Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1897

Ooud Banatduii 80 7 7 8 8 80 8 40 8 10 8 88 10 17 7 88 8 47 7 8 8 4 7 48 8 1 7 8 98 8 10 8 80 8 40 B 6 10 87 11 81 11 88 11 8 11 48 11 1 O p 11 HiMwvkwk HMtèmkt 4 8 8 17 8 8 14 11 91 19 87 88 1 7 B ft t 7 10 7 4 18 8 811 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1896 OOVDl KOTTIRDIU Aaosevangen 1 October TUd van Greenwich U l la l 18 88 1 8 8 50 s 7 ia 18 88 8 4 1 88 la aa la aa 1 9 4 8 4 is UOTTIRDA M e OUD 9 81 8 1 10 19 11 0 18 87 1 40 10 88 I 10 88 I t 10 48 O 10 11 10 48 18 08 18 47 S S 8 17 f 8 87 8 84 41 40 47 S 47 HIAO OODOA eODDA DKN HlAfi ZMtermearZagirMrd Voorbarg a ii 7 807 4 r aa s 4 9 4 lo aaii e iHsge 4 7 80 S OI le Ot I Voorb 8 8 18 lO K Z iS f w8 a Bi 10 87 ZeT U t l7 a 8 7 8 8 81 8 8810 88 11 8 11 4 0nad 817 0 O 7 SU t 8 9 88 T a a7a 08 ii sa i o ao aa iaa iaio 7io 48ia 11 4a i 48 i io a i8 4 i7 a a aaa aa 17 48 8 0 199 4810 11 ll 18 881 8 8 44 8 40 4 10 4 38 a 8 187 18 7 8 B8 8 8 ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff 4 39 18 ff B 84 ff 10 88 ff ff l 4 8 8 80 0 48 ff ff ff 10 48 8 08 04 8 89 8 9 8 13 9 18 9 47 10 1810 4 la 18 88 17 8 14 4 08 4 a8 l i 07 488 8810 1010J8 COl DA UTBISBT 80 a S7 7 ia 7 t8Jl 9 88 9 8 10 19 10 7 18 8 8 80 8 17 4 41 7 8 81 10 17 10 80 8 4 8 4 f ff ff ff ff 11 14 ff 8 87 1 1 10 34 WM dM 8 7 8 8 18 ff I t ff 11 ff S ff 1 1 lO l MMkt 8 13 7 48 8 88 9 4 18 1 11 4 1 87 8 88 S ll i 7 H 8 4 11 07 I Hnr iartvdin f Kopt Wowffdag G o D 11 A A MSrlIBAH ea k 87 8 81 a 10 7 18 10 4 U I0 7 1 10 17 10 80 twtudMI O M 8 14 8 87 1 l a 1 1 a 8 1 ff 8 88 M Weyt t Kostdoip Udioheid u Bl iw jl Knirni u UtkHJu U T E It O H T 6 O D D i lO K 10 88 11 38 18 8 8 08 8 8 4 48 14 7 0 8 01 l a4 10 88 ll 18 84 4 18 34 88 10 4 io 4 ff ff ff ff 4 B4 ff ff I ff a aa 10 8 11 1018 11 8 48 4 87 17 8 88 8 41 8 48 ILIO AMSTIlOAll flOOOAAjEit dHi O I 7 18 8 18 10 48 a 4 S U 4 48 8 18 OMdi MB a l 8 14 10 10 18 11 18 88 M 8 4 Ma Lul t 0 d UHpn nl mua Mtmt m iM op du aitkoBuUn ktn hak ooderaoek door geDMind communa ing t Id naar het TerMoifiDgsUreo onder de arbeiden an neergelegd in deel I Tu de Bjjdragea SUtistiek dar ArbaideriTereenigingen gepobticeerd in 1894 heeft unleidiog gegeven tot de oTertoiging dat bet vanicbeiyk waa dit in het bgxood r ten op iehte der rakTareeaigiogeD Toort te lattan In Jani 1895 werden de eente cireulairei lot het Tarkrggen vao gHgerent verioudttD y481 Tereenigingen werd aangeklopt Hierran blakAo 17 geen Takrareeoigiogen ta tijo ran 14 vareenigingen kwamen de brievep alioabeiteU baar tarng of werd bericht ontvsogen dat zy baddan opgehouden ta beataan 13 vereenigiogeo weigerdeo inliohtiagen te geren van 252 kwam geen antwoord toodat de reiultaten van het onderzoek omTatteo 185 Takrereenigingeo Voor aeaigen igd werd oil dea poatwagen te Madrid die de aangeteakende brieven Taa bet poatkaataor naar bek itation bracht tedorende den rit twee tasaabau met atogeteekeud9 briarpo die een geiamelühe waarde Tan 125 000 peaHta a hadden geitolan Niemand kon slab den diefstal Terklareo daar Tolgens da Tortekering der post beambten een openen ran den wagen gedurende den rit onmogeiyk waa Natnarlyk werden da poit beimbteo die mat da Toruoding dei post belast warta gaTaogen genomen en in da gaTangeoii gebracht HoLue Terklaring dat het openen Tan den wagen oumogelyk wai rood bj dea ondersoakiogfeohtar geen onTOorwtardelgk geloof ea de larerde no in de ga angenia bet proefooderTindelyk bewyff Op de biooeDplaati Tan de geTangeuis werd de beroemde postwagen door vgf paarden in alle mogolgke riabtingan heen en weer gereden en de be ambten Tan den oaderioekiagarrebter oodernamen tot algemeenen schrik ran de inwooers der geTaogenia een go d uitgevoerde diefstal dia uitstekend gelukte Met een lang gesiebt stond de post dirpctaor markies Da Loma er bg en bad meteen da galegaakeid da baarlgke inrichting van de Spaansche post te bewonderen Men keat den raad Tan den ScboolmaestRr om TOOI een leeuw uit den weg te gaan BehalTe wanneer hy opgezet of dood is Daar er ia dat geral lolatrekt geen nood is Toab is bet te Pargs onlangs gebenrd tat iemand gedood is wal niet door een dooden an opgauttan leea maar door e u luipaard in daaelfde conditie Het baast waa jaren lang de liaTeliog geweest van een exceotrieke oude dame dia het als een kind fertroatalde Toen da luipaard ondanks de teadert sorgen aan hem beateed dood giog liet de dame hem opzetten Dit werd eshter zoo slecht gedaan dat bat beest bagoa ta nekao en de dame gaf aan da meid laat om hvt weg ta doen De meid schoof eenvoudig een raam open eu gooide het dier op atrsat Een sekere beer Médao die jaist passeerde kreeg bet beaat op tgn hoofd ea schrikte loo geweldig dat hg op da ptaata dood bleef Aan en partiaoliar schryran nit Atjehont leent da Te c bet Tolgende Het valt niet te ontkennen dat da tegenwoordige methode Tan onderwerping goede reaoUaten heelt opgeleTsrd Door hot kfaohtig optreden en gedeeideerde baTalea h eft het Atjebsche Tolk een diep ontKag gekregen Toor de Compagiiie diehat maohteloos waande De tegenataoders Tan eeo agreaviaf optrede zal eo thans moeten bekennen dst tegenover den Atjeher gueu lankmoedigheid helpt maar ajleeo fiiukti duituBchroareo dieoen aaog zet te worden om deu iagenataud te brebau Qoiid ZiTenbuiun Mecrktpeile Het ia echter ta voorxian dat gebrek aau gaveohtskracht ona heel speedig tot werkeloosheid verpliehten zal en dao zulloo belaas al da gabraobte offers in meDSchenleTena en geld doelloos verspild sgn I Al te veel is reeda tad hat ludiach leger garargd bet kan bijna niet maar sgne k aehian moges Biet OTeracbat worden Halde lof belangatelltng enz prikkelen wel den moed en de gaeatdrift aar Tallea de gedunde gelederen niet aaa Geregelde afloaaiag ea aanTnlIing Tan troepea ia bier gebiedend maar het leger heeft iodvn laataten tgd reeds zooveel geleden dat van geregelden aauToar Tan aoldataa geen sprake meer is Het Isgerbeatuar kan geen aoldatao nit den grond atampen tfaar zoo da Regeeriag in Nederland er toa bcfiluiten koo één bataljon marioiera te zenden waren wg reeda gebulpeo Dat korps zoo roorloopig te Magelang geplaatst kunnen worden zooala ga weet een bearlgk gezond bergklimaat en oit dat garnizoen aou dan beat MO bataljon te mioeeB zgn TOor Atj h Wanneer de mariniers dan geacclimateerd en goed op Indiieh terrein geoefend zg i kunnen zy op op huo beurt een auder korps teAtjeb aio 4 en Wy weten niet of man in Nederland den juisien toestand kent maar dit ïs zeker dat bet iDdisch leger met dea beitea wil en de grootste toewgliog zich zonder veriterktug en geregelde aaavnl iog niet staande kan honden Het is te hopen dat men zulks zal innen vóór bet te laat is Ë u gemeente i8ereUns beeft de qnaestie T n de Trge koste ook in De Geoieeatestemc ter sprake gebracht Zga vra luidt Df eeo raste arpeider die nimmer bgaodereu werk verricht en neveua aaa zt ker bedrag in geld vrge woQing ea kost geniet doch dea Zondags vrg af beeft eu alsdan ook geen kosl ontvangt op grond tuo art i b aufa 2 dar wet het kiesrtfchtj kan erlangen Het BDtwoordl der redactie luidt als volgt Vrgeo kost in den zin der wet geoiet alleen by wiens geheel roediag door anderen wordt betaald Degene achter die zij bet ook slechts eeu dag ia de waek zelf voor zyae voeding te sorgen heeft kan aan den vrgen kost gedarende de OTerige dagao geen grond foor kiesrecht ontlaaaao Zondagmiddag stelt da Koa Tapgtfabriek te Du eoter voor het pnbliek twee groote 3m roa tapytan ter beiichtigiug die eerstdaaga naar het lot ta Neawied verzondno zullen wordeu De Teraieriog van beiile tat gten is dezelfde Zij vertoond gestyliseerde onderdeelen der wapens ran Orauje Nassaa en van Wied als do laenw de pauw da pyUondei pauwaoveereo enz De grootboek Ögaran leeuw en Wiw en de galons van geatyliseerde panweifveerea laaga den streng omlgaten rand en bonfdBgurra zgn io goudtiuten terwyl bet front van het binnenwerk en raa den rand in kleur op klaar is gaorgameoteerd De osdgesh du esoigzins streoge decoratie is vooral n verband met de omgeving die tapyton op bet Slot te Neuwied wacht welgekozen De grondkleor van het eerste tapyt deel uitmakeode vao de gesobenkan die dea prioH en de prinsaa Von Wied in 1896 door een groot aantal Nederlanders bg hoc zilveren bruiloftsfeest werden aangehodeo is eeo vurig ea diep Ojsterfcb rood Naar wy vernamen mocht de Koa Tapgtfabriek er il slagen biervoor eeo tapyt extrafijne ooebinelle machtig te worden welke gloeiende verfstof in de fijogekooopte wol een voortreffulgk efT at maakt Het tweede tapijt beeft wit tot grondtint met zaebt grgs voor ds ornamenten kleur op kleor en gouJtinten voor da overige Teraiering Ook deze klearaehikking wslke door H K Ü de Prioaes Tan Wied moet zyn aangegeven oldoet bysonder goed De decoratie dar tapgtea werd door den sedert OTerledeo taekecaar der Kon Tapytfabriek Ë Jaosea Yredenburg ontworpen uaar de gegevens ran de leden der commissie voor het Holdeblgk mr W K F F graaf van Uylandt A Bisschop eu G A Ërksteio BIgkeos de laatata beriefatan van de Nederlandsche Mastsebappy ter Bevordering der Pharmscie beeft het boofdbeatuar dezer maatscbappy sicb io de vorige maand gewend tot den minister van fioanciëa mat verzoek zoodanige roaetrvgeten te treffen dat de invoer van apeeiatité s z g geheime geneesmiddeleu nit het buiienlaod zoo koog mogelgk worde belast Het hoofdbeatnor acht het bettaao van dan Neder I andscbea apotheker door den toeoemeoden stroom vao speoialité s uit bet buiteolsu l die on vaderland overstroooien ern tig bedreud en dit te meer nu io bet baiteotand allerwegn maatrpgslen geiroflen worden om den ioroar en deu verkoop vau de speciatite s zoogeo gaheime m ddeleo tegen t gaan Ook wordt deze industrie verbaaeod io de band gewerkt door bat oavoldoeud toezicht op den verkoop van deze z g geheime oiiddelen door oobuvoegden en het gratig gebruik dat on volk daarvan maakt rerlokt dour advertenties somtgda ook daartoe aaagamotsdigd door geneesbeeren maar meestal gedreren door de zacht om zyn eigen geaeesbeer te zijn tot groot nadeel van de Nederiaudscbe apothekers wier gCToel van Terautwoordelykbeid zich rerzet tegMU daa handel met geneeimiddeleu welker deugdelgkbeid haiten hun onderzoek valt Bg een apotheker te Amaterdam vervoegde lioh zoo verhaalt de £ cfao ia de vorige week eeu kelluer nit het café van den heer P om een hoeveelheid zuriogsout Dit werd hem onder de gewone voorzorgsmaatregelen als vergifc reratrekt Eren daarna rervoegde hg zich opnieuw in den wiukel en vroeg op last van de vrouw van sgu patruon of zuringtODt goed was voor het Terwgderen Tao inktvlekken Op hot bevestigde antwoord Vau deu apotheker rroeg de jonge man uog e n dosis en Terlrok Even daarna ontdekte de heer P dat zgne oog jeugilige vroaw in efu boven vertrek hoogst ongesteld was geworden en toen de kellner hem zei wat hg hg den apotheker had gehaald Huelde de heer P naar den apothekei en deelde zijn vermoeden mede De proris r begaf zich onmiddelgk mei tegengif naar de wooing terwyt bg teveos de hulp deed inroepen an dokter Coenea maar de vrouw weigerde geneeskundige hulp eerat na litog iian houden oam zy eeu dosis tegeng f in maar t was toen te iaat zy gaf weldra den geest Oofl land begint op gerechtelgk gebied een treurige vermaardheid te krygen Niet genoeg dat er misschien in geen enkel beschaafd land z loveel ouontdekte moordetiaars loiloopen als teu oozeot wordt Nederland nu ook uog eeu vrüplaats voor de lieden die vao dobbelspel en weddeoschap een ambacht maken Teongevolifn vao de Belgische wet woarby kansspelen zyo verbudeo zullen zich binoenkort tw e Ëngoiscbe hookmakerekantoren uit Oateode naar VlisBiogea verplaatsen Twee huilen iga daartoe dezer dagen aangekocht Ër zulleu dus te Vliflsingeii vier van die ksutoren zgo die gezameiyk een 50 tai klerken in dienst hebben zy kunneu vno daaruit rustig den speelhartstocht exploiteereo Want zoolang hooge reahterlyke ancbteoaren bestuurders zgo tbii speelholen op Nederlandseheo bodem niettegenstaande het Strafwetboek dst ly moeten haDdliaven daartegen zwnre Btrafftto bedreigt loopt de nobele bookmaker ook geen gevaar voor belemmering van zyn bedryf H Ct 4 0 4 87 4 11 80 A 1 44 1 4 a oi 8 08 8 14 7 17 7 8 80 89 9 0 8 10 88 4 40 4 U 4 7 04 10 D 8N 8 09 4 04 4 88 Crtmllt 8 88 7 0 9 8 88 WoaHm 8 8 8 11 Osdairitor 8 19 Ooudl ff 8 88 9 84 10 10 De kerkera d der Doopsgezinde Gemeente te Kronunenie beeft aao de kerkeradeo van alle DoopRgeziode gemeenten in bet land eene eirculaire gezonden wyzende op het uoodzakelyke en voor diacooiëa op het weoRcheiyke van verzekering bij den ouden dag waardoor èu TOor beo wier middelen niet toelaten op hoogerea leeftgd onbezorgd te teven éa voor tal van armbeaturen een betere moreele en finaucieele toeatnnd zou ontstaan Genoemde kerkernad acht het daarom ia bet byzonder op den weg van diaoonieSn ta liggeo aieb per adres te wendan tot de rageering Un einde er op san ta dringen dat door tasaehenkomat van den staat door pensiooneering op boogaren leafcyd de zekerheid onUta dat niemand in siia Ouderdom tot armoede behoeft te verTallen Verder zoo die karkeraad het seer gewenecht acht o als een commissie goTormd werd dia zich net dat doel in verbinding stelde mét de verechilleiide diaconiSo Ken boertje dat Zaterdagarond Toor het oiagazgn De Vlinder aaa da Korte Hoog straat te BotUtrdam de étalage stand te bewonderen ontdekte plotseling tnsaeben een aantal zwierige hoedjes eea heel mooie aoII ctie gteufboedoo roor den prgs van 7U cents Dal was dol goedkoop en hoewel hg rotatrekt geen nieuw hoofddeksel noodig had wilde hg toch d ze gelegenheid om voor 70 osoten eeo gleufhoed machtig te worden niet laten roorbygaaa Qg stapte dus den winkel biunen vroeg en kreeg eaaige gleuf hoeden ging voor den apieg l staan doch hoeveel hg er ook paste gotm die hem van pas was alle waren ham veols te klein ïoodat hg mopperend dat hy hetuQ wel begreep dat ze voor 70 ceutcn die hoedjes verkochten de atraat weer op stapte Maar do winkel uffrouwen haddeo oog laag pret over bet boertje dat in een dameshoedenwiDkel een heerenboed had willen koopen Steil of sehniDBohrift Vanwege bet hoofdbestour rsn het Naderl Ooderw Genootschap is eene commissie benoemd dta de noodige gegevens verzamelen zal om antwoord op de vraag te kannen bakomea of het de voorkeur verdient algemeen bat scbuinschrift door bet steilscfarift te v rTaogen Ue commissie richt tót de onderwgsara de votgande Tragen a Ge ft gg de Toorkaor aan steil of aan chuioschritt b Welke motieven hebben q tot deza kaozf gebracht De koopman P J Jeaoviar Tan Bergea opZoom die te Gaatel van de stoomtram sprong ei onder de wagens kwam ia aan de bekomen wooden oierleden Hy laat een vroaw en dria jonge kinderen aobter Da dirratie van da Z iid Nederl 8toomtram Mg heeft aan de osgelnkklge wfdowe f 500 ter hand doen stellen Buitenlandscb Overalcht Gistertiu kwam de Fransehe Kamer waer byeen Zy zal de diaou sie over da bsgrootiog bervnttea eu eindigen maar eerst moet zy haar burean beaoemen en zioh woratelaa door een berg vao interpellaties van meer of minder belang Meo verwacht fjat de vorming van hat bureau weinig moeielykbeden Kal opleveren dat er zelfs groote overveastemmiog zal bests by de keuso vaa eea voorzitter De beer Poincaré lieeft een eaadidataar geweigerd en het is zeker dat de hear Henri BriitsoD met groote meerderheid aal worden btirkozeu als president want zga bonding gedurende den laatsten tgd heeft hem warme tympathieëo bezorgd t Zoo schreef de Parijsoha berichtgever dar Indépendance Betgec in a n nommer van Maandag Ër ia over deo opvolger van bisschop d Hnlst in de Kamer al heel wat te doen geweest Het eind koo oog wel eeos zgn dat de heer d Halst in het geheel geen opvolger kreeg want de heerea van de rechterzgde zyu t niet aan Naiat de Paus de caodidatnar van een paar strydlaHige geesteiyken had affiekanid is da candidstnur door de monarchaleo aaogebodan aan den gr af De Bloia In een kieavergadering die meest door geaslehjkeo was bezoobi werd echter besloten pastoor Jaonaaad caadidaat te stellen De monarcbaten willen echter vao graaf De Blois nu geen afataad meer doen 8 3 8 48 8 1 7 S8 7 9 8 8 8 18 8 88 9 7 10 4 10 11 10 18 10 87 10 40 li 18 8 9 l 7 88 8 8 ff ff ff 7 48 tJtl 10 8 11 10 6 7 9 87 9 47 8 14 10 01 10 07 10 4 a 1044 S 7 4 In het fJoornal des Débata c geeft da bekende Paul Leroj Beaulieu ook een artikel over deu achteruitgang van Frankryk s handel voor r al in vargaiyking mot dien van Duilachlaud Over BogaUad maakt de chrgver zioh in dit opzicht minder ongerust want eeo volk dat een man als Cecil Rhodes uit sndt en aaostal tes maakt om van TeraebiUaode ponten nit ongeToar gtheet Afrika ta Terovereo heeft nog gaan nood De Fraoschen echter gaan bard aebtarait an sg hebben dat te danken a inhaD kortzichtig protectioniatiseh stelsel en kun gebrak aan energie Do Kabiaataordar van keizer Wilhelm tot beairgding van het daal onder officierea wordt thans ook door den conservatieven Raichsboteuc seberp gegispt niet enkel omdat eea formeel varbod van alle tweegevecht erin verBiiat wordt an zelfs gaenerlai bereegdheid tot het opleggen ran ntraffsn aan de Eaden vaa £ or wordt verleend msar vooral ook omdat da Keizer zich ia alle ga allan raa hooger bnroep peraoonlgk de beslisaiog beeft T00rbe honden en dua weldra voor het g val ui ataao dat bg 6f een ernstig geval van gekrenkte eer ongestraft an ongewroken zal moeten laten ót in strgd met de door hem bezworen wetten das Lands zelf da verantwoordeiykheid te dr en heeft roor een barbaar che en goddelooza alaobtpartg di men tweegeTrcht noemt Zeker ral Z M sebier altoos beslisaeo dal gaun doel moet plaate doch hij aelf heeft eeu grena gestvld door te zeggen dat tweegerech eu moeten rermeden worden ozoorer dit met de aer van den ofiSaierssland vereeoigbiar is Rnwa woordenwisseliog tussahen verhitte hoofden aan da loaifiteitatalel zullen zioh met een mondelinge of aabriftelgke Terontsebnldiging laten afmaken maar di per gaande be leedigiegen of sabeoois van hais eo huwelgksvrede aalleo ook naar des Keizers begrippen bloed aischen I Sn daa Dan krggt da moord een keizerlgke sanctie I Wel verre vao afgrachaft wordt het duel das door deze Kabinatsorder officieel gesauctionneerd in ipyt van alNbaiworen wekten Ook de nat lib pers erkent dat de Kabinet order ver baoedeo de toezegging van priL Hoheolohe blijft De lord ma or vau Londen maakt in de bladen bekend dat hg een nationaal fonds opent én aan aommiasie zal benoemen tot leniging van d nood io Itulië Hg doet een dringend beroep ap het liefdadig pahliek in hetKoninkrgk om ia dez nationale crisis te helpen Volgens de laatste rapporten nit Indiê vinden nu 1 250 000 menachen bazigbeid aan de werken tot oudersteoning Hat aantal ryet snel en ml spoedig 2 000 000 bedragen Da aanstaande opening der parlementssittiog in Engeland geeft den voornaamateu leden van da beide groote partyen aanleiding nog een i voor honne kiezers op te traden om redevoeringen te bonden over den politiekan toestand Zoo sprak de heer Asqaith te Dewabory over de vooroitiicbten der liberale party Hii maaoda dat de hbaralen da aanstaande aitttuv Tfl vertroBwen in de wysbeid eo gematigdheiil van den leider sir Wiltiao Haroourt kunnen afwachten Da heer Asqoitb besprak ook de Isrsche belastingqoaealia en zeide dat wat de fiaaocieele betrekkiogea tusscben Ëngelaod en Ierland aaogaat de eeuige oplossing een bealoit van het Parlement kan ayn om het zustereiland stlfbeatnur te geven Ër ta daa weder een Home Rule debatc io het voornilzicht Sir Michael flicks Beach hield te Bristol een radevoariog waarin hg zeer voorzichtig de leracba boiastiogq iaestie onbesproken liet Hg wilde zeide hg ds zaak liever in hft Parlement bespreken Voor eeo politieke vergaderiog waa bg te iagewikkeld en ean ge deeltelgks bespreking kon licht aanleiding geven tot misverstaud Hy achtta bat bagrgpelyk dat de laren ta het rapport der eommiasia verandering eischi n het Parlement aal de aaak zonder vooroordre an in het belang van het Vareanigde Eonïakrgk tot en oploasing brengen De Fransohc gezant bg het hof van St James baron de Cooreal beeft zieb nuhg binaanknrl zgo poet zal verlaten eens ni asproken tegenOTer dan Parysehen aorrespondeotder Timai Hg waa ta Londen gekomen om eene loeoadaring tnssahen Ëogel eben en Franseken te boTorderrn maar hg was er teleurgesteld van daan gekomen Wal was hg door de Engelsahe regaaring belaafd eo zelfs harteiyk ontTangsu maar da volken dichter by elkaar te brengen waa hem niet gelakt Eo da gezant klaagde dat de Engelaebe regaaring met hare plannen zoo gaheimzionig waa an ze nooit aan de Fraaaoha regeeriag bekend maakte tarwyi toch rarwaahk kon worden dat de Fraasohe rageering dikwgta zon meawarkan Vooral met de SgTpUaeha qnaeatia liahtta de gezant dit toe D Dail7 Cbronialax die jaist IndeEgyrtisaha qoaestie de politiek van Ècgeland atkentt on d n ai ah van Fraokryk opheffing van de Engattcha bezetting toegegeven wilde v ian Hhrgft no Ona antwoord is dal wg iet met Frankryk praten omdat wg bat rergeei ch moeita bevonden hebben omdat het in de twee gavallon dat wy Frankrgk de rechterhand der Terzoaning hebbeo toegaetoken haarafgawez n kaoft wy rertellen Frankrgk onsa plannen niet Toornit omdat wg goede reden hebban te deakan dat het de keoaiageving alleen zou gebraikan am ona dan weg te Tersparrao Frankryk moga het welagn vaa Xgjpta nisac hÜB even kraabtig wenaoban als wg maar tot nog toe heeft het liever Engeland gedwarsboomd dao Egypte ta helpen Sedert vale jaren weigert het Egyptisoh geld voor Egyptiaeha behoaftea ta laten baateden het baalt Egjpteaaran aangewakkerd bat Ëngalsche bestQur op gemeene manier te besahuldigen h t beeft zelfs de slavenhandelaars van de Rooda Zaa boa vreeaalgk b rgf latoo aiioefeaan liever dan het Eagelsehe bewind een ha te helpen De stemmingeo aan de sohuldkas hebben altgd Engeland Duita hland Ooatsargk en Italië aan ds eene zyde en Frankrgk en Kuilaad aan de andere gebracht c Overigens aijn de Ëngalsebe bladea alle vol lof voor de bekwame eo waardige wgze waarop baron de Ooareelles zgne aaading te Londen uitgevoerd heeft Het kabinet Di Badini dat volgens de Italie € met volkomen QTereenatamming ran geroelens handelt beeft het baalnit geoomeo alle soeialiatissbe clubs en arbeidsraden te oatbioden Hiermede is de Italiaansche minister in hst Toetspoor van sgn beroemden voergaogar Francesco Cri pi tererhtgekomaa doah og overtreft dien in da oiiwerking Crispi sloot alleen de rereenigi igea die zich rerxet haddeo Di Radini ontbindt sa alle I Volgens de Itnlie heeft het kabinet nog geen b sluit genomen btttreffinda de Afrikaaosahe qoarstie Het is een pabliek geheim dat l i Rodini het liefst de geheale Alrikaansebe kolonie sou willen opgeven maar hg stuit daarbg op den tegenstaud van Visconti Venosta die vreest dst dit Italië zoo bansdealas in de oogen au Europa Geeft Di Radini aan de wenaehaa van Via aontiVcDOsta niet toe daa ia spoedig een Mebeunug tosicben da ministers oorermgdetgk Eo hiuaen enkele degeo zal de premier leah mal zyn Afrikaanach program voor dao dag moeten komen Ook de qaaaatiea van legerher vorm ing en wysiging in bet hekeer kunnen aanleiding geven tot verschil van meruing En menigeen besaboowt de kalmte die thaos in ItaliS op politiek gebied beeacbt als den voorbode van een storm Generaal Weyler beeft ia een telegram aan de Rageering geprotesteerd tegen de brschnldigingao der pers wat betreft de knoeiergen in de legaradministratie De generaal veriekart dat da veraefaiilende takken van dienst oitstekand werken Eea vergadering van kooflisdeo te Havana heeft in een telegram aan de ragssring generaal Wejier warm geprezen voor zyu houding en de beicbuldigingen tegen beui in de pers ongegrond genoemd De vergadering was van plan op straat een batoogiog ten gunste van dan generaal te houden maar deze koorde ervan en veriooht den hoeren geen uitvoering ta geven aan hun voornemen Nog wordt gemeld dat Wejler alveer andera economiaebe maatregelen op Oaba beeft genomen Alles wordt in de versterkt steden geconcentreerd laodbouwvruohteo medicyneo levensmiddelen mets mag m er bmten die steden verkocht worden Zoo hoopt de generaal de insargeatan door gebrek tot onderwerping te dwingen 353 Staata loterij 6e KI U8 Trdkling van Dttia Ug 18 Jatiusn No 4489 6O0O No 192 UOOi en 1 688 ieilar 1000 No 10386 en 15 47 ieder 4li0 No 1 7 ea 18667 ieder 800 No iiS 81 4 9 138 ll en 14817 ieder 100 Prgten ffan 70 89 81 4 1 84 8188 10778 1991 1 8 18447 870 8484 866 8888 109 1 13087 U 81 U4B9 401 8 48 381 8336 UntS 13096 HO 18187 484 3 7 400 8400 110i 18801 1 781 11 8 74S 8790 148 8 37 ill7i 1381 1 846 18 4 1378 83 4 776 8768 11176 184 4 878 18648 1433 38 7 786 8771 11188 13618 1 9 7 18710 18 3 4071 917 3978 1119 13707 16160 18783 1743 4078 6164 8996 118 0 18733 16 00 1 4 1907 4U 8 8 8016 113 t 189 9 16 46 K846 2033 4181 636 9881 11411 14178 168 8 19889 8078 4387 6476 9388 11 30 14878 17883 19bl4 2193 4410 6779 9 64 11603 14864 17411 19799 2278 4487 6797 9 88 11849 14448 17 70 19988 8431 4 0 6888 9648 18008 14bll 17848 19997 8749 4 34 6897 0703 180 6 14 68 1S040 80067 8764 4S6S 6994 9934 18307 14661 18086 20090 78 4 78 7318 9977 18 03 14884 182011 8026 8842 46 8 7907 10818 12714 14868 18290 20SS 8004 4814 79 9 102S0 18728 1 187 18846 90368 3037 4876 8060 10349 12819 1 253 19371 10547 8056 078 8078 10812 12884 1 848 19440 0685 firUCHTINOIir WILKI QKTAAR flCHAPa 07 HINDBK AIIIIMni TIBOOUAEin BnaOEMEfSTSR to WETHOUDERS nn aOÜDA Qnita 4rL 8 d r W t ii den 2g Jniii 1875 Sluiihlad No 95 Ooeo t wetoa D t ig argaMJog habhan erleead a D C Jaonn an igoa raebtrarkrjjgaBdai tot ba priebtan aasai ilaabUrij ia bai pa oaal ua da Spoorwagairut ijk Q Ns 224 kadaatrul kakend aaetia A Na 2923 Oond dan 12 Juuri 1897 Bargameaiter an Weiboadara aoornoamd R L MARTENS Da SaoraUria BRODWER WINTEBEANBSGIOENEN VOOR DAMES en HEEEEIT A V u OS Az Klaiwag E 73 73 GOUDA Beurs van Amsterdam 7 JANUARI Vrkn aloikn J ia 9 98 97 V a 101 881 84 s S4 Via 977 104 61 1 o 98 ♦ l a 100 9 V 1 0 50 100 4 lo i 200 189 1 61 9 7 99 1881 997 7 9 108 96 80 888 108 s 7 4v V l 68 68 V 77 r 78 InlV 1017 101 V9 U 183V 11 101 46 101 12 10 7 7 106 8 96 48 8 i 8 188 SO 107 107 101 108 llC e 1 1 8 110 1 l n lll4 iD Gert Nad W S 8 i duo dito duo 8 dito dito di o 3 Uonsia Cd Qindl 1881 88 4 Itaub lasehryviQir 1868 81 OosTlH Oil in papier 1863 dit3 in litver 18 8 PoKTtJQAl Obt net onnpOD S dito tiekrt 3 EuaLANS Obl Bionanl 1894 4 dito Cnrona 1810 4 dito büB the 1880 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito in itoud teen 1888 6 dito dito dito 1884 SpiWI Perp I aebultl 1881 4 Tdkiu Oepr Conr laea 1890 4 Geo leeotnfi aarie D Geo la nilg aeria C Zuiu An Rip r obl 1898 Mexico Obl Buit Sch 1890 ViKMoBii 01 1 4onbap 1881 AwBTiEDAH OhlWatien 1898 3 RoTTHDAV 9l d Icea 1894 3 NlD K AfV Uandelar aand Arendah Tab Mij OarliSoaten DeliHaatiehappij dit i Ara Hvpotheekh paodbr 4 Galt Hü dor Vorataol aand a Or Hypotheeltb pandbr S i t Tederlaadarhe baak aand 1 Ned HandalfflaatBoh dito N W k l o Hrp b pandbr R tl H potbeekb pandbr S 8 71 Ur Hjp lliaekb Hito 8 OoiH NE Oot Hr ng bank aand Rl aL Hyp thMkbaiik pandb 4 AMaaiKA Equ t hjpotb pandb Maxw L O Pr I ab oert 6 Nu UoU IJ 8poor Mij ani H tot Eipl 8l 8pw aanil Nad nd Spoortregai aand Nad Zuid ATr 8pm aand 6 dito diio dito 1891 dito 5 TALia Sooorwl 18 7 89 A KobI 8 Zuid IUI l pwny A H oM 8 PoLRH Warachau f aauen aand 4 Bdbl Gr Hu a Spw Mg obl 4 Baltierho dito aand FaatowB dito aand Iwang Dombr dito aaol Knrak Cb Aaoar p kap obl 4 dito dito obtig 4 Auiiia Cent Pae Sp My o I 6 Ohio fc lortb W pr O r aand d Io dito Win t Pa er obl 7 Oenvarb Rio Gr Spm rart v a lllinr it rentrat obl in goud 4 I ouiar k aBbritl Oert v aand Mexioo N Spw Mjj Ie hy 6 Miri Kaoiaa V 4pct pr i aind N ïork Ontaaiok eat aand dito Peon Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie brp in goud 5 St Paul Minn k Hanil obl 7 Uo Pao Hoofdl n oblig 6 dito dito l inc ol Ie hjp 0 8 CaNida en South rt v aand Vbn O Rallw kNa Ie h do O Amalerd Omnibua My aaml Botterd Tramaeg Mitalfl aand NlD E tad AmHlerdam aand 3 Slftd Ko lerdnm aan 3 BlLO Ütad Anioerpon 18 7 t i Stad Hrottel 1886 8 Hoxo Theit Kegnllr GeaellTh 4 OoaTIH SlaaUl ening 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 3 8paii I Stad Uadrid 8 1 88 Nu Ver Bai Hip 8p bl eert BnrgerlUks Btand OEBOBEN 9 Jan Maria Cornalia oudati A C Steaowiakel en H J rao Vn iran 11 Oeartroida Adrian oodera F X Dandt tn A M on de Paioordt 9 Cutbanu Jobaooa onderi J ran Laaawan an P J Niamraabnüaeo OVERLEDEN 8 Jan B C Varwaji 55 j 11 B tan iVald 71 j 10 A M Krbarva d 8 w J Jnoffanaal Sm P W Biiot 2 w J fan Rg irgb 84 9 J tl Tan Blokland 12 j ZrrenhalMn OEBOHEX Agatha nderi A a Rga ea T Baïtanhni LodaKJjk Jobannaa ondefi A A a Peltlacboar en C J Dal üaare OBBOREN TbaMloraa WilbaloinB and ra H Staaokamar an W Kompier Grietje Cornalia oodera K aan deo Hearal ea M raa dar Ba 6arri ja Adrian oadan J ru Doarea en J a d Vliat OVERLEDEN C de Ronde 68 j ONIiERTROUWD A B Fasjj B Kompeer Advertentiön Oproeping van Belanghebbenden üe GEDEPUTEERDE STATEN der prorUcie ZUID BOLLASD roepen bg deia op de onbakende beUngbebbenden in lakededoor J FMNBUA c ea HABBB JAS SBV e t allen t Ifoordn gemetnt Ninatkoop ingediende adreaien bon lende rertoek om aan bet bealnit ran Stemgerrchtigde Ingeluidao Tan den polder Nituvkoop en Noordtn dd 12 NOVEMBER 1896 tot oproiming Tan de Slnii te Sliiitndam goedkearing te ontbonden of bat uit kracbte ran art 9 ran bet Algemeen Polderreglement te Tamietigen om aoo xg dit noodig achten hunne niemoriiin en beargaatokkan aan genoemd Collega in te lenden rMr den 31 JANUARI aanataanda Tot dien dag liggen de atokken iedaran werkdag ran dee voormiddaga 10 tot daa namiddag 4 nar ter iniage aan hetgabonw ftn bat Prorinciaal Beatonr Korte Voorhout albiar ê Omvtn utfe den 5 Jannari 1897 De Qedepnteerde Staten voernoemd FOCK Vom iÜUr F TA VENRAAT OriJuT Liefdadigheids Vitvoering te geren door de Korporaals Gyiniiastitk en éermvereeDigiiig cEKELSIOI te 00 UPA De netto opbrengat deier UitToaring aal worden afgedragen Toor de eene helft aan bat Bestuur roor aKinderroedingi alhier en bet orerige strekken tot stgring der kaa na gapentionaarde OnderOffioierea en minderao Toor de Wet T n 1877 Het PROOHAMUA aal beataan nit Oymneutiek en aelurmen CHneeêehe Dans Bene Apotheo e eu de narolgande tooaatl tukjei Serue ArtUtigue Stotteraar tn soorten HET BESTUUR Printenips HOUVBAUTÉS WU venoekon d D mM dl oni nin treen modfr albam voor hti Wlntr io n noch niet onUMif iB bebbm dit wllion Mnvn n un JULESJlLUZOTAP rark lleUetve wordt dao omguad gr tla fcanoo toofrezondtQ BoHtellintien van af 26 IHaoi vrU vta attt knHtri auti hiiit mot 5 T rtioo nnn Haxpéditlikinlisr li Rmitfut 1 1 Een ware Schat voor dn oogelnkkisfl ilftcbtoffers der Z lf bevUkktnf Onanie en gehr nu nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau t ELFBEVVAKIi ti Hollandaebe aitgara met 27 afb Prga i lalden Ieder die aan de Teraohrikkelgke gerolgen ran deaa ondeugd Igdi moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duitend van een lekeren dood T e Terkrggeu bg hetVer lagaMagaain te Leipsig Nemnarkt 34 franco tegen inzanding Tan het bedru ook io poatiagols en in eiken boekbudel in floluud