Goudsche Courant, zaterdag 6 februari 1897

35ste Jaargang Maandag 8 Februari 1897 O 7191 mmm coürmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Het Potografisoh Atelier § L Gouda Ml op VRIJDAG 19 Fïi Br BRQARI 1897 b t m 10 unr ten Woonhuize Tan de Srren A Niibdm te Driebrugge gomeeiite Langerulgewelde publiek a CoDtant verkoopen Een deftigen goed onderhonden 8SÏSQ @6 @ 5 ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen b roote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge lij k met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs p drie maanden is ƒ 1 26 franco p post 1 70 Aizonderüjkè Nommers Yü F C E N E N bestaande in TAFBIiS STOELEN KASTEN KLEE I DEK KABPBTTEN SCHILUERIJEN ÜLASen AARDEWERK KLOKKEN BEDDEN en BEDDEGOED LEDIKANTEN HUISRAAD en KEUKEN6ERIEF Voort twee BÜAlfDSASTEJH en hetgeen verder lal worden te voorschijn gebracht Allee daags te voren te bezichtigen van s nam 1 4 unr Ueerdere inlichtingen geven de voornoemde notaris en Mr FUHBl SNETHLAGE notaris te Woerden IEDERE PROEFNEMING leidt tot voorMurend grooter besparing gereed e or het gebruik beste fabrieaat uitgebrand en gereed voor verzending voor ieder consnment dadelgk in gebruik te nemen onovertroffen lichtkracht langste brandtp en goed passen gegarandeerd Aangeboden a iS centt per ttuk per domyn t S 0 Franco tegen remImnn WILLI BÏÏD Berlijn W 35 Berliner Gasglühlichlrlndustne jy B üorrespondentie verzocht in Dnitsebe oi Franiche taal Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelf I bevlekking Oname en gehe jne nitspat I tingen ig het beroemde werk j ZDr Retau s ËLFBEWARING HoUandsche uitgave met 27 alb Prgs 2 fjalden Ieder die aan de verschrik I keljjke gevolgen vau deZe ondengd Igdt I moet het lezen de oprechte leenng die I het geeft redt jaarlijks duizend van een I zekeren dood Te verkregen bjj hetVerI lags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 I franco tegen inzenduig van het beding I ook in posteegels en in eiken boekI handel in Holland IBEKBOOND MET GOUDEN MBDAILLIi 1 KRAEPEUEN HOLM S Quina Laroche Staalhoudende duloa laroche I ia ie tawai krachtige en vefaterkende t KINA WIJN Aanbevolen door tal I van binnen en baitenlattdsche GeneesI heeren Verkryghaar in flesscheu a ƒ 1 90 I en ƒ 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTBMA De inademing van den ok dezerögaretten geeft den Ifid te stond verlichting In 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ben algemeen als goed erkend middel bii fi 9 en VerlmudhMd oplossend ïn vTrThtend Prfls per flesohje 20 Cent K ir LiBK HoL HoHeverancer n iÓ te Gouda bg den Heer A H TE Apotheker en bij de meestTitLw In Drogisten verkrBgbaar Het beslt onschadelykite en e fflakkelykste poetsmlddcl vooc Heerei ea vooral dames en KlnderschocawBrk Is de Apjiretaur van C M MUIIer fc Co Beril Beuth Slr 14 Men lett joei op naam en fabrieksmerk ereHryM iii eeesraal Depet b W Svtf eiane Arehaa is dagelijks ook des ZONDAGS geopend j wm 6 Albumpor treUen met 3 Proeven f 1 50 P VAN DEii WAALS Fluweelen Singel 58SJ bij de Tiendevreg WAAROMTJ I Koopea Tërscheidene inwoners hua TH£f 1 buiten de stadV OMDAT Hier in Cfouda tot heden toe met het r kei THEE nog niet geconcurreerd werd 1 I Neemt s v p thans de proef eens me de 1 smakeiyke geurige ea waterhoudende volgens 1 nieuw systeem gemêleerde I TtlEËËi I uit het Magazyn Lange Tiendeweg Z 25 I I En gg zult nog nooit zoo iets voor die prezen I I gekocht hebben 1 I Op aanvraag zenden w gaarne ter ve gt I I liking gratis en franco monster I FRMSCHE STOOMVEEVEEU Chemisclie Wasscherij I VAK I H OPPEi HElMEK 19 Kruiskade Motterdam Gebreveteord door Z M den Konin der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer 1 A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van I aUe Ueeren en DamoRgarderoben ftlsook alle 1 Kiadorgoederen 1 Speciale inrichting voor het latoomen vaa 1 plaohehtnantela veeren bont enz 1 Gord nen taielkleedeu enz worden n ar de I ienwBte eu laatste méUiode geverfd I AUe goederen hetzg gestoomd of gevertd I worden onschadeiyk voor de gezondheid en I volgens staal bewerkt I Wegens aitbreiding der fabri k ii zgn de I piiJBen 250 0 gedaald I Te stoomen goederen als nieuw afleverbaat I in 3 dagen te verven goedereu in eene week É oninHiéke Machinale Fabriek DE HüiïIöBLOEM van fl I van8chaik Co gevestigd te s Gravenhage Heppleratraat 2 en XOa I nabij de Regenteaselaan HUfljliVlillAKwiittii an Z M den KONING van PELGIE iMlien aU hoest 11 gebruikt de aller 5f betoonde en Wereldtooemde Superior DruivenBorst Homg Extract PlIcONS van éO Cts 70 Cts en f j verkrBgbaar bfl P H A WOLFF Drogist Markt Gml j H VAK MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüDMAN UooritaM J C EATELAND Boskcop B ï WIJK Oudmat r M KOLKMAN WaddxnMtm MAGGV van IfipCttet 24pCt £ tolten JBou HanA ud n I SOEPEN in CAPiSULES zijn verkrygbaar bg de Firma T CBEBAS Qouda bij PAUL Wm Aiastenlani O X Voorburgwal 07 Draai Orgel Duidelijk ieder stuk spelende OLYMPÏA met 2 verwisselbare noten slechts 1 15 1 franco tegen vooraitbetaling per Rembours ƒ l S per stuk Hieronder vermelden wy eeoige der voorhanden ziijnde Muziekbladen Bg het 1 SoQperc Wordt niet boos 3ienelaatmölos Tar Ra Ba Bom 0 Margaretha 0 schoone NaiQUF De arme JonathaD De arme StndenU Don Caesarc Boccacio Zigeuner baron De laatste roost JSorma Cavalleria Rusiicanac verder vele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc voorhanden JVJ Losse Noten slechts 10 Ct per stuk iG SCnüBERT Go Amsterdam N Z Voorburgwal 258 Gebri Stoll erck s Chocolade en Cacao Dffllmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fobrieat I on uitdoitend gebruik van fijns eu fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker vanl I Stollwerck s Chocolade en Cacao 1 Ken aanhevelensvfaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der rea I tCtiketten Dt ma behaalde I i 87 Brerets als Hofleverancier I 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bevrijs raa uitmuntend fijn fabrikaat Keeds ISÏi schiuct de Accademio nation ijl le Paris 1 i Houe voiM déMtnons una WeAallIe fremi re ritt e on consideration ae I Totr exoellente fabrioation de Ohooolat bonbons va lcs eto etc 1 StuUwarck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij U il Cunflseura Banketbakkers enj eaz I Geaetaalvertegenwoordiger oor Nederland Het oote aantal zenuwkwalen oerBu uu = iWd l n door omedlBoüowMBiiBwiiiip tijd komt o eer Ue dat xlj door het geliniilt maken van den eenvondigitftn weg auMUJk iMt do huid eene pbrtMoKisaU ontdekkina gedaan heeft die na honderde loofiwnuiign fhaiui otm do eeheele verefd verbrald ii en terwijl z m wetenschappelijke kringen da hooftU baUnnt ktg wekt teveni Ma weldaad blijkt te xiln voor de aan zennwlcwaLen lUdenda auuobluH D M geaeeawijia ii ii tfler niAen door den fewBien OlIIctev Tan Oesondhelt Dr Buun ValMnüuu U VilHhofea n Iwnwt p de onderrlndltic opgedaaJO ia e ne W Jarige praktijk Baor waMiAUuf vnn het b n eanmMtl p r dav worden daartoe eacblkta ataffaa daar da hmta Bühltterend reMlUt TVkragtn an tij naakte sooveel opganB dat wi MO iêm Ml lMvlBM K ohraven wwkja QVER ZENUWUJDEN EN BEROERTE blnne kortea UJd raadt ia Ha ank Tanokanan it Dit koekje kerat niet allaw vaw k t m ta pabüAi nntaub H T rkUib Mi omtrent het vesen d nleawen tiienplv ea U éuiB t EotfB ia waobDPlKe KevaUen Tflrkrefea altverkinr maar ook rlndt men dauFln vetniHbappemke TertaandeUnffin uit de aaadlaabe kfadaa dia aan dexe geneetwijM gevUi zUn loomede aftökrUI van tal van KetnjMokrlftn tui bMneplaaUte jteneeakimdlgBn onder welke P lliOirt bM r vt rtienr aa d pelyltlinteh ti Parlli rMeTtoaflmvnt Ifl Stiingreber mtd iilr prakUeeireai Haaatheir au bet krankzinnlBtn Hitlolit de Oharentea StnItilHmtii Dr Qoha U StatUn flroeanuuin aM dr airead arte te lflhl n en Dr ForeaSer leaeatheer ritrebtaer van het hetpHaal te A en Qehtliarith Qr 8oh ria kuteel BitteiifBl Baji Emi DarMi ed tfn aeaeaehear dlreeteui dir aalyue Uitnfeutlaobe leriebtlii veir TO Itldare te Parlla me 81 HenerL 334 CdbmI veti AsDhenbsDh ned dr te borfa Dr Beebaefe erread arte leZIrknltt QbariUbiant JidM ned dr teWtanen Dr 0 lengavel te U Farrllra Eare Ud vel dee Oon a1l Oantavl d hyBliae et de Santé In Frankrijk en Tel andeten la afawnaaosei Amsterdam Kalverslraat 103 Aan allen wlez BammwKaatal meer f nludar saaKedaam n t kanteekenen aijn ohronfc miflralee mMi enawaehtlabaM lUAan waarvan de kanteekenen 2ijn ohronllalie heBfdalle haofdplim hleelandrani sreote prikkelbaarheid aelaoBdheld tlspelootheld llahanalltiÉe heaelllki laaatuid venUr alle iteken die door beroerte KntroiTen weiden en nog UlAen tan a g folgen daarraa sw la vertammlngan onv rmoaen tot iprefcen iware tongval meilaHIk llltkea atlHSaM der gewrlolrten met vaertdureeda pijn pieatatlijke zwakte verzwakking van geheagaa eu 4n dJ die xmAi onder geneeaknilgekekandelhiK geweeat zijn maar door de hekmde middelen ida BÜieiuliniaea en koudwaterkatr wiIjTen elqotrïaeeien atoomlool o zeebaden geen genezing tf lantglac boiowkwaal esTWidim kebben an ten alotte eIJ die vrees gevaelen vaar beraarta ea AnaztM redeahebben w eu verasklJnseUn ale tlob aanhoudend ngttlg voelen vardoevInB In brt hHfi beeft pijn met dHliaHihali HkkarlaB kar wDraan voor de oogan drukkende ptje eadtr bet veerboeN lulling In de aerM bet vetten van krtebtllng In w het slapen van hanaen en vetten aan at daiw drtt oategoil Tan aammrUldvra ale eok aan jonoe msiRiea lljflende aan oteekneht ea kraehttloaebtU ook aan geaoada wM aan longa partonen die voel met hel hoofd werken en gHat iJke reaette wUlni voorkomen wetdt diiagena aangeraden slch het hoven vermelde werkje aan ta Hbaln hetwelk paanvragekoitilooaenftaRDoversouden wordtdoor Anatardain dooi H CI EUAM A Co Heiligeweg 43 Batterdam F E vna NAN FKN KOl F Apotheker Korte HtWMeea Lecht LOBRT A FOIITON üadegraolit bij de Qaudbmg F uD Op da Tgiannlaon medielnale tentooRHtelllng ta de Dr Welaamaan iQJke fliatai i balu ao d wilae d 0K ailiie dAor jntU aaat de Xliveren Medaille kelu ao tf Ê Patent H StoUen iraiiirlti WÊBÊÊÊl nuO U ttt I wAiW WÜ P riWttMi I Der gvMge Erfoig Mn I Ivunim hat Aniau a nt lehtviemn werihlotttn XachAhmvfiiien gei lM aar ion unt tirpet wl ln taleim tlsenhuitlmim k Aran ii r PInktt mlt iMémUlmil ui a IM SS enUUgtm umi Zeu isne inth uiu tmm aoada Smk vu A BItmKM il li ZOON t Ende desespereert niet Daar gaat een machtige strooming door ons land tengevolge van de nieuwe kieswet Oproepingen vergaderingen raadgevingen vormingen van bonden kiesvereenigingen spreekavonden toelichtingen opwekkingen berekeningen van voomitziohten verdeeling van werkzaamheden en dat alles in verband met de kieiwet Het hoofddoel is versterking der gelederen In ons vrije land aan iedereen aan elke partij volkomen geoorloofd en aanbevelingswaardig t Komt op de mennekes aan want de meeste stemmen gelden Hoe heerlgk wordt dat betracht door de leiders der R C partij Waarlijk het zal aan de ijverige aanvoerders dier partij niet liggen als hunne getalsterkte bij de stembus niet zal blijken Daarenboven hoe gewillig wordt die roepstem f evolgd Het is benijdenswaardig die eenheid van zin op te merken en den kloeken moed der voorgangers te bewonderen De antirevolutionairen laten zich gan cheiyk niet oubetui d Haune leiders wegen en wikken en zitten niet stil Zij hebben gelijk dat zij zooveel mogelijk hun e gelederen versterken Van beide partijen mag gezegd worden Zij zijn ijverig in de weer om nieuwe kiezers te verkrijgen De nieuwe kiezers worden ingelicht en met vriendelijke hand gedrongen om in te gaan in de heerlijkheden van het stemrecht Practisch en veelbelovend voor die partijen Er is nog een partij de liberale Wat doet die Wat doet die hier in onze stad Antwoord Niet veel of duidelijker uitgedrukt Niets Dat is toch jammer neen erger dat is onverantwoordelijk Hoe Zit daar dan geen pit meer in die partij of ia het de moeite niet meer waard om er zich warm voor te maken Of zijn de liberalen dan zöó flauw en verdeeld dat ze onverschillig zijn Kom laat ons zóó dom niet zijn Laat ons niet desespereerend Neen moed gevat Met goeden moed begonnen is half gewonnen Nog Een Feniaaiiscli Bandiet Dit berreemdde mjj oiet weinig sn wekte mijns nieawagierigheid nog meer op Bovendiea had ik ofschoon ik te Lima vele meesehen kende en migBe zaken mij met lieden vau aUerlei raag en stand in aanraking brachten behalve door dona Juana nooit over don Diago hooren spreken Hjj scheen oDÜchtbaar geworden te zyo niemand wist mg iulichtiogen omtrent hem te gaven Ondertussobea zetten de bandieten banne strooptochten Toort met een ver die van dag tot dag toenam Z stelden zich niet neer tevreden met de oBEekere roordeelen die sij op den straatweg behaalden naar begonnen zelfs tot ia do stad door te dringen lederen morgen hoorde men van nieuwe moorden die met onverget ke stontmoadigheid aeldzame geslepenheid en ontMttende wreedheid gepleegd werdeo xelfi tot bij de dearen van het paleis van den president en om toe te spr an onder de oogen der politie I t geheele bevolking was aan een nameloozen Mgst ter prooi Niemand durfde meer uitgaan zondei gewapend te zqq en dat zoowel over dag als big naokt Men had het gaUl der naohtwaohta verduhMd atttk patKulUea trekkw Vtt dea oadexgaag is het tijd en zeer geschikte tijd om het moedig voorbeeld van R C en antirevolutionairen te volgen 15 Februari e k is het uit Liberale mannen liberale aanvoerders waakt op ten strijde Denkt om de mennekes de vele mennekes die uwe gelederen kunnen versterken üw arbeid zal groot loon dragen vooral als die gezegend wordt door het toetreden van een groot aantal nieuwe liberale kiezers die zelfstandig zullen medewerken tot betrachting van humane beginseleir BINNENLAKD GOUDA 6 Februari 1897 Door de politie alhier ia eeo gesigoaleerde a Qgehoadeii die oog gevKBgeoiuatraf moaet oadergaaa Men Fohryffc ait WaddïoK iTeea Woensdag 3 Febraari geraakte oiel mioder dan 7 pereoneD boo groote aU kleioe door bet 8 Tweo werden niet dan icet levPDrge vaar gered Bfl t e laadboowre B ea M ie Wdwldiagsveen is onder de koeien mond en klanwseer uitgebroken Men sehryft ons uit Reenwyk ran 5F br GiatereDHTond gaf de Cbrislf lgke JoogelingsveremigiDg ran de Ned Herr gemeente Bid en Werk baar jaarfeest in een der lokalen ran de openbare school alhier afd Slnipwgk De zaal was goed bezet Dit feest werd m t gebed geopend door den predikant Bronders De Toordrachtea alsmede de toespraken werden met aandacht aangehoord en liepen goed ran stapel Ten oagereer J2 aar naeen samenzyn Tan 5j uor werd de bijeeokomit net gebed gesloten en keerde ieder welgemoed haiawaarts Een trenrig ongel ok heeft aich Donderdagmiddag omstreeks 5 uur te Krimpen a d Lek Toorgedaan De landbouwer P D de Jong was met zgu meisje beneten een Triendin en een vriend wezen arren Met het hoiswaarts gaan en na afscheid genomen te hebben by C de Groot fan vriend en Triendin waren ze nsuwelijka weer op weg of het paard sloeg op hol Een paar honderd meter gehold hebbende kwam de ar ia aanraking met de schi nr van der zon tot haren opgang door da stmteo en toch vond mon er ondanka al die voorzorgen iedoren nacht zeker neï twee of drie lijken op liggen Het kwam zelfs zoo ver dat Lima het aanzien van een belegerde stad kreeg De handel stond bijna geheel stil De winkels en de magazgoen bleven ledig De regeeriog had ten eiude het vertrouwen bg de burgery te doen terugkeercu verseheideae atrafoefeningcn doen plaats hebben maar dit baatte iets en de misdadigers die zij zoo graag ia handeo hadden willen krijgen wisten als waren lij ia het beait van den ring van Gyges aan alle oaaporingen te ontsnappen Het was omstreeks een maand geledea sedert ik ta Lima gekomen was mijne zaken waren zoo goed als afgodaaa en daar ik geea lust had mij door alteen te vertrekken onderweg te laten vermoorden wachtte ik een gunstige gelegenheid af om naar Callao terug te keerea die zich zooals ik ten mioste hoopte wel spoedig zou voordoen Op zekeren morgen toen ik geheel alleen in de zaal der fonda waar ik gelogeerd was zat te entbijten ea druk veraiept was in het lezen van het verhaal van een versohrikkelijken moord die nog oafangs gepleegd was kwam da bediende nit het hotel binnen en stelde mij een brief ter tiand Deze brief was van don Antonio de Taboada De baakier deelde mij daarin mede dat hij dien zelfden avond zou terugkeeren van eene ohacra 1 welke hg ia de omstreken van Lima bezat ea waar hij eenige dagen doorgebracht had Hy noodigde my uit den votgeoden morgen precies om tien uur te zjjnen huize te komen ten einde b de voltrekking fta het kBWtl jk ijjotr dookter tegenwoordig te s n dea hter Boogaerdt en sloeg door de Taart aan stukken en d Jong ea syn meisje over den d k terwgl laatstgenoemde nog een heel eind aan de leidsels werd medegesleept Op eenigea afstand holde het paard eeae arme koopvroow uit Schoonhoven ten onderste boven en trapte haar met een zgner poolen op den buik met bet treurig gevolg dat de vrouw omstreeks zeven uur onder een Treesetyk lyden aan de gevolgen is overleden De Joog en ign meisje kwamen met den schrik vry terwyl bet paard eer t in den Stormpolder op een unr afstaid fan bier ia gegrepen De vrouw werd opgenomen door H Beiemer ttiet behulp van anderen en in lyo buis weri adles in het werk gesteld om baar in bet leven te beboodeo en hoewel de dokter van bier uiet tehuis zjjnde terstond getelefoneerd werd U Dr Knappert van Kinderdyk kon desa niet anders dan den dood eonstateeren Mea sehryft uit Woerden Als eene tegenstelling met het omgevendebarre witheaneeuwde winterlandschap synreeda sedert Keretmia vóór de groote spiegelruit der serre aan den voorgevel van villa Omegac van den heer Paling aldaar prachtig bloeiende oamélia s te zien waarbij eenestruik van ongeveer 3 metet hoogte metrnim 80knoppen ea 15 bloemea bat hoofdsieraadvormt De correspondent der N R Ct t ie Ba tavia seint onder dagteekening van gisteren Zes eompagnieën ouder aanvoering ran Van Hentsz hebben Indrnpoerie bezet In de te Nienv Amsterdam gehoadeo algemeeae vergadering van Terveners ia besloten het turfgraven mét een cent per stok d i 45 cent per dagwerk te verhoogen en dns te bepalen voor groot tnrf gewoon werk 42 cm f 8 55 groote tnrf gewoon werk 4Ü cm f 8 10 kleine turf gewoon werk f 7 65 per dagwerk met de bopalingea dat genoemde Terhooging eerst betaald zat worddn by de afrekening van het geheele werk Deze laatste bepaling is gemaakt met een tweeledig doel Ie om de arbeiders daardoor te noodzaken eeu kleinen epaarpenning temaken en 2e om hen te verplichten de met da verveners gemaakte voorwaardeo beter na te komen dan ia voorgaande jaren dikwyls het geval waa Overigens is bet tarief Tan arbeidslooaea zooals dit in het vorige jaar vafltgestald is onveranderd gebleven K m iac I zoide ik nadat ik den brief gelezen had nu zal ik toch eiadelyk dien onziohtbaren doo Diego Eamires eens te zien krijgen Uy dient bij de voltrekking van ign huwelijk ten minste zelf wel tegenwoordig te zijn 1 Maar tk zoa hem al vroeger te zien krijgen zoo als ik den lezer nu ga vertellen Ba Feruaanache chacras bestaan nit lander en waarop landbouw en veeteelt op groote schaal gedreveu worden en die zulk ene uitgestrektheid bobben dat men er zich in Europa haast geen denkbeeld van kan maken Op de akkers bouwt men maia caiGotes S yucra S aardappelen alfalfa i in éia woord al die aardvruchten welke het heeriijke klimaat vau Fern byaa zoader eenigen arbeid oplevert ïaUoozo kudden sohspen koeien en paarden grazen vroedsaam in groote weiden die versohoidene mijlen uitgestrektheid hebben De ohacra van don Antonio de Taboada heette fiuenaVista en lag niet meer dan drie ii vier mijlen van Lima op den weg dia van daar naar Huanueo loopt Versobeidene malen had don Antonio mjj uitgenoodigd hem een bezoek op ziju ebacra te komen brengen en er alsdan een paar dagen te vertoeven ik had hem zoo goed als beloofd dat ik dit eens Eou doen maar ongelukkig badden myne bezigheden my tot dusverre belet dit plan te volvoeren Bij het lezen vod den brief vaa don Antonio rees er eensklaps een pUn bij my op ik besloot hem eens te verrassen door naar zijne obaora toe te gaan en alfdan met hem naar ds stad tarug te ketrsa I Den 25 Jan 11 baett ta s Hertogenboseb de eohtelyke woning Torlatan net achterlating VBO Troaw en kioderen Jao Staivenberg 62 jaren aehildersknecht klein mager en kaalhoofdig gekleed met eeo xwart jaaja ea blauw gestreepte bnak en pet Namana de vrouw verzoekt de commissaris van Politia te s Hertogen boBch opsporing ea berioht De Commissaris van Politie te i Hertogaaboich verioekt nam ns de vronw opsporing en bericht van Jobanoea Carolus Lemmers 36 jaren kaarsen fabrikant wonende aldnar die Budert 12 Jan 11 spoortooa verdwenen is Hy ia lang eo gezet met lichte baren en koevei en gek eed met licht gryie overjas met zwart floweelen kraag twarteu fanlnsiehoad het oudergoed gemerkt J C L By agn vertrek was bg o a in bet bexit van een gondea horloge ea eene ketting uït silver ea good samengesteld Ziekenverpleging Do broeder overste vao het Jobanaes de Deo gestioht te Haarlem beeft aan dea Raad der gemaeate Haarlem aangeboden om de zieken waarvoor in bet Stadsziekenhuis geea plaata ïa voor loover dit mannen zgn aonder onderscheid v n galoots bel gdenis tegen een gulden per dag eo par persoon ia ifjo geakicht op te aemea Men sohryft dü Rotterdam Het aantal nieuwe kiezers sal bier ver seer ver beneden de ramiag blyven Dit komt door de bepaling dat sjj die in eene ryks belasting zyn aangeslagen hun aaaslag moetea babbeo Totdaaa Wel syn reeds een aantal aaovragan Taa werklieden ingediend die aangeatagaa waren ia de belasting maar ban aa islag niet bebbea voldaan doch ban aandraag wordt zeer te recht onherroepelyk afgewezen Het is daa ook een onbegonnen werk geweest om voor deze personen het kiesrecht aan te vragen en het is onbegrypelyk dat er personen werden geroodea die biertoe hebben geadviseerd Foiteiyk enilen er weinig haar of looakieaers althans roor bet jaar 1897 op de kiezerslgst komen In bet algemeen xyn de werklieden die of f 2 50 per week verwoaea of f 550 per jaar rerdienen aangeslagen ia het Personeel maar ay bahooren tok de 87 pOt der lagere aanslagen waarTaa het bedrag niet betaald wordt Ook onze bootwerkers worden niet kiesar al Eotideo zjj hna belasting betalen t geen Ik wist wel dat ik bum datirraue pleieier zou doen geeaerlet gewichtige bezigheden noodzaakten mij ta Lima te blyven daar myno zaken zoo goed als afgedaan waren en ik bes oot dui dit plan ten uitvoer te brengen terwijl ik er al by voorbaat aohik over had wrik ec n verwondering myne onverwachte komst ongetwijfeld bij doo Antonio en dieas doehfer zou teweeg brengen Mijne toebereidselen waren spoedig gemaakt Ik zadelde myn paard zalf en daar ik volstrekt geen lust kad om op myn uitsta ije door de bandieten dia de wagan onveilig maakten vermoord te worden stopte ik een paar pistolen in de holsters van mijn zadel verborg er nog een paar in mijn gordel onder myn poncho Ö stak een lang mes in nijna rechter polaine 7 nam nijn geweer met dabbelen loop steeg zoo gewapend te paard en reed in de richting der wjjk San Lazaro weg Het was bijna elf uur ik had berekend dat ik zonder dat ik my behoefde te kaaaten eeo wat om drie Qur op Buena Vista kon aankomen t Was een aardig ritje l Buitenverblyf 3 Zeker soort van aardappclen Broodwortel Spaansohe klaver 6 Sohöonaioht Ken soort van mantel die uit lamahaar gsiweven wordt en in het middan waarvan lioh een gat bevindt om er het hoofd door heen te stek Laars van lamahaar WhM nruigi