Goudsche Courant, zaterdag 6 februari 1897

raeda eeo 15 tal jaren een ttUniek voor minvarmogaadon waarneemt bg dea portier van het hospitaal met bei verzoek om den dokter te mogen spreken Toen de benrt aan ouzen man kwam vroeg bg d n dokter Herkent u mg niet Dr Cbarpentier keek den bezoeker aan en herkende in bem zekeren Recq die reeds wegens vervolgiogswaaazin onder zgü behandeling was geweest Voordat de dokter naar de reden van Recq s komst had kunnen infurmeeren haalde deze een revolver te voorscbgn en loste een schot op den heer Cbarpentier In dai volle borst getroffen viel de dokter op den g ond Gelukkig had de verwonding niet veel t beteekenen daar d kogel door het borstbeai waa tegengehouden Recq werd fonmiddelijk ontwapend en opnieuw opgesloten 10 het boapitaal dsthg nu waarschjjnIgk wol nimmer zal verlaten Te Ambt Almeloo is in een bosch het Igkgevonden van een tot na toe onbekend gebla ven pertooii naar gissing 65 jaar oad Eenaan een boomtak haugeode strop doet aanielfmoord denken te meer daar in de sneeuwslechts voetstappen van eèn persoon zichlbsarwaren Op net Igk werd nog gevonden eenbedrag van ongeveet lG mark hetgeen laatvermoeden dat de mm in Daitscbland woonachtig was wat alm 6e wordt bevestigd dooreenige personen dieÉlen ongelakkige alteen van Rbeine gekomen trein hebben iten stappen I v Achtjzo ns eo scbrgf luit het Oldeowald De om Fjn origineels i v eu blkende musicus Nic ï iester ii met acm zoons gezegend diej een jai r na elkander hM leveilieticht ztij én van wt vier op den 12w October eo l op den 2 Ba Octo er gebMn z n OodI Beir AkibMis zoo iets nog ifiil niet dag 4 1 Jl ram te Boozy Men aal ziöh otagetifg nog wel de vreeselgkall attip herinneren 1 27 April 1895 aanfgG rrenscben m kosttlp De dyk die bet reservoir fiea Eoi t fty Vógeezen jomsloot brak gedurerfde c ea Wcbji door eo dé enorine watermassa die zich 10 het behkek bef ond 7 000 000M stortte zich over de vlakte utt verwoestte tv ee dorpen ed verspreidde overal dood en verderf Ëenigeu tgd n de ramp werd een onderitoek naar de oorzaken dar tamp ingesteld Dit onderzoek dat n eti oauwgez theid plaats had is thans afgeloopen en kraohtena de conclusies experts sullen vier booge personages van den dienst der braggeu en vegen de beeren Denyi hoofdingenieur der Vogeexen Hausser ingenieur en Holz en Henry generale inspectears van braggen en wegen voor de correctioneele rechtbank veracbguen wegens het door schold of onvoorzichtigheid ingetaar brengen van personen en goederen en manslag door ualatigheid De zaak diett den 2eo April voor de rechtbauk te Epinal De behandeling zal minstens 8 dagen duren feld die dl levei Na een twiat Igdeas een biljartspel is Zaterdagavond te Vreeswijk bg de herberg van P een Duitsche varensgezel met een mes ernstig verwond Wie die verwonding beeft toegebracht is nog niet met zekerheid te zeggen want vel werd Zoudagmorgen bg de herberg een met bloed bevlekt mes zonder pont gevonden maar er is gebleken dat het van den verwonde zelven was Een der onlangs nit de Londensche gevangenis ontslagen dynamietmannen dr Whitehead die te Amityville in den staat NewYork in een krankzinnigengesticht werd verpleegd is gevlucht In de Association Bulge des Cbimistesc te Luik heeft dr Detatie meegedeehJ dat bg in zg Chineeache thee ongeveer 63 pCt vreemde bladen geconstateerd had Wlnterdleost 1896 G0UD4 S OTTERDAM Directe Spoorwegverbiodlngen met GOUDA B IO 9 86 10 17 9 80 9 40 9 56 17 6 51 7 85 4 16 KOTTÏHDA M G O ü D A 11 60 18 87 13 08 18 47 7 10 7 48 8 18 9 I S QOBDA DEN HAAG Zootermom Zegiraarii Vooiburg lUage 6 467 80 Voorb 6 58 Z ZegwO e Zer M 6 17 lOnuda 6 88 7 60 G 7 S0 8 85 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 43 8 47 4 46 iM 6 54 11 7 80 7 49 S SS 8 64 9 64 10 8811 16 ZM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 J Z 7 68S 68 11 41 18 61 5 08 8 18 10 15 k V 810 710 48V8 11 4 18 4 lVl o 8 Ï84 l 5 5 S J S9 5 iVl 5 H i U UM Ol DA UTRllCHT dnU 6 80 6 37 7 18 7 66 8 81 9 88 9 58 10 19 10 57 18 5i 8 80 Oudew 1 45 6 54 11 14 8 87 Woardra 5 58 7 3 8 18 t H 11 8 46 UtMollt 6 13 7 48 8 88 j 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 I Naar miterdam f Stopt Woanadag BO UUA AMSTIBDAM Ooiida M SI 8 81 9 68 10 57 18 10 4 11 S SI lattwdaM 0 8t 1 14 9 8T lO it 1 8 1 1 S 18 ftltpi t Kootdorp IMduhandui m Ble wjjk Inilnra au Haïndgtp Ulicalit 6 88 WoerdaD 6 68 Oudawater a Gouda 3 17 4 41 5 57 6 66 8 31 10 17 10 39 7 10 10 84 3 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 5 7 8 9 4 11 07 j 9 4t lUt 10 17 10 89 ll i laitig liiigsn Gean half nar iuuM stond do woning in lichte laaie Uevronw had reeds ontkleed zgode nog ieiB willen zoeken Zg bad daarvoor een lucifer ontstoken waarvan de kop wegsprong tegon een TitragegordiJD dat Tlam ratte en in eeo oogenblik igds stond de kamer ia brand Wig te TÜegen en di zuster en de ruim 50 jarig dienstbode te roepen wae TOor mevr M hst wtrk Tan een oogenblik Deze beiden reeds in den eersten slaap ontwaakte npoedig en alle drie vloden zy het hoia ait Maar de houd was aog binnen en de dienstbode een Friezin had haar goudaa kap vergeten De zuster snelde naar ds eerste verdieping om den hond uit d vlammeB te haleo en de dienstbode naar hare kamer om hare koitbaarheden te redden en ook de dame dea hnites zelf wilde nog naar binnen om het een en ander aan de vlammen te ontrnkken docb ZQ werd gelukkig tegeugahondeo aoders hadden de vlammen waarachynlyk dria slacbtoffers getÜBoht Want zuster en dienstbode keerde niet terug Steeds door verspreidden zich de vlammen niettegenstaande de slaogenwagea der politie en de vrywiiligerBspuit No 10 met den wetbonder Debreak zeer spoedig en da geheele andere brandweer kort daarop aanrukte de vlammen werden gevoed door gas dat uit de doorgeamoltan pgpea stroomde en niet te Btniten was daar de gasmeter niet te bereiken viel want van naar binnengaan was geen sprake daar door dien gt toevloed het gefaeele perceel van voren tot achteren in vlam stond Eindeiyk zakte een deel van het plafond der eerste étaf e door en toen vertoonde zich een afsehawel k tooneel Door het doorgezakte deel l wam een vrouwenlichaam ten deele te voorscbyn en dit bleef baageo totdat het eheele plafond eiodelyk instortte Van weghalen kon en moeht geen prake zgo boe ook daarop door de flinke brandweermannen werd aangedrongen Van levend buiteo breages zon tiooweus geen sprake meer iqü geweest daar de Tarstikkiog reeds lang voor het doorbranden van het plafond moest hebben plaatei gehad Door het niet kannen atoitea van den ga toevlocd was het voor de brandweer wanhopig werken cm kon zg zch er feitelgk alleen toe bepalen om te zorgen dat de belendende perceelen waarvan eeo bewoond door een familie met aobt kinderea gespaard bleven Dit gelakte boven verwnchtiag groota waterschade uitgezonderd Ëindelgk tegen 5 oor stortten kap en dak van het brandende huis in en kon de gastoe vloed worden gestuit Na nog een half nar apniien was bet mogelgk bet hnis te betreden en dadelgk werd toen gevonden eeo vormlooze klomp geheel verschrompeld het hoofd en de beeoen zoo goed als weg alleen de romp oot te herkennen als overbigtsol van een menscbeiyk üehaam Aan aoeken naar de tweede vermiste kon voorloopig door rook en damp niet gedacht worden zoodat daarmee werd gewacht tot het aanbreken van den dag terwijl inmiddels het gevonden overschot naar het hjkenhais op de begraafplaats werd gebracht Deze gevonden romp wordt naar aanleiding van eenige kenteakeaeo geoordeeld te zgn die van de dienstbode genaamd Tjanke Broersma Bg verder zoeken werden tegen acht uur gevonken de geraamten van den bond van de vermiste juffrouw en een kat doch bet vinden van het tweede Igk ging zoo e nvoodig met Daar dit bg de inetortiog wel onder het pain kon zgn gersakt werd atles het onderste boven gehaald Te half ééü was bet nog niet gevonden Wel werd verkleumd alt den tuin gebaald de hood van mevrouw Mizee de Eigenares die het gevaar ontkomen is Op dw plaats waar de gevonden romp lag waren ook eonige atakjes goud van de kap der dienstbode zoodat bet vermoeden dat baar Igk het gevondene is vrg eiker kan worden gemeld De vermiate juffouw nit Rotterdam heet Fraikin S iO S iO 8 47 V 8 54 9 1 8 38 9 1C 7 i6 1 88 7 8 7 411 Oouda l Miordrwiht NiemrarVerk Otpelle Rotterdam Botteilun 0 peUe Nieawerkulc UooidnaU Soud 4 56 g l4 6 S1 5 87 5 58 6 8 11 6 86 Cïstida ZerenhuiMn Moarkapelle De borgemeester de offioier van jaatitie de comman ant der dd schntterg cnmmissnris tan politie en andere autoriteiten benevens de geheele staf der brandweer waren aanwezig Om half drie is het Igk van juffroaw Fraikin in de gang achter de trap vreeaelgk verminkt teruggevonden De gemeenteraad te Amsterdam heeft het voorstel van Barge m en Weth om een terrein achter bet Rgkamusenni aan de firma Vrolgk Timperle voor f 1800 te verhoren teneinde er een rijwielsobool te bouwen orworpen met 19 tegen 18 atemmen Den 16 jarigen boerenknecht J Boom te Kamperveen zga tengevolge van eigeo onvoorzichtigheid door de messen eeoer maclyao 3 vingers vaa de Itukerhand afgesneden een vierde werd ernstig gekwetit Ëprgisteren werd ait Bombay geieiad dat er een paniek heersfibt te Karatsji waar bet aaatat ziekte en sterftegevalleu achrikbarend toeneemt Te Bombay neemt de plaag niet af De Portageesche overheid vab jroa heeft last gegeven de Igken en teveaa de kleeren en de hoicea van psstlgders te verbranden De hoidenbandelaars van Cslcntta hebbenzich tot de plaatselijke kamer van koophandelgewend met een bezwaarschrift tegen betsluiten van Europeeache havens voor huiden komende uit het immers van ipest geheelvrg g blevea Calcutta i Bovendteo scbrgven zg worded de meeste halden met arsanieum behandeld ea zgn dus kracbtens bet getuigenis van deskundigen volkomen van besmetting gezuiverd Ook de ïndisehe regeeriug zal in den arm worden genomen In een telegram V8d den gouverneur van Bombay aan de Ëngelscbe regeaüng wordt het volgende geme d over de pest In Bombay wordt door de pestlgders numeer gebruik gemaakt van de boapitaleo Het aantal personen voor het reiaigen enontsmetten ia aaoziealgk uitgebreid in dewgken waar de ziekte het ergst heeft gewoed wordt men haar nn meeater maar zg breidtzich uit naar andere wgken In de waek eindigende 29 Januari was het stetfteogferin Bombay lager en de Igemeene stemmingis dan ook vat hoopvoller i Ia Poona zgn tot dusver 58 inlanders aangetast i In Kurracbee bedroeg de sterfte in do w k eindigende 22 Januari 208 in de volgerme week 176 in de ergst aangetaste wgkenfyis de past afgenomen maar zg breidt z ch u uit naar nieuwe wykoo Een vierde der wvolking heeft de sUd verlaten 3000 aié schen ign in een kamp buiten de stai e eenigd Docb volgens een Reoter talegrrm breidt de ziekte zich in Eurrachee onrustbarend DÏt en heereeht ar een ware paniek In Bombay i moeten op 1 dezer 245 sterfgevallen zga voorgekomen en de pest is nu ook uitgebroken in de gevangenissen zoodat men er over denkt de gevangenen naar MofuBsil over la brengen Daar zich ia Goa en Damar eesige gevallen met doodelgken afloop hebben voorgedaan hebben de Portugeescbe autoriteiten bevel gegeven de Igken van alle pestlgders te vfrbranden onversebillig van welk geloof de overledenen waren Ook hnn kleederen en woningen moeten verbrand worden en de besmette districten zgn door een sanitair cordon afgesloten terwgl reizigers die per spoor of echeepsgelegenkomen aan een strenge quarantie sgn onderworpen Alweer eeo Op het gs van eeo slootje onder Alkmaar is het Igk gevonden van oen 55JArigen man die met negotie bet land afliep en alles wat hg verdiend ten offer bracht aan sterke drank 1 89 18 86 18 88 18 89 i 4 18 66 11 18 18 18 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 4 8 1 59 1 38 18 88 10 87 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 9 31 8 8 66 9 50 10 11 7 61 8 86 Ëan treurig voorval had dezer dagen in het hospitaal te Bicètre plaats Een man vervoegde ich op het sprepkour an dr Cbarpentier die Bttltenlandsch Overzicht Te Hamburg is de toestand vrgwel onveranderd en dat zal wel zoo blgven tot het verkeer in de haven en op d ej n eden Elbe minder moeilgk wordt i ÊÊ Naar t scbgut beeft da groa Pmeerderheidder eigenaars van arbeiderswoningen oog geenkrasse maatregelen genomen tegen de wanbetalers Door de stakers is eeb commissie vanvgt ledea benoemd die zooveel mogelgk hulpzal bieden aan werklieden die nit bun haisgezet worden Het EugelRcbe Lagerhuis Ipeft Maandageen aanvang gemaakt met d liscussie overde nieowe ouderwgswet Men perinnert lichnog wel dat io ibet fgeloop D jaar door deregtering vergeefs werd gepoMd doie wet erdoor te krggeo Il l liberale sgde l zoo groot dat lipbrenk leden den ingetroke het Kabinet illeo doen om irnamelgk om dgetjaar 1 Ird het Pafle mpBt reeds den I9ea Jifnua l fgeengeroepen veel vroeger dan gewoonlgk H Met groote belangatelling Wgde het Huis dia bet retsont de redevoering van deu beer HiIfonr nieuwei maar nog niet in d ande werp im t vuur verdedigdll IJe r e voo naamstb bepalingen zgn jhil I krgwilli e acholfnj rorden vrggestel l TiiRJIet b talen v n b lastiiijgï 2 dat de 1 7 Bay Hgs stBiver limiet 1 werd afschaft eni jd lij at de suppis tüit bgatand van StasjteArf je jifrordt i0k lh ógd 4 n 4 shillings z oa lH i frIedeü jaar f in schoolwetsont i e 5 shill og het k loemde elélsfll va limiet c Kpn hef lod Babsi ie tot wafl de maa ge ag er5clrgden iw g ovièhenkomstig l rag H li I il De oppositie niet alleen maar ook onder de Tories v de pogingen der regeering ii en het wetsontwerp moest ken In dit ittings aar beloj j toen opnieuw een pogiag t dese zaak te regebn en uog voor het einde van betl Maart u s kluar te kiju ha tl g jstMd ielfUuti l mfeit tfooifler K oü dl brounei chikbaai 1 I doo hl geleid Welke de d voorgèl eo9 hét shilliogs iet Parle stggw subsidijP it andere jwerd ba liM de i ej lat schiedeilepafl iemB b va U erwj hierinToorgehcW doQi dp Ver InigingeB Igwillige AoJiolei jBLMen einde dienen te vdrken J 4 Balfoor was met fgn toejicht og nfet in éen keer klaar docb sleobtL eeooinal lieil de gewone helderheid waailmede hg de sal eo voorstelt hem in den steek Dit was het geval toen bg ibet ov r de verhouding had vau de hulp die de Regéeriog aan de stads en dorpsscholen witde verleenen De beer Courtney merkte toen op dat bg ondanks h t licht dat Balfour over hetooder werp trachtte te verspreiden oog ateedigebeel io duisternis verkeerde Hierop begon Balfour met goedige bereidvrilligheid nogmaals te herbalen wat hg rteds gezegd had En toen dit nog niet hielp raadde bg de leden die uog in het duister verkeerden c sterk aao de wet maar dadelgk aan te nemen Deze kon daa gedrukt worden en alle i ou hun dan wel dnidelgker worden Met de gedrukte wet in baoden zeide hij zou alles belder worden helderder dan de hemel die thans over Londen baugt c Met Inide toejuichingen werd deze aardigheid door het Huis beantwoord Een verrassing voor de leden was de bewering van Balfoar dat de regeering niet op bgiondere baast aandrong daar de wet lo b niet Toor I Maart in werking kon treden Vele leden beviel deze plotse inge veraaderiog van regeling maar haif Zg aren vroeger dan gewoonlgk van hunne buUentjes naar Londen gekomen om de oadarwgswet met den noodigen spoed at te doen en na werd hun door eeo lid van het Kabinet gezegd dat men toch niet gereed kon komen Ook onder de jongere Tories was de ontstemming groot hierover Aan het debat namen den eersten dag heel Aaogevaogen 1 October TUd vao Greenwicb 7 17 7 58 8 35 7 59 H 8 6 H 8 18 W 8 88 8 53 6 7 6a 7 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 9 67 10 40 11 13 10 4 10 11 11 80 10 4 10 18 10 87 10 69 6 38 6 89 e io 8 6 9 37 7 85 6 80 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 8 60 8 44 4 18 4 40 9 47 I 8 54 10 01 8 86 10 07 10 84 4 60 6 87 K 4 67 6 84 5 04 41 3 09 4 04 4 83 6 10 6 40 6 47 6 47 7 46 DEN HAAG GOÜDA 7 43 8 60 9 19 9 4610 1111 3618 881 36 8 44 3 40 4 10 4 38 6 88 6 187 18 7 68 9 88 9 88 10 17 1 41 4 39 6 18 9 84 10 38 1 65 4 68 6 80 9 48 10 43 8 66 6 04 6 31 9 58 8 13 9 18 9 4710 16 10 6418 06 18 688 17 3 14 4 08 4 885 16 6 68 6 507 488 8810 1010 8 U T H E C H T G O U o A 7 60 8 9 88 10 16 10 88 11 88 18 8 3 08 3 58 4 45 6 14 7 66 8 08 8 07 10 848 11 10 38 11 66 18 84 4 16 6 34 8 88 10 548 19 10 48 4 84 9 86 8 88 9 84 10 10 10 6 11 1018 11 3 46 4 87 5 17 8 88 8 419 49 11 10 7 46 Ml 4 45 ia 1 48 T 46 8 58 1 88 AMSTERDA U G O U D A Anatardam 0 8t 7 15 8 16 9 10 48 8 84 Souda 7 88 8J9 9 14 10 10 18 1118 13 8 45 iMt tl Stria IMdim nit mun iinml n niat 0 mX apnktn deti wuronclar Tpal mbaatvatiana die allao haa bedaikiigen hadden of de wet beatredaa De rageeriog lal dus een iwaraii atrgd hebban om hur er door Ie kragen Ze er door te laten glippen zeoala ait de rade Tan den heer BaKoor Tiel op te maken lal zeker niet gelukken Den lei ach afgetaardigde noemde de wet de slechtste wet ooit door meoschelgk Teretand aitgedacht Zoo erg ia het echter leker niet Men bedenke dat Ieren ran krachtige taal handen Laag nadat de klok het middernaebteiyk nnr had aaogegeven werd de rergadering gesloten Gisterochtend gingeo de leden om orer half een nit elkander nadat een stem ming I orer de resolntio van Balfour in bet Toordeel der regeering was afgaloepen 325 leden yaren roor 110 tegen Onder de rele sprekera die toen in het debat kwamen behoorden Tan ds agde der eppaaitie ook Aaqaith en Harconrt Het Lager huis heeft io eerste lezing het wetsontwerp betreffende het onderwya aaogenoDjen met 283 tegen 99 steóituen nadat er drie dagen over beraadslaagd was Terwgl men het tweede toegeataoe rsorloopige twaalfde reeds aan het rerteren is gaat de Frtfnache Kamer aonder zich omJde Dog altyd iet afgedane begrootiuR voor 1897 te kommeren roort met de behandeling van iet saikerontwerp te rekken op een wijze die aan tegenstaodera daarran niet anders dan Aangenaam kan zijn Men heeft het al bgaa niet meer oret de snikerpremiea inoeh zelfs over het protectionisne Men is bezig aan een sociale wetgeving die zieb beweegt in de richting van bescherming van groepsbelangen Dat daarmede om ran de vertragiDjijniet I te spreken de kanaen Tan het ontwelS veel eringer worden behoeft niet te i orden gezegd De Senaat aal er des te minder tkn willenweten nsarmate het ran het terjein ia u handel en ttyrerheid op ilat der socfile wj eriagwordt overgebracht p Zeo jheeft de Kamer een ameademtU aan geDomfD volgens hetwelk de staat zou moeten l i tnasahenbeide kbmen tot bet oefenen va i con l tröla oplde trahsacties tatsohen de enike fabri kanten en de landbouwers ter Iie8cha rming Pnatonl lnl van dezff laatston In iedere i abriek znllon pl i aanwezig lyn om toezicht te ta l dea o a od het wegen der bieten en na te Taan hoeveel net gewicht rarminder door dea afval aarde wortels enz De landbonw zal ns zelf niet sfeer op agn tellen behoevaa te paaaea dat bij niet de dope der fabrlbaoteu wordt de ataat zal het voor bem doen Voorts ia in overweging genomen een amen deaMut Tolgeoa hetwelk de uitvoerpremiaa alleen warden toegeïiend aan de fabrikanten wier personeel voor minstens drie kwart nit Franaeha werklieden bsatsat Hat zal moeiiyk zgn op het oogenblik van de aitbetaling der premie na te gaao of hg de productie voor drie vierden Prausche werklui gebruikt zgn Muar bovendien raakt men hier hoe lauger hoe verder op den protectiooistischen weg Men bemoeilgkt de voorwaarden der productie men weert de buitpolands he suikers men subsideert de binneolandsche met booge oitvoerpremies en beft een zweren acegas Het is de oude geschiedenis de consument is er het slachtoffer van De Kamer heeft gisteren bg de voortgezette beraadslaging over het saikerontwerp het door Habet voorgestelde amendement volbens hetwelk de oitvoerpremiëo alleen zoodon worden toegekend aan de fabrikanten wier personeel voor ten minttl drie kwart uit Fransche werkleden bestaat verworden eteaale een amende mant ingediend door GéraoldRiohard dat met bet eerste vrg wel gelgkloidend was Daarna is het wetsootfferp io zgn geheel aangenomen met 28é tegen 23 stemmen Do Spaansche regeering heeft eiudeiyk de hervormingavoorstellsn voor Gnba medegedeeld die door de Koningin zgn goedgekeord en Zaterdag in het Staatsblad zullen worden op geaomeo Volgens de telegraphischa mededoelingen uit Madrid bevat het voorstel in de eerste plaats de instelling van een Vertegenwoordiging Toor Cnba dale zal bestaan uit 27 leden waarran t 21 rechtstreeks door de bcTolking Tan het eiland zullen gekozen werden De Vertegenwoordiging zal het toezicht hebban op de financiën au de begrooting behandelen door dan gouverneur generaal opgemaakt voorts zal de gouTeroenr aan de Vertageowoordiging veraatwoordalgk zgn voor de benoemingen tot alle betrekkingen op het eiland Ken douanetarief zal door de Vertegenwoordiging worden opgesteld waarin aan goederen afkomstig uit Spanje voordeelen lallen warden taagekeod Da ambtenaren van eiken rang op bet eiland moeten zgn Spanjaarden of Cubanen De generale raden en de gemeenteraden die rechtatrecka gekozen worden door de eilanders kiezen hanne voortitters en de burgemeesters der gemeenten en hebben het oppertoezicht op het openbaar onderwgs Da gouverneur generaal behoudt het recht buitengewone maatregelen te nemen als de orde of mat op het eilaad gestoord worden Wg hebben reeds gemeld dat den bepalingen vooraf ign iredagadeeld aan de hoofden van den opstand en dat dezen hua goedkeuring daaraan gebaeht hebhen mits de toepassing der hervormingen wordt gewaarborgd door de Vfreenigds Staten en mits generaal Weyler als goavorneur generaal vervangen wordt door maarschalk MartinezCarapos De Times € varneemt thans nit Madrid dat vooral de mededeeliogen van dea Cab anschen afgevaardigde Apeztegoia in Madrid den btoot hebben gegeven tot het vaststellen van dit hervornittgsptan De Spaansche regeering koo oiet langer doof blgven voor de kladiten over de ontzettende misstanden die op het eiland voorkwamen Waarsohgnlgk zal de Spaansche minister van oorlog Azcarraga tot gouvarueur general van Caba benoemd worden Dit is niet de oplossing die men op Cuba het liefst lag maar in elk geval vertrekt dan toek de door de eilaoders zoo gehate generaal Wejier De eisch dat de Vereeuigde Staten de hervormingen zullen waarborgen en de eisch door de regeering te Washington gesteld dat ook voor goedelen van AnserikaanscbeD oorsprong Toordeelen zulleo worden vastgesteld bg het nisnwe dooanetarief worden in Spanje nog ovf rwogeu Het is tei hopen dat deze beide ponten niet zullen leiden ot het afbreken der ooderhandeliogen i aardoor slechts nadeel Toor de verhottdiog tnssehep Spanjaardeu en Cubaoen kan ontstaan WINTEEBANISQBOENEN VOOE DAMES en ÉEEREUl 4 A van OS Az k Kleiweg E 73 73o GOD DA cat s van msterdain 6 PljBEUARI Vrkrs slotkrs S i 1 9 99 98 ios 861 85Vi 867 86 86 23 24 78 98 l 99 99 1051 59 69 2IV 22V 23 1111 n i 42 997 9t 52 616 685 700 1001 6J lOl u 200 Itö 64 63 9 8 188 99 23 109 108 SOS 8891 108 58 647 56 156 99 6aV 791 108 lOJi lOOV 99 l 1337 11 11 101 50 101 14 104 z Vs 106 Tl 217 4b 9 200 2081 106 107 101 103 11 12SV 33 111 NiiD LAp Ceit Ned W S S dito dUo dito 8 dito dito dito 3 j loNsja pbl Geudl 1831 88 4 IT LIB iDschr ving 1868 81 6 Oosten Obl in papier 1868 6 dito lu ulver 1868 6 FoaTuaiX Obl met coupon 3 dito ticket 3 SusiiSD Obl Binnonl 1894 4 dito Gocons 1880 i ditobüEolhs 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perp t sohaldiasl 4 ToEUSlj Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leening setie D Gec Ie niag serie C ZuiuAra IlBp V oW 1892 6 Meiico Obl Buit Soh 1890 6 Vknezüela Oltl 4oaI ep 1881 AuBTEBD H Obliiratien 1896 S Ron isDAH Stfd leen 1894 3 Ned N Afr llaude sv nand Areadsh Tab Mij Certificaten DeliMaal Ghappij diti Am Hvpoth o cb piniibr 4 Oult Mg der Torslenl aand 9 Gr Hypothcokb panilbr 31 j Veaerlaiulscho bank aaud Ne l Kan lelmaitsch dito N W k P 0 Hyp b pMdbr S llttt Hypotliookb psndbr 8V l lr Hypjtbeekb dito S i Doste nr Uü I H iig baak aand B18I Hyp th M kbaik paiidb 4 AuEKjKA Eqii t bypoth pmdb 5 Mui L Pr Lieu eert 6 Ned HoII IJ Spooriv M i aanl Mij totEipl t 8t Spw aan I Nel fnd Spoonregm aand Ned 1 m Afr 3pm aand 6 dito dilo dito LS91 dito 6 I1A1 1E Soooriil 1887 89 A Eobl 3 Ziiid Ital Spwam A H obl 8 PuLEN Warsobau esuen aand 4 BosL fir Hu pw M obl 4I 1 Balt solio dilo aand Faslowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aniil 6 Kursk Cb A iow p kap obl 4 dito dito obtig 4 Amebikv Cent P tc Pp Mij obl 6 Cbio t Jorth W pr C v aand dito dilo Win St Peter obl 7 DenverïiKioGr Spm eert v a IlliDois Central obl in goud 4 Loai8r NashrillRCert v aand Meiioo N Spvr Mij Ie hy 6 Miss Kaasaa v 4pot pref aand N Tork Ontasiolt West aand dito Pean Ohio oblig 6 Oregon Calif Is byp in goud 6 St Paal Minn is Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Io kyp Oj6 Oanada Cao South Cert v aand V K O Eallw Na loh d c O Amitard Omnibus Mij aanil Bottetd TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdsm aand 3 Stad Botterdam aan 3 BlI uia Stad Antererpen I8 7 S J Stad Brussel 1886 8 Hono Theisi Begallr Gesellich 4 OosTSNa StaatBleening 1860 3 K K Oojt B Cr 1880 8 SrAKJl SUd Madrid 3 1868 Na Ter Bei Hyp Spobl eert 353 Staats loterij 6e Klasae Trekking van Vrijdag 5 Februari No 18563 ƒ 100000 met premie 80000 No 879 6641 9304 11099 13677 eo 17908 ieder ƒ 1000 No 3986 6662 5759 14088 eu 18694 ieder 00 Vo 8889 6774 6946 16862 18568 on 20068 ieder 800 Mo 1684 6998 6860 10084 13689 14480 16617 16688 17136 19661 en 20637 ieder ƒ lOOJ Prijsen van 70 2 2392 4789 7360 10105 13563 16455 18568 819 240 4864 7369 10849 13690 16507 18726 868 2480 4976 7484 10302 18936 166 3 18838 339 2946 6006 7617 10810 14045 16601 18964 451 2990 5039 7592 i 1364 1426r 16756 18977 489 8009 6040 7837 1 462 14829 16820 19098 8062 6090 7917 10556 14377 16879 10080 3076 6164 7 20 10615 14396 16684 19032722 3090 6298 8023 10643 14486 16893 19450 747 3201 5484 8086 10807 14487 16985 19481 787 3206 6615 8090 10881 14502 16960 10648 1036 1209 6624 8097 10913 14647 17030 19110 1868 3 U 6659 8216 11189 14176 17056 19718 1886 8278 66 6 8410 1141 14610 17179 197 8 1305 3507 6691 8462 U693 14642 17248 19808 1811 861 2 6760 8709 117U8 14808 17300 19858 1860 3667 6778 8808 11818 14886 17S0S 90032 1517 3S68 6876 8912 11985 1486 17368 20172 1538 3768 6991 9093 12049 15107 17479 2ill79 1567 3832 5997 9311 18623 16125 17686 20237 1741 3860 6052 9261 12701 15166 17762 20305 1846 3891 6092 93 0 12707 16180 17748 20 64 1868 3910 6096 9361 12721 16280 17784 043S 1871 3993 8171 9354 1 1873 15299 17811 204 4 1932 4019 6194 9693 18993 16718 179 3 806811 196 41 3 6217 9638 18081 15798 17998 30S3S 1986 4172 658U 9654 13302 15828 18127 20695 8010 4264 e 63 9696 13341 16001 18184 20633 2091 4303 6820 9776 133 4 l il22 18316 10866 8185 4603 6861 9893 13409 16261 18827 20886 2192 4742 6904 10081 13506 16262 18479 20978 2869 4770 7168 10082 18644 16331 1S514 10064 VERGADERINGVANDENGËMËFJTERAiD VRIJDAG 5 FEbllüARI 1897 VoorBitter de Bur emtt ater Tegenwoordig de hh Nootho eD van Goor Jagsr Herman Nedarbort vaa Vrfumingei vaa der PoRt Dercksen vao Iterson Priocr Hoogenboom van der Saadeii Strarer Vinger liofT Jaspsra sd de Kasdt Afwezig de hb DeBsiog ea rau Galen met kenaisgeTiog De Notulen der rorige rergadering worden Toorgelezea en goedgekeurd De Voortitter Ik kan den raad raededeelen dab Ged Staten hebben goedgekeurd bet rnadsbeslaib tot uitgifte van grond in erfpacht Dat op 23 Janaari de kaa en de sdmiDiatratiH Tan den Genieenle OotraDger ajjo nagezien eu ÏD orde bevonden flel proces rerbaal ligt voor de raadsleden ter risie JEn dat door B eo W tot inepeetenr fan de bouwpolitie ia benoemd A P Gêfbranda te Eokbuizen lugekomen 1 Eene missiTe van regenteMen der beide gBitboi7 en eeae BBDbe elinG indienende voor re entea wegeoe bet overiydeu vao Mevr dewed Van Bergen IJzeodoorn geb EvekinkBasgers daarop zjin geplaatst Mevr L IJSbEL DE SCHEPPER BuaSGMAKSK en Mevr La FORTUIJN DROOGLEEVEBDB Jong Ter vi ïie 2 Eeo voorstel vao B en W betreffeodebet aaoachaff o van een nieuwen exhauatorvoor de atedi lijke Gasfabriek daar de tweevoorhanden exbaaatora te kleinzgn Ter viaie 3 Een rapport van B eu W op hetvoorstel van den beer J J vaa der Sandentot vervroeKiog vao het aanvangsunr terkaasmarkt dit ontradende By bovengenoemdrapport was nog een ad iea van deComniiasievoor da Stratverordeniogen aismede een advienvan de Eaoier van Koophandel aveneeae totTirwerpiug aanradende Ter ridie 4 Een brief van B en W betrefiebdüde opzegging der bunr van een stok grond op 17 Juli 1896 in erfpacht uitgegeven aan dawed Wieier Ter visie 5 Een verzoek van da wed J H BoersLafeber te Haarlem ontheffing vragende vanhaar aanslag in de ptaats lgke dir belasting Het rapport van B eo W stelt TOor hieropafwyzend te beaobikkea Ter viaie 6 Een adres van de vere niging tot behartÏKing der stoom vaartbel an gen in Nwlerland betreöende de heffing van kaai en liggeldenin deze gemeente Io handen van B eo W ten fine van bericht en raad Een adre van W M de Jong en 130 anderen adhaeaie betnigeude aan bet voorstelvan den beer van der Sanden Ter viaie Een brief van den Gommisaaria vanPolitie dank beiaignnde voor bet aandeel dat de Baad had in het adviea ean H M de Ko niüginRegentea tot verbooging züner jaarwedde Aangeoomep voor kenDiigoTiiig 9 San adres vu C SchMumftker hondeadsveraoek tot fast leggen vaa eea brugjv ia daKorte Akkeren In handen van B ei W ter atdoening 10 BrievBQ van H M Grootenboii an E B r od8 hoiideode veraoek tot afscbryviag i de plaataelgka dir btlaitiog Daar dese brieven te laat syn ingefcoiieq tellen B en W voor die voor kenniagaviog aan t nemen 11 Een adrea van H A Diaatelfaorst verioekande terogbetaling van te voel door hembetaalde hnnrpeuotogeo In banden van B eu W ter fioa van bericht en raad Aan de orde De benoeming van eon Hoofd der 2e Koi tflooie School Benoemd wsrdt de heer G D Heg te Krimpen a d IJsei met 11 at Aan de orde De ontwerp verordeuing tot wgiiging der verordening op de brnDdwanr De heer de Haadt M de Voorzitter ik heb deze verordnni g nagelezen maar ia er niets aan te doen dat da braudspuitlieden kunnno wet n io welk wyk de brand ia xoa dit niet gevondea kunnen worden door b v bet aanbrengpu van een lantaarn op den toren dan hFboefdeo ag niet te komen ala bat niet n odig wa De Vooriitter De Commiwie voor de Rtrafverordeningen heeft gemeend dit oiet in de verordening t moeten opnemen bet tal aao bet cultege van braodmeeaten worden opgedrageo hoe daarin moet worden gehandeld Dit voorstel wordt aangenomeD Aan do orde Het praeadvion op het adrfs vaa T C fan Xanren eo O Stigter tut wg ziging der Algemeen e Poli lie vorordenioa Wordt aangenomen Aan de orde Bet voorstel tot uitgifte io erfpacht van eemepotegrood aao C van Volzeo W G van Qeelen en B Pnositlie en om de weduwe J J Verdries B Higeman eo J C Sibbfs tea ta laten tot den afkoop der rechten die de Gemeente op een dool buoner eigendommea kan doen gelden Op voorHel van dea beer Vingerliag wordt de ergaderiog voor eenigen tijd gesloten Na beroponJDg worden vervolgeei zonder diiCQsaie of bonidelyke atemmiogaangenout o Bet voorstel tot uitgifte io erfpacht bieiboveo gemeld Het voorstel tok het verleenen eener gratificatie aan de geweien teeraren aao de opgeheteo Burgeravoodscbool J D Ryk en A Roozeboom Het voorstel tot be verleenen eener gratificatie aan den tortowaebter C van Dooren Bet vooratel tot bet verteeoeo eener anbsidie ann de plaatselyke afd eling der Hollandscbo Maataehappg vau Landboaw ten behoeve van den aanvoer ter markt van paarden en vee Nieta meer aao de orde zynde wordt de v rgaderinE gea oten ADV£RT£NTIEN Heden overleed ia den ouderdom vau 55 jaren onze geliefde Echtgenoot en Vader de WelEerw Heer PIETER KNUTTEL Predikant bg de ISederl Herv Oemeente te Sliedrecht Wed A M B KNUTTEL TiK DEE LïLU Sliedrecht Dr D KNUTTEL Hoorn H KNUTTEL Gouda J C KNUTTEL RotUrdam A J KNUTTEL SUedreeht Sliedrecht 4 Februari 1897 TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda van 10 tot B uur BnaaWINKEL C Agentuur bj de Firma Wed BOSIIA te Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag