Goudsche Courant, dinsdag 12 januari 1897

De laatste werkstaking der bootwerkers te Rotterdam beeft olgeos oGBcieele opgave aan da Maasstad gekost f 37 00Q tot handhaving dar orde De indirecte schade door de gemeente geleden laat zich niet onder ogfers brengaa Directe SpoorweeverblndlDgen met GOUDA WlDterdienst 1896 AaDgevaogeo 1 October TUd vao Greeowicb OUDA ROTTKRBAH 10 9 8a 10 17 80 l M S 10 87 ttOTTERDA U O O n D A 11 60 19 97 1 40 6 61 7 86 8 8 65 9 81 e S7 84 41 5 40 6 47 47 HA AQ 60UDA 18 08 18 47 7 10 7 46 8 1 11 GOODA DEN BAA8 € tM di ZannbuizanMurkapelle Zo6t6r e r ZegwMrd Toorburg H O 7 86 9 89 10 1811 18 11 16 18 1 19 98 1 49 8 47 4 45 5 Ï8 6 64 I U 7 80 7 49 2M 7 418 47 11 80 18 40 4 67 f 8 01 ZJS 7 58 8 6 11 41 18 61 5 08 8 18 T 1 071 68 11 65 1 06 6 80 8 8 H 8 18 9 1810 7 10 48 II 11 4 W 4 1 10 8 1IJ4 17 6 86 6 68 81 l ll 7 8 81 7 48 8 60 9 19 4810 1111 8618 88 1 86 8 44 8 40 4 10 4 38 5 88 8 187 18 7 68 9 88 9 18 10 17 1 41 4 89 8 18 9 94 10 89 1 56 4 68 6 80 9 48 10 48 8 6 04 89 9 59 8 181 18 9 47 lO li 10 6418 0518 58 9 17 8 14 4 08 4 816 16 5 68 507 488 9810 1010JII i T R E G H T 0 O D D A 7 69 9 9 88 10 15 11 88 11 88 18 8 8 08 8 68 4 46 8 148 11 10 88 11 65 18 84 4 1 848 19 10 48 t 4 84 i 8 88 9 84 10 10 10 19 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 f 88 8 14 64 10 8811 10 08 10 15 18 87 9 M18 88 ll l 1I 4I aOl D A CTRISHT a l4a 6 80 6 87 718 7 66 8 81 88 9 68 10 19 10 57 18 85 8 80 8 17 4 416 57 1 56 8 81 10 17 10 8t U w 5 41 8 64 8 87 7 10 10 84 f rJ i6 BI7 S 8 18 t l CtoMkl 1 13 7 48 8 18 i 9 64 10 51 11 46 1 87 8 18 8 51 8 18 6 T l 1 4 11 07 i Vmr taulRdam f Stopt Wonudag V6 O U 1 A A M8TIRSAI1 OuU S 8 81 9 68 10 67 11 10 4 11 HM 1 11 10 17 10 8 iarta dta e 8t 8 14 9 81 lO lt 1 1 1 18 806 8 11 11 J nfaft tt No itdoil I 4iai liaiiduii ta Blejavtjk Kntawef u HAwiwp AIC8TIXDAII SOÜDA ikmtardaB Su 7 11 8 15 9 10 49 8 84 I U 4 46 l l 8 7 41 Oolda 7 11 841 1 14 10 10 It ll 11 18 M6 8 88 6 49 T 4 M ImX tl ftnd IMilgata dli OMU DMmt n niat op i kori UUrral lur mearder Tronw D ii Toorgtkomtn door iaoiRud die igD ipoorwitt te faedekkaa it ds wurMbiJDljjkbeid groot dat hur aan Mdiit ia bet ipal ii ea er ii reden om te Tanuoedeo dAt bg öf aiat gatoodao öt op beetardud btstrapt zal worden £ d wat dao Moat de geDBaihaer ziek rekaaicbap get end dat roo iamaod oiat ii ali aoderao hem als liaka aaatien en naar eeiHgaatiabt ferwgzeo Hek earate itellig het laatste niet Het krenkBinaigangesticht ia Toor bam de plaati niet Zoolang de errariag leert dat zulke peraooen ban perraraa gaelaabtadrüt niet bedwiogan meaten sg onsobadalyk gemaakt woidao voor da lamenleving In een gaTangeuii behooren sjj aebter eranmin tbaii Da aangaweien plaats Toor lolke peraoneD is eaa aoogenaatrd pritontiile waariau aan door da Ned Maateebappy ter barorderiog dar geneestkunat benoemde oommissia in haar rapport vao 1895 da stiab ting aaobaTal c Ia de afdeclingea der @ er ta Kamer is bjj bat onderzoek der Staat bagrootiog ook a botarqaaestie ter sprake gebracht wat Üoobland betreft Ëenige iedeo betuigden inatemmj ag met ha vn de Begaeriog had gedaan om zjcb op de hoogte te breogen ran hat lielsel door da Engeliahe experts gerolgd bg da beoordeeliog ran de echtheid Tan boter De aanatelling ran een expert ooierzgds in Eogetand maecden ig zou aUchta dan nuttig agn waaneer h daar bekend werd b zg als rast aOBsolant t zg ala gedelegeerde voer een bgaoodar geval Men meende te weten dat da Eogelscbe regeeriag rekening houdt met de nitapraak van zutk een deikandige en vropg of dit jaist is Volgeoa andere leden is bat een groote font van oniea landbouw dat bg niet op de hoogte is Tan de behoeften en da niaohen der Leudeaiehe markt Boreo een expert gaves sji de voorkaar aan bet beatndeeren der zaak Tan partiouliera zgde met mededeeliug rao de oitkomaten aao belaogbebbenden Biermede is oen natttge taak aangewe eo Toor de Ned Kamer ran Koophandel te Londen Een Lo dflnaeb joarnaliak zoo Terbaalt de Westminster Gazette sat op Kerstdag in zgne werkkamer toau een deputatie een aehoor8teenfeger twee kaaiwarkars tweehnnrkeetaiers en een atraatregsr hem met Teel atrgki ei ao eenigszina verwarden omhnal Tan woorden kwam vragen of hg hon dien avond ten haize van dan achoorsteeoveger in Black friara bat Christmas Carol ctbo Dickens wilde komen voorlezen het sprookje van den geest Tan dan ondao Marley Da nitnoodiging werd aangenomen en a aTonda kwnm da jonraalist door een eoUega Terf ezeld io een sombsre straat tbd Blaakfriars bg den sebuorateenveger en nu werden de boeren io een groote kenkea gebracht waar de gasten mauaea en Trouwen bgeeuiaten Daar was alles gedaan voor een KerstfeestTiering io den getat van Diakens het vertrek was als een groot prie nl van hulstan dennatakken en de mistletoe hiDo in het midden aan de zoldering een grootKerstblok brandde op het uur iu den ouderwetschen haard waarop een ketel aan een gzeran ketting stond te stoomPD De Toorleiiag begon en weldra wftren al dn toehoorders eerbiedig luisterend geboeid door de wondere woorden van den grootao romauacbrgTar trauen sprongen hon in de oogen toen de arme kreupele Tyni Tim met zgu zwak kinderstem met je riep Gad zegene ons allemaal c ea dien segenwensch herhaalden zg all o Toen werden tafels en stoeien weggeroimd en vrootyk ging men aan bet daisen bg de mnziek van een viool en ren paar moodbarmoniea s Het waa alles geheel onbewost volkoman in den geest van den gemoedelgken Eerat verteller 8 40 S 47 M 8 1 a io Oouda 6 S0 7 t UMldrMhl 7 89 KiMwnkwk 7 IA B ttMlam 7 7 S 17 6 68 8 8 11 19 96 4 65 6 6 6 14 6 91 6 87 fimT rk rk UoardiMht Dit gelgkt zegt t Nieuws 1 een weinig naar de oDiterfelgkkeidi sooali Diakens die voor zi h begeerde toen hg een gedenkteeken afweaa mat den wenaeb Houdt mgne naftedaebtenis friseh en in eereU t h mogelgk we tgo op dat terrein wat oudarwetHoh en bg onsen tijd ten aebter dat Dickens inderdaad naar de begrippen der uienware literatuur get n knostansar waa mitsehiea zelfs geen letterkundige Maar al we de keus badden tuRSchen zgn roem en dien der moderne knoateoaard dan kozen we tocb dan sgoeo èo omdat die vermoedelgk van langeren dnur zal we en èo vooral omdat zgn invloed op de wereld weldadiger was dan tot daaver die van alle moderne kanstschrijvers te zamen Bignor Corzetti de oitvinder van een onderzeeBohe boot zou met d xe te Sp iczia een proef nemen Hg nam 2000 voet sameogeperste lucht mee en daalde met twee Triendeu tot eeo diepte vao eeo voet of dertig Maar toau bg weder aaar de oppervlakte wilde weigerde de boot ook maar een duim te rgzeo Eerst na verloop vaa achttien uren werd hg opgehaald Men vond de drie reizigers half gestikt en bewnsteloos Toen zij zich hersteld oadden verklaarde da kapitein dat de drukking van de samengeperste lucht niet voldoende watf gebleken om da twee ton waterballast uit het vaartuig te drgran dientengevolge kon het niet stggeo Te Zaandam wandelde Donierdagarond etn persoon rond geheel overeenkomende met de beschrgviog vau deu moordenaar nit da van Eeghenstraat gekleed met grgze jas liobta broek deukboed enz Door dazoo persoon werd s avonds een meisje aangerand eu miihandeld maar oiat verwond De commissaris van politie te Zaandam werd van bet geval in kennis gSiteld en Vrgdagoehtend werd de aanrander wandelend aaogetrofïea in het Wandelpark te Zaandam op weg naar het station Daar arresteerde hem de commissari doch jammer genoeg wiit de man te ontsnappen ooderwgt e pohtiebeamb e he door hem nit Amsterdam ontvangen signalement nakeek Op het telegraSsche bericht van dit geval werd te Amsterdam aan het italioo scherp toagezieo maar zonder gevolg Oisterenavond waren de gemoederen dsrbewoners van de Zandstraat te Amsleidamerg veren trast omdat moeder en dochter niteen daar wonend gezin kort na elkaar warenaangegrepen en lastig gevallen door een persoon volkomen gelgkeud op bet bekende signament Steeda worden door de politie dog verd b te lisden gearresteerd maar tot uu zondereenig resultaat Vlkdsdgb Dat de trekvogels die jaar in jaar nit vsn de koude streken naarde warme eo omgekeerd verhuizen hun doel niet alle bfraiken maar velen een tragischen dood sterven bewgst een mededeeliog in de Meraner Zeitang Die courant meldt dat doiiendan vogels ala zij langs de Alpen trekken vooral ïn Tirol en Italii worden gevangen en verkooht Zoo hebben onlangs drie jagers ia den pa i van Mootegrada door welke da trek vaak plaats heeft op één dag 30Ü uilo zwaluwen in netten gevangen die te Genua als lekkeragen werden verkocht 1 88 U Jl 11 13 18 18 11 88 n Si 11 41 II 11 61 1 88 11 11 18 18 81 18 88 1I 48 18 88 1 59 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 9 60 10 11 Het is Toor dichters en oomponieten geTaarlijk nit wandelpu ie gaan zonder potlood an papier bg zich te hebben Hoe dikwgls toeb hebben ig die niet ooodig om eeo plotselinge inspiratie aaa de vergetelheid te ontrukkenEu hoeveel meer sahoooe verzaa en heerlgke melodiën zonden wg niet geliad bebbfn indien onze mezenionen steeds het ooodige materiaal bg ch gedragen hadden De hlaowe Donaq c een der popalairato w heü van Strauss was bgna door solk een oood lottig toeToet roor de danslostigen van alle dselen van den aardbodem verloren geweeit Strauss en zgn vtoqw wandelden eens ïn b t park Scbouan toen de eerste eensklaps oitriep vrouwlief ik heb een wals in mgp hoofd ving geef mg aan stuk papier of eane oude enveloppe t Maar bel aa ma rouw Strauss bad geeo snippertje wit papier bg zich lelfs geen rekening Straoss was radeloos zijn motief son hem ontsnappen Gelukkig krijgt z jo vrouw eeo inval en rukt baar manchetten af Iu een oogwenk zgn beide io manuseripteo t t r8chapoo Maar er was geen plaats om h t laatste gedeelte van zgn compositie neer te scbrgven Zgn rronw die de wanhoop van haar man ziet bedenkt lich geen oogeublik maar doet haar kraagje of en De Blaowe Dooajc was aan de vergetelheid ontrokt Ofschoon de verhoogde tarweprgazgo invloed uog niet op de niaismarkt beeft doen gevoelen aldus zegt De Vr Uol een Ameri kaanseh blad ia bet bijna oomogelgk dat dit oog lang zoo zal blgven Tu October werden meer dan 10 milhoeu bnsbfl men naar Earopa uitgevoerd De toestaodun door d o laatiïteo oogst lo t laven geroepen waarmede Europa s bevolking ta rekenen beeft eo de waarscbgnlgkheid dat ia ladië de hongersnood xich zal uitbreiden zullen dat werelddeel uoodzaken maï aU Toedingsmiddel te erkennen Europa wil er maar niet eau het a s zoodanig te besehonwen Duizeuden dollttri zgn reads qitgrgevrn OB da bewoners van Duitschtand Fraakrgk en Etigelaod la leeien hoe het op doelmatige wgzo bereid een voedend en gezond Isveosnuddel ia ntat alleen voor dieren maar ook voor menaehen geschapen Nn echter staat er een crisis voor de deur die Europa misschien zal noodzaken dit graan als voedingsmiddel te gebruiken In Amerikk wordt maïs als eeo uitstekend voediogamiddet baaohouwd dat rgk aan voedende bestanddeelen 18 en dat zeer smaketgk bereid kan worden Als bet m ar eens in de mode komt zal ht t ook iu Europa populair worden £ r 18 geen land dat beter maïa voortbrengt dan de Vereenigde t taten en vindt deze eens in Europa ingang dan zal de vraag er caar stggen Europa heeft nu nog een tekort van 120 millioen bnahel tarwe na alles wat er reeds ingevoerd is Eo de vraag ia of dio hoeveelheid voorbanden is Is er eeo tekort in de twee meest tarwe voortbrengende landen der wereld Rasland en de Vereenidde Staten is de tarweoogst beneden het middelmatige en Indië en A ostralië die anders uitvoeren moeten dit jaar invoeren dao lal mals de plaats van tarwe moeten innemeu en zal Europa hei als Toedingamiddel ala een natuorlgk plaat vervaoger van tarwe mi eten accepteerenGebeurt dit dan zal Amerika io die vraag moeten voorzien en da prgs moet dan noodzakelgk stggen Zouden wanneer er werkelgk een tekort is de tarweprgsen niet eveneens stggeu of zon de mals dan de tarwe vervangen en Amerika onzen landbouw andermaal gaan vraagt de Midd Ct Op een zelfregistiaerende casaa in Dnitschland voor Holland gemaakt leest men f Het bedrog dat betaald ia wordt hier aaogegevpoc heeft te Roosendaal naar aaoieiding van moord De vermoeIgië gevlucht en had gevestigd Door de I hg zwaar geboeid Zgoe nitlevering i reeds aangevraagd 7 17 4 60 4 67 6 4 5 11 5 80 4 16 6 80 1 44 1 54 8 01 9 01 8 14 8 50 8 44 4 18 4 40 4 60 4 57 6 04 4 88 6 10 DEN 3 0 4 04 Hage6 4 7 80 Voorb 6 58 i Zegw Z H a l7 Gnida 88 7 6 UtrMht 88 Wowdea 68 ODdtlwaler f Gouda f De justitie uit Breda een onderzoek ingesteld een in België gepieegden delgko dader wt s io Ba rich onder Roosendaal rgkspolitie opgespoord ii naar Breda overgebracht door de Belgische joatitie Da bevolking van dia gemeente ia io 1896 vermaerdard mat 9767 inwonera wier getal thans 276 337 bedraagt waarvan 131 366 mannelgke en 144 972 vronwelgke De lost voor gevaarlgke bergtocbtea beeft wrar een slachtoffer gemaakt Twee Fraosehe offieieran delmteoaata Fauqoigoon en Clément van het Ha regiment Alpenjagers waren Zoo dag uitgegaan om den Col Nantet ta beklimmen waarvao ia den z m r de beklimming reeds zeer gavaarlgk wordt geaoht in den winter bad tot dosver nog niemand bet waagstuk ondernomen Da berg is op velaplaatsL u meteen paar meters sneeuw bedekt en heeft tal van afgronden duizend metara diep De ofBeierea waren langs da loidelpe helling naar boren gekleuterd eo zouden aan de noordzgde afdalen laufijs een hnn bekenden weg Dezen koodtfn zg echter niet gaan daar hg door aneenw was versperd waanp Faoquigoon zioh neargahorkt langs een steile belting liat g gden zeggende Ik zal eens gaan zien wat eris i Hji gleed echter sneller dan bg rerwaobt had botste met het hoofd taffen een steaoblok eo Nloeg er overheen Ye acbrikt daalde de ander zoo snel mogelijk de belling af bg hatsteaobtok gekomen zag hg voor zioh een afgrond gapen Hg beatoot dus terug te keereo maar het was hem oomogelgk Hg verkleumdemser en meer maar durfde zich toch niet te beweg n uit vrees in den afgrond ta storten btj kon niets anders doen dan om hulp roepen maar het duurde volle twee nrao Voor dit gehoord werd door eena vroow in bet dal 150 metera beneden den afgrond Met groole moeite slaafde men er in Clément te redden Da ander was te plotter gevallen PosterUeo en Telegraphle Blgkens eene nadere mededeeliug van daa Bulgaarsche postadminiatratie mogen planten struiken groenten en bloeraao thans in Balgarije worden ingevoerd mits door de belanghebben aan het Ministerie Tan Handel en Landbouw te Sofia een certificaat van oorsprong wOrde overgelegd wanrnit bigkt dat de plaats vau herkomst van die artikelen niet door de draiflais is besmet Door lasscheokomit van de Dnitsohe poet administratie kunnen thans mede pakkeiteo met eene aangegeven waarde van ten hoogste 1000 francs word n verzonden naar Santiago es Valparaiso in Chili Het in Nederland te heffen reaht bedraagt 17 cent voor elke 300 franaa aangegeven waarde Vermits per expresse te bestellen pakketten io het verkeer met Groot Britanaijl en Ierland □ iet zgo toegelaten kunnen dergelgke TOor andere tanden of plaatsen bestemde pakketten ook niet door tussobenkomst van de Bntaehe postadmmistralie verzouden worden Verplaatst t 1 Jan 1897 De klerk dar postergen en e Ipgrapbie 2e klasse F W Simon van Amsterdam telegraafkantoor naar bet bg kantoor in de Amatelstraat aldaar 16 Jan 1897 De klerk der postergen en telegraphle lute klasse W Schermers Tan Wondriobem naar Tiel postkantoor da telegrafist 0 Steensma van Hoorn naar Amsterdam Haarlemmbr leiü de vrouwelgke klerk der poatergao ea teler x gra bie 2a klaasft J M Brinck van A mater dam Haarlemmerplein naar Hoorn Tgdelgk werkzaam gesteld 1 Jan 1897 Bg het Hoofdbestuar de klerk der telegrapbie Ie klasse J F Jaoiao te s Oraveiihage Eervol ontslagen 4 Jau 1897 De klerk dar telegrapbie Ie klamae C G Üeemau te Amsterdam Buitenlandsch Ovenclcbt 8 36 8 48 8 61 7 68 7 69 i e 8 18 8 88 9 67 10 40 1J 18 10 4 10 11 10 18 10 87 10 69 11 80 10 4 8 53 3 9 10 8 6 6 n 8 17 87 9 47 9 64 10 01 8 86 18 07 10 84 7 56 8 09 1 07 10 84 88 10 14 9 8 8 88 1 41 9 4 11 10 UB Da Antwerpscbe Matin verneemt uit zekere bron dat de Belgische Regeeriog van kaar aganian bariaki beeft gekregen dat in fien p nwan aanstalten worden genaakt voor een groote aooialistiscba betoogiag io de volgende maand bg geleganbaid van da loiing TOOT da nationale mUiiia De totelingea inlleo walgeran te loten en aaUeo in ban varset gestgfd worden door d Werkmansbandeo die mat dat doel vaehtklaar warden gebonden Da boofdofficieraB van bet Aotwarpoaha garniaoen hebben last aieh gereed te hoadeo om naar HenegODwea ta knnoan vertrekken In eenige mgaan van de Borïnage aehynt ekere gisting te beeraeben Da werklui zgn niet tevreden met den loonsopslag in de laatste maandaa en eischen meer Moigen zal er eeo mg n werkers vergadering ie Charleroi agn en men verzekert dat de werklui ait de Barinage ott srwglde werkstakingen aallen voorstallea De Bmsaeliaha borgemeaster Bals gaat Maandag op reis naar Egypte voor herstel Tau gszondbeid In bat tJonraal des D batat onderzoekt de bekende staathnishood kundige Paul Leroj Beanlien da Terhoadiog tassehen Bngaland Doitsebland en Frankrgk uit een oogpant Tan bandalapolitiek Doitsebland heeft het bewgs gelsTerd dat da laat van aware bewapening boe zwaar zg ook een land moge drakken geen hinderpaal il TOor zgn eoonemiaobe ontwikkeling Doitsebland is oogetwgfeld tot aan de tanden gewapend en uiattemin ontwikkelen zich baar industrie sn baar handel sneller dau die Tan Engeland sn de Vereenigde Staten dus van een land dat niet miader offert aan zgne bewapening sn vaa een ander land dat daarvoor nagenoeg niets uitgeeft Tegen de algemeene bescboawing van opperTlakkige beoordeelaars in levert Dnitacbland das het bewgs dat een land mat een werkzame en begaafde bevolking een industrisela macht an tevens aan militaire mogendheid van den eeritea rang kan ago Natnnrljjk moet eeo industrieel volk dat tavans een groot oorlogibudget onderhoudt zooals Doitsebland rich user inspannen en zich meer ovtberinitsn opleggen dan een iodntttieal volk als de Ver Staten dat zulk eeo last niet heeft is dragen Toah is de beer Leroj BeHoliau i t van maeaiog dat de voortdurende ontwijiy ling van Dnitschland poedig den ondergang van Engeland ten gevolge zal hebben Een volk dat mannen als Cecil Rhodes voortbrengt dat a n troepen aan da eena igdo voorwaarts aobnift in Esjptirteb Soedan en aan de andere zgde iia r Soedan aan het Sobadmper en dat van drie varKhillende punten nit in convargeereode richting zieh schgak op ie makt n totTerorering van gansch Afrika zolk een volk beeft zgn ondernaroiogigeeBt nog niet verloren sn laat tich niat beperken tot ééo e tand Als dat Tolk een ongalok overkomt dan zal dit uitgaan Tan da overdreven uitbreiding zgoer bnitenlaodsche bezittingen en Tan de moeieïgkkeid om zolk aan reuaaehtige en ongelgkvormige opeenheoptng van landbuzit te beschermen tegen onUsten ia het binnenland Niettegeastaaflda de coocorreotie van Hamborg en Antwerpen bloeien de zeehandel en de tasschenhandel van Engeland meer dan ooit hoogstens zal de industrïeale opperbeerschappg Tan Engeland esnige schade tijden want al kan de zeehandel zich nitbretdeo ooalbankrlgk van de grootte er bevolking zooals bawezeL is door Carthago Vinetie Portugal en HoMand met de industrie ia dat het geval niet Daarom zullen da Vereenigde Staten bij voorbeeld in 1920 of 1930 alt de bevolking tot np ongeveer 100 millioei zal zgn vermeerderd maar goe deren knunen nitvoereo dan Engeland dat dan eerst hoogstens de helft dier bevolking s 1 hebbeo bereikt en daarom heeft ook tfaani reeds Duitsehland met agn 52 millioen inwoners aan krachtiger element voor de uitbreiding barer industrie en een grooter Termeerderiug van ign uitTOsr dao Frankrgk en Engeland met 38 millioen inwoners Frankrgk ia wat den uitvoer betreft in 1895 door Doitschland geslag n met 700 millioen francs af 19 procent de reden daarran zoekt da beer Laroy Btanliou evenwel niet alleen in da grootere bevolking van Doitscalaad De oorzaak ligt hoofdzakelgk in bet feit dat Dnitschland over da gansche wereld en vooral ia Amerika otgebreide volkaplaotiagan heeft welke afneemstera zga Tan bet moederland dan in de grooter ontwikkeling der Duilsche industrie vooral der metaalindastrie ao de indastrie welke met de chemie in verband staat es eindelijk ia de nitstekenda eigeoiehappea welke da Daitsahers als kooplieden bezitten In dit allaa staan de Framcken verre ten achter bg hon naburen waarbg dan nog komt de kortzichtige beschermende politiek door vrelke Frankrgk sedert eeniga jaren ali bat ware wordt ingesloten De aohrgvar eindigt a das Wanneer wg onsen buitenlandsahen handel weer willen ophefifen dan moeten wg ooian geaatetgkaa geziohtikring nitbreiden an nzi energie ootwikkelen wg moeten onze persoonlgke gewoonten en onze famitiegewooBten reraoderen aa onze wetgeving moeten wg minder basaharmand en minder vadsrigk ioricbten want aaa Taderlgko regaeiing pail alleen een Tolk TM kilderen t Do Taraabillaodebnitenlandscbebladea hebben sicb aeer zeker tot genoegen van da Ra8 irche regeeringskringeo reeds eenige masnden bezig ebonden met de Traag wie de opvolger aon ago van den overleden miniitar van buitenlandsche zaken wglaa prias Lobauoff Elk voornaam blad bad zoo ongeveer aen eandidaat Er waren er die dan beer Chiebkine tot minister van buiteotaodsebe aaken maakten da eandidaat was wel is waar van bnrgertgko afkomat maar hg waa door jarenlange ervaring doorkoaed in de zaken walke bg zou moeten behartigao eo wat niet zender beteekeuis ward gracht hg had keizer Nioolaaa vergezeld op ago reis naar Pargi Anderen haddan het oog gevestigd op den heer De Kotid ff Bnssi ob gezant te Konstantinopel ofaehooo summig n bew erd n dat de beer De Nelidoffio de teganwoordi e toestanden niet uit Konstaotioopel kan word n g mist omdat hg tot in alle bgsonderheden mat de daar beernobende toestanden bekend is en da Rusaische rsgeering moeilgk een opvolger voor hem sou kunnen vinden Weer anderen zagen den uitverkoreae in graaf Kapoist den Ressisebcn gezant te Weenen Maar allen hebben volgens de Külniscbe Zeitnng oagetgk gehad Want noob de keer Chiebkine noch de heer Da Nalidoff noah de beer Eapnist tullen worden benoemd De keuze zal volgens het Keolsche orgaan vallen op den beer Murawiew Russisch gezant te Kopenhagen Da kanielier der Eegetsche ichatkiat sir Michael Hicks Beach heeft is een redevoering te Bristol gezegd dat in daa loop der a i Parlementszitting aanaienlgke eredieten aollsn worden gevraagd voor de bewipeniog der marine atatioup aangezien Engeland zonder s eh bloot te stelleo aan een raïneerendan wedstrgd met andere natiën agn overwicht ter zee moet handbavDO Da vrghandalsitaatkuude blgft een Doodiakelgktaeid voor Groot Brittanje en noodzaakt het zgo gebied onophoodelgk uit te breiden om afset te vinden voor zgo prodncten die io de bafiehaafde landen worden ge wesrd door hooga bpsebermeode rechten Volgens DaiIj Newss inllen da libera e leden van het Hoogerhnis den 18den Jan bg eenkoman ter erkifsing van aen leider ter Torvanging van Lord Rosabery Wie virwaebt heeit dat de batelgke opmerkinffen van Rhodes aan bet adrea vaa orchideeën kweekende of zich met vrgnieiselaig bazi hoadende groota heerao in Eagatachc regfertngskriugao indrok soadau makon he ft zich vergist De groote verdiensten vau dan heer Rbodei voor de oitbreidiog van bet Ëogelacba rijk in Afrika mo ten wel in bet oog gahooden wordea bg de baoordeeliog van de staatkonda van den groeten Afaikaaoscbeo staatsman aegt da Daily News c Van dien siairtgel ging ook de keer Balfonr ait toen bg in tgn redevoering te Bristol ovar dan potitiekeo toestand in Zuid Afrika sprak Die toestand is aanmerkelgk verbeiard meende de heer Balfour ar ia gegronde hoep aanwezig dat met zargzaamheid Toorzichtigbeid Terstandig optreden en rekening houdend mat de gevoelens van andaren eeo vargelgk lal worden getroSeo waardoor bat groote doel bereikt wordt dat de Eogelacbe ataatslindan zich steeds hebben gesteld de beide Ëaropeesebe rassen in Znid Afrika ta doen samenamaltea tot het weltgn van bet gebeele land en tot behoud van da auprawatie van bet Enfielaebe rgk tu dit werelddeel Ea dat aegt een Engelsch minuter nn al wat sedert 1 Jaauari 2896 tasfchen Ëngfland en ds Hollanders in Zeid Afrika is roorgavallen Aodare deaken evaozoo dat blgkk bet best nit hetgeen de Standard bet offieiense orgaan deaer regeariog dao volke verkoodif t De man dia aan bet Engelsetaa rgk twee millioen vierkante mglnn beeft toegevoegd waet wel dak zgn landslieden niet atreng richten inllan over zga fouten ala men hem die wil tooscbrgven i En bet blad betoogï dan dat Rhodes groot gelgk heeft als hg zegt bet oppervlak dar aarde is beperkt men most er zooveel mogelijk van io beait nemen Indien Rhode niet handelend wars opgeiredeo had Daitschiand het gebied tuaachen Damaraland en Transvaal in bazii genoman Betchnanaland is da sleutel van ZuidAfrika zeide Rhodes in sitchi Hollandseh En do Standard dankt hem er voor dat hg dien aleatel ia banden van Eogeland heeft gel d Het is volkomen in overeenstemming met de denkbeelden van eiken Engelscbmae dat Rhodes gezorgd heeft dat geeo vreemde mogendheid zieb met de Znid afrikaansrbe zakan btmoeisD kan Hg beeft ve l tok stand Kebraabt in Zuid Afrika ea moet daarheen terugkeereOf om oog meer goed erk te verrichten c Deze taal van het otBcienaaregeeringsorgaan laat aan doidelgkbeid niets te wenschen over Kn ze doet zien dat Rhodes ondanks zgo aitvallen tegen den ministar van koloniën in Engeland nng oiat zoo heel alachk zal worden ontvangen Wat da Zuid afrikaanaehe Republiek tot al deze diogea zal doen Voorloop nieii dan afwachten walke bonding da Kagelaaha rageeririg ofieinl iaI aannemen En iomiddela aen eiscb iostellea tot schadevergoeding voor dea inval De Voas Ztg vai neemt dat deze eiseb thans binnen eakala dagen aal inkomen Preaidani Kroger wilde een aoo klein mi elgk bedrag vragen sgn omgering meendedaaKUtagen dat da eisoh niet te gering zgn aioeat Na langdurige besprekingen is het bedrag vaatgaatald op ean millioen pond aterling De eiscb aal reehtatrHks geitfld worden aao de Eagelache r eering laags diplomatiekan weg flNTESBANDSCEOENEN VOO E DAMES en EEEHEK A Tn os As Klaiweg E 7S 73 r GOUDA Beurs van tuisterdam 7 JANUAKI Vrkn flolkri 9 8 97 8V lOl a 86 8i 8 8 7 1 l 87 8 1047 65 6 V 80 11 41 100 96 81 5Ö0 650 100 E4 101 800 189V 51 l 9 99 188 7 75 86 lOS 95V 80 938 108 5 V 647 15 V Vs 8 i v 777 78 lil IV 101 101 tf9 H6 138 117 101 467 101 l l 1041 75 108 Hioauiiii OcTt Nad W S I duo dito dito 3 dito dito dito SHoHSiE OA ai udl 188I l8 4 iTALll Insobryving 1868 81 5 OoaTlNA Obl io papier 1888 6 dita 10 stlrer 1868 5 PoftTUGiX Obl met coupon 3 dito ticket 3 Ruauao Obl Biaueal 1814 4 dito GMona 1880 4 dito bij Botba 1889 4 dito bg Hopa 18S9 90 4 dito in fEoud lacB 1888 6 dito dito dito 1884 6 SpiliJl Ferp I Bcbuld 1881 4 TiiEiiu Oapr Conr iaoD 1890 4 Gee laening aerie D Geo Ie niag aaria C ZinD Ar BlF v obl 1899 6 Mnico Olil Boit Sjb 1890 8 VlKBEüELA 0 1 4onbap 1881 AwkTIBDAH ObliifBtiea 1896 3 ItuRlaoAH Std Iran 1894 8 NiD N Afr Hande iT aand Arendih Tab Mij Certifioateo DaliUaatrohappg dito Ara Hvpotbeekh pnndbr 4 Oqlt Mü der Toratanl aand Or H potbaokb pandbr 8V tfederlaadacbe bank aand Nad Handalmaitaeb dito N W k Pao H p b pandbr 5 Etctt Hjtpotbaakb pandbr 8 i Utr H pithaekb dito 8 i OoaTB Ka Oo t Hnng bank aand Buil Mjrp tbnekbank pandb 4 AnajXA Equ t h poth pandb 5 75 Maiw li G Pr Ltan aart 6 NlD Holl IJ 8poorir Ug aani Hg tot Eipl 8t 8pw aand Naii Ind Spoorwegn aand Nad Zaïd Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TlLU aooorirI 1887 89 A KobI 8 Zoid IUI ripiftog A H obl 8 FoLlK Wancbau aauen aand 4 EuiL Gr Rura Slpw M j obl 4l Baltiicfao dito aand FaBtova dito aand 6 Lang Dombr dito aan I 5 nrsk Ch Aaov p kap obl 4 dito dito obtig 4 8 i 48 8 188 90i 107 i 107V lOS i 101 116 ISl 31 110 8 A Anuia Cant Pao Sp Mtj o l 6 Chic fc Vortb W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denvarfc Eio Gr Spm rert v a lllinria Central obl in goud 4 LoBliT li aihrill Oert r aand Meiioo N Spw Mij Ie byp 8 Mils Kaniaa r 4pot pmf aind N Tork üntaiioSi Waal aand dito PeoD Ohio oblig A Oregon Calif la hyp io goud 5 8t Paul Minn li Hanit obl 7 Ua Pac Hoofdign oblig 6 i 8 dito dito I ino ol Ie b p Oj5 28 GAH Da Cao South Cert r aand VlH CBall k Na Ie b d c O Amiterd Omnibaa Mg aand Bottatd Tramvag M atH aand NiD Stad Amaurdara aand 8 Stad Bo terdHm aan 3 Bu li Stad Antaerpan 18 7 Stad Kroiael 1 8 8 HoNO Theil Begullr Geiell cb 4 OoaTBHa Staatab Ofiing 1800 5 K K Oo t B Cr 1880 3 9 1 JI btad Uadrid 3 ls68 N Ter Be Hvp 3p ibl aert SSS Staats loteriJ 6e Klaaae Trekking Tan Maandag 11 Januari No 8898 9696 18969 16048 an 18511 isdar 1000 Ne 4838 6584 en 18195 ieder 400 No 5 6478 7176 181 8 en 19118 leder 800 No 10917 18104 18770 lt099 16678 en 18880 ieder 100 Pryxeo tan 70 10 9766 4988 7561 10691 13606 16884 19880 81 1868 4960 7890 10896 13680 16 63 19411 19t 8881 096 7781 11116 13780 16789 194 9 301 987 5004 78EO 11161 18846 16886 19606 488 3064 6018 7879 1359 18986 17160 19809 948 8059 5086 8n84 1I66S 14065 17611 19818 008 8111 6491 8143 llt67 14488 17589 19647 il30 3160 6668 8816 117 1 14519 17808 19869 150 3408 5888 8938 11888 14670 17788 19886 1888 8714 1847 8739 1467 8746 1687 8890 1618 8900 1644 4048 1890 4117 8811 4364 1316 4469 8396 4497 8459 4597 8610 4599 673 4738 14684 14794 14854 15098 16113 16355 16360 15566 16109 16189 16816 16147 5899 8380 6813 8497 8501 8657 6507 747 6617 9031 67S0 91 8 6813 9458 7351 9601 7 98 9918 789 9961 7467 10098 7563 10818 76 4 10370 11887 11860 11878 11166 18176 19396 18513 18706 18748 19874 11933 13183 13181 1T8IT 9 e98 178 9 80169 18041 80178 18046 10188 18108 80149 18807 80417 1 167 80468 18877 80589 18888 10718 18945 80789 19009 80888 1 064 80854 Advertentiön Bedeu overleed n voonien te Eynnn de lutate H Sacramenten ona inniggeliefd ouditedochtertje JOANNA MARIAin den ondetdom fan bgna 13 jaren L TIN BLOKLAND J L M Tl BLOKLAND 1 Braorr Gouda e Jannari 1897 Etnigt KénnUffivin Voor de Tele bewyieu Tan belangatellieg onderranden bg bet OTerlgden te Qouda Tan mgne Bebuwdinster MeTronw de Wed Mr A A TIK BEROEN IJZEN DOORN geb Etbkihk Bubobkb betuig ik mgn welgemeandeu dank Wed N C0ÜMAN8 UinioooaN Nia 5 Januari 1897 Ter Toïdoening aan Art 38 Tan het Wetboek Tan Koophandel wordt bericht dat de Statuten der Naamlooce Vennootachap de Cfoudscbe Siroopfabriek te Qouda zjjn gewgzigd bg akte op den 29 DECEMBER 1896 ten orrrataau Tan den Notaris G C FOBTL IJN DROOOLEEVER te Qouda Terleden zgnde de Koninklgke Bewilliging rerleend bg Barer M jeateita Bealuit Tan 3 OCTOBER 1896 No 27 hetwelk met de akte tot wg iging der Statuten iageplaatat in het tweede Bgroegael der Ntderlandte u StaatKourant Tan ZÜNDAO lOenMAANDAO U JANUARI 1897 No 8 ORAIOia KA iA8IMB DU Frinteips NO UVEAUT ÉS Wil Tonoeken de Dame dia oni tlUaa trecrd mode album oor het WIntaraali zoen noob niet oatTangen hebban dit ia willen aanTraxen aan I JULESJMJIZOTair rirk lIotxelTe wordt dan omgaand gratia ett franco toegezonden Htisteümüen van af 86 fraaoa tt J tbs aBa knston aan buis met B Tarhooging Réhpiilltliliubsr i Uiniut 1 1 Geen Grijs Haar meer III DE NIEUWE LONDON doet de grgse haren binnen enkele dagen Terdwgnen maakt het haar glanzend en zacht belet hal uitTallen en neemt de pelletjea Ta n het hoofd BiBcht op den halaTanen acon f to 8a Oa ooasAo mr son Taa da SoaUM Aaonyaaa da banaada aaaaatun a Utar falieud aoot oa JAS HAKSL BOOa Proafflaaoh a f 180 tJltilHltaad Tflikitjgbaar fe i P H J T WAAKUM P J MÊLEERT Ooatharen Brma Wed B IU Qtimia te Goud