Paardenboonea I 1 6 40 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaanube 4 10 it 4 40 Cinqnanliae 60 k f 8 76 Foxaniau S SS ƒ 6 60 VlBHAEKT Melkvee weinig aanvoer baodel eo priJEen matig Vette varken goede aanvoerhandel vrij wel 18 l 18 ot per balf KO Biggenvoor Engeland goede eaavoer handel vrg wel 16 i 16 ot per balf CO Hagera biggen redelijkaanroer handel matig 0 16 k f 0 18 per week Vette aobapen goede aanroer handel vug 16 35 Nuobtere kalven redel aanvoer handel vrij wel 10 i 14 Qraakalreren aanvoer handel ƒ i Fokkalveren i Aangevoerd 40 partgen kaae Handel rrtj wel Ie qual 33 a 86 8e qaal 80 i S8 Zwaardere NoordHolload Mbe l f Boter weinig aanvoer handel vlug Qoeboter 1 80 i 1 80 Weiboler 1 1 1 10 p Kilo Advertentiftn V BaTallan tan aan Dochter A TAH VLIBT Vumu G mda 7 Jannari 1897 Baden overleed on e galiafda Vadar de Heer WILLEM JAC0BD8 FORTUIIN DROOBLEEVER Ünd Notnria in dan leeftgd van bgna 92 jaren Uit aller naam Mr J POBTÜIJN DROOÖLEEVER Oaiuia S Jannari 1897 VaUtrela anigi tmnugning Begotken toorden niet a gewacht Allen die iets te vonleran hebban vanversohnldigd tyn aan ol borgtoohtan onder tich hebben ten laata van da nalaten schap van vrjjlen Mevrouw da Wed Mr A A tan BEUGEN UZENI OORN geb Etikike BüsoiBa worden verzocht daarvan opgave of betcUing te doen vóór den len FEBRUARI a s ten hniM van F J EVEKINE BOSQER8 41 Nieuweplaio Anhtm Een ware Schat Toor de ongelakki e slaohtoSsrs der Zelfberlekking Oname en gehe ma nitapattingen ia het beroemde werk Dr Retau s z ELFBEWAKIt G Bollaudsche uitgaTe met 27 nfb Prgs 2 gulden Ieder die aan da venchrikkel ke gevolgen van deaa ondeugd Igdt moet het leten de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks dniaend van een lekeren dood Te Terkrggen bj hetVerlags Magaiin te Leipzig Nenuarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegola en in elkan boeknaodel in fioUand FRANSCHE STOOMVERVEEU an Chemische WasscherU TAN H OPPEIMIlElillEU 10 Kruiekad BoUerdam Gebrevetocrd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA da Heer A VAN US Az Spooialitelt voor het stoomen en vemn van alle Heereoen Dameagarderoban alaook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het tooman van ploche mantala veeren bont ena Gordynen tafelkleeden enz wotdan naar da iauwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of gavertd worden onschadeiyk voor de geaoudhaid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek zgn da prgzen 26 gedaald Te stoomen goederen als nieuw nHevarhaar in 8 dagen te verven goederen in eena waak