Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1897

35 te Jaaris ang o T160 Woensdag 13 Januari J89t j K MNKI 1JKI Sn o Mvi Kvi Ri C iiijHIs lii K sS in i i i Ageniaar bg d Firma Wed BOSMAN te Gouda NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst nm 1 5 regeJ a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitg ave dezer Courant geschiedt dage iykt met uitzondering ran Zon en Feestdagen Oe pi s per drie naaanden is 1 25 franco per post 1 70 AlionderUJke Nommers VUF CENTEN teen ware 8chat Toor de ODgelakki e slachtoffers der Zelf berlekking Onanie en geheime nitepaU tiiifen ifl het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËW Rli 0 BoUandsohe nitgare met 27 atb Pri s 2 galden Ieder die aan de Terscbrikkelgke gevolgen Tan deie ondeugd lydt moet het lacen de oprechte lé ng die het geeft redt jaarlgka duizend vt een lekeren dood Te Terkrggen bg hetTerlags Magasin te Leipaig Neainarkt 34 franco tegen insending van het bedrag ook in postzegels en ii eiken boekhandel in HoUud BBKROOND UET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLI S Quina Laroche Staalhoudeode Q ulna Laroche is de meest krachtig en vertterkende KINAWIJN Aanberolen door tal van binnen en bnitenlandsche Oeneesbeeren Verkrijgbaar in flesschen a 1 90 en ƒ 1 00 ClfiARSnEN TEGEN ASTBIA Oe inademing Tan den rook dezer Cigarettes gselt den Igder aan Aiitlnna terstond Tsrlichting In Ëtni 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ben algemeen als goed erkend middel l jj Hoett en Verkoudheid oplossend en Terlaehtsnd Frgs per fleschje 20 Cent KaïtriLiBK HoLK Hoflereranciers Ziüt J epót te Oouda bg den Beet A U TUra Apotheker en bg de meeste Apotheken en Drogisten Terkrvjgbaar FEMSCHE STOOMYEEVERU Cheinisebe WissclierU H OLH ËKHEIiUER 19 Bruinkade Rotterdam fiebrcTeteerd iloor Z H den Koning der Belgen BoofddepAt TOor GOUDA da Beer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het stoomen en Tcrven ran alle Ueeren ea Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het tatoomen van pluche mantels veeren bont ene Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de ienwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverld worden onschadelgk voor de geiondbeid en volgens staal hewerkt Wegens uitbreiding der fabriek B zgn de prgaen 26 gedaald Te stoomen goederen als nienw afleverbaar n 3 dagen te verven goederen in eene week TANDARTS E CASSÜTO Turftnarkt 171 Gouda Tl CBi behalve ZONDAGS en WOENSDAGS FDIKB ODDS liOPj SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar biJ M PEETERS Jz NB Ms beirijs vaa eohthaid iioaobet en kurk ateed voor = i P = tien van den naam der Firms CHIEPAMJ p aOFFB Koninklijke Machinale Fa iriek DE HONIGBLOEM van H van Scbaik Co gevestigd te s Qravenhage Hepplerttraat 99 en O nabg de Regentesaelaan van Z M den KONING van BELGIË Imtien gij hoeft I uebrnikt de allerwoge bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst IIonig Eitract FLACONS van 40 Ct 70 Cis en ƒ 1 verkrijgbaar bg F B A WOLFP Drogist Markt GouJa B H VS MILD Veoretal B 126 te Gouda A BOÜMAN MoordreAt J C BATELAND Bothop B V WIJK Oudetcalrr M KOLKMAN Waddinmeen Ufoi S e beate inwrgvtng tegen ndl Hlwnmaliek ijQen van al endenpynen kortf iii ê ApkerPain Expeller Wiftt wanden tegen Ankepfainlxpeller Hoot4pün n Verkondbeid y l moet dia iteadi in ieder biüs zii j f Rnkerlain Expeller Pril SO cent 76 oent en f 2li de llei li Voorljjnden In da meeste Apotheken en t v F i ffiolil r t Ce te Eotlerdam Te GOUDA bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN BON apotheker Markt HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij Aa BIUNKNAM Z GRATIS bakomt eUa laaar van 4it blad het niet allem voor llakan maar ook voor szenéss hoogst Maairijks on ssttlgs boek K WIEM KI IltCM Hob sohiüvo oone brierkaalt aan BlckteVs BceUuadsl te Mmmm Kottordam MM w Oouda Dr t van A BRINKMAU k ÏOON Draai Orgel Duidelijk ieder 8luk spelende OLYMPIA met 2 verwisselbare noten slechts 1 15 frauco tegen voor uitbetaling per Rembours 1 20 per stuk Hieronder vermelden w eenige der voorhanden zijnde Muziekbladen Bg hetBonperc Wordt niet booac Sienel itm lo3 TarRa Ra Bom 0 MBrgaretha4 0 achoone Natnorr De arme Jonat baD De arme 8tadent Don Caesarc Boccaciot Zigeuner baront De laatste roosc Normac sCavalleria Rasticanac verder vele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc roorhaaden Jf jB liOtaeNoten 8lecbt i 10 Gt per stuk G SCHUBERT Go Amsterdam IV Z Voorburgwal 258 Kafhrelnei s Malzkoffieishet gezondste offletoevo Gebr5 Stoll werck s Chocolade en Cacao DfBlmati e door de nieuwste uitvindingen ip maohinaal geblod lerbeterde fkbrfcatie eu uitaluitend gobriuk van Kjti € on fijnsto gronüstontüi randoerci len verbruikDr van Stollwerck s Chocolade ec Oacao efn flanbevetenswanrdig f il rik at nauwkemig beantwoorde do aan den inhoud der resp Etiliottea Ï L irma ijyliauide 27 llrevets als lloflereraificler 44 Eero Olploma s outleii epz Medailles een bowije san uitmuiilcnd fiju fabrikivit IvVedn 18Ï4 eihi off da Accademie nativin de Paris Kous voua déeemona nue Vedaill d r première clnNNC en consideratloa aavotre exoellenta fabrication de Ohooolat bonbons vej iea etc etc StOJtwerck t tibrikaat is verkrijgbaar bij U il Cunfiseurs Biuikctbaktem enz eaz fleneraalvertegenwoovdlgor voor Nederland Jalins Hattemlodt Amsterdam Kalvorstraat 103 WIWWMW MAOOPt van 16 pCt tot 24pCt Elwitea BouUlonhoudentle SOEPEN in CAPSULES zgn verkrygbaar bg de Firma T CBBBAS Qouda Voor engros bij PAUL HUKIM O X Woorliurgtcai 99 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DaMKSen KINDERMODES benevens HANDWEBKPATRONEN ar IEDERE WEEK VER3CHUNT EEN MDHHER In ieder n f ft f mwurte platen moaekronttk feulUeton enz eni lo Uitgave zonder okl plateu met 3 mijpatr en 3 groote geknipte p tr Per 12 nn 1 J6 p poll 1 40 2o 1 de Ie uitg met daoreuboien 6 gekleurde platen 1 75 l 0 jj Ie 4e 1 8 bij het 6e no 1 gekn patr n kpu 12e een gekleurd Iraaio handwerkpalroon 8 8 2 mmmtu m prospectus alo Sr jrr t fo ior IsT eene nieuwe zending Verlovings Ondertrouwkaarten F isitekaarte i Luxe Postpapier Konwkaarten en Ronwpost rrxet KZle j Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BIili liMAI i en Zn BINNENLAND GOÜDA lï Jaoom 1897 Bero P o Ö Ned Herfoimde K rk te nbuifeo GrOD ds J Warua ta Vl uten OüdM d eme nU VoorborR ti it hi t wnter op r hMld bet Iflk t o lemMd ia wien B D meent te hflrkeDoeD eeo betiuibt bg wu dtir R K kerkeD in den H Bg din sedert MoigCD t id ferisittt wordt De Eerste KwDflr ie bij flDKeroepPD tfgen Uiiaadftg 18 dexer des ood te 8 oor Nwr wfl Terpemen tart de OTergrooip vaerderheid der titMieeomniisate tot ooderzoek tfer peDsionneeriog tegen in liditeit eu oodi r don er toor igo dat de peDfioeoen op deo deur ollea warden betwild n nder bgdrege ii de itasi ku w dat de bjjdragen Tan werkgerera eo werklieden lelTea voldoeudt DoetoB ibiJD om de peDiioeoan te bekoitigeo Ook de B K aaikebissehop te ütreaht dfkaer H t d Weteriog beeft bepatld dat debettaren van ftUe ibriabtiagea die aan deaartibiisehoppeiyke raobteoiacht onderworpenino bö het doet ait oeren tau bouwwerkende werklifden moeten Ttraekerea tegen eogeInkkw In De ProletUnt komt o a bet beriebt voor dat de raomieho greeteiykbeid te ArDkeni fan den kantel aan do gemeente het bere loti hebben oitgevaardigd om in laken en bedryren geen ander eden keadoD in dienst te nemen en te bonden ea dat naar aanleiding daarvan o a d firma Peek en Cleppenbnrg bare preteitaniaehe bedienden wn hebben ontslagen Toon Vrijdag op do veerboot tosHbenBakbiiten en SUvoren bet geheim gemak langen tijd achtereen geslotfn bleef en op herhaald kloppen geen aatwoord gegeven werd meeiwie mea dat een lieh daar bevindend persoon onwel was gowordea Men brak de denr dn aan de binaentyde ge lot n was epen eovo id een jas tarwgl bet raampje in den aehterwan i optnitend Men vermaodt dat een der passagieri zich bierdoor in lee beeft gestort Men m tdt nit Haarlem De Zsterdagavood door de politie aangpbonden Van den Berg en Blaaw zgn gnblske tEDlLLÜJO X Het Gfeheim van don Uarcos 13 Het welgelakken deser ondememiiget maakte de tolbeambten woedend om de doodeenvoadige redsn dit lij lioh ten j evolgo an huaae aedcrlsfijen mosilen virgeooegen met het gedeelte hetwelk hue toef eweUD werd dst is met bijoa niets Da tolmeester insonderhsid was uoieer op don Marcos gebeten dat hij er b ns krsakEinntg van werd ea meotgnssl had hij een eed gsdsao wsaraao bij iiitussehon tot dfurerre nog geen gevoli fegoven hsd dst bjj dien berucbten sluiker de earite maal dst hg hsm ontmoette met eigen bind lou dooden Msar meDsohen die bedreigd worden leven lang segt men Don Hateos londer zich eeaigssins aan deo iedsDden toorn vau den tolmeestar te storen seite tjJB ilaikhandel doodbedaard voort en vergenoegde lieh dat wil zJjQ eenige vraakoefenibg sijn vgand den volgenden dsg met betuigingsn vsn djn leedweien te overladen daar bü ileohts mik een gerieg sandeel in den buit kon k geo en dit leidi bq met m b spotleod gezicht dat deie vaar ea vlam H awde Oaiitreeks een aur na nidderoaebt trad don Mar K e bet Tsrtrek bianen waar doa Albiao sliep of lioh ten minste hield slwf hij sliep Bg het gedrniiok door htt opeugiin der deur te weeg gebraebt rUktU de joageting liih ia i baagmat op t igo ie jaewndteven di io de laatste dag p d buit iwykeB t o onveilig maakten Blauw beett geklapt terwgl Van den Bi re biyit otb iad n van tii ts te waten doch door Klaaw s b kent nit baai brm dii niet veel daar gi t r n reecU eenii n der jassen ign in b slat genomen bg Van deu Berg s bgiit die la AmHtcrdHm wo ut Oe spMurders Vfrkrrk PQ Van Hatst gioKen daar met Blauw he n fo kwamen a middag met df jufi r a de jns en lerog Bg Blauw iiJn vtTschilIendii helcenbriefiHS gRTonden van as en in andere pla ttHeit stolfin wnot de beerou badden een oittiebrfid arheidtteld en slofgeo iu verschillende latit u ban slaK rasar steeds m wouingen wiiar ty zeker waren goede Jassfo te vinden De Zat Tda ond anagegeven diefstal vau jassen niieur sal Wks aan ook niet Hoor ben geplagd D dief daarvan werd i og disotaltden avoud dooi een ipenrder gekuipt Het wa e a HaHrlemmer De iaspHCteor Bolkmiit ijo beeft lieh bg de arrestatie run Van den £ targ door te vallen danig aan het been beieerd Algemaea wordt hfit optreden in dfie TOti de politie goroemd De maatregelen waren dsn ook wel doordaebt ge onen Niet alleen de speorders doth ook de inipectenrs en adjuneteu waren in politiek eo geen baitsnwgk bleef Zaterdag onbswaakt Da Eleotrieien meldt d t een Rnasiaohr geleerde een nienw telefoontoestel beeft nitgedaebt waarbji men den mikrofoon niet meer tegen het oor behoeft te hondeD de stem klinkt oi een metalen bail aoo daidetgk dei sg door versehillende personen ap eenigen af stand gehoord Kan worden Dour de wgra van overbrenging verliest de item nl leer weinig aan kracht Bg proefnamingeo dia tniiahen Moikoo en Rostof aan den Don plaata badden moetiti rederoeringen sangstukken enz dnidelgk dooi personeo die aahg de telefoon stonden gehoord ign Zooall gemeld bestond er eenige gisting o Oder de Rottérdamscb straatvegers Oi gernrhten daaromtrent verspreid waren echter niet jaiit Ër was geen sprake van een looukvermindering tooala dit werd voorgesteld dat sg de vorige week minder loon outtinKin vond alleen sgne oorsaak in de jongite fees tdaireo tengevolge waarvan bun alleen de aren waU p ig gewerkt hadden aitbelaald werden j Nadat de directaar der ffemfieutereioiging aan de commissie nit de socialisten had medau e d fld dat hy slechts met de belanghebbenden tflif in onderhandelinflT wilde treden b bben desAV Zaterdagavond a ne ettiurais in nit hun Zoo zei don Miroua tut bent op een luchtlf en tooD je slaapt erg los kiaterisd Dsi heb Ik op tee wel geleerd antwoorddedon Albino Ii het si tgdF J sis je ten minite niet tot andere gedaohten gekomen bent sou ik je raden maar dadelijjk op te sia n Ik ben ia een onblik kant en ktaar Ik had je paard haast Reudcid maar b dacht noK in ty i dit asn ruiter dit liefst celf doet ebik heb het dus msar aan jou overgetitea Ik dank jt w U Terwijl h dit xeide was bij uit ii n hungmat gestapt waarin hg sieh geheel gekleed had oeergC legd loodst hij in een oogeoblik klaar as Daar ik getien heb hernam dun Marcos dat je behalve je maohete 1 en ja mes Keen wspen n bg je hebt heb ik hier een geweer met een dubbelen oop en wee revolvers voor je die je wel in je gonlel koet iteken Ban je dao bang voor een aanval H Don Bamigio Valdei de tolmenter is ugo vijand bij kou mij grsag eea poets willen bakken w moeten dus in staat ign om ons te verdedigSH Dit spreekt sotwoordde de jongeling Ën nu naar dan corral en laat ons wat haast maken Wg moetra om twee aur hij den moren Petatlan lijn je ziet dus AtX wij geen tyd te ver lieiaa hebbea Waarlijk dat is een beele rit Laat oni dus voortmaken De jongeling begreep niets van de beleefde en artalijke wgse waarop tgn gastheer hem bebandelde e renronwalijkar l4 at dlu maa werd des te midden benoemd welke Zondagmorgon dour den directrnr geboord werd Zg Tcrklaardeo gfene andere grieven te behhen d n dat ig eene loonsverhooging verlangden van 50 pet De dirt tnnr versoeht hnn hem die wensch icbriflelgk mede te daaten bun tt vt oe brio enda noveel in ign ftrmotten vaa bannc helaag n te Bullen behsrtigM Orcote outsteUf nis is te Plymoath vrrwrkt duor ei bpriebi dat de uit aleutta Hafiii ibumen transportntorttubuot sNubtac eenig eholfn tydert aan boord had Twe soltlateu en twre lotand ah matroiao waren g darande de r is aan die kiekte ov rleden een vgtde stierf ti P yinotith Het cliip 19 natuiirlgk geïsol rd n de lieken igo overgebraQho op een tiek nMohip MeA bewtert dat het Hbip niet in BritichIiidil maar te Port Said heimet is Daarentvgiin wordt oit Ë ypte g meld dat daar ntaatregeUn gevraagd worden tegen sabe p ii die ai de met de pest besmette Udisebe faavfii komen De hesren Aagaite ea Cbarlei de Bourbon de aooni van Nauodorff maken in een oiraulaire aan het Franeahe volk bekend dat ig in afwachting Tan boQoe erkenning all kkinderen van Frankrijk een wgnhandel ign begonneD Ott tik den kost to komen De Gontrile R Kath KiesTereeoigiog in het distriet Bilvariom heeft besloten voor de a i varkiesiog van een lid der Tweede Kamer te HilversDm vacatore Tb Pb baron Mockay geen eandidaat te etellen en lioh van dielae miog aan don verkieiing te ontbonden De Rottardamiche politie hondt een ratii oader bierhniehooders die tonder vergnnning sterken drank tappen Tal van proeesseoverbaal igu reedi opgemaakt Nn twee bierhutihonders te decer lake tot btfibteaia go veroordeeld is bet anntal plaatsen waar tonder vergnnning getapt werdi vnigeni de iN R Ct mat meer dan de helft Vfrmiudfrd De Khrik iobgot er in t litten In de afdcelingan der £ ente Kamer ward 0 gemarkt dat bft voo deei der vermindering der mutaiiereobten in v e streken ran bet land te loor gaat wegens da booge percentage die de notari is n voor hanne bemoeiingen b t opefibnra verkoopingtin ber kenen Gevraagd mii ler doorgrondde hg bem Ily diwd zich aan hem onder lulk rene rersebllleade gedaante voor dat hij bem mt er en msar een oDopJoibser raadsel toescbeea Als bij dscht san hetgeen h ze f tenen htim gezoffd en san hetgeen Murcals er later bgxevoegd bad balde hg er toe over ben te houden voor eea elleadigen snoodssrd wiens banden met bloed bvzoedeld wsr n Vas eeu anderen kant achter was sgn tidl zoo rriandel k zijn stam zoo zacht zijn blik zoo open dat k d overtuiging meeren meer plaats begon te maken voor twgfaling endathgiich afvroeg of er niet ee ooodioltig geheim ovrr bet leren van dien man verspreid lag een geheim dat zgn karakter onwillekeurig in een verkeerd diglioht plaatste Het laatste voorstel vin don Marcos deed igne verwarring o toenemen Hoe kon deze man aU hg werkelgk iets kwaads tegen bam in dan sin had aiet zoo veel rggevigbeid wapenen te igner bosobikking stellen dair hg toch wel kon begrijpen dat don Albino ir geval van nood niet zou urzelea ze tegen bem ze ven te keerenF Al deze gedachten krauten zich door zgo hoofd terwgl hij zga paard ladelde mat dis nuwlttieude zorg welke ruiten die weten dat hun Uven van bon paard kan afhangen aia dit wirk plegen te bHteden Toen de paarden klaar waren namen de twee ioi ten ie bg den tengel leidden se de kamer door ea kwsmen zoo buitea het huis zetten lich in den lidel Don Marcos loot en tWM mnnaa die don Albino aog niet gefiea had kwemtn lontond ta fOMMhlja werd of er vso r ge rint i ega ge middel il om die notariftaun ten deie b aoeo da bahoorlgke pc ken te houden Daarop ward ter geantwoord dat dj liani met ean te booga declaratie vao sgn nntarii geen geno iren beeft ta naman al gtf mea toa dat da Ragearing welliobt in data it la kan doen Zondag It rek de haer P H Ha ieahnlti Jr in de Vrge Qea iiie te Am t Tlan uaaraan1 iding va deu roman van j mk ronv A de Savorniu LohmaOi eVtagaosoioade e Op dfl P aee dai Vietnirei Xf Parg inelda een armo d g gekfeed mtio Donderdagmid lag pintseling op eeu deftig gekleed beer toe eo verwdodde hem mei oea ichearmes ernstig aan het hoold Ds aaogevallene is ooa Italiaansehe graaf dt dader die dadaigk ge at werd varutta leh woedend legen de politie Men wai nog in twgfal q men mtl kraokilnoiga te doen bad Uit A zal wordt un do M 0 gemeld Donderdagatond ia da baanwachter O wonende ia waehthnis no 96 van dolgaMeehelaa Tarnaoten onder deu gemeente toen bg den laatetan trein wilde bedienen onverhoeds aangafallin door twaa paraonen waarvan aen daor daa aaagavallaoa werd verwond t rwgl da laatste CTenieer eao lichte wonde bakwam Op twia verdaakta peraonen il da htiid galagd Ken daarvan aakera 3 vaa Axel ie door O birkand ala oon der aaa ftllon ontfMi den ander koeaterde hg twgful toodat waar schgniyk 3 een anderen medepliebtige h eft gehad Het oodersoek dnort achter oog voort Het honger boroop door tf m der Vror ta Middelburg aangeteek nd bg Q d p Btataa tan Ztielnod in xake Kgae veroordseIio r lo tr dan schottersrsad aldaar tot vier geldhoa Bi alk van f 15 wagens het niet oldoea aan de oproeping om igo wapenen ta komen alhilen is o a hierop gegrond dat tot afbaling dar wapenen eni niat kan bevolen worden ea dieniirelgi ni itriffeD voor oietopvolgiog vaa inlk een bevel niat kannen worden opgelegd I itnnehen ontvangt v d Veer nog harbaaldt lijk aanmaningen om do wa eD0B in oBtrangit ta Komen nemen In de Bydrag Q tot da Statistiek ran Na darlandc aiigegevoD door de Centrale Com mi iie voor de Utatiitirk is nn vanchenen tOnderxoek naar de uoeebiedeols f werkieamk od der Vakv reonigindens De kennieneniag Ik ga heen uiiie hg pas goe l opde uior I Oi maar gemat be n mi emo I 3 gaf een der beide mannen tea antwoord je nit bgje terugkenut alles ia orde vinden Komaan dan maarl zei don Uaroos terwijl bg lyn paard de sporen gaf De heide ruiten vardwenin al spoeilig in de dull teruis vaa den naobt Don Albmn was in een sombt re Btemmiag Sran ili alle joniteli Kleo die tot ovur de ooreo verliefd z n iottdon gedaan kebben had hg ofseboon bg wal b rwp dstbetoano gelijk was loob gehoopt dat does Hareele neb voor het rasm barer kamer zou vertoonen om bem op het oogeablik van i a vertrek eea Uiteten groet toe te werpen De ruiters reden iw gsnd aaaat eUtaader waat beidan waren diep in gt achtao versoakea en bo vesdien maakten de moeielgkhadan ao dra weg dien liJ laags reden bet roeren vsn een gesprek bijna onm gelyk Het oitveer was zoo goed als bedaard de regen bad opgehondan da toobt was rrg helder msar de wind blies nog met groote hevigheid en hel rollra vsn den donder in de verte vermengde lioh aog steeds met bet geklote der galvm die met Ha aorrerdoovend gedrotseh op het straad tnntkM KorU breeda sabel WifM 9tntl0 i