Goudsche Courant, maandag 11 januari 1897

Maandag 11 Januari 189T No 7167 35ste Jaargang fiOlDSCHE TOKMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k g met uiteondering van Zon en Feestdagen De pry 8 per e maanden is ƒ 1 26 franco per poet 1 70 Afaonderiyke Nommers VUF CENTEK ADVERTENTIEN worden geplaatat va 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen i rciote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur des midd Nieuwe Kaart v Zuld Hollaod DOO De ToUedigate uitgebnidata gerieflgkite proTineikle kurt Prjjs 1 00 Bg deueeate boekhandelaren voorhanden of by denaitgerer Van eene levering overgebleveiioa 2000 stika losgeiiauide Lepr PaariBD DeMj o lilaü tmlm M Willem Eamerlingh honingen I Tan jttiit TOlM raodd uitatToarf r nd a bt d ii avatprlla fl H TB per tuk reobtilrMki HH iiftndhnuwan wa uit varkoelt Daa DIHHB iranlUtbara Dakraa aUn irarM la Pela oa ISO sot oU root dtta hot Paard gabaal badakkeod davkerfcrala met baoaaldo raadan an ao I biaada atraapan Tooraiaa Klalaa aarfaal Engelsebe Sport Dabbel PaardenDekeiis OMMjAMenr gr o iwxiu bsuftTd mat praohtig brMde ltr p n voor i ii bi d n wij w gani wf geringo lechti door m nan na het v k bonnirkbarfl fnat fc r P tttlt werke Soa ttS Sj a oad nm td i deUJli wlrfs tag TOoruitbaUUng of nmboani Mn Yenendhuis Merkuar Ooi m ndit llMUohBppy G cbiibert A € o ilNMMrtem Mü ToorburgwM ï l UI df bMtfl tnwTUTin togen JicUt Sh am tiek Lnunp en kortom Wat fcrffl AnkBrPali ExpeHer Vat bmatkatMlIMIIaaatawaiidaatagaa fel AiAB J aiBiExpeller Waf aaat n alaada la Mar kiüi li = AikBPMExpBllep Fr a DO gaat 75 naat an C1 26 da flaaoli Toorhaadan ta da maaaia Apotteteo aa bg r l imtar t Oa U BaUwdam Ta ÖOÜDA bS A WOLFF Markt A U4b B DS LAAT en TAN SON apothakar Markt FRAlirSCEE STOOMVEBVEBIJ IS OiMmiseke WassekerIJ TAK H OPPE IIEIMER 19 KruUkade MoUerdam GebreTeteord door Z U den Koning der Belgen HoofddepAt roor GOUDA de Beer Aa VAN os Az Speeialiteii voor het stoomen en verren van alle Hearenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoedeien Speciale inrichting roor het Satooman van ploehe mantela veeren bont ena Gordijnen tafelklaeden enz worden naar de ienwste en laatate mithode geverfd Alle goederen heiig geatoomd of geverfd worden onachadelgk voor de geiondbeid en volgena itaal bewerkt Wegena uitbreiding der fabriekcB zgn de rrgien 25 gedaald Te Btoomen goederen ala nieuw afleverbaar B 8 dagen ta verven goederen in eena week Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapattingen i net beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBEWARING BoUandacbe ni ave met 27 a b Prga 2 gulden Ieder die aan de venehiikkelgke gevolgen van daae ondeugd Igdt mpet het leaen de oprachte leenng die het geeft redt jaarlgka duiiend van een keren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Higaiin te Leipaig Neumarkt 34 franco tegen unending van het bedras ook in poateegela en in eiken boekhandel in Hollud anda Brak vla k BBmKUAÏi k zeON Door omatandigheden worden te a Oravenhage ORVRAACinmetFEBRDARI een nette wërümëid goed knnueode MAZEN en STOPPEN en eene eenvoudige helder in haar werk Fr Br letter A advert bureau W v o HEOVEL V Spegkatraat 163 dm Haag MKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPELIEN A HOLI S Quiha Laroche au Staalhoudende Q uloa Larocbe ia de meeat krachtig en vergterkenüe Kim 4 WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandache Oeneaaheerea Verkrijgbaar in Beaaohen i f 1 90 en 1 00 GIGAREnSN TEGEN ASTHli Oe inadamiug van den rook deier Cigarettan gaaft den Igder aan Aêthma tentond verlichting In Etui 80 en 50 Centai I I Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel by Haeêt en Verkoudheid oploaaend en verzaahUud Prga per fleachje 20 Cent KaAmuiK HoLM Hofleveranciera Zmt Depot te Qoudn bg den Hwr A H TKSPE Apotheker en bg de meeate Apotha kara en Drogiaten verkrggbaar aRAima icAaAsiHS du FriDtOM NO UVEAUT ÉB WU venoaken da Damea dia ona lillnatreerd modealbum voor het Wlntoiaal aoen noeh niet ontvangen hebben dit ta willen auvraffen aan 1 JULES JtLUznac M Hetzelve wordt dan omgund gratis sa franoo toegraonden BestetUngen tkq af 25 frftsoi ttU tub Ut itdHifn aan huis met 6 rhoopng RéiipéJiüi wttir tt iMniwA 1 1 Gognae fin Bois tlulLO daLUar v ooaKAo mr boib na da loaléU Aainir a wordt aalaaaad la aaraaaaida bamanda Baaaahaa aao e Utar Inboad vooralaa Tan hat aataat vmn Dr F r TAjr BAimL Booa rroaOlaach a f 1 SO Ollalallaal aaibllibaar M P H J V WANKUM P J MELKEBT Ooathavan firma Wed B 144 Gouda TANDARTS E CASSUTO Turnnarkt 171 Goada behalve ZONDAGS en WOENSDAGS MJ Oarê van lSpCt iot 24pOt IMuiitaa AniUtomlumdmuU SOEPEN 2 v£a g g i s Bo o illoxL in CAPSULES zgn verkrggbaar bg de Firhia T CBBBJ S Gouda Voor ragras bi PAIJL HOU l kmdm O M fo9rbmrg al 7 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D MESen KINDEBMODES benevena QANDWEBEPAJROMlIi SV IEDERE WEEK VEBBCHUNT EEN MDHHEB In ieder n Ulut mwmrU ptuUM MtoOelcrtmitk femUleton enz ene la Uitaavei loadar gakl plalan mei 8 aüpatr au 3 groota gekaiplc patr Par U nra l U p poat 1 4 a aU da la uilg met daarauboran 6 geklaarde platen l B 1 I i Ie 4a Sa bij het 8e no 1 gekn pair n kau7 i lie een geklaard fraaia handwarkpairoon S PROEFmmïR EN PROSPECTUS AlOM 57 S f So Gebri StoU werck s Chocolade en Cacao = Daelmaö se door de nieun rI uitvindingen op machinaal gebied T rliet r e tabrieattej en uitaluitend gebruik van fijna en fijnste grondstoffou pirandeerei ien verbrniker van Stollwerck s Chocolade en Ca io een aanbeveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den nfaond der resp Etikfltten De irma behaalde 87 Brerets als Hoflevcrnacler ii Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend f n bbrikaat Keedii 1871 schreef de Accademie national de Paris Houa Tous déaemona naa Ifedftille d r prftmière clBwae en ooneldèratlon ae votra exoellanta fitbrlostton de Ohooolat bonbons varies eto ete StoHwtrck fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Confiseura Banketbakkers enz enz OenenudvertegenwooTdiger voor Nederland tvllm Mattennlodt Amsterdam Kalvor itraat 103 KaJhreiner VMalzkoffieisheïi gezondsfe Koffieroevoeg Het oote aantal zenuwkwalen T n apopiaxta n irttaiiMhap autf vend d iïi ïiffifï £ iWVMM H I JK I 1 M T dM kan voarkeaiBS in H TuatkMNi it Dit iMwU kiTat bM aUaw tm a Mitraat hit wu n itr uaiiwaM tbnaifa ctLrtTan martij binnen koitaa fd na Ua oiak vaiMkanM it DÜ l 7ïn1fTta7 itiiiliTiirfiinii liTTi mliilü iif i ulTiïm inii iiiiri7hii if IhJiIbi kvwt lavaada kaMÏIS aa tM ilom liJ Ut ca KaTaalcn vaW IbwMtïTaafcailaa radon babtaa VMtM TWaaktJnHUn all iloh ninhi dind anialtg votJta wrdanlM ta IwniaaM ftaaM pt N Kit MiM lA lUariïffH dantar wa dan votr aaiH drukkiadi pl i aadw feM vMriMaM iu tl Ir M ttraa hal vaAa vaa kHibsIlni in het alapin vu thulea M vaataa aai al itia Ma ofttHiarini f wMjaara aii aok ann langa meiijei ll dtnda aaa hlaaknahl h krartWawAaM ook üa geHBla uM aaajaaft panaaaa d vail t t hat hoofd warhan an gaartalljk laatlla Wmg TooTkomtn wardt driagaai üüigaraden iicb h t boron vermeidn workla p ftisTiaffa kattalaai mi fraaaWarFOBdeB wordt door AmatmSmm doar M CI EnA N A C Balli ew dl MWM isi sjra LBoWiaï ifit bil r Ka van NiUITEN HOLl I OBRT a jPORroM OQd akt I OBRT a poRroM OsdaKTKofit bij o da TglMiBlaeD madlcinala tentoon areülng li de Dr Weli I daar Jiuil wal a Xllvercn ll d lll h kp dl is aaka S Patent H Stollen Warnung l tr grwui Ktfolg nv ün flM Pai0nt H iitoUmi errungêft hat Anlêu wtoiikdttm wtrthlmtn yacUahmungen M tm Uut kaaf daher umtn ntein nchm en H StoUm nar na utu Ürmt Ptltf Ai lelehM tkMhUJmun an tfwwr anitr Plaket wtt lubvutêlmaj autgeiiênit Ut nk Mi iwbe jlta af M tt TMvafnud k iit ak iui M r i DOg rtMu aU nUi l i door aa ntdiioh iritaiut BINNENLAND GOODA 9 JsDuari 1897 B deDMorgea te 11 nar werd befc itoffalglc oreraobot ran de hear W J Fortugo Droogleerer ter asrda beateld Op de begraafpitats wsren Borgemeeater eo Weïhoodari nlaiieda Ttncbilleiide raadaleden hei beatonr der Werkvereeoigiog eo Teraebiltende kerkeraadeleden d vele aodere belsDgütellenden aanw iiga Toen de kiai in de groHV gedaald wee bcdsoktede Dttdite lOon di Fortogo Droogleever oor de ear san den orerledene beweien eo bieraiHe wu dete pleehtigheid afgeloopen ftlleo die dit hebben bggewoond warea orerkaigd dat eeo brsat man wai ter aard benteld witioi aage daehteoii nog lang io dankbare keriaoering al bliJTM foortleren Heden middag bad lekeren K een man op leeftyd het ongelak ia t water der Varkeo markt te glgdeo Toevallig kwam de StadaZwemmepiker Gründer rfOrhy en geiroaw aaa gn post lag hg onmiddetgk bg dea dreoke ng au braeht hem aan den kant Terfrijl eenigen K oit bet water trokken waa Orüoder reeda oit ago koud bad gekropen en bad zieb atillaijea Terwgderd D or de gladheid btdea morgen gleed ean groentewagen waaronder een hond waa geipaoaen in de BleekerBaingal voor het huia van den heer Ovarboaeh De eigenaar geraakte liek te w ter Met moeite werden honden kar gered De groente droef voort Op de Karoemelbaloot ia heden morgen een mw gevallen die door die val sgn been brak bg ia naar het gaathoia overgebracht Ia de Volkaleeaiaal in de Noodgoditeeg aal eene 2a voordracht worden gebonden door den heer mr L J Plemp van Daiveland nit Rottardam op Woenadag 13 Jaaoari dea atouda 8 nnr Onderwerp de inrichting vao den Nederlandsehen ataat Toegang vour leden donatanra en notileden vrg voor balangiteltendeo tegen 5 eènk ieder 3taai blad No 266 bevat hei kon bealnit van den Sisten December 1896 tot inatelling van raden van beroep voor de nitapraak op baiwaariehrihea betrekkelgk de peraooeele belaaiing en aanwgsing van hanueatandplsataeD Bet eeuig artikel Inidt £ r mI voor de uitapraak op beawaaraahriften Bet Cfeheim van do Uarcos 11 Watnu all dal dan boo ii moet ja maar naatu meagun maar vergeet niet dat het ja eigPü verkiaiing ii Laat je dat niet varontmateo don Mareoi Beloof je het mij dan f Op mÜD woord d eer Dui kan je geruitgflao ilapflQ ik lal ja wal roepen ali bet tijd ia Ik dank ja don Marcos I Ik weaioh js ookeen goeden naoht Tot atraki Dat blijft dui afgasprokan Don Marooi verliet het vertrek ett Albino bleef er alleen in aobter In plaatt van lich in do hangnat die voor hem ia gereedheid gebracht wat near te laicgea en eaa poging tot alapen te doen ging de josgeling weer b de tafel aiiten lagde ajjn baad onder zijn hoofd en raakte al apotdig diep io ge daohten venonken De wonderlijke dingen dia don Marooa hem ver tald had kroiaten zïoh dopr lïjn hoofd en hadden i ne gedachten geheel in verwarring gebracht het wtrouweo dat deae louderlinga man zoo onver vaehifl in hem itelde maakte hem oogfrust eukela opvatkingen die h gamaakt had braohten b m tot de OBderatelling dat tijn gaatheer niet too openhartig mn hen gewaaat wat ala h hat wel had wiUan batrekk lgk de peraoaaele belaating en raad van beroep zgn in elke der volgende provineiSn en g elten eeaer provincie met di daarb j vermelde ataadplaate welke ago voor Z HoUaod het gedeelte d r provincie ZaïdhoHand baboorende tot de inapectiën der diVeat helaaliogeu te Rottardam late 2deen 3deafdeeling eo Sohiidam atandplaata Riitterdam hei ged 4elta der provincie Zuidbolland behoorende tot da inapeciiëo der direete belaitingen ie aOrareohage late en 2d afdevlïpg Delft en Vlaardingen atandpiaati k Gravauhnge bet gedeelte der praiineie Zoidholland behootenae tot de inipeckiën der directe beia tingen te Leiden Alphen en Gouda atandplaata Leiden het gedeelte der provincie ZiidhoHaod behoorende tot de inapectiën der direete belaatingen te Dordreobt Zwgnd eeht Hellavoatsluia ea Gormchem atandplaata Dordreehk Donderdag avond ia één der paardon raa den poHtWHgen even voorbg bet Roo je te Haaatrecht wegeoa gladheid van dfn dgk geTallen Het gebit brak daardoor en bet gevolg waa dat de wagen van den dgk ging Noch de paoaagiers noch de wagt n bekwamen eenig 1 toel Dadelgk wpïd botp ingeroepen om de brieven naar Bobooubovau t brengeo hetgeen ook gobenrde Hei paard dat erg krenpet wu werd bg dfo heer van Leeowwa gftatald an giater morgen uaar Sehoooboven gebraobt In de Nad Herv kerk U Uoordreoht bad Dinadag avond eene E ratboom feeat vier ing plaatf die nitatekend gealaagd kan genoemd rorden Behalve toe prakeo gehondea door Dn Van der Meer van Kaffaier op bet fepit betrekking hebbende werden door de kinderen van hetkinder zangkoor eenige kerstliederen geiorgen die aan da groote aebare toeboordera gord voldeden Jammer echier dat bet kindergezaog voor bei groote gebonk als de kerk ia wel wat Kwak klonk waarom dan ook de predikant niui beeft nagelaten al eu aan te nporen drii er meer kinderen aicb bg hft laogkoor zouden aanaluitao Rgkelgk werden du kinderen van bet koor en da catechiaatie bedacht met geaohenken taartjfa ena De kerstboom met zgne vele brandende kaarajaa waa in één woord prachtig Dit alles te aamen genomen heelt aan velen io deze gnmeente aan uangenamen en nnttigco avood verscbaft Omtrent den loap dar bevolking over 1896 t Ouderkark a d IJ f1 kan het volgende BRHiaamaK RBsv wsenBansBRVBaHnB doen roorkuraeo en dat redttnen dte hy niet kende hem bewogen hadden loo tot bero te spreken ali hg b na een nor lang gedaan had Hij beiton alaoo wakende te drooraeo terwyl hij te vargeafa de redenen trachtte te giBien die zijd gastheer zoo hadden doan kundnlea als bg gedaan had toen hij sioh eeniklapi zaohtjes op den schouder voelde tikken Hg lichtte iijn hoofd ylings op en slaakte een kreet Tan vreugde en verwondering Marcela itood bleek eu berends voor hem Marcela I monpeMe hg terwijl hg haar de band toestak ik had er op gehoopt dat je hier z udtkomen Ja niet waar gaf uj hem ten antwoord je varwaohttet een bezoek van mij Albino Ik wai al bang dat ik aou moeten vertrekken looder bet geluk gesmaakt te hebben je nog eenste zien Denk je ons dan al zoo giuw ta verlaten Wel zaker niet antwoordde hg eeoigBzins verlegen want bg merkte dat hij al te veel gezegd had Zij ilüeg op hem een vragenden blik Je wilt me wat wgs maken Albino leide zg Ik Marcela Ja ja hebt wat in den zin dat je voor mgwilt verbergen Hg sloeg de oogen neer zonder antwoord te geven Ik weet allei hernam sg Ik heb daar achterde deur geitaan en alles gehoord Wat risp hij uit wart je Allea zeg ik je Don Marcos heeft je een akelige geaohiedeuis verteld niet waar Albino Deze gasehiedenu is un rerseheidene menseken bekend dl haar alanhta op Aaistaxsoden toon net gtalotan worden medegedeeld Op 1 Jan 1896 be itond de bevolking nit U36 ro eo 1365 vr ta lanen 2801 tnwonHra Zg onderging aedert eent vermeerdering daor geboorten met 49 m en 58 vr en dnor vestiging io de gemeente m t 71 m en 85 r te tarnen 120 m ea 143 vr Sn eene vermindering dnor orrrlgden met 52 o eo 15 vr eo dnor vertrek ntt de ifemwnte mat 60 m en 56 vr te aamen 72 ta en 71 vr Zondat de bevolkinw in 1896 anB vvrmpcrdeiiiig opd rgiog m t 48 m en 72 vr totaal 120 perannen en de werkdüke b votkiag op I Jan 1897 bKatood uit 1484 ma en 1437 vr totaal 2921 low oers Aantal huwelgkea 18 pvaoala in 1895 Leveuloon aaogegHven kinderen 3 Qiaterenmidda ia de Ooderkerk obe boot van de maatiicha i g Maaa eo IJael dje om twee uur van Ouderkerk vertrrkt door een Uitfn watorataud bji bet i er van de Jong te Krimpen aan den IJsel aaa den grond gevaren Da paaaagiera atapien op de iamidd ta aangekomeo Haarlemacbe boot over eo vervolgden alioo faan reis naar Rotterdam Diploma A aata voor de anivere toepasMng vaB het Correapondrtntieachrift en vertrouwdhaU met het aynteem tStniEc Wérja kon Do dfrdag dnor bei Oentraat Bnreau voor 3ti ie acbe Stenographio ie aOraveohage veralniéi wordtin aan da DamiMi O D EatO ip7 1 ba aGraveuhage B rlha Groen s b Amsterdam en aan da Hiterea A an Doorn klerk bg da directe belaatingen Tie Juatua Geerkann di telateuren wgnkooper DordreoDt J H C Haak Steeohart klerk Tiel G l Ja Boogewer fF acholit r Rntit rdam P Krur handelaar ia aarda p len Utrecht J F Koe voeta sergeant der infanterie Bergen op Zoom a F Omla b De Leek J C Scbalkwgk Rotterdam H A vun Steennia ambtenaHr ter gemeenteaecr tarie Oeldermalaen D Sntberland waobtmeeiter Ie regiment valdartiilerie Arnhem B H Thöenoa Rotterdam J Vnr k ao too r bedien de Araatardam D van der Werf handelaar io goud eo zilver Grooiugeo H Wetttrik sGravnbago Over de proefnebntten van 4 eandidaten voor diploma A moeat afwyxend worden be chikt Een iraariie laak dtonde giateran voor de Amstardao schs rechtbank Eeo mftaje atood wegeoa oplichting terecht Mei goede bedoeliagaq had ag het e eowel gedaan Aile ofierde ig van haar weekloon voor hare zuater on die mpt een apxth kpribf liModa getrouwd deuren ea rttmua durven wriellen bunüa mudedtielingen vonoklllea echter van die van aon Marcos m enkelfl bgsondttrhaden voegde g er op ean toon van bitterheid bij Wat bedoel je daarmee Maroeh Ik vrees dat ik je maar al te goed begrgp I rie bij mt terivijl onlstulteoii ziob op zgn gelaat aftuekende Wg zullen bier later w l eens over spreken beste Albino I en dan sal ik je die Torsehnkkelg s geoehiedeuis ook eens rertullon en dan zat je miischiea tot de erkenteuis ko en dat zij niet in altes overeenkomt met die welke je van avond gehoord hebt Maar ik kan niet langer hier blgven don Marooi slaapt heul loa bg zou wskker kuunen worden bg moet ons niet by elkaar rmden £ n als dat eens gebuurde Ik heb rague voorzorgen genomen Tiindo loumij tijdig genoeg waarschuwen Ja bent beet onvoorzichtig geweest Albino dat je zoo b j iemand bant binnen Kek omoD diob je baast niet kaut ea wiens gevoelens voor je verre van vHendsobappeli k zijn ondanks da verzekeringen Ue hg je gedaanheeft Die man is je TÜaud Albino I Paa m ar opl Ugn vgandi J bedriegt je Marcela Welkeredenen aal hg kunnen hebben om mg te haten F Dat weet ik niet maar ie ben zeker van hetgeen ik zeg Ik gevoel het Albino I dat ik je liefbeb mgae Uufde wsariohuwt mg mijn hart ka izich niet bedriegen Och Mareela 1 wat kan ik te vreezen hebbes daar ik mg van je liefde rarsekerd mag hosden Je spreekt alsof je oial wijs waart Albino t 9te1 vertrouwen in mgne aeherpiianigbeid ik weet waartoe don Maraoa in ataat la Geloof mjj jt aeat 18 maar wi r man werkloua ia en io leer baboefiiga omatandigbedi B verk ri Op niet geoorloofde wgse heott hai aetaja pchter getracht geld bgaeo te krggeo Zg gaf tich oor ala dokieravroaw ea U naar ookala familien geniapt om gald op ie halen looals IQ voorgaf foor aan w Iowe van wit da man dia metselaar waa van het dak was ga vallen ao gi aiorfeo Eaoiga kleine bgdiaitea tota 1 oagevear f 1 50 beeft ag ontvangeo ea deae aom ra ook aau da auiter afgedragen Hel meiflJB dacht hierèaede g eo kwaad ge laan ta bebheo Hei O M iaehia arn maaod Soikkaode erliei de beklaagde de baak dar Wacboldigdeo Uit Amaterdam maldi man aaa H k Ta deriandc Bot vermoaden dat Hendrika Beger de vermoorde dienstmaagd io da Van Eeghenstraat bel slaeitoffer ia geworden ener vargiaaing van de sgda de moordennam krggt m ar en meer aekerheid wanneer men weet dai een leknr dieiiatmaipja K iu d Van Ë Hlben traai dienende door haar vroageren minnaar herhaalde maleo met doodalag hedreitfd wai wanneer ig bleef weigeren de hetrekkintf weder aan te knoopeo De gelgkfnia tuaMcheo beide meiaiea in geatalt en kl ediug moet den moordtfi ar op aao dwaalapoor gebraoht b bbaii Bedoelde minnaar sedert den mwml apopr looi Tardwacan Ëen toooealkaeehi ia dieesi bg het Hollaadache Opern gezelachap dat OonderdaitKVond in Den Haag in het Gebnuw voor Konatan ea Wetenaebappea ee ie voorstalling gaf baeft bg de politie aangifte uadaan dat bg uit een kiai drra dooaen vermist waarin ooiipoai flawaal waren geborgen ter waarde van f 50 Io de aZaaul Ct wordt een uüirekaal meegedeeld oit bet doopboek van da Lntheracha Kerk i f Zaandam van 1675 tot 1812 waarin een eigenhaadiK gi chreven aanteekening voorkomt van dan predikant dier geopfCDte ds Georg Henri Petri ondf r de verklaring van de gebojrte van Antje Bntj den leo Septembar 1697 Inidaude als vugt MB dan voorledeiia 18 Aagn Dom ü p Trio s ni rg oa ten 8 uren is de Caaar of rootvoriit van Moneovign Pteter Alexewika in een CeuWob sehnitjn met 6 Moaoowitera alliier op Saritam ïneognito augekomen an baeft 8 tagi n gelogefrt op Kriinhenborg hg aen mldaknecbi van Boy Tgseri daarna is bg aaar Amsterdam gevaren alwaar rgn gnrata Amha mtde waa aangekomen hg i 7 voeteii lang oppaiaen ik ZMg hul nog oeni dat hij j haat K t tg zoo beste Mnreela I laat hem m hat maar laat hem dan ook oppusen want ik bea gera kind eo bg het eerste vermoeden van verra d vanzgu kant Neen viel zg hem ta de rede dst niet die man is sluw en listig Vir la hem mat zgu eigen wapenen Ik zal bet beproeran maar dat zat mü uiterst mooielgk vallen Ik moet bekennen Maroelal at ik niet itewoon beo tut dergel kx middelen B ja toevlueh te nemen En toch moMt je b t doea Helaas besta Albino I je onbeduobizasmheid en oovoorz tab lis beid bebben je in een uiterst geraarlgkiin toeatand ge bracht was bet dan niet reeds genoeg dat je hierm huis gekomen bent en moest je ja bovendien nog laten overhalen om van naoht met b m mee te gaan Ik heb sr zelf on gevraagd Maresla I Dat denk beraam tg met een aomberglJmlachje Je bobt niet gemerkt ra rt welk een duivelsehe sluwheid hij je heeft meegedeeld dat h er van oaobt op uitging en j om zoo te spreken buiten je weten genqodzaakt beeft hem voor taitslten om met hem mee te gaan Daar is wel ïhU vau aan mompelde de jongeling die zich ooirerest beg n te maken Maar welk doel beoogt die man toch Wat beeft bjj met mg Tuor Dat is een geheim fusaohen ben an dtn dnivol aan wteos inblaxingsn hg gehoor geeft