Goudsche Courant, maandag 18 januari 1897

Dinsdag 10 Januari 1807 35ste Jaargimg No W4 ZONDAG 17 JANUARI nOMKHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i De Uit ve dezer Courant geschiedt dag eljgka raet uitüondering van Zon en Feestdaggen De pryg per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Ahonderlijke Nommers V U F CENT BH ADVEBTENTIEN worden gepUatet vaa 1 Mgél i 50 Centen iedere reg maar 10 Centen Uroote lettert worden berekend aar plaatnruimte Inzending vaii Altvertentiën tot 1 uur des midd afaond rlgk laudbouwdepartemenl gslgk in 1877 geleid heelt om een afiondsrlgt miois taris TOor wsteritaat handel en ngt rbsid in bel Isisn I roepnn D ssnsisnigka kosten ♦ t k H j raicbidclykite in tf l makkelyklte poetamidael voor Unrea LiefdadiglxeicU üitToeri g te geTeu door d Horporaali ei kbenaiTereeDigiiq EXCELSIOBi Zaterdag 30 Januari a s in de ZmI KU VSTMIN der SOCIMTEIT ONS GESOBOES te ÜOUDA De netto opbrengst dezer Uitroering zkl worden tfgedragen Toor de eene belft aan het üeatnur TOor yKiaderroedingc ilbier en het OTerige atrekken tot atyving der kia ran gepenaioneerde OnderofBcieiea en minderen Toor de Wet ran 1877 Het PUOOUAMMA 1 beatoau uit OymnaiiUek en Schermen CMneesehe Dans Kene Apotheoge ea de narolgende toanaelatnkjea Berue ArtUttque Stotteraar in êtorten KAABTBN te terkrjgen dea afondi aan het Bureau roor Leden der Sociëteit tOsa GatóïOist a 0 7 roor Niet Leden it 1 98 HET BB8TUUB STEENROLEN Van af Uaaniagmidaag 1 Loêting aan de TURKSINQBL orer de Hontenateeg een Lading puik beste I i 72 i Cent per HL of meer a Centint Vrjj aan hoia beurgd Under aanbereling G van den Berg Koninklijke MaeMnale Vabnek DE HONIGBLOBMc an H K van Schaik Co gefeatigd te sGravenhage He tplerttraat 99 en naby do Regeuteaselaaii van Z M den KONING tan BELGIË Indien gil Itoest 11 jebmikt do allerwese bekroonde en Wereldberoemde tiu penor DruiTeu üorst Honig Ëxtract FLACONS ran tfO Ot 70 Cta en f t Terkrygbaar hg F H A WOLFF Orogiat Markt Oouda H TAN MILD Veerstal B 130 te douda A BüUMAN Moordreeht 1 O BATELAND Bei op B WIJK Omteaatn M KOLKMAN Waddin men rr ffi s makkelykate poetamidael voor Ueerea Woral dames en KlnderschoenwerkApprttuur van C M MUUw L C Ki £ ttrllii Baath Str 14 M n ien oa4 Wnv wDp oaam fabrltkamefk Varkryfkav oy Hatrtit Wlalialtari Ik Hktmwark itltnltriMi raavréRMi M SMvriai Dipttlii W aird maM AnAaM fbWk Drak van A BEINKMAN k Z©ON l Klwomall LaoampyntHi kbitoif r pgtiBii van altaórlAi aard Ifgl iiMatKttlNtilMMaaBtowMulwtogeii i K A H ll w Wa MOft éoi itoada ia Mar hauigvzir Aifcer Piiilxpellei PriJi SO eut U MM o fl Mt ia Iwl Toorluiiilea In ia mM t Apotkektm eo bg F A Xiditcr t Oa Ie Kottenluii Te GOUDA by A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt TANDARTS E CASSUTO Tnrnnarkt 171 Gooda LUvü IL UUiWUlJl behalr e ZONDAGS en WOENSDAGS Openbare Vrijwillige Verk oping De Notari J P MAHLST EDE to Êl y Bergambacht i voornemena om op WH VRIJDAG 20 JANUAKI 1897 dea morgena 10 ure TÓór het hoia geteekend No 1Ü2 aan den Achterweg te Ammerstoli in liet openbaar te rerkoopen EENI6E USÜSMBE BDEBSm Winkelwaren en Manufacturen Daaga te roren ran 9 tot 12 ure te bezichtigen vuxxnt Bnu WINKEL KOM hI JkI SlcKlMMKVI l l r i f MIlAMM in WANSI HKKIJ Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN Ie Gouda FDIEB OUDB f ST SCHIEDAMMER GENEVEE Her kt NIGHTCAP Yeckrijfibur bU PEETERS Jz CHItDAM AU bew i nn eehthaid ia oaahat en kurk atcedi voor siaa van den nuna iler Firma HO PPE Co oae fin Bois 1 40 4 lAIxt u 1 ImUM Aaenrnu voi niarva la Twnial e UU Inboud rooralan MtJJlTi K P ytLK RAMS BOOS P ovmawjfa a f ISO UltaUltaaa faritrücbau kfji H J T WANKUa J MELKBaT üoatharen firma Wed B U4 Onudt Hennep Enveloppen 2 2 50 en S dc 1000 uiel Firma bedrukt by A BRINKMAN Z mwÊMMt Fotografie Tt fO o Album Portretten met ü Proeven ƒ l SO P VA DER f¥ t ALS FlflffetleiiSiniiel 5H9 WAARSCHUWING Bij Tonnissen van de Arroudissementa Reohtbank te s Hertogenbosoh van 5 Januari 1896 beestlgd bij Arresten Tan bet Oerechtahof aldaar Tan lo December 1896 is Terstaan dat onze merken fVIMUSORaOAP rn VIOOLiTJlBaZEEP door de firma C Jl B HEUEL ri te Mntllioven onrechtmatig nagemaakt zijn en ia bedoelde firma deswege tot schudeTergoeding Teroordeeld Naar aanleiding hierTan waarschuwen wij HH ZeepTerkoopers dat niet alleen Fabrikant Mjy ook Vorkoopers van nagê naakte merken strafbaar zijn nK ldHmHm het Wetboek Tan Strafrecht Dat wjj tegeiffiedprun m fjllak krachtig zullen optreden preekt Tanzelf toch bliJTen wij gebruikers onzer Zeepen bijzonder aanbevelen Tooralnauwkeurig te willen letten op ons Merk en zich niet door EtiquettBn minof meer geljjkTormig aan de on e te laten misleiden en daardior Zeepte koopon met uit onze Fabriek afkomstig on Toor welker qualitei ensamenstelling wij niet de minste garantfe zouden kunnen Torleenen NIJMEGEN Januari 1897 ggBRS DOBBEIMANN MAGGI jn lOpCt tot 24pCt ElwUea BouM nhoudenle SOEPEN lv£sug g i s Bo ULÏlloza in CAPSULES s lÖn Terkrjjgbaar bj de Firma T CBEBA8 Gouda Voor eigres bij PAUL HOBN Aastenfan e S r rbtutgtiDal 9t I t BINNENLAND GOUDA 18 Januri 1897 Zaterdag 16 Januri werd door da rechtbaak Ie Bottetdam nitgeapiokea de failliaaemaDtaM Tan MMee Gompera koopman in biaeaita eii nikarwerken Amaterdaraaeha Vaar 571 Ie Geoda recfatercommiaaaria mr S Gratama curator mr M M Sahim ran der Loaff adTocaat aa procoreor te Gouda i Jacobaa HaO drkui Aotooiaa Daemara klacderbieeker ti Gouda reebtaroommiaaaria mr H R A BoDueo curator mr M M Sebim Tan dar lAaff adrocaat en proearenr Ie Gpada Oe bg de hooge krygaaehoot gedgtaeheerde 1 Uit H M J Sark raa bet 4a fef wordt 1 Mei roir ü maanden gedetacheerd bü bet 2e reg Tsld art te Leiden Uit Beenvgk Mhrglt men ou an 15 Ja aari Heden arond gaf de Chriatelgka Jongaliag Tereailigiiig Cal jjD baar 2de jaarfeeat in tlu ietaformaarde Kerk alhier iele nattiga eu laerume loordraahten en zimenaprakan werdrn tan be t gagerm op godadieaaiig gebied hl was een prettig en gesalliga arood oor joiig ea oad allM werd a wiaa M net paalaaaea geeatel ke liederen de kerk vrai oreriol mit laden en begunaligera Ta 6 nor werd de Targaderiog met gebed geopend door den roor itter G Heg en geiloten ten 12 mr met daaks ggiog Alle atowerigea werden omkaald op chocolademelk krentebroodjes an aigaren Vanwege de Hollaodsche Maatacbappg ran Landbouw ui eeee kenriag lan saaigranen plaats hebben op Maandag H Februari in lirt Hdtel Krasnapolakr te Amsterdam en op Maaudag 15 Febrnari in hst Foolicha K ffiokois te Rotterdam Ter beaebikkiog rau de commissie van be oordeeling worden geateld Toor iedere keuring 85 prjjsen ieder ii f 5 too TerKbilleode soorten Taa erwtea boenen hater chaTaliergerat Igokaad en karwgsaad De insendiog moet gcsohïeden op de dsgfu der keariogeo dea ochtends TÓ r 10 ore Van de kleioe groene erwten paardeo co dairenbooaea haTer eheraliergerat en Igniaail moetaa minstrna 10 hectoliter gelererd ünnMio worden Tan de oretige erwten en booneaaoortua alsmede san bet karwgiaad minateaa S beclalitsr FEViLLÈ lOi Eet Gfeheim ran don Uarcos 18 Ik duk ja icida hg tot kam mat ontrosrïag ik koud j aau Ja woord rergaat oiat dat je bg batgaoB er tal gabaaraD nog maer betaog kebt danik Romaam voegde by er b aoDder hem den tjjd ta lalsiï om eeo oadera varklariag deur geheimctDligt woordau ta rrafon y syo allsan overgcblaTM t ia joa beart om ja naar baoadeo te laten gdeo Maar jij dan f Ik lat mg het lutat latao zakbea Ik moetdf rbata immers loena ni Komaan nmaaa wghebbeö al te vae tgd verloren Doo Albino begaf sieh naar den kant der rota tirwiji hg op handen en roaten voortkroop xoo alt bij bet da overige iluihÉn bad tieu doen daarbp klaoda bij liob krampaobn aan da roata vut Eood kort maar vurig gebed tan hemel op en Het isk in dan afjgroBd die aan igite voeten gaapte afkakken Het afglgdeo o booa het analier ia lijA werk KtDg das hg wel gewild had liep overigena eondar tphikeii af en de joDgelïng bevoad eicb bgnii oogen bHkkelgk te midden der elnik rs die hem o i 130 ta aprekao met open armen oatviogen Dtm Marooa bleef nog alleen op dea top d r roti Mktar Tou ky neb evartuigd W dat lijn jeog itg aedgtitl o d aa v l b iiecl a R konft wu Van ieder mooBtar moet tranco worden ingasonden een liter seo mogelijk met eokelu aren pealeu ens er bg met rermalding hocTarl daarraa te koop ia en tot welken prga Ug te booge prgteo naar bat oordetl fan de jnty blgTeu de inaeudingen builen mededinging Een soldaat nit een aaborig garnisoen die te a Qraianhage met larlei waa liet na ep den WasaroaaraobaD weg san H M de Kooiogiii bet ToorgescbreTen saleat te breog o lÉeu aergeaDt dis dit sag bleld hem aao Ua Roldsat beweerde de Keniogio die van bft Kanaa komende hem op deo WasaanaaracheDweg achterop reed niet te babbeo sian aenkomen De eer eaet en eea politieagent be ereii dat de man toen hg nog op d brog bg de Jaraitraat atond het hofrüloig heeft moeteu sitn aankomen Ds soldaat is onder gelsiila naar sgn korps teroggebracht wast de zaak nader aal worden oaderiocbt Te Maaatritbt worden an gemeentewege mantgumetsrs iageroerd ten behoeTc Tan eigenaars of hoordess ran woaiagsn waaraan ds hoorders niet booger dan f 250 sjaars is Wg Tcrnamen dat door de suikerlabrikaDteu eeoe Tergadering gebüaden ia ten einde de prgien d r aaikerbieten TOOr hst a a aeisoeu vaal t sUllaa Mn ia ImS teowel DT r 4ra te bepalen prga nog niet eens geworden soodjït binnsnkort een tweede tergadering zal worden gehouden Naar raea in welonderriehte kringen tersekert bestaat bet plan om ds TwMde Kamer tegen ds lastate waak tan Febrasri waarsehgslgk den 23o weder te doen bgoeukomaa en tonden de warksaamhedea dan t t t begin tbb April rermoedelgk den 9o worden Tooitgetet Naar wg Tsrnemen is bg hst departementTan jastitie een plsn aanbangig gemaakt Intrastatslliog tsd sea nniform Toor de hoofUcoasmissvisasn eu commissarissen san politienn dit Rg D Op een arond rerliat dezer dagen een jonkmaa een weaiag aan de Keizeragractit te Amsterdam Bg droeg een netje met eisrea een cadeautje Tsn meTronw wier dieoatmei ji onsen jongeling apoedig naar t sladbnia hoopt te TergesellsD Pas op de gladde plelties Dirk c riep het msiaje hem nog aa en Dirk ook niet dom stopte de eieren io de zakken tan xjin nTerja haalde bg etn pietooi uit igo gurdel ging met ign rug Mar dan aeekaat elaan en deed drie obaten Na een kort tjjdivarldbp dat niet linger dan Iwee minuten duurde iaverden drie aohte aaDvotgeode fükkoringen dïo hg te midden der duiitercia tag hem kei bewgi dat igo aein gexion en begrepen wu Öoed 100 mompelde hg tg zjjn op bun hoede allei gaat naar wenaeh Hg atak agn pialool weder in den gordel en liep r elraobt naar het rotabtok waaraan de reala raetgemaakt waa Daarop maakte hij de knoopen met eene vMwtinderlgke koelbfoadig ieid da eea na d a ander lip vikkcUa de reala die eenige malen om bat rotablok gealagea geweett waa er af liet haar ar maar eenmaal omzttlen knoopte er een touw aan vaat ging na de reata vooraicbtig te hebban laten aohietea plat op Agn buik liggen eo begaf zich in deze hoading al kruipende naar den kant dar ta stapte er over heen klemde ziob uk de reata vatt aa Jiet sich daar langa afglgd C jerwijl h bet atechta mat zgn eene haad vaathield en allengs het kluwen toaw dat bg io de andere faad afwond Dete tooht waa aoo moaialgk en gavaarlHk als man aiob maa denken kan de minate verleide bewegicg een koooff in de reata of iets dergelijks u Toldoende geweest eg n om hem ia den afrond te doen neerploffen de atoaiboedigsta aou geaarzeld hebben loo iets te ondernamen en w twgfalan er sterk aan of zelfi Bloodio roemrncbilger gedachtenis bet lou hebben durves wafen onder culka oqaatandigheöen in Mik eea tik doskwea nacht bjj antk ten harden wind in een dartig clteo diepen itfgron a r te dales Tooh aéhMs ManM ii k aitt 1b 1 atnet tt b JU om bstsr orar de Keïmproviaeerda gabaan te kiinasa lareeren Maar de ipeuach wial een honderdtal achreden had Dirk nauw geglibberd of daar wilde het nsodlot dat hg tiol Voor hem liep t goed af toor het oogenblik althaaa maar de eiertjes wsreu er gewjeat Platlelend bracht Diik eenige handeatolstroif oit de zakken tan sgu jas te toorachgnaa wisehte zich daarna de handen asu dsiimnar af Dit sagen aan tiartal immer waskzama politie ageoteu op den boek drr Leliegraoht en uit dan mond bg een tweetal nu blikaemeude oogsn behoorend kloek het heeaeb aBg teegt zgn band af daar sil blosJ aan bg buft ook aen deukhoed op joiifen maat dat kon m wel wsaen t Dirk moral me mes naar t bureau waar hg eerat legen tier uar in dan morden tow da politie heilig otertoigd waa dal s jnoch met dea moordenaar ml de Van Eugtieuetraat nocb met dien uit de Spiootaatraat tedoaa had werd Trjjgelataa Eoho Uit Hoogezaod komt het garocht dat dedadara ten deo moord terledsu jaar te Oro nl ieu blgkbsar gepleegd op dea agent tanp if Vaa Vliet eind Igk io haedeo tan dapalilie waren getallen Inderdaad hebben eeaMor dagen gelsden arreetatiea pisala gehad Ds iina 11 get a op twee tel ui OruwtaKvueo op een broeder tan een hunner uit Weaterbroek dit naar aanleiding tan esa twfsl diegetoerd moet zgn in een kroeg te GroningenSU waarbjj het een eo ander omtrent ds daislei egeubiedeois nil ekte Met een achlul ersopeo die de msie in ds kroeg bgwooodeo werd liettrio geconfronteerd maar niemand heelt tuldttstsr bekend lolosschso hoopt mso op hetgoedaapeor la ign Veeod Cl J Eane eigenaardigs Tertooeiog is deier doges op sommigs watsren iooosebuorl bet bramit n tan gaa zoogenaamd moeraagaa Met etn prik een gaatje in hal ga gemaakt taeral op wilt oirkeltormige plekken een brandende lucifer er boten sirdsar eea heldere en boogapgaaode gasilsra tertoonl lioh Io hsren beantwoording der algtneene beashoowingsn in de aldeeliDgun der EoraieEsmer oter de Stastabegrootiog getoerd bljjltde Hegeeriog bg hars moesiog dal ar gsenafdosnda reden beslaat om de zorg toor dalaodhenwbsla igso anders dkn tbacs in te ijbten Voorshands kan hy niet inzien dst de termiidtlgkheifl ta t tast tototTichiioir tan p kommüren orer het govaar waanu hg vorkeordt ztra vastberaden en welberekend waren al tijna bewegia gen Z oe medgMaltea die allen aan dan voet der rots stonden eo toch mensohen f aren ie watdarf dea wagen sloegen dit versehrikkelük sebouwsilft mat een kloppend én beoepen hart gade Kindelgk bereikte don Marooa dan grond tot grooteblijdaokap dw slaikers die een kreet van verbaiing niet konden weerhouden toen e hem weer goed an wel in bus midden lagen ataan Zoodra hij weer vasten grond onder igne voeten roe de baalde hij de reata naar airh toe Waar is doo Stefauo f vroeg hg De ltti nant ging naar hem toe Is de pUia ptna aau boord t rroag hg hem Ja aenor antwoordde don Bttfano ik heb za ia twee vaartuigen doen laden Mg dunkt aeide hjj op n baraehea tooa dat ig wal in 66a hul kannen4P orgea worden Dat is ook zoo s nor antwoonidc de luitenant reaigsxius verlegen maar ik waa bang dat du vracht te xwaar voor éi n vaartuig zou ty en daar wjj toch rotgena de atellige ioliohttDgen die ik gekreiiea beb geeaeriei aaora ran de totbeambton ta duebtca hebbra rordea i HiJ kwam m K am bet joi 1 UmS I1 Eea raden ta me r viel hij hem op een fpotteaden to in da rede om ar maar ea vaartuig mee ta bevraehteo Wal doet het êt toe of het watlangtasm vooruit komt als wg toch geen vrees behoeven te koeitereo dat wg achtervolgd tillen worden i mg roor stottarde h B rarlegea jou f oor laaor f beraam bÜ barwli U bid allNn fafaalveordaMJk i ik beb iu aUan f daaraan tsrbonden kunusa botstdien naltider in het belang tan den laadboaw ssltsn woi W ih bsale iT Miadsr beswaar wars terboudeo aso eoncea tralie tan alle lendboowaangalegeBbeilea els sfdMllag aan Mn deiierlemeol De Kegrering traag ecbler o wel een Terantwoordeiyk hoofd tan een departement ware aan t treffen die naast de aadtre atealebetsngeo aan bom opgedrageD met alle onderdMlen der landboawsakeo genoegsaam bekend ia Hat denkbMld om de bwsauds depart meuten anders in Ie dralen ir it al wal landbouw betreft met bandal ao ngterheid t tere nigen en waleralaat naar eea ander il psrtement oter Ie brengen aon wellicht het g Robikat sgn als msD eenmaal ooncaatralia taa landbonwkelaagen noodtskelgk aehl Hel is dan eohler de traag of dit ia t alKFms o balsng beter wars dan waterstaat m t bandal en ogtarbeid tsrbondso U laten Ds RegM r ng meent hieromtrent dat het ooral In one laad tan oudsher toor bek tertoor der produeten tan rgo handel oyterheid en ook landboiw als hst irara aaogeweten op SB baroemd door sgn walsrwsgen toch wa ealgssins barrMmdsodaa indrak 43i makeo la nüterheid twee tolrasakt shaUrogenea saken ign s en otsassar dst gsmelde wataretaat waarby ds terdedigiug en waleraaa en alroar tan den bodem soo tan nabg betrok ben ia in weerwil daaraan toch Een tsker bniltngawoon hnwalgk ward onlangs gseierd t Boekbaos io Ksninebf NonrdAmatikn Esa isksr Willisai SMton gewoonlgk oom BiMy genoemd 103 jaar oud leidde eea trieodia sgner kiaderja eu metrOBw Craft naar het allaar de broid was 101 jaar Zy was ia iwarle tgde gekleed an droeg in haar band een groot boaqoel ran holst au ffliit Ulwggjes MssutfÉi duitend terwanirn aa genoodigdsb wiinnen dezen pleeht gheid by Da baer SeatoB bad sgn eerste troaw tAór oniretesr drie maanden terloren e me hot recht on t geblotea het ii lou plicht toga hooruBMe Braag de beralen ole Je gakrégaa hfb dos dadelijk ten uitvoer Da Initeoaat aloeg bD deni aabarpe b r a Mi welke by tea aanbooro van allen kreeg de oi ea neer ao verweerde aicb coadar antwoord te gaven maar met wrok in het hart over de beleediglag die hiiiOiKlantaan had f verliepen enige mionfen doo Maraoe li bet atraad rustig met gefronste weakbranweo met de baaden op den rag gekruist op eo neer maar bleef na m dan staan ou een uitvorsobaatleo blik op de soe te staan als had hij door da dikke dnla terais welke den horizoa aan cya oog onttrok wil lea heen buren l t weder was geheel tot bedarin gekomen da varsohrikkeiyke oordnnaso waa op de dPo d a winde naar andere streken Kevloilea de adv a tg urea geladeo nog too onttamig wu oti weerraallg en kalm de golven stuwdun alksuder laagsaaai aaar het strand voort en brakeu daarop mt t een klagead geluid lerwyi ig hnnna sueeuwwme kopp q als cko vele diamaniea deden echiltareo in bel blerkc licht der Btarren die bier ea daar aaa bat lachtgawelT fo kaldeo Uel aa raeda diep in d a aaobt t waa onatrarta dria aar In do verte lag moo op de goUan 9 k wara bat eeo dwutliebtjeeen roodachtig licht daien dat op ii a hoogst cao groot als een piaster sthaen af slab na acns tea hemel VM hlef en dan wa in da diepte aaerdaalda Op dit liabt wu da blik J raa d e yaikar mat oagedutd geveetigd