Goudsche Courant, zaterdag 9 januari 1897

11 11 1 LU 11 11 11 11 I M I IO 8 17 4 60 IIJB 1I M 4 67 11 86 1I M 1 4 11 41 11 41 1 11 11 11 1 M 11 11 ll ii 1 10 4 1 4 16 6 10 HOTTIKBAM eovitk Ml l tl 11 lO li 11 60 11 17 1 40 1 4 Qeada a ao 7 14 8 10 8 40 0 10 a 8i Hooidreeht e 7 11 8 47 e e Nieawerkeek r 7 11 8 14 e r OaaaUe 7 46 9 1 t Batlsedam 7 7 11 8 88 O IC I IO 1 40 l ti Katlenlam 4 tt I M 1 17 6 H 7 Oapelb 1 6 1 f Xieuwerked 1 14 6 11 f 1 Uosrdieabt 6 11 6 11 i t Saada 1 17 6 16 7 10 7 4 R i tMkmeo in drmMii tot Twkrgging TU rijkip iMB Toor w law n a wtMtn nn opflnbure oodsrwgun U ia t g heele Und gp iodigd Er ign nrnnuld ia Utteaht 298 il QrooiageD 666 DreiU 329 in Zeeland 468 ia Limbarg S06 in Noord BolUnd 1555 ia Frimland 693 in Noord Braband 696 in ZnidHolland 1620 in Oeldsrlud 915 in Ortrönl 526 Totaal 8961 baodtMkeniDgan Binnenkort cal dq aodientie worden aaogt rrugd on do aaUeding Tan bot adrei out da nonorio van toelichting en de getookeode rolaachton plaato hebbeo door een depotatie van Tier pereonoQ nit da beide hoefdbeetoren do Torhaiarini dut hot nir n krjjgai tn putwn ta ign ontetua Hoo dit ig goed ia de maatregal in elk giral en dit ku moa er torrodan mede ign Het denkbeeld om de rgwialen tan oen nommer te Toonien in rerband mat de bolattiig wurtao men ie wil onderirerptn werd ook in Doitachlacd geop erd Pa pretidont tan politie te Berlgn rerklurde lith ten itelligtte dtartegan Niet alleen om het lechaitobe beiwaar dat de traag opleterde waar die bordjea het beat liehtbur londen ign mur tooral ook omdat da politie er geen nat ran hebben ion Da ondertindiog loah leerde eiken dag opnieaw hoe naoeia gk het reedi bg de hnarrgtaigen ii ingeial nn orertreding eni de nammera te oonatateoron Bg de rgwielea die Toor bet meerendeel ndmmen nn rier of rgf egfera loeden dragen moebt het nagenoeg oamogelgk heotea Trouwene waa men ook op grond nn accnrata beegferingen tot de lotaom nekomen dat er tot een ue omtlaehtigen nutragsi geon reden beatond Bet eaotal oageTallan door rgwielen rirooriukt waa Teel geringer dan man had geduht en ig waren oo goed alt alle Tan weinig boterkenii Eindelgk waa het untal dier ongerallen waarbg de wieirgder op ign wiel waageTlnebt 100 gering gebleken dat het ioderdud geen gewicht in de tobul kon leggen Hg TOORde er bg De beteekenit nn het rgwiel ala nianw middel nn rerkeer werd ten lolle erkend ook oa het ali uodanig in igu ontwikkeling niet te belemtaeren ion de politie geen TOor ecbriltaa nitTurdigin die een ordelgk gebruik ernn kouden bemoeilgken Jan Hen aohrgtt nit Aaiitordan Tan au kot 0 D Gieteranmiddag heelt een net gekleed jont monaeb in de Koningitraat getraebt een meivje met een met te ateken hy ii naar het politieboreu aan de St Fietarahel gebraebt Bet iignelement tan den trrottaiit komt in t geheel niet orereon met dat door Uerit Boek TtD haor aanrallor gegeren hg scbgnt dan ook nieta met den moordeanilag in de BpiaoiHtraat to maken to hebben Te Seharwonde hooft oen poetboda B B in do Tooring tan den moQw ran ign dienetjae die to Loenwarden in de RtrafgerangeniB Romaakt ie een brielje gerooden dat Elau Boea be bernohto moordenaar ail Schagen korter o langer tgd geleden au lyne modegsTaagenen moet gnehreTon hekben Bet luidt Baajnor No 82 Ik bon Klaaa Boea nit Sohagen N B leTenelaag Toroordoeld ik leg maar 20 jaar maar ik heb lerenelaDg Ik beo 18 jaar oud ik heb 2 Tronwen Termoord BSon met name Vronir Bato en een met nine A Beiera Diefital gepleegd i 2000 en goid en lilrer en toen do boel in brand gettoken Hot gut n goed doen 50 do groo e TU mg Hoorendo dat gij dt mouwea vroer nit de jai namen moeat heb ik mur gouw een letlertjo gtathreTen en in de monwen gednird ik heb 10 dagen na het gepleegde eit loegolooiwa f m Torteert Die u groet Uit Vriend en lotgenoot N Boee o o 77 Elka prorinaio heeft hur uodoel gelererd Toor do echandulkroniok na Keratmia en Nianwjur Uit Zeeland wordt gamald dat roor die proTioate de taak werd waargenomen door polderjongent ait Boicbkapelle die roor de Irottdagoa nur bnie varen gekomeo Bg oeniga ingeieten hebben die woettelingen ruiten ingegooid bg eon ander een denr ingetrapt een algemeen gauhte man werd iu tgn eigen woning miahandeld een tron in hur haia op den grond gegooid en haar mnttatak geknipt en eon polderjongen nn Steppeldgk werd door twee der bêlhamelt Modaaig mia bandald dat hg eon oog kwgt ii en nur Utrecht moeel om te truhten hel andere aog to behondeo Ten tlotto kwamen deicbendMlmakera ook iu botaing mot de mar ohan aea die eahter de bau bleten IHt Bataria wordt gemeld dat particnlieren aldur aieb rereeeigd hebben ten eiude op de Parguhe TrereldtentoonitellinK in 1900 een JaTuntabe kimpoag op te ttellen die nog ilgebroidfr Tollodiger lou ga dan die welke nen in 1889 ta Pargt keeft kannen bewonderoD Een klooator rerbrand Bet Uranlinenklooeter te Roberral bg het SI Jobatmeer in Canada ie giitareo door een brand tnrnield Het Tuer ia ontalaan door ontploffing nn oea petroleomlamp Zeron nonnen sgn terend rerbrand De onrigen hebben lieh ateehte met groote moeite kannen redden Het waa een hartTcracheurend tchoawapol men hoorde de wanhoopikretan der alaehtoffert doeb bet waa niet mogelgk haar bgetand te rerteeoea Het ooheil hoeft ia don geheelen omtrek groote ontroering gewekt Hol Nodorlandaebo gailhnii Toor behoeftige on OBTermogeaden oogigderi te Utreaht oatTing namtna H M de Koningin en H M de EoningiaRegentei een gift ran ƒ 250 ale b gk nu belangittlling in deae etiehting Do minieter Tan Marine heeft bepuld dat TOorlun 100 fpoedig mogelgk maar niterlgk binnen acht dagen na terngkomet ran oorlogichepen nit het bnitenland de roorraad rictaalie en aiekenko t opgenomen moet worden door eene eommiaeie Van de roorneamete artikelen dor Tietualie brood meel erwten boonon gort rgcl ipek en rerdnanumde lerenimiddelen moeten renegolde monelora worden geiooden un den commandant der Marino te Ameterdam die ae door den loheikondige chemisch en mikroakopiich moet doen oadertoekei wurna de minister beeliat w Ike beatemmiog aan het orerschot eal worden gegeren Oeaabiedt dit allei lur uniaining ran de klachten der bomanaing Tan de Friaoc rraagt het N t d D c Zoo ja hoeft men du den maatregel een half jaartje uagehoudon in da hoop dat die Mpleiding in t Tergeetb ek ion gereken en Onder de erklieden nn Oebra Diaeerg handelaare in kalk aan den Buarjeaweg bg AmRtordam ia een werkstaking nilgebroken Deie firma liet ooder den loonatandaard werken en nn waa bare nrlegeawoordiger Vengen uitgenoodigd op een hniahoadetghe tergade ring der katkwerkeré to komen waar dit gerei betproken werd Toen aan deze nitooodiging geen gorolg werd gegeren benoemden do werklieden efa oommiasie om nogmutt te trachten tot ondorkaadelingen la komen De oommitaie werd eahter niet door den Torteganwoordigor maar door de politie ontTUgen die hur moedeolde dat de Tertegenwoardiger niet roor de eommiatte te spreken wat Onniddelijjk legden hierop de arbeidert Directe SiMM rwegverbliHilDgen met GOUÜi WinterdkASt 1896 Aao ev oceo 1 ktober 80DD4 E6TT1 BAII 10 17 10 87 10 11 11 16 lO M 10 40 0 60 10 11 ll M 11 47 8 11 I eODDA DIN BIAO I ZoetenaeerZegwaard Toorbaig a Hofe S 7 60 8 16 I M 10 1611 18 11 16 11 16 18 18 1 48 S 47 4 46 I M 6 641 11 7 10 7 41 tUL 7 418 47 11 80 11 40 4 67 e l Ol U 7 6tl 66 11 41 11 11 1 06 t lil T 1 07 I M 11 66 1 06 6 10 I M dl 1 11 I ll l ri 4l II 11 4114 46 1 10 l li 4 17 I M I M 6 H I M 7 10 1 11 DIN UAAO 6 D0A Sauda gaTeaknisu Moefktpelle t Uage 6 46 7 10 7 411 60 I ll 1 4610 1111 16 ll M I M 1 44 8 40 4 10 4 83 6 M 6 117 11 7 11 I M I M Teorb 6 61 t f e e 10 17 1 41 4 11 6 18 I M Z 2 egw6 e 10 11 1 66 4 61 6 60 1 46 SaT IC 6 17 11 41 I ll 1 04 I M 6I Qauda a M 1 60 I ll I ll 1 4110 1110 64 Il Oi 11 611 17 8 14 4 08 4 166 11 6411 107 4114110 101041 fi ll 8 641 14 le MU a 10 06 10 16 11 17 1 I M 10 11 U I 11 D T 11 e H T e O D D A 10 16 10 111141184 Ml 6414 41 6 14 11 66 11 14 4 16 6 84 If n If ïï 4 14 f f U 40 11 11 8 46 4 IT 1 17 l Dl UTBI HT Oaada I IO 0 87 7 18 7 66 8 11 I M 0 6110 10 10 67 ll M I M Oadaw 6 46 6 64 e 1114 1 17 Woeidaa 1 68 7 8 I ll t r t H Vleaekt l la 7 41 6 88 64 10 11 11 46 1 17 I M I Haar Amsteidun t opt Woensdsg ea tl U 1 i MITIISAH aoBda 17 6 11 I M 10 67 11 10 4 11 Aanaidam O Rt 1 14 1 17 10 66 1 1 UI tM tepl tb l oi ldoit l eldioheiidsm en Ble t t jt Knltweg M lafenM 1 17 4 41 1 67 6 61 8 11 10 17 lO U 7 10 10 14 I MI 6 17 7 11 1 46 10 41 I M 1 11 I 7 N 1 4 11 07 AHITIKAII aOVDA 7 11 FI 16 ll 4t U I M 4 41 H l I M UI 1 14 10 10 IU11I M tl 1 11 Ml r i t la fntda IMMpn il MiatJ l h adt I M 10 17 U W 1144 7 61 I M kal w tk laar Zg Torlroawea dat ioder ga koet ui doon om ondarkraipera ta weren VIked Boe groot da drakte bg da wiiaeliag dei jure Toor de pottergon is bigkt nit do rolgende mededeelingeo in t tHbl t Br ign alleen nit Amaterdam beatemd roor Amiterdammeii behandeld 145 000 kurtjei dearbg mag moa gemat tweaniaal aooteel toegen ut andere deolen nn Nederland ea Europa Dan detoetloednn briaren circalairee eai het loopt iu t millioen itott Durbg kwam nog dat er Vrgdaxarond eenigeiakken der mail roor IndiS la bokaudelea weren Het peraoneel beeft du ook bgkana geon rutt gekad dag en nacht wu san in de weer on do luk werd aog Toriwurd doordat men neb mooet bebolpea in een betrokkelgk klem bnlppoetkaotoor wur men eleebte weinig halpperaoueol kan bergen In den gewonen tgd agn er oen 300 bestellere in dienst dit untal waa in de rerloopen dagen Torsterkt door een 40 taI bnipbeitellert Terwgl er in den regel leton liehtiagen worden gehondeu nn do 74 in de stad ataiade brietanboaaee werden op 31 Deeamber negen liehtiagen gedun Zondeg waa geen beeteller rrg en nog aaroads om 8 anr giagea beetellers ait Een beambte au het poatka toor Terkochl o a op Oudejtartdag ia een pur aren 70 000 posliegals Tiu ééa lent en een andere amblenur behandelde s morgeoi 9 tot e mUdsgt 3 nar niet minder dan 1400 binneolaadsche postwiasels hrt meeet nraDlwoorde gke en senawuhtige werk dal men lieh bg de poste rgen denken kan Er ago baamblea dia in dne dagen 18 nrea dienst haddan on hel pleit leker roor bat perwaeel dut het trol dien langen werktgd opnornimd en flink bleef tegt t Hbl f Mur boe geroelen ig sich die ditleicnde bedenken dat tg medewerkten om lulk een otermatigen arbeid tan eonige honderden meniohen Ie eischeo door honne lotte liefhebberg om elkur op diea dag kurties toe to lenden Te Lagedgke Ooitetellingwerf it de nieuwe openbare sahool gereed mur de kiadtren blgren afwoiig Dinadag stonden het hoofd der tehool en do onderwgierei roor een pur leerlingen I De oornak it dat de kinderen Tolgeni Tcrordeniog tan Burg en Wetfa in de nioawa lokalen de klompen niet un de roeten mogen houden gelgk in de onde achool geschiedde Da andera honden nu de kinderen tbnii In bet gebouw Erasoapolskj te Amaterdam werd Woensdagmiddag de jurrergaderiog gebeuden der Zuiderue Vereen iging De hear A C Wertheim die de tergadering leidde gaf allereerst het wtord aan den learetaria den heer H C tan der Houten nn Oordl lot het nitbrengen nn het reralag OTOr de lutate twee jaren Daaruit bleek dat in Toraohillende plultsn dea lands roordrachten omtrent de tuk der Znideriee rereeniging gehouden werden en ook steeds met dete wgie nn propaganda wordt TOortgegun Hel bestuur betreurt het dat nog nit geen enkel rapport ran Regeoringiwege is gebleken wat men ia leke de drooglegging der Znider aa wil doen Daarom ia bet noodig dat de natie lieh nog kracht ger doe booren wurtoe allicht ook ku medewerken de onlange opgerichte ZuidBneeBond Borendiea wordt nitgegeten een propagandageaohrift urin rakaniag wordt gebooden met de uitkomsten der Stutteommiesie Hel ledental ging trapagewijn achteruit hal dulde tan 496 in 1894 tot 451 in 1895 485 Jn 1896 en ui in 1897 wurscbynlgk 412 bedragen Het kassaldo bedraagt f 4565 90 6 11 i ll a l4 7 17 6 M 1 10 6 M 7 M 6 80 I IO 6 44 4 11 1 14 1 01 1 01 1 14 a Oi 4 04 4 11 4 40 4 10 4 67 6 04 1 10 6 40 JlreeU I M 7 61 I M Waaidw 6 61 I ll 10 16 Oudewatet 8 11 10 46 Oouda I M I M 11 10 lO M Aatlaidam t De toonitler droog na het nitbieagen der Toralagen op krachligen steun Toor de Vereeuiging un De altredende leden na dan Raad tan bestnur werden herkoiea en in de pluta der beeren baroa Van Dedam Ebbian De Caaambroot en fioeko werden gokoien do D Zor Hflhln an B H Heldt In pluta nn mr Ebbinge treadt ala lid TM het Dagelgksah Bealanr op de ond miBistar nn Waterslul Lel Dr ran Hamel Booa geaft in ago Uuadblad bet tolgende middel un tegen nitgigdea wanneer i guit Men naemi 5 gram dikke terpentgo 16 gram oolopboninm 5 gram beniine oa 20 gnm wgageait en doet dit samen ia een fleeah welke men op een warme pluts la§l etun tot allee gesmollea ia Met den oplossing smeert men de zolen der tohoenen in herhult dit oeuige kuren ea lul u dan drogn Hol leder krjjgt er teraat aan groot wearatandaTermogen doar Oiitereo Tierde merr Qladelone hur rgfaattebligslen nrjurdag Zg ontriog bg 4en gelegenheid un deputatie tan de BngelecheArmenische tereenigiag die wn gercbenk uobood Qladstono lell belnigdo hiertoor dank ea teide dat hoewel de politiek ran den enllan nn Tnrkge den grooteten moordeaur dar wereld tot nn toe sotoee hult niettemin al diens goddelooie triomfen rerdeemd tgn Ik geloof 100 ging Oladatone roort dat dia misdaden het einde nog niet hebben bereikt mur dat toor de ArmeniSrs toch betere tgden komen zullen wgl de last der schande die op de scbondrrs der zes Earopeesebe mogeadbeden drukt te groot is om Op deu duur te worden gedregen Een 12iarig mouj te Pargs wuBotgo laa aitalag getrepanaerd wegens een heraenier weriog aedurendo eenigen tgd oa deoparatia miste tg het aprukrermogen mur naarmate hire geioadheid rerbeterde iitU ig klanken hoewel diidelgk aitgaaprokan wsraa dn echter geheel onrerataubur mur het kind echce i lich tolalrekl niet bewast te ign dat het onsnmenhaageBde lettergrepea liet kooraa en maakte zich boot op dt omgtTiog die ef nieta Tan begreep Eindelgk kwem iemand op de gedachte lettergrepen op te eehrjJTen an na wat de aleutd gerondea hal kind sprak den lin tan ubtor af nit beginaeada mei de laatste lettergreep en eindigende met de eerste Merkwurdig was ket dat sg lich niet ter i giite telfs bg twulf en neer aobtireeaTO genda woorden Deze sspiegelsprasks hield tgf wekea aan durna kreeg het kind hel Termogea terag om uu de lettergrepea de joists plaats fa gerei en thans is het ter rolmaakt geioad CU spreekt ook weer goed Hel dorp Celleno hg ViWrbo met 1800 inwoners dreigt te rersinken tooral bet noor delgke deel wur de kerk ziek betindt Deu plute is looals ds meeste ia den omtrek gehouwd op leemgrond wurop pnimsteenrotfea rnileo durdoor hebben die Umbritchs dorpen haar karakteristiek aaurien op hooge roteea omgeren door eleile tfgronden sotignen ijj natnnrigke Teatingen Het water spooll roortdnrsud da kleiurde weg en onderwoelt de paimttsenslagen dia dan ioeenatortea Verschilleade polderbestaren tancboa Tiei en Culemborg badden eene bgdrage toegelegd in de toorloopige kostsn tan de stoomtram tiisachec die twee stedea ontworpen doch tiad SlaUn tan Qeldetlsnd hebben bienaa bnana goedkenriuK onthouden De permaaente eommisaie toor die tram heeft den heer Kriagar eene behoorlgke rergoeding augebodan roor de diegateo door hem bewezea en baren tpgt betuigd det rerdere samenwerking niet nrkregen kon worden TUd vao Greeowlcli 8 16 6 41 6 61 7 61 7 68 1 6 1 11 I M 1 67 10 4 10 11 10 11 10 17 t I 10 10 10 40 lUI r I M l l 8 10 W m 1140 7 16 1 6 l fl 6 17 6 17 6 14 6 41 6 47 6 47 7 10 4 47 4 14 01 7 46 7 M I N 1 01 10 14 l M 10 14 t U 141 1 41 Ml 11 10 1M 1 07 1044 TOOISIBBL Xmd d Itdao d r Sociëteit 0a Ganotgtaf hak prt nwiiiift eatTingci oor da 4d vooritolliBg in het aboooement ui meaigMo 8 glimlachk hebheo De tiUt Tw e kuppe Deehteric deed toeb geeo taoaeeUpeU TermoedeBe Bek stak ii deo ook elders enden getttDOBceerd Dit moeek oai erco bb t bert b1 komt hek ook op rekeoiog t o hem die het programma o heeft laten drokken 0 er de aitroeriag mag man alleiiiDi terreden aga We hebbea eeni bartelgk kennen lachen eo allea deden hoo best om waar bet pas gaf de aardige aatten aeo te teggeo dit de frooIgkhaid b j hal pabliek werd opgewekt Hier ea daar oatriag menige eeraame hDiavader of deftige hoiinonw die rooral in den legeo woordigen tgd de meisjea sooreel willen laten Iteren eene goede lea Ook bet wielrgdenvoor demea werd eem wat belachetglc gemeakk en dat mag wel all men bedenkt boe men in anie groote steden de damei op de U rrg vel roadrgden Dat wil er bg ons HolIaadarac nog oiek aoo gemakkelgk in Wg hou dan aeer Tan meiijes die ofschoon voldoende ontwikkeld tich ia hek geaio het meaetc op hare plaate ge oelen Daar is inderdaa 4 het rgk van de eahte Hoilaodeehe Tronw Dames die Bkudeeren io de rechten looaU wg er eene te aieo kr n ïn hek boTenTarmelde stuk callao gelakkig tea onaent wel tot de leld aaDikadan behooren MsTronw Bóasing Sablairollei Tartolkta in daie hare rol oitstekeod Dan overgang van geleerde vroaw kot toekomstige haisTfoow heeft se nataurlgk ea wear gespeeld Niet minder sacoei had MeJBfrroBW Seheffer Ze was inderdaad wal de raaaieia in de bewatke Conrant vao hair geIMgd had eene lieve Tervohgninfc die vefl roor de toekomst belooft c Zooder overdrgnng haefk sa allea gesegd en gedaaa suoals men dik Tarwachten i oeht Haar oatoarlgk bpel OB goede voordracht hebben stellig op alle bexoakers een zeer gnostigen iodrak aohtergelakaa De heer Toorniaire ofschoon al niet joag meer was wt er echt in sgn rol en speelde diao als gewoonlgk soo dat men denken soe dat bg altgd jong bigft Den overigen arkis kan komt avenieer een woord van lof toe De heer Jaeqaes de Botr beviel ons vooral ïn da laaute bedrgvsn beter dan ie bet begin Zgue onbeholpenheid io het K brnik van vreemde woorden vooral ia bet somma cam lande hraohten da laehspiaren in volle werking Da poHkieambteaaren waren wel wat aatomatiieh en daardoor oiet oatonrlgk We hebben ooi goed geamnseerd sal menia eeD bekennen al draagt men vaa eea dergeigk stak niet aooveel mada dat men er laag over spreken kan BniteBiandsch Overzicht Reeds vroeger gaven wij een overzieht vau de oikkomsken der volkstelling ia Frankrgk van 29 Maart van bel vorige jaar GistflrfB bavakke hek Jonroal Officie bet volledige rapport Van 1891 tot 1896 is da bevolking mak tleehts 175 027 sialen toegenomen Zg bedraagt thans 38 517 975 Da vermeerd ring beperkt aich geheel tot da groote it don Da nianwe gesant van dan Heiligen Storl bjj de Franeahe regeering atrtsbissehop Clari haafk aan een medewerker van den Figar eanige mededaelingeu gedaaa o er 9e gevoelans via den Pans Hg teïda De Paa noemt Frankrgk agn ondste eo meest gwlieide doehter om het roemrgk Vf r eden en de toekomst dia nog roemrgker sal worden In ago radoiljike liefde vergeek hg de dwia bedeo waartoe Frankrgk door sgn an levenskracht o arstroomde oatuor wordl medegesleept Hg weak dat volken soo goed als individnën onderworpen cgn aan siektan maar hg week ook dak kraebtige gestellen R tt $ vltke siarvaB Ik cat alt gatanl a politiek volgaa die in de Sncyelieken en tosHprakeo van den Paos ia neergelegd Leo XIII wil dak allaFraBBehao ionder oodersebeid arbeiden inllaa aan het heil van hnn vaderland En hg ia iBMr dan overtaigd dak de wed ropriehking dar meoschheid sat attgatn van de overwianing des reehts en der gereahtigheid daor Frankrgk c Da aartsbissahop deelde nog mede dat de Paos liabamelgk en geastalyk friseh an geload isa Ban seheka van dea stand dar werkstaking ia Hassbnrg oatvaogk men door de volgende hsriaktao nik da Frankforter Zeitneptc Da tand dar staking is ook heden 6 Jannari BB verantwoord Bg drie firma s in steenkool hebben de arbeidsri op nienw het wark eergategd Op eene vergadering van sabniten voerders is besloten een ondersoek intaitetla i aaar hak aantal der ia de haven liggende wh liten banavens naar hek aantal der daarop warksaam sgnde persodin en hek aantal chnikan waarop geen bemanning aaawasig is In de kavaa wordk khana van de 218 schepen op 181 mek 403 ploegen gewerkk Aan de kaden werd op 68 acbepan gewerkk met 1302 werklieden op 181 kranen in da loodsen sgn 2S03 werklieden besig Deo Gan Jan werden 10 appèUvergaderingea gehondea In een deser drnkke da haar Von £ lm den atakeri op het kart sieh niefc ia ta lataa mek afsoodarlgke aaderhandeliBgaa mat de werkgevers Slechte wanseer men aanogeaind optrad soo men tot oplossing der grieven kaoaeD komen Aaa de begrafenis van een overleden dokwerker werd 4ooT 3000 personen deelgenomen Den aeratan Janaari heeft Keiser Wilhelm eeaige hevelen oitgevaardittd ter bespreking van hak daal Ik varlang aldos tnveelt hg dat iwaegevachlan mgner oflSai ren meer daa tot BOg toa voorkomen worden De aan leidingen sgn dikwgis van geringen aard partiaotiere oneeoighrden en beleed igingm waarhg aea gütlicher Aasgleichc mt lgk is sonder dat daardoor de eer vao dan stand geschaad wordt De offioiar moet bet als onreshfc arkanaen de eer van aan ander aaa ke tasten Heeft hg hierbg orergld of in opgswoodenh id gefaald dan handelt hg ndderlgk waoaaerbg niet vasthoadt aan agn onrecht dooh dehand biedt om tot een vreedsaam verg lgk tekomen Ëveneeaa moet degneo die gekrenktof beleedigd is de hem ter voraoiinmg aaagebodeo baad aanneraao voor soover de eer vanden stand en de goede seden salks toelaten Daarom is het mga wit dat de Raad van Eeria het vervolg krsehtig sal medewerken totbet oplossen van earesaken Hek sal sgïi pliebtsgn OU ernstig een vriendscbappelgke oplossingta verkrggen e Daarop volgen een negental bevelen welke hooldaakelgk aanwgiigingen geven omtrent de wgie waar p da Raad aa Eer cal warkea en welkeo weg de offieiar ui hebben io ke staaa wanneer hg sich beleedigd acht Mek dik bevelsehrifk des keisers wordt voldaan aan de belofte door den rgks kaasslier prius Hohanlohe afge gd in e zitting van den Ryksdag van 17 November dak er maatregelen souden moeten genomen worden am het duel tegen tegaao Maar ofschoon de keiser aldus heeft getoond in dit opsiebt met igo kanselier homogeen te sijn kannen da versohiUende bUden toch niei oovuorwtardalgk bat uitgevatrdigde beslait goedkenrt a Het gaat velen niet er genoeg Het Berliner Tageblutt o a betrenrl het dat in dea aanhef vaa het bealait de woorden voorkomen xYoor soever de eer van den stand en goede salan hot toelaten Die nitdrakking had weggelaten moeken worden De eKöliiisene Volksxeikong oordeelt des eljiks Dat bet keiserlgk bevel het doel in bat Praisi iehe leger voor goed sal oodnrdrakken sal niemand daarin seker lezen Om dat gedaan ta krijgen ware iets noodig geweeet all de aanvollingsbepaliogen in de krggsurtikeleo waarbg hel doet in het Eogelscbe leger was afgaiebaft elk officier dia dnalleert wordi ait het lager verwgilerd De kabiOHtnorder is niet gebaseerd np bft beginsel der Ëogfllsehf wet Eooals duidelgk bIgkt nit de Bitdrnkkint aer van dan stand en goede zeden c nitdrakkingen welke sebgoea aan te daiden dat er een afxonderlgke aoda voor de aar van officieren bestaat De iNatioaal Z t nngc erkent dat een stap in de goede riohting ia gedaan maar zg IS toeb ook ontevreden eu oordeelt dat bg langs na niet wordt beantwoord aan de ver wachtingan welke da woorden van den Rgkshanielier hadden npgewekl De Vossisehe Zeitoogc leest nagenoeg niets in h t gauBcbe bevel Er wordt alleen in geregd dat de duets onder de officieren merr oioeten borden tegnngetfaan dan tot da er is geschied ds werkkring van den R ad van Eer wordt nitgebreid Doch dak is ook alles Veel scherper waren o a de bepalingen van 1843 welker aanhef aldns begon duet leeren en uitdagen te een daal sgn verboden bg de wet en vormen een atrafbaar fsit c Uit Londen wordt gemeld dat eerstdaags de eiseh kot se hade vergoeding verwacht wordt welke door da ZniH Afnkaaoseh Repabliek wordt gedaan wetrens den inval van Jameson De beer Krngar heeft getraebt het grëisahie hadreg too laag mnge gk te stelleo torwiil sgn omgeving geneigd was de verlaogdn roiu soo hoog mogelgk te maken Io teoed iog liehla kriagen wordt geloofd daldn gsvrnagde vergoeding ongeveer en millioeD pond stelling sal bedragen De ei eb sal langs den gewonen dii lomati teben weg komen m handen der EoBtelsche regeering Omtrenk den eest welke o a de heer Krager beefk betiald bij hek stellen an den aisch tok seliadavergoediot harïnnaren wg aan He redevoering welke door dt n president der Znid Afrikaaosebo Repnhliak gebonden is en waarin hij beeft gezegd Dfl lease omar Repabliek is immers niek verbreek traetatan of conventies Verdtim wordt er gesehraenwd over den eïach van sehadevergoeding dien wg naar H M da Koningin van Én eland willen opsendan en waarom wordt daarmee soo lang gewaoht Omdat wg rechtvaardig daarmee Irillea handelen immers garacbiiftheid verhoogt een folk en niet bageerigheid Al son bek in onse macht akaaa te vragen wak we wiidan en hek zon moeten nitbetaald worden dan aon ik dat aiek willen went aal Qod met ons bigven dan moeten wg in Zgne wegan wandalen Wg bedniden niets indien da Baer sieh aan ons onttrekt en zgn woord Mgtt Qara htigfaaid verhoogt eaa valk c In aea door Havas medattadeèlda depdeha nit Pretoria w rdt geiend dat men daar de volgende varklaring geeft van de hoailing van Rbodee Mea raakt hier meer aa nia r avertaigd dat Cecil sgae beweerde popnUriteit ia het snidan van Afrika aan dt groota klok hangt om aa i do Engelsehe Regeering den indruk ta ft Di dat sgn invloed groot genoeg is om aene volledige politieke afeehsiding te bewerken tnssehen Britai b Zuid Afrika en Engeland Indien bg er io slaagt desan mdrak tawaeg ta brengen hoopt de heer Ceeil Rhodee met versehooaing in Eugeland ta snilen behaadeld worden voer zgo aandeel in bat kagea da Transvaal gesmede aamplok Ook de St Jame 8 Gasatlac schat van ga voelen dat Rhodes iets dergetgks beoogt Want sg Bobrgfk in een artikel Wanneer da heer Rhodes ons verklaart dat hg voortaan top het volk sal rekenen sou hg goed doen sich te hariunereu dat het volk vaa Groot Brittaoje er is soo goed a a het volk van da Hoilaudtch EagelHeh Kaffar che Staten Wg kqnnen niet de contrfite over var cheidsne millioeoen zwarte onderdanen der Eonii gin averUten aan eeoige hooderdoisenden kolonisten Wg souden niet de oprichting kannen gadoogen van de Vereenigittde Staten van Zuid Afrikn al was kek ook reek Cecil Rhodes als Wasbiniton NIEDWE ZENDING Dassen Handschoenen EN PARAPLÜIES A V os Az Kleiweg E 73 73a QOVOk Bears van tmslerdaoi 7 JANUARI Trkrt Il 97 lOlV 86 84 8 i ♦ ia 87 9 98 104Vi BS 6 l 11 98 41 100 967 61 660 6B0 100 4 10 1 SOU 189 61 7 99 188 997 76 86 10 v IOj 181 lOi Vi 64 16 V 8 61 77 V l u m i 101 99 l 6 188 101 46 101 1 1041 76 106 V I 46 8 ia 188 O V W 107V löiV 101 ll a lil 110 ilotkn 1 ia 84 KaDBiuHD CtTi Ned W S duo rlito dito 8 dito dito dito 8 HoH i Oil Oiudl 1881B8 4 iTAXll Inschriifinif IseS Bl 5 OoeTBHk OSI in papier 1868 6 ditd iQ lilver 1868 6 PoRTüftAL OW mpt c iupoo S dito tickrt 8 RtieUKD Obl Bifinenl 1814 4 dito Gi rona 18S0 4 ditobiiBillia 1881 4 dito bg Hope ISSt IO 4 dito io goud lei D 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spaiiji Ferp I loball 1881 4 Tduiu OeprUonT eao 1890 4 Qee lefloins aeria D Geo Ie niKx aarie C ZsiDA BiP V obl 18 Mlzlco OM Buil Scb 1890 6 TiHizueu Od 4aiil ep 1881 AuTnDU Oldiiisliee 1896 S RoTrauDAlc Sl d l eii 1894 8 NiD N Afr Hani alBT and Arendal Tub Mij Oeitifi ea DdiUiiAttflhapp dit Aro Hipothnelcb pindbr 4 Onlt My der Torataul uod aOr Hjpotheekb pandbr 8i i Vmlcrliiidarhe bank aaiid Nad llaadelmantaoh dito N W h Pao Hfp b pandbr 6 S tt HjrpothMkb paiiilbr 8Vr Clr Hypitliaekb dilo 8Vi Ooere kb toU Ki eg bank e nd KUSL Hyp tbickba k reodb 4 AaBBIxl Equ t hjpoth pandb 6 Maxw L ii Fr h eii eert 6 Nbd Holl IJ 3poor Vlö aani My totEipl r Bt Bpw aanil Ned lod Bpoopwegn en id Ned Zn d Afr Spm aend 6 dito dilo dito 1891 dito 6 ITAUB Sooorirl 1687 89 A BobI 6 64 69 V 78 Zud IUI Hpvmij A H M 6 PoLRN Waraohau aauen aand 4 Kcal Gr Rum pw Mii obl 47 BbUIi be dilo saod FbsIowb dito aand 5 Iwang Dombr lito eau I 5 orak Uh Aaoir p kap obl 4 dilo dito obti t 4 8 87 AHBBKl Cent Fill p Mij o 1 6 Chio k Sortb W pr C t umi d Is dilo Wiu t Peiar obl 7 T eo ar Bio G Spm rert v b llltn ia Peritral obl iu goad 4 Loeia fcVaabvlll Cert r aaiid Mexioo N Spw Mij Ie hjp 1 6 Mi a Kanaaa 4pcl pr f aind N Tork Ontaaioï Weet aand dilo Fenn Obib oblig 6 Oregon Celif 1 brp io goud 6 SI Fanl Mina k Uanil obl 7 Vb Fao Hoofdlga obltg 6 dilo dito Lino Col la bjrp 0 6 CAB ai C eo SoBlb Cerl T aand Tbn C B ilw kNa lah de O Amalerd Omnibna Mij aand Botterd Tramoeg MuBta eeod Nbd Sttd AmBterdiiB aand 8 Stad Bottordani aan 8 Baun Stad Anl erp a 18 7 Stad Bruaael 1886 1 Uoiia Theia Begallr Gaaellwh 4 üoanilB StaaMi eiiing 1860 6 E K Oo t B Pr 1860 6 tauua Stad MadrU 8 1866 Naa Ter Baa Ufp BpoU eert Advertentiftn Oadergakaekanden batsigan hunoenhartelykan Vaak tooi de rele belangatalling dia B j bg haa hairelgk hebbea ondarrondan C BBÜNT en U C KROMEMBUaa Hüvérnim 7 Jasnari 1897 Allen dia iets te rorderen hebban ran Terschaldigd ayn aan ot borgtochten onder lich hebban ten laata ran de nalatenBohap ran wjjlen Mefronw de Wed Mr A A tax BISROEN IJZBNUOORN geb Ktuidk Bdboiu worden renocht daarran opgave of betaling te doen léér den len FBBBOARI a 8 tan hniie ras F 3 EVfiEINK BOSOERS 41 Nieaweplein Amhm KamiliSn genegen sgnde een LEERLING der U B 8 in haia te nemen galiaTen banna conditiën op ta geren onder no 2420 aan het Barean dezer Coaraut KoninkUfke MaeMnale Fabr lek DE BUNIOBLOEMa Tan Ha van Schaik Co gareatigd te ê Gravenhage Uappleniraat S9 en nabg de Kegentesselaao ren Z M den KONING au BELOIB Indien ƒ hoent 1 Kobroikt de allerwoRe bekroonde en Wereldberoemde Hqperior DruiTen üorat üonig Extract bA BXili lSr TUB FLACONS tan 40 Cta 70 CU en f 1 Terkrggbaar hg F H A WOLFF DroRiet Markt Gouda E B TiN MILD Vearatal B 126 te Gouda A BUUMAN MoordrfU J C RATELAND Boi cop B T WIJK Oudminl r M KOLKMAN Waddinattm Geen Qrijs Haar meer III DE NIEUWE LONDON doek de grgze haren binnen enkele dagen TerdwgaaBt maakt het haar glanzend en zacht belet bat aitrallen eo neemt de pelletjea van het hoofd Bieaht op den halBranen llaoonf l nipoei Verkrggbaar ia flaoone raa J SO Jb J 0 8S bg I i C ll iSlabr dePapiermolenteÖeiKla f 8CHIEDAMMEB GENEVEE Merk Verkrijiibaar bjj Ma PEETER8 Jz N B AU bewijs raa eolitheid ie oaobet en kurk stee roorüen ran den naam der Finna F BOFFI NIQHTOAP