Goudsche Courant, dinsdag 9 februari 1897

WIHTESBASDSCnOENEN VOOK DAMES en HEEEEIT A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Het Vaderland c verneemt dat een wetsontwerp om de drie vooruitgeschoven pusten die wy io Atjeh ht bben bezet door trambanen aan de bestaande trambaaa te verbinden spoedig de Tweede Kamer zal be reiken Buitenlandsch Overziebt Dfl Torken hebben op Creta weer boisgshouden Christeoeu vervolgd en hnn huizen verbrand De berichten over de onlusten op Kreta hebbeo te Athene groote opgewondenheid veroorzaakt Welke houding de Grieksobe regeering iu deze crisis zat aaonameo blykt uit hetgeeo Detyaoois antwoordde op een interpellatie io de Kamer D6 mog ndbeden zeide de ministerpresident hebben zich belast met de taak berrormingen op Kreta in e voereo en bygerolg kan ik o£ eieel my niet mengen in den staat van zakeo op bet eiland De regeering staat deu loop der gebeurtenisatn zorgvuldig gade ea hoopt nog altyd dat de mogendheden er in zullen slagen alle hinderpalen voor de rerwazentyking ran de hervormingen te verwyderen Meebt deze hoep niet vervuld worden dan zal Griekenland roor een nieuwen staat van zaken BtBaa maar bet zoo voorbarig zgn aan de Kamer mede te deelen hoe de regeeting in dat geval zat optreden c Doch reeds in de volgende zitting verklaarde de minister dat de regeering besloten had haar onzydige politiek te laten varen en daarom twea Griekscbe oorlogssobepan naar Kanea had gezonden Deze mededeeling ver W kte groote geestdrift Naar de correspondent der Times verneemt is deze verandering rau politiek geheel toe te Bcbryren aan het initiatief des koninge die uitdrukkelyk deu wenscb heeft te kennen gegereo dat nog een oorlogsschip en ver scbuidea torpedobooten naar Kreta zullen gezonden worden Aan de consuls op Kreta is een meooorie aangeboden onderteekend door den bisschop van Kydania de cbristelyke leden van den admioistratieren raad en eenige notabelen waarin zy verzoeken dat de mogendheden onmiddellyk besliste stappen lultan nemen om de toepassing der bervormingen te voltooien andera zouden zg adressanten alles in het werk stellen om de aansluiting van Kreta by Griekenland tot stand te brengen De werkstaking te Hamburg is uit Iu de Zaterdag gebonden rergadering der stakers werd door de afgezanten ran de sociaal democratische party aangeraden Maandag het werk te hervatten want de stryd was verloren en men moest een geschikteu tijd afwachten om den kamp weder op te vatten Misschien kan Dinsdag nog 4 mark aan onderstenning worden uitlietaald maar roor den volgenden Dlosdag WB6 niets voorbanden Nadat de verslaggerera der per waren uit 10 40 1 18 10 89 11 80 I sHage 6 48 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 891 86 8 44 3 40 4 10 4 38 8 88 6 187 18 7 68 9 88 tM iToorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw6 10 88 1 66 4 68 80 jZev M 8 17 10 48 6 04 8 89 Gouda 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 8418 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 8 68 807 488 8810 1010 88 8 09 9 07 10 84 88 10 84 9 86 8 88 8 41 9 49 11 10 9 46 11 U maand werd bg vOornitbtlaling altgd stipt botaali Beklaagde die zich voor valsebbeid in geacbrilte voor de Amsterdamsche rechtbank Ie lerantwoorden had zeide dat bij den naam van Witseu voerde om niet boofter te worden aangeslagen ia de belaating Van den beer J H M Witseo zgn kantoorbediende had hg verlof gekregen diens naam te voereo Dit werd door den heer Witseo zelven verklaard Het O M vond bet vreemd dat beklaagde dan A £ tsekende Het bleek dat Bicbhorn de meeste stachtoffera maakt ouder den naam van Montfaaan Co Uit alle deelen van Europa Ifs nit Amerika komen klachten Het O M eischte vier maandeo Hbl totdraobt ii alle grcote Eoropceicbe bladen zon pnUliceerea De heer Loze waa blgkbaar met de zaakeen oogenblik verlegen decb ign baiteogewooagroote meosehenkennis liet hem niet in densteek Hg uoodigde hem uit om de zaakverder op de piétectare te bespreken Hier a iagekomeo zette hg hem de motieven alteen waarom de Franscbe regeering er belang bg bad om het voorgevallene zoo geheim mogelijk te honden Hg vroeg den meer en neer gekalmeerden bestanraman of dergetgke vergissingen ia Indië ja in Nederland niet mogelijk waren en bood hem als apologie een decoratie aan onder voorwaarde dat de controleur op zgn eerewoord beloofde de zaak aan niemand wieo het ook zij zelfs niet aan zgn naaste bloedTorwanten te vertellen Onze paeudo spion meende ep die wgze genoegzaam in zgn eer hersteld te zgn nam bet aanbod aan en twee eren later stelde de beer Loze hem met een flinken handdrak het breret ran een decoration nniveraitaire ter baad Twee dsgen later was onze controlenr ie Den Haag lernggekeerd Hg heeft zgn woord trouw en eerlgk gehouden Slechte door een toeval vernamen Wg het bovenetaande Yreagt men hem op welke wgze bg bet rozetje gekregen beeft dan luidt steeds zgn antwoord Vraag t aan de regeering die t mg gegeven neeft Op de tentoonstelling van Ngrerheid en Kunst te Dordrecht zal o a eene OudHol laodscbe zoiTclboerderg te zieo sgt alsmede eene weverg waar in opdracht van de Regentes een rensachtig atnk linnen zal worden geweven en een laboratorium Toor melkonderzoek Tot de feeetelgkheden behoort een nationale mnziekwedstrgd en zooals van self spreekt voorts ook Tenchillende sportwedstrijden De aanbesteding van de gebonwen zal eerstdaags plaats hebben en er worden maatregelen genomen om de as orantie en bet TerToer van de iaaeidingen op zoodanigen voet ia te richten dat ergerlgke misbrniken welke elders wel eens zgn voorgekomen worden vermeden en iedere inzender bg volkomen behoud van eigen vrgheid van handelen gelegenheid vindt om zich aan te sluiten bg hen die door gezamenlijk optreden de kosten van asearantie en vervoer aoo laag mogelgk wenachen te doen blgven lenriig zonder toneheakomet Tm genten die lieh goed Uten betalen toodet de boer meer geld ot i n waar krggt en ten tweede door de goede Nederlandich e boter weder baar goeden naam in Sngeland te doen berwionen komstigeo eigenaar ai kwalgoeet Vergezeld ran twee vrienden verschynt zij voor de hut vau haren echtgenoot en maakt van de gelegenheid gebruik om bem de grofste beleedigingen naar bet boofd te slingeren z 0Dder dat by zich boos mag inaken Menoiw Caetia de rgke Amerikaaneebe die wegene aaniienlgke diefalallen U Londen tot gerangenieetraf leroordeald maar spoedig Ie Igdende aan kleptomania ontslagen erd ia nn te Philadelphia nit een gaatbuie waar ig gernimen tgd t rpleegd werd ontslagen Het beet dat een laag ferwaarloosde kwaal oeriaak Tan de kleptomanie was en dete no na bet liohamelsk herstel ook tetdwenen U De eenvoudigste hnwelykeo worden onder de Navaios gesloten Het paar behoeft slechts jgM één schotel te eten om man eu vronw te zgn De buitaaaporige huwelyksptechtigheid is die waaraan nog eenige ladianenstammen van CalifomiS getrouw gebleven zyo De verloofden zyn verplicht ten overstaan van de getuigen elkaar met de nageld te bewerken tot het bloed tanga bet gelaat loopt Hoe erger zjj elkaar by die geiegeuheid toetakelen des te schooner is de plechtigheid die d B een bjjzonder gelukkig buwelyk voorspelt De coöpe atieve voortbrenging karakteriseert de Ëngelsebe economist Holyske aldus De groote tegeobtelliug die bet wezen der coöperatieve voortbrenging oplevert met de kapitalistische productiewijze is dat bg deze laatste de kapitalist de arbeidskracht huurt haren msrktprgs bepaalt en zich eUen de geheete winst toeeigent eu bg de eerfte omgekeerd de arbeider het kapitaal buurt zyue markwaarde bepaalt eo de wiobt iu zya zak steekt De Zwitserscbe bladen ontTangen n t alle deelen Tan ban land berichten OTer overstroomingsn De spoorwegen ibb op Tersohillende plaatsen door bet water weggeslagen of f VP door aarden steenmassa B die de tPBTige regens Tan de bergen losmsakten Dyken zge doorgebroken in Andsrsbeim ilortten twee hoi n in waarvan de fandamenten door het water waren ondermgnd De Bgn bg Baiel bereikte Donderdagnscht ga hoogateu stand 3 meter 75 Sedert is bet laaguam maai regelmatig vallende Op bat platteland van Noorwegen heeraeht t gewoonte dat de rnid ge8iba tkt moet worden Oe bruidegom klopt aau de deur Wat verlangt gö T aagt eea oude blocdTerwaote Er is bier eene brQid die wjj wUleo meenemQtt antwoorJdeo de vrieoden vud den bruidegom Er is bier lu t geheel i reen bruid c herneemt de oudu vrruw terwgl zg fluel de deur sluit waarna de huwelgkscacdidaat tr obt met z jne vriendeu door een lint de woning binoeu te dringen eu bet meisje mee te roeren wat doorgaans geene byzondere moeilykhedea oplevert Iu Lithaueb en eeu gedeelte van Rusland ia betzelfde gebruik in zwang In Hongarye versperren Trienden eu kennisBen deu bruidegom die syne b aid wilwegvoeren den weg met een zgden lint dejoogj getrouwen moeten met gescbenkeu tol betalen In OoatPommeren Beierep en andere streken van Duitscbland gaat na bet trouwfeeat de braid in een boek der kamer zitten met een schotel op de knieën de gasten doen alsof zg haar willen koopen en werpen een geldstuk op de schotel tot eindeiyk de bruidegom er een goudstuk op legt de bruid staat dan op en volgt hem Op de Andaman eilandeu ontsteekt taen een grooE vQur ia de nabybeid waarvan eea atroomat wordt uitgespreid Oe mannen tot de tanden gewapend en sierlgk getatoueerd torman een kring rond bet tuu terwyl de vrouweo dansen en ziugen Eenige getrouwde mannen vtrlaten den kring om de bruid die zioh schuil houdt op te zoakeo Zy biedt weerstand maar wordt overmeesterd en naar de mat geroerd waarop men haar neerlegt Dezelfde mannen halen daarop deu brnidegom die ook eerst tegensfjartelt maar daarna zich laat grypen Gedurende een bnlf uur moet hy weenen en snikken terwyl de vrouwen om deze zonderlinge groep dansen oi voerea Daarna scheidt men de getrouwden die eerst drie dagen later samen mogen woueu Onder de Kafleratammeo maakt men iasny dingeu in de huid der jonggetrouwden en vermengt het bloed dar beide ecbtgeoooteo Te Karagué wikkelt men de brnid stevig in een zwarte dierenhnid en brengt baar io dien toestand by haren bruidegom De bruid moet vooral sterk vastgebonden zyn en uiet zelden gebeurt het dat men haat by aankomst gestikt vi idt By de Badagas brengt men dan man zyne vrouw thuis zy gaat voor zyue voeten op den vrond liggen hy plaatet den roet op baar goofd en beveelt haar vervolgens water te gaan bhuien By de Fans heeft de vrouw die haar geheele leven de slavin van den man is slechts éfl uur bet recht wraak te nemen op baren to De SUatscommisaie Toor de Terbetering Tan den waterweg Tan Dordrecht naar lee ia ie de laatste dagen bgna geregeld onder leiding Tan haren Tooraitter den beer Coarad bgeeogekomen aoodat het rapport binnenkort TerWacbt kan worden Hoe mei een decoratie krggen kan wordt Talgandar wgze door het Soer Haod c verhaald iTgdena de tentooiatelling in 1889 beTond lieh een onier contrelenrs die gaarne in zgo Trge nren stnkken voor dagbladen en tydaohriften schreef en niet alleen aan Indische philologie maar ook aan belletrie deed te Pargs Een in ons land zeer zeldzame vogel is bg Zwolle gasehoteo een groote trap Otia tarda L die over bet grootste deel van Zuid en Oost Europa Aziatisch Turkije en noordweatelgk Afrika verspreid is einar oiteret zelden in Nederland wordt waargenomen en dan o g moeilgk onder schot komt daar die vogels buitengewoon schuw zgn De trap heeft da grootte van een kalkoen de vederen zgn geelachtig met zwarte randen de onderzgde lichtgeel kop bovenborst en een streep over de vlengels zgu aschgracw de staartpont en eenige vleugelvederen wit en de alagpennen zwart De mannetjes bezitten een baard eu een kuifje Op een middag hg de vestingwerken een wandeliig makende kwam hg op den inval om een artikeltje o er Fargi te schrgreo een fantuia Farga vóór t dens en na het beleg vmn 70 Hg baalde zgn notitieboekje Toor den dag en begon gTerig aanteskeningen te aiaken Sei detective die hen lag zitten hield hem TOor een epion knoopte een gesprek met hem UB en maakte zich bekend als tooaeelippler Onae controlenr geen kwaad vermoedende gaf hem ago kaartje Zgn Dnitach kliokenden naam dien men overal ter wereld ontmoet Taraterkte den geheimen dienaar Tan de heilige Hermandad in zgn meening dat hij met een echten epion te doen had De naam Albertas Ëichbora staat op de Igst TfiD personen op wie de eommiaaaria vbd politie te Amsterdam de aandacht veitigtc zooala de offioieele term laidt De substitaaU officier van justitie by de ret btbank aldaar mr Baart de la Faille noemde kem ecbter roDdwog een beracht fleisohentrekker a ia beohtenifl en nog eiken dag komen klachten by het parket In de maand Mei 1896 beaft Eichhorn zich varvoegd bg den heer G Kuatae Keiterigracht 818 te Amaterdam om Tan hem een onderhois te haren Hy gaf voor A E Witeen te heeten en te wonen in de Jacob raoCampena itraai Daar werden informatiën genomen die zeer gonetig luidden en het gevolg waif dat er een hanreontraot geslotou werd dat door Eiehhorn et den naam van Witetto geteekand Wdfd Het onderhoiB dat voor kantoor diende werd betrokken en de huur van 1 16 io i e echter i Hg verwgderde zich en kwam een half nor later tarog Tergezeld Tan twee gendarmes die onzen letterlievenden oootroleor veizocbten om ban naar bet naaste poliliebareaQ te volgen Zgn verzekeringen dat hg geen Doitsch spion maar een doodonicboldig Indiech ambtenaar was badden niet den minsten invloed op den commissaris Ondanks een welsprekende verdediging de angst maakte hem weUprekeud werd hg na een verhoor in optima forma met den fanier ii salade c den bekenden Pargsahan gevangeaiswagen naar de gevangenis gebracht Daar bleef hg een volle veertien dagen en moest zieb tevreden stellen met den doodeenTOidigen gevangeniakost in stede Tan ign hart te kannen ophalen aan de lekkere schotelljes Tan het Diner de Paria e Den vgftienden dag werd de deur van zgn cel giopind Een deftig gekleed heer die niemand anders waa dan de bekende prefect de la police Loze trad binnen maakte daizend execisea over de begane vergissing en deelde den gerangene mede dat hg weer vrg was Doch daarmede was onze oontiolenr niet ttTifdao Hg verklaarde den prefect dat hg beginnen zoi met den Hollandschen gezant met het gebeerde in kennis te etellen en verder de M 18 86 1 8 1 60 3 87 4 6018 88 67 18 8 18 68 1 69 4 8 4 1S 6 80 KOTTBRDA M 0 O B D A 10 19 ll BO 18 87 1 40 1 44 Directe SpoorwegverbindlDgen met GOUDA WlDterdleost 1896 AaopvaogeD 1 October TUd van Greenwich 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 6 8 13 3 88 1 os in 17 U Jl 11 13 IS l U ÏS 1 8 1 80 8 S7 4 60 6 19 6 S1 B U 7 17 7 6 8 S5 8 1S 8 61 9 67 10 40 U l 11 88 11 86 11 48 11 61 8 66 9 10 9 86 10 17 H H K H 9 80 9 40 9 66 10 87 17 tl 7 5 Owda e 90 7 16 S SO S 4I MMrdieeht 1 8 8 47 Niaaiwerkeck 7 I9 8 64 OapeUe 7 48 9 1 Iktteidam 7 66 B S8 9 1G Botiardam 4 66 6 68 t CapeUe 6 6 8 8 Xieawerkark 6 14 8 11 Meardneht 6 91 19 SwidB 6 87 8 16 7 88 6 80 i 10 4 6 89 2 60 8 10 8 44 8 83 9 3 9 10 7 86 9 87 9 47 9 64 10 01 W 07 8 97 8 17 6 87 84 8 41 47 4 18 4 40 4 80 4 87 6 04 6 10 DEN 1 64 8 01 8 08 8 14 10 8 1 8 10 48 10 4 7 46 6 40 H A A 8 47 S 09 4 04 4 88 88 18 88 9 81 9 61 18 S 18 47 G o H D A 7 10 7 46 8 18 9 1S OBBA DEN BAAG ZoetermeerZegwaard Voorburg s Hage srri ï ïï ï Ï S iïï ï V 10 11 9 48 9 6 ai J 48 8 47 11 80 18 40 4 67 Ï I T 68 8 66 11 41 IWl li aViu 10 7 10r48 iV ll 461 48 UO 8 l8 4 17 M6 8 68 6 88 6 8 7 60 8 81 9 10 16 10 87 9 8810 88 ll i 11 48 8 01 8 18 8 88 I U T R E O H T Q O D D A Utreeht 8 88 7 80 9 88 10 16 10 38 11 38 18 8 8 08 8 68 4 46 8 14 Woerdea 88 8 11 10 88 11 66 18 84 4 18 Ottdewater 8 19 10 46 4 84 Gouda 8 88 9 84 10 10 10 69 11 1018 11 3 46 4 37 8 17 7 6 8 1 4 41 6 67 a 66 8 81 10 17 10 8 7 10 10 34 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 8 18 8 7 89 9 4 11 07 84 8 87 8 46 1 87 8 08 e O ï D A t T E ï o H T Oolda 6 80 8 87 7 18 7 66 8 81 9 88 68 10 19 10 67 18 66 8 80 Oudaw 6 46 8 64 11 14 AHSTESDA U S O C D A Amsterdam 0 8t 7 16 8 16 9 10 48 8 84 enda 7 88 84 9 14 10 10 ai 18 88 1 46 Laat ta Soada BaUgsts nit matr naant ia alat op 7 46 WaaipdoB 6 68 7 3 8 18 t 11 88 Vtsukt 1 18 7 48 8 88 i 9 64 10 81 11 46 I Haar Awterdam f Stopt Woensdag 4 46 18 1 4 I 4 8 68 1 66 10 17 10 80 11 8 7 61 8 66 8 o 11 I A A MSTIEDAM 17 8 81 I8 10 t7 18 10 4 11 8 1 noa e tt 8 14 10 68 l 1 18 6 16 SHpt la Noetdorpss IMdsehndan ei Uarswjjk KMiwaï aft Hakmditp igd de laal te arlatan werd er geaUad wasrbg bleek dat 65 pCt der oitgabraobU slemmeB vdór en 35 pCt tegen het kerfatten lan den arbeid waren ZaterdagaToud niisbandelden eenige stakers die serbitterd aren orer den uitslag van denstrSd de yan den arbeid komende werklieden Een deier sokoot in de loebt waarop eenformeel gerecht ontstond Uit de vensterswerden steenen en desschen naar ds politieagenten geworpen Vele leelieden namen aan den strijd deel en staken blindelings met bun messen waorby in ook nieuwsgierigen troffen Het publieksloeg toen op de vlucht De geheele politiemacht werd ontboden en joeg de onruststokersaiteea De militaire maebt werd niet gereqnireerd Drie politieagenten werden ernstig gewond vele personen z a gevangen genomen san een politiepost weiden er 56 opgebracht Om twee uur des nachts haddan da straten weder bon gewoon aansien en Zondagmorgen was de rost niet meer verstoord De heer Hicts Beach heeft in het Engelsche arlement de nitdrukkiug gebezigd Eu als wy genoodaaakt werden dit voorschot te doen waardoor onze bezetting zal worden verlengd dan is dat niet onze schuld Wanneer eeu land geen half nillioen kan toestaan voor el herwinnen barer verloren provicciëo dan is het evenmin in staat z@lf te handelen c Dat een dergelyke uitdrukking de aandacht zon trekken niet alleen van de buitenlaudsche mogendheden maar ook van die Ëugelsche politici die hoewel de tegeastauders der regearing loch vooreerst Engelscben bleven is niet te verwooderen De heer John Morley verklaarde dan ook dat na zulke woorden Frankrijk en Rusland zeer seker souden twyfeleu aan deu ernst van Engelands beloften omtrent de ontruiming Wat men verleden jaar beweerde wordt thans bewaarheid zei o a da heer Morlej sDongola is slechts de eerste stap van een eerie van lange kostbare eu gevsarlyke operaties waarin da regeeriug bet land thans heeft gedompeld De beer Charles Dikke beweerde dat da verklaring vso deu beer Hieks Beach nooit op ongelegener oogenblik gedaan kou zgn dan thans loplaata van woorden van toenadering heelt de kanselier der schatkist bedreigingen uitgesproken Ook de heer William Harcourt keurde sterk de gebezigde uitdrukkingen af terwgl de beer Knox 1 0 ontevredenheid belichaamde io het voorstel om het aangevraagd erediet met 72 500 pond te verminderen wegens de dreigende taal welke de kanselier tegenover Frankryk en Roeland heeft gebrnikt Zooals reeds bekend is werd dit voorstel evenwel verworpen In België beeft de nagver tusscben de beide deelen des volks tot een uieawe verwydering geleid welker omvang nog niet is te bepalen De geiykstelting der beide talen is door deu senaat verworpen Ten minste die beteekeni wordt door al wat Vlaming is gehecht aan het amendement Lejeune dat het Fransch als de offieieele taal der wetgeving blyft erkennen en de afkoudiging gelast van eeu Vlaam ohau tekst welke niet anders dan een vertaling vso het orgiueel en niet het orgineel zelf zou zyu De opwinding na den spannendeo stryd van maanden was natuurlyk groot eu men vindt haar terug in het slot van het zittiogsverslag van het B v A Na een kort antwoord van M MoniefloreLevi neemt de senaat met 50 stemmen tegen 47 het amendemeut Lejeuoe aau Bowcgiug Door dit amendement blgven de wetten alleeu in het Fransch gestemd worden dnch eene Vlaamsche vertaliugf zal meü afgekondigd word n Deie vetwsrpieg met de medeplichtigheid van zoovele Vlaamsche senatenrs zal in t Vlaamsohe land met verontweardiging worden vernomen en het zal niet ooibreken aan protestaties tegen bonne baadelwyze Het gernoht loopt dat M Begerem minieter van jnstiaie agn ontslag aal geven d ar hg de verwerping van bet voorstel als eens peraoonlgke neerlaag aanziet Mea tegt ook dat MM Garemans en De Vriedt hun wetsontwerp zuUea intrekken om het toekomend jaar terug voor te stellen Het gewjzigd ontwerp is in Tjjn geheel aangenomen met 51 stemmen teg n 23 en 23 onthoudingen Meest al de Vlaamsche senatanrs hebben tagei gestemd of zieb ontbogden om te protesteeron tegen de aanneming viin het amendemant Lejeune Het zjjg dus de Walen en eanige Vlaamsebhaters die de wet gestemd hebben Er beerscht groote beweging io den senaat De indieniag van jiel amsademPit Lejenne waa het gevolg van een den vorigen dag ingekomen verzoekschrift g teekeud door 38 Hen vaa het beroepshof eu vragende aan deu ansat in bet nationaal belang de wet te Terwerpeu Beurs van Aiusteffidam 7 FKBBUARI 1 alotkrs 89 NlMOlANB 0 rl Ned W S 8 i K lilo dilo lilo S 9 s ihto dito dito 3 98 b HoNOia Oül Goadl 1881 88 i 108 iTiLlB lusohrijving 1862 81 6 861 OosTENB Obl inpipiorl868 6 8B dito in zilrer 1868 5 85 j POKTÜGAL Obl met ooupoa 3 4 dito tiokrt 3 23 i EusLiNB Obl Biiineal 1894 4 78 dito G TOUt 1880 4 98 i dito bii Botlu 1889 4 9 l dito bij Hope 1839 90 4 99 dito ia goud leen 1888 ö dito dito dito 1884 6 lOSl n SpiNJB Perp t schuld 1881 4 69 ToEltiaj Oepr Cooï eou 1890 4 69 Gcc löeinu 8arie D 211 4 Geo Ie Bi serie C 2 22 Üuiu Ara Bei y obl 1892 5 IU Meiico Obl Buit 8oh 1890 98 VE11EZUEL4 OW 4oobep 1881 42 AMSTEaoiM OUiiüteu 1895 3 99 BoTTEaDAM Std ken 1891 3 94 Ned N Afr Uando iï aand 62 Arendsh Mi Mij Ceitifiaslon 615 Di li Msaltohappij dilo 685 f 00 Arn Hvpotheokb pmdbr 4 lOO I Cult Mij der Vorstonl naud 62 3 Gr HypolhBokh paudbr 31 101 Noderlandscho bank aand 300 Nel Handolmaalsob dito 115 1 N W l ao Hjp b pandbr 6 W t 63 R tt Hypothoekb pandbr SV 9 I ftr Hypitheekb dito 8 98 O0STE Ntt Oost Hnng bank aaed i 138 Bcsi Hyp theekb nk pandb 4 99 Amerika Equ t hypoth pandb 5 Maiw L G Pr Lieu oerl 8 23 Ned Holl IJ Spoor MÜ aand 109 Mu tolBipl V at Spw aanl 102 Nel liid Spoorwegm aand 305 1 Ned Zuid Afr Spra and 6 82 dito dilo dito 189 1 dito 5 108 Italië SDOor l l 887 8 A Eobl 8 62 Zuid Ilal Spuaiü A H o 3 641 I 65 Polen V araohau VV eeneu aand 4 156 HüsL Gr Ruis Spw Mij obl 4 99 Baltisrho dito aand ft V Faslowa dito aand 6 79 Iwang Dombr dito aanj 5 103 tnrak Ch AM p kap obl 4 102 dito dilo oblig 4 lOO s AMEïKi Cent Pao Chic orüi W pr C T aand d to dito Win SI l elor obl 7 133 DenterSiBioGrSpiii cort v a 11 1 Illlnt il feritral obl in goud 4 101 Louisr Si laêhrill iOort v aand 50 = Mexico N Spw Mij Ie liyii n 6 101 Mifs Kansas v 4pct pr f aand 14 N York OntasioSi West aand dito Penn Ohio oblig 6 104 Oregou Cahf Ie hyp in goud 5 74 St Paul Minn Manit obl 7 106 Un Pao Ifoofdlgn oblig 6 7 j 7 dito dilo 1 100 Col Is hyp 0 5 24 Canada Can South Cert v aand 4 5 Ven C Ball Na Io h d o O Amstord Omnibus Mij aand 300 llottetd ïramireg MaatB aand 208 Nlo Stad Amsterdain aand 3 lOe Vi Stad Kolterdam aan 3 107 I BatoiE Stad Antwerpen 18 ï j lOS Stad Brussel 1886 2 103 UoNO Tboiai Begellr Gesollscb 4 IU OosTBNS Staatsleening 1860 5 128 K K Oo t B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 33 NiJ Ver Bei Hvp Spobl eert llli INOEZONDEN M de Bedaclair I Voor bet ouderstaaade wenschte ik gaarne eenige ruimte Door dr Koessiugk werd Donderdag j l gezegd bg eene lezing in de zaal Kunstmin t der sociëteit Ons Genoegen dat het leger zich niet met de politiek mocht inlaten want de heer van Houten had zeer goed gezien dat de politiek buiten het leger behoorde en daarom ook hen die in werkelgken dienst waren geen kiezer konden zgu Tot zoover vind ik dat zeer goed maar er is toch iets dat mg vreemd voorkomt daar namelgk volgens de Nienwe Rotterdammer Courant van Zondag jl een Ie luitenant der infanterie nl de heer Dujjmar van Twist te Moordrecht eene lezing beeft gehouden over de kieswet en daar eeoe liesvereeuiging beeft opgericht Ouder dat zelfde bericht zog ik nog dat genoemde Ie luitenant secretaris werd eener antirevolutionaire Eiesvereenigiug te Qoida Nn is mgn vraag behooren de officieren niet tot het leger of is het de bedoeling van den minister van Hoaten gewee4 dat slechts minderen beneden den rang van officier zich daar niet mede mogen bemoeien dan vind ik dat toch oogergmd en zoo wel knnnen zeggen dat is meten met twee maten De politiek behoort uist in het leger leida de hear Koes singh volgens minister van Hoiten en een legerman gebruikt wel de politiek zonder dat ar bemerking op komt Onder daokzegging voor de plaatsing UBd dr Een landbonwer U de Redacteur Ia vela ja baast in alle kiesdistricten treden de leden der Tweede Kamer voor hun kiezers op om dtf kieswet uit te leggen en vereenigingen op te richten Van onzen gea hteD afgevaardigde heb ik oog nergens geleseo of geboord dat hg iu ons district de kieswet heeft behandeld of zal behandelen hoe komt dat i Met beantwoording dezer vraag M de U zoodt UEd mg ten zeerste verplichten Eeu Kiezer ADVSRTENTIEN MAATSUHAPPIJ S ÏOT Kxploltaüe van Staayspoorwegeii De UEUIENINC UEH BUV FETTEN iu het Htation Uou4a zal op U éeuüUig deu Heu februari MS 9 dm namiddags ten 2 uur locale tgd bij inechrijviug worden verpacht De voorwaarden van verpachting liggen voor gegadigden ter inzage op de bureaux van den heer U B SILVEKGIETER HOOGSTAD Inspecteur der Exploitatie te Arnhem en van deu betrokken Stationschef en zgn tegen betaling van ƒ 0 50 aldaar ook verkrggbaar De op gezegeld papier geschreven inschrgvingshiljetten moeten vóór genoemd tgdstip vrachtvrg nan het Centraalbureau II dor Maatschappij te Utrecht ingeleverd zgn Koninklijke Machinale Fabri ek DE HONIGBLOEM van H van Schalk Co gevestigd te sGravenhage M epplerttraat 29 en X nabg de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij lioeHt 11 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde öu perior DruivenBorat Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts eu ƒ I verkrggbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E e VAN MILD Veerstal B 120 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecld J C KATELAND Bos cop B V WIJK Oudewttirr M KOLKMAN WorfA Mine u Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Scliubben dauw worm en he met deee kwasl gepaard gaande eoo ondragelyk lastig jeuken der huidt alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden Worden door Dr Hehra s Meehtentod Onschadelijk Gebruik Uitwendig t Prys zes gulden Ned Gt tegen Tooraitbetaling ook postzegels waarop toezending Tolgt Try van port en inkomende rechten Verkrygbaar by de 8t Marien JOr ogerie Danftig Dnitichland M Een ware Schat Toor de osgelhkki e Blaohtofiera der Zelfberlekking Onanie en gehe jue uitapattiugon is het beroemde werk Z Dr Retai ELFBEW HoUandscbe uitgave met 2 2 gulden leder die aan de ve s kelyke gevolgen yan deze ondeugd Hydt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaarlijks duiaend van een zekeren dood Te Terkr gen b het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ookm postzegels en in eiken boekhandel in Holland BBKHOÜiND MET GOUDEN MKDAILLE KRAEFEIIEN HOLH S Quina Laroche EN Staalhoudcnde iuina Laroche is de meest krachtige en versterkende KINAWIJN Aanbevolen door ta van binneneu buitenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in flesBchen ii ƒ 1 90 en 1 00 GI6ARËTTEN TEGElf ASTHHA L e inaderamg van den rook dezer Cigarette geeft den lyder aan Aathnia terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bij Hoest en yerkoudhetd op oi nd en Terzacht end Prijs per fleschje 20 Cent KuAKPKLiEK HoLH Hofleverauciers Zeist Cognac fio Bois Depot te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker eu h de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar de Liter De COaNAC VIN BOia ▼ nn d0 Sooi t4 Auonyiiie wordt galflTard ia vareeg da taemands fl iMheii rui 6 Litei inhoud 70or i i van hot attaat Tm Dt P T VAR HAlOUs BOOB Piüefllöjch ft f ISO UftalaftoDd rerkriJgbUT bU P H J tamWANKüM firma Wed Vi J MBLKEaT Oonthaven B 144 Go uda PDIKE OUDE GEUEVEE Merk t NIGHTCAP Verkrygbaar bij M PEETER8 Jz N B AU bewija vaa echthoiil is cftchüt en kurk steeds voorzien van Am naam der Firms P HOPPE f SCHIEDAMMER L G DE LANG HARKT 97 STORY CLAKK s wereldberoemde AMEUIK ORGELS Hoogste Bekroniug Werhldteutooni Chkaijo imwMmmMmuium u m emmen Verhuren Itepareeren Inruilen h JoM Schriftel Garantie CATALOGI Depot ran BitËEB44RT S ORGELS CANDiSLABKES ÏABOUllETS enz ill B 4f 4 50 ü 7 50 9 60 12 15 18 yj yij j l 22 28 ƒ 35 45 00 75 00 SI rg kstokkeu Etuis voor Contrabas o bestell K ttmiuen Schroeren Sourdines Hsrs Stemvorket Sterufluitjes Metronomes Oirigeerr stokken Snarendooieu enz Snoren ook roo Alt Cei lo enz MUIXl HS beroeniile ACCÜÜlUlClTiaiS komnkujiu Stooivivi bvi ri i in iisnir wAssi iii vi ri W lSKEL C