Goudsche Courant, dinsdag 19 januari 1897

I OOCDi B OmxtU 80 7 86 8 10 8 86 9 10 8 18 8 64 10 11 11 18 ll l 18 18 U S6 1 84 OTTBKflAM 8 48 8 67 4 68 65 6 88 6 61 6 14 7 81 7 66 8 80 8 61 9 66 10 04 10 86 11 18 Hooidreolit 7 8 8 4 11 88 18 8 6 0 8 08 10 11 HiauwKkeA 7 89 8 49 r H SS 18 89 r 6 0 8 09 10 18 Ckl ll 5 ll 2 18 48 5 18 8 16 10 16 B tt ÓHn 7 7 66 8 88 9 06 9 80 9 88 9 4710 13 10 80 11 8 11 61 18 8 1 66 1 68 4 4 15 6 18 6 85 5 40 8 10 6 8 7 60 8 86 8 48 9 10 10 16 10 84 10 64 11 80 W lUe INi d i OTTÏRBAU OODDA Kottw4 m 4 46 6 68 6 16 6 61 7 6 8 8 40 9 8 9 68 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 60 8 45 4 10 4 4 6 6 86 6 17 7 86 8 1 87 10 08 Otpelle 4 55 6 08 i i 10 89 k n 1 64 4 60 6 87 0 47 Kieïwerkerk 6 84 6 11 10 88 01 4 67 6 84 14 Mo ldl iht 6 U 6 19 10 48 8 08 5 04 6 41 10 01 S U 5 17 6 86 6 88 7 10 7 45 8 18 9 00 9 47 1048 10 49 11 64 18 08 18 47 14 8 09 4 05 4 89 6 10 6 40 6 66 6 47 7 45 8 80 10 07 10 89 60DDA DEN BAAS DEN HAAG 80V0A Souda ZereBhuiisi Moetkapelle Zoolermoer Zegwaard Toorburg Hagt 0 7 S0 t 80 9 16 9 6 10 14 11 15 18 16 1 S8 1 87 3 46 4 49 6 85 6 64 6 11 7 84 7 18 8 83 8 6410 10 89 11 16 a Uage 6 46 7 80 7 48 8 SS 9 46 10 1111 87 18 811 86 44 8 40 4 05 4 88 6 80 6 18 7 18 7 61 8 88 10 08 2M 7 4 8 48 18 40 8 04 10 18 Voorb 6 5S 10 17 1 41 4 10 6 18 9 84 10 88 1 56 4 5S 6 80 9 48 B 21 7 58 8 61 18 61 8 16 10 81 Z ZMtw6 6 Zey M 6 17 V 8 07 9 68 1 06 8 89 10 88 10 48 8 06 6 04 6 89 9 11 aH 8 18 9 08 9 48 9 C4 10 4411 4118 44 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 8 6 0 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 Qouda 6 88 7 48 8 18 9 0 10 1610 5411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 6 60 7 48 8 88 10 10 10J8 ogrerheid kon benuttigd worden teerst df die maatscbappy op iniatief ran den directr Tan baar Koloniaal Maveom totaen onderw van betprebing werd gemaakt Naar aanleid vao een over dit onderwerp io het Tydacbrk en op congresaen der maatscbappy gevo beaprtkiugen werden tot de regeeriog adre gericht waarvan prysvrageo bat nitvlo l wsren die den etoot hebben gegeven iot e zuivering en bereiding van den ituggen raijvezet Gemengde Berichten Voor eenigen tgd stapten aan eendergrie hotels te Amsterdam een dame en heer af Ie zich onder een eenvoudigen naam ala taottn neef in bet vreemdelingenboek inschr0Ten Het kalme bedaarde eenvoadige optr o deed uiet vermoeden dat toen eergisteren an da rekening groot 1000 gepresenteerd v d zy geen geld hadden om die te betalen De politie werd van het geval in kepisgesteld en tantelief en htar neef werden larbet boofdborean gebracht Ofschoon aan het hotel biervan niets ekend was moet die dame beweren de vr wvan een Japanschen prins t zyn dl I De Temp8c bevat een correspondent ion it Holland waarin eeu schrikwekkend ttaffeel wordt opgehangen van den atankder grac eu en vaarten in deo Haag en door heel Delind Schieland en Westland Zeer aanmoedi nd voor de Franseheo die met de Kroningafaiten ona willen bezoeken en na met tjphuien cholera worden aog gemaakt zegt het U Men meldt oit Almelo t Bil bet wegBreogen der arbeiders ia een ler mar c ba usage s door een steenworp aan iet hoofd gewond en de luitenant der mareebaaaee heeft dientengevolge i oor aanpUkking eo dior de arbeidsbestaren bekend doen msken dat by in het vervolg met groote gestrengheid iedtre ordeverstoring met de wapenen zal laten cnderdrnkken Men meldt nit Leur Twee dag n beeft het onderzoek der jaefcltie geduurd Zeer gespaaoen verbooren hebben plaatsgehad eo gistermiddag rufm 8 aar is r d W da boerenknecht nit Beek op vrne voeten gesold sold 1 iZ T ggraa t agtis üft i en hem gelok wenschten te me r nu zy zelf de overtuiging behielden dat de andere gevangene zooveel tegen zich beeft £ r is namelyk gebleken dat de broek v F welke by Zondag droeg was aitgewasacbeo en dat er oog groote bloedrlekken in de zakken waren Ook moeten zijn schoenen zyn opgehaald die op bet terrein van den moord zéér overeenstemming hebben met de afdruksels van daar gevonden voetstappen De messen by den vader van F een varkenaslachter in hoia gevonden en waarvan een eerst ontbrak doob terngfrevonden ii io dan kelder zyn in beslag genomen Nadat de erhooren waren afgeloopeUf ia gisterenmiddag 4 uur de verdachte F gaaacorieerd door de geheale politiemacht en gevolgd door de rechtbank met den burgemeester naar bet huis gebracht van den vader vao den verdaehle Daar heeft bet erg gespannen doob bij dat alles heeft de verdachte behoudens een heel klein oogenblik niet de minste teekenen van aandoening gegeven By is daarop weer recht door t dorp heen getransporteerd naar Breda waar bij wel in nader verhoor zal worden genomen De verdachte een weggejaagde soldaat blyft ontkennen Zooala indertyd gemeld ia waa de beer W Directe Spoorwegverbindingen roet GüUüA Wlnterdlenst 1897 98 Aangevangen I October Tyd van öreenwlcü 1 1 OOCDi BOTTBKflAM 80 VD A UTEECET Uaada 1 80 6 84 7 18 8 119 07 10 10 10 67 18 00 1 63 0 3 17 4 S6 6 05 6 65 8 26 10 17 10 85 Utreoht Oudaw 5 81 1114 8 87 7 10 10 84 Wosrdan Woaidei 6 4S 8 10 11 88 8 45 8 84 1 84 7 18 8 48 10 41 tftrealtt 6 08 7 4 8 88 9 0 9 88 10 51 11 46 18 88 l 6 8 08 8 60 6 08 0 4 7 89 8 59 11 18 11 18 U T K E O H T S O g D A 6 88 7 46 8 49 9 10 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 61 4 48 1 81 6 66 7 16 8 07 10 08 10 84 6 68 8 06 10 88 11 65 4 16 7 18 1 88 10 64 Oadawater 7 07 8 14 10 46 4 14 9 86 eouda 7 88 8 17 9 88 9 6 10 59 11 10 11 111 88 8 4 4 87 5 iO 6 07 7 88 8 88 8 48 10 84 11 10 GOUD A A U8TEBSAU r ll 9 48 10 67 18 10 4 11 9 17 0 60 1 8 1 18 6 15 A1I8TIRDAM OVDi 7 06 8 10 9 01 10 48 1 18 1 41 1 0 9 1 10 09 11 11 l n lilr 4 4T 6 80 7 11 8 81 1 61 10 11 10 17 10 81 U 41 MüAm Is faalde betaiging Toor zgo hooding in da zKak Dreyfus Bh HoofdbeBttior der HoU Maataohappy v D LandboQw h eft beslotea het N d Laüd boQWMïomita ait i9 ooodtgcD te trachten aaiuea werktog te rerkraèw m ie Ned Land en TainboQw MaatBcliappij voor een deelDatuiog aan da ineending naar de ioteroationale tantoonitelliag te Pargs De jaarlgksohe algemeene Tergaderiog en tea toonstelling van de Holl Maatschappg Tan Landbonw zal in 1898 in de afdeil ing Opmeer gehouden worden in de laatste helft ran Jnti In eena deze week gebonden vergadering tan de Tereenining cDie Haghe te aGraven hage is bet Igrig rapport besproken uitgebracbt door eene commissie nit die vereeniging over den toestand van bet Haagscbe Boacb en over de middelen om dien toestand te verbeteren In dat rapport laat de commissie eeno breede bistoriaihe bescbouwiog van bet Boscb voorafgaan en eindigt dat overztcbt met de aandacht te vestigen op eene in 1887 tot stand gekomen Taste commissie die jaariyks in het ge cbikte nnzoen TOorstelUn zoo doen omtrent hetgeen moet worden verrieht tot inatandhoading en verbetering van het Bosch met behoud van zyn tegenwoordig karakter De commissie uit Die Haghe is van oordeel dat bovenbedoelde raste commissie jaar Igkt een werkplan opmaakt geheel la overeiustemming met de regelen van ebo goed boschbeheer en waardoor het behoad van bst Bosch is verzekerd Vaksgewyze toob wordt een doelmatige aitdunning toegepast met dien verstande dit Kooveel mogeiyk wordt gezorgd voor behoad van de eiken die bystand behoeven in den Btrgd tegen den beak daar beide boiitsoorten naast eo door elkander staande over het geheel een vinnigen strgd om bet btitaan Toeren Echter geeft de eommissie als haar gèvoe ten te kennen dat waar bet Haagscbe Bosch in de eerste plaate dienen moet om natnQlrgenot te verschaffen aaa de bewoners der residentie er rekening moet gabonden worden met biliyke eischen van voetgangers ruiters wielrgders enz Zg wil derhalve znllc een staciuoich doun doorsnydeo van een wegennet zoodanig aangelegd dat de schoone partgAQ Tan het Bosch tot hisr recht komen da waterpartyen znllen op artistieke wyze bet natnurschoon moeten verfaoogen e r zullen doorzichten in het Bosch moeten woMen gek pt pnoten opleveren ên CT znrilï nAoH ra M moeten worden aangebracht van acboone nit heemscbe boomsoorten De commissie wenaobt door deze regelen het voorbeeld van het bnitenland te doen volgen De waterpartgan boe vdrdiensteiyk indertgd ontworpen leveren vofgens het rapport niet dat schilderachtig effect op dat bij een ander beloop der Ignen zoozyo te Terkrggan terwgl de toestand der paden veel te wenechen overlaat en die der rgwegen besobamend wordt genoemd De commlseie ontveinst zich niet dat de aangegeven verfraaiingen groote financieele offers eischen die niet door hei Rgk znllen knn Den wolden bestreden doeh hetzg d or het gemeentebeatnar hetzy door eene op te richten Yereeniging die z ob verfraaiing van het Bosch ten do l steU Te Amsterdam zal 18 dezer wederom een niaaw Wielerblad bet licht zien Ona Wielar blad getiteld Uitgave van de Maatscbappy yivat Men verneemt dat bet blad geïllastreerd zal zgn en wekviyks veracbgnen zal Sauda 7 Imatardua 0 81 8 16 Van bet bericht dat mnntbiljetten fan ramehpapier in omloop zullen komen maakt het iXydBcbriftc der Maaiscbappy van Nyverbeid met des tè meeriogenomeubeid gewag omdat jaren geleden bet vraagstuk boe den rameb vezel te bereiden soodat by voor de Fontein gekozen tot lid van den Qemeanteraad van Leiden doch door den Raad niet toegelaten op d vroeger vermMde gronden welk besluit van den Gemeenteraad door Ged Staten bevestigd wai daartegen in hooger beroep gekomen Dit beroep i tbana by kon besluit ongegrond verklaard zoodat de heer Fontein niet wordt toegelaten ala lid van deo Leidschen Gemeenteraad Uen schryft uit Alblasaerwaard aan de N fi Ct € Mi8 chian in geen streek vao ona vaderland waar meu oog zoo acbterlyk a bygelooiig ia ala in de binnenlanden van Zuid Holland Op het gebied van moveren eo spoken weet men n daar de zonderlingste verbalen Ie doen T ians is er weer sprake van een spokerg in de gemeente Bleakensgraaf a Avonds om 8 oor ongeveer doen de spoken zich gelden door een staeneoregen op de daken der woniogen van zekeren dr Y De zaak trekt veel publiek eo Dinsdagavond heeft zelfa het college van burgemeester en wetboaders vergezeld van den gemeen te veld wachter eene poging aangewend om de spoken op te sporen doch te vergeefs Ging men de genoemde woningen binnen dan gingen de onzichtbare machten baitenge wpon te keer op de dakpannen totdat men zi h buiten vertoonde eo dan ja dauwaren de poken iu rast en weer niet te ontdekken Daar bat tooaeet speelt in de Eerkbaortf beeft men ook reeds den toren te baat genomen Naar men zegt moet eene moedige dame een nacht in dan toren hebben doorgebracht om van daarnit de spoken te bespieden doch ook al zonder gevolg Indertyd maakten wg melding van een brutalen rooveraanval op de postkoets die in Znid Afrika van Pelgrimsrnat nai r Lgdenbarg rydt by welken aanval een groote hoereelbeid good was gestolen De Zaidafrikaanache Volke tem geeft omtrent deze gebeurtenis de volgende byzooderheden Op den 10a December te 5 nnr vertrok de koets vaö pËlgrimaraft na r Lgdenbarg met drie pasaagiers twee koetsrydere een blanke en een boj Behalve de gewone postzakken bevatte de koets nog 11500 pd st aan goud die in kisten waren gepakt Op Jen berg die met een dikken mist bedekt was ongeveer een uur van Pelgrimsrast kwamen op eens twee blanke personen te voorschgn die geheel gemaskerd waren de een stopta de mailen met een revolver opden drÜTer gericht toet de woorden tbaoda np zyn revolver in de hand en beval Je passagiara nit te stappen waaraan ze voldeden want ze waren ongewapend Een der paasagiera bad sigaren in zyn zak en de roover zeide dat by die honden mocht Naar hun laat te oordeelen waren de roovere lersch Amerikaan scbe mnunen De drie paasagiera en de dryver Kioa Pleasis werden toen met drie boeien aan elkaar geboeid en den boj werd gelast de kisten goud af te gooien Toen hy dit gedaan had liep by hard weg De ruovers schoten op hem maar hy ontsnapte zonder eenig letsel te bekomen denk zy den dikken mist De kisten gond werden toen aan stokken gegooid en het goud daarna ingepakt Zoodra ze aaarmee klaar waren reden ze met een good bje gentlemen hard weg Toen moesten de vier mannen geboeid langs de koeta een eind voortaokkelen tot den naasten koelsstaf alwaar de boeien doorgekapt werden Daarop zond de beer Soeleman een der passagiers aan den myncommisaaris bet volgende briefje Commiasaris we zgn hier op den berg geboeid alle goud is uit de poBtkcts gestolen kom dadelgk De myncommiasaria vertrok toen onmiddellyk mat de politie en andere menachen daarbaeo iBatmrdui G St fioida 7 18 Op de plaats gekomen vonden ze reeds vele i menseben daar probeerende de roovera op te spoorea Eerst aobeea bet dat da roovara in een nooideiyke richting waren gegaan maar later ia gebleken dat ie in de richting van Nelaprnit zgn gereden en werkelyk waa dit ook zoo De twee paaiden met zadels zyn gevonden dicht by het boveneinde van da Bpekboomen Sabirivier bij een dichte boacbkloof De paarden zyn te Pelgrimsrnat maar de movers zgn nog niet gevangen De politie en vele meoscben zyn hun echter ihana op het spoor Tel rammen zyn naar alle naburige plekken gezondeL In de nabyheid van Pelgrimarnst werden drie Kaffers vermoord geToodea Men vermoedt dat ook dit bet werk der roovera ia Tot zoover het Zaidafrikaanicbe blad Men herinnert zich het bericht dat de roovera waren gevangen een bericht dat later weer werd tegengesproken Bovengenoemd blad bevatte in zyn nummer van 13 December ook werkelyk een zeer schoon verbaal van het vangen der movers Deze waren in een boom gevlucht eo schoten van daarnit ep hun vervolgers die met revolverschoten op goed geluk antwoordden Ëiüdalyk waa een der roovers omlaag getuimeld doodslyk getroffen door dfie kogels eo de ander had zich toen overgegevsr t Is jammer dat dit verbaal geheel verzonnen was door den speoialen kabelgrammer want de veiligheid zon er zeker veel by gewonneo hebben ala de bratale aanvallers gepakt waren Gelukkig schgnt dit zy t ook op minder romantische wyze toob gelakt te zya althans van een der roovers Uit Nelaprult toch werd aan de Volbsitem van 18 December gemeld dat Law en Graham een zekeren Stone in b chtenis hebben genomen die na r zg beweren niemand anders kan zyn dan Straaa een der roovers De gevangene moet zich by zyn arrestatie ala een wanboopige verdedigd hebben Het bericht beeft een enorme sensatie in bet dorp verwekt en met grooten lof wordt gesproken over de slimheid dar wakkere apeordera Law en Graham en Paul Jonbert zgn den anderen rooier op bet spoor Zy zyn vaat beslotea de jacht niet op te geven voordat ook deze ban in de handen ia geTull n Ot dit gelukt ia za een volgende mail miascbieu leeren De klompmakara in Noord Brabant klagen eteen en been Er ia aan geen bout te komen 18 hnn allereerste woord en zg spreken wsar matsnalon voor faun slecht loonende arbeid en indnatrie te verkrygen Het klompenbont is ia de laatste jaren 30 tot zelfs 50 pCt gestegen Een eigenaar van een honderdtal boomeo te Rojendaal wien verleden jaar een bod werd gedaan van 550 doch dit niet aannam beeft thans de party verkocht voor niet minder dan f 1000 Zelfs oit Be gië komen koopers opdagen Daar naar verhondinu van de waarde van bet bont de prga der klompen laag i blgkl de toestand voor de klompmakers niet rooskleurig De nieuwe kiezerslijst Het sehyot niet overbodig nog eens kortelyk te berinneren aan de bepalingen der Kieswet die in acht moeten genomen worden wil men zyn naam vinden op de kiezerstyat dis voor 1898 gelden zal In de eerste ptaata herinneren we dan dat men om kiesgerechtigd te wezen den leoitgd van 23 jaar moet hebben bereikt Allen die na 15 Mei 1898 25 jaar worden komen doa voor deze kiazerBiy t niet in aanmerking 4 41 6 1 7 46 46 1 4 1 4 8 4 H 10 Dan weet men dat de wet veriohiUendo soorten van kiezers kent De voornaamste soort is de belastiogkiezera Voor de Tweede Kamer verkiezingen hebben we alleen met Ryka belaslingen te maken dat zyn da Per aODatlt beluÜDiti de Groadbsluting d Vermoüaaa to da Badrjjfabalutiiig Wie DO in ééa rao deze belaatiagea ia aangaalageo eo diea aanslag betaald beeft orer het laatstierloopen dienatjaar wordt ambtabaWe op de kiezeriiyst gebracbt Die behoeft er doa abaolant geen moeite Toor te doen In da groodbelaiting moet men minitana foor een golden cgn aangealagen en dien aanslag op tgd hebban betaald Het is enscheiyk dat men aorge zyn belasting TÓór 1 Febroar a a ta hebban aangezuiverd De belaatingkieiera hebben doe niets te doen dan op tgd betalen en straks nazien of ban naam op de Igat komt Op de lelastingkiezers Tolgen de hoorhiezen ook wel woniogkiezers genoemd Die hoorkiezers behoeven zioh zoo zjj op de vorige kiezerslgst stonden niet aan te geven Zy geven aich alleen ikn aan wanneer zg nog niet op de kiezerslgtt stonden of wanneer zg lerboisd zgo Hetselfde geldt oatuuriyk voor de achippars Die zich opnieow of voor de eeiita maal moeten aaogeven doen dit aan bet Gemeentehois tnsachsn 1 en 15 Febroari Daartoe moer eeo biljet van bet gemeeotebuii worden gehaald Op de hoarkiezera volgen de loon of inkomen kiezers en die moeten zich allen tasseben 1 eo 15 Febraari aangeven teo gemeenteboize wat evenzoo voor inwonende zoons geldt Dan sgo er nog Pensioen Grootboek Spaarbank eo Examenkiezers die zich geen van allen opnieow behoeven aao te geven Stonden ze das op de vorige Igst en behielden ze hun spaarbankboekje enz dao komen ze ook na op de Igst Natunrigk moeten zg die thans voor da eerite maal kiesgerechtigd zgn aich aangeven Dit is bat Tooroaamste wat thans omtrent de nieowe kiezerslgst te zeggen valt Zooals men weet zgn de eiicbeo voor iedere gemeente vsnchilland doch voor onze gemeente hebben wy de ogfers in ons nommer van Vrydag 14 dezer opgegeven Da Bestoren der kiesvereenigiogen zollen wel doen wanneer zij met het oog op de nieowe klezeralgiten al het aogeiyke doen om allea in orde te hebben STADSNIEUWS GOUDA 16 Januari 1898 Qiateren avond had oene tweede aitvi ering plaats vaa het Weibnachts Oratorinm in de laal Knnstminc De zaal was wederom flink bezet enkele plaateen waren onbezet Na onze beaprekiDg van de vorige oitvoerïng gelooven wy ditmaal niet zoo in byzonderbaden te moeten treden De zang der dames en heeren solisten was wederom uitstekend ja wy zobden bgoa willen z gea nog beter dao de vorige maal bet koor was weder goed en de tableaux eveneens uitstekend alleen het kinderkoor had een heel klein ongelukje dat echter spoedig werd verholpen Het laatste tablean werd nog eenmaal na afloop gegeven opdat de dames en heeren van bet koor in de gelegenheid waren dit ook TOor faet tooneel te knonen zien Naar w boorden Hsededeeleo bestaat bet voornemen nog eene volkavoorstvlling te geven tegen minder entree wy gelooven indien dit Boo i dat dan zeker plaats te kort zal komeo Prof Dr C H van Rhyn van Groningen trad Zaterdag wederom op io eene vergadering der Cbristeiyke Volkabond tot het bonden van een lezing over Rome en Pompejï ditmaal in de Sociëteit de Réaniec op de Oosthaveo Waa Woensdag toen de beer van Ebyn optrad da zaal der Sociëteit 0n9 Genoegen t te klein Zaterdag waren niet zooveel belangstellenden opgekomen De versobilleade gezichten werden ook ditmiEal door lichtbeelden vertoond Spreker die voor eea jaar of drie een reis naar Rome en Pompeji bad gemaakt ea alles had aaoachonwd wees by de verschillende beelden eea en ander nauwkeurig aan en gaf daarvan eene meerdere nitleggiog vao al naar gelang van de meerdere of mindere betaogrykheid Op aangename wyze werd een en ander medegedeeld wat een aandachtig gehoor Tond ttg de auwezigen Bg kon beslait zyn benoemd tot eerate lQitena it van het korps grenadiers en jagers de tweede Initenant W J van Battem van betzelfde korps Bg het 6e regiment tot commandant van bet korps de luitenant kolonel A R Kragenboff van de Lear van bet 4e raiment die te Breda in gèrnizoen komt Tot majoor de kapitein D Cheriax van het 5e De bg het 4e reg inf tot majoor benoemde kapitein adjudant P W van de Velde wordt belast met het commando over bet 5e bataljon te Gonda in garnizoen Alïih a da Run Voor de Marthaatich ting de inrichting voor onverzorgde kinderen alhier ia blgkens de jaarrekening van den panningmeeiter jhr mr L v d Berch v Heemstede met inbegrip van f 17 586 341 aan giften en f 7 732 37 aan legaten over 1897 ontvangen de aom van f 53 624 78 Da litgaven bedroegen f 50 939 96Vi zoodat de rekeaiog luit met een saldo van f 2634 81Vf Btolwijk Alhier ii een man in het bezit aa eeu lange Gondsohe pgp waaruit hg al langer dan 10 jaren alle avonden heeft gerookt Ze is geheel donkerbruin op zwart af De man ia er zóó aan gehecht dat hg er een rykadaalder voor geneigerd heeft RECHTZAKEN Met het oog op het meer eo aieer overhellen van onze jariaprndantie lot bet gevoelen dat io het reglement ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op openbare wateren in het rgb die voor de scheepvaart openstaan het begrip latoomTaartnigc io de maeat enge beteekenia moet word n genomen vestigd mr A Tak te Haarlem in bet Waekblad van bet Rechte de aandacht op de zeer ernstige gevaren voor de binnenvaart die hiervan het gevolg zgn omdat voor bet vervolg zoowel petroleum en gaamotoren ala naphts en benzinebooten ontheven zgn van de varpHcbtiug eoi de io art 7 of 8 van het reglement voorgeschreven lichten te voeren Schr betoogt dat jieze leömta ia onze wetgeving spoedige vooiliening eiscbt INGEZONDEN M de Redatteur Het antirevolationair blad do Tf rgoawscbe bespieekt ia baar No van 15 Januari onder bet molto met kluï jes ia bet riet de verhouding der kteavereeniging Ons Belang tot de liberale partg Alhoewel het bekond is dat het blad voor een klein jokkentje aiet terugdeinst voel ik mg genoodzaakt tegen de leugens in dat artikel tea beste gegeven op te komen nu io de verkiezingabode die hedenmorgen ter aanbeveling van de kerkelgkecandidateo werd roodgeeonden ran het bewuste artike werd gebruik gemaakt Allereerst zegt de redactie Dat ia Jani 1897 Oos Belaog zich Het spannen voor de conservatief liberale verkieziogskar met ooderliage overeenkomat voor de a s gemeeoteraadsverkiezing dat bg de herstemming van de heeren Jager eo Prince aan Ons BeUogc weder beloften zgo gedaan dat door yBorgerplicbtt deze belofte is io deo doofpot gestopt Dat nn 2 liberale oandtdaten zgo geateld noae een aaawa belolta zal wolden vwbodimdi Ik wil de Tergonwscbo opmerken dat ze geregeld spreekt van Borgerplicht terwgl ze zeer goed weet dat dit lichaam zich niet met gemeenteraadsverkiezingen bemoeit terwgl aog opgemerkt zg dat in Juni de liberale caodidaat door lOoa Belangd werd gesteund om redenen dia niets met de gemeenteraadsverkiezing te maken hebben H blgkt dan ook dnidelijk dat de Tergoai dd a hare Epgt over de nederlaag van hare H rt ltver de 2e Kamerverkiezing nog uiet ka w ff V P Verder wil ik baar mededlVb o dot noch bg de 2e Kamerverkiezing noch bg de herstemming voor deo gemeenteraad io Juli van eenige belofte sprake is geweest daar men moeielgk het geachrgf v d de Goadache Coarautc ala belofte kan aaudeideDidaar eene belofte m i officieel bad m teo worden gedaan van de vrgz nnige kiesvéreeniging Goudac Het is bovendien bekend genoeg dat Oaa Belang in Juli in 3 diatrioten een eigen caodidaat heeft gesteld wat tengevolge heeft gehad dat in bat Ie district de beer Jager in beratemmiog kwam en de candidaat der verbonden kerkelyke partyen in district 3 daardoor bg eerste alemming werd gekozen zeer in het voordeel dus der anti revolutionaire partg By de ophanden zynde verkieiing zijn door de kiesvereeniging Ons belang geene caodidaten gesteld zood t ze nu niet in de kaart speelt der kerkelyke partgen D0 Tergonwsche kan dan ook daarover baren pyt niet onderdrukken aangezien de partg die aiode September meerderheid in den raad ia bedreigd wordt minderheid te worden Dat na door baar alle geoorloofde middelen worden gebruikt om bare candidaten verkozen te krggen staat baar vrg doch ik ontzeg haar tiet recht osa door grove leugens eo verdraaïog lan feiten de leden van Ons Belangt door te schimpen de liberale partg te trachten naar hare zgde over te halen Ik Bommeer dan ook bet orgaan der antirevolationare partg ia GoodaideTergoowscbec de feiten die door baar in bet No van 15 Januari zgn genoemd met afdoende bewgzen te ataveo daar ik anders zoo vrg zal zgn al haar gepraat en gesohetter met den naam lengen te bestempelen Nu door de kiesvereeniging Ons Belang hare laden worden vrg gelaten in de keuie der candidaten vertronw ik dat ze in hun velbegrépen eigenbelang znllen zorgen dat de vrgzinnige fractie in dm d neerderheid wordt en zich niet zulien laten vangen door hen die met feiten zooalVS Ten zgn genoemd ben naar zich toe traobtaa te trekken Dankend voor de verleende plaatiraimte Hoogachtend A J LAFEBER Lid V b Bettnar der kieavereeoiging Oaa Belang Gonda 17 Januari 1898 Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Tea orerataan van den Notaria J Koeman den 17 Jan Haib eo Ërf met een tuin daarachter aao de Blauwstraat H No U f 3450 k M J van Bolboia HoitBoma Wiukelhuii en Erf met Gebouw en Erf H No 12 en 13 f 3410 k R U Jongen bargar PRACHTIGE SORTEERINO y iNTER ffANDSCHOEN N voor Dames en Heeren L van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon ito 3t Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs S7V 98 V 98 n 89 85 ii S Vt 19 63 98 98 99 87 I 89 9 8 19 63 15 JANUARI HMBUND Ctrl Ned W S a i ilito dito Uto Sdito dito dito 3 HoilojK O l 06iidl 1881 88 i Italië laachrijriDg 1862 81 6 OoflTENR 01 1 ill pHpler 1888 6 dit in ziUor 1868 6 l oaTDQiL Obl m t coupon 3 dito ticket 3 9S1V 1 4l 67 76 A 24 101 96 33 1001 6S 616 4 O 101 122 lOlV 1997 136 l r4 l 98 134 1001 80 31 IU 10 201 22 V 1007 65 88 147 98 64 RtSUTO 01 1 Bmnenl 1894 4 t dito L ocoDs 1880 dito bij Raths 1889 i ilito bj Hopel83 0 4 dito iu goud loon 1883 6 dito dito dito 1884 5 SnANJS P rp t Bchui 1881 4 TuBKBij Oepr Conv leoo 1890 4 Geo leening serie D Gec Ie niüg Borie C ZuidAfr Rep v obl 1892 B Mexico Obl Buit 8ih 1890 6 VlKEzljELA 01 1 auliO 1681 AwaTBHDAM Oblit iLt en 1895 3 RoiTEEDAU Sted l Oi 1894 3 Ned N AlV Hando BV ajuiJ Arendsb Tab Mij Oertiüuatüii DcIiMaatFchappij ditu Ara Hypotlieokb pAndbr 4 Cult My dor Vorateul aaitd b Or Hypo hüolcL pamlbr S j Nedertaiiusche bank aand Ned H audolmaatsob dito N W k Pao llyp b pandbr 6 Rett Hypotbeokb pandbr S j L tr Hypitboflkb dito S g OoBTENR Oü t lloug bank aaud ftusL Kypothciekbauk paiidb 4 i AVEEIKA Ëqut bypoth pandb 6 Maxw L G Pr Ivon eert 6 NïB Holl lJ apoorw My aun 1 My tot Kxpl 1 St Spw aan I Ned liid Spoorwegm aand Ned Zuiil Afr Spin aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALiE3Doorwl 1887 89 A KoblS S8 Zuid ltal Spiviiiij AH obl 8 Polen Waraohau VVeeneD aatid 4 RtSL Gr RubS Spw Mij obl 4 BeltÏBcho dito aand 77 108 i 101 Festowa dito aand 5 iwang Dombr dito aan 1 5 ICörak Cli Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 100 160 139 11 100 53 lOS 13 K i 108 78 182 110 82 BI 194 9 106 106 102 1021 116 120 11 16 Ahkrika Cent Pac Sp My obl 6 Chic fc orth W pr C v aand dlodilo W u St Pelor obl 7 DenverSi Rio Gr Spni rert v a lllinüifl Central obl iu goud 4 Loui8¥ aBhnllnCert T aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 8 Mies Kansas v 4pct pri f aand N York Outasioic West aaud dito Peau Obio oblig fl Oregon Calif Ie hyp io goud 5 St Paul Minu k Manit obl 7 Un Pac Hoof 1 n oblig 6 dito dito Line ol Iu hyp O 6 Canada Jan Sontb Cert T aand Ven 0 8all iNa lob d cO AmBterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwegMaats aand N bd Stad Amsterditm aand 3 Stad Ro terdnm aan 3 Belüie Ptad Autwerpou 8 7 Vs Stad Brussel 1886 2 HONO TheisB Regullr GeBelIaoh 4 OoBTBNS Staatsleeniog 1860 a K K OoBt B Cr 1880 8 SrANJE Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bet Hvp Spohl eert 3S 9 11 De Tering in Belgis Brusael den 16 Jannari Even als by alle andere Europlache volken betaald ons land ieder jaar een meer en meer verergerend getal slacbtoffers aan longziekten en tering Niettegenstaande alle aangewende pogingen om de vooroitgang daarvan te belemmeren M9A er tot over eenige jaren nie mand in gelakt daartoe een geneesmiddel te vinden Fransche Doctors dezelfde die aan bet boofd ataau van bet geneeaknndig Instituot Droaet te Par a hebben eindelgk dat redmlddul ontdekt en men mag zeggen dat ditmaal do leerlingen deo meester hebben overtroffen Werkelyk door het gebruik van het AntdpbymiquA geneesmiddel is de tering in zgne oorsprong en uitwerking overwonnen en een aantal veroordeelde zieken hdbt 6u zonder vrees tot teragkeerjng daarvan de gezondheid weder gevonden Zoo ia onder duizenden het geval van Mej Grannée te Uédenge die aedert jaren in den hoogaten graad aau tering leed Zy was tevens lydende aan bloedspuwingen en boratpyn Alle eetlust en slaap was verdwenen de ademhaling was onregelmatig en piepend zy hoeste en fluimde verachrikkelyk By de inrichting van bet hulpgesticbt Drouet te Brusael was deze juffrouw éen der eerste die hare toevlucht nam tot de geneesheeren daarvan Het lezen van het blad voor teringlyders dat gratis gezonden wordt aan iederen die het vraagt had haar volkomen vertrouwen ingeboezemd nopens de krachtige werking van het Autiphymiqne en aangezien het onnoodig IS zich tot het bekomen eener raadpleging te Terplaataeu en alle zorgen des Doctors scbrittelyk kunnen verkregen worden besloot zy al spoedig zich daaraan te onderwerpen En gelukkig voor haar Na eenige weken d geneeskuur gevolgd te hebben schreef zy Ik ben volkomen genezen uwe uitmuntende voorschriften hebben my de gezondheid terug gegeven Dab deze verklaring medemerke om U te helpen nog verscheidene nieuwe genezingen te bewerkstelligen is myne dankbare wenscb t Men is gelukkig dergalyke feiten door de drukpers te vernemen ten einde de hoop by de wanhopigen te zien ontstaan Dat zy zich tot het Instituut Drouet wenden eu zy zullen er genezing vinden van eene ziekte die tot heden ongeneesbaar geacht wefd Henneberg Zijde aUeen echt ais zy direct wordt betrokken uit de fabriek Zwart W t en Gekleurd van as ets tot ƒ M4 S3 per Meter Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 versoh qualiteiten en 2000 versch kleuren dessine etc Fr an port eu rechten tn Imtê STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitwrland Heiinebsrg s Zijile fabrieken ï en ï HoU ADVERTENTIEN Fallllsseme Dt A A J V KKBURG De eeuige UITDEELINGSLUST in boven genoemd failhssement is ter Griffie van de Arrondissemeuta Bechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda gedeponeerd om aldaar gedurende tien dagen ter inzage te leggen voor een ieder De Curator Mr M M SCaiM v d LOEFF AdvocaatProcureur jouda Kleiweg 28 Dank a n den verslaggever der Goudsclie Courant van 10 Jio 1898 De oildergeteekenden verklaren tot hun leed wezen aangaande het Orgelverelag zulks geheel bezgdea de waarheid is daar bü het opdragen van het werk besproken is wat de schenkster van den Ned Prot Bond zon krflgen Alzoo kon er van royaliteit of gratis behandeling in geenendeele sprake zgn G JÜJVGLIJVG Firma GABBY en ZONEN Haverstroo verkrygbaar by WOLFF Co WISSTBAVEN B 98 TISSOT Co Bordeaux Rotterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en 2 3 liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Booê Proemescb 1 30 Verkrygbaar bg J H ROODB a OXSD A