Goudsche Courant, maandag 11 januari 1897

baata Kbaomtliak gj Aifar PiiiExjelier Bbaomalia u3 2 Jioht kortom Wit e etba t tlli aaatewnlaannaa jArter ftiliiIxiieiier ygt seal Jaa alaeda la ieder kui eiiD AikerfaifrExiieiler daowardsafa Ft 90 oaat 76 aaat aa 1 2S de eaak Voortundea ia da maaata Anolkaba en Ui Ooatar t Qs la r Al Directe SpoorwegverblDÜlngeD met GOUDA Wiaterdleiist 1896 Aaaf evaogeo 1 October 4 Tijd vao Greeowicb OUDA BOTTIRBAH 1 88 8 60 8 57 4 50 fJ f 5 4 8 11 1 6a 4 8 4 15 5 0 O T T I II D A U e O D D A 10 18 11 60 18 87 1 40 1 44 10 8 38 10 17 80 8 40 8 55 10 87 8 17 61 7 86 8 18 08 1B 47 7 10 7 45 8 18 911 5 10 11 eOBDA DINBliS v Oouda Ïsaenhnizen Moarkapelle Zoetemear Zegaaard Voorbarg a Haaa a 7 811 HAAG eOOOA sHage 6 48 7 90 7 48 8 60 8 19 4 10 1111 8618 881 86 9 44 3 40 4 10 4 38 5 98 6 187 18 7 58 9 88 9 58 Voorb 6 9 ff 19 17 1 41 4 89 8 19 9 84 Ï Zeyw8 ÜM 1 16 f 4 68 80 9 48 Zta Jl 8 17 f no 4 f 8 08 6 04 6 89 9 59 Gouda a 98 7 608 18 9 V 8 47 10 16 19 6418 0519 599 17 8 14 4 08 4 886 15 iM 6 607 488 881O 101O 98 n T 11 0 E T S o D D A 10 15 18 88 11 88 18 9 8 08 8 68 4 45 6 14 7 58 8 09 9 07 10 t4 10 88 f 11 66 18 84 4 18 8 84 t U lO M 10 48 i 4 94 f f f f 9 80 10 19 U M 19 11 f 8 45 4 87 5 17 8 98 8 419 49 11 10 l D A D T 11 O H T Oaada 5 88 8 87 7 18 7 65 B tl 9 98 9 69 10 18 10 67 18 56 8 10 Oudaw 6 46 1 64 s UK WoMFdaa 5 68 7 8 8 19 t l Vkwakt 8 18 7 49 8 88 9 64 10 51 11 45 1 87 8 08I Vaar Amsterdam f P Woenadag e o U A A HSTIIDAU OttÜt 8 87 8 81 8 59 in BT 19 10 4 11 t r1iril ia O Sl 8 14 8 87 10 58 l S 1 18 1 15 lapt e Kooldcipolitldtahtadtn aa Ble iw4 b K nlii H Btktattiip AII8 T I rS A H S V B A AmstardaM 0 It 7 15 8 15 9 10 49 9 84 M 4 46 IB Goada 7 tB 849 9 14 111 10 10 17 la M IIM hi fpnt ItMl Sardwwf ka i aUa 4tr B hg timaiBrt t Anattrdam op de A dmiralit itiw ri en ii ta li lli bb i ru Mhtpea OUUranaacht ia Bottardam plotaaling OTarladea da bnar A A nn Bammalan direataar dar Rotterdamaeha diergaurde DaD 3aa N ot 1830 ta Almels gnborao ward Tas Banmalen in Dae 66 toanmula eoDiarralor un bet maaaam ran oataarlijka biatoria ta Laidao in ign iaganwoordiga baIrakking bflooemd an 15 Jan 67 gelnatalleard Modat kg bgna dartig jaraa aan bet bgoid dar diargaatda baalt gaataaa aa haar tot boogaa bloai beaft gabracht De nrarladana waa io watenaebappelijke kriagas caar gaiiao 17 jaar laiig waa by praaideat dar Nadarlaudaefaa Oiarknndige Vareaaiging roorta wai bg earalid raa Artii ta Amatardam t d bet Kon Eoölagiseb Gaooottcbap raa Deo Raag lid Tan bat Bataalieb Geaootichap ta Kottardam ea eorraapondaareod lid dar Kod aodlogiacba Varaeaigiag ta Loodaa Bg agn 25jariga aaabtavarralling bood hat baatonr hem bat aera lidipaataebap der Rott diergaarde aaa Oak ala manach waa Tan Bammalan bemind bg alien dia ham kandan Hat Kabinet dat haa ta allean geroapan ta ign om de kiaairat tot atand ta brengen baaft mat da kamar die gesagd ward onbaroagd ia aijn am nog ieta andera ta doen dan tot de kieawat mede ta warken niettemin aog uaa oraabeidena belangrgka maatregelen het aanagn gagaten Babalva da kieawat ward io hat Staatibiad € de paraonaele belaating opgenomen Yoorta de wgiiging in bat watboak ran bnrgarl ke rechtaTordaring ontwarpHartogb de reiligbeidewat da taenieaing Tan da hinderwet die tot betara regaling Tan bet atoomweaan de iailliiaementawet de heriieniag der wet op de Rgkapottspaarbaok de afacbaffing aaa den Tarplicbtea e d roor da laden ran da Pror Staten an GemcenteradeD organiaatie dar Torkiaaing Toor da Kamers ran Koophandel de inaoaring Van bet an bropometriache atalael eeoa conaereie der 3i pCt tot 3 pCt ichnld hat talefootiTaikaar met bat biitanlaod Mialahien aal róor agn heeagaaa ookdapanaioen wat Toor de werklieden in hat laren treden Voor aan Kabinet ad hoe an aane tter reoda Kam r ia dat waarlgk genoeg om in herinnering te blgran In agn Memorie aan Toelichting bg het wetao itwarp tot Terhoogiog der jaarwedden aaa da ambtenaren aan bet O M bij dr Kantoagereahtan lagt de miniater aaa jnatitia Toen bg de nat T n 9 April 1877 Staatablad ao 79 da jaarwedde aan de ambtenaren Tan bat openbaar miniatarie bg de kantongeraahtai op t 12U0 werd aaatgaateld ia men aan da oodaratalling nitgegaan dat ig die tot die betrekking loodan worden banoamd indien hnona bekwaamheid ao gaar daarop reohimatige aanspraak londan geren binnen aan betrekkelgk kort Igdaaarloop aaa hoogeran rang bg het openbaar miniatarie xoaden kuaneo aarwerren Maar de eraaring baalt galgk readi bg da behandeling der SUatabagrooting Toqii 1896 in het Voorloopig Verslag aan de Tweede Kamer der Staten Generaal werd opgemerkt die Terwaohtiog gelogenstralt Zg kannen gemiddeld aarst na zevao jaren aan benoeming bg bet openbaar miniatarie aan aan rechtbank deelaehtig word n Neemt en daarbij in aanmerking lo dat lalfa bg de reehtbanken der twa de klaase de jaarwedde aan den snbatiHtaut officier meer dan het dubbele bedraagt aaa die aan een amblanaar aan bet openbaar ministerie bg aan kantODgareoht 2o dat niet seidna de taak Tan laatstgenoemden niet minder monilgk is aa niet minder reobtakennis Tereitcht dan die Tan erstgenoemden man dnnke aan df Terralgingan ter aaka T n oaartreding aan plaataalgka an walarschapsaerordaDingan en 8 40 1 47 8 64 1 IC 0 80 7 85 7 88 7 88 7 4 7 55 8 S9 7 Oeada Utaninaht Niaawarkerk OapaUe lUttaidaa 5 8 8 1 11 8 ia 8 85 4 66 5 6 6 14 5 81 6 87 Bottardam OapeUe Nieuwerkerk Moordrtahl Soada Tan tal tu apfoiala watten atrbü Taak hoogst moailgka aragen aan Staat ol administratief racbt moatan worden beantwoord ao 3n dat de taak tbb dan ambtsaaar Tan het openbaar miniatarie bij de kantongerechten ateoda omraogrgker wordt doordien da in de nieawa wetten strafbaar geatalde feiten in den regel tot oaertrediogan worden gealampcld dan aehjjnt bet niet twgfelaebtig dat Terhoogiog aan da bierbedoelde jaarwedde door de biligkbeid geeiaabt wordt DaareaboTac mag rarwaebt worden Oat eana aanigsaina betere beaoldiging ran eeo ambt dat gedaranda eenige jar n geringe kaas op berordariog aanbied niet alleen bskwame en geacbikta jengdige doctoren ia de reobtagaleerdbeid Toor wie allicht andere an betera ToorB xiobteo bestaan aal no en naar aena plaata bg het opaubaar ministerie te dingen maar er ook toa xal bgdragan hen ta hahnnden TOor deten tak Tan da recbterlijka macht die iadardaad eene bgsnodere raata aan bakwaalnhaid aa gasebikthaid Tordert Oodar deia omataniiighedan aebt da ooderKeteakande eene Tprbooging aan mearganoamde jaaiwadda tot f 1600 niet alleen allcesins biltgk maar ook in het welbegrepen belang Tan den Slaat Na aena madedaaling oTer bet gebruik en de afsohaflSng aan gewoon groen gloa in de plantaLktaaen aan de Rojal Gardena ta Kew ia re l4 jaren tang geledan bg het bonwen aan palmenkaasan te Kew een glas gebezigd dat do r koparoxyde erwten groen geklaard waa Dit glaa ton de lichtende an acbnknndiga atralea erengoed als wit glaa doorlaten maar aan de warmtaatralan dia wagboodan waaraan mea bet rerzeoKen der planten toeaebraal Later ia donkergeklanrd groen glas in gabroih gekomen welke klanr waarsebgolgk toa ta scbrgaan waa aan een gehalte aan gznr in plaata aan koper Lookyer beoordae de bet ala aolgt Da rooda en blauwe aftfeaoadan Bet roodgeel tarlieat g aan iotenaiteit eveneens het blaow Van het oranje wordt een aan ziaalgif deal doörgelatan het grootate daal aan bet doorgelaten licht is be ijroan Daarmee wai aitgamaakt dat ongOTpar da helft aao de Toor het plantenlaTao werkzame lichtstralen terotigabooden waren De teaoanende aardaistering dea hemels door den rook aan Londen aooral in den winter aan 1885 86 bad raeda lang op bat denkbeeld gebracht om het groene glaa af ta uhaffan Oaeral bet patmhnis en de Tarenkaiaen aiigeioadard ia no wit glaa ingezet Drie jarea lat r ia dit ook ia een Tlangel aan het geboaw aoor tropisabe aarens gaaohiedi au wal roet anlk goed gaaolg dat in 1892 ook een deel Tan den ndiAo Tiengel Tan bat zeilde gebouw ran wit glaa is TOorziao m de nieawe gematigde kae tooï aareta gebaal met wit glaa is bekleed Ia t aarrolg aal man alleen Tan wit glas gebruik maken Zooala indertijd werd gemeld is bat Enkbniker TiisoberaTaartuig ë H 3 in bet be gin Tan Noaember door de spoorboot Hollandin da grond geaarea r De eigenaar aan het Tasrtoi g wendde zich tot dea ondarnemar ran den Taardieost EokbnizeD Staroren met bat Tarzoak om acbadeTcff 20eding doch teaergaefs Thana is door hem een aisch tot icbadeaergoading ingesteld bg da reahibaok te Alkmaar De hoofdprga ran 500 000 franos ia by de laatste trekking der Panama nitlnting ten deal fl Ta lan aan zekeren Ferdinand Boiaaière te Maraeilla aan man dia tot heden Trg ba d tobben moeat om zgn aronw en zeren kinderen ifi onderbonden De aronw zat tot oog toe met aan groentankraampje op de centrale markt ta Maraeilla an toan het daar bekend werd walk een anorma aom d9or de familie Boisaidre waa gewonnen aiarda da gehaale markt luidruchtig leest 11 11 18 18 18 86 18 88 18 88 18 48 18 55 11 81 11 88 11 81 11 48 11 51 i 88 18 8B 8 56 9 81 10 80 1 S8 10 48 10 48 8 17 4 41 6 57 8 55 8 81 10 17 10 80 1 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 69 5 18 5 7 H 8 4 11 07 i 5 I0 7 61 8 55 Boissiere zalf waa joiat aao bat werk bg aan omtiiisatonair in frnit wian hjj 17 jaar lang dianda ioaa hg bet kaaglgka ttiaawa Tarnan Hg lagda ar dadalgk het bgllje bg naar en bealoot hoewel het Woenadag waa oomiddallgk Maandag te gaat houden Aan aao journalist dia ham intaraianwde aarklaarda bg met aan bawoadarenawaardiga kalmte Het lot is mg altgd guaatig geweest an bat ia mg herhaatdelgk OTerkomen dat ik io lotarijao zeer galnkkig waa Eaaiga jarat galadan bad ik mat aan tiental kameraden een Panamalot gekocht Daar odb nummer niet niigakoman waa baaloten wg het ta Terkoofien waaraan wg baal rarkaard daden want bg de Tolganda trekking kwam da oblightie dia intuiacben het eigendom waa geworden Tan deo wlsselagent Montel mat deL hoogatan prga aan een half mitlioan francs nit DitmsaI is het achter andara geloopen en o aiet bat ik heb ar Tolkomea arade mee Ie Boiaiière is aan plan dm aan heel kalm ranteniaraTaTentje ta gaan leiden Hg kaa nn e morgana wanneer zga rroegera coU ga s aoor dag en aoor dauw naar do markt gaan zich uog eana baerlgk omdraaien anditaabgnt hg als een buiteogavoDa luxe ta basebouwen Wanneer hg aroeg onstaat dan is bat allaao nog maar om een partgtja ta gaan rissehen Dan kinderen zal hg een goede apaoediug geaen en wat bem zalf en zgn Trouw betreft zg geren aan groota afscheidslail uu arienden au kennissen aan de markt en dajK gaan zjj t ar aena op hun gemak aan nemaiir Ta Haeranaean ia eeaa 53 jsnge Trouw uit Haulerwgk garankelijk binnengebracht in Terband mat deo dood aan aan kindje barer dochter Te Amsterdam anapta da politie da personen dh een som ran f 4000 hadden Kekaep uit de portefeuille Tan een hear terwgl deze loi earde bg aena arouw in de A lb rt Cuyp trsat Kan soiiderlinge liafhebbarjj met f 4000 op zak nit logeeren te gaan in de Albert Cujpstraat Oit Hamburg zgn 50 lieden orer Kiel naar Aarfaans Denetiiarkan gezonden om daar te werken op de achepao die oit Hamberg gekt man zgii maar door da bootwtrktra ta Aathnat niet gelost worden lu de haren Tan Hamburg lagen gister 218 schepenj op 181 daarran word met 403 ploe gou gewerkt Aan de kaden werd op 68 schepen gearbeid door 1302 werklieden mat 181 kranen In de loodsen eo baogers iijn 2203 werklieden aan den arbeid Von Elm bat bekende lid atn den Rijkadag heeft in een vargaderiug den werkstakere nog eens op t hart gedrukt toch Tooral niel gfoepsgewgs met de patroons te onderhandelen msar Toldoening Tan de gezamenlyke aiaehen te aerlangen Ua atad Port Darling in Noord Aastralië is bgua geheel door eeo cycloon aerwoest De schade is niet ta barekanci Het aantal alachtoffers is nog niet bekend fiisteraaond is te Napels de koepal aan de kirk die een deel uitmaakt aan bet militair hospitaal aldaar door aan onbekende oorzaak ingestort Twee korporaals en tWee soldaten warden onder da puioboopao bedolaen terwgl door da aallende staeoen een rrouw gedood au eau aronw gekwetst werd Eenige uren nu de instorting mocht men ar iu slagen een der korporaals ongedeerd te beargdao Zgn wg goed togalieht dan worden op belStadhuis te Amsterdam plannen bewerkt totbalangrgke oitbreiding dar aanlegplaat en aoorschepen aan de groole asart aldaar Dieplannen beoogen eeo aanaluiting aan de ooatzgde Tan de Hasdalakada Tol 14 7 17 8 10 B iS 8 44 4 18 5 8 8 50 7 86 5 80 4 40 4 50 4 67 6 04 6 10 D EK 1 64 8 01 8 08 i i4 6 40 8 09 4 4 4 88 Utraaht 8 88 7 60 I Woardan 8 68 8 11 Oadewatar 8 18 I Gouda f 8 891 ï 10 10 Da Zaauwsche aiarau waren in bat afgelooptn najaar rrotg daar maar tengerolge aan bet zachte wiuterweder waardoor de kippen al arg goed beginnen te leggen r g st ook weder aroag soi dkoop Ta Middelburg ia de prga 4 ia Ooaa da laogtto atUi f 3 80 per 100 ataks Da knecht aaa dto haar K ta Htrwgaao waa zoo onToortiehlig aan bnaje met baakruit op de kac el ta tetUn om bet ta laton drogen Da geaolgen aan daze ro kelooabuid bleran natnurlgk niet ait want weldra oatplolta brt kpnit zoodat da kaebal in stukken Tloog en de ruiten Tarbrgseld erdan Mea sehrglt uit Delft omtrent deo gisUren gawoad hebbenden braod in da Broodfabriek dat door het Tlug optraden Tan da brandweer bet magazgn ia bewaard gablaaan Da atbada tthter door rook ta wattr aao dtn Toorraad meet en granen loegabraeht ia letr aaoaiealgk Da fabriek inaentaria an Toorraad waraa sedert 1 Januari te DordrathtTenekird aoor 148 600 Xaar aattaijing aan bat feit dal een banketbakVer jongen Toor de rechtbank ta Amsterdam terecht stand wagens aerdaisteritig fan t 20 en gaaolg daaraan dat hg ia aanraking was gekomen met dan man mat 3 kaartan wenaeht een onzer lezara da aandacht dar poI tic er op te aettigen dat dele kaartaaman dagnlijka in I at Vondel en Willemipark wordt aangetroffen mat nog drie handlangers dia arglooM Toorbggangara tot kaartap l trachtan te Terlokkan Onze barichlgerer meent terecbt dat deten benrzensnljdert zoo apoadig mogalgk htn oneertgke praktgkan dienen afgeleerd ta worden Uit Ampenao Ijombok TaroaamI da Loaom a onder dngtaekening Tan 25 Noaembrr Bezaten wg walaer een telephoaitcha aarbinding tussohan Ampenao aa Mataram thana wordt dia uitgebreid tot Lsboean Hadji ria Praja en men is daarmede reeds gaaorderd tot Kediri Vooral mat bat oog op de oobatronwbaarheid der berotking ia daar uitbreiding zeker een goed war dat de kosten dobbel zal loinen aangezien mea nu steads op da hoogte aal kunnen zgn aan den toantaad orer die gebeele streak au bg nieuwe rostaersturiagaa niet meer blobt zal slaan aan het oaarbrangea lan balae en verdraaide berichten Woenadag U Noaember betrok da reaidant aoor het eerst de woaiag die taTjakra Nagara Toor ham gebouwd ia Hoewel dit gabonwtja slechts dient tol tgdelgk aerbljjl ia hel toch te bejammeren dat men geen rekening hoailande met de praalzucht Tan dan Baliër daaraan geen beter aaurien baett geg n Do aienwe woning Tan deo resident heataanda uit twee kleine sleefat Tarliohta Tartrekkea banevaos atn peadoppo tn gelegen bjj de Majoera maakt ala aerbigf aan den Tertdgnnwoordigar Tan H M onze Koningin een droef figuur De h ir Liefrinak sobgnt Toornemena ta agu Lombok dikwyia au roor laniren igd to besotken dit althans zou men aflriilen uit het fait dat bj hier eigen rgtui en paarden httft gellationnaerd De militairs bezetting tt Siai ia opgedoekt Ter Teraangiog aan dan beer aan Baalan aartrok Zondag II met het atoomachip iGonaarneur Generaal Megars aan hier naar Laboean Hadji de beer Boudior Te Praja daaraolegto sabijnt men aan aertrekkea Tooraarst nog niet te denkan een Tiaresmagaagn aan gzerbont tot herging aan lavensmiddalen aoor den tgd aan aier maanden wordt daar atthant opgericht Trota da ondtrwerping en den terugkeer aan fia meoste kwaadwilligen naar bun kampopga aohgot hot bestuur de beirienda Piaia sche hoofden tn berolkiog toch niet ta aartrouwaa 7 69 7 69 8 8 8 13 8 88 8 86 8 48 8 51 10 40 IJ K 8 67 10 4 10 11 10 18 10 97 9 9 9 10 7 85 8 5 8 53 1 17 8 9 8 84 8 41 8 47 10 59 11 80 5 8Ï f 10 4 a 9 87 9 47 64 J 10 01 8 95 10 07 7 46 7 45 8 4 M lU De campagne aan de btctwortalfabriek te Werkendam zal aermoedalgk niet aoor Fabroari afgaloopan tgo Millioonan kilo a tnikar worden gaprodtceerd men herinnert lirhniat dat aan genoemde fabriek ooit zooToel bitten zgn Ttrwarkt ala dit jaar bet geral ia Bniteilandseb Overaiebt Engalwd ui htt gaaotgan habban C eil Rhodes Mtitdttf 0 midden U habb iD d mu il ta KaapiUd $ ch p iK gua Uü efaiea dak bat Bbedai niat ni a altt aU hg ie Loodaa ii waot Toor toorsr man kan dordaeUo wordt telh door ign vriaodao het ipaktakal mat igo Eaapiaba ODtraBKiten aftrekaard all toor t DÏoit hoogit ooTOoriiebtiK Daarbij wordau eanige opaiRrkiogen gnmaakt Ofar de oatvaDgit t Kaapatad dia doae iien dat de wiod nog niat uit deo goeden buek waait Zoo o a dat geen enkele Hioiiter of oodMiei ter dl Rhodexfttaitea be f bygewooad De rergedirioKeD welke Rhodei TerheerlgklrD waren aoo wat oppositie vergad erin gaa eo TBttdaar laat bet cieb Torklaren dat de tooit op den GooTarnaar op het groots Kanpiehe faut net itiltwggeq werd bigroet Perioneo Tag naam ea iofltd bielden liab ook io ZnidAfrika op den achtergrond Da r avoariug van sir Edward GUrka ten gansta der leriehe belaitingbeweging beeft io Ëagelaod diepen indrak gemaakt fooral door da parioonlgkheid Tan den ipreker Sir Edward toah wai ollicttor geBeral in het rarige kabinet Saltibnry aa ii aan der bakwaamitaeD weliprekeodite leden Tan het Ligerbuii Wao aiar bg na beweert dat oit bet rapport der eommiuie dnidelgk hl kt dat Ierland ta faal balaiting betaalt en dit de rageering verplicht ii dil aofel ta bestrgden daa il het Toortord Salisbury hoogit moaitgk die beweging onbeiprokaa ta laiea En niet minder moeielgk ii het in te gaan op da Tooritellen der eommiuie omdat die leiden maetan tot beipreking van het tBome Rnle Traagituk De fioaneieele paragraaf wa aao der voornaamste ooderdaelea van hit door Qtaditoaa gestelde wetioniwerp Dit verklaart bet itiliwggan der regsering afar een vraag tak dat van meer dao eau igde dadalgk na de opening van bet Parlemeat aan de orde aal worden gesteld En d moeilgkheid wordt nog grooter oadeSuh tteii bat voorbeeld der Ieren giao Tolgea ea aieh eTenecDi oter de beUittogregeliog gaan beklagen Da I North British Daily Mail c berekeat dat Sehotland V millioan £ te vael belaitinf par jaar opbrengt En het blad dringt aan op iaitelliog eeoar commiisia ala de ïeriche die aeo oiSeieel onderzoek naar da beUstingqnieatie in Sebotland zal iastelleD Sr komen ait Sicilië weer treurige beriakten JUle pogingen vao hek kabinet Rudini out baken toesiandeu in hebleTaota roepen hebben neg weinig gevolg gehad Eo opoieaw komst onlnsten voor veroorsaakt door ellende Ia twee gemeeoken der provincie Püleriar kaddeo opstootjes plaati als erset tegen da i balaatingdrak Te Sao Giuseppe Jaso verxetti da bevolking siob iofEen bat ionen der verte ringsbelaiting Driedojaend penoaeo eoboolian lamen ea verbrandden da hnreaDx der be laitinginipeotears De politie aam iwtoti penoaea in hichtenii Een gevecht ontstond waarby aan gendarme on eeo commiaiarii door iteen worpen gewond werden De troepen Bioestan optraden kot hersksl der orde De aatorik iken te Palermo vreaiao dat nog andere oalustea aikbreken De ellende is groot da beloofde hervormingen blgven oit en de ncialiitisebe leiden makrn van deo toeikaoiJ gebruik om te agiteeren en tot gewald aan te akten Op ign Tirsoek il generaal Baldisiera ontheven van iga ambt als goavernear der Itah aaniehe kolonie Erjtrea Generanl Yigaoo wardk tot eiviet gou eroaar benoemd eo het legerbavel o edrageo aan sen dar oadite koleaili ia de kolonie wel aen teakeo dat Italië voorloopig geheel afiist van alle nitbreidingsplMBen Baldiisera verlaat Maiiowah hall Jsaaari en kont begin Pebroari irt Ilalïa Da ia vrgheid gestelde gevangenen trekkeu m groepen van 150 maa os den toeht te vergemakkelgkin van Adii Abada naar de koi Hat laatste detaehemént wordt eerst einde Maatt ia iCalifi terngverwieht Totnogkoe heeft d Italiaaniaha regeeriog 100 000 tbaleri aaa den Negai betaald voor han onderhond eo latJe raak Tan da lehold waarran de Negni de raming aan bair heafk overgelaken na dan terogkaar dar laakike garangenen voldoen Deaer dagen werd gemold dat de Eogeliche regaeriog ar aiet aan denkt de expeditie in Soedan Toort ti aetkea io de richkiag via Kharto m aoolaog de Turkiohe kwestie niet geregeld il en dat tg waaneer bet aoover komt da koitea der expeditie lalve tal dragen om iak die Ister nik da opbrengat der baietke proT neie Doogola iirog te betalea Heel waarsa moiyk klinkt het eerste deel vaa dit door dsPt Daily Chroniele in de wereld gtaoadea beriebk aiet want aan aeae oplossing dar Torkiahe qnaeskïa ralt vooroerst niet te diakao en in de tweide plaati kao di Britoehe regaeriog er itaafc op maken dat de Mahdi aiet aal skilaikten bg da geleden nederlagen lategendsel blgkt nit de bg dea gsoeralen sta Yfta kat leger in Egypte Tan TerMbiIleade D ingekomen beriehteai dat da Derwisehen Vf hak oogenblik 40 45 Krappkaaoanen belittaa net aan Toorraad amnaitie roldoaode TMr aaa paar groota garaehiaa en renter be ebikkan a ar aaa akrgdnaahk Tan 50 000 man TOor een d rde nek geweren bewapead Bead trekt deaa traepeama aa lieb aamen in de boort van Berber en Omdnrman welke ptaafcien gr doohk vanterkt worden Bgna leker is bet dui dat de Khalief binnenkort aanvallend aal optredea Da gezaoken der mogendhedpn U Konstanlionpel h iad n nc teeds bgeeokom teo maar wat in die bgeeokoni teo verhandeld wordt weet niemand sZij bewaren bon aebeim lear Koed sext de eoi respondeat der Daily N ws Er il niets bekend ontrent eeoig plao tok het oikoefeoan van dwang maar moobk otk eeo plan worden nitgew rht daa lal het torh me ten nitvoer wordeu gebrarht vóór de Zwarte Zeebavans van g ago bevrgd Da toeskatid is erikiek aegt verier de borengenoemde corre poodent sHet sigaaai voor de ergste moordeo in deo joogtken herf k werd gegeven na de sfkondiging van het tiebema vao bervormingeu in Uei Bek faoatieke deel der MozelmsDsche bevolking brengt da bevelen tot bet plegen der noorden io verband met de poging dtr Ghrtsteo mogeodhedeo om herfor mingen voor de Armeniërs te verkrggeo Zji hebban seateo hoe de leidtf der moorden erdsB beloond eo de padisha trioiuleert S immige Moa lmannen beiitteo eeoe aaotteo tgke hoeveelheid bait varkrugpo door de toe stemming on Armeoisehe winkels ti ptonderfD en de eigenaars te doodeo en iij loiden gnaro weer eeo kans willen hebbeo om onder koetiebt der politie nog eeos te plondureo Andere perioneo tooats de redifs dieeanige weken geleden werden opgeroepen hebben veel moeten Igden en met uiktoodaring van enkele gevallen toeo tg kot moiknrg sgo evargeilageo sgo eg niet in staat geweest naar huis terug te kaeren met hun soldi in den aak AileN wak ig geleden hebben achrgven tg op rekening van de Armeniërs en de Weiteriehe mogendheden die beo ondersteunen De Turksobe onderdanen geloJveo in het algemeen dat er geen beter en bekwamer louverein leeft dan da aalttn en bit is in hri belang vao beo die bem steunen om hem soo af te schilderen alsof bg oortdarend worstelde em deo Islam te besstiermeo tegen de uogeleovige mogeodhedpn All bet aiivaardigea vatt papiereo hcrvormtogen gevaarlijk was in Met dan tal lolks thani nog g vaarlgker stjn VolgaoB beriohtèn oit Atheoe altgd stecbt half betroonbaar is het op Kreta aott orrc van rostig Zondag beeft eeo tro p g wflpt nde Uobammedaaen dia tich in bioderlaaif had geleed op den weg van Ganea uaar Stid gesrhnkeo op een gezelschap Gnri tenen di h t voor beankwoordtteii met hek garolg dat Tao weersigden eokelHii gsvrond werdeo Op een andere plaats loerden Mohammedanen op eett groep Gh ihten bo rnn die olie naar Ganea brachten maar de hoeren bemerkteo bgtgdri den ftrik die hnn genpanoen werd en redden sicb door de vlnehi Iu hekieltde district werden ren psar Ghristenen gedood Def rerflrbiPeode gevallen die to ger cbreveo worden aan de verbittering der Mohammedanen over de joBdstH herrormiogeut hebben groote opgewondenheid veroüriaakt in het district Canea E o kro p gewapende Ghristenen heefk tich te Pfrivoha vereenigd Uerowitch Paoha raid daarheen om hen ke biwegen nlkeen te gaan msar tg weigerden tooling de Mohammedaaeo die sehnldig ego aan de bovengenoemd ovarralteu niek roor bei gerecht ign gebracbk Belasting op de Honden en WETHOUDERS BUKGEMEB8TER YAN GOÜUA In oaarwaging nemende dat bg art 2 der Verordeninir op de iaiordtrian dvT SelaêUng op de Honden aastgeateid door deo Raad dier Gametota dao 8n October 1875 aan aitrfnaars of bezittere deser dinren da aerpliohtinf is opgelegd om daaraan jsarlgka in de maand Jannari aangifte en betaling der balaatiog te doen Herinneren dan belanghebbenden aan dio bepaling met uitnoodigiog da gcaorderde aangifia en bfltaliag ta doen ten aiode baboatiug ta aoorkomeo Oooda den 9 Jannari 1897 Borgemeeater en Wetlioudars aoornoemd B L MARTENS Da Sacrataria BRODWER Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Janaari Alida Antoniat oadare A Bnrghoorn en fl J aan der Wolf 7 Corn lis Albartns ondera C i Brrm ao A 8 an Oalan Jannetje ondars T aij Vliet en A Varm g 8 Johanna Margaretba onders C aao Vliat en K K ombont Maria ondars D J da Jong tn M aan Laan wan Pialar Johan ouders P J Wieben ea M Verdojjn PiaUr ooders K ran Vliat en L dan Basten OVERLEDJ e Ju U C aaa Qant 3 m 7 M A aan dan Bowk 2 j 8 B J Nirnweahiigian 4 b ONDERTROUWD 8 Jan G Bras taWaddini en 31 j tn T aan dar Pyl 28 j M Willrmaea S3 j to B J aan dea B Ü2 WERKVERSCHAFFING WerkUedna die geplaatst ign bg d warkvenebefflng 3 ehildera 1 leidneloreider 1 hekalaar 2 itokadoors 1 scbeepjager 1 mandenmaker 1 sebeeumakrr toowslager 1 rhipperskoeeht I tninman 2 mataelaera 2 kooplieden 3 ar beiden I pakbiiiskDecht 14 opperlieden en 7 losse werkliadeo Het verkliedearegiatar ligt ter intage an heyapyweri gt vars in h t geb niv Baanttrawt WINTESBAmCEOEra VOOR DAMES en EEEHEK OS Az 73 i GOUDA A T n Kleiweg E 73 Beurs van inslerdam 7 JANUARI Vrkn JAs 1 s loiv 88 U SiVis 7 is 7V my 51 11 O w 41 100 tl HO 50 100 64 10 Vt iou 18 51 s i i 8 76 I 10 10 1 M I lOi Vi V 15ÏV S ls 99 77 j InlV 101 101 9 115 1887 11 lOl rt 46 101 U 104V 75 10 96 48 ilotkn B li 84 NaaaaLiiiii Cert Ked W S dito dito duo 8 dito duo Hiio 8 HaNaiaOil G udl 188188 4 iTUia Insebrüviiijïl8e9 81 1 OOSTIKB Oil in papier 1888 6 ditt m silaer 1868 6 PeaTUoiL Obl m t ompoa 3 dito liel t 8 Susiin Obl Bmiienl 1894 4 dito GiTons 18 I0 4 dito bil B tbs 18Ht 4 dito bj Hope 1819 90 4 diloiofioud lai o 1888 6 dito dilo dito 1884 6 SpiNJB Perp t seholl 1881 4 Tnaltu Oepr Oona leen 1890 4 Gro leeDina saiie D Geo la ailg sarie C ZviD Ara Sip T obl 1898 5 Manco Col Buil Bnh 1890 6 VimiDiLi O il 4 0Qliep 1 81 AvniaDlM Ohliimteu 1896 8 RoTTlKOiH 81 d Ir eii 1 694 3 NlD N Afr Udiilelsr umi Arendal Tab Mij Citrliflcateij DiiliMisifohappij dilj Ara l ipotfaHekh p nillir 4 Call Mü ter Vorstaol aaud sGr Uypoihsekb psndbr 8 VailerlAKilsi he bank aand KaH llanHalms tsob ilito N W t P O Hjp b p iidl r 6 Hl ttr Hypotboekb panilbr 8 i l tr Hgrpitiiaslib ilito 81 OoeTR Na Oo t H ng bank a nd RusL Hyp thiekbs ik rstidb 4 AurbjkJl Equ t hjt olh pnnflb 5 Msxw L ii Pr L ab oart 6 Kin Holt iJ Spoors My asnd Mu tot Eipl 8t Bpw asnd Nad lad BpoorwegD aand Kad Zuiil Afr Upm sand 6 dito dito dito IK91 dito 5 ITUII Bnoorirl l88 89 A EobI S 64 69 V 78 Znid Ilal piriiiij A H obl 8 FoLaN Warsohau t aauenaaiid 4 EOBl Gr Ru S Spw Mii bl 4 Hattis ho dito aaad Fanlova dito aand 5 IwsQK Dombr lito aan I 5 Kursk Cfa Asow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 IS 8 188 80 107 107V 108 lOi lU s ISl SI i 110 AiliaiKi Cent Piio Sp Mij o 1 6 Ohio k lortl W pr C r ssnil dito dito Win St Paler obl 7 Denvarli Rio Gr Spm cert v a Illtarii t eiitral obl io oud 4 Loai8T kVasbrilt Cert T aand Maxioo M Spw Mij Ie byp i 6 Uiss Ksnsas r 4pct pr f atad N Tork Ootssioit V ast aand dilo l enn Ohio oblig 6 OregoD allf Is hyp in goud 5 8t Paul Minn k Haait obl 7 Ua Pao Hoofdlijo oblig 8 dito dito Lioe ol Is hyp 0 5 Oahada ran Sontb Cert r aand V C Ball kNa leb d o O Amsterd Omaibui M j sand Rottard Tram eg H al9 aaad NlD Btad Anmtardtm aand 8 Stad BoiterdHoi aaa 3 BtLaiB i tad Antwerpea 18 7 SVi Stad Hrusssl 1 86 8 UOHO Tbuis Rsitullrt esell rb i Ootraxs Staalsl eniug 1860 5 K K Oot B Cr 1880 8 iruilÊ 8tad Usdrid 8 UU ÊO Ter fie H p 3p bl oerL Advertentiên Toor de rate bewjjzen ran balangsttl ling ondervonden bg het orerlgden ta Oouda Tan mgne Bahawdxnsttr Merronw de Wed Mr A A TiH BBRQEN IJZEN UOORN geb Ë7 ti E Buasiit batnig ik mjin welgemetn den dank Wed N C00MAN8 IJmkdoobx Niet 6 Jaoiari 1897 Tt QOUDA bg A WOLFF Harkt A 144b ta DS LAAT a TAN SOM apothaktr Harkt FamiliCn genegen zgnde tan LKERLINO der H B S in huis te nemen gelitran hanat conditiën op te geren ondtr no 2420 aa het Bureau dtaer Courant BEKROOND MET GOÜDBN HKDAILLK KRAEPEUEN HOLI S Quina Laroche n Slaalhnudende uina Larorhe ia dt meest krachtige en Deriilerkende KIÜA WIJN AanbtTolen door tal van binnen en bnittnlandsche GtnttiheertB Terkrggbaar in fletachen k 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHHA De inademing van dtn rook dectr Cigaretten gteit den Igdor aan Anthma terstond rarliohting In Ktui 80 tn 50 Centt Salmiak Pastilles Ben tigameen alt goed erkend middel bg Hoett an Verkoudheid oplottand tn Ttruohttnd Prgt per fleaohje 20 Cent KaaariLitK i Houi HoleTtranoiari Ztiii Depot ta Oouda bg den Beer A H TEEPB Apotheker en biJ de mttitt Apotkf ktrt an Drogisten rerkrggbaar FRANSCHE STOOMVEEYEEU au Chcmiseliit WassckerU TAII II 1 1 E IIEIHER 19 KruUkade Botterdam GebreTttecrd door Z H den Koning der Balgen BoofddépAt Toor UOUDA de Heer A VAN 08 Az Speoiaiiteit roor het stoomen en verren van alle Hoerenon Dameagarderobtn ahosk allt Kindergoederen Spociale inrichting voor het ttooi i n van plnehe mantele veeren bont tna Qordgnea tafelkleaden eni wordan naar da ianwste en laatste methode geverfd Alle goederen hatig gaatoomd of Ktvtrfd worden onschtdelgk voor de geaoodheid an rolgtna ataal bewerkt Wegena uitbreiding der fabriek ign dt prgian 26 gedaald Te atoomtn go dtrta als nitnw aflevarbaar n 8 dagen ta verven goederen in eent weak f n ware Schat voor dt ongehikki e slHcfatoffers der Zelibevlekking Onanie en gehe me nitapatii hot tingtn beroemde werk Dr Retau s i iELFBËVVAKI G HoHandaoha iiitgare met 27 alb Prna 2 ffuldeu ledsr die aan de renohhk kelgke gerolffen tui deae ondeo d Igdtmoet het laaea de oprechte leenng diehet geeft redt jaariykg duieend van eenaekaren dooda Te rerkrygen bg hetVerlaga Magazin te Leipaig Neuuarkt 34 fnwoo tegen insendmg ran het beding ook in poataegjls aa m tlk a boekbaadal in HolUad