Goudsche Courant, zaterdag 9 januari 1897

35ste Jaargang Zaterdag 9 Januari J897 No 7166 FuniliCn geaegen lijode een LEEBUNG der U B S in huis te nemen gelieren hnnne condition op te geren onder no 2420 aan het Boresa dezer Conrant nOüDSCHE COHMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dexer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitEondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per poet ƒ 1 70 Aizonderligke Njommers V UF CENTEN i d beat iawruiing togan lulu Hwmnaliek Lendmpuiien kortoir uaS dnteg Wat AiikerPaiafxpeller Pr4 EO Mt 7S out 1 35 di tmii Toorhuda il 4e mMM ApoUube n bg Te QOUDA bg A WOLFF Markt A U4b en DK LAAT en TAN SON apotheker Markt IIKBOOND UGT GOUDEN MEDAILLE KBAEPEUER HOLl 8 Quina Laroche Staalboudende Q uina Laroche ia de meest krachtig en versterkende K1SA WIJN Aanberolen door tal an binnen en bnitenlandsche Geneeiheeren Verkrijgbaar in fleiachen ii 1 90 a 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHMA De inademing ran den rook dezer Cigaretten geeit den Igder aan Aathma terstond Terlicbtiag In Etui 80 en 0 Centa S lmiak PastiUes Een algemeen ala goed erkend middel bg Heett en Verkoudheid oploiiend en verzaehtnd Pröi per fleaehje 20 Cent KiAUiLiiK HoLH Boflererancien u Deptt te Qouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bj de meeete Apothe it kara en Drogiiten rerkrygbaar f orflt iiK ioag a jn door ODES Ma lio nihk Eftk piiarb nk weUie oii i n Kftrdig e wys tot da Tuit w l kwuij a Ei Prysïsceih rs kt pert extra br ip rf ijm ila r rKt UdÊM d fMibwik Bieb aton d ibWkbMiB AoiTu dn H ftlidlfd urmrn lidï iDi iuik Mr Mnvrndll wate U tlsitwi au vskt on nimv d luk tot iparan TarHodiBf t fi nabi of Toonutbi Temodlrali lerknr Oealk Miatieli Miabat k Oo tiniunl M E Tewbuirtnl Wie zt ktjr kIjb nu m tüvtUi Eikel CaCOO u lutntniiivn lewinxngesteld eo na vele jiruitiieiuingLU in dt n handel gekomen uuJe dun naam de uitvinders Dr MiohaeliB Terroardif op da beate rnaübmes in het wefoldberoemde étabbhsaoment van Gebrjb Stollwerok ta Keulen elschs J pTI2iel2SLeIH Cikel eacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gotoukt eeno aangename gezonde drank voor danlijksch gebruik een i 2 theelepels van i poeder voor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank bij geval van diarrbee alechta met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de Toornaamsta H I Apothekers ens Pr t Ko go prafbuije a f 1 80 c 0 90 0 0 35 Oener lT rhgenToordiger toar Nederland Junus Mattenktodt Amnterdam Kalveieiraat 10 Een HEER B C met flinke positie weaaoht in kenniji te komen met eene jon e Dame nit den beschaafden stand ten einde na wederigdsche kennismaking een huuielijkaan te gaan Brieven liefst met portret onder lett H aan het Algem Advert hnrean DOBDBECHT Baggnhof 5a te Dordrecht Koninklijke MachinaleFabrie k DE HONIGBLOEM van H van 8chaik Co gevestigd te sOravenhage Hepplerttraat M9 en 9 naby de Begentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoent 1 1 uebrnikt de allerivegê bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cia 70 Cts en 7 verkrygbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E B VIN MILD Veerstal B 120 te t ouda A BOÜMAN Ueordretla J C RATELAND Boi rop B ï WIJK Oudewafr M KOLKMAN Waddinmêtn fk i m v Émumm a m m i i mmmMmmÊmtmmm tfcWFi 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merkt Vt rkrij j b ar bij M PEETER8 Jz N B Al bewijs van eohthmil i oaobel on kurk Bteeds vuor Biea van rfen naam iler Kinun P HOPPE NIGHIXDAF TANDARTS E CASSÜTO Tort markt 171 Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BIU KMAN K Soida Druk van A BHlNItMA N fc MMJS XLI Jaargang yan DE BAZAR Dames Modegid bevattende D A MES en K I N D ERMO DES benevens HAND WERKPATRONEN 4 r IEDERE WEEK VEHSCHUNT EEN MÜMMEH In ieder n t0k t mwarte platen moOekrmfek feuiUetom enz ena lo Uilgav ondor mkl platen mol S anijp tr en 3 gioole gekuipte p tr P r 1 nr 1 8 n ooit 1 4n ala de Ie uug met daareubofon 8 gekleurde i lUfU 1 75 1 on i Ie een gekleurd iraaia handwerkpairoon 3 ga P80EFi LliBII Ei PBÜSPECTÜS ALÖI f L J f Sy O InT X TT I T O E lïT eene nieuwe zending Verlovings e Ondertrouwkaarteo f isitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost aao et Kle p Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRL RMAi en Zn Het groote aantal zenuwkwalen rui MnnwhDOfdplJn ftf tot 4a TOtnfcaaade kenteekaiuii vin apoplexie fhwanba t o rt rt Im n Mran not tMoii alia mlddelan door de medUoho wttemobap aAorswend Kant aaa ias nlaiii tijd komtV ar tea dat ilj door liet gebruik mukea v s den aeavondlgatan wer uwalIJk Uaci de huid na pbTaMogbHtha ittdekUiijt c daan haeft dU a honderde oefkindni rS ti WW dscehealfl warablvarSraldU n terwijl liJ Id wateuieluopelUka krlnce da booot baUiottlUu weEt teTena aau waldudVÜJkt ta sljo roor da tn nonwlnralan tUdand SiM SliMK DhS neeawtlia la altpTOBdan dodr dmi laweEen OOalai t d QewiidLait Dr Bamui w l KeneeavUia U altMTOndan do r den faweEen ODalai ran QeBDiidLait Dr TilHhofaa ei beiiA ep de eadarrlitdliif OfiffedaMi In eesa BO Jarlge pnktilk D vnn bet li MI enaiwd v Aaff wordsn d art Meukt utmtt nmWd Ul k MP kat wff t l n d K d ld Hel dage anaMVllM nn a pariKHMaa ia raTVi ree Rêaaaaaal Iraakilnaiiia nüiiht da Dhareateai ta jflHaratl ur uii n laron iraaamuia aal IShltaaaa Dr Perealtr laaaetkear AraatHr van Mt heapHial ta Aaam SiliaiaMtt aatflafala UA Un D MM Md dr HBHaheifrilraatHr dar latvaRa Meraaaatfiaha tm m n ta Parlti m tt HaiarL t34 OenMl tan Aiohibaoh mad dr ta1fiai ïSaSSSJ Patent H Stollen aohittarasde HMÜIsteB vertrwen eo sU mMkte tooveel opf D dat tu mb d ex hraTen verkj OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE iH r yroMMi Erfolg iten rnUnQ w re Vment H atolUm ii wniniui hat tm ia w ichtedtnên wfrt iloKt n adinfnnvngen gegibin Man kaufe ather anaeró utetn ic hovftnt H StoUett mr ton uia ifinfiel odar In tolchan EüMlwHttungtn tr uuur Plaiat fwle nut pnttBhantl mëgaMfigt U PreUliaftm anti Zcugnisae irêOi wui ftaim ohiitnnarka MAOQPê Tftn IGpCt tot 24pCt Eiwiten BouiUonhoudentle S O E P E N in CAPSULES lyn verkrygbaar hg de Firma T CBEBAS Oouda VMr aim bij Py lJL HOBA Austerdaiii O M r rburaieat BINNENLAND GODDA 8 Jaaaari 1B97 In df MrsWolgttide Rudtvergadering lal MD ds orde eiUtd word B do benovming taq twM oodtrwyiart a twt ondtrwgieraueB uu dt Ie kostelooM seh ol Voorgêdragsa worden A De kMrcD L Snnenbarg ie Krimpen d IJiel D PeereWoom ie ParmereBd A Neordgk U Mookhoek B D bterm G W J Natigl te Goada A A de Brain ie Munen 3 L S na nbarg te KnmpeB e i IJiel C Oe dmmte H Bekker te BelleToeiiloii B E C de Lenr te Ede M J Bnber ie Qoad D De dam 1 CM ran t Hof te St ADoaUnd S B E O de Lear te Ede 3 W Bakker te Miarteoedgk Ib den kantoor boek handel van WIUrbi Ea merlin b ie Grooiogea ii Tarecheaea de nieuwe kaart tbd Zaid Hollaod door F Bruine leeriar aao e Rykekweekaobuot voor onderwyzeri aldanr Dene kaart lecr net fgbwerkt en mafi Oj ieder kaotoor met oDtbreken oadat lü a er geriefelyk en prartipob ie daar ig t w geaaakkvlifk ook de jongereo op de oogtekao breBgen van ptaat ea daar iji wat iot bfdeD Relden voorkomt Ofo alphabeiiseben plaatebepaler besit waarmede meo ïo eeo ooKweok ieder plaatnje kan viodi n Nog maat deze kaert uit doordat van plsete tot plaate de aren gaaofl iQD opgegeven en ook door bare groot Tolledigbeid BelaogitaUendaa kanoen aioh van dfie praoti eb Jageri hte kaart nan ooi bareaa ovartaigea Aaageaomea bat beroep near e Ned Herv Kerk te Eediehsm door den beer B Üoera onad te Znidland Beroepen bfl de Ned Hervormd Kerk te Bnrgwerd en Hiohtum di W Zgletra te Waddiflxveen Moaiekliafbebbere Da Koainklgka f ederl fabriek van muiiekinetromenten M J H Ke eeli te Tilburg beeft een moiiekkalnnder mULLH 1 o Bet Qebeim vaa don Marcos 10 Ik dank je voor ket vertrouwen dat je welhebt gelievtc te atallen in iemand die je zoo goed all vreemd is don Marcoa mnar hondje overtuigd dat ik mg dit vertrouwen waardig zal maken en je goede meei iing omtrent mg reohtraardigeo Dat wil ik graag gelooven Albino Maar jeleidet daar dat je mjj zoo goed als vreemd bent daarin vergis je je doa Albiool Ik ken je integebde heel goed als dat niet het geval was dan zou ik je dcQ drempel dezer deor niet hebben laten ovenohrijdan Haroela ii de eenige hand die mij nog aan dit laven biadt ik waak over basr ati een gierigaard over i n lohat et een aUfd waaktame Korg Ik cal haar aan niemand anders afstaan dan aaa kem die alles in lioh vereenigt om haar gelakkig te maken Beedi ledert tang weet ik dat je haar licfhebt en als ik tot hiertoe je readei voui oogluikend heb toegezien Oni rendez Toui riep de jongeling verickrijct uit Ja antwoordde hg rondbonlig ik ben van al e lamenkbmaten met Maroela de onziehtbire getuige ireMt Je gedrag te haren opzichte ii tot duiverte dat v n een eertijk man gewent ik wil het je du Biet tot een verwut maken Maar ali je in hitvvrolg i baar wüt iprekeii dan wet dit ia li ageven welke aen elk matiekliefhebbar die er om vraagt gratie wordt toegeioaden i II een lyrig boekje van 160 pa ioa e drak met praehtïgea omilag in fraaleo kleareDdrak aitgevMrd en dia hei werkje Eferaiatrükkeiyk maakt Behalve dea gewonen kateaderinhoad bevat bei boekje een ecowkaleoder 12 notitie panioa f een oiiirektel der poet en ielegraafen ingelwet met tarieven een tooBkoneteoaarekalender wanrvan elke datam de nameo der op dien dag geboren toooknaiteuaari aangeeft elimede dn plaats hunner geboorte 22 portretten met biogrepbiaehe acheteeooDierecrate Neder toonkonateaaren met de beërf Rich flol oti Dan de Lenge aan betboofd eD mededaeliogen over 225 in Nederland geboren of verblgfbeadende toonkoniienarpo en toookuniteoareiien Danreoboven viadt men in het koitbare werkje de uitipraak dfr ItftliaaoRcbe meiikale aitd rok kingen mit beknopte legela Mnxikele verhalen en ant cdotn en ten alotte 12 bUdigden allerliöfete en gemakkelgke mutifkatekjee oor piano Bat zal doi voldoende egn bet boekje bij zich te dratïen om waar men ok gaat altooi maaiek bg de band ie bebbea ten eiode iu gezelligeo kring of eldera ieie te koonen ippleo Zooal we reede hi rbo eo reiden il het boekje gratie verkrijgbaar wie echter ixizend ng per poet verlangt sendtiaan iff no fflde firma 5 ta roor de fraakpering Wg ktfouen ieder mneiekliafbebber attrk aanraden deien gewieiotereeaanten musiekkatender aan ta vragen Ten gevolge van mitt beeft Woenadigmidda op de rivier de Maageen aanvaring idaiitt gehad tnwohea de atonmbroten Onde Maaa II ea Simon van dm Bergh waarhg beidehooien rcbeda aab de vonrateven behfpvn Dnurde lebok vi de Onde Maatc tegen eeo li hter waarvan de bolden brakno en deaSimoi van den Berghe tfg e caa booten lebip daidearduer de vooriteveo brak Door het latenootenai pea van toom d or eeo zeeboot werdhet uitzicht belemmerd eb dit wai de ourxartkder aaavariDg weede Kamnr ge meen te Hei afdcelingHveraUg dor over het ontwerp iot regeln fioaneijln in veraehenen Lof wordt gdbraeht aan de R ge ing root haar poging om een betere regnling tVnukea Er bestaan ie r vele bsswart a doch een vol komen bt vredigeijde oploaning is niet te viVdao Koodat men over die bezwarflo zal moeten h hatappea wil m n tot overeoo8tommifiggerukt y De urgentie der henLiening werd erkend waK echter ni t hnhop de tn t ideti tot pen menfianti mijn by gn gesclimdeu Beloof jn me dat don Albioo Ik beloof bel je dbn Marcos i Ik heb geen geheimen aan doni Mare la te leggen mya liefdevoor kaar is oprecht Dat gtloof ik en juist daarom heb ik het jji tassohen ons willen breken ten iude my je vertrouwen te verwerreo O dat bezit je reeds ten rol e I zjep de jongeling met geestdrift uit Ik dankje voor die verzekering Maar laat ons nu vooralsnog niet meer over die zaak spreken t Is al laat en ik moet wat rust nemen voordat ik mii derwaarts begeef waarheen mijne zaken mij roepen Maar je hadt mi geloof ik log iets te zeggen Dat is ook zoo maar het oogeublik is nogniet gekotaen om dit te doen aio het er de geschikte tqd voor is zal je bet weten Ik onderwerp m j geheel ann je wil ik zal wachten Je tiet daar in dien hoek e n hangmat een nacht is ganw om Bovendien ben je j ng en zat je wel kuDnen slapen itel je dus met het wèiflige dat ik je geven kan tevreden Misschien tal je me van nacht met miji paard voorbjj hooren komen Laat dat je niet verontrusten Ik heb je a gezegd dat ik er op uit moet ea nu zal ik je niet langer van je nachtrust beroovea Goeden nacht ga morgen niet heen voordat je me ternggerien hebt I it zeggende stak hig eeb candil op aan dien welke op de tafel stond en wilde zich terwyderen Met je verlof zei don Albiao op een gejaagdn toon tot biB nog e B rakil woord a eblieft oiat elke hertiauing Velen badden b dwaar Mgen aamenvoaumg der bapalingan omirani do fiaaooieela verbooding en omtrent de nlaaiaeIgke bflaetingeo Sommigen hadden eenvoodig willen zien bepaa d een jurtgkaebe aitkeeriog par inwoner aooder geaomptieeerde berekeningen Een aantal ledan waa io beginiel tegen een bigvend aobeidiMteIi l ala atrgdig mal de gemeentelgke autonomie Velen gaven de voorkaur aan de overneming vaa ver ehtllende takken van dieoat door den Staat o altbaot volledige vergoeding van de oitgavon ten behoeve van het Rgk gedaan Betoogd werd dat de regeling gean rekening hSodt met de draagkracht der gemeentan De reeling dar nitkeeringen naar hei lielentiil aabtle men onvoldoende toegeliabi en verkeerd daar ook de aitgeatrektbeid der gemeente uoeat meerekenen Bevoorrecbtiag vaa de groote ateden werd gevreead Oe uitkeerÏBgen wegeaa gemis aan acejjni iokomaten vonden mi ider beitrgdiDg Dfr bgdragen in da koiten van armaniorg airedeo met de begmaelen der armenwet De on verander gk beid der aiikeering vond bg velen bezwaar Het behoud van bet gefixeerde 4 5 van bat peraoneel werd door velen geweo ebi evenall verruiming vso hei plaateelgk b lHetioggebied vooral in den zin van een heffing eeaer a i el ili e bedr gf helavting De forenaeobtlastÏDg bevredigden velen Bat Mnaeum van Kiin tnijv rheld te Haarlem Wflrd over het jaar 1896 hetoeht door 8081 pereonen terwgl 34 bisoodere tentoonaiell og n op eriifbitleod gebied de ttonitambiiebteB bf ir ffende nebondeo werden Uit de boekerg van het Museum alwnar donr een ied r bonken ptvitwerkea b trt kking hebbendA op de décnratievr konaten en op het koovtauibaeht kanoen worden afioit vraAgd en door het geheele land versnudon worden werkten o er 1896 208 boeken én plaatwerken nüar 63 verei billeude ptaataen ao nne land verKiiuden Dta de aanTAgen Keed toenemende gn zal ove 1897 d ze atdeeling v o bel Miiiieom e ne aarwmnlüke uitbreiding moeten oiidergAan Oe aeu het Maeeum veriio den oehool wtrd in bet rftielnopeo JHur beioeht door 177 maunelgke ta 83 viouwe gke leerlingen die aao verschillende itdeelingen vno hei oncierwija deelnamen Uennemde achnol ga i na eene aantieulgke nitbroïdiog ie g moet waardoor acht ruime echilder eu terkenuilen mei prachtig noontarlirht ter beachikkii g komen meo hoopt t gen 1 April bet Bieuwe godaelte in gebmtk te kunnen nemen Builen V I et chilitt rfn telkenen en t O aPT n onirfti Ik laiatur ooar J8 fl jB er van naobt stullig op uitP xWis en ïcker lln dat in dat vraeaalijke weer I Jutfst om dat weer Ik VK P i i t Je kpeft mij ook niet te begrgpen leide hg Uahende Zijn er vöpr dien tocht doe redenen van gewicht f Van het uiterste gewicht don Albino I Neem mg niet kwalyk dal ik je zoo lang ophoud don Marcos 1 maar ik brand van veHangen om je een voorstel e doen eu ik weet niet boe ikbet zal inkleoden Dus is wat je taij te vragen bebt ook zeker van keel veel gewicht Dat juist T iet maar ik vrees mij san onbesoheidanheid sohnldig te mtfken Maak je daarover maftr niet ongfrust Verklaar je openhartig dal is het beite wat je doen kunt Dan zal ik het ook doen omdat je bet mij vergnst Ik kan ket wel in e n paar Woorden teggen ik zou graair roet je mee willen Jij riep don Marcoi ait terwgl er een bgoa onmerkbaar glimlachje om zgne lippen speelde Waarom niet F ben ik dan geen krat tig enon verschrokken man Welzoq zeide hj laohende vermoed je das wat tr aaa t handje is Zoo wat half en half Je beat parelvlascber en sloiker maar ik kan niet denken dat Je op dit oogenblik op de parelvongst zoudt gaao Dl tjjd sou daartoe t misaU lear aleobt bet onderwge de praeti ohe o teniBgan ia hei déoorat aechildereo ea bet bouiaujjdao terwgl pogingen in het werk worden gesteld am an oefeieoar ui voor de artiiiiake metaalbewerkiag ia bei lev n ie rotpen De eommtfliia van rapportanra nÜ de Tweed Kamer ii gereed met bei voorloopig ver lag over bet ontwerp tot regeling der gemeontt fioaaciëo dat apoedig verachgot Bg bei dapartement van kolooiJfB ii ontvangen kat vólgenda van 7 deur gedagieakende talegram van den gonvernear Keaaraal vin NederlaodaehIndiC betreffende da krygiverrlehtingen iu Atjah Heuvelatalting aehter kampong Qantoai bleek verlaten Toekoe Oemitr aitgewakaa oaar hei bovenland van Dtja Golonni blgfl voorloopig in Loboag patroaillaeran Ooia eorreipoodent ta Batavia etini oni oadar dagieekenink vao gisteren Het eergiaterea vermelde gernehi belreffenda hei van rek h een raeervebalatjon van Wal tevreden naar Atjeh ii onjoiii N R Ct Deo jacbtopiieaer Freidriks te St Aitna iihet giaternn gelukt dea bekenden wllistrooparM uit Heea ta bekenreo weg ni Jae itovertra dmg Voor eenige daiieo haalt daielldajarbtoptiener met deo brigadier der rijkaveld acbtI e Roop o deo onhezo digdeo r ka eldwacbter Vrr y iob o ider eheideo hg een opfrmtaa tegen 15 varkleade ildetr opara in bei Ualdeoeehe Broek welke van bnone vonrwapenengebruik maakten anodnt dw politie nit H thchoud eveoeeni ao hare wapeaan gebruikmaabten ea daarmede de itroopereopd Iiiekldre f Geld Te Haarlem werd eersieteravoad op itraat rondg vent mei en afdrak van cao opeB brief w lke dnur da redaetie van het Weekblad V or Wet ea R eb aan de Tweede Kamar wordt ifriehi in aka het over glaa vaa den heer D W Kieviu op Meereabrrg In dat adrai vertor kt de redache lo bat igk te doen opgraven eo bet door dea broeder van deo ovarledeae te doen erkeoneoi 3o het ijuof eao eommiaiie vao dnetoren k tagenwoor tik t id van d pers ia doen oedarco ken 3 n te geUiten dat hg fa i oaderi iek geen Laign d irh iniv r Nederland neb gesproken worde 0f aat het door da getntgtB t oed kan worden veretaan gokoeeo zijn Het is dus z ker om slulken te doen Dat is juin de reden waarom Ik er op uitgi je hebt het goed geraden Wist ik het uiet En sU je mg dan au toe dst ik met je meegaa Wet leker niet Daar heb Je zonder twgfel eeo goede reden voor Natuuri k en als je wilt weten wat de redea tB lan zat ik je haar zeggen Heet xraog wi ik dat weTn Gö d I ik ben siniker da uak van dezen naobt is viD belang miwo leo cul en er Voren aan ver bonden ign aan die gevaren moai ik mjj alleenbloo stellen omdat ik alleen belang bjj de zaak keb en omdat jg daaraan g heel vreemd bent Ooea ik zal er dan ook met verder op aaa dringen don Marcos t Het staal je natuurlgk vrjjom te doen zoo als je witt even als bat mg vr staat om te doen zoo als ik wit Dsar j mg wantrouwt moet je maar alleen R en maar ik moet je z g n dat w dit huis geunenlgk aallen vrrlalen Je meent toch niet wal je daar seit don VIbino f t Zon de grootvte dwaubeid sjjn Waarzou je fn zoo n onituimipn naobt hMU Waarheen Ood wil don Marcos I het kan mff weinig ach len maar ik verzeker je dat ik hier tiet alleen wil bigven als Ji j er ook niet bent De zeeman sokeen na te denken Ben je dus vut besloten om die dwaasheid ta begaan vroeg bg Uyn bealuit is onherroepel k genoBin