Goudsche Courant, maandag 8 februari 1897

AaosevaDgeo 1 October TUd vao Greeowicb GOÜDA WlDterdleost 1896 OOUDA ROTTIRDiM 11 13 18 18 18 86 1 39 8 60 8 67 4 60 12 89 11 46 w V o IL n U 1 69 4 8 4 16 6 80 BOTTÏKDA M e O B D A 10 19 11 60 18 97 1 40 Directe Spoorwegverbiodlngen met 9 10 9 36 10 17 7 86 6 80 9 30 9 40 9 66 10 37 6 17 8 61 7 2B 8 6 40 H A A a 18 08 12 47 7 10 7 46 8 18 9 IS GOBDi DEN H iO ZootermoorZegwaMd Voolhurg H ge 6 46 7 207 43 8 60 9 19 9 4810 1111 3619 881 36 8 44 8 40 4 10 4 38 6 6 1 7 18 7 68 9 H 9 88 Voorb 6 62 10 17 l Jl J J JJ Z ZBgw6 6 10 32 1 66 6 J i l 4 i 16 i l418 0618 8 l78 144 084r38 i66 j86 07 488 2810 1010 10 1311 18 11 16 12 16 lT8ÏO2i iV4 46i m 64luT8 07 49 82 8 64 9 64 10 8811 16 8 i2 v n 8 96 10 87 6 tdA ZannhuiMD Moerkapelte G 7 80 8 86 9 89 ZH 7 48 8 47 11 30 12 40 4 67 I Z 7 68 8 66 11 41 18 61 6 08 T 8 7 9 08 11 66 1 06 6 80 t H 8 18 18 10 7 10 48 12 11 4612 481 10 2 12 4 17 6 86 6 68 6 29 8 89 7 60 8 819 9 8810 32 11 8 11 46 Ol DA UTBÏCHT Ht 6 89 O S 7 6i 8 81 9 82 9 68 10 19 10 67 12 66 8 80 Oniair 6 46 8 64 ti i 11 14 2 37 WMTtn 6 68 7 3 8 12 t H S 2 46 Vtnakt 6 18 7 48 8 83 f 9 64 10 6111 46 1 87 3 08 I Nui A BiterilBm f Stopt Woenidsg o O U U A A M8TKBDAU aniML 8 87 8 81 9 88 10 67 18 10 4 11 6 80 7 61 lutwduaC St 8 14 9 IT 10 86 1 8 1 18 la8 8 88 V T K K G B T 6 6 U D A 10 16 10 88 11 38 18 8 a 08 8 62 4 46 8 14 7 66 8 09 9 07 10 84 10 38 11 66 18 84 4 16 6 84 10 46 4 24 11 1012 11 3 46 4 87 8 17 8 88 ütreoht 6 38 7 60 9 9 82 Woerden 6 68 8 11 üudewater 8 19 y u Gouda 8 88 9 84 10 10 ilISTBllDA M e O B D A W d O S J 7 6 tM6 IMJ J 4 l laat ti ftenia W m il w a Mii niet op i 66 8 81 10 17 10 8 1 10 10 34 6 Ï7 7 18 8 48 10 41 5 7 89 9 4 11 07 J 10 17 10 86 11 88 zij echter niet doen dan EOg hebben zg alfl loonkiese geen unaprtak op bei kiearechtt vgl zjj geaij aeht da en b detizelfden putroon werVzaam zyo Zooala men weet wordt hot aantal bootwerkeri geaeh t taaacbea de rgf en Beren dnizend Dit allee te zatuen genomen ia het dtiidelyk dat de nieawe Kieswet hier batrekkelyk zeer weinig nieawe kiezera tal vormen Mogelyk kan hierin rerandering komfn door de werking van het nieawe Peraoneel Tot nog toe ging het zoo gemakkaiyk men betaalde den hoogen aanalag niet ut men oa den lagaren gaan bataten Uit bfllaagstelliog voor het kiearuoht itker niat In de Belgieche greoagemeente a GraveaToerao bg JSysden beeft een jongen van 15 jaar getracht sich door een pistoolachot van het leven te berooreo uit telanrgeatelde tiefde Toor een meiaje van 13 jaar De kogel kwam in de liokerzyde terecht Ër bestaat hoop den jeogdigen leveasmoede ia hel leven te behoaden en hem miaachieD ook te overtnigen dat t nog niat hopeloos staatjjmet Bgn toekomatig leve nagel nk Twee apoorwegarbeidera bevonden zich ontanga ep een avond aan het einde van het atatioQgemplacement te Maagdebarg op de rails Door den aneeawatorm merkten ze niet op dat er een train aankwam Beiden werden door de machine gegrepen d een werd ter zyde geworpen en kreeg een slentelbeenbreak de ander werd meegealeurd Hy had eohter de tegenwoordigheid van geest zioh vaat ia kleumen aan den rematang en de beenen op ea wielaa te leggen Sltr t aan het volgende atation hoorde meu zyne angatkreten en kwam hem te hulp De man waa zwaar gewond maar niet levenegeTanrlgk In Eageland vindt men volgens het Wbi V ZniTelber c ia de kraidenierawinket atukken boter liggen die bet voorkomen hebben alaof ig gevernist xijn j glanzend aan de oppervlakte alaof er zich een laagje ijs op bevindt Men rerkrygt dit ala volgt de goed afgekoalde en gawasaohen boter wordt op een atak linnen geplaatst en man peoaeelt er dan met een zeer zachten kwast een heete oplosling over van e n eetlepel suiker in een kwart liter water het allerboitenate laagje van de boter smelt en geeft met de snikeroploaaing het bQZondere aanzien Voor de daarsaamhaid kan deze bewoTking gjinatig werken en de amaak wordt er aangenaam door vooral voor kinderen Men Bohrüft nit Utrecht Giaterocbtand werd in het ziekeubuia door professor Narath den Duitacher wieaa spieren grootendeels verbeend zga aan de atadanten Tan z n college vertoond Hat merkwaardige geval wekte veel belangetelling De man zal thana voor het pnbUek Ie kp zyn Men meldt uit Breda Onze reder kakamer Vreugdendal die op 21 dezer de aanstaande oarDaval feeaten met een bal maiqué zal openen zal dit bal doeu voorafgaan door eene vooratelliog van bet bezoek in 1620 door Frina Maarits aan de toen reeda bestaande Kamer van Rhetorioa Vreuchdendal gebracht Roim 40 personen znllen hieraan medewerken Een miltioenen erfenif Oonllt 8 30 Uoordreoht Nieuwerkerk f CpoUe artLiiM 7 7 88 8 80 S 40 7 88 8 4 7 7 89 8 647 48 9 17 66 8 88 9 10 Illll 4 66 6 69 8 8 8 8 8 6 14 8 11 6 81 8 19 6 87 8 86 Giateren ia voor de Berlyasobe rechtbank de openbare behandeling van een procedure begonnen die alvoreoa zy tot rgpheld kwam reeda velen Amaterdamachen advocaten laat bezorgde De zaak zooala zy door daeischende party wordt voorgesteld ia deüfe In het jaar 1791 stierf te Amstardun Johann Conrad Brandt een aanzienlede koopman die een groot vermogen bestaande uit contanten onroerende eigendommen en kostbaarheden achterliet Krachtens teatament van 1786 kwam de eene helft van het vermogen aan zyn kleindochter Eva Brandt die eerst met Adam Hahn later met Allart Van Meara gehnwd was De tweede helft van het vermogen beatemde de erflater voor Eva Brandt s dochter uit het eerste ba welyk Jobanna Conradina Hahn voor het geval dat deze 25 jaar werd enz Het kind atief echter voor baar 10e jaar in 1792 De familie Van Menrs deed nu ook aaof pTsken gelden op het tweede gedeelte van het vermogen doch herbaaldelyk werden haar eisebeo by de civielrechterlyke vonniasen van 18i3 1817 en ten laatste van 1824 ontzegd In of emitreeka 1870 trachte de boekbiader Jobaon Conrad Andreas Brandt te Ascberalaben door bemiddeling van Georg Douglaa deu zoon van den Bargemaeater tegenwoordig graat Douglaa zyn erfaanapraken te bewgien eo atelde bem door tasBcbeakomat van zyn schoonzoon den portier Simon de t t zyn legitimatie en tot de ontvangat van bet erfdeel benoodigde papieren ter baud Deze papieren verdwenen aedert spoorloos waarop eenige belanghebbenden tegen den zoon van den burgemeester van Ascherslebeu eau atrafactie wegena wederrecbtelyke toeeigeniog van oorkonden instelden welke echter geen gevolg had omdat na een nitvoerige euqoête bleek dat het bewya van de aangifte der papieren niet io te leveren was Thans beeft een zekere vrouw Timni een der gelukkige erfgenamen een civiele actie togen graaf Douglaa ingesteld tot afgifte der oorkonden en bet aflegjfen van rekening en verantwoording Merkwaardige beweriogen worden bij dit proces gedebiteerd a o dat in 1892 zekere Scbmitz namens de firma Lippmann Rostntbat Co en den advocaat Gigko te Amsterdam te Aschersleben 4 millioen voor de erfeuis beeft geboden welk bod alleeo niet zoa zyn geaccepteerd omdat de voogd van een dér minderjarige ervent Amtsgeriebttrath Eigerdorf als voorzichtig man eerat wilde weten boe groet de Dalateoschapfeiteiyk was Ook zon de koopman Karl Rablson te Berlyu namens een nicht van den Amerikaaubcben millionnair Van der Bilt een bod op de Amsterdamscbo erfenis hebban gedaan van niet minder don 10 millioen mark l De behandeling van deze zaak zal waarscbynlyk aan het licht brengen of de erfgenamen van deu millioonair Brandt al dao niet ryp zya voor Meer on Berg De verwachtingi D die men van deze zaak gehad beeft zya niet beschaamd geworden De uiting van de 14fl Cevilkammer deeLan K richt I im Zimmer 145 dea Gerichtsgeaudea an der Jüdenstraaze f te Berlyu werd gekenmerkt door zeldzaam komiacb tragiscbe incidenten De beiden advocaten optredeode voor eiscbera en gedaagde leverden nataurlyk etn imitatie van Racine s jPlaideurs en hegrüpelykerwyze begon de inleidiog tot de pleitredu voor de eiacbeode partij met bet Avant la naiasance dn monde Het bleelc dat aan graaf Dooglas werkelyk papieren waren ter hand gesteld de graat bad ze echter aan zyn papa deu burgemeester gegeven en de e had ze weer aan zoonlief teraggega en met de pmerkiog dat er niets mee te beginnen was omdat de geheele mitlioeueaerfeuis een fictie een zeealang was De zoon meent thans dat by de papieren laler wear aan deu betrokkene beeft ternggezondea ztker is bet echter dat Kd niet meer in zyn bezit zyn De advocaat vno den gedaagde hoopte dat aan deze erfenia aangelegenheid thans eea eind zou komen opdat ook de lasterpraatjes die door de domme massa omtrent zyn cliënt worden rondgestrooid zoadeo verstommen Om een staaltje van deze laster nieuwtjes te citeereo deelde pleiter onder uitbundige vrooiykbeid mede dat men niet alleen beweert dat graaf Doaglaa uit deze erfenis millioener gepat beeft maar dat ook vorst Bismarck met een deel 11 81 11 28 11 86 11 49 11 61 32 12 32 9 81 9 61 8 66 10 89 10 36 10 48 10 49 9 60 10 11 8 17 4 41 6 67 8 84 3 68 6 18 er van is gaan scboiTen Tegen vereeheidene Ijeraooen wa in den laatsten tijd ter zake va o laster een aanklacht ingediend Het slot dar behandeling was dat de rechtbank den Hen dezer uitspraak aal doen in zake de vordering van de siscbende partij tot bet doen afleggen van een deciaoiren eed door graaf Douglaa Door R V A werd dezer dagen bericht dat aan boord van bet opleidingsschip Wasseneer c te Amsterdam gedurende eeo zangles geheven door een bur gerleeraar de jongens zonden geweigerd hebban een vaderlandscb lied te ziogen bat Hebt uitgedaan en socialistische liederen aaagebeven hadden tengevolge waarvan de belhamels in arrest zouden zyn genomen en een g iheime overplaatsing van eenige jongens zou bebbea plaata galiad Bet N V d D heeft een onderzoek ingesteld na de waarheid van dit beticht en i is gebleken dat bet volslagen onwaar was Er is gfen dienstweigering gepleegd door de joogüoB ten opzichte van het zingen van vaderlaudacbe liederen of wat dau ook er is nergens Hebt uitgedaan of t moest geweest lyn om naar kooi te gaan daar büvendieo bet licht zóó hoog hangt dat de jongona er niet by kannen er zyn geen social isiische liederen gezongen er ayn geen belhamels in arrest genomen en er worden nooit jongens overgeplaatst voordat naar de sNaotitasc gaan of t moest zjjo dat er nieta meer met hen ia aaa te vangen zulke jongens worden dan wel eena op een vreemd schip overgeplaatat maar ook d t ia ia geruimen tyd niet ge beard Zekere Mr M O Mulhall heeft Europs roudgereisd om aan het lersebe Gouvernement en het Hoogerbui verslag uit te brengen over den landbouw in de veracbillende door bem bezochte en bestudeerde lauden The Standard von Buenos Ayrea dd 20 Oct jl ontleent daaraan eeoige beechoawingen en houdt dat verslag aan Ierland ea Argentinië voor als een spiegel Ier navolging Ziabier enkele der mededeeliogen die mr Mnihall geeft over deu toestand in Nederland oader deu titel van AGRICULTURE IN BOLLAND 6 14 7 17 6 19 6 89 2 60 6 16 6 32 3 44 4 13 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEK 1 44 1 64 2 01 2 08 2 14 3 09 4 04 4 33 Ooud 6 88 7 60 8 1 10 69 Geen land kan met Holland concurree ren in welvarend uiterlyk Er bestaat geen zweem van iandboowdepressie aleobte tijden of atryd luascbea kapitaal en arbeid In alles beeacbt harmonie Volk en Regeering staan op den meestvriendschappelyken voet met elkaar Ook in rsligtese zaken zyn de verhondiugen benydenswaardig Alle klassen der Meata bappy leven eendrachtig en doen baar best voor bet algemeeuewalzgo Men ziet onophoudelyk de boeren tarfnaar de markt brengen per kar Elke koe brengt jmrlyka f 180 op aanmi Ik boler en kaas De grondbelasting is + f 6 per B A De bodem is zoo vruchtbaar dat hetmagere vee uit Duïtschland ingevoerd binnenweinig maanden wel 1000 Koa weegt Van de ingevoerde granen worden 40 tCt aan bet vee vervoerd Een besoek werd gebracht op eenezoivelboerdery by Rotterdam waar 100 koeienwaren Alles sag er uit als in een danszaal De temperatuur in ds prachtige stallen wordtexpres zeer hoog gehouden zooala die van eenTurkach bad 1 In doorsnee verkocht de Regeeriog dagronden van den Haailemmermeer voor f 1500 per H A De voorspoed Üer Hollandsohe boerenis vooral te danken aan de lage spoorvraehtenvoor landbouw products o Volgens Emile de Lavelye eidt deHollandscbe boer een gemakkalyk en vroolykleven Hij beeft een goed buia en ia uitstekend gekleed Mooi porcelein is er overvloedigen tennei nouds liggen by ziju notaris behalvenog de pobliüke fondsen in zijn brandkast Pb fitallüo zyn ol van beste paarden 2 i e Hollaudsche boer werkt zich uiei dood maar amuseert zich veel op het jjs de kermis 16 Mr Mulhall eindigt met dank ie brengen o a aan den Directenr van landbouw den beer de Marez Oyens die geen moeite spaarde om hem veel gewenachts informatie ta bezorgen Vermoedelijk heeft de schryver eeneïspoelingmestarijc voor eene yzoivelboerderiy aangezien maar waar zag bjj dan die prachtigeatalteo En dan durven die Hollandscbe boerennog klagen Vrees voor aanrandiugen Jaap ia een koopman die geregeld Nienwersluia bfzofkt Dezer dagen bevond by zich voor zaken in Amsterdam eu toen kwam by aan de W esperzyde eeo jufironw tegen die hy meende t herkennen Oag juffrouw zei Jaapje uogkzoo laat op reis hoe gaat het met Dejkdfrouw begint te schreeuwen en te gillen en h5 U weg en Jaapje kreeg als antwoord op zynV bel an Ratel leo do vrageu van eeo pootigen voorbijganger die er het zyne niet van had een klap op zyn waon tengevolge waarvan Jaopje reeda 4 dagen met een kieapyndoek heeft geloopen Ter nitvoering der bealuitan genomen in de algemeene vergadering van het Nedorlandaeh LaadboBwcomité van 9 Der 1896 zijn vanwege het Landbouwcomit missivaa betreffende itubercnloae en Ryk8kenr van vleesch aan den minister van binnenl aaken verzonden Aan de gehuwde oflScieren gedetacheerd by het remonte depoi in de legerplaats by Milligsa wordt gedurende den tyd der detacheeringi boven en behalve de toelage een byslag op h t traktement toegekend van f 1 per dag Buitenlandsch Overzicht De Belgische Senaat bracht de disonasie ten einde over bet wets ooratel Corremaos De Vrieodt betreffende het gebruik van het Vlaamsch in officietlöatnkkao Dit wetsvoorstel is reeda door de Kamer aangenomea en werd doorjjien minister van jui titie gesteund Aft I bepalenda dat de tekst er wet eveneens in het Vlaamsch moei gevoteerd worden ia aangenomen maar volkomen gewyzigd door een amendement Lejeuoe l Bidende dat de wetten evenals tot dnaver in het Franaüh zullen gevoteerd worden maar dat er dan een officieele vertaling van zal worden gegeveo Dit werd aangenomen met 50 tegen 47 stemmen Wegens dit amendement keeren de voorstellers der wet er zich tegen terwyl de vroegere tegenatanders de aldua gewyzigde wet aanpryten Ten slotte werd het wetsvoorstel iu zijn geheel aangenomen met 51 tegen 23 atemmen en 23 blanco In het Engetsebe Lagerhuis vreeg air Michael Hicks Beach de kaneelier der schatkiat een krediet van 798 802 pd at om Egypte in ataat te stellen bet voorecbot uitda Sebuldkas voor de Soedau expeditie terug te betalen Deze kredietaanvraag zeide de minister rou niet Boodig zyn geweest als de gemengde rechtbank du beslissing der Sebuldkas niet ongeldig hid verklaard De toestand door deze beslissing io het leven geroepen is merkwaardig omdat de Egyptische regeer ng voor haar finaocieele aangelegen bed en ouder voogdy van de groote mogenbeden staat ja de toea aud is byna bespottelyk en als de bevoegdbeid der gemengde rechtbank in bet aanstaande jaar wordt herzien zal de vraag van bare toekomstige rechtsmacht een punt van onderzoek moeten uitmaken 10 40 1 18 8 48 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 62 7 69 8 6 8 13 8 28 u o 10 4 9 8 9 10 7 26 8 6 10 69 8 63 6 17 6 27 6 34 6 41 6 47 oeBDA 9 37 9 47 9 84 10 01 10 07 6 27 7 46 8 86 6 47 9 S8 10 64 f 8 58 8 41 9 4 n lO B 4 4 4B fi l8 I449 7 48 7 41 t BS Het voorschot wordt aan Egypte gedaan tegen betaling eeaer rente van 2 4 pCt de hoofdsom terug te betalen wanneer Egypte daartoe in t staat is Wy hebben vervolgd de minister geen enkele zekerheid voor d tert beUling aafti wij atelleii Tertronwea in ket woord van Egypte bovendien maakt onze bezitting van Egypte t wy genoodzaakt ign bet overachot tt doen Dat de bezitting waaracbynlyk langer zal dnren ia niet een gavolg van onze eigen achvld of handeling i de voornaamste reden van bet verlengen der bezitting waa dat Fraokryk oas nooit de vrya band heeft gelaten De Egyptiache regeering is nooit zeker van hoar bestaan zoolang een vyandelgke macht te Khartoem is Als wy meenen dat deze politiek correct is zullen wö ons niet laten beletten haar nit te voeren door hinderpalen zooals een weigering raa geld Obze politiek zal zjjn iu het aanstaande seizo i voorzichtig en geleidelyk voor waata te dringen Dit vooruitrukken van het Egyptische leger zal worden altgeatrukt tot Abu Hanid ea later waaraebyniyk nog verder Wy gelooven dat de groote meerderheid van bet Eogelache volk ooze politiek goedkeurt De lerache afgevaardigde Kooi atelde voor het krodiat met £ 72 500 te verminderen Dit werd verworpen met 139 tegen 29 stemmen en bet krediet werd ten alolte bewilligd met 109 tegen 57 stemmen De kabinetten te Weenen en te Bndapest hebben na langdurige eo moeilijke onderhandelingen waaraan zelfs de keizer koning deelnam eeo vergelyk getroffen in de quaeatie van da overeenkomst tnsschen Oosteuryk en Eongarye Zooals bekend is wer den de onderhandelingen verteden jaar afgebroken omdat men het aan beide zijn van de Leitha niet eens kon worden over het aandeel dat Oostenrijk en Uongarge moeten bydragen in de gemeenschappeiyke nitgaven der monarchie Het thans door de beide regeeringen ontworpen plan zal nog vóór de Paaschvacantie aan de vertegenwoordigingen der beide landen ter goedkeuring worden voorgelegd Ten einde de moeilgkbeid die de regeling oplaverde te vermydec hebben de ref eeringen besloten het aandeel van Oosteoryk m de gemeenschappelyke uitgaven vaat te stellen op 65 pGt ec dat van Bougarye op 35 pOt De regeariogen zullen trachten in de vertegenwoordigingen groepen te vinden die bereid zyn bet compromis te steunen ten einde daardoor voor de regeling een meerderheid te vinden In een leader ve8tij t de Indép de aandacht op den critieken toestand van Italië waar men eerstdaags het keninklyk besluit der Kamerontbinding verwacht zoodat dan de agitatie die van algemeene verkiezingen onaf scbeideiyk is zich weder van het geheele koainkryk meester maken zal De regeeriog beeft van haar profecten rapport gevraagd en althans meerendeels reeds verkregen aver de kaasen die de srembus opleverf Uit het midden dea land luiden dis rapporten tamelyk gunstig maar uit bel noorden en zuiden zorgwekkend De aanwas der uiterste partijen is zeer bedenkelyk de verbittering klimt met den dag bmdat de nood r zoo hoog geklommen is Vandaar dat alle revolntioaaire woelgecsteo gretige aanhangen vinden Maar niet alleen de noodlydenden baren u rg ook in andere klassen openbaart zfch een dreigende ontevredenheid De eigenlyke verspilling der staatsKelden in de zoo oubezonnen en slecht geleide Afrikaauscbe ondernemingen de talryke slachtoffers daar geval len de oadragelyke belaatingdruk de kwyoing in handel en bedryf door den commercieeleo siryd met Frankryk kortom de treurige politiek die de natie heeft verarmd zonder haar eenige vergoeding in vaorgespiegeld koloniaal bezit of nietbehaalden krygsroem te brengen beeft in de meeste provinciën een bedenkelyke atemmieg verwekt Het Kabinet Rad in i is niet de sojioldige althans slechts voor een klein deel Cii pi is de fatale man by oitnemeudheid geweest maar ep Rndini en zyn ombtenooten rnst de kwade erfenis van bet geroerde wanbeheer De regeering zoa na gaarne de gaestelykheid op baar band willen hebben en men zegt dat er reeds pogingen worden gedaan om de Roomsche party zooveel mogelyk met de conservatieven mee te doen gaan en zoodoende deel van een conservatieve regeeringsmeeiderheid te maken Maar of dit getakhen za by de bekende zneht tot onthoading van bet Vaticasn ia zeer dnbieoa Op een beslissende hulp is aker geen kans en zoo blyft da uitslag der verkiezingen onzeker Te Lisaabou vreest men voor een miaisterieele crisis Waarschyalyk zyn het redenen van economischen aard die bet Partugeesche kabioetHintze Ribeiro aan het wankelen brengen De ecouomisebe toestand in Portogal ii in de laatste jaren op onrustbarende wyze verergerd door de regeeringsmaatregelen waarby monopolies werden ingesteld en zware belastingen gelegd op de coodzakelykste levensbehoeften Reeda verleden jaar vreesde men Toar en uitbarating in het Parlement doeh door ontbinding der Vertegenwoordiging en wgziging der kieswet by koninklyk besluit zender daarin het Parlement te kennen heet het kabinet zich van den val weten te Tedden if Tbana is da pragressistiache party opgetra den met een program waarin de regeering op verschillende ponten ernstig wordt bestreden Het sebgnt dat de progressisten die yerlepeo jaar te zwak waren om met saccea op te treden aieh thans in staat voelen de regeering te aanvaarden In hnn program dringen zy aanopiïwyziging der Staatsschuld opheffing of vereeniging der Banken die noten mogen uitgaven verbetering van tien wgnuitvoer bet sluiten van bacdelavHrdragen bescherming der handelsmarine en van den landbouw ea vete andere reranderingen Reeds dadelyk heeft het kabinetBintze Ribeiro getracht op een dezer pnnten de oppositie voor te zyn Den dag nadat het program der oppO itie waa b kend gemaakt stelde de beer Hintze Ribeiro voor bandelaverdragen ta sluiten met Spanje Duitschland Ooatenryk Italië Engeland eo Rusland Maar daarmede zyn de protiressiateu niet tevreden jjy willen vóór alles maatregelen om den wynaitvosr ta bevorderen door afschaffing van de hoüge flcoholrecbten en van de uit voer reeb ten op wyo Hierin wit de rejijeering niet treden omdat zy dan vreest voor een te groote vermindering der inkomsten wat vooral voor Portugal noodlottig wezen zon Waarscbgolijk is hierin de oorzaak te zoeken van du naderende criisis De Saltan had aan Carrie Cambon en Nelidof gezanten van Engeland Fraukryk en Roeland verzocht gedeiegeerden te bonOPm n v ol eeo commissie welke hg met de uitvoering der hervormingen wil belasten Zy weigerden dit te doen zoolang niet ook de drie overige gezanten van groote Mogaudheden vryhoer Saorma von Jeltsch baron Von CaÜce en Pansa een gelgke nitnoodiging ontvingen Men zegt dit de Sultan vooral ongerust ia geworden door de rapporten van den te Parya geaccrediteerden Torkschen gezant Manir bey die eeo onderhoud bad gebad met Moerawjóót toen deze te Pargs toefde en daaruit de overtniging bad gekregen dat de moi geen verder talmen zullen dulden Volgens de berichten uit Athene ia de toestand op Creta nog even ernstig De Christenen hebben bet mobammedaanscbe dorpTaratzo verbrand om wraak te nemen over het in brand steken van GaUta door de Torken Io da laatste dagen moeten zes dorpen vernield ign en te Kaoea liep bet gerucht dat te Galata Christenen vermoord waren De gouverneur van Retimo heeft vi rkiaard dat hg geen middelen bezit om de orde te handhaven Eeu commissie van aanzienlyke ingezetenen zal trachten de Christenen die de mobammedaanscbe dorpen in den omtrek van Retimo omaiogeld hebben te kalmeeren De gouverneur aarzelt gewapenderhand op te treden tot handhaving van de orde uit vrees dat een botsing tnsschen de troepen en de Chrmtenen toteea stgemeenen opstand zon leiden Hy heeft besloten met de Britache Italiaanacbe en Grieksche consuls het land io te gaan om de bevolking tot rust aan te manen De consuls doen tmn beat om da gemoedereu tot bedaren te brengen en hebban teveas de tusscbeokomst der gezanten te Conet intioopel ingeroepen INGEZONDEN Geachte Stadg enooten De Commissie voor Werkverschaffing brengt ter kennis dat de gehouden Hchealcollpcte heett opgebracht de som van f 251 17 Dankbaar is voorzeker de Commiasie voor de gelden daar de collecte ook ditmaal de verwachting overtroffen heeft Maar oiettegHnataando de collecte veel heeft opgebracht is zy niet toereikend om de werklieden aan bet werk te honden daar er wekelykseh roim f 200 wordt uitgegeven Vandaar dat de Commissie op hare gebonden vergadering het beslnit heeft moeten nemen wanneer er geen verderen stenn inkomt de werklieden de volgende week te ooislaan De Commissie beseft ten zeerste hoe bedroevend dat zal wazen voor de werklieden wanneer de Commissie gc volg zal moeten geven aan baar besluit nu alles met sneeuw en gs bedekt is en in t geheel peen werkte vinden is voor de werklieden die straks moeten vragen om werk willen zg hun vroow en k nderen kunnen onderhouden Daarom geachte stadgenooten werd met algemeene stemmen besloten een laatste poging te wagen om daardoor werklieden nog 3 of 4 weken aan het werk te houden Hetzg dat de Commissie geateand wordt door een flinke gift of dat iemand gentgen is een voorschot te geven op de gemaakte en nog te maken vunrmakers DE COMMISSIE 353 = Staats loterij 50 Klasse Frskking Taa Zatenlag 6 Februari No 11019 pramiii S0 0 No 8561 18807 B 17691 ieder ƒ 100 Prijzen Tao 70 665 2175 6451 82 9 10840 1 S416 16461 191S8 673 3844 7287 8436 12877 15067 17886 80489 741 6969 7607 8846 18038 BargsrllJk Btknd GEBORKN 4 Febr Handrik Gorardut Mau oudori G M Smiitkamr en 8 T Straier 5 Dirk ouders A H Kolik en M Bloot OVERLEDEN 4 Fobr J Poelsk 18 j C Vet 13 j 5 A C ttel 1 m ONDERTROUWD 5 Febr C de Groot te Rotterdam 24 j en C M Tan Dillen 31 j C Janeen 23 j en D M an Hooff 27 j J Andere 66 j eu J ran Houten 51 j ZeTenboisen GEBOREN Cornelia ouders P B Otterspeer eu N Bofman Arie Johan ouders Q den Toom en F Ruia Jansje ouders M Vastentronw en A Uytteobroek OVERLEDEN A Klapwjjk 1 m ONDERTROUWD D v Reeiiwyk en C T d Hilt C Verwoerd on M Schalk iik GEHUWD J C Dam eu G J Sloof HeeuwUk GEBOREN Pietje unders P Perdijk ea A Perdgk Jobanna Maria ooders T tan Rooo en P Seboateo OVERLEDEN A L de Ridder 30 j J JoDgeneel 8ö j J M de Ridder 29 j WINTEBEANBSDBOSra VOOR DAMES en ÏÏEEHEIT A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van insterdaai 6 FJÏBRUAW Vrkrs sn a 99 98 7 loais 867 86 86i a8 i 78 98 l 997 091 1051 59 69 21 22 111 96 2 s 997 91 62 616 685 100 68 101 slotkrs 89 s 86 24 Kbdibland Gert Ned W S 2 ditü dito dito 8 dito dito dito SH0N0ia 0jl 0eudl 188188 1 Italis ïnsolirljving 1862 81 6 OosTENa Cil m papier 1888 8 ditj in zilïer 1868 6 PoaTüOAL 01 1 mat coupon 3 dito lioket 3 22 700 115 54 9 98 13S 99 I 53 EtisilND Ohl Binnenl 1894 4 dito Cocons 1880 4 dito büBothB 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goud lefn 1683 6 dito dilo dito 1884 t Spanji PBrp t scliuld 1881 4 TnslIU Oepr CouT leeu 1890 4 Geo leeniag serie D Goc te niEg serie C ZuiyAra lUp ï obl 1892 5 MBtlco OH Buit 8ch 1890 6 Venezuela Ohl 4 onbep 1881 AvsTBEDAH ObliKatien 1895 3 RonESDAH Sti d leen 1894 3 Ned N Afr Haudelsv aand Areudsb Tab Mij Certificaten DdliMaatïohappij dito Am Hvpothcekb pandbr 4 Cult My dur Voratenl aaud a Gr Hypotheekb pandbr S j Kederlamischü bank aand Ned Handelrnaanob dito N W k P c Hyp b pandbr 6 Ritt Hypotheekb pandbr S i Utr Hypjtheokb dito S i OoBTE NU Uost Hong bank aind Roai Hyp thiekbarik pandb 47j AuEUKA Equit hypotb paudb 5 109 102 205 2291 102 62 54 156 99 8J 79 1118 102 100 Vl 1331 11 60 101 14V 104 74 106 7 24 45 9 200 808 106 107 lOSi 108 117 128 33 1117 Maiw L G Pr Lien eert 6 Ned HoH J Spoorw My aand Mg tot Eipl t 8t Spw aand Nel Ind Spoorifegm aand Ned Zuid Afr 8pm aanil 6 dito dito dito 1891 dito 5 TALIE Sooorul 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLFN Warschau Wecuou aand 4 Bm fir Hu B apw Mij obl 4Vi Baltiachc dito aand Faatowa dilo aand 5 iwang Dombr dito aand 6 Kursk Cb Azow dp kap obl 4 dito dito oblig 4 11 Ameeika Cent Pac Sp Mg obl 6 Chic t Jorlh W pr C T aand dito dito Wiu St i eler obl 7 Denver Rio Gr Spm eert r a Illinois Central obl in goud 4 LouisT asb villi Gert T aaud Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Mirs Kansas v 4pct prof aand N York OntasioSi West aand dito PeuD Ohio oblig 6 Oregou Calif Ie hyp in goud 5 St Faul Minn leManit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col 1 hyp 0 5 Canada Can South Cert r aand Ven O Rallw Na lob d c O Amsterd Omnibus My aand Botietd TramwegMaats aand Ned Stad Amslerdsm aand 8 Stad Rotterdam aan 8 BElsui Stad Antwerpen 18i ï i Stad Brussel 1886 2 HoNS Theisi Regallr iesellsch 4 OoBTBNt Staatali ening 1860 5 K K Coat B Cr 1880 8 gpAKlE Stad Madrid 3 1868 N D Ter Bei Hvp 8pobl Bert KElMXËSGEnXG De BURGEMEESTER van Gonda brengt overNukomstig art 15 2e lid dat Wet Taa 26 U i X870 Staatsblad oo 82 tar algai kenais dal gedarende d rtig dagen van den 8 dezer maand tot en met den 9 Maart s b tar Secretarie dezer GemeaQte ter insaga Tan belangLebbeodsQ is nedflr alegd da STAAT aanwyzeDde de uitkoaaateo der meting ea sobatting van gabonwda of ongebouwde eigendommen welke fernieut iog wijsigiog Tan grenzen of eeDi o andere verandering bebbea ondergaan alsmede de oitkomsten en oitspraken bedoeld in da artt 23 40 41 en 43 der bovengenoemde Wet Gouda den 6 Februari 1897 De Burgemeester voorooemd R L MARTENS ADVERTENTIEN Voor de vele blgken van belangstelling oudervondeu bg het overlijdeQ ran onzen geliefden Vader Behuwd eu Grootvader betuigen wy ook aamens de verdere Familie onzen hartelgken dank J H YA DKB TOOT C VAK DIK TOOT SfM 6 o ido Rotterdam 5 Februari 1897 Afjdeeling GOUDA TAS DEK Nederlandschen Protesttfltenboad Open bare Vergadering 01 Maandag 8 Febroarl 1$97 des aronds tea 8 uur in bet KerkgeboQW der RefflODstraotsclielieRieeBte spreker De Heer C HILLE KIS LAKLBERS Pred te Venhuizen Onderwerp XjOo Tolstoï De bjj woning dezer Vergadering is volgens artikel U van het reglement alleen toeganka lyk voor de leden met hunne dames en roor geïutroduceerden 7jQ die lid wenschen te worden kunnen zich daartoe bg bet Bestuur aanmelden ï ÜREBA8 Secretaris KoninkUfke Machinale JB abriek DE HONIGBLOEM van H van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage Kepplerttraat X en tf naby de Regentesselaau van i M den KONING van BELGIË Indien gij hoeft 11 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Hoüig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 1 verkrggbaar bjj P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te douda A BOÜMAN MoordreeJU J O RATELAND Boiioop B T WIJK Oudêoalrr M KOLKMAN Waddin mun VAN Blommestein s Inkt is prOufornlei Vitidelijk del BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APFLOOORN HOLIAND