Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1897

Een E C BOEGJSRDOCBTEB ug lich gaarne geplaattt tot assistentie In de liulshoadlDg of iets dergelok Br fr letUn G P bg den BMkb BERNARD J ZANDVLIET Bakkerbrog UtreclU 35ste Jaargang No 1170 Donderdag 14 Januari J891e wmm COURANT lïieuwfh en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatrt vaa 1 5 legei i k 50 Centen iedere regd meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave denet CSoorant geschiedt dagel ke met uitzondering van Zon en Peestdanfen De prgs per drie maanden ia 1 26 franco per poet ƒ 1 70 Aisonderl ke Nommen yUP GENTEN ïo OOUÜA bg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FRANSCHE STOOMVERVEEU Chemisch WasscheriJ ViS H OLH F IIRIMEIl 19 KrwlHkade Rotterdam Qebrevekeord duor Z M den Koning der Belge Hoofddepöt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az dpeeialiteit voor het stoomen en verven van alle Üeerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen öpeoiale inrichting voor het stoomen van plnche mantels veeren bont ena Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of aevertd worden onsohadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt degens uitbreiding der fabrieken zgn d prgam 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar a 8 dagen te verven goederen in een week Er biedt zich aad EEM BEKWAAM KAASKNECHT 32 j oud 20 j dit vak uitgeoef bebb Is ook gen als MEE8TERKNBCHT op te treden daar hg ged 7 j ala zoodanig werkr was waardoor hg volk bek is m h bezoeken d markten alsm m EDAMen GOUDA KAAS Goede getoigachr voorh Br fr onder No 2422 Bnrean v d BI Trekking VrUdag e k LOTEN Stad BEUSSEL België met Hoofdpryjen tan iim t m 1 500 beneren een groot a nt l priJMD n 0 f 7S erne De oadergeteekande bericht dit bg de firma Brinkman Zn TIENDEWEG D 60 t Gouda verkrijgbaar z n n op welke AandeeteQ men op Vrtjdaff k de meer dan buitengewoon groote kans heeft de volle boretistaande prezen te trekken dte tergtond door mij worden uitbetaald Koninklijke Uaehinale labrie DE HONIG BLOEM € van II M van Scliaik Co gevestigd te Gravenhage HepplerHraal 0 en S9 nabg de Kegenteasolaan De o cieete uüitag der trekking wordt terêtond na de trekking franco n gratie toegetondtn Naar buiten franco ptr keeren le poH tegen toemettding van po lwliiae of poêttegel D E COSMAN AmaTiiRDAU in Effecten van A M den KONING vau BELQIE Indien gij hoett 11 xebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Huperior DruivenBorst Uonig Eitract 3VE ELI A lNrTIï B FLACONS van 40 Ct 70 CU en 1 1 verkrggbaar hg P H A WOLFP Drogist Markt aouda E H viS MILD Veerstal B 120 te Gouda A BOÜMAN Moordreekt J C RATELAND Boehop B V WIJK Oudtwatrr M KOLKMAN Waddinmeen Lijders aan Dauw of Haarworm Wat mwi riit iog u Jicht w Rhatimtóek Lanaenpyoen kortom AnkerPalnExpeller drooge Tochtige Schubbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande loo ondragelyk lastig tjeuken der huidt alsook elke andere hnidziekte wordt onder aarborg genezen zelfs bQ hen die door niemand genezen konden worden door Dr Hebra u Flechtentodt tentodt Onaehademk Gebruik Vitleendigt Prga zes gulden Ned Gt tegen Toornitbetaling ook postzegels waarop toezending Tolgt Try van port en inkomende rechten Verkrygbaar by de Ut Marien Drogerie Vanxlg Daitaehland Uk Bw VINKELjjO taant wanden tegel Sp t Ankerfalnlxpeller TerkeVdkeM yit moet du ete ls to ieder kuliigeito d oïd i AnkBr PilD Expeller koidn Z 9PEUXXMi Prij 60 oent 76 oonl en f Via de flosih orimnden In dt meeste Apotheken au b A ioliter t Co t Rotterdam KOMNKIJJKl Sl IMVi RVKRU ii ii iiis III v ssriiiHiJ Agentuur bg de Firmft H Wed B08M4N te Gouda BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLM S Quina Laroche N Staalhoudende ulna Laroche is de meest krachtige en vemterkende KISAWIJN Aanbevolen door tal van binnen ën bait nlandsche Geneesheeren Verkrygbaar in fleasohen i 1 90 en ƒ 1 00 GIGAREnEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Ëtni 80 en SO Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoett en Verkoudheid oplossend en terzathtend Prgi per flesohje 20 Cent tl Het liejte onschadtlykm in makkflykstc poctsmtddel voor Hterea ca voorsl demea en KinderKboenwerk Is de Appntuur no C H liailer A Ce C Kï Bert Beiltk Str 14 Mtn 1 naam n fetirleksmerk K SHLUK Hout Hofleveranciers Ztiit Slill op naui Dep6t te ffouiio bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar wwwiu a nr d4 i lr SvMumMiMa Oouds Druk ven A BRINKMAN t ZOOS I Draai Orgel Duidelijk ieder s uk spelende LYMPIA met 2 verwisselbare noten slefhts 1 1 5 franco tegen vooruitbetaling per Rembours ƒ 1 2Ö per stak Hieronder vermelden wg eeoige der voorhanden zgnde Muziekbladen Bg bet Soupers Wordt niet boosc Siene laat mg los Tar Ra Ra Bom 0 Margaretha 0 schoone Natuur De arme Jonathan De arme Studente Don Caesarc Boccacio Zigeuner baron De laatste roos Norma Cavalleria Ruaticana verder vele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc voorhanden SB Losse Noten slechts 70 Ct per stuk G SCHUBEKT Go Amsterdam l Voorburgwal 258 Het groote aantal zenuwkwalen rui mmThoofdplJn ftf tot te TOftimfnuid kentMlceneu vtn pop xift barMnbeToarU to M ftitrta nog it dW aIU mldftelcn door aemedieobe watauietaapUDtAwatia Rent au d ii kImw tijd komt 00 eer toe dAt t J door tiet gebruik mAkeavan de eenvondisiten wef naaelfjk Uoft df imld eene pbriMoflBofat ontdekking gedaan beeft die na hondnrde proefneauiifta thani om dft f ebeele wereld verbreid lt i terwUl zij In wetenaoliAppeliJke kringen de tUK iM b ljantalUac ö wetenioliAppeliJke kringen weKt tevene eeae weldaad Wijkt te tjii voor de aan lenuwkwalen lUdende z n eBwiJze aitieToaden door den gewezeh Uin iar taq Qeeondhett Dr MBaa Wel w a te Vilxbofea en beniSt op de Bderrlnding opgedaan In enn EO Jarige praktijk l r uaahlsu ¥ 11 lift h n eaHBMiI per das wor i n ditartoe cMchthtc atofllBa tmmwMm hnlü nmiddellllli mm het awrextel niedfi le ld Met date geneenrijn wHm mAaUJk efliltt rrode i enlUten TerkreRen en l manklc iouva opgang dat Tan mb te r tm MttriadH rchreven woAJe QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE harl voDrkonIng en gentiing binnen korte tijd reed de Sle oruk vuiohenen li Uit bonkte bsTat niet Umb tmt Ut gTMtopnhllek Teretunbaro TorUarlacen ontrent het weEsn der nlenwere thnmplo b da daarmele fitê la wanbeptge fanUen Terkruea nitwerking maar ook vindt men daarin vtteoaolupMliJkererhandelivan nlt de aadlaalia bTadCB die aan deie gAneeiwijEe gewUd aljn aoonMtto afroturlflvaa tal ran gatnlgtokriftan Ttn hooa ptaatai geneeeknadlgen onder welke f Üinllrt ned dr pereiier aan da Mlrnitet te P rl nreReeMRont 11 9U nv9Ur mad ir praktluarwM leaaeahMr aaa helkrankilneliee mmM de Ohenataa tanlUlereth Dr Cotm Ie Itettin areaaeiana ned dr trread art te fahllneen Dr Foraaftar laeaaaheer dlreatatir van hat luirRail te AitD Sehehnratb Or Ieli ria kaateel 9t l nrilB lad Emi DareeagaM ir leaaailiear dlreetaur ar gklveno ttiaraeBittlaehe lariehttei vaar teeiw iljiliiri ta Parile rae It Hanerd U4 Conael van Atilaabaeh nad dr ta Oarrk Dr lartaafe irraed arte 1 ZlrkaNi oSar atakiartt Jeohf Md dr e Waeeee Dr 0 lengavel ta La Farrlira EHpa ild vaa ie Cenell Caatral rkyildaa et e anti in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier wgiaefal meer nfuilNdar amivpdaan la af mm sasCtiBWUHda rniiwaehtlBbaU lUden waarvan de kentoakeneo iiJn ohronleetia heotdeljii mtpalaa tehel faoordplfn blaednndrani ireeta arlkkelbcarhtlil gejaaofhelii ilapelooiheld II e ka ma Mik e aeniat aa oekahaBBlijka toeetaad reraer alle aleken die dnot liproeiti p ro en werden en nog lijden aaa da geroigen daartaa aao varlaamlegan Dnvarmogfle tol iprrken iwere tongval neaieHJk allfckaa tl rkeM der BBwrleiitaR mal vaertdurwide Bl n plaatsilijlia iwekla venwakklne vae geheHaen au b ag Ue raeda ondnrgraeaaknndlgabebandellag grweeat xijn manr door Je bfk do middelen als onthondlnfien n kmidwatarknar wrijven elactriacBren Honmlooi of re ibadfD genngeneElsff cilenlffta banner kwaal gnveadaa babben en ten atotte ilj die vfv N Rcvoelen vo r l ar crtei an daartoe rcd n hebban wMaBBTorscblJnaelen ala ilah aantioudend angitig voelen veqdoevlai la ket hoafl beenpijn met iiri ll li d ntkarlngan aa donkar orden vaar de oegen drukkende plja ander bet aarkoefd loitlnf In da edrai kal vaalen van krlekeHng In e hpt laD n Vkn handen en voaten aan al daaa drie rategoriHD vaa aaMMwlUdara ala ook mn jongs m eUjBi lijdende aan blaahiaoht ea kraektelaoeheld gok aan geaonde ttUT eae iange peraonon A e vat net hit hoafu erken en geeatelljka reaetla wUlen voorkomen word dringend aangeraden tu U hM hoveii vernielde werkje aan te Bohaffta hatwelk op aaDTraaa koateleaa en franoo v rzon J n wni tt oor g AaBatardam door H CI Ki N dl Co Hdllgewec dS Rattaritnm F K tnn ANTEN KOI FF Apotheker Korte Hoofataac Laebt J OBR1 A POUrON üiKl etcht hij de Gaardbrag V uJG Op da Tgiennla ii m dli luale tnutooHritBuiuK ie de r WcleeiaiaBa icba Oa a aaa aii d or JorU pat de Zllvcireu Medaille bekrooad Gebr Stollwerck s Chocolade en Cacao DoBImaHfee oor ilo nicnisfe Liiti indingnn ip maihinaal f obiod verbeterdtMrlCKtie en uiteluitend gnb jik van hjne en fijnste grondstoireu g iranfl er i Icn verbruiker van Ötollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeveienswsardig fjbiiknat oauwueusis beantwoordende aon don inhoud der resp Etiketten De hnia biiwaldo i 27 Brorets als HofleverBiicfer 44 Eere Olploma B gouden enz Medall les een bewijs lan uitmuntoml fijn Noua voua déeemona nne HadalllA l op première cia Me en oonsidératloQ ae Totr excellente fabrication de Ohooolat bonbons vai iea etc eto StcHwtrck t fabrikaat ia verkrggbaar bij H H Cuiiflseurs Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jfulins Katteimlodt Imaterdam Kalverstraat 103 SWI Kttll Iriinirtlt lier f r wMW Ertoto a m n l ilmt H mnllfii juftg n hët Mats tu seAmtenen u fr lii ii Sttrt tt tjmuHo n iegebto Umb kiufi rfa isr linkere utelf fl arfen H tittiU n mw ren at mrKl tuier m cttsn £ iSMAsAtf wji tfsnwT uniêiirtttMt l lti tteüaftttthen l mageliuigt tti S I reM m nnH i eK M w m mM tiie Warièünp mt Patent H Stollen BINNENLAND GOODl 13 Jaooari 1897 VEaGADERINGTAMDtN GEMEENTERAAD VigcUg den 15 Jaunari 1897 s üAmiadags li our A Q l ord i De bvDOffiaiDR Tfltt2 onder tjsf rlflB2oDd r wg trMff0n UD de U koaUlooia acbottl Rat toonWl tnt wöiigiog der Kcmventa btgrooting dieniit 1896 Hek Tooritel on den Rttd todoan Turteftanweordigen bg d bebattdflioK tun bek hooger beroep io ikke rpc1ftm s U tn aRnnUiieB id d plutieiyke direcU belaating naar liet iokomr n Bet Tooratel tot TertiitawioK vergroutin vtD eeu gedeelte vad het ge bHicaoiiat De outwarp iDatroctie t o deo ioepecUur der boQVpoHtie Ia de guUreoftroDd gehooHttD vergadenos no de liberate Kiestareeiiigiug kBorgerplieht Verdeo met ftlgrmieDe temmen tot heatoDr lal i i k j de bh J M Nootbovea tan U iur 0 Priner F Herinaa Fi eu J Breobaart Ld Kaar wy reraemea sal door toedoen van dea kKQDilkriDft dea 21eteu deser aavd ooae btad wederom met eea beaoek worden Ttreerd door brk aoo gaoittg bekeade Daaieakoor nit Jtreobt onder leidiog ao mej Catb lêM R nnea Zg die verleden jaar vaa den leboonea sang van dit koor heUbeu genoten tonen aiab taker verheagea dat ons andermaii alk een acldaaam kaostgenotke waobieo aUak Ö 9 K d iogelieht dan tal ook da beer van Vtaderaftkeu uü Anuterdam de aooteer garoemde bariton xiab op dik oietrk doea kooreii De NgAeegeobe broodfabriek heeft lindn waig dagea dan prga van bat roggebrood mat 21 troi verlegd £ aa dfr groote hroodfabriekao Ie Aniatf rdan bMlfc haar broodpigien met 1 e varlaagd Te MonkfoorI alwaar de tiaehiwaeht oog ateedi etenala in vroeB re eeawea nek wo ktap gewapeod bet oaabirlgk nor aankoodigt lal eeo aontrole oorverk worden ingevoerd dak de naehkwaabi bg elke ronde io d op veri hillaade ponton aan te brengen poeken drskt Eet Qeheim tan don Uarcos De regen had da wegen lOO siyksrig gsmaakt dst da Muuoan niet dan met de uiterste moeite konden voortkomen terwijl zy haast by iederea itap struikelden en telkens in diepe gaten zakten waardoor ztj gevaar Uepea de pootaa te breken boomea dte door deo storm overgevallea waren on rotablokkeii dte hier en daar verspreid lagen versperden den weg ea aoodzaskieD de reizigers tallooze omwegen ta maken waardoor zjj veel tijd verloren Eiodelyk hareiklaD zg het strand en ofschoon de zee nog hol stond en de witte koppen der golven tot aan de pooten der paarden kwamea werd de reis oehter minder vemoaiand voor beo en koodan tg veoral mat maerdereD spoed voortkomen de pavden reden in galop over het natte maar reads vaata strand zonder eeu der hiBdarpaitn te ontmeeton dia hen tot hiertoe in hoa loop haddan vertraagd Konaau tal don Mareos tarwiji h j een nitTonokandaa blik in de rondte sloeg ik denk dat wg an wel eens een woordje met etkaader kunnen wlsaataa zondar gevaar ta loopsa om oaien nek te braken bovecdien begiot de storm te bedaren en zullen g at spoedig mooi waar krijgen Wat zeg jo nu wal van het toefatie dat ik ja laat dei n f ÏDdoidaad ik vind kat aiat oosardig In den af loop D nacht is op het tründ te Seneveuiogan gevonden het tgk van een man persoon naar gi i iag 40 jaar oad lengte 1 63 M voorhoofd hoog baar donker weokbrauwru idem oogen grga neni dit moad gttvt non s Hppan idem tanden gaaf kin rond doukerfn kDavel aangflzobt teer vol klaar rood postuur swaar an bg7 nad p grookn onderkin gt klt etl met rating winterjas met fiaweelen kmaK awaaiie jks ea vaat donker get trespia bovenbroek Wt nnderuoed gemerkt A K breif U mft tnart g lpa balsetrik Op dit Igk is bevonden een entaloppe mat ailres Aan de Ko teloo f 8 gsiDncbtiiig oadf Maonanhnis ÜoogfltraHt Rotterdam met pn t stempfl Rotterdam 6 Janoari 1897 wurop nog iets met potlood is geno perd Ënn Intgni t la étai ier oterbemdenk ioopJM waaibg é ED vtTDio dalgk van goud Ue cnmmis Arts an po itie te Schereoingen vartockt ten spo dlgHte inlichtiugtfn omtrent dit Igk In Buht voor Alen komt aan nahrüvei voor van Tj erd Stit natra d u Hailiutfsch n aoaialist die lich Hiia te Pateraoo in Noord Amerika beviodt Het haodalt over de hmhI van de in Friesland wegaoadiaUtat mekinbra k tot gevaog niistraf veroordselda getiroHdurr Hoogerbnis die volgaaa ham oniabnVlig tgn Hy deelt me 1a dak efoa verklaring op ditvaak bptrekkiDg bebbenda io handen dTJn tttif ia Dit date verklaring alipk bg aakate punten aan Hg zegt lo Ik geef in die verklaring aan basahrg viag van hek bewuste laotaarn a De jniiti ksn waken dak ik hek nooit g na da inbraak 2o Ik koDstateer de bHrkomnk van t lan taarntje nl nit Naarden 3 Ik weei onderaebeidea persoaeo aan die bet lantaarnkja aieb tallen horinneren in mga beiit io Ik wgn den perioon aan wiaa ik hek ter band stalde n dia dik later erkende in kegeniroordighfid van ren derda Ik beloofde da justitie dak ik miitt best ton doen ifig meer te herinoereB en beholptaam ke tgo ia bak tot klaarheid brangeo deier taak Ik herinner asg thans h k lantaarntja aai ao itikareo Teade Plekkar ta hebben gelennd dia bei ook aal herkennen Verder sprakeo le mei mün toonkje die khani bier is vsrklaart Haia my hak ding ta koon o nitteekaoao N g maar ik ton thana in Leeuwarden zgnde kannen oitviaden via het ding reparetrda waar het door mg met ren loakeu riog wnanu men h t liehtje ptaakate w rd afgegeven No de juBtitie niets aan de taak doet verklaart hjj nsar Holl nd t witleo overkomen en tü ifl verklarina ait de jn kitie te noM n Niet waarP Ooh bot leven van san sluikeris niet soo onple zierig ls men denkt Dst weet ik l ij ondervinding Hoe weet je dat bij ondervindingP Heb jeje dan wel meer met den sluikhandel afgegDveo don Albino P Waarom ton ik niet openhartin teneo je v vü Ja vsrsefaeidene maleo heb ik geholpen aan het berraohtea vau sehepen zoudar bet toezicht der tolbeaDibton Ben ik geen kusthevoner aren als jjj F Dst is waar ook daar bad ik niet aan gedacht een kustbewonfir is ook een sluiker gaf don Marcoi op eea luehiïgen toon ten antwoord Nu dat ii deste beter Ik vreesde dst ik met een nieuweling ia het vak te doeu zou befab o Kn kan ik geruit zijo Ala die alleodige Hemigio Valdez de tolmeeiter lust kaeft om standjes met ons te zoeken welnu ouerpo de Crispo 1 dau zullen wij hemafwacbtflo zouder nog te rekenen dat mijne kameradoo ingeBomea sutlea zqu met den nieuweling dten ik bun meebrenE Goed gesproken z i dejongelingop denzeltden toon ik zal traobten mg de lofrede waardig te makfa die je op mij zult houden msar zuüsn je kameraden niet verwonderd n als zü i vreemdfling zieo aankomen F Zy I en waarom dat Als je door mg wordt voorgesteld tal je integendeel met open armen ontvangen worden bovendien houd ik mij overtuigd dat ta je als ze je ziit allemaal zult kannen het zyn mesrendeels parelviisehers of oargadorea il la de zaak die ons wacht nog at vsn belang P Dat zou ik deuken Het is er om te doen aan boord van sen Fraoiehe brik die te loerer raa latko drukken als de koeken vaa de heen au terOgreis byeaDgebracbk trordan De katholieken van Nederland gn vardei td in twee gelgkao betfteo De eena helft kreft mea aan ten Zuiden de aadere helft tt o Noorden den Moerdgk Die tan Zuiden vaarditreo teventien geloof Bootan oaur de Tweede Kamwr af die in hI de Hodarn protjnciëu te samen teuden op net oogenhlih er acht heen Toch net nit dit uift wen legt de Maashode Itti de Rnomsobeo be Nnordfn den Moardijti aak evenveel ja som nog meer iurtoetl kno i O mtoelenen op den uang dar publieke ta IfeU dao li b Z ld n daiirvan Leat tbedoal e hobhen grooteo io loed io d Kamer manr de Hndere kanoen meer bjj d S ernhnn werken Zoo herinnert het Mad aan 1894 koen o da onthiudioa de katbolïi lten e Noorden deo Mnerdyk schier overal hun ttt m nithraohteo op tegaontanderi van d kieawat Tak Man tiet derhalve ver o1gt dan da Uaa hode dat de artia d r Kaïholiekeo bij de itemliui in da onderacheidpne dralen dee laadM alom tan gronta betnekeBU ia tg bek nok dat dt reBu tatea daarvan veelal op ver ehillende wgte zi btbaar worden Die aatia tal vunrtaAD nog in sterke mate buDOen worden varhooitd au de Ketl olieke RaiDWOlah omtrent da ournaam t pankeo van Bfwaf laog kt aoatemmighaid ia garaakt eo duarvan door bel laitslelteo van een program heeft doen bigkeu Immari m t bet oog hierop wordt da vraag mak wie de Katholieken in diHrieteu waAr lij de minderheid vormen h tig bg eorskH slamming hetzg bg herstemming tullen medegaan meer dao ooit van overgroot helattge Wanueer bet ona toch gnlukt om behalve ef n 100 kalrgk mogalgka eigeu partij ia ie Kamer ta breogso dnor enten invloed niet KathuHekeü ka doen kiei e evou Bna in soo groot mogelgken gftala die in ntaatkuiidig o tin althans geds telgk met o i medeiraao dan b sla8t er vtfl kun di t me id re pnoten au k i Katholiek prograoi reeds In da naaete toe komst in praktijk tullen wunlen gebracht Vho het grootaia halang nnit bat nos derhalve voor dat er ook ouder d KetboiiHkr kieeera gentreefd tal worden naar endracbtig dt xeo rio dat zÜ to a 1 d nlgk tot e usïeni mighaid geraken o ar da raair velke tkt k do jr h B gevolgd ta worden io listriei n waa tü in de miudarh id tgn H t iv wellicht pp bat oogenb ik nng nift d gflehikte tgd om re d oit te maken nan W tl n p rtii wi til i e M r f f q om de eilanilen kruist t eii lading plaia pina 3 voor rvkeuing van md ryk RngelKb handetshu s la SaaBlas in tu Bob pen m a ettft ons twintig pera bt vsn de volle wasrüa je zist dus dst het een aardig buitenkansje is Dal dunkt ny ook des t meer daar r geen gevaar bij is Wacht eens even miisohisn tullen wy het wel met de tolbeambten aan den stok krygea Dan moeten wij maar vethteo daar lit nista aaderi op Vire Dios Je beat een ferme kerel ea ikbeo big dat het toeval my je beter hkeft leerenkannen Dit werd met tulk een waarsehtige gaeatdrifi en Ziilk een welgeniesude bsrt ilijkbeid getand dat don AlbtQo die onwillekeurig den magDatisoben invloed Ksvoold welken dese tonderlinge man op allen die hem omgaven oefende zijn kwade vermordan meer en moor tag verdwynep om pluu te maken voor het volkomeuite vertrouwen Zg bleven op deze wyte nog aenigea tij I op de vriaodicbappelpste wijze voortpntieo VVte ben bad kunnen beluisteren zou uil de rertrouweiijkhnid die er in bunne woorden doorstraalden opgemaakt bah ben dat sjj sedert jaren met elkander omgagaan hadden Xa rerloop vso oautreeks een uur sloegen zg rwchu af en reden lanii eon smal pad dat io de rotsen nitgebouweD was en zich mat aene onmeikhere helling en langa tatloozo omwegen verhief tot aan den top dsr rots dis op dete plaats over het strand heen helt Oen Xaroos rartraagdi dea stap vaa lijn pau ten ttean toHen verteeaeo Uwr dak een loo tïioot aiogelgka esobeid van haodalea daaromtrent over de getaeele linie noadaakelQ is prinut te teer ia i et oog dan dst inlka aa dar ton behoeven te worden uikeeageaat Volgens hak DagbL kan eeratdoagl io benoeming worden tegemoetgatlen an hek lid an Qed Staten mr W baron RS ll kok roinoiia ariA der Koniotiin in de proviaaie Noord Holland kar vervanging vaa deo kok vicciireNideot van tten Ratd vaa Stake be Doantduo jhr air J W M 8oborer In hek afgoloopen jaar tgn l aga kat grrae tation Rntendaa naar bat buitealand vertondt n U760 vagnna va meb een aangagevtfn waarde van roiia 12 miilioea galden Near men weet bebbeo eeoige bt laageiaU landen eeo lüak opgemaakt van maatregeleo in da na ate toekomst ka nam n tn het htlaog vaa deo landbouir Dte ij k wenaabaa tg niek bwsehoMwd Ui lien als een b paald vrfkit aiotra program niek als een oredn waar aau lioh da eandidalan vonr bat lidmaatiiOhap dor Tweede Kamer o ivoorwaardelgk to idao bobben te ouderwerpau naar meer la eoa littddraad voor beo die ook land boa wbolaogea tut een paai van eeqiga baapraking weaaebea t maken De g t bevat naar khani blükt do val gende pankeo 0 ioakulliog van eoa niniitarie vaa laadb iav handel en ngvwhaid h Wett Igke h g ling van hel gaven vaa geidelgkan atean voor taodboaw aaogelegea heden c Waktelgke rag4 liog van da laadboow vertegenwoordiging d Verbatariug en oUbraiding van do var kaar wage o e Haraianiag vaa het tar of vaa iavaerreehi n ea acetjo en f Wgtiglng der bokarwat g HariteDing vaa bak feetrleangkandigstaaiatoatichl b Niaawa wet op de vis aherg ter bevordering dar bionealaadseha v whtealt giiging derijitebtwek i ü vorderiag vaa daiabeplaaking ao slaalo hnaabeDitanr k Berordaring van bet aaoleggao an boWoeiingaD Varb keriag der kleine rioareo Wftifigke regeling van het waterrrehk in verband t bt vliwiing en alwaleriag 1 Inta oatiooate aforhaffintf van de pre f i r t hH rhBrmiotf der l farindastHo evu wuiQiK eu a ide terwgl bij zioh naar zga medgdtrt vuorofFrbooK op eno fluietereadao toun all vrevsde by batuisterd ie zuUen wurd n i i zullen wy onie bonditsnooteo spoedig ont moeten Laat mg je een Roedea raad even Ua js ging antwoordde de jongeÜDg Nu ik y zoo eenaklspa ta midden van aen kriug van meosoben die my geheel réead znn ui verplaaUt tien wil ik heel graag wdUd hoe ik mg moethouden t Is juist hierover dat ik je eeo paarwoorden IS Betgea heb Wg sullra weldra io da twintig oaballeroa o tmoaten naar onder hen is er Mo nut wieo ik je erzoek je vaUtrrki aiet In te laten latar zal ik ie er de reden wel eens van leggen Msar hoe za ik diea man herkennen f lleol gemakkelgk kg is too veel als nQft Imtensat t ii de oprohtrr over de oariradores soodra by mg tiet ut hy ongeiwyfetd naar m toekomen t Is iemsnd van bgns vijftig jaren bg il laag van geaialu iyno trekken zyn ruw eo hoekig en hy liet scheel ofocboon by eso blanke Is heeft bg den grlsatsiiat van eea ladiaaa bjj maakt veel werk van sgn toilet aa is alt d met eea ow nlgte juweoleo beladen Na de besehrgving die je mU vat diea man gegeven keht aal het my niet moeleiyk vallen hem op het eerste geeioht ta onderksBuen Ken Spaansefce vlosk Letterlijk t a b fjtn Christus Pakktdraaan I Btaaftllver