Goudsche Courant, maandag 18 januari 1897

vui BH tagaa da anuialtiog vna dudaaig panooo toen wae hak niet no dig omdat er aiet genoeg gebouwd wordt en nn vinden die hoeren dat bg werk genoeg heeft mier mgoe bedovliog ia dat bg in den xomer wanneer bet ooderhood der kaaimoren geeehiedt bg dan het opzicht ook daarover kanwairaemeo De heer Derckeeo Ik had gemeend mg in desa diaeueeie uiel te mengen of te bemoe eo maar ik eta er verelagen van dat t g zon worden ingedeeld bg de fabricage bij zai dan zg een tweeilMhtig maoa h daa kanoen wg ook dien Wydaehra titel van inepectear der bouwpolitie beat misreu De heer de Raadt Ik ind het erg jammerdat het lalaria voor een ioipecfcenr der boowpolitie op f 600 ia geraamd een timmermanekneehk die knap io zyn vak ia verdientmeer dan f 600 eo wanneer de beer Bai gartdyk een particulier werk beeft zal bgtegen zgn patroon moeten Ageeren en daarom moet die man geheel vrg egn van den beerBorgeradgk bg moet alteen maar politie ophet boawen nitofeoen j Da beer Jager Toan over dik voonlel geeproken ia ie er gezegd die man ia niet te vinden voor dat geld daarop is in den raad da qnaeatie gakomeo boe modt bg taan en toen ie bat bealnit genomes bg den heer Burgoradij en ik vind bet gelukkig dai de beer Nederhorat dit voorstal beeft gedaan De heer de Raadt De in fcteur der bnowpolitie op een salaris van i 600 die den geheelen dag dienst moet doeo ia zeer geriog bg de gemeente verdient een werkman neer De heer van Galen = De keer Jager scbgct bet niet te begrgpso dat die man niet onder de beer Burgeredgk of liever bg de fabricage moet komen De heer Dereksea Het voorstel is geheet io atrgd met de bedoeling w j hebben eeo peraooo die politie mr et uitoefenen op bet booweo en die moet waken dat er ge4 ouwd wordt naar de verordeoiog en wanneer hg om 10 nor op eeo werk geweest ia moet hg vrg zgn om II uur er wuJtT he n ke kunoenfyean De heer Desaiag Omdat er twyfftl bestaat dat die inapacteur ke weinig werk zou hebben moKea wg hem dan toch oiek aao de werf werkzaam stelien tot het uiakeo van atrateo enz tuaar kannen hem eveoala de heer Nederhorat wil hem opzicht doen uitoefenen De heer van Iterson De b trekking ven dien iuspecteer ia jaiat zooala de heer De fling daar zoo vooretelt en dat is ook juist ds bedoeling van B en W De Voorzitter Het ia ook niet de bedooiiog vnn B en W om hem vaat aan de werf te plaataao het ie ook onze bedoeling dat aU hg b f eeo paar oer vrg heeft dat bg dao toezicbt hondt op de eigendommeo der gemeente en daaruit bljjkt dus niet dat bg een onderg Scbikk persoon is van de werf Alt I wordt daarop aangenomfn met 13 tegen 4 stemmen Hie der hb Dercksen Viugerling de Raadt en van Galen Vervolgens wordau de Artt 2 3 4 5 6 en 7 zonder discossie goedt ekeord Art 8 De Inspecteur wgdt zgue werkzaambeden oitBli iteud aan d u dienat der gemeente Zooder verguuoing vao Burgemeesteren Welhonders mag hg geeneaodere werkzaamheden op zich uam o i Het ia bem uitdrokkt lgk verboden in zgne betrekking gifteo of gaveu van iemand te vorüereu of aao te nemen De heer Vingerliog Ik zoo wel seoj wilen watnn tyelke dpfiuilie B en W daaraan gtiveo De Voorzitter De Inapecteur raa geen bouwwerken op zich nomen biunen de emaaota wel mag hy toezicht uitoefenen op werken boitco de atad mag bij wal bouwwerken uitvoeren Dh beer Nederborst Ik vind het niet oed dat hg ioeiiobt voor particulieieu nitoelect dan zou bg b r iodien de heer Bnrgersdyk particulier werk heeftildearover toezicht kuooen uitiufeoan en dit ia ttx strijd met elkaodir De heer van Gs sn Ik ton willen lezen tonder verganning van den gemeentersa d de b er Burgeradgk roet ook wel permis ie vragen Openbare Vrijwillige Verkooping Directe SpoürwcgvcrbiDdliigcé met GOUDA Wlnterdlensl 1896 Aansevangeo I October TUd vao Greeowlch 6 ft 7 17 7 88 7 tg 8 8 8 1 8 8 88 18 88 1 88 8 80 9 87 4 80 18 88 4 87 18 88 8 4 8 11 8 4 18 8 8 a O T T I k S A U iO O II D 1 10 18 11 80 18 87 1 40 1 44 10 O SO 10 17 7 88 1 80 t St 8 10 8 8S L80 8 M 18 17 8 81 7 88 8 80 8 44 4 19 4 40 4 80 t 8 04 8 0 4 04 4 89 6 10 8 40 DEM H A A 1 84 8 01 8 08 8 14 y7 4t 6 86 lt 07 10 84 t eHl e 6 467 80 7 498 60 1 4 10 11 11 8618 881 96 8 44 8 40 4 10 4 89 6 88 6 187 18 7 88 8 8 tl Toorb 88 10 17 1 41 4 98 6 16 8 94 Z Ze p 6 e f 10 98 1 18 4 89 6 90 tar U 17 ir 10 48 8 68 6 4 6 88 8 6 Gouda 6 88 7 60 8 18 8 18 8 47 10 1610 6418 0818 68 8 17 8 14 4 08 4 888 18 6 JS 6 807 488 8 10 1010J DTlgeBT 0 OJJnA Utreebl 8 7 60 8 98 10 16 10 98 11 88 18 8 8 08 8 68 4 46 t l4 7 66 8 0 0710 4 Woeidea 6 9 8 1 10 88 11 66 18 84 4 1 l 6 84 8 88 10 4 Ouderjater 8 1 ip 46 4 4 v 8 86 Gouda 8 884 84 lOJO 10 8 11 10ilS ll 9 46 4 87 8 17 8 18 8 418 4 11 10 AllsTIlDAH SOUDA AaatudaM 8 t 7 18 8 16 10 48 8 4 8 6a tM la 7 48 M fleida 7 U a 8 14 10 10 U llU aa t 4 T M UJ bat M Ooida JMM 18 08 18 47 7 10 7 48 8 18 01 GOUDA DEN B O S i da Zioenhuiien Moerkepelle Zoetermeer Zeg uid Voorburg Heaa G 7 80 8 88 8 88 10 1811 18 ll lB 18 16 18 88 1 48 S 47 4 46 8 18 8 84 ril T M 7 4 F IS 8 84 8 84 16 8811 ÏU 7 48 8 47 11 80 18 40 4 87 f 8 01 16 06 M 7 88 8 B6 11 41 18 81 8 06 18 i 10 18 T 8 07 8 08 11 88 f 1 08 8 80 t H l t ll 10 7 10 48 18 11 48 n 46 1 10 S 18 4 17 8 18 6 88 6 81 ï tO 8 81 8810 M 11 6 11 48 Ol DA UTBlÓBT laada 8 10 6 87 7 18 7 88 6 81 B8 0 68 10 1 10 87 lt 8t 8 80 Oadaw 6 48 6 64 i 11 14 8 87 iraaidaa8 8B7 S 8 18 f U 8 46 VtiaakI 6 19 I 7 48 8 88 B S4 10 81 11 46 1 87 08 i Vaar Aautardui t Btopl Woenidag BO0DA A ISII AM a lda a 8 tl 0 81 10 8f 11 10 6 11 8 1 O St U J7 10 8 1 11 18 8 11 We t te Nootdoip UdioJieodeBi ea Blejewp K U i ea gaka fiT 1 17 4 41 8 87 6 88 8 81 10 17 10 81 7 10 10 84 8 84 17 7 18 8 48 10 41 a t i U 6 7 M 4 11 07 t 10 11 i a 1U6 ku w rd tmgtfolgt nt Moulfda tobbu faM k i Hugwlit klompeiiicbsttor DaitMteia Un alotta hg een officier TtD jutitie een uoklHht iogediend tegen den bode on dan HhnUecirMd egeni onwettige vrgktideberwfing art 282 Wrtb nn Stttfreebt aifter nunidd K werd door de knitwuslit te Ter Hegde de atraiidiog bericht van bet stoomiebip Wolieborg Ue reddiogiboot tan Ter Begde welke gêelaimeerd werd befond licb epoêdig in da nabyheid ran bat raarlniK De bemanning ii aan boord gebleran terwijl aan den reeder bnip raa eleepbootaa u aaogeriaagd door dan kapitoin Door eeu mekelaar nit Weatfalen ii bg de politie ta Artbem aangifte gedaan dat e o agoer bediende die door bem tot op de Hol laodiobe greoi waar hg ign ipoor bg ter wae geraakt waa oagereiid bem een bedrag ren 1 1000 had oDtiloleo Onmiddalgk lijn maatregelen ter opaporlog an daien rerdaehte genomen die erenweltot diirerre nog tot gaan ganitig reanltaat hebben ogas leidn Oe baide lerfonag dia tardaobt werden ran daa maord op den baakier Cokn te Pleaa Praiiiieh SileaiS hebbeo belaad dat ig dea aan met bglea doodgealagen en da gMtolan papieren fan waarde begraven hebben De Oaliciir Jarijroa een ran de twee moordinaara beeft lioh met luciferakoppan targiitigd eg is etrgieteren geetorven Wiedartki diaa men Toor den boofdecbuldige hoodt ii nog niet gepakt Ue eenige die geatralt kao worden aal daa de Boogeareche onderdaan Btabo igo die op t oogenblik in Wadowioe Galicii gaiangen lit De obolen heeft te Soarabaja byna opgehondan ta woeden VERfiADERiKGVANDENGEMEEiïïERUD VRIJDAG 16 JANUAEl 1897 Vtrfolg Aao d ord Hst TOoriUl toi wysigiog ct r gtmteDte bagrooiing dienat 1896 De hMr van Oaleo M d V ik Iwi daar in kii Tooraial dat mh lom ran i 460 bsDoodigd i gawMAt voor btt rsrgelykeDd exaneti TOor hoofd dtr 2de koiteloose lobo l door ienaod die bet wet D kao ia mü verr ekerd dak da diikricta sclioolopiieuer die alakkeo £ 00 laitg heeft opgeboadeo waardoor dik examen iKwdig VM ik weDBohtc welke we e u waarom die Toordraoht loolaog ia weggebleve u Oe Voorsitter Aaogaaode bet lang WHgblgveo fao dte voordraobk heb ik getfo 4rt beid dit kiar mede te deeleo niaaf de koAt £ van het Tergeiykeod oodvrzoek mont loo betaald wordeo dat hoedt geen verbaad mot bet lange weiiblgvea Tan de voordracht De heer vaa Gaten Het kovt mg voor dater wel eeoig verband ia tuaaeben de koeten enda TOordraoht want iadieo de gemeeota binaeode maanden geen voordraobt doet IredeDGed ëkat Df op uu xoo ik we willen w t iD waarom e diatrioka eohoalopiienar toolang wigirk bealk gehad mek de indieoiog van die voordraobt f De Vooriitter U legk dat bet examen ia aoodig geworden omdat die Toordraobt zoolang weg bleef maar dat ia niet zoo bel examen moeit worden gehoaden omdat er geeo erereeoateumiag waa taascbeu deu diatrickaleboolopzieoer eu B en W en da moeak volgena de wet een vergelijkend exaoien jjordea gehouden doebda koaten hiaraan ver moetan bitaald worden en warneer kw ritaiten niet lok ofereonfltemiaiDg komen 1 rltyd een examen noodig tj 8 40 1 8 S0 7 M 7 11 Ooada Maordreebt Nieawerkerk r OapaUe SaftenUa T TM 7 4 7 lt l 0 10 8 Itotterda 4 tt l t e u t ll 87 18 8 Ï t ll f ia 6 88 De lieer ven Galen U begrypt m j verteerd ik hêdool WAftrOiQ moeten on die gelden bsta ttt wordaD iadiaa da aohuld oiat ligt u kak lange wachten mat da voordracht Hek oor tet wordk tonder hoefdaljjke kam roing aangenomen Aan de orde Het Toaritel om dan Baad tadoao verk an woordigen bg dè behandeling vao bet ho er beroep ia take reclamea tegen aaoalaKen m de plaataeiyke directe belaatiog naar bet mkomao Wordt aangeoomen Aan de orde = Het vooratel tot vernienwing en rergroeting van een gedeelte van het gaabaiaenaet Wordt aangenomen Aao de orde De ootwerp inakrnotie ran dai inepactenr der boDvpolikie De al ameene baraadzlagiog wordt biarovar geopeod Niemand der leden hield hierover eenige ba raadelagiag waarop met dt artikelagewgia bebaDdelioK werd aangevaagen Art 1 De loipacteur oefeok zyoe betrekkidg nit onder bel toezicht vao den GemeenteBouwmeester iena vooreebriften bg gebondeu ie op te volgen De heer Nederhorek M de V ik weniehte vaor te atelleo art 1 te doen lezen De Inapecteur oefent agne betrekking nit ouder bet koeiichl van den Gemeeote Boowmeester B en W hebben het reebt hem andere warksaamheden op te dragen De Vooraikkiar Het ia niet de bedoeling hem niet allaan de w4ikaaambedeo der bouwpolilie ke doen aitvoereo maar alle werkzaamheden bem op te dragen Bnrg eo Weth hebben er nieta op tegen det vooratel over te nemen Oe beer Vingerliog M de V de eotlicikaatan hebben gesolliciteerd naar deza inatractie eo dik meer baichonwd dat ig dit ia bonne vrge oren konden waarnemen eo ïk geloof dat heel weinig van de eollieitanten daarmede ge noegen solleo nemen De Voorzitter Deze ontwerp iostrootie ta volakrekt oiek te beacboaweo ala een ba ia tot hunne werkzaaoibeden en er kan ook wgzigiug in gebracht worden de beweriug dat de sollicitanten deze betrakkiog tot tgdarnlling zouden willen gebrniken wordt in art ö voUoeude owiohreTan daar staat De leapeotear wgdt EQQa werksaambedeo niktioitend aan den dienst der gemeente De heer van Galen Ik kao niet nedegaaii met bek raoreteljvaa den beer Nederhorat Toen dat vooretel hier ter eprake kwam bg de behandeling der begrootiog werd beweerd è it die man werk geoueg zou hebben nu wordt gezogd dat bg indien bg geen toezicht faoadt zgn werk kao verrichten op de etadt werf au dan amelt bg In bg hek gewone p r oueel na een paar jaar komt men weder mft bat vaoretel zoo iemand te benoemen en daarom kao ik niét medegaan met bet vooretel vau den heer Nederhorat De beer Herman Ik ben het f ehe i eeua met de meeniog van B eo W eo waonevr bet bngineel tan den beer Vingerling werd nangenomen dan kan hg niet ouafbankeiyk ign het ia mogelgk dat art 1 nie genoeg ie gedetailleerd maar ik kan Venmin medegaan ntet bet deuKbeeld van den lieer van Galen Da kaer Vingerliog Ik wenicb nog even te veplioferen met de inatructio in haodeo bad ik gedacht dat die ioepfcteor een zelfaUndij peraoon waa ffie een eigen bureau bield en geheel onarhaokelgk waa er ya aüllicika an die bet niet om bet aalaria doen oiaar die wak ke doen willen hebben maar die betocdi d zonden agn wanneer ag den geheelen dag op de atads werf zouden moeten zyu om daar werkzaamheden der fabricage te verriohtaa De beer DeHing Ik had gemeend dat die inapecteur der bouvrpolitie geheel op siob zelf zou ekaaoi niet in verband met deu arehitock en dat bg niet aan de wert moeet komeu en dat hg ala ambtenaar ziJn dirnat moft ver riabten maar atat den geheelen dag vast aan de werf moeat zgo ll li 11 11 11 11 11 I n at 11 48 I 18 48 11 81 I 88 18 88 18 88 1 19 10 87 8 8 8t 8 81 lO M 10 86 10 48 10 4 t 80 10 11 7 81 8 88 De heer Nederhorek Bg de behaadeliDg der iemeent ibi iirooting waren de mflf ato a prekera Da baa Daaaing Ik ban fatt Tolkama aana mat dao heer Naderharst er zgn paraonaa genoeg die ook koaziebt kannao hondao es bg zoa steeds da aerate zgn De heei de Raadt Ik sou het betreoran iodien bg rergaootng krggt om partienliar werk nit te voeren De beer N ederborst De inepectear ment politie oito ienen op bet bouwen en kao daa geeoe andere werkzaamheden waaroemao Hat vouraiel van deu heer vaU Galen wordt asngeoomeo en daarop art 8 vastgeatald Art 9 eu 10 worden vastgesteld Art U Hg wordt door Burgenaeetar an Wethouders benoemd geschorst en oatalageo De beer van Galen M de V ik wenachta dit art aldus ta doen lezen Hg wordt b noemd o ontslagen door den raad uit aan voordracht van zoo mogelgk drie peraonan door B eo W io te dienen Dit Toontal wordt in stamming gebraeht eo verworpen met 10 tegen 7 et diender bh V d Saodeu Dessing Jaspe a Derekaao Vingerling de Raadt en vau Galeo Daarop wordt de geheels iastroctie fui tateld zooder hoofdelgkd atemming Nieta meer aao de orde zgnda wordt de vergaderiog gesloten BuiteDiandscb OVer icht De Frausche Regeeriog heeft een Geel Boek oitgege t u uverde haudelaverdrogea oorTuoie gealokeo eo de dieoaaogaaude nog hangende ouderhaodetin en De Fraqacbe nezaat te Petersburg haeft Woenadftg den Tsur het album van dan Presideuk der Republiek en de watfrverfteekeuiug van Detaille door de Franeche pare B n den Tsaar vereerd overhandigd De Fransobe senittor Cordier een steunpilaar j an bet protectiooiime io den Senaat ia in deu ouderdom van 71 jaar oreiledeo Hg behoorde tot de o afxetbare seostoreu die door de Nationale Vergadering gekozen waren eo an wie er nu nog 17 in leven zgu Van de later door deu Senaat self gekoaen onafzetbare senatoreh zyn er oog 10 in lerao Volgens deu Gaolois gast president Fanra met het denkbeeld om laogi particulieren weg tot verzekering ven oude werklieden te geruk o daar de pensioeokas verbonden aao de spaarbank ontoereikend blykt en betiadertgd door den minister Con taDH voorgestelde ontwerp tot wettelgka Vegeling dezer verzekering door de Kamer op de laoxe baan isgeschoi ea Bg zelf wil daartoe 100 000 fra beHhikbaar stellen en moet reeds verzekerd zgn van d e medewerkiog der voornaamste bankiersbuizan De otfd mioiatar Ui ïbank in bet Panama proces veroordeeld ii gelylt m o weet onlange na een paar jaar gevangenisstraf td hebben ondurgaau op vrge voeten gesteld eo kort daarna weer gevauiten genomen omdat hg hoewel een belangrgk deel in de booge boeka betanld hebbende solidair eauspra etgk werd K acbk voor bet bedrag d or Blandin eo De Letsepa verschuldigl Oe aerate K mer 4hn bek gerecbtehof te Parga i eeft no uitgemaakt d9t hoewel het vonnis daarvan niet gewaagt de drie veroorJeeldea inderdaad voor de betatioK der boete solidair aansprakelijk zgn zoodat op Baïbaut die baar niet betalen kan Ujldwang wordt toegepast terwgt De Leneps en Blondio die zich wg telgk buiteu Frankrgk opbooden evenzoo gerear loopro io he htanie te worden gfuomoo zoddra sg hun land ba tndec Beïbaut btgft wel tot het niïarsta toe de zoodenbok voor d Paoama schandalan Uit Spanje komen beriebten dio de vraag doen rgz n of de conservatieve partg zoo laug aan bok bewind zal blgveo Nog is Caiovai dal Castillo eerste minister maar vao alle ïgdan weudt mén pogingen aan om hem ten val te brengen Ssffasta heeft reeds eenige weken geleden opoulyk bet plan daartoe te kennea gegeven 8 S8 k 8 49 8 61 8 87 10 40 l la 10 4 10 11 10 18 8 9 8 10 10 87 iO 6 11 80 7 86 8 6 6 87 10 4 47 1 8 84 10 1 8 83 8JT 6 17 f 6 87 84 e 6 41 8 47 6 47 00 D B A Eu tbana heeft ook de heer SH vela het hoofd dar afgescheiden conservatieven zich tsgan den ait ileidt r en diens bewind gekeerd Ia eeo ergadariax tao aga nadaitudaM heaft bv rerklaaid aiob oaadidaat ta ftellaa fOor aas rtaieaille Bü waal ai af dat het kabiaatCaaoiaa te iwak ia om dao moeialgkea toeataod bet booid te biedea maar laida bg de coaearratieie party bnit manaea geaoeg dia bekwaam tijn om da opelandea tot eeo goed einde la breageo ea da biaoenlandwhe aaagaleKaahaden ia de aerate praati de Soaoeieele qaaeatia tf re alan ailrela maast dat da likarala partg te bopeloot lardaald om da regeerihg to konn a aanraardan Hg rarfeleek dea Ugenaoardigrn toaatand raa Bpaoje met dieu rao bet begin dar lüa eeuw Toeo tocbt bet tolk by de Boaarabia eteeo tegen de tfranaie dar feudtla baeren tbani loakt bet lolk bg de monarchie etaun tagan bat politieke ea parlamaataira leadalirma Bg larklaarde aiob toor het toaataan van bariormiagen aaa dd Gabanen o roor bet oomiddeltyk byéenroapen der Gortai Vertobilleode bladen maken melding tan de benoeming ran deu aeoator Sherman tst ataaUeecretaria in bet KaHinat Mao Kinley maar officiSaI ia de benoeming nog niet Zonder twgfel loa tg ran beteekaoia agn tegenorer bet wetaontwerp der Guba gartg dat beoogt het aankoopea ran Gabi door de Vereenigdu Stalen TOor 300 milliorn doll r omdat Sherman looala bekaad ia n Ugenatander aich toonde ran koloniea buiten Noord Amerika SJierman a naam ia in bet buitenland rooral bekend in Mrband met de ailrarwet ran 189 Pe rrgail erpartij waa toen leer aterk in bet CoBgrea en eeo tgd lang acbaan ay er in te aolino alagao de dubbele aaumuatiag ala roor 1873 weer door te drgren Sherman atride aan compromis roor waarbg den ataata cretaria der acbalkiit werd opgedragen maandeli ka4i mülioenona iijo lilrer aan ta knopen Dit plan voldeed ia de uitvoering niet de aehatkiat werd apoedig overstelpt met het witU metaal en in 1893 moeat preiident Oleve land een bgzondero sitting van het congres bgeenroepen om de bewoate clauanle uit de Sherii ao Act io ta trekken John Sbarman ia een broeder van deu bekaodén generaal William Sherman en werd op 10 Mei 1823 te Ijancaater in Ohio geboren Hg begon ago loophaan ala advoeaat maar werd reeda in 1855 ia het Duii van Algavaardigdeo gekoaen en ging in 1861 uaar den Senait over Tijdena don borgeroorlog rjoblta btj op lyo eigen ko teo een brignde van 2300 man f Oader hat bewind van Ha7 a 1877 81 waa bg minitter van fioanoiën in 1880 werd hg weder ia den Senaat gakoieu waarvan hij in 188S voorzitter werd Maarmatan ia hg voorgeatatd ala da republikeinaahe oandidaal voor het praaiJentichap maar nooit kon hg het loover brengen dat hg door de partg candidaat werd Ke6 U Op da repubUki iDuhe nationale cooveati van 1888 aebean hg eerat een groote kana te hebben maar Un alotte zegevierde Harriaon Sedert heeft Sherman gean pogiogen maer gedaan om dan haogiteu pott in den Staat te verwerven an ill 1892 weigerde bg zelfa in aanmerking ta kasan Sr komen echrikbarende beriebten ait Bombay var bat oeden der peet De helft der atadakavolkiog ia ge lncbt de kaden der havenaaI de werven agn verlaten de scholen euttinkela agn algemeen gealotm omdnt de kinderen en het winkelperaoneel wegblijven deplaalaelgke bladen houden met moettn Hft pahliceeren vol Eergiateieo atierveo er 225 maascheo aan dete aiekte Vele worden blik HBanel aangataat menacbaa ea dieren geiykrtgk Dag en nacht brandi n de vuran derHindoesebe be olking die de Igken verbrandt Ëen atachuwelgk acbouwapel bieden do Igkender aao de pest geitorfeoan Er ago plaatsenwaar bat aantal gevallen leder da vorige weak ia verdriedabbald Da oaderkoning van ludiS eeint dat er een voldoeode voorraad lerenannddeleo ia io Madraa overvloedig in Birma genoeg voor eeo jaar io Boubaj ea voldoaode voer het oogenblik in Paad ab d noardweetelgke en Middeapro viaeiia en Bengalen De ipoorwegvraahtan voor het vervoer van graan ago verlaagd eo man ia gereed met de maatregelea am da plaataalgka eommiaaiea van graan ta voorsieo De rageering geeft dagelgkaah een lakb roepgen ongeieer f 75 000 aan ondaratand nil deakaadigan berekenen dat de hongersnood minatanaf 45 000 006 tal koitea Da Lord Major van Loadan had Waeoadag atond 42 000 pd at kgean Nieawa giftan 100 gaineaa van dei hertog van en evenveel tbb dan hertog van CoBought TWk De idini er van Indit heaft lieb verdedigd tagaa d heeeSuldiging dat hy da openbareliafdadigbaid ta laat beeft ingeroepan met telaggn dat do ludiacha regeering eu de plaataalgka antoriteiten in Indii h tu net ben auawaraa Da Saltan heaft eane vaata oommiaaie van financila benoemd baataanda uil tweeEuropoaoan an twee booge TorkaaheMnblanaran Die ommiaaie baatemd voor het toaaian op de l acroating an de uitgaven ia t algaiteo heaft da bavoagdhaid ondanoak ta doap aaai het geldalgk kakaat na lla dapartaoaaUa nl n i na oaaadaa vanlag aitbraagaa afar dan galdalgkan toeatand an da nitvferiog an de bagroo ingabepaliagaa Hal aanlag aal in de Koosteatiuopelacbe an aadare dagbladen wordao lekend gemaakt Da iaetelliog van d Mmaia ie dealt Keotar aan de Kngalacha bladen mee wordt ta KoOatantinopel beschouwd ala een atap ia de goede ncbtiog maar de aitwerkiog van den maatregel tal afhaagea van da eameoatolliog van de oommiatie Maar öéa aaam is tot doavar uitgelekt die van mguhaar KamherI een Zwitserache adtocaat vao grooten naam die oulaoga den aanleg vau de spoorwegeo roor de Jenerale Regie geleid beeft eu goed op de hoogte ia van de behoeften dea landa Ala nguheer üambert wordt bggastaan door eeo bekwaam ea Üink Ëoropeeeeb ambtgenoot dan mag men goede uitkomstan verwachten al knnuan de Éuropeeeobe leden niet rekenen op veel ateun van de beide Turkscbe ootnuüeaariaeea Het bericht dat aan den Doitaoher Bertram Teidi opoieaw het ambt van minister van financiën too agn aangebodfo wordt gelogenstraft Wel poogt de regeering bem over te balen odi ooderteeretaria au finaueiêo te worden Bertram ligt op t oogenblik tiek Ie brd W ERK VERSCHAFFING By den heer Stvenlaod ontvangen van tten RouoiKCh Katholiekpn NTo ksbond de som van f li 36 xgnde de ophreiigKt van eeoe collecte gehouden bg gelegenheid van de outhoHiag van het nieowH veandsl By den beer Arkenbout ootvanffsfi de aom Vin i 10 van den Obristeliikpn VolMiond UK COMi tldSIR I H Q ZO N O E N Geachte fttad enooteo VKflder zyo w j e o ni eiUW jaar ingetrfden maar boe v rsrhillund ayn de to Htaoden waarop dat nieowif jaar iogetred o wordt de eene tonder xorg en kommer m t vfrmsak en pleizif r de andere gaat dsl jaar in niet wenmoHd al tucbtende wat lal de dag van morgen zyn tot desulaun bebooren de werklieden dia werktooe tön du die niets ttrverdiwnsu hebben om vrouw en kinderen te ooderbocdea N u is w l is waar de werkverscbafEog daar sn Eyn er reeds 43 werklieden gcplastei msar r stun nog circa 60 werklieden daar buiten die wel aaaifevraagd hebben maar niet geplaatst kunnen wordèo omdat de Commusie tekening moet houden met de ontvaogeo gelden Dankbaar is veorseker de Coumiseie voor de ontvangen gelden daar het verre de verwachting overtroffen heeft maar toch kao cü oist ontvvinseu dat er steeds geldgebrek is en EJj 100 graig vele werklieden witdnplaatfieo omdat het sooxeer noüdig is Daarom KMshte stadgeoooteO doét de Commiei ie weder een berot p op uwe liefdadigheid en vooral aan diegenen die tot nog toe verhinderd waren of eerst wilden eïen hoA de Comaii i werkt De navolgende beituors en commixaititedeo stellen lich beschikbaar om da pelden io ootvaoKSt te nemen C Urant Tiendewfg P W Kampboieeo Ooawe l A Donker R am O Krouk Elt iweg en W Roepers NoodgodHteefT Vojkslffceaaal Mof bten ar soms belangstellenden 9 n d e me r van rabg met de werkversebHfËng willeo kennis maken de Keleffenheid staat ledereo ó a daarvoor opm de hier bovengenoumde beeren Ego beraid u naar de werkplaats te rgetell 0 Nok r t de Commisaie een woord van da k te breij ifn aan de beeren Dileitaoten van Door bsfeoing Konst voor huuue gehoodeq collecte ii aan het Alg Ned WarkL Verbond eao deu Chriite jikeo JKnlksbuud en de li K Volksbond welke geiden aan de Comn ieHÏe afg dragfD cgn ten voordeete van de werklo tse werklieden de CommisHle hoopt dan o k dat het g ede roorbeeld vao die vier vtreauiitiuKen usvolgina moge hebben want boe meer g fld er io de kas vloeit des te vesi werk i den tollen in de werkv rschuffiinirfenepUaUviDdeD De Cnmmis ie vqor Werk er chuffing s Graveohage 12 Januari 181 7 Niettegenitaande ia antwoord op mijn ekrgven vsn 30 Janunri 1894 No lltiS £ de redaction van de bl4den o a ook van het Uwe aich bereid verklalAvfan geaae ogaondere vooreebriften of nededeeliogen den post en telegraafdienst betreffende ta aollen opnemen dao dia welke reofatstreeke door mg worden verntrekt komen berhaaldelgk in sommige blsdeo beriohten eor niet bestemd om ter keasis van heft publiek te worden debracbt Dit was n m het gevat met bet dpier dagfu in aommige bladen opgenomen voorschrift betreffende veruodiog van pornographisebe geNbriften dat oiat baatemd was voor het publiek n di rom ook niet aan Uwe reHaotia irerd to exoiden Ik heb da eer U beleefdelük mgu bovanbadoéld ohryvea tn het daarop van U ontvangen antwoord ia heiinoeriag ta brengen De DinctMir Generaal HAVELAAR WINTEBimSCnOEM VüOK DAMES en HEEEEIT A V a OS Az Kleiweg E 73 79o GOUDA Beurs van Amslerdam 13 JANUABI ïrltn alaikn HioaatiNui Uart Ned W S 1 1 fis dito dito dito II I dito dito dito 8 Vs UoiiojaOj U odl 188l ♦ mil iTUll Insebr jviag 18II S1 t OosTtHa Oil inpap erUaS 6 84 dita ID zilver 1B68 i 11 84 PoiTioiL OU met eoupaa 3 dilQ tick t 9 M s Bt ai iiiD Obl Bieneul 18t4 dito Girona 18 0 4 7 dilobiiU ths 189 4 8 i dito bj lloiMl83 90 4 duo in üoad leen 1888 S dito dito dito 1884 t 104 s Spima Ptrf i aebul l 1881 4 81 Tiatiu Öepr C nv een 18 0 i ieo leeaioK aerie D lea la nivjt serie C 11 1 Zuio Ara Rip v obl IJti 8 Mlllco 01 1 Buil 8jh 1880 87 TtNUUEU ö l aubep U81 Avatlaou UliUual eo 1888 8 100 Rofriaoj 81 d ken 1884 8 SI Neo N 11 Arenilali Tsb Mij Certifi latea SiO Ddti Muttahappij dit 8 so Ato ll pothMklt pindbr 4 100 Cnlt Mij il ir Torsteul sod s Ir lf palbeekb psndlir S 84 10 V NmkrUiiiltcbe bank aa td 80J Ned Hanlalnaoltob dito 13 Vi N W 11 P O Ilyp b ptiidhr 51 M B ll Hvpothoekb psüribr SV i l Ir Iljip iiiiaekb dito SVt Ootia na Uo l H eg bank aiod 188 Btiai Hrp tk rkbt k i audb 4 V AuealKl Ëqut h i olh p nilb t 78 Har L li Pr Leu eert 8 18 Nkd HoU J apoor Mii aan1 10 Mti lot Kipf t 8t 8 iw aauJ y Nel lud Ppoorvagm aand 80 Nad Zm l Afr Spm aand 8 M s dito dito dilo It dito lOi fTaMt Sniorirl 1887 88 A Bobl 8 Zoid lUI Kp roij A H obl 8 V Vi PoLrx Warsofaau A eauen aand 4 16 Rm lr ltii s pit Müobl 4V 1 nalt B ho ilitQ aand 88 W A Paatowa ttilo aand 8 77 78 Ivaag Oombr diui aaul 8 1 1 Hursk ih Ato r 4p kap obl 4 diM dito oblig 4 101 AlHaiili Ceiil PT Sp MIj o l g Chic k Vo ih W pr C V aand 148 d 10 dito Wio 81 feter obl 7 H Vs Peuvark Rio OcBpai rert v a 117 lllia i ei tral obl in goud 4 l i i Louist tVBsb ill Oort v aaod 97 Metioo H Spw Mij Ie by i 8 101 Mi s KaniBs r 4pot pr f asod l s N Yotk Ontasiofc West aand dilo l enn Ohio oblig 8 104 Oregnn Calif la bvp io oud I St l aul Mino t Hanit obl 7 78 1 1 108 1 T Un Pag Hoordiüo obliii 8 diliidilo I ino lol Uhyp OIS CA i Dl Cao 8oulh Cert v aand 1 Vl O Hall ltNa leh dc O s s Amslerd Omnibus Hij aand 1 U RotUid rrain Bg M Bt aand o NlB Ptad Am lerd m aand 3 in7 J Stad Ro terd m aan 3 107 BU OU ail Ani erpan 18 7 f i io Stad Hrusael 1488 1 101 HOHO Tbais UeiullrCteaellrb 4 H8 Ooamia Slaatel ening 1880 t 181 K K Oo t B r 1880 8 T ari e lul Mnilrid 3 l tS Nl Ver He 11 p Sn hl 11 1 HarRerlU e atituu 0ËBORË U Jan Adriaona Fetrnsoodrrs A Uakker rn A Weaeela 15 Jnhaana Tbaa lort onderi El Wnlibie en C P van dan InK Hendrioa O rarda oadera N M van Dii o en O Smit ÜVEEDEDEN 12 Jan W Baaa 9 p 14 C Soei 92 j 15 L Konlivüli 16 n L W L van don Brok 75 j A vanEt 80 j J U Wrggeman buiavr van ü Vermt olen 6ö i ONUBETROUWD 15 Jan H T Martin ta Arnbem 21 j en W A JanaeiST 30 j H van dar Woif 25 i on A van Noa 19j N M 30 j en W J N d rb r 24 j Advertentiên Bg voimis der Arroodiaeementa Hecfatbank te Voraruht van den elfden November 1800 iie en negentig ie het bawelijk tniacben MAAIKE STAM zonder beroep wonende te Vordreehl en SIMON ÜERRIT W OUTEB WH DEU 8TBAATBN Baroal Ambtenaar bg i Rgka aratarftaat sroneg ta Dordriek door eehtaehetAng h t méem terkki r4i De Procnreiy vaii Eiaoberw Ib a c visscb j De Notéru J P MABL8TE0E ta Bergambacht ia voomemaBa op ZATKKDAQ 30 JAi JAKI 1897 dea morgana 10 nre lu bat voormcUIg Beehihuis ta Ammenlal in hel opanburta varkoopOB DE HUIZEN gataekeod Noa 160 ISl an 152 mat OPEN GROND ut BoHMtond ondat de gemaaato Ammerstol en een perceel BOVWJLASD tin da Broekataag onder Btrgamhaeht Nagelaten door MejnRroaw de Wadawa BIJBMAN VERUEU Vaa MM Ie Trrln ver ReblfVeBt nm Klik loegFiukii4c Breeder bjj biljetten n inl ehUngen bg den Notaria LfiaflrPaammiPBte klvlaa fouUti nial juiat al i ii inodvl ui oroMda ntnilitni t t i1e n p lpr T n t va li r Miih rwoliUirMha n HH lm l lt tiorar n ii i I V r küsht tW IkIHHK vrrwliJthKri Ika hcH aljn WArM ttlti frn T m i i ta x Ml oH itn t Il tiM VMktA galtM bMii hxiiil duakrrlirNiH mal bitiiiMSida rssii hii ai mn I bra Cila ir c viM rti n Klahia Mrruti EBgelselie Sfon DulibtlPurdn Purdnektns Oraiijffcle iir O l i lKM banaaiil Bi t pKehtl a braada iraaijan u r iau bi d n arij w na r f Hiifla lalai hU do r niMiRan VMk hel rak bainarkk i i f BlMi k r 4 p atnk i araa tijk wajtré Ui M M R ian tn aanilan HM Jui daltjk Mlr Mean To ruilk utfiai uf ranlHiura ati Terxendhula Merkiiiir OoRHaakifil HaalBchnpy H Mchnbi fl A Amtt Tilmm NS orburfwai ML FBAKSCHE ST00M7SBYEBU H QtcuilMilM WuMkery OPPE VIIEIMi R n KruUktKU BotttMnm üebrevfttAi rd d W r Z M den Koning dar Bbigaa Hooiildepat voor UUUUA de Haar A VAN 08 Az Spaoialitait voor het atoomen eu va au van alle Heeren on Uameagtrdoroban alaook Ha Kindergoederon peoiale inrichting roor bat lalooman van plncbetoaotela veeren bont ana Gordgnen UIelkleedeo eni wonlea naar da ienwata en laatata methode geverfd Alle goederen hetag geetoomd o teverldworden onaohedoJilk Voor de geaondhaid an volffena taal bewerkt Wegens uitbreiding dor fabriakea tga da prgaen 25 gedaahl Te atoomen go daran ale aiatiw aJlararhaar in 8 daden t varvan goederen in aana week BEKROOND MET GOUDEN HEDAILU KRAEFEUEN HOLI S QuiDü Laroche n Staalhnudrndc ftuina Larocbe ia de mi eat krachtige en t truterkend KIJIA WIJX Aanbevolen door tal van binnenen bntlanflindache Oanaaahaeraa Varkrögbaar ia fleeaoben it 1 90 an 1 00 CI ARETTEH fEGkN ASTHm De inademing vaa den rook dezer Cigaretten geeft den Igdef aan Aithtna taralond verlichting In Etui 80 en 50 Centa Salmiak Pastilles Kan algemeen ala goed arkand middel Vi H eêt en Vtrieoudhtld oploeaand an vaczachtend Prge per fleeehja 20 Cenk Kuknuix k BoLii Bolevaranciara Ztül DepM ia OouJa bg dan Bear A H TEBPI Apotheker en bg de maaaia Apothakari aa Drogiatan varkrüghttr