Goudsche Courant, dinsdag 12 januari 1897

35ste Jaargang No T168 ADVERTENTIEN worden geplaatst nm 1 5 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adyertentiën tot 1 uur des midd vraee dat tengevolge vao de vro Ktud k e groot vefEaudingen reeda in den oasomer aaa stitetand zou volgen te ongegrond gawaaot Da aaar den BoveoRyn verzDadea hoavaalheid heeft dil jaar eea ongekend egfer bereikt In de koleaversendi ig naar Nederland ea België mo D oor zoover men dit tbane beoordeelen kno alleea de ipO rwegen aieh ia eeae toename aa bet verboer io 1896v fheagfD Daarentfgen heelt het ervoer an goederen van de seebaveni in bei bgaonder an Hotterdam Rgnopwaartii bet rgfar vaa 1895 aanmerkelgk oTertrofien Van graan zand en pt ulvracbten warden te Rotterdam oniteveer 600 000 tonnen meer eo vaa ertaen 300 000 tonnen meer ait lee aangevoerd dan io 189 De versobeping van Rotterdam Bt BOpwaarta vau deae soort goederen lal dns m 189C ook zooveel grooter gaweeat zgn dan in 1895 Bg het departement van kolonifin is aatvangea het volgeode van 9 deter gedaateakcnde tflegram van d n goovernenr generaal vaa Ned Indiil betraffeade iQe kryg verriehtiogaa in Atjeb Eergieterea oabg Poediog aa aoherp geveekl bandgAmeeo geraakt m t eane groote bende I wier atalling geoomea werd I Terugtocht vond ootro iaderd plaats I Toitkoe Oenar oostwaarts teruggftrokkea I Sen officier aao zooneatefk overleden CM I ofBoier gA nt uveld en zeveatiao militairen ba 1 neden dien raog gewonJ c Gfi iïPmpar d ni llAr N R Ct c ka Batavia I eiot onder dagtenkoniog an Zaterdag I Mejoor Be ii is ten gevnige van zonoastaek I in Lehong overleden 1 Ben tw ede telegram van dienaelfden eorre I Hiondfnt loidt I By eeofl vi rki nniog in Lebnng werden onze I tro pen door den vgnnd v rvotgd Lniteaaiit I Hennekeler sneuvelde en 14 minderco werden gewond BINNENLAND GOUDA 11 Januari 1897 Naar m n odi nife veriroawbar bron intdedtatt IxaUafc bg da Korperaali Oymoaatiak en SftbermTerteQiging Excet8ior h t Toorottman om bjj ganoegtame dealnaoia in d n loop dasHT maand esna liefdadig haidi aitToarin k te gaven io da Sociateii Oni Genoagenc Zaal KnB8tmiD waarvan da natU opbreigit lal worden afgedragen voor de aeoe helft aan bet Battiar foor KindtrTOtdÏDg alhier en het Dvarige zal IreklteD tot ityviog der kaï van gepenaioneeide onderofiS iereD en minderen voor de wet van 1877 Ëeoige Korporaal van bat 5c Bataljon lullen te dien einde eeritdaagi met lijitenbQde ingezetenen cirenlqereo Met het oog op het aaeea door daxe vereeniging op hnDoe oilTOttringen behaald en het doel dat in Terband daarmede du wordt beoogd befelen wjj onze itadgeoooten driogend aao welwillend bunna akauo en medewerkiug daartoe te willen varl in o Openbare Vrijwillige Verkoopiag D Notorii A J DE MOOIJ te Ltklctrkerk tal op DüNDEBDAG U JANUARI 1897 middigi ten tH unr in dii Harkokik un de Markt t Gouda verkoopen Het recht vaaErrpachtol Opstal TAK HIT Perceel QROUD MOORDRECHT kadastraal Sectie Mm no 1744 groot HO Aren zgnde een gedeelte van den ringdijk Tan den Zuidplaapolder nabg de Valbrug m t den eigendom van da op dien grond ataande GEBOUWEN en GETIMMERTEN BEPOTING en BEPLANTING Tentend te aanvaarden Bet rerJit van erfpacht o opstal is door Dgkgraaf en Heemraden van den Zuidplaapolder in Bohieland verleend tot ultimo Ueoomber 1904 voor 63 57 s jaars by vooruitbetaling te voldoen determjnenvervallende 1 Januari 1897 komt voor de koopers rekening N B In de aanplakbiljetten staat abtisU éH k dat de verkoop plaats heeft 12 Januari 1897 VIOLEI SDaren Stemfl Kisten enz verkrygbaar in den OKGELHANDEL L O de LANG mn PDIKE OÜDB f Sf SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrygbaar bij M PEETERS Jz NB Als bew s VM eelitheid ii oaohetien kurk steeds voortien vi D den naam der Firms P BOPFB Da iStaataaoarantc ran lO U deaar bevat da by koB beiluit goedgekeurde gewgzigde etataten Tan de Qoodieha Streopfabriek Aan dan heer A Roozeboom leeraar van de opgeheven burgariebool ie bg kon bcaloit en peBiioan varlAnd van f 116 Het tTgdochr v GflDre kiindec de jnnsste rooordKKnR ageD tf Am terdam benpr kend meent dat d hedrgver van die aHnsU2 n waarschgniyk een taadistc is door v KraflFtËbjng worden aldu Je pt rnonen genoemd dia de vrouw gewftddedigheden nit welinst aaadoeo Zoo inmaod wacht zegt b t Tgdeeh met aorg het tgdatip f waarop een ilacfatoffer met wie bij juist om sgn pervjiraiteit geen vooraf taande bctrekkiiigfn gehad beeft onbewtaki is en wordt bg met op beeterdaad betrapt dan h igo spoor mofiigk te vinden want door é verwonding ia zgn welloAtnavoel bavr digd ea hg verlangt alleen dit Waar kbloedig atekeoc willen att lit n im het groulste geiluÉ Ufl nn dan buit willen hebben iiy ditf ondernemingen waann zij en verbond mei elkander aangaan Dikwyls is zulk een misverstand tuaaohsB de beMc partyen de oortaak van bloedige gevechten dia met des te meer verwoedhetd ireleverd worden dser ieder atrgdt of meent te strjjden voor z n recht dat de and r niet wil erkennen Zoo was de staat van zaken in de haven SiguaO tonejo len gevolge van zekere gfaohiltan tutfchen de tolbeitmbteu en i sluikers goreiea ovar de vardaeling van den buit na een vooripoedliten tookt Hiervan was een volkuaieo vredehreak tusiahfa de beiJe partijen het gevolg geweest en sedert dien tyd stoudflo zy als vyaiiden tegenover elkander De twisten war n eaigvuldig te meer daar don Mar os dien de sluikers b j eene stil wyg DdeovareenVomat voor bun opperhoofd erkend hadden voor eerat nit hoofde van sgo onmiskenbare onversokrokkenheid eo boveadien umdat hy uitstekend teensan als h was iu da donkersU oaohtaa en b j bft ruwste weer een schip kon laden of ossen daar don Marcos zeggen wy de diepste veraehting aan zyoe I iBgeostanderB toenroeg en zich ter nauweruftod de moeite gaf om syoe plannen voor hen te veiberKea die wy ten het erkennen uegeo en veertig m il n an de vytng gelukien dank xy da schranderlieid der maairegflen die bij nan a d voor VHreodtieid waarmede hy zyne plannen wist door te zcttca I I Kropkagedi sen TAIÏDART8 E CASSÜTO Tarftnarkt 171 Gouda 11 0 rdt HrHl0i WISBRUN LIFFMANN lii MAmmT VOORTZETTING der Grooie UITVERKOOP van alle WiDterartikeleo Specialiteit Vransehe Modclleo van af t 041IEI8 n alle kl 4 knoops 8 Cl è CoanLta an t BONT ARTIKELEN Cognac rifl Bois s oooHAo mr Bota vsB d mUU AaoDTiiM woMt sslevH U vafsaiisldft bsmuid flHMhen tui e UMr inlMuiI roonin ▼ n hat att at taq Dr F T yAM HAKBL BOOB rroaffiUQh S f 1 90 UJUiltsid T kiU bur StI WANKUM tegen ongekend Lage Prijzen Kafhrelner Malzkoffieisher P H J P J MELKEBT Oosthav n Hruia Wed B 144 Qouda gezondste Koffietoevo MAGOI van 16pCt tot 24pOt JBlwltea BouiUonhoudemle S O E P E N a5v£sug i s Bo u illoïi in CAPSULES zjjn verkrSgbaar hg de Firma T CBBBA8 Qouda Voor cngros Imj PAUL HORK kslerdaiB O Z Voorburgwai 07 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids b vatt nde DaMESen KINDERMODES benevens HANDWEEKPATBONBN mr lEDKHE WEEK VERSCHIJNT EEN MaMMEB In ieder n Ukit mwmrte platen modekronUk feutUeto mt em 1 Uitgsve londor p kl pl len mot 8 inijpatr en 8 groots geknipte patr Psr U nr 1 85 p post L40 2e 1 do la uitg met dKireubofsn a gekleurde plalon hU l 0 Se lo Ie 8o bij bol 6e no 1 gokn pstr n kear He een gekleard fraaie bsndworkpuroon 3 8 I Koninklijke Machinale Fabriek I DE BONIOBLOEM van lil van Schalk Go gevestigd te sOravenhage Heppler$traat en 9 naby do Regentesselaan HÜFLEÏERAMERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoent 1 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig litract OS E3LI A liTTIïB I FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrijgbaar bj F H A WOLPF Drogist Markt Gouda E H vi MILD Vwrstal B 126 te oudo A BOUMAN MoordreAt J O RATELAND Boakcop B V WIJK Ou iw rM KOLKMAN Waddimvem PBOEraölllER Ei PROSPECTUS ALOM wU trio S o1 eene nieuwe zendingf Verlovings Ondertrouwkaarten f isitekaartetij Luxe Postpapier Honwkaarten en Rouwpost xxxet SETlep Beitellingen worden ten spoedigste uitge voerd bfl i A BRli KMAi en Zn agjgfc Patent H Stollen IroBïBirltl ffpIlJ FS Üicttertruili uiogiicb o X r y riWaftiEü JjA l et ir09êt Erfolg aen KOM K SiooMvriniRi ClIl lllM ÉII KASSflll k IJ iiüQrilUÏÏQ l Mfcni Vi Stollm drrur i t hat Anlau m taf Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda JilÜUlJl behalve ZONDAGS en WOENSDAGS OouSs Dmk van A KUNKMAfi h zeoN tehkdentn wHlhhutrn T uthnhmungeii gfgébin UUJ iduft dahat antei s j b mi Jutrfen H StoUer nar ren uo t iroct Oder I0 lokhao tltentiêflilunien tn Mam unttrPltkêt fwlê ntbamtetitaat uagebangt ut SZ Preitilitien unn ZeugniuM in itnit fraiKo Dinsdag 12 Januari J807 mmm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AhonderUjke Nommers VU F CENTEI der kieewet au in den linker banedenhook de I vermelding van den naam en de woonplaatA 1 van deu afzender gewaarmerkt door z ne hand teeken ing I Het beatuQi van de Liberale Unie heeft in 1 de aanvallen waaraan zg en haar beatnur bloot Btaan op grond van de bealaiten in de I vergaderÏDg van 14 November geuomen 4 aan leiding gevonden io broeburevorm een nadere verklaring van het iogenompn etandpnot ter kennis te brangen van geestverwanten eo be itrgders I I I De drie dooten met fluweel toebahoorende aan de Eollandecbo Opera en in deu Haag ali vermist io het gebouw opgegeven zgn te Amaterdam teraggevooden Mea aehrgft nit aHage dd 9 Januari I Da elerieale kteaera in de residentie mogen I in hou achik zgn met de nieuwe reglementaI bepaling der Kieavereenigiog de Grondwetf I wearbg aetgesteld is dat bet fldmaatsebap vao I die vereemgiog on vereen igbaar ie met bet lidI maatsehap eener andere liberale kiearereenigiag I welke eandidaten voor landa of pro iaeiale I vertageuwoordigiog stelt I Alzoo leden van de Kieivereeniging aOraI v ohage die t pa ledea van de Grondwetc I sgo mouten voor het lidmaataebap van laatatI genoemde bedanken of worden ambtBhalve I gwroieerd terwgl leden derKie verêenijg iuj de I GrotidwH wèl tevena laden van aGravennaga I kunnen zgn I De bepaling ia voor de liberale Baagacbe I kiezers allergevaarlgkit en kan uïetauder bd I verstrooidheid ol wel menTdere verdeeldheid I onder da liberalen Vfrwckkeo I Dat de leden van de Grondwet niet i o I ÏQgegaao op brt ooratel vau hou toenm hg I beatuer om bg aereti rge stemming ht t j I katboliek ex kanierhd mr Bavera tQtcandidaai I voor eene Haagfiefte Kamer vaeatore te diorcI teereo ia voornamelijk te d nken aan d heftige bestrijding vao dat voorttol door sommige kiezers van gGrBveohage die tekenskieiera van de Grondwet waren en Wi in Uatstgeooemde vereeoiging ducbtï hebbeo geweerd Doch waar gaan we thaoa heen het tn oiet laog meer duren dat de leden van de Grondwet lollen worden leden der oude contervatieve garde die met de Boomsehea arm aan arm de eaodidatea van i Gravenhage geregeld lullen beitrgdeo en veralean Waar blglt dau die zoo innig toegejoicbte verxekeriag van dr Zaeger dat den Haag ion tyn liberaal for avert In de prallenmand Mrn meldt uit Haarlem 1 Depolitieheeft Vrydaga oodaangoedavaugat I ysdaan Naar aanleiding van den diefntal vanjanBen I éw sedert eeuïge avoodeu achtereen hier plaats 1 iiadden waren het geheele hoofdperaoueel en de II apeardera op recherehe Van de firma Faddegoo Co boek en 1 etaendrokkeiB te Aoieterdam outviogpu wgeeakearigen wandaln nik voor 1897 Zoo ale deae firma Rewoon ii beeft zg ook ditmaalTeel werk daarvan gemaakt en veel zorg enarbeid daaraan beateed Oe teekeniog ge omen naar een lehilderg van Jaroela Ó rmak ia bet stedelgk mneeam te Amsterdam sanwetig ea atalt voor MoLteoegrgniche tlaebtBlingeD D Ct I T Berkenwoade werd Vrgd g door deo rgki o gemeentaveldwHehter aangehoadeo A C A van der N die ODtvlueht wai nit Veenhaizeu waar bg nog twintig maanden moeat bigven Hq werd door den veldwachter naar Rotterdam getraoiporbeerd Bg kon bealuit ie bepaald dat deomilagen mei aangiften eo etakken welKe iogavotge de kieiwat koitelooa per post aan den borgemeeater kuaen worden to eiendeD moeten dragen boren aan de voorrgde het opiehrift iVrgdom en briefpert ingevolge artikel 50 I Tegen 6 uur zag de inapeoteurBulkensteijn 1 in de Wilbfllminaatraat een vrg stille buur ten tweetal perionen die hem verdacht voor 1 kira nen Hg volgde dece doch werd ook door 1 fat tweetal opgemerkt dat daarna een geheele 1 éandnling begon steeda door den iospeettnr fevolgd Deze kwam toevallig den apcurder I I Kampi tügeo waarachawde dezf gelaaito hem 1 I veneena een oog in het zeil te houden ver I wiaaelde met hem van hoofddekiet en zette I I daarop de wandeling voort Door die hoofd 1 I dAaelverwiaaeliog ichenpn detwee manoen hun I vervolger niet meer te berkeonen atthana no 1 I werden eerst iu h t Keoaupark daarna io de 1 Parktaau ook al atiile bourten ersrbiltende 1 I woningen goed opgenomen en na aan het 1 eied der Paiklaan te zgn gekomen ging eea I van da twee op pu t staan ea probeerde d I tweede een deur te openen De beer BalkenI Rtega ea Kamps die door een omtrekkende I bawegiuR kans hadden gezien lieh te verschni en I ill het kreapeifaont echoten toe De uitkgker I ontkwam doch de inipeoteur riep i Houdt dea 1 d tlf en toe aMtg liep de man den inapfetaur I Vfolffram die in de Hnoimarkt aarvetl erde I il de armen Oe tweede wrd door Kamp S iP V doc door de gladheid vt leB beiden en wist de man te ontkomen het Ripperdapark io Kampü die niet voor een klein Keroebt vervHBrd ie en wifu nog nooit eeo arreAiant wai ootk m n li p h m xoo goed en kwaad het gini na en kraag htiro op hetStetioDS hin wedi r te paklten Weder vielen beiden duoh Kamps bad no goed b el en torn ook de inspecteor Bnikfoategn was Vjeueech iien hielp versf t vao den teer aterken mtu niet langer ea zat bij apoedig aan het hulpbureen Van daar nuar het hootdhDreHU gebracht 1 raar An ottkgker reedn was itefirri eerd bit fk het dat men te doen bad mnt twe AmaterdHmmera die opgaven te bcetee Vaa den Bt r en Jan de Blauw Zg zgn beide iu bewarii g gnhoodea I Of de geheele bende gepakt ia is de vraag want juiat terwgl de zaak werd geïoatroeerd kwam er aangifte dat oit een stal weder twee jassen waren ontvreemd Het afgeloopen jaar 1896 ia voar de loheep vavrt niet oognoatid gewepat De doorgaaoa I middelbare rivieritanden maakten eea geregeld I vnrieadiog naar den Bovcn Bgn mogflgk de kelyken gastlieer overroiopeUl to wonlün na tu denken over de wyu waarop hy diens pUuneii zqm kunnen tegenwerken en hem ontmaskeren FEVILLE TOX Het Qeheim van don Marcos Q aluikhandel die op da kusten van Mexico 1 welk door de beide Oceanen bespoeld worden zuil een öhtïagitelijkö uitgebraidheid verkrag n heeft wordt inzonderheid op groote acbasl gedreven op de kusten der Stille Zet omdat men daar vbrder van 1 de hoofdstad verwyderd is zoodat he houden van toezicht daarop byna oumogelyk wordt Deze sluikhandel dagteekent in Meiioo al va jaroa herwaarts hij bloeide reeds onder di strenge nigeering der Spaansehe onderkoningen die vrnohtaloos ongehoorde pngingen aanwendden ciut zoozeer om dien handel geheel te fnuiken zij hadden daarvan do oamogelgk ingetien maar alleaa om dien eeniaazins te beperken De vrij eidsoprloR die vijftien jaren duurde gaf een vroeger onginde vlucht can den luikSandat en was de oorzaak dat deze slcb op de hechte xrond slagen vestigde waarop hij tegnOwoontig rust s odat hij op enkele gedeelten der kust by klaarlichten dag ten aanschouwen van iedereen geclrttvan wordt In da strekm waar de sluikers zekere roorzorgen I nemen en alleen by aaoht werken ligt de reden i hiervan niet daarin dat zij het ongeonrioofde ea onwettige van huo handel erkennen ec zioh verplicht aoblcD hBnne kunstgrepe te verbergen ne D dit komt doodaeovoadiit daardoor dat de lolbeambtea die er In vrij groeten getale gevonden worden m die bij gefelf maehtiger zyn aaa de iloikcii U ml U I Miisohien heeft h tegon jou perioo lijk nieta 1 kwaaila iu dan lin an t ia telfa wasrsohijulijk dat 1 kij all je je oog niet op niij hadt laten allen geen po iog ton doen om je ia het verderf te storten Ik begrijp niets van hatgeea jo mij wgt MareeU Dat ia wel mogelük beate Albino Ongelukkig i het Blij op dit oogenblik niet nogelyk mg daidfllqker te verklaren Alleen aaoat ik je dit xegKen I dat twee jongelai mij y66t jou het hof ttebben willen maken Ik heb my gehoudeu alaof ik ven nietamerkte Ik bed geen van beiden lief Kijk maar niet zoo swart Albino 1 ik iweer botje dat jig alleen den weg tot mün hart gevondon hebt Je weet datik openhartig ben Ik heb ja hef ik heb nooit i and aodera liefgehad an sal nooit iemand andera liefhebb n dan jou O ik dank je ik dank je Marcela riep hg uit terwijt bg voor haar op zgae knieën viel en de kaod die uj ham toeatak met vurlga kataan bedekte Geloof je mü dan au leide ig met eea be tooverend glimlachje Ik heb nooit aao je oprechtheid getwijfeld Uaieolal X aat y aitsptikci die t ee jongelui waerraa ik JQ geapraken heb tijn plotaeliog verdwenen sonde 1 dat iemand ooit heeft kuanan zeggen hoe lij aan I bun eind gekomen waren het lijk van den eea werd I half dot r igaanas l opgegeten ia de I aguaa Vard 1 weergevonden dat van den ader ia dan Mal Poso I met dea sohedol door eea koscel doorboord Wie bad I xe vermoord Daar kon men oamogelijk aohtor ko 1 men Albioo voor de laalate maal Mg ik je oog eeni paa op 1 Ook sy stonden met don Marcor op een laer goeden voei hij stelde hoel veel beUngin hen Men had het zelfs lat daar wel op oau de UaaporingaQ die bij deed te danken dat huune lijken teruggevonden werdao Mya hemel I ui de jongeling kevig ontateld Is wat ik vermoed waarheid is dan ïs die man eaa tnoDster Zwijg I heraam zij terwijl zij haar vinger op den mond legde zwijg en pos op Albino 1 ik kan I je er niet meer van zeggen Bn na hem een loatsten afscheidsgroet toefteworpen te hebben verdween tij luchtig ala eea a liihide door de half openstaande deur die dadelyk weer zachtjes achter haar diobt ging Ach 1 zei de jongeliag hier aohuilt een versehrikkelyk geheim oeht r Arme Marnelal at zal I zy veel moatan lyden in de nabybeid ven diea man I verooroaetd om onophoudelijk hij hem te zyn tegen I ham te glinlachaD en took ieder oogenblik tt befen I voor syn duiTolaohen l lik Mooht het den hemel I behagen dat het mij gelukte baar aan deze omgeving I te onttrekken 1 I Hy begaf cioh daarop naar de hangmat wanrin I h nch neerlegde niet on te slapen maar om op I zga gcAik a eender vtcH on door jfn venehrik