Goudsche Courant, dinsdag 19 januari 1897

MMI knaatmatiga opgewondenheid zich een iadirida bevindt ven te nanw veratand omteoordeelen maar wj in ataat tot handelen Ue wind van groote woorden blaast zeik een vonk ia brt kruit Ceeerio waa een dier elleodigen die te gelgk werktuig en alaebtoffar worden van de mannen van bet woord De rgfce fabrikant en eigenaar van onroerende goederen Stanialana Suscbitikj uitWaracbau oodfrgiog deo laateten aomer te Karlsbad een koar bezocht daarna verschillende Duitacbe steden en telegrafeerde omatreeks het midden van October uit Dreeden aan zgn eenitïen zoon of deze hem van het station te VVarKban wilde afhalen Soeebitzkj arriveerde echter niet te WarKbao en liet verder nieta van zich hooren Jit een onmiddellgk ingesteld onderzoek bleek det bg werkelgk nit Dreeden waa vertrokken Men ie te Warschau ovartaimd dat hg door spoorwf gdievrn beroofd vermoord en nit den weg geruimd is Hoew I bet niet un te nemen ia dat de moord op Dnitsefa grondgebied gepleegd werd is de hulp der Duitaena aatoriteiten ingeroepen om in vereeniging met de Rusaische justitie de moordenaara op te aporan De gemeenteraad van Graz had indertgd bealoten bg gelegenheid van den tachtigsien verjoavdag van Bismarak een Feateomoiera te bonden en een Bismarekeik te planten De aladbouder van Stiermarken maakte aaamerkin op bet besluit en wilde bet vernietigd hebbeo De raad beriep zich op de regeeriog De regeeriog weeë het beroep af Ëu nn heeft eindetyk ongeveer twee jaar na bet bealuit van den raad het administratief gerechtshof de Iclie ipg van de legeeiiog ali zijnde onwettig vernietigd De ztad Graz mag daa nn haar Festcommers honden en baar elk planten bgvoorbeeld ter gelegenheid van den tvree en tecbtigsten verjaardag van den grooten staataman De Deenaohe officieren Ulafaen an Filipsen hebben een reis gedaan naar Midden Azii au de hoogvlakte van Pamir ondKrzoeht 6 zgn op faun moeilgkeu en geiaarlgka reia doorgedrongen in onbekende atreken en hebben daar vnoraanbiddere aangetroffen die totnogtoe oi liever in dea laateten tgd geen invloed van baiten aobgoen te hebbeu ondervonden Die lieden zgn klein en leiden een uiterst primitief leven uet trof de reizigeri dat niet enkel de irenacben maar ook da dieren io die atriken kteia zgu de atiaren en koeien bgvoorbeeld waren zoo groot als een klein veulen dé ezela als een hond deschapsn eiseen poedel L e vroQwea worden ale vee verkocht maar ze zgn duur een vrouw weegt op tegen vijf z a koeien of igftien seliapen Geld ia onbekend De Bakkerabodee het orgaan van de sNederl Bakkersgezelleobondf beeft een plaat uitgi gev n die propaganda kan maken voor de afschaffing van den nachtarbeid van bakkers Deze plaat ia vry goed geteekend en gereprodnoeerd Zt atelt veraobillenda perioden voor uit bet leven van dea bakker oen bakkerg bg nacht waarin da arbeid luètelooi wordt verricht een bakkerg by dag een bakkerhuia vader die op bet pont ia naar zgn nacbtelgkeu arbeid Ie gaan terwgl zgo vrouw op bet ziekbed ligt enz Onderaan een at ogorisclie voorstelling van den strgd tusacben den bakker en den nachtarbeid de laatste voorgesteld als eea monster De plaat ia geteekend door Hearüna en vervaardigd door de firma Lankboat Ce den Heag Op de boiteogracht te Weerde ia een 11jarige jongen door bet g a gebakt en dood opgehaald Het zoülegiache Station te Napels de eersteinstelling van dien aard zal in Affril 25 jarenhebbeu beataan v In rersehiltende landen maakt men er werk van den stiohter prof Anton Uolirii bg die gelegenheid hulde te brengen Directe SpoorwegverblDdlngen met ttüUU Wloterdlenst 1896 AaD evaogeö 1 üctolwr T jd m reenwici 7 BOU DA OTTÏEDiH 80 b 40 8 18 8 51 4 80 4 87 4 11 1 80 4 8 4 15 8 80 HOTTIXDA U S O D O a 10 1 11 80 18 87 1 40 1 44 1 84 7 17 8 80 8 87 8 10 9 8 10 17 88 S iO 7 5J0 80 0 40 8 88 10 87 17 11 7 88 10 88 4 40 4 80 4 87 8 04 5 10 4 4 18 i 0 8 14 5 40 S OB 4 04 4 91 18 08 18 47 7 10 7 48 8 18 15 a 7 80 r l SalriWa MT m 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 U 7 58 8 88 11 41 18 81 8 e DIK BiAS OOUD A sHsge 5 487 807 488 50 8 Ua 4 10 1111 8618 881 88 8 44 8 40 4 10 4 38 5 88 187 1 7 6 888 U Tootk 5 58 10 17 1 41 1 4 8 18 8 84 g Z w 10 JJ V 1 5 f 4 i O 4 V 01 01 ii 65 106 ê 8 80 e l l 7 2ev iL 17 10 11 j 5 04 t 8 dl 1 Vu 10 7 io 4 II 11 48 l 4 1 10 4 17 M l l IM 11 4 Q d 88 7 60 1 t U 8 47 lO U 10 64 U 061M8 8 1 A 14 08 4 888 16 6 88 B07 4 10 1010J O V D k V T K I Q H T leada 8 80 7 7 U 7 88 8 81 8 88 8 68 10 1 10 5 18 65 t 80 8 17 4 41 8 67 66 8 81 e daw 8 46 64 1114 7 I ï i Weerde 5 6 7 8 8 1 t e HJ M ii Vlieekt 6 1S 7 41 8 4 10 6111 46 1 87 8 08 8 60 6 18 8 7 80 11 07 I tTaar Anulerdam f Stopt Woenadag ir 80 Di atl8TIKDlll aUa M 87 8 81 S 88 10 87 18 10 4 11 MO 7 81 IO todaa ast 8 14 4 10 1 U il l te Neetdoip Mdiohendaaa en Bleja ijk Enia t w 8 npu 0 T 11 0 H T e o B D A flrAikt a 8S 7 80 f 88 10 17 10 80 10 84 AMITIIOAa OOODA Boida 7 88 8a 14 10 10 11 1118 88 t 48 I t ti Vint JMUgera 1 as ieaant a aitt op 10 8 nra Onft hau Mbtgoaeot eaig Imen Ittir R t vu Toorkl op untporing i n dtnydKhe rwwanUo dat d twida oudjai giiign troawen Kk de plMhtigbeid d d n do jonggotroiiwdoo MS rit ia eeD rgtoig dat tMr 83 jaar u Tiriaardigd u ig odm tbaoi io bet haie tan dea beef üeatoa dat 90 jaar geleden ie gebonwd Oesei dtgeo oatitood io de maoagerie fan Baranm te Cridgeport Coooeationt een Trjj bevige brand die ernitige onheilen bad kannen forooruken dear de roofdieren in kun anget et woeete kracht bnn kooien iracbieo te lerkreken Uet bnitengewone Inipefining ilaagdo men er eebler in de dieren ongedeerd uit bet brandende gebouw te Terwjideren De brand brak ait in een groot gebonwd dat tot berg plaate dient roor de Iraneportwaggooe der menagerie Teneinde deu wagijeaa in vailigbeid te kannen brengen werden er olifanten foar geepannen Vier dezer dierea door de flammen terecbrikt vernielden en vertrapten allee wat ban in den weg kwam docb de aadere olifinteo verriobten bun zware taak met de grooteta kalmte en tleepten de waggona met lenienkracbt boiten bet brandende gebouw £ on nieawe ontdekking op cbirurgiicb gebied In de laatetgebooden zitting der Academie de Hedeeine U Pargi baarden de mededeeliegeo van dokter cftot betreffende een cbirargiaobe kebaadaling ilu vergroeiiogeB bulten ontateaa door Kngeliehe ziekte groot opziae Callat a matbode die nit een operatie en de applieatie van een door bem nitgeroDdeu etrektoeatal beitaat ii zonder gevaar op kinderen en jongelingen toe te paaaen Callot Biakte reeda 37 bultenaara recht en bad het S eaoegen aai agnar gewezen patiinten aan a aaadamieladen voor te ateliw Nieuwjaar ia weer veorbg e de po beamb ten beginnen zaohljea aan te bekomen van de drukte aa de orerapanning waarloe dedwaaabeid hunner madeburgera hen veroordeelt 01 ia bet geen dwaaiheid dat iedereen aan iederMn op den eereten dag dea jaari een kaai tja sendt om bem te bexinneren ja aan wat Ëigenlgk eenvondig aan zgn beataan want wie aoa durven beweren dat ieder kaartje of ook ulb maar da grootale helit vaa de maiaa bet ejmbool ia van al de beilwenecben die de afMnder koeatert voor den ontvanger Kn deze laatite moet wel een onverbeterlijke optimiit i n ala hg dit gelooft tan upiicbte van de vele aona oovareohillige namen die de poet beQl de aeret o n n Tannari in hnia bieagk leder mag voor liobaelf de ooodige raalriotiea maken mi r over bet algemeen ia bet zenden van Nieawjaarikaartjea niet veel meer dan een mode een alenrgewoonta waarmté we maar zoo epoedig mogelgk moeiten breken Zoo apreken wg nu Maar na ICera mii zg i we dil allee zoo wat vergeten en dan beginlen wa maar geirootat een lyat te maken van vriendrn en bekenden die in de termen vallen m een nieuwjaarikaartje te ontvangen Want aob iedereen doet bet en deze en gene zou ket kwalgk kunnen nemen ala wg bet nalieten en tneo wordt niet graag voor onbeleefd gebonden enz enz £ n de poatambtenaara moetan maar weer werken zoo noodig achttien aren achtereen £ n zoo gaat bet van het eene jaar op bet andere tat ja dat zullen we moeten afwecblen HI Oeada 0 80 Haordioeht Nleuwarkerk Oapalle Betteidam 7 attaidaa 7 88 7 81 7 88 7 4 7 88 J 47 ï 88 10 8 18 8 11 1 18 4 88 8 1 8 14 8 81 8 87 Waawatka Meerdneht Caada Italië aebgnt een goed laad voor het beatiideaiao van ziakelgka gemoedatoaatandan Lombroao FerrI Ferrero Biancfai en anderen hebben ziob een na m gemaakt door miadaad Tenebynaelen na te gaao Een geneeabeer van dezelfde ichool dr Olindo Malagodi hafft in t bgzonder be aoarobiime ondernekt Bjj beeft veraohillende berachta anarahiatan zorgvuldig waargenomen au mededeellBgen van vrienden verzameld die ziJDe bevindisgen taaiden Dieaaangaaade deelt bg sa ia de e Weatmiaater Kevienw eeuige aardige bgzoaderbeden mede Oe inleiding ven dr Malagodi ia andere □ iet vr lgk Ale de maetickappg acbrgft hg Let haar bedreigende gevaar aoeet afmeten naar de plannen en berekeningen der aoarebiatiaebe eameazwaerdere zou zg door een cbrooiachea aogit bebeerackt worden Slechte na en da worden deze eomplotten door de polifre ontdekt Docb onopbondelijk worden ae geameed e Bg geeft dan een leort van gemoedaontledittg vao den tjpiaehen anaichiat Deze Igdt volgene hem aan een buitengewone werkzaamheid der verbeelding die oordeel en rede oveiatemt Groote keoatenaara hebben dit met hem gemeen Docb daar brengt deze eigeneobap meceteraetokken voort hj r doen debgzondere leveneomataod gbaden vaó het individa vooral zgn werklooaheid miadadige gedachten ontapringen en wel te eerder naarmate meer vao die lieden zich vereenigen In Italië wordt het aantal pereonen die aan anarehialiKhe aamenzweriogen maedoeo door de overheid op een paar duizend ge Kobbt in Fraakriik werden bij bet afkoudigea der enarcbiitenwelteo niet miader dan 1500 lieden door de politie geeignaleerd Bede en oordeel worden niet gemakkelijk voortgeplant üich gevoel ea verbeelding kennen bg hunne verepreidiog geen gren en liet meuKfadom wordt af en toe bezocht met epidemieèo van geiaelaver gataring en er kont geea epidemie van gezand verataod ala tegengif In de anarehiatiaihe vereeniging beeraebt zulk een epidemie Men wiadt elkaar wederkeerig op en er ontataat aldae zolk een dronkanachap van den geeit zulk eea hitte van verbeelding aU geen der leden afzonderlijk in ataat ia te geteelen Daar wordeu die ontzettende plaunei tegen de maatfchappy geemeed welke zouden doen rillen iadien aij niet zoo belactAlgk onuitroeibaar waien Tgdena de havigate giiting en coaiplotteering anarcbiaten in ttaliif zegt do acbrgver shield een anarrhiat een der beate bedendaageche acbildera en onuoozel ala een kind BÜ op de hoogte van al wat beraamd werd Da afachawelgkate plannen kwamen lederen dag ten eprake Dynamiet moest den dolk helpen en omgekeerd Men wilde de waterleidingen van ateden verderf doen brengen door vergif of microben typhua en cholera te hulp roepen om bet anarebiatiacb Utopia bet Niet te doen aanbreken fiet waa een veracbrikkelgk vertaal Maar tot groote verontwaardiging van mgn zegdmaa laobte ik er alleen om eu gaf mg aooit da moeite de puiuie uiek dn i aeIBChe conplotien bekend te maken Dit verhaalt n Maar dr Malagodi zegt waarom hg ecbj nbaar zoo roeketooe waa Hoe veelvnldiger hoe grootecber deze lameuzweriagen zijn dez te onwaaraobijnl p er ia het d t eg tot nitioering komen Uat er eeo afgrond ligt tuiaoben gedachten en daad ia bg niemknd m ar joiit dan bij tameoaweerdera bij deae droomere en opiumichaifora van bet aociale vraogituk Jn at he r geweldige vao de verbeelding termindert in dezellde verhouding de kraeht welke noodig ia om de gedaehte uit te leerea Te gelgker tgd vermindert het de mogelgkbeid van die daad Het ia opmerkelijk dat waar eenig complot alaagt dit dikwgia niet van de overal verepraide anarcbiaten mear van de meer beperkte eeoten der eFeoianae of nibilielen biykt te zyii Nog een andere reden H de zalfaucbt die by den anarobitt zeer itark ii en dia ten gevolge beeft dat de maeat outwkkatde en ilimate aaarchiaten icb nooit aanmelden tot bet uitvoeren der voor den dader oo gevaarlgke aaznlageo maar dit ataede qvarlaten aan de awakken van geeat de mieleiden de get iploiteeideu l M 11 11 18 18 18 85 18 88 18 88 4 18 88 U Bl 11 88 fl 8 11 48 11 81 8 85 1 88 18 88 i Sl 81 1 8 lO St 10 48 1 4 8 80 10 11 10 08 10 16 10 87 8 01 8 18 llel gevaai van het anarcbiame ligt daarom niot zoo zeer in de acbrikwakkeiide aomploiteu zelven die altyd als zeepbellen barsten of iu de plaonen der leiders die zich buiten gevaar bnaden dan wel in de mogelgkbeid dat in bnnue bgeenkomiteo io die atmoafeer vau BiifMludseh Oventdt Het aanbod der Bamborgaebe werketokera om een bemiddelingacommiasie te beaoemea ia door de reedera niet onmiddelijk afgealagen De vereeniging der werkgeiora antwoordde op hel achrgven van den heer Dohriog den voorzitter der sjoowerlieden dat zg vnn on4erhaadelingen op naderen grondalaien das verleden jaar zge veorgeateid door deu Senaat geen goed reanltsat verwacht docb de patroons hebben zich bereid verklaard da door de werkatakirs benoemde eommieeie te hoeren Bet ebgnt due dat de patreona bigven ataan op hun eiecg dat de arbeid onvoorwaardelgk moet worden hervat en eerst daarna willen oaderbandelen over de g achilpnnten lüen onverwacht bezoek van deo OostenrgkHongsaracben rgkaminiatar van BniUnlandicbe Zaken graaf Ooincboweki te Berlijn geeft det Duit che pers aauleidiog tot allerlei giaaiegen Sommigen meonen dat de in DnitKbland heericheade oagerustbeid over Marawjet e beaoemiog tot Russisch minister van Bnitenlandaebe Zaken üe aanleiding ie anderen erkenuend dat het reiaplan reeds vaatatond voordat Moerawjel a benoeming bekend wes zoeken de aanleiding in keizer Wilbelma verlangen om met Golncbowaki dien faj aleckts tweemaal voor korten tgd ontmoet had i at nader te leeren kennen maar daa dieode er toch iele extra s te bespreken te zyn £ o ou ligt bet voor de baud dat Qolucbowzki die onlangs tweemaal een confereotie had met Nelidof bg dieoa heen en tarugreia tusschsn Coostantinopel en St Petersburg ook met keiser Wilhelm en prins Hubenlohe even een vertrouweigk woordje over de Ooawaryk cbe quoeatie komt wiaielen in verbind met het hem door Nelidof meegedeelde De benoeming van graaf Uurawiew tot Rossiich minister van Btiteolaudaehe Zake houdt nog steeds de buitenlandse e pers bezig In het tweede ochtendblad van Zaterdag van de iFrankfnrter Zeitungt vinden wg daaromtr Ut weer de volgende correspondentie uit KopeDbageu £ fenala do gezant die vroeger hier geweest is baron Mohrenheim is ook grsaf Muiawiew een lieveling ven de keizerinwedowe aan wier invloed Murawiew zyn benoeming heeft te danken Hg is zeer bemind aan het üuitsche hof en werd steeds voorgetrokken door de keizerinweduwe wanneer zg zich hier bevond Qr t Murawiew is ia Kopenhagen bekend als een warm vriend van Frankrgk terwgl ook prine Waldemar en diena gemalin Marie een geboren rioaes van Orleane tot zgn intiemste vrienden bebooreo Toen giaafMarawiew te Kopenhagen kwam had bg reeda als lid der Ruaaisehe geaautscbappen bgna alle Europeeache hoofdsteden leeren kennen met uitzondering van Londen Hg was redownaar en zyn eenige doebter ie eenige jaren geladen getrouwd met eea Frznaebeu diplomaat io Algiers Graaf Morawiow onderhield daarom j een groot huis verzamelde evenwel dikwijls têt ganache gezantschapsper neel aan zgn tafel en arrangeerde dikwgIa kifiije feestelgkhedeo waarbg prinses Marie nooit ontbrak De graaf ia ateeda zeer weldadig geweest In zgn uiteriyk ziet graaf Murawiew ai ook meer nit alt een Fraoschmau dan ala eea Roa e £ en scbynboar officieua bericht nit Petersborg heeft in Duitacbland plotseling een einde gemaakt aan de onrustbarende commentaren over de benoeming van graaf Mnrawjef tot miniatar van buitenlandiche zaken Dat heriobtje Inidt In Russische regeeringskringen wordt verklaard dat graaf Mnrawjef met goedkearing van deo Czaar deataalkuode van ptinaLobanof ongewgaigd zal oortzatten en die töt grondslag zgner handelingenzal maken e Hierin ziet msu het bewga dat de Ozaar vau den nienwen minister de baaliste verkUrieg beeft gevraagd zyn peraoonigka aympatbieé n en antipatbieëo iS zullen achteratellea bg het belnng vau bet Rusaische Ugk r 8 48 8 81 7 5t 7 50 8 IS 88 87 10 40 10 4 10 11 10 18 10 87 10 58 f r 8 8 10 7 15 8 5 e 8 88 t W 8 87 84 8 41 47 U tl i é S7 47 t 84 10 01 J6 10 07 10 4 fl f 6 47 7 68 O 8 07 10 14 Il 10 4 f 88 41 8 48 l l It t 4 48 Il 4 1 1 Ijti 8 68 l 6 10 84 Boa m B ia Frankrijk nog alaede atei Mat rawjef denkt ka bat beat bigkea nit üeitaat aan de Figaro e oalleend I Mnrawjef ia onomwonden en openigk een vriend no Fraakrgk En in dit opaicht ataat hg geheel tegenover ogn vaoigaagera van wie GortMhakof de Fraaanban kaatU Von Giera niet van boa hield en Lobanot ze eraoblte Het blad scht Merawjef een betere keas da Schiachkiae van wien het bekend waa dat hy niet veel ajmpatbie gevoelde voor den Fraaachea miaiater Uaaotaci De Time rreapoadeat te Parga geeft zeer mU de denkwijze in Frankrgk wen ala bg aobrgft aan zgn blad aOraaf Mnrawjef heeft niet veel eympatbiefoer Dnitaehland en hoadt ziob zeer voorzichtigtageaover Ooatenrgk docb staat vganJig en wantroawead tegenover bet Drievoudig Verbond Doch zgn yandscbap tegenover Dnitaehland Ooateargk en de Triple Alliantie zal zichwaaraebgnigk meer aiion ia vriendicbappalijkegevoelene voor liraakrgk dan in eenige anderehandeling of meening e Bet blglt at te wachten of zg gelgk zullen krügen die ven deze beooeming verwikkelingen verwachten voor de Europeeache staatkunde De vraag vrghandel of protectie lain Denemarken thans aan de orde van dan dag Ueedz heelt bet zFolketbinge vgfzittingon gewijd aan de regeeriogavooratelten aanKoaode eene herziening der iuroarrechten en oog is de zaak niet afgehandeld Alle pariyeu zien dan ook het groote gewicht vande quaesiieio De staad van zaken aooals die sedert de Itaiate zitting geworden ie maakte een geheele overwinning van de vrghandelaara niet woaracbijaiyk maar een gedeeltelijke daarentegen wel Het ia trouwene merkwaardig dut bigkbaar in Denemarken alle partgen geneigd zgn om een atnp terug te doen op bat gebied der protectie waarop meo zich nu el zoo laag hoeft bewogen Er zgu drieërlei vooialetlen in deze Io die vao de Regeering altekkend om de tegenwoordige tarieven slechts geringe wgzi ingen te ondergaan en voortaop moreele en fiacale gronden een invnerreokt op brandawgn te heffen 2o die van de meerder beid der eommieeie van rapporleuru liOOtd zakelgk rechterzgdemannen die eene meer biliyke verdeeling der invoerrechten wenachen maar hier war af willen nemen en daar wat bg willen doen zoodat ten slotte bet totaal bedrag aan invoerrechten met enkele daizenden kronen zoo worden verhoogd eo 3o die van de minderheid der oommissie liberalen waardoor de invoerrechten met ongeveer 800 000 kronen ajaara zonden warden verlaagd Indien nu de oppoaitie het eens was zou er niet weinig kans zgn dat de vooratellen dei minderheid altbana voor een groot deel ingang vooden bg het sFolketbinge hetgeen evenwel bet iLandstbiag waaraebgnigk nog niet zen beletten om ze te verwerpeo Maar in dr zitting ven Vrgdag is tot aller verbazing gebleken dal da sociaal dsmocraten in deze aia net de liberalen meegaan llaar tevene ie gebleken dat de Keg sring el tot vele eonceeaiün bereid is zoodat per alot van rekening tfo verlaging van het in TOerreebt op vele verbroikjartikelen te waahten ia Het equivalent zal iif oog als qnae tieiii punt overbiyven bet recht op brandewgn dat de Regeering vooietelt wordt door dr liberalen niet alleen maar ook daar vele oonservatieven verworpen ala niet do Ureffeed en niet in t belang der arbeidende klasse Me maggen reeda verwachten dat het recht op garens op papier en op koffie zal worden verlaagd Tea slotto disnt nog te worden aangestipt jat de Regeeriog niet bereid waa de hefBng naar bet gewicht i vervangen door eeoe heffing naar de waarde Wel stemde zg er in toe de beide stelsels bg gza van proof f te eombineereii bg bat artikel tabak Volgens de Tierfebten nit Boinbe is na de helft 4er bevolking ge loebt De haadel staat gehe$etil I ook 4e gerecbtabovao zgn gesloten De inwoners weigeren de op straat liggende Ijjken te vervoeren Het ambtelgke bericht over 13 dezer vermeldt 9394 gevallen waarvan 2356 met doodelgkeo afloop aedert het uitbreken va de ziekte Oeder de Euraziira gesproten t é Enropeonea en Aziaten ii de sterfte aan de pest betrckkelgk gering en zg kernen dan ook niet de vlecht Merkwaa dig ia bet dat de iramigraaien nit Zuidoosteiyk Suropa ofacboon over het algemeen verre van alefk niet door de peat aangatkat worden hoewel zg in het centrum der epidemie wonen Op de Mobammedaanaebe kerkhoven ia men dea pheelen dag bezig met het begraven der laaden en bg de Hindoee branden de braad tafcK a naabt Het verveer der Igken wgla groote zwarigheden aan daar acifs da nieaden en verwaatea ila doodeaaiel willra dragon im Taraa lier Stilt waar de Paraia baa aoodao op eea ijzerea raoetec plegen te leggen om door de roofvogola veraloudeo te worden liggen gebeele stapels Igken die zat door de gieren onaangeroerd worden gelaten Uit de volgende bgzoaderhfden kaa men zich een vooratelliag van den teeMand maken Het Mandvie kwartier b v ia ongeveer 4 of ó vierk K M groot en telt 40 00U bewoaera De atraten ig voor hel meereodeel nanw onzon dringt nnoit in de buizen 4oor Da bewooera zgn kl ne handeUara en bauilwerkelieden voor het l eer ndeel echter koeliee die iu de nabnrige magazyuen e dokken werken De baiaen zgn 1 tot 2 verdiepingen boog maar vuil on ond de koelies lovee opeengepakt in strooien of leemen batten In ééa huis alleen beeft men fiOO perZOoen aangetroffen die over ongeveer 1 5 verkrekken verdeeld waren Vonatera sgn er in de haizen van één verdieping bgua oooit Allee elaapt kria eu krns door elkaar io vele gevallen samen met geiten en pinimgedierte en ia diezelfde vertrokken wordt geslapen gekookt en itewaei oben De riekeu bigven onder de gezonden en prifaten ontbrrkau Honderden eeu natuurIgken Rcatorven ratten liggen io de buizen en op atraat verspreid Zooala men weet dooden de Hindoes geene retteu en zelden ook andere diereu De reiniging der vertrekken is een groote zeldzaamheid Welk een veld voor een besmetlelgke ziekte Io de andere wgkea ven inlander ziet het er niet veel beter uit Thans worden echter de moren op hut der everbeid met kalk bestreken de ziakenkamera met alle bekende middelen ontsmet en wordt voor de boizeu zwavel gebrand Men vraagt zich af waarom men de geheele wijk niet bijlgdi hoeft gefsoleeid Nu hebben de bewoners van ds Maudvie wgk die met kleederan en bedden hanne wooing ver iaten door bon vlucht da ziekte over geheel Bombay verbreid Da ar de lieden vreesden dst de aatoriteiten hunne voor de g zondheid schadelgke lompen door nieuwe kleederen zooden verrangea wachtten zy zich er voor gevallen van peet aan te geven Ue everheid werd nog meer tegengewerkt door het kaateuweien der Hindoo s die niet dolden dst meo bon blordvrrwaoten in een Eoropeesch ziehoehnis bracht omdat zeiden zy ze daar vergeven wordeo om ben maar anal uil deo weg te ruimen Bg het vervoeren vao sieken ia het meermaten tuasebe n de politie en de inlandera tot botsingen gekomen De gezondheideraad te Kanstantinopel heefttengevolge van tegeoatand van Tnrkacbe zyde geen tiealnit kannen namen ten aanzien vanmaatregelen tegen het pealgevaar Alleen zijnte Boara achepen met pastlgdera afuewezen Een Engelsch acbip dat met ruim 1000 Indische pelgrima naar Mekka vertrokken was enaao boord waarvan onderweg twee personenaan de pest overleden waren is te Ksmaranaangekomen e flet Ecgalsche fond dat door den bnrgameeater van London beheerd word heeft nu reeds over 720000 gld Ie beschikken Meer men weet Dit ii voor hoogersuood ijdenden INQEKONDEN Gouda 18 Januari 1897 M dt Ridaclmrl v Met verwondering werd mij gepaaeeerda week week weder eeti Igat ter teekening gepresenteerd om bet aaofaogaaor der markt te vervroegen Hoe bet mogelgk ie Mgnbeer deHedacteer dat men nog winkeliers en neringdoeodeo kan vinden om op zoo een adrea te teekeneo dat i onbegrgpelgk en wel waarom Ala da markt bgvoorbeeld om C uor aanvangt dan kan men gerust er op rekenen dat de boeren die met kaaa ter markt komen die ometreeka balfoegro weder verlaten Jyn dat ia dan aeker om kb boeren nitdrakking te gebruiken om geen vroawevolk mede ter merkt te nemen En waar moeten het de meeaie winkeliers van kebben Toch aekoF va n de vroowen 11 Hoe nu op het orgenblili het oanvangsnur der markt ia 8 uur moeten zg bigven tot half elf of elf nnr en dan ryden nog buren en bnnrvrenwen mede want dan hoort men ala winkelier deze woorden zeggen Ik moet my hanstei om elfuirrgd de baae anders weg sns e Wie kan dat nu als winkelier betwisten dat wanneer de merkt vroeger zoude beginnen wy allen groote schade er bg zoeden hebben En wie heeft er nn voordeel van als de marktvroeger begint Det is in een panr woordengezegd een psar hotels en lagemonten wantdan moel de boeren kaaekoopera en eomniiaaiopaira Vvernackl logeeren En daarvoormoet nn het belang van zoo velen in de waagschaal gezet worden Hoe langer men de bnitenlui in de itod kan hondeiT boe voerdeeliger bet voor wiokelier en neringdoenden is Verder n dankzeggende mynheer de Qedaetenr voor de verTsendr plaalamiml Hoogachtend K wimmmscBOEM VOOR DAHES en EEEB EIT L vaa OS Ai Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van Amsterdam 18 J VNUARI ïrkn s loi s M s 84 8l Btatkn 4 4V 7V 1041 61 SO i 7s 4lV 100 860 to 100 54 800 18 51 Hznaauso Ctn Ked W S sdito dito dito 8 dito diu dito SHuKoiz Ojl it adl lS9188 4 Ituji loiekrijviagl8 8 81 6 Ooiten a OM in pspier 1888 6 dit9 m zilver 1 5 PuzTiou Obl met emipoa 3 dito tlekrt 9 18 75 86 losv ƒ 80J 88 V 101 s i V 15 Vil 18 77V I ll ton 101 V us 1887 n i loi 4 7 101 U BisuxD Obl Bianeal 1884 4 dito C wos 1 0 t dilo bli Ketks 188 4 dilo bg tia iel84 0 4 dito in good leen 1888 dito dito dito 1884 6 3P1NJI Perp I sehuldlSSl 4 Tiazzu Uepr inv eea 1880 4 Gm leenÏBii serie D Geo Ie oiag serie C ZuidAre Kap v olil I8B8 5 Haiico O il Bult Sok 18 0 t VzNKzi zi A Olil 4 onbep 1861 A ifrzaii u Obllisl oa IB 5 8 HonzaoiH Btd Icea I8 4 3 KzD K Afr Uaiide sv asad Arendil Tab Mg Jeilifieateo DilllMiatrohappiï dlte Arn llvpotfaeeltb psodbr 4 üqU My dor Vorstenl aand s Gr Hyputbeeirb odbr Vi Nedertaildselie liank sand Ned Hsiidolmattsob ilito N W k Pae Hyp b paoabr 5 Rill Hypotheek h p ndbr Vi l l lr llypilbuekb dilo 81 8 OoSTZ NZ Ilo t Hi og bank aaud Kvii Hyp th iekliank pandb 4 Aaazuu Equ I hyeolb paadb 5 Hui I 1 Pr Len oert Nso Holl U aar r Mij ssn t V lal Kzpl r 81 8pw a ad Ked led Bpoortregat aapd Ned ii d Kit Spm aand S dito dilo dila 1891 dito 5 ITIUZ Spoarirl TB87 8 A KoU 3 v 78 iuid llal BpiymU AH oM 8 P0LB V Wariobati Wssiion sand 4 Roal Gr Ru i 8pir Mlj nbl 4 i Baltlscbo dito aand FaitowR dilo aand 5 Iwang Uonibr dito aaed 6 Knrsk Ch Asow p kap obl 4 dito dilo oblig 4 1041 75 108 8 48 188 ÏO 107 107 108 108 116 l 181 8 7 110 AazaiZA Csat Pao 8p Mi o l 6 Cbio k Sarüi VV pr C v aaud d to dito Win SI Peter obl 7 Deo ert 8io OrSpi rert v a llliaris entrat obl in goud 4 f aisv lc ïïashril Oert r aand Mezioo N Spw Mij Ie hyp i Min Kanus v 4pot pr if oind K Yorkünlaiiofc West aand dito Penn Okio oblig Oregon Calif te byp in goud 5 81 Paul Minn k Uanil obl 7 Ua Pse Hoofdlijo oblig dito dlfo I ino Col lebyp OjB Ca oa Cao South CIerl v aand Ta C Hallw kNa lek do O Amsterd Omnibus Mij saod Bolleid Tram eg U sU sand Hau ud AmoterdAm asod 3 Stad Ko lordam aan 3 BsMUi Rtad Aoteerpeo 18 7 f i Stad Brussel 1888 8 Bono Tbeis UegHllrOesell eh 4 Oosraiiz Staatil ening IteO 5 K K Oo t B Cr mo 3 rAüis Blad UadrU 3 11188 N u Ter B H p 8p bl eert Advertentién Door omiUDdighedcn wonlt is iÖrattn hoge op eeu der drukste punten d r stad een Kelk Boter en Kaaszaak ter overname aangtboAen daar faeel reet wordt retkocht ia die xaak heitrelk Mirei kan bekekea worden Te befragen aan Iket Bureaa van dit Blad en teren te Oravenliage Spui 272 Wal iDwrurlii t t 4 u tii O Üieumatiak I mwnpynen kurtom Arterlaiii ExpBlIer $ ia Di t hat Ml MMM ua tomadan bsgon Wat meet doe Z veerkea deo wordee atseds bi leder holiverle Fr a 50 oeat 75 cent en 1 Jd de flea ti Vooriüiiden In de meeste ipotbeken en r A Stioaiar t Os te Botterdani Te GOUDA hg A WOLKF Markt A Hfb en DK LAAT ea Vf N SON apotheker Uarktv p nen van Iflrim aard Een ware Schat voor de ongelukkige elocbtotbre der Zeilbevlekkiag Onanie en gehe zne uitapatÜBfOn ia bet bwoemd irark Z Dr Betau 8 ELFBEWARINti Holiandaobe uitgave met XI alb Proa 2 guldan Ieder die aan de voracbrikkeli ke gevolgen vau de e ondeugd Igdt moet het leien de oprephte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrggen by betVerlage Hogasin te Leipzig Neuuorkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook iu poatzegola ea in eiken boekbaadel in Holland BEKBOOND UET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN BOLHS Quiiia Laroche Slaalhoudende duiaa Larophe ia de nicest krachUg m vernterkenda KISA WIJV Aanbevolen d oor tal van binnen en bnitenlandache Oeuceahaeren Ver krugboar wi llesschen ii ƒ I 90 en I OO GIGAREnEN TEGEN ASTHMA De inademing vao den rook dezer Cigeietten geeft deu Igder aan Jktthma terstondverlichting In Etui 80 en 50 Cente Salmiak Pastillese Een algemeen als goed erkend middel by Boett on Verkoudheid oploaaend en verzachtend Prga per Heechje 20 Cent KatzrziiZK Holm HoBeveranoiers üstsf Depot te Gouda by dén Heer k H TEEPE Apotbeber en bg de meeste Apothekers en Drogiaten verkrggbaar De WoBder microscoop op d waroMUnViuBiatt to 0 ii M a a H t l t nlUloan T r1i obt wardan a iy uni owr ri pryi vttn kUthU fl I nrfcfTfkwyr D voordMU vu 4mm adar Mlrr lyn d t mm iMMvtMirwarp ti im ikl arrrsul lÉM kwit ftrduor atohkluNwa M m r k i a RsinblWr UwMt dt ttavara maa rooé a jnwuk önoAtbaartyh vuur at andsrrlaht Mt 1 l i Ml ilianDkiinda an MB iZnf awananhl tmlabandaiyk pknuA tal ondaraualüng lla MdJdl tmlildataii y groad ran titlMriilii M an ba vla aab vf mi ran triabinan l a la wum rar iUa lii M an ba vla iaii vf aroMi ran triabinan l a la wum bxMiKUdiartjtM dta o r fa t blooW oof ntat ilehUMur arn iM mtm luflUg omfw aicn fmitaadtanla hal tuatrtitHaat at n If u oor ti iilq B i M Wt bat laiaD dar h alntUla l n o fsiwi laliraikaMnwyalnc wordt bygaruagd f MMnd kagait ranabouni 11 ata htti far By voarattbat lliig dHbls 1 r i i r itnrio VmrudiiMl MerkMr r ilirrini lil MklttavliMI fU U Nrbuli rl A iV 1 f f NZ Vi i il rB l i FEMSCHE STOOMVEEVEEU en OtwmiMe WuscherIJ Vi H ot i i iiEi nEa 19 Kruiskade Botterdatn Oebreveteird diwr 2 M den Koning der Balgaa Hoorddep t voor UUUDA de Beer A VAN OS Ax gpeeialiteit voor het etoóman en verven van alle Ueerenen Dameagarderaben aleook alle Eindergoederen S ieciale inrichting voor het etoomen van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelaleedeD enz worden naar de ienvate ea laaUte methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gezondheid en volgena staal bewerkt Wegms nitbreidiBg der fabriekea zgn de prgaen 26 k geilaald Te stoomen goederen ale nieuw aileverboat in S dagen te verven goederen in eene werk i TANDARTS E CASSÜTO Turftnarkt 171 qonda