Goudsche Courant, maandag 8 februari 1897

no Tioa Dinsdag 9 Februari J897 358te Jaar ng NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd WAAROM Koopen veracheidene inwoners hun THEE buiten de stadV OMDAT Hier in Gouda tot heden toe met het artikel THEE nog niet geconcurreerd werd Neemt s v p thans de pfoef eens met de smakeiyke geurige en waterhoudende volgens nieuw systeem gemêleerde TiiË Ëi uit het Maganyn Lange Tiendeweg D ÜS En gö znlt nog nooit zoo ieta voor die prgzengekocht hebben Op aanvraag zenden w gaarne ter vergelyking gratia en franco monster eo vooral damea en Klnderechoenwerk Ie de Appretuur van C M illler fc Ce Berlla Beuth Str 14 Men leHafi t l t op naam en fabriekamerk veVkrylbair by aasran WlnhetlB Ie iBkeeewarit lalealetiea reeeryin eni tni QtniTBil Depflt tyi W SerienaaB Arafene Wat d IMte iawlïriiig tagan lobt UMI Bhennuiliak Lendeapvaen liortoiii i vg toker Paw ExpellBr Vgl iiMikMMlIiniUUitewendeiitagea s tolierfain Expeller liiÜBgeziD I peller Ifgt n t du itMda i H Tooihw AhLuh eaTonkngennlBr ftüs 50 eest 76 oeM en f 1 2 1 de H n k Voorlüildes ia de msesta Apotheien en bgr Ai fiioktM Co 1 Botterdam T e GOUDA bö A WOLFF M rkt A U4b en DE LAAT n VAN SON potl k r Mukt 1 Het Fotogra scli Ateliei mm koodta is digelijks ook des ZONDAGS geopei Êm 6 Albumpl fretten men Proeven f Ij P VAN DMR yAAl Plnweelen Singel 582 S de Tiende WINRELHÜ 9 te Huur gevraagd i 0 goeden stand te G Afi tegen MAARIÉ of later geschikt vooi ij i 1 TABAK ENSIGAEENHAmÊLl Franco brieven motto Winkelhuis aaja t Adf Bureau Tan L J C BOÜCflEH Pape straat 11 den Haag J I Omsibüs naak Schoo hoVen tertrpkt morgens van GODDA 8 45 stadstgd VU I Hotel de la Station j Van SCHOÜNBOVEN 2 not nam I Aanbetelend 1 W BOTH mmsü mimm i De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht ia Toornemona om op VRIJDAG den 19n FEBRUARI 1897 des voormiddaga 10 nre aan het huis geteekend no 444 in Bovenberg aldaar in het openbaar te verkoopen EENE PARTIJ AFBRAM bestaande in KOZIJNEN RAMEN DEUREN BALKEN BINTEN SPARREN LATTEN PLANKEN TEGELS en STEEN Vóór de verkooping afgennmmerd te bezichtigen Lijders aa Dauw of Haarworm drooge vochtige Schubbendanwworm en het met deze kvaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastig Jeuken der huidt alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Dr Hebra Mechtenlod OnaehadeHJk Gebruik ViU VKndigK PrBS zea gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkr gbaar bj de St Marien Vrogerie Danxig Dnitschland PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGBLTCAP Verkrijgbaar by M PEETERS Jz N B AU bewijs van echtheid ie cachet en kurk ateoda voorzien van den naam der rirma P HOPPE feada Druk v A BRINKMAM t 0N IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortdurend grooter besparing nionimjifinnTTmiiUTO UAOUIjUIjILUJIU IVUUkWliü gerefia voor het uebruik beste fabricaat tUtgebrand en gereed voor ver urending voor ieder consument dadelyk in gebruik te nemen oaovertrolïisn lichtkracht langstË brandtyd en goed passen gegarandeerd Aangeboden a 4S cent per stMlC per Itomyn t S SO Franco tegen rem WILLI BUD Bcrli i W 35 Bc rliner Gasglühlichilndustrie jy B Corre p dentie verztóht in Duitseha of Franache taft t t NDART8 E CASSÜTC T rnnir l ia e iJlÜ iVU 111 UUilUULilUllM lu+i van 10 tot S uur ji i bakalve Z0RDA6S m WOENSDAG ooimiddag j li il 1 I l il Gopae fi Roig 1 f x 40 diuiar De OOaNAO flK BOM M van de SofiUté JLnifnyii l J wordt aelevari M ▼ neaJli de bemande leS duin S J van het attMt van Sr P f u TAN HAKHI FOOB 1 PfoeStswll a f 1 30 W Dltalaitead verkrijgbaar MJ P H J VA WANKÜM I P J MELKERT öosthavan B 144 Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe ine uitapattangen ia het beroemde weik Z Dr Retau s ËLFBEWARIi G Holtandeche uitgave met 27 afb Fr s 2 gulden Ieder die aan de verscfarikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerIf a M aziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrij ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ÏN Ghemisohe Wasscherij VIH H OPPEr HElMEit 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen va Blaohe mantela veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden enz worden naar de ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd oi geverln worden onschadelflk voor de gezondheid en volgens 8t al bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw alleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week = kOMNKl l S 1 i iivn 1 Kvi IÏ1 I lll 1IIVIli SSI Fi Agentuur by de Firma Wed BOSM41teOoada XLI Jaargang van DE BAZAR DameB Modegids bevattende D A ME a en KI N D ERMO DES benevens DANDWEUKPATRONBN atr IKDBRB WEEK VERSCHIJNT EKN MUMMSR In ieder n tekat mwurte putten moOekroniek femiiêeton euz mc Ifl Uitgave zonilor Rokl pUten mei 3 nijpatr en 3 groote geknipte patr Per 18 au f l 2fij p poit ƒ 1 45 Ze als do la uitg met ilaftreuborenj Ö gokleurde platoii 1 76 g l öO 3e la I2gdkl pl aii l bijz gekn p by het fiano fl Z BO iAO Ie H II Sa bij hel 6e no 1 geko pair u keu ISu en gekleord Iraaie handwerkpairooo 3 8 Se PROEPIJISIER EN PROSPECTUS ALÖl r T ml t MAGGCs van 16 pCt tot li gjit Miuillea Bouilloi hoUd n l 80 EPEN f é CJtiPiSULES I zïjn verkrijgbaar by de Finna T CBBBJ Qoxida Voor engros Lij PAlJL HOR Jmsterdain io Z roorbur wal a DfeaiWgpl DuÉeink ieder stuii èpelende i ij LYMPIA met 2 ve w i8selbai not ii slechts 1 15 franco tegen vooruitbeta jpg per Rembours J tiS pei stuH i jronder vermè den wg eenige der voorhanden zytjae Muziekbladed 6y het Son er Wordt niet boose Siene Iaat nq lose Tar Ra jta üom 0 M srgaretba 0 schoone Natuure De urne Jonathane De arme Studente iDon Oaesarc 1 Boccacio Zi enner barone De laatste roosc iNormac eCavallena Rnsticanac verder vele anderei bekende Liattreu Dansen Opera s etc voorhanden yjS Loaae Noten slechte 10 Ct per stuM 6 SCHUBEaT G4AinsterdaiD i Z Voorburewai 258 O 2ïT T TT I T O B pHïT eene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten fy isitekaarteti Lu Postpapier Rouwkaarten en Ronwpost Bestelline en worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRU KMA en Zn wie zeker zijn wu da Echte Elkel CaC lO te ontvangen esamengeeteld en na vele prostncmingen in den handel gekomen onde den naam dee uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd op de beste machines in het vrereldbertsmde étabbUsaement van Gebrs Stollwerok te Keulen elache J pTr2icl2aeIty Cikel eacao in vierkanten bussen Deze Eikol Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelgksch gebruik een 2 theelepel van t poeder voor een kop Cbooolat Ala geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee letiits met water te gebmiken Verkrijgbaat bij de vooinaunata H tlApothekers em p Vi Ko V Ko pwBlhnsje I ï f 1 sn n on n ns f 1 80 c 0 90 c 0 S5 Oeneraalvfirtegenwoordiger land Het beate onechaiWyksts aa makkelykete poetemlddel vox Hoetaa Neder JuHus Mattenkltdt Amsterdam Kalverstraal 103 i i fi BINNENLAND GOUDA 8 Febmari 1897 Naar wij vernen eo zaX het DepartementGouda der Ned Maatscb t bevorderiog vanNyrerheid ie deo loop dezer maaud io eene ibaiteogewoDe vergadering è De organiaatie van de plaateel ke aotirerblationaire kieeTereeoiging Vreest God eert den Koniag te Gouds nadert bare voUuoiiog Het aantal leden bedraagt tbana 150 In de Zaterdag gehouden vergadering tag het bestuor zich genoodzaakt het aantal beitnoisledeo te brengen op 12 Bet definitit f beataur is thans samengesteld uit de beeren U M Ourcksen voorzitter L V d Wolf L Uilenbroek P Blazer A de Brujn L C de Lang Joh v d Laan Q Krook R U Jongerburg ti A üarcksen A C van Asob en L F Dujroaer van Tivist seoietaris De kiearereeaiging fareft zich evenals allf kiasvereenigingen iu het district aangesloten bg het Centraal Comité Gister morgen had op de bovenzaal vao bet café Harmonie c eene vergadering plaats van de afd Gouda van het Alg Nederl Werkliedenverbond De Voorzitter de heer W Roepers opende deze vergadering en deelde mede dat omsiandightdeo oorznak waren dat eerst nu deze vergadering kon plaats hebben daar door een courantenbericht de vergadering niet kon plaats hebbBo omdat de zaal ge weigerd was Daarna zette by tiiteen bet vereïscbta om als kiezer op te treden en deelde mede dat toot 15 Februari de biljetten ten stadhuiic moesten worden bezorgd Ook spoorde bij aau dat ieder die in de termen viel daarvan gebruik KOU maken want da werkman had er reed lang om gevraagd en nu het hen was verleend moesten ook ly daarvan gebruik maken Het doel de er b iepnkom t wast om eene m lbiLLIL 1 1 Een Peruaaiisch Bandiet 8 Op de brug die over den Kimac W t kwam ik een ruiter tegen die mij nansprak terwijl hy ia Isohen ttitbaritts Dese ruiter was een ï rAnichman met wian ik op een goeden roet itond hij wai lang van gestalte en forsoh van bouw an had vroeger bij de karabinlers gediend Even als coo vele aodereo was bij naar Amerika gegaan om er zija fortuin te beproeven n had zioh als hoefsmid op den liook vau da oalle de los plateroB IJ en de calle San Augustin neergezet Heidaar vriend I zeide hij met een hartejijkeulaoU tot mij trek je ten ttrydo Hoedat vroeg ik hem We omdat je ik zeg het niet om je te beleedtgen een heel a seuoal bij je draagt Ik trek wel is waar met ten strijde gaf ikhem ten antwoord maar ik moet buiten de atad zijaen wil je wel gulweg bekeanen dat ik sr volstrektniet sp gesteld hen mij een mea in de keel te latensteken door dis kenli wurvsu het tegenwoordig opde wegen wamelt Nu dat geloof ik ook en denk je een langereis ta doen Goh neen I Ik ga doodeenvoudig een bsznekaao don Antonio da Taboada op diens chaora brengen Wel riep bij op een vroolyksn loon uit dat wÊt sf m mmf kiosvereeniging op te riehten en welks bestuu zon moeten bestaan uit 2 soorzitters twee secretarissen en twee penningmeesters want indien een dezer verhinderd was moest de andere diens plaats innemen Het beatrttr van het Alg Ned WorklJedenverbodd had ook gedacht dat bg de werkliedan kieevereenigiDg ook vakvereenigingen zich zonden kunnen aansluiten daar politiek in iedere vereeniging tegenwoordig san e orde is en de politiek eigeniyk geen politiek meer is De contribntje zou niet groot ziju men stelde voor slechts 5 cents per drie maanden Het Bestnnr bad eenige personen gevraagd die voorloopig in het Bestuur zouden zittingnemen tot bet opmaken vau eeL reglement endaarvan hadden zieh bereid verklaard de hb W C Smit R van Weelden F Hooggebor n J D Sanders W Roepers en J N deGfoot die als zoodauig het voorloopig Coraijfê oitzouden maken ƒ De heer Schoonderwoerd vroeg of zy disniet als loon of huurkiezers kunnen Avordeoaangemerkt ook aU lid der kieaverèenigingkonden worden aaigeuoman f De Voorzitter beantwoordde hem ea zeide dat dit later door bet bestuur zou worden uitgemaakt De heer Carrière geloofde dat het goed zoo zgu hen die geen liiezer waren of werden ale lid toe te latpu ten einde de vereeniging te steunen De Voorzitter merkte op dat het niet aaa de vergadering behoorde om hierover te beraadslagen dai behoorda het voorloopig comité te doen De heer Sanders merkte op dat het niet raadzaam was hen die geen kiezer was daarby p te nemen wat hebben wy daaraan vroeg spreker De beer de Jong deelde mede dat de soeiaalarbeiderspartg reeds eene kiesvereeniging bad opgericht zoodat zy met dezs vergadering nietn te maken hadden De heer Carrière merkte op dab ds heer de Jong zich aan onwaarheden schuldig ujsakte daar hy geen kiesvereeniging bad opgericht en dat het beter was zich te vereeuigen dao door onderlinge twist tusecben de arbeiders de geheele zaak te bederren De sociaal democraten wilden zich niet opdringen of indringen De het r de Jong deelde daarop mede dat de beer Mallon hem had medegedeeld dat na de lezing van den heer ïroeiatra eene kiesvereeniging was opgericht De beer Carrière deelde daarop mede dat dien morgen eene neutrale vereaniging was npgeiicht die buiten alle vereenigiogen staat lii achtte het verkeerd daar ie kioewet reed vind ik een schittarend plan Ün waarom Omdat ik als je er niet op tegen hebt mstje meega Dat meen je toch niet Waaraebtig meen ik het Ik heb al lang eenvrij belangrgke rekeOing met den mayordomo 2 van don Antonio te vereffenen en daar je tooh naarBnenaVista toe gaat zal ik ran deze gelegenheidgebruik maken om met je mes te rijden m deze aaktot een goed einde te brengen Dht is goed en we maar ik ben al op reis Tk vraag je maar tien minuten om naar huiste gaan van paard te wisselen en mijne wapenenb mij te steken Zoo zoo zeide ik lach nde bet sohijat tochwel dat J6 even weinig lust aU ik heb om je telaten vermoorden Dat zon ik denken antwoordde hy op denzelfden tooa Bat blijft dus afgesproken Ik sta je een kwartier toe maar ook geenminuut langer Dat is al meer dan ik noodïg heb Hierop reed Pierre Durend 200 heette de karabinier in galop in de riehting van de Plaza Mayor 8 weg en was al spoedig uit mijn gezicht JL verdwenen Ik reed stapvoets verder Ik moet in alle oprechtheid bekennen dat bet my volstrekt niet speet dat het toeval my eon reiigenooi gegeven had Pierre Duraad was onreriebrokken yzsrsterk anodes noods in staat om aan drie mauuen hst hoofd te bieden en al is men ook nog zoo dapper wil men took ia sekste omitaodiihsden wel den steun hebbeo zoovele werklieden buiten sloit dat de arbeiders onderling gaan twisten De heer Zegers Jr was er wol voor om de iel kiezers lid te doen worden laten ay gerust steunen maar by de vaststelling der eandidateu mogen zy nist mede stemmen De Voorzitter merkte nogmaals op dat dit aan het voorloopig comité waa opgedragen Da heer Mulder vroeg daarop het woord en deelde mede dat by dien morgen tot voorzitter was gekozen van de uvutrale kiesvereeniging en stfltde voor om die kiesvereeniging en de door het Alg Ned Werkliedenverbond np te richten kiesvereeniging tot eene groote vereeniging te gaan samensmelten men moest wel opbouwen maar niet afbreken De beer Jansen wenscbte ook de aiet kiezers lid te laten worden pa Voorïitter deelde daarop mede dat ditfoy het voorloopig bestuur behoorde ulet by het bestuar van het Werkliedenverbond daafdeze kiesvereeniging eene op zich self staandevereeniging is Daarop werd door den heer Carrière gevraagd tiet programma dezer vereeniging eens te booreo dan kon hy oordeeltjo of hij geneigd was lid te worden want eene vereeniging dient toch vooraf een program vast te stelten De Voorzitter deelde mede dat het voorloopig Comité het program der radicale party aan de leden zon onderwerpen Nadat nog eea ge onregelmatige discaagie f bad piaats gehad tassoHen verschillende persdtisn stoot de voorzitter deie vergadering en nocdigde hen die zich als lid wenaahten opte geven uit zich by het bestuur aan te melden Naar wy vernemen beeft de heer Woudenberg bel voornemen Bcbtcr zyn café Harmonie rstdangs een kegelbaan te openen die naar de eiacheo des tgds aal worden ingericht Te Moordrfcbt ia eene anti ravolotionaire kiesvereeniging opgericht Als gedelegeerde van de centrale anti revolotionaire kiesvereeniging Nederland en Oranje in het kieediatrict Gouda Irad aldnar de heer L F Daymaer van Twist ait Gouda op Na eene rede over de antirevolutionaire begiuseltn en de behandoiing an de kieswet traden 50 leden staande de vergadering toe Bedankt roor bet betoep bij de Ned Herv Kerk te Loon op Zand door ds P F J van de Plasscha te Gouderak o eene te Woerden gebonden verfiaderiog vt n belangstellenden oit de gf meenten Bar van een vriend waarop te rekenen valt Pierre Durand hield trouw woord want hij kwam juist op bet oogenhlik waarop ik de barrière bereikt had terug Nu kou hij niet meer over myne ontzaggelijke wapenrusting laohen want niet alteen had hi even als ik oen gawaor pistolen en een mee by lich maar hij had het noodig geoordeeld by dit araenaal £ 00 ala hy het zelf noemde nog een greote sabel te roegen die in een ijzeren soheedo tak en die zonder twijfel toen hy nog by du karabiniers diende door iem gedragen was Ik weet niet of de bandieten door ons kr gBhaftig voorkomen afgeschrikt werden maar zooveel is seker dat alle ruiters die ons gedurende de twee uren welke wy noodig hadden om naar Buena Viata te rijden op den weg tegenkwamen ons met da niterste beleefdheid groetten en volstrekt geene vijandelijke gezindheid te onsen opzichten aan den dag legden Drommels xeide ik tot mijn medgeüol toeude gebouwen der ohaora ziohtbaar begoausn te worden dat ia toeh al heel vreemd ik hoor altyd overstruikroovsrs spreken en ik zie ze nooit Nu gaf hij mij lachende ten antwoord wieweet of wij er niet spoedig zullen aantreffen l De majordomo die zonder twijfel tn de omstreken der ohaora ds ronde deed had ois reeds bemerkt toen wij nog veraf waren Hy liep op een draQe naar ons toe om one te verwelkomen wansohle met die overdryving welke aan de zuidelijke volken eigen is aiob zslren in warme bewoordiogea geluk woutswoarder en Rietveld is basU tan kot de oprichting van eene anti revolntionaire kiesvoreeoigiüg voer die gemeenten Zy lal lieh aansluiten by het centrale comité Te Krimpen aan ds Lek fl en paard op hol gegaan van een arresladd waarin tea landbouwer met fyn meisje za £ Beiden werden nik de slede geslingerd doeb kwamen met des schrik vrij Kort daarna liep het paard een arm koopvrouwtjs uit Schoonboveu van 75 jaren dat stokdoof was ten roderate boren en trapte baar op den l uik tengevolge waarron zy eenige uren daarna na smartelyk lydeo ovorlesd Naar aanleiding van de onzekerheid omtrent de beantwoording der vrsag op welk tydstip het voor toekeooiog van bet kiearorbt vereischte ingezetenschap mnet verkregen zyn om als kiezer in aanmerking te hunnen komoQ men vtrgelijke de commeritarsn op de kieswet van mr de Voogt b z 21 mt Goemsn Borgesius en Kalhfleisoh bli 47 Musquetitr 2e drak biz 71 e a heeft de burgHmeester □ Ouderkerk aan den TJsel ziob met eene des betreffende vraag gewend tot den minisier vag binu zaken Naar wy vernemen beeft dexe in zyn antwoord den Isten Febrnari daarvoor aaagegeien By bet Lsndbolwcomité kwamen onlaogi klachten io over bot vervoer van paarden per spoor £ r werd een oodersoek ingesteld en thans is medewerking der spoorwegmaatsohappyen in het vooruitzicht gesteld om verbetering in dat vervoer te vsrkrygen ïomiddeli wordt het ooderioek door hut Landbouwconité voortgezet Het orgaan Oni Bolargc lehryft Nuar wy uit goede bron vernemen xyn er ondsrhandeliDgfn gaande die ten doel hebben om d boter der steodi in aantal toenemendo Nederlandscbe coüperatievu zuivel vereeuigingea rechtstreeks aun de groote Ëngelticbe oo6peratieve verbraiksvereenigingen te leveren De levering zoo g sehieden door tusscfaenkomst van de Hnodelskamer van den NederUnd cbeo CoSperatieven Bond De iovloed yk ie Kagtilfcbe ooöperators moeten reeds hunne medewerking hebben toegezegd Ëen der heorea van den Nederlnndsobea Coö era ieven Bood begeeft zich naar Engeland om de zsak verder defin tief te regelen Op de e wyze wordt ooze zuivelindustrie dubbel gehant Vooreerst door voordeelige met het toeval rial ons dezes kniit uit had doen komen en betuigde ons zgoe blydicbap dal hy oss moobt zinn Hij besloot met ons te vragen wat het doel onzer roia waa sn of wy niet even op fiaeaaVistn dachten aan te komen Ik antwoordde hen ook uit naam ran mijn medgeul dut wy niet alleen even op Buena VisU dachten aan te komen maar dat wij ons juist op weg begeven hadden om eeo bezoek op de ohaora te brengen By het vernemen dezer tijding nam hst geziekt van den waardigon man eeu uitdrukking van bittere teleurstelling aan Is het je miwuhien niet aangenaam vroegik hem Niet aangenaam gaf hy mij ten antwoord dat denk je toch niet Maar hoe komt bet dun zeide ik tot hem datje ons zoo verslagen aankeekt toe je vaa onshcordst dat wy eenigaa lijd op de chaora daohteute vertoeven P Omdat je nismaad op de ohaora znlt aantreffen gaf hy my ten antwoord Wal is er niemand op de chacra zeide ik op een verwonderden toon tot bom Kn ik heb Vsu ochtend oog een brief van don Antonio gekregen Ik zal het tegendeel niet bewersnt want gUtersnarond wai de senor don Aatonio nog bier Waar is by dan nu 1 ZilrersmedsQ straat 3 Hofmeester I Hoofdploio