Goudsche Courant, zaterdag 16 januari 1897

Directe SpoorwegvcrbIndIngcD met GüllUA Wlnterdleost 1896 AaDgevaageo 1 üdobcr S o U D 1 8 o T T I H D 1 U 18 88 1 89 8 0 8 87 4 6019 88 4 87 l H 48 Il 88 18 89 19 88 1 89 4 8 4 18 8 80 KOTTERDA U a O U D i 9 81 9 81 10 19 11 80 19 87 1 40 1 44 9 10 9 88 10 17 9 80 9 4 9 88 10 87 8 17 8 81 7 98 8 7 86 l ll 868 4 40 6 80 6 97 8 1 4 80 ff ff 8 97 4 67 ff ff 8 84 8 04 ff 0 41 8 10 6 40 8 47 8 47 DEN U ti S SOUDl 11 80 W l 10 4 9 10 14 18 08 19 47 7 l0 7 48 6 18 9 is 9 80 10 11 eOUDt OEN BIAS ZMtenaMr Zegwurd Voorburg Uair Huo 6 487 80 7 488 60 9 19 9 4610 1111 8618 981 86 8 44 8 40 4 10 4 83 6 89 0 197 18 7 88 9 98 9 88 foorb 6 E9 ff ff ff 10 17 1 41 ff 4 19 8 18 9 84 Z Z rw6 ff ff ff ff ff 10 88 ff ff 1 68 ff 4 68 t lO ff 9 48 IZ M 8 17 ff ff ff ff 10 48 ff ff 8 98 8 04 89 9 89 Ö 7 S0 r86 9789 IO i8iT UTU6 19 ï l9 88 ijt 3 47 4 46 6 M 6 64 8 11 t OO 7 4 f 88 64 9 64 19 8811 C T I O B T S O D D A 10 16 10 38 11 88 18 8 0 8 68 4 46 8 14 7 6 8 09 9 07 10 14 10 88 ff 11 65 11 14 ff 4 18 ff 8 84 9 88 10 14 10 40 ff ff ff ff 4 94 ff ff ff ff 9 10 10 19 11 1018 11 ff 3 45 4 37 6 17 8 88 8 419 49 lUlO Ot DA VTIIORT Hgdl 8 80 8 87 7 18 7 6 8 81 9 99 9 6910 19 10 57 19 66 9 90 117 4 416 87 66 8 81 10 17 10 80 Osdow 6 46 84 ff ff ff ff ff 11 14 9 87 ff ff 7 10 10 34 Woordn 6 58 7 3 8 19 ff ff f 11 81 9 45 3 84 17 7 18 8 48 10 41 V nireolil 8 13 7 49 8 88 l 64 ff 10 81 11 48 1 17 3 08 8 60 6 18 8 7 39 9 4 11 07 ltAS Ifur imiterdiiB t Stopt jWoonadu BOUD 1 A NSTIID4II Oood X 8 11 9 89 10 87 li lD 4 11 5 iO 7 61 1 ast 8 14 9J7 10 88 l IJ8 UI q t to Nocidoir tridickudui u B o n jl Kndtwif u HtkMtop lH8TIIDAH 0UDiAAjutardurt 8k 7 16 8 18 9 10 49 1 84 S II S ld 7 98 949 9 14 10 10 UA Oo lMil 4H utt ur Mort N aM i 10 17 10 M UJ lUI MhoHn dio Ibg tm dea bbrikt t uutMtn ouMi mftksD hen tan d SM m W lieafh Dkttgk Id oodptratie iftgen deftt ledeu Toor dtn iutdboowcf htt midd l tojk herwianiDg iJDar ulfiUndigbaid Eflktlea JSKTto hUrby all Ifuooe mvrDing ta kiDOSD dat id hat noordsa dH laodi w l gald tot oprienling ran aeu ctfopfratiore rer aaigiog tar bcrorderiog der taiksrCDltiur ta Tiudao wara gevaait la het be aar dat de biateolealt d o groad Ditp0t deaMeo d a ledaa niet Want door aaDwejbdiiig tao kooitDiMt taidea zg kan de bod m looder geraar ran Ditpatting gedarende eeqie re ki aojueo bieten Toortbreogeo Vood de eoöperatie lO gang er zoo reel gawoD eo zgn Van de wiDit die nv meereodeelf io de bean fan deD fafatkaut komt loi naar dit geroelea aladao da laadboawer aan billgk aandeel rerkrgieo Semmige andere laden Yerklaardan bet eeni ta ajin met da Rageeriog dat geen der in bei Voorloopig Veraleg diir Tweede Kamer Ofer dit ontwerp ter aprake gebrachte middeipD om aaa de landbonwers eea billgk aandeel in d premie te Taraekeren t i bet doel lal leiden Toefa erkende men da dit ontwerp ook bedoelt den laadbouw tie itenDen Moaht hei daarom in het rervolg doidvlèk worden dat de toepaaaiag dezer wat beTootdeeliog der iabrikantan ten koité dar tandbonweri ten gaiolga heafi dan zonde naar de OTerloigiog dezer laden eana wjjzigiDg der wet etellig worden Tereiicbt De brand waardoor Zaterdag bet Zwiiaeriobe dorpje Ziceri groutendeals werd trwoeit ontitoad door t ipalao van een kind met laciferi in een icbaar met itroodak Toen de bewonen bet Toar bemarkteo itood bet hnii at in liehte laaie zoodat zg zonder ieti te radden Tloohlen moeitao de Föbo joeg de vlammea raerfi naar da aangreDzenda woaingen a binnen een half nar brandde bet dorp aan alle koeken Na een aor wae de brandweer aebtetoof daar al het water Of ebraikt was Oeiakkig ging de wiad larondi liggen en Zondig morgen waa het vnor gedoofd Al bet vee werd gered maar ree ia er waggaloepan omdat ar geen plaati was om hei fait te uttao en bij gebrek aa voerMlallei moet n worden Terkoeht In hei geheel zyn 168 roeeit arme menuben daklooe Er ayo 46 gebouwijea rerbraod waaronder 26 woonhoiuo de shade aan de geboowen wordt t p 100 000 ir geschat en die aan bet mobilair op 60 000 fr Uat lot Fridao dat daar liood laderi de 14e eaw ii vernield In een herberg te Tittoioning in Dnitacblaod waren onlang eeaige jongelni aan t praten over ban kracht £ d banner wedde dat hg een van t gezelaehap laa één vinger kon optitlen Bat knoitiiok werd beproefd en gelokte maar da jongaÜDg die zieb er toor galeend bad waa dood Da atbleat had hem aaogerat bg zgo baliboord en de ongelukkige wu letterlijk geworgd De krggiraad ran Chatham bield dezer da gan zitting om TODnie ta wgseo in de zank fao dea kapitein ter zee Rengh beklaagd van droiikaniehap bg hethaliog gedureode den diaoat iengeTolge waarran d icbuidige van siin poit moeit worden ontbeveo De actf van beaeholdiging wai gebateerd op de rolgende feiten Den 22a November 1896 was aen kritieke dag € voor den ali een drinker i akend itaanden kapitein Dea morgeni reeds veriobeen hg voor zgo ODmiddelIjjken chef io een brdeulcflyken toeitaad om orden te ootvaegen betrcö ttode het aehieteo naar den aobgf dat dien dag zoo plaati hebben De middagi kon hg zicb naawelgki meer op de been boadan om twee sar WIS by niet meer in staat om één verstandig noord te spreken en tegen vyf nar wai b i volslagen lgk 8 80 8 80 8 40 8 47 8 84 9 1 9 10 7 7 88 7 89 7 48 7 18 7 1 88 a dt Uoonlrwht Nirawatlraik Oftü Iktt Rluii 8 1a 8 8 8 11 1 19 8 88 4 88 8 8 14 8 91 8 87 Bottordui OtpaUe Kitawerkerk HooTilrwlit 19 40 18 81 1 06 11 80 11 41 11 86 ZM 7 48 8 47 IJS 7 18 8 88 V 8 07 9 08 Ckkli ZpnnhuiMD Mcwrktptllo Om sevaa ar sag ajja abel aiefa gasoodzaakt om hem naat zgn bat t laten breagea Man verwachtte dat de zaak hiaraiede althans voor dieo dag zoa zgn aigeioopeo doch kort óor miilderoacht kwam d kapitein nit sgn hol en verweet den oflScier van de wacht dat da matrozen coo n beidenscb kabaal maakten bg bet ezercearen met de kanoDDan Daarna bield bg met echte dfOnkemaDseigenzionigbeid vol dat ar in de torpedokamer afschawelgk maziek gemaakt Aard op esQ draaiorgel an dat de matrozen i nniten ia plaata van te siapen Hoewel men hem op allerlei maoieran trsehtte te bewg£eD dat alles rastig waa aanboord nreende bg steeds bet draaiorgel te booren en begon ten vlotte met zgo sabel de maat te slaan De matrozen die dete scène hgwooadeo kre gen geen booge dunk van hao bevelbebber vooral niet toen hg nog steeds met zgn sabel gestieuletrand van de trap rolde die naar de bak boord bat ter gen leidde Hg verklaarde dese duikeling aan de verbaande omstanders door te veriekeren dat de laarteo der maoKchappan nit de maat dansten j9 Flg werd daardoor zoo woedend dat bg tttér paar laarzen ttrafte met acht dagen kislarrest en een maand verstekeu van ptssagieren Ten slotte dreigde het sehacdaal aaa boord tragiitebe weadiag te sollen aemeo Kapitein Ueugb verbeeldde zieb dat de doival met een atoomsloep op zgo schip af kwam en gaf io de grootste agitatie bevel om de sloep met bet groote kaoon oomiddellgk in den grond te aahieten üg maakte zich reeda gereed om xeU b t geaebni te bedienen toen ds wachthebbeode officier deo kapitein naar zgn bat liut dragen deze afaloot en deascbeepsdükter wsartcbowde De varklinngeo der in deze zaak geboorde gatoigan lieten geen twyiel omtritnt den aard an dit schandaal en de gevaren die er uit badden kannen oota aan De krggsraad verklaarde den kapitein dan aok schaldig aan bet ten laste gelegde en sloot hem oit van elke baTordaring met laat tot scboriing ia syo tonotio voor dan tgd van zes maandaD Üe voorzitter van den krygsraad motiveerde deze zeer clemente straf door voorlezing te doen van den staat van dienst van den veroordeelde waarin meldiog werd gemaakt van twae krggslochteo drie decoraties versebeideee eervolle varmeldiogan bg dagoider en btyken van tevred oheid door de lords der admiraliteit Daarentegen beriaple de krggsraad zeer ernstig een drietal ksmsraden fin kapitein üeoKb die als getuigen a décharge gedag and het wangedrag van desea officier op den 22q November hadden trachten ie verklaren door op te geven dat bij af en tos onder den invloed was van koortsen welke hg ia Egypte ea Zoeloelaml had opgedaan Een onier lasers hrgfl ons nit eana naburige gemeente Eenige jaren geleden ia bg eeoe erhuiting een nasÉ verkeerd geboekt Of de scbnld ligt aan denntmbienaar der gemeente die verlaten werd of aan dien der andere gemaeote is mg onbekand bei rarbnisbifiet werd door de poat overftflbracbt Msar een feit ia t dat daardoor nu reeds een dar kinderen vaa deo betrokkene onder dien oojuiiten naam is getrouwd Hos moei io dese gehaodeld wordeo om deo naam die in elk geval door eeo der beide gemeeotebestareo abonieveiyk is overgabracht weer in zgo oorsprookelgkeo ataat te barAiailen Wg meaoen dat daarbg de rechtbank te pas aal moeten komen in welk geval da betrokkene zich om herstel io zgnen goeden naam tol den officier ao justitie zou hebben te endeo Maar misschien vergiaaeo we ons daarin eu weet een dHknadigea ouder onze lezers er jets andera op H a U tt 11 18 11 81 11 98 11 88 11 49 11 81 8 81 10 88 19 88 10 48 10 49 7 4 f 8 8 0i 10 08 10 16 19 87 4 87 8 08 6 80 8 18 8 68 De Ooatenrgksohe stoomboot Imperatoo komende van Boml ay moet te SaezKveoda gen onder obsrvaiie blgveo daar er naar men vreesi eeo geval vaa pest aan boord is bg aea vroaweljII MM Io de Dflitacba havaas ago strofige veersorgsmaatregeian bevolen voor sebepso komeode nit Todië De troepen van bat Eogelseha traaaportsebip Nobiat zgo i Plymouth ontacheept na nog eens eneeiknodig onderzocht te ago en voor loopig in een fort gehuisvest Met do 8 choleratgden afkomstig van dat schip bttjft bei goed gaan Te Purflact aan den oever van de Tbeem heeft Maandagavond een gevaarlijke brand gewoed Vermoedelgk ten gevolge van e n oovoorziebtigheid met licht wis brand ootfciaao op het terrein van de Raisische Petroleommaatschappy Aan deze terreinoo greriMn die van Standard Oil Company waar honderdduizeoden galtoos preirolenm lagen en niet veraf is het grootkte buikrortmsgazyn van geheel Ëogelaod Mei de oiierate kraebtsioapaonïng slaagde de brandweer er in de tanks ta vrgwareo waardoor een onafzienbare raap werd voorkomen Zij k n echter mei beletten dat een Baatal vaten met petroleum ontp ofi o Ëarsi na eea iogespaooen bestrgdisg aa aoderhklf unr wus men den brand meester Van twee lotetingen voor de licbting 1897 uit Heverwgk tweelingbroed trM zgnde was bg dia bg da loting het laagste oommer bad getrokken te klein bevonden en werd diauteagevolge door den betrokken mÜiiieraad vryne steld De raad wees nu deo anderen broeder foor den dienst aan De vader dezer lotelipgan kwam bg Gedepotearde staten van Noord Hollao io beroep van deze uitspraak van den militieraad betreffende den tw eliogbroeder wieA bet hoogste nammer ten beurt wa gevallen en aielden ook dezen vrg zoodat nn gwü der beide broeders behoeft te dieneo Zg hehooreo tot eeo gezin van vier io leven ï gode zonen waarvan de eudste 7 jaar bg de militie gediend beeft en de jongste nog niet militieplicbtig is Mej A M V O te Laogebroek had een wondje ia hare hand Bg het doorhalen der waich moet zg daarlo btauwael bebbon gekregen mei het ongelukkig gevolg dat eerst bare band on daarna baar arm opzette Uoewrl spoedig geoeeekuodige bnip werd iogeroej eu is tg aa een smartelgk Igden overleden De Ned Commissie voor de tentoonatelijng te Brnssel deelt naar aanleiding van eea bezoek aan het tentoonstellingsterrein te Brussel hei volgende mede Waar men te BroMsl komt overal sgn de straten opgebroken Oowlllekeorig denkt men aan baricatlea en revelatie De oorzaak dezer verkeersbetemmeriog is echter van gebaele vreedzame aard de panrdeotrama worden in electrische veranderd om dezen zomer ds bezoekers oaar bet TeoiooDStelliogsterrain ie vervoeren Op bet oogenblik ia daar allea nog in Wtirding Bg bet koufdgeboow ziet mea dehaiajeivan BruxeiJei Kermesse in den geest van OadHolland ontstaan D Nederlandirhe iodoatrie zal sici niet te beklagen hebben over de plaats die zg In bet hoofdgebouw zal iooemen Het is der oommiasi die de belangen der Kederlandsche inzenders behartigt gelukt een nevecgalerg vaa bet hoofdgebouw voor de Nederl afdeeling te verkryg n Da nevengaleiy beeft eeu oppervlakte vaa ongf veer 1500 vierk M en ligt io den vleugel tso het gebouw die zeker de belangrgkste en meest bezochte rgo zal Dnitsrblaud Engeland eu Fraukrgk ÜgKen hier dicbt by elkaar de Nederlandache afdeeling sluit zich bg die van Fraokrgk aan 7 17 8 19 i tl 8 10 8 88 8 44 4 18 1 89 8 80 1 64 8 01 9 08 9 14 4 04 4 88 Dtrwihl 8 7 60 I 9 89 Woodon 58 8 11 Oïdowitor ff 1 19 ff ff Ooudi ff 8 38 9 84 10 10 Het varkW th in dit gedeelte van bet gebouw bgionder sterk zyn daar de trams voor desen vLogel aankomen en de bezoeken tullen om naar de Franscbe afdeelioir te komen Nederland moetea passearen De Nedsrlandscbe nfdeeliog zal dus zeker niet achteraf i ggen en de NedetlaodHcba industrie heeft hier eeo goede gelegenheid om voor den di te komen I aan seboolfl Te NaW Tork tal biuMkorft ma abouw geset worden vaa rijf vardiepingea iagerici t roor het lager oodarwys aan joagan eo meisjes en voor gemengde klasse Baoaden kooit een groote overdekte speelplaats da tweede derde eo vierde verdiepingen krggeo elk vgftien klatselokaien gaacbtkt voor ODgevoer tweedniseod kinderen Op de vgfde verdieping ga de zalen voor de verschillende handwerken kokee naaien timmeren enz en voor de bibliotbeek Het gebonw sal mei stoom varwarend en volgeua de nieowste metkoda gtventihard worden Da kosten van dezen boow aaderan de 200 000 dollar Een merkwaardige wet Een merkwaardig staaltje werd decsr dagen te Ijondan geleverd beireffeode de strekking der Engelsebe wet ten opciobte van bei beroepegehaim van mediei Een dame ooibood e o dokter voor haar dienstbode die Ie barer hoize ziek geworden was Ds dokter ondersoeht de patiënte en deelde baar in tegoLWOordigbeid vaa eeo der boisgeoooten made aaa welke ongesteldheid xg leed beige n tengevolge had dat de dienstbode w rd gezonden Onmiddellgk stelde de patiënte een civiele actie ia tegen den dokter op grood dat hij baar had belasterd De medicas raadplege daarop eeniga rerhtMgeleerden die hem verklaarden lat bij onfeilbaar zgn procea zoo verliezen daar bg hei recht niet had den uitslag van zgn onderzoek aas een derde te opeobarau Naar aaoleidiog van dese verzeksriag besloot de dokter met de dieostbode eea vertfelgk te trefieo hetgeen hem vrg duur iestaaa kwam dsar zg een met geringe sahaleloosstclliog eiichte Toen Maanda middag eenige srhipFan en eeo paar mei jas in do Havea te Ddventeraan het aebaatseorgdeo waren liet hef gs eensklaps toB Op twaa groote scholleo begnnneu ig naar deo IJsel ta drgven £ n potitieaient dis het ongeval zag kwam mei een roeiboot t bolp eo bracht hen beboudea aan wal Deo heer te Amsterdam die aan denkrniar F 10 bankbiljetten au f 100 bad medegegaven t r inwisseling gaf bg vr isaing 11 baokbiU jetiep De kraier eeu arm man die de vergiaaieg later bemerkte kwam d n eigenaar da f 100 terugbrengen Da eerlyke kraier werd beloond met een gift van f 10 Het door het bestaor aa den Boerenbond ia de Hoakt ahe Waard enpegemeantabeatorea gedaan verzoek om bg oproeping vao oadeial wgzers de voorkeur te veo aan ben die in h t bezit zgn der akii landboawknnde tan einde ook dat vak op de scholen te onderwgsen U bij Burg en Wetb te Strgea gonsÜg ontvangen Bulteslandscb Overzicht De Hambnrgsche warkatak ra die klaarblijkelijk het Mhrgven van den werkgeversbond tao dea Senaat opvatten als een stap op den weg tor verzoening of dat werkelgk zoo is zal men spoedig ondervinden hebben bet besluit van hun coraitj goedgekeurd Aan de Fnokfurier Ztg c wordl gameid dat de poliiie te Hamberg en te Alton geen vergaoning beeft verleend tol bet boodin vao een Buzirkeiivoeriog i n bale van de vrOBwan en kinderen der werkvtaken Betselfde btad ontvangt uit Elamborg nog de volgende mededeeliogen De bealiisiog o er bet vooridnnn van de werkitaking ligt tegeowoordig wat da werklieden betreft io banden van de liohtencbif pers eo bet besloit dat deze werklieden nemen stillen sis de aaoboadeode dooi bei hervatten van hun arbeid mogelgk maakt zal weljden doorslag geven Met bon platboomvaariff ten brengen sg de ladiég nit de schepen naar de TUd van üreenwlcb 7 68 7 69 8 8 8 18 8 88 9 87 10 4 10 11 10 18 10 87 8 85 8 43 8 81 9 87 10 40 D lt 10 69 9 1 9 10 7 96 8 6 9 8 9 47 9 84 10 01 19 07 7 46 7 41 4 41 18 49 7 48 9 96 ftklinMa n dauiM iM mM pMbadk d noodig in hat baatarao u da achaites aaar ook aao aaawkenrige plaaualgka kaaaia taa da bavaoa TaartoD eal Vandaar datjaiat dik poraoaaal bak mo ilyk i door erktiadaa taa baitaa tarraagan ia Zoo da warkgarara an afai dak ueh anoag aiMwa warkliadaa aaasaldaa ooi da plaaU an da liebteiaekippan ia ka namoo dan maat mea im Tonekariag oagotwgfald oiat klakkalooi opnaman Voor t oogaaMik balaltan gi en watantaad toch aaa aaBiiaalgko uitbreidiug dar werkuambadtn in de hofan Maar loodra dft oiak maar bet gerat is too gaat da briefacbrg er raort aBlIan d werkliadea ar taker aan deakao dat de Ie Febmari de lermgn loor bet toldaan ran de bnitkaor al nader en nadar komt Daaronboren iga da licbtachippara nog niet rargetaa dat tij bg de roriga werkitakiog door de kaaiwarkera deo alaek galatan ign Ifaar aodra aeratgaaoemdeo han ren t opgaiaa ia k met de werkitaking median Naar nata bet tgditip nn koningin Victoria 60 jarig regeariDg jabilae 20 Joni nadert worden in Engeland allerlei denkbaatdan opgewerpea cmtraat de meatt geaohikte wgia rag nationaal bnidebigk ea eeikruring Vaa feraobillende tgdea kaeft meu zich recht kreaka kot daa Prina lan Wallit gewend om raad Daca heeft na in bek openbaar geantwojrd dak H M bigft bg baar bealuit tot TOlkomen rrglaking raa ieder geroelea daar alka plaataelgke loowel alt algemeene aitiog taa belangilalling dea tolkt haar aangaaaao tal tjio De Print tartronwt echter dat bg het doen aaner kaaie bgionder tal galat worden op werken fto li fdadigb id len l ahoara ran Hr U e arm oiid rd iaen Da banoaning tan graaf Murawi w tot Bnitiecb miniiter tan binnenlandeahe taken wordt door de Timet en de Sttadirdc op aear kalme wgze beeproken Beid bladen maken nit het feit dat het Deantcha Hof waar graat Ilorawia in den laatata tgd werktaam waa da brag ia geweatt tot het aaokooopao ao trienJaohadpelgka bekrahkingeo toitohan Londen en St Pekerabara de g tolgkrekking dat da nieavbenoamda mioitter aan nog grooter toenadering tneechen Kngeland ea Raaland niet ia dan w g tal kom a Toah rerwacht da iTimeK dal in den aaretcn tgd goan werkbare wgtiging in de bnilanlaadiaha politiek tal worden aaogebraeht In taker opzicht zal date benoeming taa iatload ago maar bet i niet aan ta nemen dat graaf Marawiaw plot eling een macht tal worden in taken an Eurnpaeache politiek Oaor aan lange traditie ii da keiler tan Bne aod feitelgk tga figen minietar tan hoitaalandwihe taken of ten mioBte den bewerker tgarr eigen buitenlandeche politiek Staataliedaa ran groote ondertinding en beproafde bekwaamheid too li graai Nraielrode onder Nieoleaa I n priaa ÖorUcbakofi ondar Aleuadaf II hebbaa op aakera tgden aataarlgk een grooten iotloed in dan raad hanaar mfaatara doch tooalt da roorbaeldeo taa baide raanaan aanloooen werden hun plannen telfi gewgiigd door den Czaar Het ia niet aan Ie nemen dat de Te Btrlgn i da banoaming niet mat oaTardaeldaa bgral ontrangen Sommige bladen terhelea hon angat ntat Zao bgv de Vosb Zaikong dia beafk getohratao Graaf Mo ratiew aan bet hoofd tan de bojtenland cbe saken taa het rgk tan den Caaar kan licht aan noodlottige beteekanis hebben Er wordt rerdar beweerd dak de nieowe miniatar lijdeni ijjn tarbigf ta B rlijn aan paraona grata waa toowel tan ign onmiddelljiken obef graaf Sohnwaloff ala tan keiiar Wilbala Daartegen komt bat Barl Tagebl op Zalka ia too weinig het getal gewee t dak de graaf bjj tgo tertrek nit de Duit Che baofdatad niet eana da gewone atioheide decoratie onkting welka de bofetiqoeite gereed houdt toor bgna alken tartrekkenden diplomaat al il hg ao too oobedoidaad Dat graaf Morawiaw Franaeha neigingen heafk dnidk hek gaaoamde blad hem oiak aatal tealaar prgat bat in ham dat hg tan dia neigingen gean geheim beeft gamukt Ook toen hg in het begin tan 90 dan poat taa gazantuihapaaaereteria bakleadde n bat Rneaiacha getaataokep alhier Berlga naakte kg aok in dmt opiickt tan tga hart gaan noordknil Hak ton kiadaraahtig ai tan weinig nnt sgn waaaaar men tegonoter bet feit dat graaf Marawiar in da politiek FraoKhgetinde neigisgaa toonde aan gdele tkrniatogal politiak Dak in Fnnkrgk de banoamiag mat groota toldaaning ii onttangen behoeft na het boteo laanda geen nadar betoog Bat traaoefgk lot der Engelche expeditie oaar hak koninkrgk Benin op da knat tan Ooiaaa ter weatkntt taa Afrika welke aianala oalanga de ItaliaanMbe eipeditie op de aottknak tan Somali achier geheel werd iï la paa gab kt heeft natuurlijk in Engeland aan taar pgnigkeo indnk genaakt Timet aa Waatmiaittar Qatatta zgn tan oordeel dat de Wdan dar expeditie ontergeaagk roakelaoi iga gawMit aak aldot gebaal oagawapaid iak ta mRaa ia kat Iaa4 tan aaa koatog üa wegana bat kir ngea aa raeoeekaaofferi aau tgn goda i ta kwader faam hrkead itaat en dio tooraf gedreigd bad eiken blanke ta toUaa doodea dia neb op tgfi g bied ton dortao tartooa n Thaaa tal Èagaland genoodraakt yn den moord door eao aienwe eo ditmaal wal degelijk gewapende atpeditia ta wraken En dat tfrwgl paa aan andere ezp ditia ran 500 Uauaaa t o 9UU drager onder 26 oSoieren en met tea Maiim kaaonnen op 6 deaar naar Kabba taa den Niger ii opgerekt om deo emir laa Njoap Aboe Bokhari dia 20 000 gewapende atrgdknachian en 2000 rnitart ta tgner beacbikkiog heeft wegen tgo tchaadalgkan altre handel te tnchligen terwgl in bet Toorjaar ook da Eogelacb EgYptiscba expeditie an Dongola tegen Berber en Khartoeai hertat mo t worden Volgent de Loudeatehe World tal lord Charles Bar ford met een Ngt eakader tan kaoonneerbooten dia expeditie an sir Horace Kitchener tegen Khartoem oadertteenen Uit KaaptUd wordt gemeld dat te Slcllenboacb Piquelberg en Paarl protaatiargaderiugao gehoadan zgo naar aanleiding der oottaogst tan Cecil Uhode te Kaapstad en elder Marala voerde het tooriitterscbap iu laabtgenormda vergadering en er werd ean motie aangenomen die door dr Hofmani waa toorgaateld Uit Konitantinopel wordt gemeld dat in een dar laatste teraaderiogen fan den iulernationalan gesoodbeidsraad de OottenrgkschHongaartche gedalagaarde dr Uagel toontalde de pelgrimstochten uit Ëngalaoh Indil naar Mekka te verbieden mei bet oog op het dreigende gevaar dat de peetziskte nit Indiji naar Mekka tou worden overgebracht eo vaa daar miftubien oak naar andere tlaataau in TurkijO ea Egypte De Engelache vdelogearde dr Diokaoo t rkUsrde tich dadelgk bereid dit voorstel ter kennis ta brengen tan tgn regeering eo de oterige boitenlandsahe ledeu tan ten getondbeidaraad waren het direct met het to mtel ten De Torkacbe ledea echter terzetten er zich met kracht tegen eu verklaardeo dat aaa pelgrim tochten als tgode ean godidienstig gebruik geen beperkiog mocht worden opgülagd Het voorstel werd in de laatste vergadering herhaald doch wederom bestradea door de Tark cbe ged legeerdeo wier verret legen bet vootttal io alle kriugeo te Konatantinopal teer veel oorost heeft reruortaakt omdat eao overbrengen taa de petttiekte ait lodië naar de overige Mohamm daaoscba landen zoo goed ala taker il als de pelgrimatochtan mat achterwege blgvea In dat getal toch wordt het gevaat toor aog verdere nitbraidiog zeer groot aeowal ken gerolge tan de groote massa Mekkagangers en de moeieiykbeid om dezen aan e o afdoende quarantaios te onderwerpen als tengetolga tan bet bekende gebrek aan quarantaine ziekeohuiai Tarkge De beriebtgarer tan de spoïït Corr esp acht bet daarom wenaabalgb dat de EogelscOe regaeriog zelte peal en perk zal stallen aan de pelgrtmitoobten nit Engalscb ndië naar Mekka en ook dat de overige Enroieatche Stalen wier Mohammedaaoscbe o pderdsnen gewoon zgn aau pelgrimstochten deel ta nemen dezen toor ditmaal in hon eigen belaag da reis naar bet door da past bedreigde gabiad zollan verbinden Da Czaar tan Raaland heeft eene commissie btnsemd aaa welke de bgiondare opdracht ii gegatea na te gaan welke maatregelen kanoen genomen worden om elk gataar voor verbreirliog ran de pesttiekte in Ko land t voorkomen Dat toorzorgamaatregeten niet overbodig zga kan hieruit btgken dat aan boord van h t Donderdag te Suez aaogakomeo Ooakanrjjksch stoomschip simperators ene Engelaobe dame aor dia treeielgka tiekta bleek aaogefaat te zgo Het schip i teritond aan eeo gestrenge qoarantaioe onderworiien Hek is merkwaardig boa de laatata waken an het beetnur tan preaident Cleveland worden verbeide d door bet eene diplomatieke acces na het andere Nauveljjka is bet abitrageverdrag met Engeland Ktaloten of eeo verraaeeode tgding wg nemen aan dat zg juist is aangaande Cqba wordt openbaar gemaakt Naar Reater oaa seint immers haafl de Naw Yorkicfae World nit Waahington bericht ontvaogen dat de regeeringen der Veraenigjle Staten en van Spanje t feitaljjk eeoa sgn geworden over ean regeling der Cabaanscha qoaeatie over de voorwaarden aan de Cabaoen toe te kennen de geelotan otareenkomat tal zoo zegt I et bericht varder over tien dagen aan het Congrea worden voorgelegd Zg moet dan de vnarproef nog doorstaan atenala het arbitrageterdrag nog de bekrschtiging door den senaat behoeft iltecb ook on reeda zon hot feit balangrgk ee groote voldoening voor preeidant Claffalaod en den ataatisecretaris Olbej zgn die steed bealiat weigerden bat Congrea op K j n Cubasascbe loehtan ta toldeaa maar beloofden nog al hak mogelgke ka doan om de oploasiog langt minoeljjken weg te terkrggea Het bericht del World behoeft alleen aog maar baveftigiog Bek algemeen arbikrega tardrag is Maandag ia d a Senaat oattangan aa ttrtoadMi aaaf de eammiaaia toor d boitaaktateka taken Da toortittar Staveoton vico preeidenl dat Unie d kannu gaf tan de oatvaagit tan het docnmaat liet hak niet tooileaaa Na da behaadeliag daar de ganoeeada commitaie waartan da heer Sherman ooriittar il zal het in de littiag tan den Sauaat besprokea en naar da Washiogtoaachs corratpoadent der Daily Chioaicla toorepelt ook faa tradeo worden ommige aenatoren als Teller Gorman Morgan Chandler ea Jonea poli iake legenaUnders tan Cisv lagd en 01ney tullen alt beatrjidart optreden En Lodg too taa plan tgn amendemanten voor ta stallen Uaat dak de oppoeikia voor aeii groot deal nagvertg op het encaea tan Cl telaad s bastaur er in slagen ton om de bekrachtigiog tan het met Eagelantjl gesloten tard ag t gan ta honden ia niet te denken De tarei chta twee darden dar steoimea sullen to h wal terk regen worden en datau triomf der humaniteit rersekeien De dagblafen spreken tolgeaa da telegratuche heriohkeo eeastemmig hun iagenomenhaid met de gebeurtenis uit Ta New Vork worden plannen gamsakk toor aen groote openbare feesttiering Ier aera tan het Amarikaanseh Eotirlsch terdrag WINTEBnmCEOENEN VOIR DAMES en HEEEEIT A V n OS Az Kleiweg E 73 7So GOUDA Beurs yan IS JANUAUt Vrkn aloikra t 101 i 88 Hinttlsüu Cerl Nad W 8 8 duo dito dito 8 S ls dito dito dito 8 llosoil ü I O udl I 81 88 4 laiohrijving 1I09 81 6 OosT ia O il inp pierl9 8 6 4 tlilj ie lilrer 1108 5 v 88 97 i 8 V 8 104 66 PoatvuAi ühl met e iupoa S dito ticket S 6 850 50 100 54 10 800 18 il 9 188V 98 109 95 80 lf 188 lOJ 6 V 541 11 88 77V I ll ion 101 ét 145 ll II 1 4 i loi ttt SLmo Ülil Uisnenl 1S94 4 dito t poiis 1880 4 dilobil Kilhl 1889 4 duo bj Hope 1939 80 4 dito io KOud leen 1888 8 dito dito dito 1184 6 Sn Jl Perp I ohulUSBl 4 TcUBU Oepr Mnt laea 1890 4 Um leeman HTia D Oeo 1 nisft serie C KuiD Ara Kip v obl 1899 5 Mailco OSl Buil 8ih J890 VtKtztitu Oil 4onliep 1581 41 AmttaWH O illust an 1896 S 100 RoTTKtOiil St d Icau 1994 3 N o N Afr H nila it aand i Arendsb ï b Mii Oerli alcn D liMsaliohapptj dHi I Aro Ilvpotheekb pindbr 4 Onll Mg der Varitaul ssnd s Or Hypolheakb psadbr 8 SedcrUtiiIacha bank Mild Ksd Ilanlelmaituli dito I N W k l o Hvp b psiidhr B tt Ilvpolheeib psmlbr 8 l tr Hyp ti lib dilo S Ooers Ntt Uo l H ng batik aand Rcal Ilyp 11 H kbaiik paiidb 4 AaiKlKA Kqu t hv ioth pindb 5 H I I ij I r fiaii eert SZB Holl IJ 8poor Mü aanl Mil totEipl m 8pw aaail Na I Ind ttpoorwagm aand Nad üaul Afr Spin aand O dilo dilo dito lltl diUiS ITAUI aooorivl 1887 89 A Kohl 8 84 78 Üuld Ital Spwmg A H nbl 8 HoLSN Wsruh u A eeuen aand 4 Icai Or Ku a Ïtpw M obl t fialt i be dito aaad Fallows dito aand 5 Iwanil Donlir dito ssal 6 Kurak h Asow tp ksp obl l dilo dito oblig 4 145 1041 76 10 8 48 l 188 107 107 lOS 108 116 181 Aua l rent l 4o flp Mi o l 8 Chic Voilb W pr C and d 10 dilo Win SI I a ar o81 7 Denmark Wo flr Spm rart r i Illini il antral nbl in goud 4 aisv k sshrlll Oert t sand MMioo N 8pw Mg lBhvp Ml s Ksniaa v 4pol pr f sïod N lork Onlasiok West ssnd dito Peno tbio oblig 6 Dragon Calif 1 hvp ia goud 5 SI Paal Minn k Msnil oU 7 Ua Psc Hoofdlgn oblig t dito dito line Lol 1 h rp 0 Oakioa an 9oath Cert v laad VlH C BalU kNs Tob d o O Amslard OmQibm Mij aand Bollard Trasaen U ali aand Nip ëtsd Am lardam ssnd 8 Stad Uo lerdum ssa 8 Biuiia etad Aal erpan 18 7 o glad Kroiiel 1880 8 HoKO Theii ll llr i aell h OoSTtKa Slaalal ening 1 0 5 K K I o l B Cr 1880 8 StAKJt 8Ud Madrid 3 lt 8 NlB Ter Bea Ilv 8p bl eert ttCAPnilHlVUIIR6IIIIIITIUII VKUUAG 16 JANUARI 1897 Toortittar da Burgamaaatar Tegenwoordig alle ladaa Da Notalaa dar vorige ttrgadering wordaa roorgtleaan n goadgektard De Yoorzitter dealde made dak bg Kon Besluit waa goedgekeurd de bezoldiging taa f 3000 voor tien bargemeastar Da Vooraiklar Ik daan da raad al Toat de genomen baschi tking ten mgnank De Voariitker Nog kaa ik medadaalan dat bg Kon basloit da beanldiging vaa den Commiaaaria taa PaliUe op f 2000 ia goedgekeurd Voorka dak door Uad Staten agn goedgekeurd da raadaka lait B tot tvrparhting tan het ntertatvear aaa U Uloai het snppletoir kohier di uat I8 f6 alime e de aanvaarding vaa hek Ingaat taa Ma r da wad van Bergen IJiandoorn geb Evekink Basgsra aa da achenking door de familie aan da gaaaeaka van da cadeaox Aangaaoman voor kaaniigtting Ingekomen 1 Een adiea van J T Uinkema onUlagvaraoshanda ala Rierwgaar aan da la kaataloaaa achool Wordt aartal kagen 1 Maart ter eaad Een echrgven van de Commiaaie voor daslrafverofdaniogeii danrbjj lodieifeude eana gai iDg van de verordening op de brandweer waardoor da gamaanta ia twaa braadwykaa wordl verdeeld Ter viaia Een achrgvea tan da C mmia ie toor de atrafvarordeniOKaa daarbg aan rapport ia diaaeuda op bat adrai d r bh T C van XanUaen G Stigter katrafraada eana taata ligplaata Ter tiaie 4 Ean brief tan dea baar acboiilnptianar aen toordracht inieadeuda toor hoofd dar 2dakasteloote ecbool Daarop tgn geplaalat de hk P J tea Dgk U sBage M i Uroekhuitan ta Aaiitardaa J B tan Zi iiua te i O D Heg U Krimpen a d Ueal P tan Bergen ta s Hage B A AvenariuB ta a Hage G Eaa voordracht taa B en W lok beaoeming tan 2 onderwgzara eo 2 ondarwj toaiaewn aaa da late Kosialoote School Date vooidraebt faebbea wjj rkadaopganaaan in Na 716 dasar Coanot I iladan aan da orde 6 Ean tahrijven tan B aa W lot wgaigiaidar itameaakbagrooliBg over 189ë Badea aao da arda Eea adraa van B en W batrefTanda daingekomen aaavragaa om in erfpacht nitgagaven iiroiidea Ter visie Rapport tan B aa W op bat adraavan J D Rjjk aa A Rooteboom daarbgtoorstelleode genoemde hearaa eana grakifioakfaka tarlaeaan earatganoamde tan f 100 aalaatatgeooanda van f 41 66 Ter viaia U Een echrgven vaa B en W tot hak tarleanen eanar graliflcalia aan dan korea wachter C taa Douran tan f 2 par waak Ter viaia Een tooralal taa B ea W tot hektoekennen aener anbsidii van I 200 aaa da aid G nda tan da Holl Maaieohappg vaaLaodboow Ter iaia Eén aobrgvaa van Dr H J da Voegt dank zeggende toor cgne anemieg Aangenomei or kanoiegavtag 12 Era achrgvea van tl Blom daokbataigende voor da ham gegunde pacht Aangenomen toor kraniage iag 13 Ken adres tan P den Hertog aaaadaren zich baklanende ketrafTande da aaasluitiag hunner woningen aau da waterleiding Iu handen tan B eo W ter aldoeniog 14 Eau adraa van M Slingerland ea 30 ksaahpndelaar adhaaaia betoigaada aaa batlOOHtal tan dan heer tan dar Bandea Ter tiaia 15 Ean adrea van J Vargaar en A Sao dara batr afende de onlange gaboadeo aaableetading van hoalnaran In handen van B en W Ier afdnaning Aan da orde De baooaming tan 2 onderwgsen aa 2 ondar wgxereaiien aan de Ie koiteloota acbool Hanoenid worden Tol ooderwgzert de hb L Bwananbarg Bat 17 en O W J Naisgl met 16 tl Tot oadarwgaareaaen mej M i Unbar mat U tt aa C M van t Hof mat 17 al Wnrdt ervolgd Gogoae fio Biig D ooaiiAO mr Bota vaa a oetaM Aanrma d bmiaad a w ï a liM vaa uur lokead voontaa IIIulalMrWttniikH t i P H J V WA NKUM V i MBLKiSaT Oottbatan è 144 OMKfa Advertentiöo