Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1897

ding een vrgoTarbedigwerk daaiketO V dit retda gedaan bad Sn aa varaoek ik a wal exeoii Wel Edelachtbare heeran ginit hg ver der ea bet wu lei feit van 1885 Voliide eta trefiende explieitie van de rniie met dea doodgraver in 1885 waarbg deae aan bel graf van een kind van den barbier aoa hebeen gelegd Ik witt niet of er ten kat of aen kind in ligt t No aproig dt redenaar in eent op bak jaar 1896 Op dan 26 n October laide hg waa ik aan t mUt karren dat gaea veilige gear aie ifgaf loodit ik daar iele vooi innam aie Bg die gel enheid bad hg eonfliak gekregea met den doodgraver en hem gevraagd tf ar een kat of een kind in bet graf lag En bet antwoord van dnen waa van dien aird geweeat dat de WelEdel Achtbaren bem ook naar de keel londen ign gevlogen Hier iweeg apreker even om de oitwerking igner woorden waar ke nemen Bek reaalkaat waa voor hem eabktr aiak liebkbur want alle betren laten met de handen atgf tegen den mond gedrnkt Nn kwam het mooiite nog Opaena ging de rede van den barbier in diefatmate over en declameerde bg eea verbeven Kelegeobeidadicht dak eea allergekik aontraat oplavarda met meetkarrea en dito genren doode kakten en doodgravera Aan bet alot van deie poëtische ooiboeiemiug waarin de reebtvaardigbeid van de Edelarbtbaran word beiongao bo rde men op de tribnne een anik Omkgkf nde aagan wg eenige rgen roodof geiwotlen cbuddende hoofden op bel pnnk atianda de boilaagewone apanning ait te proeeten maar in bodwapg gebonden door de gebrnikaigka formnle der rgkavaldwaabtera Ala ja lacht ga je dV oil boor Ic Bg veratak kwam hierna in behandeling dr laak tegen J C B 16 jaar mandenmaker te Sthoenkovtn Dcie kniap die in weerwil van ign 16 jaren reeds vrower wegene diefatal werd veroordeeld had den 3ea November nit da winkellade van dan koopman Dirk De Brnya aan de Haven te Schoonhoven twee kwartjes weggenomen welk fait dotr eenige getuigen waa gaiita Siaen 2 maanden gevangeniaatraf Uittpraak over U dagen dexe belaatinst aal wnrdab aaagevaaben op Maandag den 18 Jannan 1897 GOUDA 13 Jaunari 1897 De Uurgemeeater voornoemd B L MARTENS VOOB DAMES en EEEHEIT A V n os Ai Kleiweg G 73 73a aOUDA Beurs van msterdan i 7 JANUARI If BoauuD Cert i W S I dito dito dito 8 dito dito dito SlloKasa Qt Gcadl U81 88 4 RceuilD Obl Binnenl 18 4 t dito Geoona 18 t dito bi Kiilks 188t 4 dito bu Hopa 1841 90 4 dito in noud Iaën 188S 6 dito duo dito 1884 6 awin Ferp I scbalJ 1881 4 Tcanu OeprOinv aan 1890 4 Gee Iseniafi saiie D Oeo la niag serie C ZuiDAra Btp V ohl 1 89S t Htiuo Oil Bail S b 1890 S VutiDeu Oil aonliap 1881 AvetntnAii Uhlinstien 189 3 RonaaDAM 8t d lean 1894 S Nan N Afr Hsinla sv sand Arendsii Tab Hij Cn til alea Dali Usai ehappij ilita Arn Hvpoibeekb psndbr 4 Ooit My dor Torsteat aiind s Or H polheel b psndlir S Naderlanrisrbe bank aand Kad Hanlalmattsoh dito N W k P o Hjp h pandhr 6 Ilitt H potheekb paniibr 8 l tr H p ithaakb ililo S t Ooeva xn t Q t H nf nk anad Rial Myp th ikbank i audb 47 Auaauu Equ t bjpoth p ndb 6 Maiw L I Pr L en eert 6 Nu Holl Ij poor M aaa t M j totBtpl I 8t Spw aaail Na I Ind Bpoorwagu aand Nad Znid Ah Spoi aand dito dito dito 1 91 dito l ta14 Booorwl 1887 89 A EobI I Zmd IUl pwniq A H jl I PoLKH araohau V aauen aand 4 l al nr Ku s apir Mijobl 4 Haltisifao dito aaedFastowa dito aand 6 laranff Dombr ilito aan I 6 Knrsk Ck Asoa tp ksp obl 4 dito dito oblig 4 AuaiK Cent P e Rp MIj ool 6 Cbio fc ortb W pr C v aand dito dito Win Ht fater obl 7 Denver h Rio Gr 3pm i art v a Illionis Tantral obl in i oud 4 LoaÏBv lt ssbvdl 0 rt r aaod Meiioo N Spw M la hyp fl M s Kansas r 4pet pr f a od N York Ontasiok Aast aand dito Pano Ohio obli 8 Oraf on Calif Is hyp in goud ft 8t Paul Minn k Uanit oM 7 Ua Pao BooFdlga oblig 8 dito dito l ino Dl Ie h p 0 I CaH4 a f ao Soath Cert aand Van C Rall kNa lab dc O Amsterd Omnibus Mij sand Rjttard Tram eg M atn aand NlD Stad Am uirdam asnd 8 Stad Uo lord m aan 8 BlMia Mad Antwerpen IS 7 s Stad Hrussel 1 88 UoNa Tbeis Bagallr teaall eh 4 OoeitXK Staatsl aiii g UtO I K K Oo t B 1 r 1880 8 Arama tad Uadri4 8 l S BD Ter Bes H vp 9p bl eert Op een goeden oektend enkele digea geleden komt bg aan winkelier in een van Amsterdam a drnkka winkelalraten aan boertje binnen Pa man deed zich hoegat eenvondig voor kocht aen paar kleinigheden en leide toen tot den winkelier adat bg mguhear toch eena wat vragen moeat Hg waa maar een aenToadig bniteiiman ait Venendaal onlange waa agn moeder geakorTan en had hem o a een heeTeelheid ptraelein en inkieke kutan nagelaten Dak wilde hg nn verkoopen doeh niet a n Joden ff Die hadden ago daar at plat geloopen maar ijjn moeder had altgd aiegd Verkoop nooit den boel aiu Joden jongen cen dat wilde hjj nn ook niet doen aZoemijnkeer er ook nn in liebben Mijnheer had aerat niet veel ain doch het boertje beende dit mijnheer wel eena kon komen kgken de Jdden hadden bg de duizead gulden geboden mijnheer maakte er altgd goede aken mee Zou hg mgnheer een brietkaarlje aebryven wanneer hg thnia waa f Mgnheer meende per slot van reltening dat bg wel eens koD komen kgken en afgesproken werd dat hij op dien dag met dien trein te Venendaal zou komen De wiikelier ging op den bepaalden dag en het boertje haalde hem van het station en bnaht hem naar bet dorp nendaal In ign woning toonde bg den Amsterdammer eenige antieke kaaten en oad poraalain en de winkelier kocht allai voor f 700 Op verioek vin dan boer betaalde hg f 100 voornit en dei vroeg den winkeliei nog een aiak te teekenen wiarop bg verklaarde voor f 700 te hebben gekookt dan kon hg de boer dit ala bewga toonan aai iga broeder met wien bg overhoop lag De goederen loaden apoadig geienden worden De boer hield den heer nog la n den prail loodat daaa dan Ir in naar Araaterdam misliep I I I I 1 I L Directe SpoorwegverblDdlogen met GOUDA WloterdleDi 1896 Aaoxevaogeo 1 Oetober TUd vao Greeowieh OVBl übTTIKBlU 7 17 Ooaak O SO 7 H MO 8 40 0 10 O SO 10 17 Htanüreefct 7 8t 8 47 Mieaweeketk 7 M M OaiaUe 7 4 i l a 11 41 II ketlaaAam 7 7 ti i H 0 10 O SO 4 Il 10 17 U ll 1 H ll M II InttartMn 4 tt i M 0 17 O tl 7 11 S ii O M H Sapdlt HaawarkaA Maardieekk 7 11 1 10 7 10 7 41 l ll lt soDOA om B t e aUa Zevtakuisea Heatkapelle Zoetermeer Begwaard Toorkirg a asaita S 7 10 ti O lt OVBI tlTliaBT aea4e 1 10 1 17 7 117 111 11 Mi BI 10 1 10 17 ILIB I IO L17 4 41 LIT LH l ll 10 17 ILM 1 41 14 V s 11 14 LI7 1 10 f 10 I4 4a Lil 7 1 LU f U M 1 41 l 4 L17 7 11 L4I 10 41 Al Ll i 7 41 LH 1 14 10 1 11 4i 1 17 i OI LH i li i 7 H 1 4 11 07 t Sant Wotaadag BÖ D k k MiTIIBlH LM Lil LH 1LI1 11 10 LU l 0 7 il 10 17 j e lt 1 14 M7 10 l 1 S UI LU LU lUi ept tt NocldoipakUdtchndaa en tUtinJgcr TQniS n in wdtl 1 DEN HiAG e B hk a Hage 5 40 7 10 7 48 8 tO O IO 1 4810 111 I li ll li I li 1 44 8 40 4 10 4 88 LH Qvnda LH 7 H LU 1 181 47 ILK lLi4 li H U il 1 17 1 i4 4 08 4 181 11 M Li07 48I IIIL1010JI D T I e B T O D D lO li 1 JI Ihll 11 1 H 1 114 41 14 7 M LH 1 0 ll M 11 5i 11 14 4 18 1 14 t LH 1 M e e f 4 14 g g a a 1 16 g M M 11 11 1 45 4 871 17 1 18 1 411 40 ll l iitaTiioAii asaDi h 7 11 LU 1 10 41 1 14 Lil 4 41 LU 7 M lai LU uiio Mm ngtiidg tu it btluUagtn op i geboawdi d oigtbonwde ligMdanm I Wgiigiog dtr w t op da alkoopbau Ulling Tan tiaadra 0 Ondaiioik aaar den koaatand an dan Taldarboidar an aaar da middalan os daarin mat Boadig Tarbatariag t brangan D or da aitondiuamanti raahtiiaak la B ttardaa warden giitaran da rolgaada Tonniuan gawaian Dt raaka beklaagden ward bedan geopend door S Q C 22 jaar reitign zunder aate woonplaati Hem werd ten laiU gelegd ali too hg tarwgl bg waa agaot ran Harm Tamminga apBimiaaioBair in eSeeten ta Anaterdam an tarwijl bet bam bekend waa dat lekare P ter da Voa ka Ijopik in bet beiit waa Tan aen eartifiaaak in aan lokeDcombmatie Tan gemeldea 7 an aen daarbg beboorend uammerbewga welkt ttnkkan gemerkt eootrole A mf 1273 ganaldea da V recht gtfen op 1 10 fan alia prgian die ran 9 Angutnt 1895 tot 9 A aguilna 1896 mochtta eallen op de in die atakken nader omarbreveo lotaa onder welke o a ToorkwaiD een Breiaelicb lot ran 1886 lerie 38461 no 5 genoemde de Vos teLopik op 7 September j l of daaromtrent mti bet tegmrrk em lieb ei een ander te beeoofdeel n hebben bewogen tok de afgitke raa t 15 door hem mak gabroikmakiog tan dieerae liatiKe kaaakgrapan ka don gelooren dak bg op een tot de eombir atia beboorend lot aeo prga Tan f 100 gakrokkan bad Beklaagde aen toork heertje doch rrg bard e tan aitarlgk hid lieh op of ometreeke gemalden datnn aan da woning Tan Peter da Voa bonvmau ta Lopik rarvoegd en aan dieua biiaTrouw die faam deigarnagd meedeelde dat haar man niet thoia waa hek eerioek g riabk ham dan te laken roepen daar btj hem Btodiakelgk maeat apreken Taan De V i eeraahaan had bg deren getn d ia a De Vot c en ham opdienabeTaaUgaad aatwtord toegttoegd Dan kan ik je gelnkwenKhen waak je hebt i 100 gekrokken op een lok ran den heer Tanminga De Voa KhHn tear ecrwonderd koen hg Ternam dat deie prga waa gekrokken op een Braaaeliak lot daat da eombinatia orer een jaar liep oodat het eertificaak dat bg in Aagnatna 1895 Toor 1 8 ftktebt had op gameiden daknm niet aeer geldig waa Beklaagde hield aahlar het tegendeel rol bewaarde dat de Vea nog een jaar in deaomhinatia bleef ta weea hem toea deia op ago Tartoek het aertificaat te rooriahijn baalde op hak anmmarbewga hek Braaaelach lot aarie 38641 no 5 aan ala hek lot waarop de prga itaa gevallen Vereolgaat deelde hg bem mede dat hg de Voa hem no f 15 mo tt betalen Welke gelden ala prooankgelden werden berekend ereaala bg da Skaatalokarg en dat ham de Toat dan op 1 Oetober a i dia f 100 londan worden aitbetaald 4 tt i M i i 6 1 1 14 0 11 l ll 11 1 17 M Dotr dtie en andere praatjea Tan beklaagde bgaa bewogen kok de afgitke ran bek geTorderde wilde da Voa de f 15 wel bekalen mita bg daarioor qaitaakie entring Beklaagde teide daarep gaan qnitaaiie af te gaTeo dütb verklaarde lieb bereid tan pand af ta akaan iraarap hg een tfrtiflaaat groot f 100 eootrole H M no 2ï Ttrkoonda en it aan da Voa oferbaadigde op eroorwaaidee dat daaa bat goed betiavan en weer ternggaveD moeat wanneer bg keklaagde of ten and r ap Jl Ottoker a a dan prga aa f lOO ion komen brengen Op het tien Tan het uroota itnk papiir vol ogfera en Hnatet ri wan da Voa die niet loo vooriiebt g waa ala sgn TÏer oatige naamgtnoot oit dt fabel heelemaal bewegen c to aa een korte eonferantie met ign Troaw gaf hg dt f 15 af Beklaagde vertrok diürop net ten amiee die bniken had ataan wachten en keerde nimmer weder Wg behoeven naknarlgk niet te neggen dak de Voa van da f 100 nooit ieta la aiea kreeg alleen kreeg hg kort na htt beioek van den beklaagde een itbrüfen van diana patreoo om helaling van het door dea bediende io pand afgegeven eer iifleaak Daardoor kwam het bedrog aan het litht Tegen bekliagde die een volledige bekanteaia aflegde en aan wien bleek dat bg tieh aaa aieti dergelgke faiken had aabnldig namaakt oodat hj aerstdaagi weer terecht lal alaan reqnirearde bet O M kg monde van mr Enderleio één jaar gefangeniaakraf De koegevtegde verdediger mr W Tabingb Saarmoodk meende dat in dik geval een civiele attie wegene bedrog eer te plaateen ion tgn geweeat dan aen akrafaekia wegene opliebking aa oonaladearde tot ontalag vag rachtetervolgtog Subiidiair voerde pleiter aan dak dagene die hek aeeake belang betfk bg den verkoop der meaakal aardaloou eerkifieatea in dit geval acbnldiger wae dan de bediende die in ign fnnckie blookekeak aan de verleiding om de menichen te bedriegen weebalve bg oplegging tenet lichtere akraf varaoobt Eiareodiefakal braabk hierna voor de heeran A K vaa T 22 jaar aonder btrtap ta Uoerkapelle In de maand October jl bad hjj te Ziveahniun op twee versohilleude dagen ten nadeele van den eier andelaar Biaiiaaa Nieawland aen aaakal kipeieren weggenomen beide malen door aan haboorlgk geeïoten denr met behalp vat een daarToor aiak beikeadia elrntel ke openen terwjjl bg voorke op 25 Oetober aiah twee aan ign vader kaebehaoreade planken had koegeüigend De feiten waren in eoefeaao Beklaagde die er aiet al te annggar uitiiat erklaarda de eieren een 90 tal te hebben opgegeten nadat hg kevergeefa gelraabt bad ie ta verknopen De planken ken hg ook met aan den man Ie brengen toodat a daar hg er oi t 00 goed mee overweg kon ile met de eieren door dea gemeente veldwaabttt op eeoa andere erf in bealag genomen werden De vader van den delioqaent die ala geinige geboord verklaarde leer veel verdriet van agn toen tajiebben hetgeen dnidelijk werd koen bek O M den beklaagde qnalifireerde ala een laia oiekedoaaer die onnpboodelgk lieb aan di f tal aabnldig maakk Een ernatige atraf noodig oordeelend reqttirearda Z £ A lee maanden gevangeniaatraf Tarwjjl de apraenwaa in dt hoogt hoomaa van den Doelatuin Inatig kwinkeleerden ala wan de leete raeda aangebroken trad teu aenvoadig man de 41 jarige barbier en kleermaker O Van D wonende te Nienwerke k a d IJael da bank dar baklaafrdea binnen Hg werd baicheldigd op den 26eo OetoberJ I aldaar moedwillig den doodgraver Oerrit Van der Starre een gevoeligen vniatalag ia hal aanga laht ta bebbea toegebraebt loodtt het bloed V langa liep Dit allee waa nog leer proaaiacb dat valt liet te oakkennen Maar toee bektaag in het haakje platte nam en een diehl beaibravaa atnk papier voor dan dag baalde om dik mak eerbiedwaardige lellvoldoening te beitodetren koen werd het iedereen doidelgk dat de poiiit heiig waa lieh uit de knellende bandee van alenr en traditie tt bevrijden Dat akuk papier behelada a maaa vardediginKsrede Het ten laite gelegde werd natuutlyk door beklaagde ontkend daar deie ign rede in het kegenovergeakelde geval gyen reden vaa beataan ion hebben gebed De doodgraver verklaarde ecbker dak de barbier kleermaker hem gevoelig bad geraakt en leidde dan tgn boordere terng tot dea jara 1885 in welk jaar hg met beklaagde kwaatie had gtbad o er hetbegra en van een kind van deien laatike om ke doen likkomea ait welken ooriaak dik feit waa gepleegd Nog etn Rtkniga werd geboord en dan raquii rde het O M tegen beklaagde die den doodgraver eenvondig voor leeg naar had nitgamaakt 21 dagen gerangeniiatraf Nd wil hak proiaïaeh gedtttke aj eloopen Na bet woord tt htbbeo vtrkregtn atond do barbier pleahtakatig op knchte eaai en begon dan met bewogen aten roor kt liito wik er op hak papiertje atond Wal Kdal Aehkbara hoeren l aprak bg all mjj Targnat een woordje ke iprekea van mjj beklaagde Er etaat ia mjjn digvurding en dii valgde de Toorleiiog van de dagvaar 10 51 S U U il 11 13 IS Kll iS ll SI 11 11 1 80 l iO Li7 4 iOILN 4 17 ILM i 4 11 40 i li Ml i M 10 li H l ii 4 1 4 1i i iO IIOTTllOl M S O C D 1 10 10 U iO lLi7 1 40 1 44 I iO 1 44 4 II 4 40 ILil 1 14 a 4 10 ILH I LOl 4 17 10 U I OI 1 04 10 41 11 01 U 47 1 14 S OI 4 04 4 11 I IO HI I I I41I II11 S 10 01 10 11 10 17 MIIO M 11 4 11 L Utiaekt LU 7 101 Weerden LH 8 11 10 U ndtwatar 8 11 10 48 LM LM 11 11 ILH I IO 10 11 Haite vrwMiw Omda UJ ea mtatl agnhatr jamo g aoeg twea aar loopan om tt Eadt dea volgeadta tieia U halen maar hg da vriendelghe boer aoa bem wel eea eiad op weg belpei Laltr bliek dat da boer dit opentkoad atf dig vond opdat mgakttr geen Venendaltn laa prtken Terwijl mijnhitr aaar hnii tiragipoorde wai te AmaUrdam ajjoa vronw in geeprek gekomen met een kenaie wiea lij verUlde waar haat kt wtt ea wat hü wai giaa doen eUjln bemel leide de vriend dan ia kü ar bg dan heeft kü U doen met een opliahter diezelfde baaa beeft er mjj en anderen oak al in doen loopan De rommel dien hij levert ia niett waard h maakt gebrnik van liedea rr 8t ÜI 8 td geea kaania kebhta a Toen de winkelier tknia gekomen dit varhaal van ijjn vrouw boorde aeinde hj den beer dat hg vernomen had te doen te hebhta gcbtd met een oplichter dat de koop mot gold en hg ign hondatd gniden terig verlangde De boet meldde terng dal münkeer gakoeht bad dat bet gekochte ion geleverd worden ea hi infiera bg denrwiirders exploot aon latm manen om betaling der retteerende f 600 De Am terHamacba winkelier ontving iidetdaad bet n loot doch gaf de laak io handen der joatitia die er licb aa als wij gttd lijn ingelitht mede onledig houdt Een mei je ilaapwandekareter verliet gia tarennacht in nachtroetnom het bad Zjj wanidelde van de Crabetbalraat waar lij woont naar de Vtoowenateog en bracht daar een belsoek aan baat minnaar Toen ijj lan pooajaop een stoel geuten had atond an op ea ocht baar eigen wening weer op Men hieldhaar achter au ia t oog Dan volgondeadig jwiit ig van nitta af Bek Ct In 1896 ign ta WiddinxTHn gikoraa 81 minn en 84 Troaw peraonen overleden 30 mann en 52 vrouw peraonen terwijl 32 bnweijjken gealolan werdtfi Voor lenigt jiran Toad een iihoonaaakatar op dti lolder bij tea aa aapakapitein een piat onde ongelijke aekilderjjtjes die daar ondat allerlei toumel een plaata hadden De vronw vond die aehilderytjes mooi genoeg om in haa kamertje op ta hangen en werd voor één golden koopster vaa beide De beide i hilderjjtJM Ihina in t buit van de wed li agn deur dagen verkocht aaa een ondheidkenner voor f 25 De koopman onderzocht igi koop in k aifé Oasel en na bek doek nik de Igakei genomen U hebban bleek het dit bet aebildarstukken witen vaa een Gogal ehen ichilder Beid dragei aaaat den niam dei aebildera hek jaartal 1700 Toak pasae konk caase teut laaae ook het plan om de Znidarzee droog ke leggen achjjnk nn reede velen onvenebillig Ie warden He ledental der veteeniging die de bevordering van dit doel beoogt neemt af in plaata vaa toe gelijk op de jongate vergadering der Zaiderzee vereeniging gebleken is Bat bedraagt nu nog alecbts ruim vierhonderd Twee joniie meisjea te Uoskon vaa fataaeaIjjke maar onbemiddelde ouden hebben een oude woekeraarater geworgd ea het geld dat zg in hare woning vonden lich toegejiigend Zü wilden diarvoor gaan akodeeren io bat buitpnland Deze vronwelgke RukolnikofTi s inllen eeraidaags terecht ataan Het gtval heeft leer veel opaebndding serwekt Te Vlaardingan ia Zaterdagnacht de btand apnit uitgerukt ter blna cniog van eea bruiloftavrangde il 8 15 8 4 1 51 1 17 10 40 1 18 I H 10 4 LI 10 11 1 18 10 18 Lil l iS LI 1 10 10 17 lO H 11 10 7 li 8 8 1 17 0 47 LI4 ILOl l li 10 07 10 4 jr lOJH 6 7 1 17 0 17 LI4 t 0 41 i t7 0 47 H4t Een politieagent had t te kwaad gekregen mei eenige wat al te vrooigke brnilotlagaalea en vond het apodig om bjjatand ta roopen Een vootbggaager die niexade dat dit eea brandaein wal liep terstond nair de Tracht an begon de braadklok te luiden en acbntttriaa briidspnitgaaten waren nu apoadig tp htt appèl Biiteilaadsch Overateht Dft Sagftlccbt dftgbUdtn vtu U ktaarao ganD ban bsTrediging tt k oa a over htt tcekcMR n h i rerdrag b trefF aad md slg mMO tobBid tneht tatMbao gilud a de VMMsigde SiaUd vao Noo d Amirik voorml de Duly Cbroaiote a die ket ilai ea vaD het Terdreg too kraohtig hoeft Tee nteAo Alloeo dit bUd deelt TgHien iikeleD fta den tekst ren het rerdreg mtm De eerste artikelen baodelen over geaehilleD WMrbg enkel geldforderingea boveo de bondirddaiund pond sterling te pss komee Voor bet betleebtea daarrao aancn Noord Amerika en Engeland elk eón leheidsmen beDocmea die dan samen eeo lebeidsreebter kieseo Bgaldien de sebeidslieden duria falen moeten het Amerikaanseh hoogg recbttbof en bet rMkteeomitJ fan dun Ënüelubba geheimen raad amen een sebeidireafater asowijsee ea als ook ijj ddaarin oïet slageo lal ds koolag fan Zirewn en Noorwegen hot doen Zjja de ckeioiHedea bet ooteDs over hei poot Tan geMhil self dan nemen dseootraeteerendeparttje da Terplichting op sich eeo scheidige recht fan fgf leden te beaoemsn vaarTao Noord Amerika ea Engeland er ieder tfreaaanwijieD el de yfda dooc de Tier aai g weMDen ge koiea wordt la Toren Artikel xei behandelt de scbejdsrechteriyke nitapiwik OTcr gasebillen waarby grondgebied in t Rpel is Aid n m et het sebeidigerecht it tea leden heataaa waarran de koaingio Tan Groob Britaoniii er Ierland en de pretideok fan de Vereeüigde Stftteo er elk dne kiesuo uit de hoogste reehtiliobHBiao van de twee laod Indien fgf banner fan t selfde geToaleu ign bindt huo uitipraak de coutraetaereude partgen onToornaardeljik terw ldes ook geboodeo zgD door de oitapraak aid de item men meerderheid kleiner is teoty één tbd da coDtracteenonde partjjeo biDDeo les munden tegen de aiiapraak io reraet komt Aledao mI de uitapraak nietig tgo saar de cootrae teerende partgeo rerbiDdua tieh geen vgaodeIgkbeden te beginnen ahoren een boDusr of beide de bumiddeling rao een of meer mogeodheden hebben iiif froepen Het tieode artikel ii oogoniahyolgk Tormiakt Ofergeaeind maar het Igkt de oootraeteerende partgeo de beroegdbeid te farlpeoeB bet fardrag op te uggeo Geschiedt dit niet dan aal het verdrag Tyi jaar dorso en nu wedarsüdseha opseggiog nog eeo jaar Ta Berlijn it eene Tergaderiog gebondeu tan afgevaardigden der beursea ren Tereohillends bandelastsden om te beraadsIaKOn over den toeitand die in het levtia ia geroepen door da heorswst Na ten groodige bespreking tsd da gawiahtigata pnnlan is mvt algemeene atemmeo en f oor een deal meteen mtaiderheid die aan eenateDimigheïd grenstj het Tolgend baaloten pricbtiog Taa een orgaoisatie TOor dea Daitaahan graanen goederenhatidel gefeatigd ta Bsriyo an TM de ijjde der betrokken TeraeniginffeD gtan opgaaf fan pryaen te doen aoek reabt atrMks noeh indiroek Da atatntan der organisatie gefen als doel atD in da eerate plaats de baadhavÏDg vau da eer en het aaniien ler ledea en verder d heTarderiog tbu bon ecoaomiache beleugao Deie Tergadering was briocbt door af ia vaardigden der bearseo van Beriyo Konings bargan Broslai Gleiwiti Keotao Maagdenborg Halla Stettin en Posen Hieruit blgkt wel dat bet Teraat sear algemeao is en dat du graaohaodelaarB aieh met alle kreoht tegen bet agratiHbe régime hauteo De bedoeling van bat besluit om geen prginoteariDgttn bekend tp mnken ia dat daardoor aan efentaeel bekaml geworden prgseo alle offieieele karakter wordt oatoomaD aoodat de Vrye Vereeoigiog van BarlgDiebe graan handelaars oiet onder da bearswat kan worden gebracht Toor i oog abtik ia door deia daad dar graaahaodalaara de toel dar agnrÜra fait lgk mialnkt al ia het nieuwe baatwir dar ofBeieelec beora reeds door de ragaering arkeod Want men heeft het drei gende gOTsar sóó algemeen iogexieo dat op de offioie la graanbaors nagenoeg geen t koo meer worden gedaan Maar wat verder Wie aal eggen of men ar tan atotta toch aiet iets op vindt m de graanhandelaars te doen iwchten By deo Bondsraad is volgens de Poet reads een voorstal vnn Prmaen iogekomea om de bepalingen batrafïenda da nitfoaring dar baarswat ta varMharpen De Frankfarter Zeitangc wier aympathie aainnrlyk aan da ayda der anti agrarisahen is gtlooft dat aan alleen dan aaa duariame toestand in t levaB kan wordea geroepen waooeer do bnrgtry aiah niet tevreden ateU met ipontaoa op aicb sall ataande daden getyk dete maar tans an voor altyd front maakt tegen de reactie Hat Taratt der grahnhandelaars is niet het Mtrsto van dien aard de specials organiaatia hiar ontataan door hst optraden der Kamers TM Koophandel ia door dieselfda Itabnmeo reeds aaogaitiaht in den tabaksbandel onder de wyaprodacoBtao da margarmefebrikanteo eox 4tls OM Torsehiltanda redenen maar nit ecQselfde alguaaano aftoUidiog oogeiblikkelgke bedreiging Taa Takbalugon Eb ittadi i de vyaod d t6lfdA dereaetie In plaats on van ge unelgk front te maken teften dmu geateeBSShappelyken vyaad hoadt de hurgery vara van politieke partijaombioatiae lieh verdeeld ia kleine groepen die dan atnk voor stak door den vyand gemakkelyk worden aangevallen en vonlagen Al die gevechten galgken meer op eeo eervolleüi tfragtecht van deae of gene groap ait debnrgery dau op een ernstigen stryd om da over wiaaiog Die toaataod wordt boe langer hea daidelyker Uit de kraabt van dia spontane aitiogen Tan veraet blgkt dat de bargerij met ven de resAtie gediend is Maar eit bet awakke vertet in de vertegenwoordigeitde ataataliebamfro blykt boa de laawe deelneming van de bnrgerg io het politieke Uveo ooriaak is van de onvoldoende vertegenwoord gtog vao haar belangen als het er op aankomt dia te erdMÜgea tegen deu eentan stoot Io de tweede l iiog Is deheariwet met 200 t n 39 stemmen aaogenomeo Toch blgkt na achteraf hoevael sterker de oppositis io den tauda is £ o dat niettegenstaande dat allw toab neg rekening moet werden gehondno net de bortivry ook at staat sy door eigen sehuld grootendpels buiten het parlement dat blgkt nit bet intrekken van de schoolwet en het mislokkeo van het kUmsturigesetsc Wat 100 de bargery veel kunnen nitrichteo als se eens ging begrypen dat de poUti k niet zou maar een beeren li fhabberytje ii maar eeo difp iogrgpeode iiak die altyd rtahtatreeks of langs omvregeo ia verband tl at met de belangen an deo itaatsburgfr In ren Belgische eouraot wordt eeo leer treurig tafereel opgehangen van bat latfer oodeivrija io Spanje dat de scbryvar Slois uit eii i n eanicbouwing kent Ofiehooa reels in 1857 de wet leerplicht het lt ingsvoerd en het strafwetboek van 187U een boete bedr igt tenen ouders die hun kiudfron g en onderwys leton g feo koodfo io 1887 68 pCt der bcvolbinj leien noch erDrijveQ Ër waren toen 23 0U0 ncholen voor lager en meer voortgeiet oedfrwyn naar de et moeisien nr 4130 msT yn Volgena da JQ0g te statmtifke gegevcas ontvingeo sleclits 41 pCt der kindnrcn geregeld onderwys eo dau nog grooteodreU leer ge brekkig onderwg en dao oog grnotendeel teer gebrekkig ouderwya in slrehte lokalen Da ond rwijvers worden slfcbt betaald aU ly betaald wordeo Van 14 430 OHdnrwywrs hooiden van scholen hebben 7500 das de urnotsta helft bi halve vrya wontog n de weinige schootgeldfo ai g en f 250 els vaste jaarwfdd slechts 105 meer dan f 1000 van da 7300 onderwyisraxseo h bKen 700 minder dan f 250 en slechts 77 f 1000 ol meer De hnlpauderwyters kregen slvcbti de helft £ en kwart vaa de jaarwedde wordt den hoofdeu toegelegd voor bet gebeeleood rboed ook der gehonwen en voor seboolbeboefteo 2y gehrnikeu die taelageo echter veelal voor figen behoeften en de gebouwen zien er dan ook treong nit ook omdat de jaarwedden vaak niet betiald wordeo In 1893 was er een achterstand van 4 miltioeo gniden eo hadden velen gedurende 1 of lÜJaar geen beU ing ootvangaos Uit Coiistantinopal werdtaan den Standard gemald dat het voorstel tot bet invoeren van speeiale bfrvorroingeo ie de christen provinciën zal worden vervengeo door het verioek om Af r eds bestnande wetten door bet gebcele turk cbe Ryk toe te paaien dua voor Mnselmsaaeu loowel als voor Gbri tenen De Wfalmioiater Gasettec ontving het berieht dat de Porta opnienv de oprlotatiiig der gendarmerie op Creta onmogelyk beeft gemaakt door de weigering buitenlanders in het korps toe te latan D gesanten dfr Mogendheden hebben oo berloten dit vi rzoek met meer te herhalen maar dtr Porta axo ontwerp van orsaoiHatie dar gendirmerie voor ti l ggeo waarhy enn begrootiug gavoeiid lal wor trn dia barekt nd is op het aaBoamao vaa Treemdelingpn V Grombkof patja die kort na d o aanalag op de OitomaaoNch Bank met een eigenband scbrgvan van dan Sultan naar B lya vertrok tal biDUftn e k te da en naar Ct 0 tautiuopi i terugkferen met efo eigf nhandiftan brief van Witbelm II aao d n Sultan De Porta stelt voor Maibar hey te AUppo veor een krygsraad te breogaa in plHats vao Itn CoostaBtinopel Mt D gelooft dat de aaih sladcQn flit sollen g edBt nr n Ta Conataotioopel loopan allerlei geruchten over ahnst nmoorden te Trabiioode Behalve bet Italiaanscbe waebdichip souden ook d Franaebe eo Oostcorykseba wacbtsohepen daarheen stoomeo Volgena sommigen bebbeo de Koerden er waer boisgehoaden Plaatselijke Directe Belasting De BUBÖBMEB8TEB van ÜOÜDA Brengt ingevol e Arhhel 11 der by flaad thnloit dd U Ooiober 1895 No U vaaiii stelde en bg Koninklijk Bealuit dd iS Dec d a V No B i oAdgek arda Verordening op de beffing e ner Flaataelgke Directe Bsla tiiig naar brt Inkomen in deM Gemeente a ter algemeene kennia dat met da beaebigving voo 353 Staatg loteriJ 8a Klasse Trekking vaa ffoeaaJag U Jaanaii No 8118 ƒ lOf O N 8448 en 8Ui ieder 400 No 9i0 iS8t 7179 117M 1 SI1 en 199 i ieder 800 No ItSO 95IS 4977 841 11048 I 9t9 U9il IttftS 18981 en SOIlt iader f 100 Frgaen van 70 918 189 8i8 7940 10S 7 11178 18414 l 47i 848 1774 8470 7984 10943 18179 18908 18801 80S 9949 6500 SOSS 11188 18999 481 l 819 StO 9918 6811 8191 11818 188HS 18644 18999 761 8089 666B 8983 1688 18868 1SSS3 19001 837 3189 6861 8807 11899 18487 19 1914 J98 3441 6989 8801 11838 13 91 18981 1913 n S6 8489 sust 8749 llttS 13889 17019 1981 1 13 0 8716 8888 8899 llïltB 13996 171S4 19479 1377 3779 8480 8949 19in6 14161 17170 I1168I 1809 38i4 S483 9013 13918 14494 17 4 19738 1611 8879 8848 8088 1898 l 14617 17894 90181 ia lOl l VlS i V 8 8iS a 8 J l is o V s joV 11 98 41 100 9Si 1 160 IftO iOO 14 10 1100 U9t 81 51 9 7 99 I8 991 78 l 01 wJl nt i lOJ nV 84 84 Itt s is 81 89 77 78 1 IV 101 101 t V9 Ui 1881 7 ioi 48 101 H is 10 78 106 V S 1 48 8 VI 18 9 107 07V oi i Oi 116 11 S SS 10 l 76 8949 8914 9179 19318 14787 17419 i08 8 1888 3988 6949 9917 18380 14787 17468 104 1898 4076 7049 93S 19418 14844 17464 i 610 1796 4971 789 9606 19 88 149S3 17668 90S66 1919 43 9 7947 10101 19601 16091 I77S0 tO 70 1948 4443 7981 lOlel 19796 16174 I79i 90803 8888 4607 7789 10191 19976 16196 17998 80896 8388 4868 7818 10949 19064 18 97 18818 90863 9681 4760 2891 10973 18108 16949 18979 90i94 8676 4807 1898 10648 18118 16899 18891 t0k69 9761 6076 AdvertentiÖQ L G DE LANG lARKT 97 8TOBT OLARK a wereldberoemde AMEHIK ORGELS Hoogste Bekroning Wereldtentoonat CMca o SlllTII WOIIGESm WEAVER AliiR 0B6 Co Stemmen Verhuren Bepareeren Inruilen 5 Jaar Sohriftel Garantie CATALOGI Dep t van BllEliB4 RT 8 ORGELS CANDKLABHES TABUDKBT3 u msN 4 50 6 7B0 9 60 12 15 18 22 28 85 45 60 75 90 Strykatokken Etnia voor Contrabaa op beatell Kammen önhroeven Sonrdinea üara 8tentvorken Stemllniljee Meironomea Dirigeeratokken Bnarendoonn eni Snaren ook vooi AH Cello eni MULLBnS keroemile ACCflORDCITERS Wie zeker zy i d Ectate ElJCel CllCftO te ontvangen teeam n gestnU on na vele pruifueitdogvn ba dun handel gekomen o udo den naam doe uitvinders Dr Mlohaelis vervaardigd 1 op de bi te niaubinon In hot woreldb roomdo ótnbbliswineiii vnn Gsbr Stoil werck te Keuion liohe J rT12icl2JieIlV Cikel Cacao In vierkanten baiiaon I er e Eikul Cacit is met melk gokciukt 1 eone aangename ge unde drank voor da golgksch gebruik oen i 1 thtelopeb van 1 t pcoder vuor oen kop riiuoulatef Alv ji tioeskraobtiga drank bg geval van liiiirilioo etui iitH met i ater te gebniikon Verkrijgbaar by de vuurnaamate H I 1 Apothekers ent a ICg V Ko j fbiif i T ÏSÖ t O 90 V 5 I I rys Ueneraalvertegcnivoordigw voot üdti land Julius Mattenklodt Amfiterdam KaUotatriu iQl van onze Speelgoederenafdeellng z n g bealotan de tot nog toe voor SO geadv 14 versch ataka onder den InkooptprIJê van de hand te doen De bieronder vermelde 14 atnka kosten dns © leclxts Een beweegb gekl Pop bebb porael kop m baar en hoek Sen Elegant Koffieaervtee beataandenit Koffieen Melkkannetje en Suiker pot Ben metal Mnziekdraaidooaje Ëen metalen Badkuip Een porseleinen Zivempoppetje Een aarprise voorat Sinterkloaa Een Schaap op rollen ro w vacht Ben mooie Klarinet Een mooie do a mat Soldates 10 stuba Een PaardenaUl Twee Paarden voor den Stal Een gekiende Bekkenalager Een Kanon op wielen om met erwtente acbietan Een Veridooa met 12 venchillende 1 Penaeel enz Vereendlag buiten de stad na ontvangat van poatwisael groot I 1 20 andara oader rembonra van f 1 35 franco door het geheele land G 8CHUBEBT Co Arast N Z Voorburgw 258