Goudsche Courant, zaterdag 16 januari 1897

35ste Jaarganj Maandag 18 laniMiH 1897 wmmmÊÊmÊmmÊmÊmÊmimÊÊm ÊmmmÊmmÊktmÊmÊtm ÊimmÊmm No T173 ftOüDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uit ve dezer üounmt geschiedt dagelfjki VM uiteondering van Zon eo Feestdagfen De prqs per drie maanden i 1 36 franco per post 1 70 Aixonderlgke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat raa 1 5 regolo a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd T Terstond GEVRAAGD een £ Lmk DAGMEISJE ZBD08TEAAT G 88 iDtomatlsehevaileD onr mttan h i 1 1 v u t miliRi ft I S i vijor birrt n ktikk rt h k n m k f r ï vitn nn v jrtdurfln4 e iiilct toMiolil ïii o r t 0 nftiiMn if rttii uiis knvtr jn eMi nvolit i t n Miili viuicait wndar op en lii tt n ftirt dn tuin reuk n V rkocip tngoti toAZftnilitig tkd hi t heilrmf if miliar nmbiiun VerzendliniN Xerkuur fi MHinbert A € dmatffitutii N Z Toorbsrgwftl 318 TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda lil behnlTe Z0NDA08 en WOEN8ÜA08 Een ware Schat TM de oogelakkixe ilncbtoffera der ZeUberlekking Onanie en g he=me uiUpatttngen i het beroemde werk Z Dr Retau s FXFBE V III G HolUndwhe mtgna met 27 fb Prfli 2 Bolden Ieder die un de Tersohrikkelgke gevolgen Tan deae onden Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt ieariyks duiïend van een aekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 fianeo tegen intending van het bedrag ook in poetzegdli en in eiken boekhandel in Holluid FRANSCHE STOOMVERVEEU 8 Ohmilsebe WassclierO H OPPE IIEIMER 19 KruUkad Rotterdam Oebrereteord door t tl den Koning der Belgen HooMdepftt Toor GOUDA de Heer A VAN OH Az Speeialiteit voor het toornen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het I t omen van ploobe mantels veeren bont ene Gordijnen tafelkleeden eni worden naar de ienwite en laatste methode geverfd Alle goederen hetijj geatoomd of geverfd worden onechodeiyk voor de gezondheid en rolgena ataal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrieken zijn de prgtan 25 gedaald Te toornen go deren al nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene wm k FriDtenips NOUVEAUTÉS WU venoeken de Damee die ona f nhu trecrd modsalbum voor het Wlnterealloen noob niet 9ntTanj n hebben dit te wilUm aanvraffen aan I JOLESJU üZOTiir rirk Hetaelva wordt dan omgaand gratia aafranoo toegezonden Be telUn en van af ts fraaoa vrQ van alle kniton aan huis met B verhoogtnf IthM IUt liuliir II llw l i Smilla Druk lao A BRINK HAM k ZOON MJVBESrpiNG BLROEHEESiTEU en WETB0UDES3 van Gouda zullen den 26 JANUARI 1897 de namiddag ten hnlf twee ure bg enkele inechrijvmg aanbesteden De Levering en liet in profil brengen van 1500 M Rivierzand op de Algemeene Begraafplaats aldaar Inlichtingen worden gegeven door den Gemoente Bonwmeeeter PDIKB OUDB f SCHIEDAMiVIEB GEITE7EB Merk t VwkriJKbur by PEETER8 Jz N B A U bewgi th ohthtid i ciiohel eu kurk ateeili roor C H I E DAM i luan d r Firma NIGHTCAP Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Bchnbbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastig tjeuken der huidt alsook elke andere bnidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bi hen die door niemand genezen konden worden door r Hebra tMeehtentoiU Onenhadelljk Qtbrutk Vitwendlgt Pro zes gulden Ned Ct tegen voornilbetaling ook postzegel waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrugbaar bij de Ut Marien I rofferie Danitlg Doitschland BEKHOOND ilET GOUDEN MEDAILLB KRAEPELIEN BOLM S Quina Laroche IN Staaltioudende duina Larochè ia de meest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanbevolen door lal van binnen en buitenlandsche Geneesheeren Verkrygbaar in fle chen 1 90 en 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHMA De iDUÏBming van den rook dezer Cigareifce geeft den lyder aen Asthma terstond Terlichting In Etai 80 eu 50 Genti Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel b j Hoert en TerkouAkeid oploisend en verzaebtend Prgs per fleachje 20 Cent Kbaipiuik il HoLH Hofleveranciers Ztisi Dep6t te Oouda hg den Beer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Wie zeker lyn iru d Echte Etkel CsCftO ta ontTti s mamcngeatsld W na vele pnatnemlngen li dtm handel gekomen onden den aaun dea uitvinders Dr Hlchaelis vermrdigd op de beste machines in het wereldberamde ótabblisaement van Oebra StoUwarok te Keulen liohe DrTQie tLeUs Cikel Cacao in Tierkasten bussen Deze Eikel Cacao ia net melk gekookt ene aangename gezond drank voor dagel gksch gebruik een 1 2 theelepala van t polder voor een kop Chocolate A1 genoeskracbfige draak by g wal van diarrhee slecïits met water te gebruiken Verkrugbaar bjj de Tcomumili H 1 Apotheken eu p gg Vt g paftmiQe f 1 80 o 9o L aas Q Deratlv rl graiwoonUgtr vaar Htdtr and lunus Mattonklad Amsterdam Kalveisirailf lOS f ZONDAG 17 JANUARI Fotograjie STUDIOS O Album Portretten met 2 Proeven l SO P VAX DKW 1¥AALS riuweeleaSingel 5 88 bij de Tidewq MAOOPê van lOpCt tot ZipCt BiteUm Bouittonhoudemle SOEPEN lv£sug g i s Bo u illozi in CAPSULES tgn verkrijgbaar bg de Firma T CBBBAS Gouda m eigrts bij PAUL HOKjM Amsterèuii vsS f vrees Kev l tn war kM rf S O X raorbmrgttal 07 op DTri o WtMMifr oBTwr eiideD wortltiiooi tïocr M CLKBAM Co Ilpillg wcr ti vrvt f f V AMTEK KOLipr Apotli li r Kort Hm Op u ljn l cE m 4idn i t tooii t llln d 1 WeuVrniiiJiS JmrtI mil t Illvenii ll 4 in krM XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D MESan K I N D E RMO D E8 beuevens IlANDWEKKPArRONEN am IEDERE ÜTEEK VERSCHIJNT EEN MUnHtER In ieder a tekit tttearte platen moOekruntek feuUlelou enz en lo Uitf to sondor gekl pUlsn mei 3 tnüpatr on 8 groole gfkniplc patr Far 1 nn 1 88 p poat ƒ 1 40 9e als de Ie tiilg met daaratiboien 8 gekleurde rlaton 1 75 j oq i Ie Ugakl pl en 1 bij gelrn p büheteena slsoi t m e ir H Se w bij hel 6a no l geko patr n tmre 1 9e eeii gekleurd Iraaia haadwerkpatroon 8 8 Sa PBOEFSÜIMEB M PBÜSPECTO ALOI i aKBB BELINFANTK Ur ba Wtjonstmat 100 lOJ bT O bT T TT i 2 T Geene nieuwe zending Verlovings Ondert muwkaarten f iaüekcüirt i Luxe Postpapier Bouvvkaartey en Rouwpost Let KZlep Be tellingen worden teh poedig8te uitgevoerd bij A BRII llAi enZn 4 BINNENLAND GODDA 16 JADovi 1897 De Kt tTereeoiging Bergerplfeht elbier Tertoekfc ona ie riltee mtldeo dut de in bare rergadering vao 12 Jeosftri jl benoemde Beatuurilsden allen voor banoe benoeming bebben bedaakt De heer J F faa 2atpban albier leerliog fier orgelklaue tan d mnziekscbool der Maat chappy tot berorderiug di r Toookoost te Ro terdam ia ua een rergelgkend eiaoien door dt faeereo H B Tan I Kruga J A Uoesoo au J O Libaaa afgeooiiiea aik 19 sotlici antea beaoemd t t orgaaiit dev Herrorade kerk en maaiekdireetear aldaar Te Utrecht ie tok arts befordaid F a J Steen meger Uit de rekening en reraotwoording der rir eenigiag Floralia Goeda over bat jaar 1896 welke vaa 18 23 Janaari ter Titfe ligt by dea penningmeeeter den beer D Tao der Laar blgkt dat dexe intuiting xieb mag Torbeagenia toenemenden bloe BUhaoe wak de be Dgatelllng dargenen betreft onder wie de reraeniginlt werkt Vermeerderde jmpatbie by de arbeideiide klaiee blykt nik de belangryka toenemiDgsoowel der uitgereikte ala op de teotoonatelling ingeaonden planteb In 9ö tya nitgareikt aao 229 iDiehryvert 1222 planten ingezonden door 135 insebrgrera 603 p tao ten in 9f uitgereikt ftta 542 infecbryvera 3178 ptanteo iogezoiideo door 414 inwhryTera 1972 planten Waarlijk n aprakend bewija dat de Tereenigiog by de arbeidera anceèa baeil Wy twyfelon niet of deie belangatelltng zal oog aaogroeieu nu de Taraaniging en kaar atreren meer bekend wordt oader da kringen waar sy weikt Tegeaorer die lioblayde taa $ echter eea keenyde Dt meergegocden vrarkeu niet loo faartelyk mede alaTerwaabt mocht wordan Ilel tnaocieel ttiiork ia in 96 weder toegenomen waardoor bet Beataor licb heeft genoodwakt gatian ia bat rarvolg den prya waarfoor de plantje aan d inachryvera refdtrekt ordan te Terboogeo Detu maatregel btt apreekt van ï elf wordt alecbti ooode genomen daar Jaiat de bitlyke inkoopapr i mede eeir aanUidtog ia voor den werkman om aieh da plaBt ea aaa te acbsffeo en het opwekken van én laat tot het kwteken van bloemen toch hek doel der Vereenigiog is Lierer had hf t Be taDr dat mo ita norh ly l apitert nm de ÊEHLLhiO EeLGeh iim van don Uarcos 17 Ooed die verRaanïng wou ik mier van je hsbben ik aal er ïaijii voordeet mee doen Terwql aq loo met elkaoder iprakea waren do iluikan voortg caao mot het ineohepen der atr TaD silver terwjjl ijj se achter elkander boven van de rota af lieten vaUeu AUea ie klaar lenor don Harooi leide een dar numaen die naar hem toegekomen waa Don Marco wilde juist antwoord geven toen z ch hei rennen van een paard deed hooren en da alniku dien doe Marcoa op rerkonaiag had uitgozoudei terugkwam H sprang iladely vau ayn paard af en af zicb oamiddellijk naar deu kapiiein 0oq Marcoa nam hem een weinig ter lijde Welnu vroeg hji hem op een SniitereodeDtoon w4 k nieuws breng je mee F Je kebt gosd gefadas aesor I gaf de atuikeiop duisslfdeo toon ten sntwoord allsi ia wel loo je gedaofat h dt Zoo zoo zei don Marcos terwüt hjj zijne wsBkbraaweo evsn fronste das is doa Semtgio er mee bekend Nauwkeurig en hg hoopt dat je bem ditmaal niet salt ontsnappen No mompelde hy tsrw l een glimlsoh hem B da in sn 9 w a sai elkaar gsffasgd Veraenigiug tot bloei te brengen de flitaociïn g terkt gaaien door iokomaten an donateara en Itden wier betrekkelijk geringe bydrage an reep 2 50 en 1 per jaar faa groote waarde ia tot beraiking van het goede doel Nogmaala aporea wy dua osEe leaera aan tot bef Hennen an dese arbooae Tereenïging Wia nqg geen hd of doaat Qr U en ban heelt TOor mind rhedeeldeu by uff ira iiu penniogake Vt oral werkgaveri logea bedeultan dat bat kweek n dar teere kinderen van Fiora een eredelenden invloed b eft op bon onderg Hchikten ieder meuMshf nvriend ieder die bat Tolk lief beaft vindt biar een dankbaar veld Onderlinge waardeering van de vertohillen ie kringen der nnialBchappy kan niet dan een baiiryk gevolg lyn van hek werk dezer Vereen igi tig Woenedag 30 December jt omatreeki 4 nnr namiddiHF werd dour de Rgkflambtenarea Nieveen en Biiveuw ter hoogte van de rnetplaata tan den Kaldeakerrbener weg 10 KQ meliaaDiker aangehaald elke frauduleus werd vervoerd Tegen dan Tervoerder K werd procea verbaal opgemaakt Door een tweetal RykaHmbtenamt Tan de poat VeDlo werd op e n dar laeUte dagen vaa 1890 en mooie belteoringingeatetd legea twee damea wegene fraadoleaa Tcrvoeren van eaaa fcoeveetbeid onder de kleereo verborgao iniker Diosdsg 12 Januari dei roormiddega U uur werd door de ambtenaren van den punt Teg len 9i KG luikar en een nnr later door daxillde amMenaren 10 KQ aaiker anngehaald wegene ongedekt Tervoer De pariyen werden in beilag genomen en tegen da vervoerden R K uit Venlo en A B uit Blerich die de aiiiker in rilven verborgen onder de kleeren met licb loerden moeea vertwal opgemaakt Men achriift ona uit Reeuwy Donderdagmiddag waa le de 13 arige W B iöh op bat bruoza yft van da Wetering lange dan Bodegraaf € hen Straatweg onder Keenwy met bet aoudlutfig gevolg dat by er dooriakte bü werd met veel moeite met een ladder eo too wen gered F 3 waagde zich evroeena op een toot iu den Polder van Raeiiwyk om atdaar acbaartaen te rijden aakte er door en kwam met den schrik en een nat pak vry Bud jf oog nadere bijtondurhedea büs ds weet gekomen Dat zou ik deokeu doed ik luister naar jef maar maak het wal kcrUf Ik kas het ivel in ren paar woorden zeggen je zult te Itnd en terzee aengevallAn wdrdea Drommels dat zal dan en hrel trevooht worden Don Re nigio wit roor goed met ja afrekenen Daar haeft hy deugdelijk gel k ii Ik tlouk siets lirrer dan tUt heroam don Marcoa zïehin de handen wrijvsada De atuikers die te ver van hun kapitem af atoqden om te kooren wat bij zeide waren dicht genoeg b j bem om zijne gebaren ta zien By dit wr fen in de bandeti vooir en een onmiskenbaar bew t dat sr eenig gevaar dreigde wjnaehlen sij eenige woorden op een luisterenden toorom elkander moed in te spreken Wien zullea wy op zee aantreffien Kb dat hI je took wel wl e i La Bedeoeion Ben je daar leker van vro don Maroos Sjaagd Waaraehtig I hernam de ander het sebtp kraift al sedtri zonsondergang ts losv van ds kaap enwisselt signalen met bet taod Goed dan maar aaa den gsDft 1 Pt aeggende zond hij den vanpieder v n wien ky zonder twjjfel al wat bü wilde weteo gehoord had weg en begaf zich haastig naar de aluikera dia san den kant der rot bg elkander atondso Maakt dat ja fpaw aobeep komt jongens ri by hun toe bsaisp roerzsgsa versohsidsne u n dsh rah Donderdagavond werd Krimpen a d IJaanog met een ponie laodlooperaopgedi cbt DeledM van dit edele gi d Tertagi nwoordtgd door eeu paar fchareniiliipere kwamen om onderkomen venoeken mitar bel moe k lat oetilyk zgn want ly waren ook fMt oei lyk No dat kon men ben ook wel dadelijk aanzien aa waren lelfi meer dan fataoealyk Z hieldener aeii groot gevolg van traatjuo ieoa op naen eea patf Meenden in hfreii versteldehen naar l EjP l amentt D oudata koohaaat niet Ioo q Whgeoa da itladbeidt hetnerolg daarvan wu dat eeae eeruordealinu tewachten atrtak Wfifena rhet ni t kunnen luopenat een ander bet wel kan c Met de nuoilige botineura weiden a ffiateren de gemeente ui gleid de politie vergezelde hun i ll tot in RotUrdam Scb Ct Hea meldt no Potahroek Ib de vorige week kratten we hier bezoek ran eau apeeialiteit optIt Deeükundii gehieJ i B kraan waarvoor alle doeroren n profpsaorH has hoed mogeo afuaraeti Op een alttaud reedi en souder poU oeteu eo tengkykan of i idere ouderwatHche ilokterifrateen I dwar L iemand t itt ed kkinK heen niet eaue 1b bulp van ilöutgenatialeo 1 eouatateerda baae t meoNt verborgva kwalen en louder meecl ulke tan wa ker bentaao de futen self tok bog toegaan Bauw vermoeden Zoo werd nerTosikeiU waargenomen rnaad dia zieti meende te mogen verhaiigeo V in bet beiit vnn aenuwen ala kabeltoaweo en maaKigdes by een ander die biervaa noeit ifte bad be peurd dan wel eena rUk vóór elenatyd I Welwillend en mededeelzaam aU deze esculaap waa kregen de patiönteu een evan heldere at weteoaot appalyke oitlettging omtrent den aard on bet weuu bonnar Biekte Zoi maakte by longrer topping daidelykdnor te ipreken van een door roet vervoildeaKcboorate a waardoor mttn dm Bedenrtehtend om 5 nnr ie de knenmolen van i Ho nboaaem te Zei wnard g beel algeb aiid Alle waa tegen braadaohada verzekerd lauge reaias die aan elkander vaaigrknaopt area en een tonw vormden dat olaatreeka vetrtig etlen tang wu zij deden bet ititemde waaraan de twee laatste alaveu risigeWndr n w ren naar beoailei sakken en tieten dit eigen ardisa touw zachtjea sobieten Jotdai B n sehorre stem bun uil de diepte toarisp d t de staven ep den grond neergekomen waren Het touw werd daarop strak geapsiisen en stevig aan een rotsblok vastgemaakt Don Mareos ort rtuigde ztob dat het goed gespan nou was en f toen cA wenk D aluikers kropen aa aohtHr elkander naar den kant der rota klemdim zich mut banden en voeten aan het toow vaat en lietaa zioh zoo naar beneden gl deu Het is nie ongerast bier mes ts deeleq dat een reata hetzelfde is wat de Bpujaarden een lazzo aoe Aen Hst eenige onderaobeid bestaat biurin dat tij ia plaat van uit vlas gemaakt te zgn van gevloek ten en met vetlniewrevoa nemon van een keehu d gesoedea vervaardigd is waardoor zulk ren reaU b zonder teulg en handelbaar ia zij is bi t dikker daa een pink t Ws sa geen kinderapel iob langa dit touw tot in ene diepte vaa bijaa dertitc ellen te laten afglgdeo ea dat nog wel in het holle van dan nacht ea bg sen wind did het oodaaka de pogingen van hea dia er het Bit inde van raatbialdan met geweld been en weer d d 1iog ren Sr w rd alle behendigheid kracht eo moed waar Bsede deze atoatmoedige avnntvriera bedeeld waraa toe vereisoHt om n ar beneden te dalen zonder wel twintig malen gevaar t loopen zich fcgsn de rotsen ts pllHer te steotsa lo eea onur arraodiaeemeote ho fijpiaakeaa varvoaiitda tioh dezer daoen imi aehrjift men one eece gebawda vroow aan hei barM van bet burgerlijk wrmbtMtuur um tmo briefde oor eortaog beuoodigde verlanknndiga bulp De beirukken bwiubte was bereid aao beivetam ts Toldoea dach bre bt onder de aat dacht dar vrouw dat sniki aanteidiog nam gevrn tot bet plaatsea vaa baar man op de lijst der b d sU den soodat hy daa do ir ntrak was fer token van sya kieviacbt Daa tnk ik yn versiMk inc was bt t antwoord vas de vroaw lk aal er eerst aeus mei mya man over aprak S QroD H Men meldt ait dan Haag Naar aao aldiog vaa de betoosfng Woansdaeavood gebonden voor het bnJe van den 8 èanochen gerant werd gisteravond sa ook ïo den afgel topen naobt in de nmgevtag vaa bat leuatiegebouw duor da putins geetirveltleard Nader tsrneea t men dat de manifeatatia zoo aiitt i itgegMn vaa een 20 i I liaden beboorende tot een aofiali ti chen kring die ep diB bewuslen avool in beslaten vargadarjng by een zouden tijn gewaeal Ongeveer een kwartier lang hebban de u gara sich doen booreo Behaira 4ak ds Har teillai a getoogea ward zouden ook kreten genit syn als Weg mat Spanje wsg met de iiKjnieitis te Politie waa niet in de ttnari Is ol da maaifesUnten wiattn ilat d i lltia raadsjnlal voorbji waa Na d beiongiag trok ds trosp aingen deór bei flarii etmstje De getant miet gieierenmiddag den mlnieter van builsnlandirhe saksn met bet voorgevatlfoe in keaoie hebben gesteld Biernp mest de prnearanr gansraal liJ i aang sshisvM eo in overlaid iaet den boordeaminissariB TUI pelitie wordi een ondaraesk iogestald De prins van Walss beeft in lija jsegd srhoenmakso g lesrd ajjn zoon ds hertog van Yorjr ts s o tonwslager keizer Nicoleae II van Ru lead ban ploegen zaaien an waaien keizer Wilhelm van Doit cbla d is san bekwaam f tk ratier koning Humbsri i een uitstekend esboeHlacper maakt so reparsert alle soorten van sohwo o en laarti o koning Oarar van Zwaden en Koorwogfn ia sen livfheHber Tsa boot bakken koningin Virlorin do l In batr rye nren nieks liever dan brsien Uat zegt Lm Figaro Na rer eefs fenders mi lde en beproefd ta bobben om een Milaprank ie kr fg n o er da fSHg nl eer wlMittn hji h rti lirui g iitr Terwgl de aluiivra m liiercuntu g i i iMn tawl luuw giniiaii hangen met die oitb kommerdhnid en Uibibartiiihcid Wfike dsgewoi Ote vaa bi t dooriUao vaa gevarea geeft giag duo Jtfaroua naar doa Albiao los Blijf je oog alt d bij je plae om on ta volgen f vroAx bg hem of een apolianden toon Wal zeker af deze vasibendee tessatwoord Ferm zool ik iat wel dat ja maf zoudt aeh teruil krabbvUn hernam hu doeh tbass op eeaercstigef toon Eo nu nog mu woerd Ik ben geberi goboor Kan ik staat op jn maken F Als op je zalven Ik doa van uaeht dea Uatsleo iet ia eea psi die reeds set jeren geleden bsttoanaa ia j dis sai moet het apel bstllssan miaaohien ui ik sen vrtsi noodig hebben Ik aal tgonen dal ik dien naam verdien gsf da jonfteling met g ettJrift ten antwoord Venu mij wel een miaveriUnd zon eer oasbejided nawilottigs gavtHgen na ziob kasneaafpenv het ia tina noodig dat bg een w ik of eea woord van mij zonder ecaige t enstribbvliaf gaboorzaamt Dat zal ik doen v Welke de gevolgen dsarvss eok wsiao megsnP Ja Beloef je mij dat Ik zweer het je op mijn woord van ser aai woordde ds Jongeling op een vaatbersdsn toen Don Manos Mak hsB ds hsifd tss