Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1897

WluterdleDSt 1896 OOClA KOTTIKBiU Directe Spoorwogverblodlngen met GOUDA □ oaiU 8 80 7 86 8 10 8 40 9 10 9 8 10 17 U ll ll H H 18 Haordnalii 7 81 S 47 t IJ Niaawarkeik 7 8 8 54 IJ W OapaUa 7 48 l J JJ iÏHeièw 7 7 55 8 3S I IO 80 1 4 8 85 10 87 11 81 AaiM evftDgeo 1 October TUd vao Greeowlch 11 16 1 88 8 50 S 57 4 50 11 81 4 67 11 6 4 11 48 5 11 1 81 11 81 11 86 1 5 4 8 4 15 6 80 üOTTtttDK U e OUD l ai 8 51 10 1 11 50 11 17 1 40 1 44 8 5S 17 17 84 41 4 HAAO GaODA 6 51 7 15 8 8 56 11 01 11 47 7 10 7 48 8 18 8 IS SOUDl DEN H4Ae ZnialiuinD ilaarkapeUe ZoelermearZafwiard Tooibarg e f 80 8 85 S 10 1811 18 11 16 11 16 11 88 1 41 8 47 4 45 6 M 6 64 M 7 418 47 11 80 11 40 4 67 U 7 58t 5 11 41 11 51 8 01 T 8 87 8 88 11 66 1 05 6 10 itH 8 1 8 1110 710 4111 11 4111 4 1 10 1 11 4 17 5 16 6 61 M Haga 5 48 7 10 7 48 8 60 t l 4 10 1111 8611 111 81 8 44 8 40 4 10 4 88 5 11 8 117 1 Voorb 5 61 10 17 1 41 4 8 8 18 Z Zaglrt 8 10 81 1 56 4 58 80 Ear l 6 17 10 48 1 6 04 8 18 7 581 18 Ml 8 48 5 8 H 7 6 8 81 ll 10 81 11 11 4 uda a lS7 608 18 18 47 10 1810 6418 0618 881 17 8 144 08 4 881 15 6 68 8 607 488 1810 1010 18 CTIIOHT SODdA 10 15 U 88 11 88 11 1 8 08 8 814 46 8 14 10 88 11 55 11 14 4 16 84 10 48 4 14 10 68 11 1011 11 8 45 4 17 5 17 O I S A O T EIGHT Unit 1 10 8 87 7 18 7 55 8 11 U S1 10 1 10 67 11 66 l M 8 17 4 415 67 65 8 11 lO U 10 8 e i4aw 6 46 64 1114 1 87 7 10 10 84 WaaHai 6 58 7 8 8 11 f 11 11 1 45 8 14 8 17 7 18 8 48 10 41 UtMakI 8 18 7 41 8 18 64 10 61 11 46 1 17 8 08 8 50 5 18 5 7 M 4 11 07 I X ar tanterdaia f Stapt Wwaadag 80 U D 4 A U8T1RBAM OciOa 1 1 11 61 lO lf 11 10 4 11 tM 1 61 iO ll ie Uj 0 14 1 14 J7 10 5 1 8 l l Ml 8 81 IIM lefl la Neotdoif Lud thcaduii en Bla ii j p Xnitw t aa Hakaadafp AaiTIIBAM SOüDAikM taidaM0 t 7 1 Cl 8 10 41 1 14 1 M 7J1 lul l U iMt te OMda Hf ltm li luit MWt bM p habben augaiooa d vai terpeiyiiaud mtWondcrioek op de botrdtrg wat hooiMihaid to hoedsai k d betreft uaAkta bg duidalyk dat bat Ttrkoop aas melk aaa fabnakan bg bet gewiebt faordeal oplerert raor den boerf die m k Tao goade hoadaoigbaid lerert Door proefeo werd bet gebraik tab roooimet r d melkwaf er daidelgk gemaakt terw l door middel ran rood en blaaw lakmoeapapier da loogaabtige en teTam lare reactie van melk werd aaogetoood Ia de aeritta ta sterk dao loipt oiaa gevaar Tan rgiing io de kaai terwgl alt de sara reactie by aeo paar aur oad melk terk op deD voorgrond treedt dit oorzaak kan zga fao korte kaaa Door middel ran Waltar i malkcoDtrolcvr toonde ipreker aan boe iu ep t oog gesoode malk toch gebraktn kannen Toorkomeu die aear seker aleebten iarloed op de kwaliteit der soalamelkicbe kaan moeten aitoefQoea Van de 11 proaren die ongaTeer 20 uur op een temperatonr van p ra 40 C waren gehoaden bl keu twee aeer aterk met giitiog bacteriën bebebt te cge terwgl twfe andere ook zeer ilechte eigeniob ppen Tertoonden Aan het einde ugoer leerrgka boeien e voordracht deelde spreker mee dat bg a s ao uer een curoai in de praatiaefae kaattber idiog lal honden te Zoetftrmecr waarkan troiiweii en dochten Tan ZDiTelbereiderekuooen deeloameo Vrgdag en Zaterdag ia te Lntero de internationale pO rwe i confarentie gebonden tot Taitateltiog van den somerdieoit Het Toornaamate ra ultaat wai de ioToartng Tan reriebeideue airowa directe Terbiiidiogeo door blikaeoQtreinen taaichen Duitachland Belgii en bet Noord Ooiten van Frankrgk aeuerzgds en Italii andersydi orer d Golbardbaan O a zal een aneltrein Berlgo Ueaaa decen afitaod in 24 oren afleggen tarwijl tot nu toe de inelita trein daar nog 34 aren ofer deed Van ooaen Taonualtgen landgenoot Pieter Groen op Tristan d Acunba bevat tbaoi de Dil Grapbie van 8 Januari en portret Da Bobryrer Tan bat daarbg gevoegde artikel dia Toor den beer Groen groote achting gevoelt en gestadig met hem correspondeert iddart ü in 1868 groola welwillendheid bewees aan kapitein Aoderaon swag r ran d o cbrgTsr die nabg bet eiland schipbreuk leed Mgt dat bg sedert jaren tracbttp Groen i portret te krggea maar de Dioeilgkbeid was boa het te laten nemea eiudelgk is dit gelukt doordat da dokter tan het Britsohaoorlogichip Widgfon dat een officieel brsoek aan bet eiland bracht amateur potograat was en het portret nam Het g tal mensehen dat Groen bg aabipbrankao tso ein wissen ondergang gered heeft il onbekend maar bedraogd zeker honderden Iemand to Rotterdam sloot in 1894 Toor agnan zoon roet de in 1893 opgerichte en sedert in 1895 geliquieerde Amiterdamiiahe Mililieyaraekering MaRtirhappy eea oonlract tot loTeriog van een ptiatsTtrraogar Op groud echter van verschillende omstandigheden het pfonken in het prospeetua met namen van andare roaatacbappyeD het bestrgden en daarna weder aanbevelen van een oooearreerende maatschappg enz meende de vader van den Terzakarde aan da genoemde maatBcbHppyga u TertroDwen meer ta knnnen sehenkeu en achtte hg zieb niet gereabtigd bet coDtroot jegens haar na te komen De maatschappg dagvaardde hem evenwel tot scbadevergoeding walke vordering da reehtbank te llotterdam toewees De znak diende giater voor bet geraehtskol alhier Mr G H M Delprat uit Rottordaai Toor den Tsriekerde optradenda wraakt i de prsktgkun der maatiahappg en octwikkelde een paar grieven tegen bet Tooaii der reobtbank Voor de maatsehappy trad op mr V K L van Os uit Amsterdam BotMnUB 4 58 5 68 Oapalle 5 5 Hiaairerkidi 8 14 u Moardjeakt 6 11 8 18 t im 6 17 8 16 8 17 Uitapriak 22 Februari Hat N T d D C Tarnaami dat door aeDiga leiden der damoaratiiaba politiek ernstiga pogingen in bet werk worden geatrld om eab nieuw volksblad rrg Tan ifMiaal democratisebe inTloaden te stiabten Vertcbillende bestuoi ders Tan werkliedenvereaiiitiiogen an bi keude woordvoerders Tan de radicale artg da Likarala Unie eo da N darlaodaohe Volk partg iioataa bonna medewerking reeds hebben toegezegd Da wraak ran eau olifant Uet circas Sanger op bat oogenblik ta Dalitoo in Engeland heeft sedert 31 jaar een olifant Charlie Sanger zegt de grootste olifant io Europa een mak eo Traa lzaam dier De oppasser Tan Charlie en nog een paar olifanten was aedert eenigen tgd een zekere Biker een man die da beasten wraad bebandelda en daarom reeds met ontslag bedreigd was toen bg tien maaadea geleden Toor een vergrgp dst niet tar zake doet in heebtenis werd genomen Voor bet gerecht ward hg weliawanr vrggesproken maar sgo ptaata als oppasser Tan dao olifaat wai reeda door een aader ingenomen Zaterdag meldde Baker xich bg Sanger aan en deze nam hem weer io dienst onder Toorwaarde dat bg zich niet met de olifanten zon bemoeien Zondagmiddag zou Baker met Jéa tegen woo rdigeo oppasser aaar buis gaan eo waahtte buiten bet circus terwgl deza de olifanten ging voederen Toen dit wat lang dnorde liep Baker den ital binoen en riep den oppasser toe dat by ziab wat haasten zon Het was toen nagenoeg donker en Baker wist daardoor miaschieu oi t dat bg vlak hg het hok Tan de olifanten was Zoodra Charlie de stem Tan zgo rroaguren oppasser hoorde wierp het beest licb op hem en drong met zgo slagtand Baker s boofd tegen deo wand Toen de tegenwoordige oppasser brt beest weggetrokken bad zakte Baker in elkaar Zgo schedel wai verbrgdeld en de herssaaa pnitden er uit Vier aar later stierf hg in het gasthuis Ten ksntore Amsterdam hebban de iaroerrecbten io de maand December 11 54 000 meer opgebracht dan tn deseltde maand van het Tor g jaar Over het gftheele jaar 189G is op het kantoor f 600 000 meer aan rechten ontvangen dan hot jaar te rorao De tender der locomotief Toor den sneUrein welke s morgens 11 Q 23 ta Moppel aankomt is Dinsdag bg bet binnenkomen aldaar ontapoord waaidoor twee sporen versperd werden Da train werd mat 35 ninoten Tertraging naar Groniogen en Leeuwarden doorgezonden Da hoofdconduetear V weid hebt gewond Dezer dagen heaft De Nederlander bat aati raTolotioanaire blad na eerat eenige opatellen gewgd te hebban aan de plannen tan dr Kjper tot renrgnaiiatie ran de partg eec en ander meegedeeld omtrent de betrekking toBsoheB dr Kamper en jhr mr A F de Savornin Lohman sedert 1891 Indien tgd had mr Lohman in pabtieke gaiabriften de openbare zaak openiyk beiiprokan Toch werd hij op odTies au dr Ku erxelten weer uitg noodigd bat boogleeranrsambt san da Vrge Unirersiteit te aaoTaarden men wist das toen reeda dat hg met dr Kuiper niet onvoorwaardelgk meeging Miaaohiau verwaobtte men dat hg eenmaal weer boogleeraar wel zwggeo zou Hoe dit zg tot aan bet laatste toe Maart 1894 heeft dr Kuiper pogingen io bet werk tieitald om den heer Lohman te bewegen niet paoiyk de politieke aangelegenheden ta basprekaa en xich bg ago politiek nner ta leggen Eerat toen dit niet gelokte is volgens De Ned ontdekt dat de haer Lohman niet goed gereformeerd wai en heeft men niet gerost Toordat bg neb nit don kring Tan da Kuyper bad rarwgderd door de Vrga Univeraitait ia Terlateo 10 1 10 8 10 48 10 41 50 10 11 Haia t ll 7 10 7 4 P 88 8 54 8 64 10 88U 8 01 18 08 8 18 10 16 8 88 1 17 Het blad zegt oTer dit altai uit te weiden mdat men de legende ingaag tracht ta daan Tindad dat da tegeawoordiga aebeariug ia de party Teroorzaakt ia door dan beer Lohmaa en baar grond viadt in racoon raa peraooaIgkpn aard io gekrenkte artocfat of rerbittariog wageni onbillgke bejegening Het rerzet tegen dr Knypar s leiding is begooaen laog Tóórdat da haar Lohman peraooolgk eenige raden tot gakrenktheid kon hebbeo dr Kuyper heelt agnertgds geooegaaam gepoogd ham aan zgo zgde te houden er ia geen enkele dankbare reden ran eigen belang waaraan reads in 1891 het Terzet tegen dr Koy er s politiek zon zgn toe tearhrgTeo De aeuiga ware reden is aaar daNad rerzekert dat da haer Lo man hoewel zelf toen geen lid dar Tweede Kamer toch bet syiteem heeft willaa vuortgeiet zien dat Tan 1878 tot 1888 gegoldeo e goede Trochten gedragt u had nl dat de politiek geleid moet worden duur beu die op het tvrrein der praetgk gesamtfalijk daartoe geroepen zijn terwijl dr Kuyper een ganaeh ander lysteam wilde invoeren een systeem hetwelk niet hierop neerkomt dat dr Knyper niet sou willen raadplegen met en loiittren naar allerlei rasdgeveii Kamerleden beaturen en dergelgka maar hierop dat ten alötte da besliaaing berust bg hem deo leider dar party ep dat ook de aoti reTolatioonaire Kamerleden zooveel mogelgk bet instrument moeten syn Tan de in hem balicbaamde partg bedoelingen Na de door dr Koyper ontwerpen reorgaoisatia der party kan meent ade Ned c hetdoel dat dr Kuyper beoogt niet moer twgfelaebiig gn Voortaan kaa geen anti evolutionair maer Kamerlid worden die niet öt instemt matalle door de dsputateovergaderiog ta nemenbesluiten öf bg afwgking daarvan door batcentraalcomité waarvan alleen dr Kuyperpermauect vergadert is toegelaten Wiebezwaar beeft moet zwggeu want men beeftTooraf ziai Terbendcn in geen geral te zullentegenwerken Middelb Ct Aan de Deli Ct t wordt uit Atjeli eeo omstandig verhital meegedeeld over het opsporen der Terioren kanonnen reeda rroeger gemald 0 ontvaogao bericht dat de stokken in de kamponi Tibangpoei en Bira in TiicbvgTers zouden zgo guworpeo rokte het Tie bataljon ott Bg Senetop kreeg majoor Wiehers van deo kommandant OTerste Soeter s de opdracht met twee kompagoieën naar Tibangpoei te msrobaeren dien kampong te omeingeleo en bat kampooghoofd te dwiageu de plaati waar bet Teldstuk lag aan te wgseo Hield bat hoofd sicb onwetend dan moest hg worden medegeToerd naar Kota lUdja De overste Soeteri xalf begaf ziek met 2 kompagnieSn de Ie eo 2e naar Bira waar de mitrailleur moest Terborgen zyn Met deze kolonne gingen mede de waaruemend controleur Vis met de andere de idem Boon Eerst werd Tan Senelop oostwaarts gemarcheerd tot ter hoogte Tsa kampong Soemit waar de kotonne Wiabera juideigk afiloeg om langs de kampooKs Lamoga Tibangpoei te bereiken Voordat de kampong werd binoeogerokt werd deze door de kompagnie ter Beek omsingeld één man slechts Ttucbtts Da berolkiog in deu kampong waa rostig mauoen vrouwen en kinderen waren er Nadat het kampongboofd ontboden was en door Boon was onderrraagd antwoordde dit boofd dat hg niets wist rao een mariam en dat het stuk zich niet in zgo kampong bevond Nauwelyka was dit antwoord Tan de lippe toen de Ie luit adjodint Heldene den kolonnekoui mandant kwam berichten dat het stak gavonden was Deze was met de gidsen die da plaats wisten waar bat stuk onder een huis gelegen had in de nabgbeid gaan zoeken 7 17 8 10 8 88 S 44 4 18 5 81 1 60 8 0 7 86 6 ro 4 40 4 50 4 57 6 04 6 10 DIN 1 64 1 01 1 08 8 14 4 04 4 88 Uiiaabt 8 88 7 50 8 11 Woardaa 8 58 8 11 OodawaMt 8 1 Gouda 8 U 84 lO lO Na eeoigeo tgd getocht te hebben ontdekte Heldana in het uipabboich oen plek wasrnog niet lang geleden eenige takkea waren weggakapt Hierin Terder met da gidsen doordrlogande kwam men aau twee poelen Na eenig zoeken werd bet veldatok door een gids geTondea De 2e luit Tan Roon bad bet met aeo 6 fcal dwuigarbeidara dadelgk op kat dro ge bat blaak Tolkomau gaaf te zgn aelfi da Tizierkorrel was niet beschadigd Majoor Wieban Tarzo bt an daa atstrolaar Boon aea twintigtal Atjehers uit dan kampong op Ie eieabeo om bet atnk tarog te brengen Hierin bggestaan door tx detaabament onder den kapitein van Geelan waren da dragars ipoedig bgelkaar Hat idéa om het stok do r da Atjebara zelf te laten dragen waa daa te lumiaenaer omdat het bgaa aeker ig dta aenigo Tan do dragers het san Lamaoet daarheen gebracht habIbD loidat hai niets maar dan bitlgk is na da meBsabai zoogenaamd Trienden zgo det zij het ook tarogbroBgep Naowelgka was da tsrogtooht aangeaomeo of Tan de andere kolonne kwam bericht dat de mitrailleur niet was gerooden Wel wilt meo dat hg argens ia de bauri waa begraTen maar de jaixte plek wist niemand aan te wgzen Een der bendebooldan aoa mei tier ander eede genomen Tolgsliogen den mitraUIenr ergens begraven hebben hoiten dïa peraOoea wist niemand de plaats Op aanwgsigiog Tan een der Atjehers dragers van het reldatak werd nu door de kotonna Wichera io denaolfden poel waar bet Teldstuk lag nog aea Coeboorn mortiar geTondeo Natoorlgk dacht mea met den mttraillear te doen te hebben gehad doch tot ieders verbazing kwam eea mortier la TOorschgo Gedareod bat zoeken en bat omsingelen der kampoDgii werden uit da richting ran KotaTheae een 60 a 70 schoten gedaan op Try groeten afnland De kolonne Soeteri kreeg hierdoor eao gewonden Enropaeiehen fuaalier doch de andere koiooae leed bierdoor geea nadeel Via Senelop en Lamioet marcheerden beide koIoDOfi Bsar Lambaroe waar alle troapao oo eveer 5 50 des namiddags waren aangekomen om per ei ra trein naar Kota Radja te w rdea ternggebraebt Hat Terroer van het itnk hield de koloane V hera an en dan oog al op totdat eindelgk de kar ran Siroen daaraaa esn einde maakta en Piet de 7 cM aandrafja naar Lambaroe braeht Alhoewel wg orartoigd kannen aga dat de Atjehera mei den TeldTOOrmond niet Trel kattenkwaad zouden kunnen uithalen met dan mortier miiaebien meer is hei terngbaten van de beide Toormoode ieti wat op den Atjeher icdrnk moest maken Meikwaardig was het om de gezichten Tan da Atjeber bc Tolking te sien toen hunne kameraden hai stuk naar Siroen brachten Een korpoaeï die aicb ta Belder op de Fortgraaht begaf om zgn zoontje dat op het ga wilde gaan ta helpeo zakte er door an Terdronk Zn het Baarnaabe bosch is aan da bakaada Domlaan bg l spittea een geraamia Toor den dag gekomen dat slechts e en ouder dan grond lag Hat gerncht gaat dat daar ter plaatse voor oen SOtal jaren door eenige heeren uit Utrecht naar een Igk getocht zoo zgn ta Terband met een gepleegde miidaad Wat bierran zg zal zeker spoedig hlgkeo Eea 4id van het Boraaa TOor WaerToorspelliog te Londen verzekert dat geen strengt winter te wachten staat Op aen zacbta December maand zeide bg tegen aen Terilaggaver van de Daily Grspbiec volgen gewoonlyk zachie Januari en Februarimaaodeo Eea znoiite December en Januari ii op een uitsondering na in de laatste 25 jaren iteedi gevold door een taehte Februari Alleen in 1872 73 waa t iu December en Januari vrg zacht maar ia Febraari bitter kond en in 1888 89 was December niet koud an begon toch aeo Btre iga winter in Januari terwgl in Februari da tamperatnur nog meer daalde 8 86 8 48 8 51 7 61 7 8 8 6 8 18 8 11 1 67 10 40 1 18 4 UI 1 18 8 10 7 15 8 6 6 W 17 47 1 4 10 01 10 07 10 4 5 47 10 14 7 5 8 0 1 07 1 M t ll 18 4 8J8 41 4 11 10 m lUt 4 41 Il 8 4t Een aantal hepen mei ongaTcer 200 000 aeoteoaars graan geladeo ait Hamburg naar Bertgn bestemd zyn op da HaTel iogoTroran Bilteilftidseli Oyeraieht Bak eomité dar Bambaigieba warbitakan haah aargiitaren 130 000 mk nitbataald Door bet dooiwear it de vataritaod op de Elba Umalgk Teal Terbitard Da politie ioipeclaart alle ia da baiea liggaida aebepaa om aan atakietiek op ia maken over de Daiioaaüteik dar aldaar gehaiiresta werktiadan an de loork na wat dat zg lemeliten In aan labrgTen Tan den werkgeveribood aan daa Senaat acbynk ook da onroogelykbeid batoogd te ajjn on toe ka goTeu lóórdak de werkatakiag gabael geëiodipl ia daar men andere Toortdarende troebeiaa moak Treasan maar ten einde miutaodeo weg ka nemen eo ann da arkiUkere dia men oiek wil reroederan bat laragkeeren gemakkelyk ta maken Tragen de patroooi om aanatalling Tan aan kageii intp ek nr In dertien drokbeiocble büaa ikamiten beb ban de werkalaken licb giaier Irgen het onToorwaardelijk ireder aan dan arbeid gaan larklaard ala igada dat kb T aderiog Toor kan Tareae namen ig eendrachtig aan Toorilal aan om xeTen Tertegenwoordigere Tau Ter ahillende arbaidatakkea ta kieun opdat deae aicb met bel warkgeTariTerbond in yerbioding Banden elelleD Da warkitakera waren orertaigd dat ala de warkgare kun eTenieer tagemoatkwameB eana baTredigeade oplouing gaionden loa orden Ie warkalgk bet iraotaat tnaaehac Engeland ao da Vereeaigde Stalen tooale de Daily Chronialee legl het begin Tan eeD nieow tgdpark in da geaehiedecii rraagt de Wetkminater Gaiette Zeker ie bek tractaat een laak raa b t hoogata gewicht en daarom is bat gewenieht aa te gaan wat bil belooft Toor Engeland en TOor Enropa Zaer ingenomen toont bet blad zich met de bepaling del iu bet traotaat Toor geen eokal hl aan nitzondering gemaakt wordt Ware da bepaling opgeoomeo dat bet traotaat niet ioepaaaelgk zou xge indien de nationale eer Tan aan dn beide landen waa aangerande dan aoB het traetaat Tan nul en geeoer waarde gn Want het ii rooeielgk een geschil te beleaken wai rbg de nationale eer niet min of Baar betrokken i De Wialminitar GaietUc gelooft dat de bapelingeo Tan bet traetaat TOor den verTolge Tan groot belang Kallen zgo wanneer de beide parljjaB bezield ign luet den wenteh den eatatne qaoc ta eerbiedigen ëo rooral ket gawaat de Tolkea aan de gadackte een Treed aama oploeiing Tan gaiahilleo te verkrggea Bet il er mede ali mit het dnal Zeken die aaar onze Tooroodin meenden alleen met degen of piitool nit de wereld konden orden ge holpen ondirwerpin wg aan de aitipraak lan den reohter of tb een loheidigerieht Sn galaidalgk zal da OTirtuigiog lald winnen dit dit ook taieehen de mogendheden zeer goed mogalgk i Dit geeft aanleiding tat de Traag welk garolgen bet tractaat hebban zal Toor Europa Daar zgn de Terboadingen geheel andera dan in Amerika De gichillen dia tuuoheo Engalaod en de Vereauigde Staten knonen rgaeo kebben iteeda betrekking ep concrete qiiaaitiei grenageiohillen beitaende rechten uitlegging ran tractatea Maar ia Europa sgn da hangende qn eetiei bgna ataeda Tan politieken aard ontstaande door den natonrlijken druk tbu at rka machten op zwakke ia é n woord do atrgd om het baataan am uitbraidiog en macht loiachen de iUrkitan Daarom joiat eaht de Weatminater Gazette a hat niet mogelgk Tooraeret da toapaiaing te Terlangen Tan zulk een traetaat in Europa Bek zou gegrond moetan aga op het babaad aan dao itatM qaoc Maar daaroTer zgn da BaaBiogen reada Terdeeld Men ia onteTreden et den koaetand dia langumerhaBd onlataan ia an weaaaht kerng den toeitaod Tan rroeger Ét traotaat kan alleen bemeten op bestaande en erkende raehtea die TOor da internatianale batrekkingen gegrond rgn op tractsten Indien ean maahtige en sterke ataat bat grondgebied Tan etn Bwakka oakia OTaretroomt zoa mb aduidagerieht aiet asdara knnnan doen dan dan indringer Urngwijzen en den zwakke in BJin bezit heratellan Dit i naar de Weak miBstar Oazettea meent aiet in bet belang TBD da wereld al wordt da rrada ar ook door gebaat Hat blad weaaaht niet eynifch te zijn mur eraagt Wie ken rondsian eo niet gsToeleo dat raahtTaardigheid an aadelgkbeid niet de aaniga aatoran agn dia da Tarbonding der Tolkao bapalea maar dal phjiieke kracht au oTaraaabt de oorzaak iga tbb aan groot aantal qnaaatiea dia knnaken da Tarnkillenda landen kinnea rgBen Boa dit zjj bet traetaat tusaohan Engeland BB da Vaieanigde Staken ia da eerske atap op daa weg tot betere Terhoadiagea En er ia waiaig twgfel aaa het tok ekand komien arTBUDa brief aan Praaident ClaTsland aaa dea Heaaat zak duidelijk en eauToudig de groote TOOfdaalaa ran deze regeling uiteen Kb da bariabtan uit Waabiagton doa aiaa dat i Biaardarlitid tbb hat Ooagraa lair gnnitig gaalamd is Toor bat traataat Sleakta da bepaling dat aan aan Traamdan eouTereio den koning ran Zweden de uitspraak iu het hoogata raiaort aal wordea opgedragen kan een gen tegenatand ontmoeten De greosquaestie Tan Alaska zal niek onderwerpen wor eB aan da uitspraak der arbikere Reuter f Terneamt tenminate dst deu uak atzunderlgk al worden geregeld op deo grondstag der goToerda onderhandaliogen Aan beide zgden tbb den Ooeaaa ia bat tractaat mat groote ingenemeaheid ontTangen Men Tarwacht en mat reden dat bet de betrekkingen kosscben de b ide graote mogendheden op een dnurume en Triend obappalgke wgze aa T reterkeB De eerste zitting Tan de Fransche Kamer die gisteren wear bgeenkwam lererde niet Teel bgiooders op De Terkiesing tbo bet bureau t jap lok TBO atapal Briaeon zag ziab barb i noamd tok Tooraitter De waardigheid en onparkgdigheid zgner leidio geren hem alle reeht op eeu harkieziog Van de i ooderTeorzittera Tonden alleen Isembert eo Deecha ael beakrgdiag tegeuorar eeralgeooemda werd o a de oud Utioiiter tan koloniën Dt leaaéa ala candiüsat genoemd mear se kwamen er tocb sy het ook met geen groote meerderheid Wak io de eerata Kamer ziitiog nog al stof tot Tfeugdd gaf wal de Tersobijniog tbu den Mohammadaauschen afgeTzardigde Dr Graoier lo zgn witte burooe Men bad hem reeds op de bouloTBrdi gezien maar daar is een witte burnoe geen eeldiasmheid de groote Traag was of bij ook in de Kamer de gebroikeigka knielingeo zoo Terrichteo Eo bg heeft de Terwaohkiog niet keleurgestetd eerst knielde bg iu de aoatoire en kuste onder algemieu gtlaeh de plenken iloer later toen zgn naam werd afgeroepen knielde hg weer metTromeo eroal alTorioa de tribune te bestggeo Zelft het strakke e ot tbo Brisson plooide ziab daarbg tok eeu glimlach Heden zal iu du K a er bet eig ulgke werk beginDen Aan de orde zgn de auiker q aeatie de quaeatie rnu het Legioen fan Eer ler meerderiog en vnstatelhog ran hel aantal Terteenhare ridderkruisen ttcbl ouda eo twee nieuwe inlerpiilaliën o n een OTer de benoemiog Tso Atm uUr rndicalen oud minister fan Fioanoiën Ooumer lotgourernear generaal Tan Indo China en eeu omtrent de OTerplasteing vau den radicalen of Bocialittiicben prefect Vel Durand naar daa Raad van State Geen der ioterpellaliën bekrefk eahtrr bgaooder beUogrgke dingen eo bg de begrooting Tergeleken sgn ze minder dan niets Naar meu weten moft is deze tóór de Kerstvacau tie niet afgedaan De begrooting ran flaaoeiëo en de wet op de Middelen wachken nog op behandeling Dat zoa gemakkelijk in een week kunnen afluopen doch t iaoiet waareehgolgk dut da bekweters en dwarsdrgTsrs haar oageakoord latea Toortgaan Maar indien al dau noet allea nog door den Senaat wordeo oierwogen deze zal stellig althans esBige Tenn leringen maken den moet het budget naar de Kamer terug eo dao ja dan kunneo er nog kinken genoeg in Terscbilleode kabels komen Iu ieder geral staat na reeda va l dat ook Toot Februari een kredietwet noodig wc zeu zal eo de kans dat men niet zei irglnopen Tan een derde zoodanige wek Toor Meert ia groot io welk geral men de PaaschTsean tie zal zien aanbreken zonder dat er aon ints TBO deo eigenigken arbeid Toer 1897 zal zgo Terrieht zonder dat ook aan een eoorbereidiqg ran da begrootiog loor I89H gedacht kan gn Op het tok etand komen ran bslangrgka berT trmio en behoeft men onder zoodanige omrtandighedea aatoorltjk niet ta rekenen Inmiddels hebban de aocialis en door Janrès een oproeping aan de plattelaaders doen richten om beu tot het aolleetiriame d i tot afschaffing Tan deo bgzoodaren eigendom te bekeeren Daar de boer joist aeer Tasthoudend is is t blijkbaar de bedoeling de dagloooers de dienstbaren nit den boereBitand Toor da collectiTiitiMhe leer te winnen Uet ia aen poging om in Frankrgk opnieow een Jacquario uit te lokken dia gelakkig wel niet gamakkeIgk slagen sal t gg = HARS TBBR1CHTSN doUÖUl 14 Januari 18 7 Grenen oareranderd met weinig aaoroer eo weinig handel Tarwe Keeuwache 7 10 i 7 40 Mindere dito 8 76 k f 0 Afwijkende 6 85 k 60 Polder 11 k 71 Hogge Zeeairiche 4 86 ü 4 0 Polder f 4 4 86 Builenlandaehe per 70 kilogram ƒ 4 i f 4 80 Gerst Winter 4 10 a 4 60 Zomer i 4 80 CheTsliier 6 SS s Harer per heel 8 70 i 3 85 per 100 kilo 6 86 7 Heanepraad lolsndseb 6 e 85 Baitanlandsohe 5 60 è 6 75 Ksna rissaad 60 i 8 Kooluad nisu i Erwwn Kookerwten 8 i 60 Niet kokende ƒ Buiteolzudsohe loererwtcn per 80 Kilo 5 80 6 60 Boonen Bruine boonen 8 16 t 60 Wille boonen k f DaiTenboonen 10 Fierdenboonea 6 k 5 40 Mail per 100 Kilo Bonte AmerikaaBsohe 4 10 k 4 40 Cinqaanlioe 0 15 A 50 Fozanian 6 16 A 8 50 ViniABti UalkTee wegens oapastif weder kaadel ra isaraar nu geeoe belaekenii felta Tsrkena nd aauToer ksndel Trg wel U a 18 et per kalf KG Biggen Toor Eagelsnd goede laafoer kaadel rlug 16 a 1 ot per half KG Magere biggea red eanroer handel matig 0 40 k 0 75 por week Vette lohapon goede aanroer hiude Trijirel 16 A 88 Nuohlere kalren redel saoToer handel rry irel 8 i 18 AaogeToerd 11 parlijeu kees Handel rrij wel Ie quel 88 a Ie quel 80 A 88 Zwaardere NoordHollend aeha 5 k Boter weioig aanvaer hendel rlug Gofboler 1 85 k 1 S6 Waibolar 1 06 k 1 16 p Kilo WINTEmNlSGEOEra VOOlt DAMES en HEEEEIT A T n OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Ueurs van mslerdam ia J NUARI aloikr 89 8v Vrkn 98 101 9 4V 8 Vl 97y 98 98 104V H ia aos 8 l 41 100 961 51 660 110 100 14 101 200 18 61 997 9 iss 9 V 84 H DBaui u iert Ned W S 8Vadito dito dito 8 dito dito dito 8 Uoxaia Oil G udl 1881 88 4 IfiLlz la3uhrijriaglS 8 Bl 6 OosTSiiR Oil in pspk i dito ia iilTerTsW 6 l oftTlöiL Obl m l coupon 3 dito ticket S RvaivKU Obl Rinnenl 1884 4 dito Oecona 1810 4 ditobüBithi 188 4 dilo bg Hope 18S 0 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dilo dito 1884 6 anvit Perp I schuld 1881 4 Tiaiirj GaprC MT lee n 1890 4 Geo leeaiiig serie D Gec Ie oilg serie C Zuiu Arz R p ï olil I8 8 5 Mmico Olil Bail Snb 1890 6 VsKSHilI O d 4oabep 1881 AMeraaoui Oliliïsfea 1 6 8 RoTtaaUAll St d l en 1894 8 NlD N Afr llaiiile sT and Areodsh Tab Mij Ceitiloatea DjliMii t oh ppg dil Ato Uvpolheekh pinJbr 4 Oult M i der Toratenl aand Gr Hjpolheokh panJI r 8 Merierlaiiilarhe bank aaod i Nel Ilandalmailaoh dito N W k Pao Hyp b paodbr 6 iUlt llypotbeefcb psuiibr SVi l tr Hypillieokb dilo Sl i OoSTZ Na Uol Hong baakaiod Rial Myp thiekbaiik randb 4 Aiizaia Equ l hypolh p ndb 6 76 86 10 8üj 898 lOi l 54 15 8 77V lul 101 101 99 l 6 188V 11 101 48 i 101 11 104 76 106 8 88 48 8 l 188 80 A 107 I lOS t 10 llS a 111 110 Mn L G Pr L en eert 8 NlD Holl IJ 9poor Mü aand Mü tol Eipl 81 8pw aand Nel Ind 8poorwegm aand Ned Zaïd Afr Spm aand dito dilo dilo 1891 dilo 6 Iliua Sooorul 1887 8 A KobI 8 54 78 Zuid Ilsl Spwmij AH obl 8 PoLKN Waraohau W esuea aand 4 ïral nr Ruta 8pi Mii obl 4 Baltisrlio dito aand I ailovra dito aand 6 Iwang Domlir ililo aanl 6 Karik Ch Asow ip kap obl 4 dilo dilo oblig 4 I 107 AmaiKl Cent Pae Sp Mij od Ohio k orlh W pr O r aand dlo dilo Win Si Peur obl 7 nen erk Rio Gr Spm eert r a lUioei l olralobl in goud 4 Loai li a h ill Oen T aand Meiioo N Spw Mij Ie b p n 6 Mua Kon aa t 4pol pr f aind N York Dntaaiok West a nd dilo Ponn t hio oblig Orogoa Calif Ie hyp in goud 6 at Paul Minn k Manll obl 7 Ua Pao Hoofdlöa oblig dito dito Lino Col Ie hyp 016 CA tDA Cao 8oulb Cert T aand Vi C Hall k Na lo b d c O AmaUrd Omnibus My aaod BolUrd Tram ogM at aand Nlu Stad Amiterdim und 8 Stad Boilerdam aan 3 BBL lJ 8lad AnLerpen 18 7 Stad BraaMi I88 S HoKO Theii HegalIrGesoll eh 4 OosTZKa Staatalfeiiing 18 0 6 K K Oo t B Cr 1880 8 Stakjz Stad Madrid 8 1988 NBD Ter Bea Hïp Spobl eert 353 StaatB loteriJ 6e Kleaaa Trekking ran Donderdag 18 Januari No 14884 IbOO No 56 0 14471 l4 St eo Itfll Mn liO No 844 S8M 10089 en 1681 ieder ƒ 800 No 1849 1410 1181 1386 5 1S en 1SS48 ieder 100 Prijzen ran 70 161 438 5407 7 9451 11118 14881 18888 178 8688 6430 866 9680 11391 U8l8 18380 188 2698 6474 8988 ItOO 1S4S l5i11 184 11 887 8814 6646 7108 10809 li7 S 16849 8668 316 8861 6 0 7646 10486 li 08 1 418 18868 717 1880 5 47 7867 10618 11977 16741 18748 710 3198 6701 7905 10677 18008 15794 1877 818 8488 6710 8017 lOltt 18018 16144 11888 81 3706 6787 8088 11114 180 0 16177 19898 1048 S7 4 6848 8110 11814 18861 I6808 19408 1108 8969 077 8114 11188 IS 99 18483 19480 1183 3974 8087 8188 11161 1848t 186ltS 1V8I4 13 3987 148 8968 11341 1843 16643 19 88 1479 4010 8186 8368 11461 13S48 1 30 1 868 1687 4088 309 8 i 8 11884 18985 16848 19878 10X8 4978 840 8894 11887 18940 168 i8 189 0 1738 4493 686 8567 11708 13968 17130 18980 1778 4 9 688 8718 11741 14174 171J7 8014 1780 4860 838 8871 11 6 14193 1786 80177 8063 490 746 8 6t 11831 It 88 17873 80S83 9194 4916 8768 019 11840 1480 178 1041 9980 6071 76 9099 11907 14860 1787 050 81 7 6117 6767 9991 111196 143 0 1817 80l0i 8360 58 7 6788 0349 189SO 14642 18187 10 6 LUST n briaren geadresseerd aan onbakenden gedurende de 2a helft der ma nd Deeember 1896 en tarag te Terkrggan door tuaeoheokomst tbo het pos kantoor ta Gouda VoraoBden Tan OOUDA O Bakker Haarlamiaarmeer B Sehinkel Rotterdam Da Direatear tbb het Poatkaaloor VORSTEfl BurgerlU s Btana GEBOREN U Jia Wdlem ouders A J Verschot an J Roepers Tbeodorae Ouders i 3 Verbji en A Nieoweabugaon 12 Neelije ouders J san der Wal au C de Groot 11 Cornelia oudere J Bioce en 4 M neem kerk 13 Adrianua Anthoaiua oadanT Plokbaar en M Koppens OVERLEDEN 11 Jas U E san Genk 6 j ReeuwUk aBBORER Margje ouders A Borger an J Tan den Heural Alida Maria oaders J Splinter en A Straser OVERLEDEN A C tbb dar Siar 3 m GEHUWD J Reenskerk en A M Blonk J F Knor en J E Kns er Advertentiön 11 die iets te Torderen hebban van of Ij rerschuldigd zgn aan de Satalenêchap TBU Mejuffrouw SARA JOBANNA SOËT gewoond hebbende te Gouda eo aldaar i8 December 1806 OTerleden worden Tenocht daarran róór deu 1 FEBRUARI 1897 opgaat of betaling te doen ten kantore tbu den Notaris O C FORTUIJN DRUUOLBE VER te Oouda KoninliHJke Machinale irabHeh DE BONlGBLOEMc rau II van Schalk Co garestigd te a Qravmihage Kepplefiraal M9 en Ok nabg do Regenteaseioau Tan A M den KONING tbd BELGIË Indien gij hoeiit I gebrnikt de allarwoge bekroonde on Wereldberoemde Superior DrniTeU Borst BonigExtrack FLAOONS Tan éO Cta 70 CU en f Terkrggbaar bg F B A WOLFF Drogiat Harkt Oouda E fl Tz MILD Veerstal B 126 t Gouia A BüUMAN Moordntht i C RATELANÜ Boê cop B T WIJK Oudmam M KOLKMAN WadMnawn VAN Blommestein s Inkt IS roJon6 rViridelijk de fc STE en uolkomen ONSCHADELIJK