Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1897

Woensdag 10 Februari J807 35ste Jaargang No 7193 KIESVEREEI IGIKG BURGERPLICHT mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OPEISBARE WRGIDERI G Woensdag 10 Februari 1897 des amnds ten 8 ure in de Zaal iuNSTMlN der Sociëteit ONS GENOEGEN Spreker de Heer C A ZBLVELDER tüji DMl onden de jMeuuc Kieswet ADVERTEn iEN worden geplaatst ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN HET BG TI IIR T QOÜDA bB A WOLFF M kt A U4V DE LAAT VAN SOM P eker MmW fibadk Druk vao A MWKMJÏÏc fc zeeN g Jtoker Paiii ExpeHer FEMSCHE STOOMVERYEEU 1 Chemische Wasschery 1 Yll k nat M Ml HNN MA to wmdent flB I IjAnfcerlgjiilxpeller MBr PalBlxpBlIer H OPPir SiHEIMËR 19 Kruiskade BoUerdam Gebrereteerd door Z M den Koning 1 der Belgen 1 r Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Pri so out 79 wnt au 1 2li de aawk Taer daa In mwete Apotheken en bij f AtWBAter t O t BjtKrttm Specialiteit Toor het stoomen en vetTen van alle tleetenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Istoomcn van plnahe mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden enz worden naav d ieuwste en laatste methode geverfd IEDERE PftOiFHEMING Indt tot voortdurend grooter be paring GEllliraK streed voor ket gebruik beste fabri ut iiif0eArani en0eree tc ar cer Ndlnif Toor iedei consument dadel k in gebraik te nemen oaovettroffen Uchtkracht luigate braudtgd en goed paasen gegarandeerd Aangeboden it tS ceutê per stuk por 4o ln t 9 BO Franco tegen rem Alle goederen hetsg gestoomd of geverfd worden ouschadel k voor de gezondheid en 1 Tolgeas staal bewerkt I Wegens uitbreiding der fabrieken z n de I ptgcen 25 gedaald Van eene Ie over fjelileven illUO stuks loogriiaamde ord wen kl 1 1 m t 1 hBt V Ti B l Enoelsche Spori DuWiel PaardenSekeiis BV3 Vt i daigk ar e ïoo Bilb lln V mnïlmi s M I Oomm d l M t rl ip y Sclmbert j rJ NZV orl r lg Lter Paarto öBtos I Te stoomen goederen als nieuw aflererbaar I in 3 dagen te verven goederen in eene week kan WILLI BÏÏD Berlijn W 35 Berliner Gasglühlicht Industrie S B Correspondentie enoeht in Dmtsahaot Franache taal Het Fotografisch Atelier STUDIO isdigelijks ook des ZONDAGS geopend 6 Album por tretteu met 3 Proeven ƒ 1 5 P VAN DKB WAALS Fluireelen Singel B8g bj de Tiendeweg iüT Hennep TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda Enveloppen ƒ 2 2 S0 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij van 10 fot S uur bekdre ZONDAGS en WOENSDAGS Toor middag A Ba iNRMAN m FINALE UITVERKOOP oO fo korting op Luxe Artikelen 50 25 op huishoBdelijke ïakeii 25 Firma BEGEERWelter r KirD E M lineve sTAl jKiabN N bevattende L BEK VEBSCHlJHT EEN MOMMER l J bijhet6eno lgeka p tr n k lSe pROEFtlllSMÏIl Eïi PROSPECTUS M een gekleurd ma e Y BELINFANTE te s Ora eoh ge Wagenstraat 100 102 Het groote aantaUzenuwkwalen I eer tos dat liJ dopr liet xebroik maken t ii dea esDVoadigaten wer auMlUk Iftua i phvitalGKliiofa oDtdftkUDK pdKut be lt die u hondetde prMtnemlnMft ttuwi ovw dageheele wereld verbraldb n terwijl ilj iii weteiuoUpp Uke krlsgen d boogiitiriMlNUiUUlaf wekt tevens eene weldaad blijkt te aljn TOor de aan lenawkwaleo ladende meaKdükëu DtM leiieeswijie ta oltïjeTQBdeii door deji v wttBen OBplei TftB dM ndhêlt r BÖsaw WelHis 1 UHbofen en benuft p de oderrindloc opgedaan In eene CO Ja ge praktijk WMMhlawnn bet boord e Bva nl par da worden dftartoo iiMelulkto aftofVaa é r de taald w t 1 fldModeeld Me de KmeinrUn weid rkelljk ïfjd komt k t t tat rij do rlrt brplkm k nT oumlddelllik aaa ha aaanwareatal Bied deeld Hel M geneinrUn weidn warkell aohUtennda renltaten Tsikregen en zU maakte eooveel opgang dal TUt een teat iw ilkTlate geecbieven wetkj QVER ZENUWUJDEN EN BEROERTE ban voorfcemlng tn g niilii icK TenMaBoara TeruanagM omtrani net weien der nienwera tttarapta as da aanüia 11 wanhopige gevalten verkregen nltwetking maar ook vindt mea daariii watanMbappellJke landeliamn nlt a Mamaaka iVdoa dta aan deae feneeawljie gewijd aljn Miaada afiekrtft tal van getoi okrinaa van ha geiJaatata ƒ eneaaknndlgen ader welke P iéaltre ed dr pre hlnnen kortea ttjd raada U 91e arak vaHebenea U Dit leeüe bevat utet aUeea vaar kal graaU pnbliek ventaanttara TerUarlagMi omtrent het wesen der lüenwera tltarapla as da éuxmaêt neltals wanhopige gaTElten verbar van tal van gatolgaohrinaii vanbaMgepiaaiaw kodm uuhi v u feiior un da olyklinlak ta PariU raelei MDat Stelnireber nnd tdr rrahtliaireM feaaeelwer aaa Ini krankitnalien aeeflohl e Ciiarentan SaRlUUratti Or Oeha tt Stettin argeanaai ae4 arraalarU ta IdMtngan Or FereeOer laaeaaheWMlIreotaur van het hoBfltaal ta bi Beliebaratli Or teheriai kaatsai Vutenfela Bad Emi Dareaa aad dr aaaaeiheer dlreetaar dar gahfaae UiarafeitUaohe lariabUni veer lijden ta f l a n 81 Hoeerl 3U Oanaal ven AacHaabaoh Md dr ta Cerfv Dr tealaaj amad vla te Zlrknfti 0bar 8Ubtant Jiohf aad dr te Weenaai Dr 0 leiiiavel te La Farrltre CEart UI aa daa Cen all Dantral d hyitiae et da Saittk fn Frankrijk es vele anderen A naUanwlai8aaaWKaatoT I naarofaaladarMuiicedaaBla rMunaaacaai AanailenïHara éJmatfhZriAauriïjda waarvan de keateikeVe n aliaT ehrMteobê bVefdplIa laJiralae aebela hpofdBllB bleadaBdraai aroote prikkelbaarheid oejaagdheld ilaielooaheld irohamalQke annat aa aabe haflaiijke teeetaad veraw alle stAeii dia door beroerte gotroneu werden en nog UJAaa aaa da ga t i w i Mn nn Tmoo6n tot sprekBn iwara tangval meeiMIlfc ellKkaa IflieM rolgen dBWVUr ala vbrlamMlnien onvtTmQeen tot spreken iwara tangval meèïfilïii liaaa eijn eM der gewrlehUa met vaartdaraada alja p aatiBll kf zwakte venwakklng van gehangen vom ia alj die raada oÉdergeaeaakasdlfaWbandelfnc gewaeet zijn maar door de bekende miSdeW ab athaodiagMa v s v wjwm lantrTMDrBii Htonmlnoi of seebaden geengenennf flanlgtav bamnr A V v n Hn ohr lMlie boefdlllH IKleralM en koui gaaeaahiadlfa Mapdelfng geweeet zijn maar door de bekOide middeleB sia auvaaauupN Qdwatatkaw willvan aleotrlaeeren ntonmboi of ceebaden geen genexliif f lanlgtav baidMT gevaadan bAbaa ea teo alotte iij die vre Bevavicn vear fcwarta aa aaaitea reden hebban wegaKB vaiBtiiiinaalen als zlah aanhoiidBnd angatfg voeian vardaev1n In bat kèiff iMaM plia mst doltaDibeld bkarlagan en donker wQrdan voor 4 oegaa drukkende pqa onder bat vaorhasN aulilni In e oarw het vaalan van kriabeHng In an het alapin van thanden en voatan aaa ai iaaa dxta Dategortu van aamawlljdanral ook aan jenoa meUiet lijdende aan laekaaehl an kraaHatoaabaU ook aa geiOBda teM aaa lo e paraenen die veel met het hoatd werken en geestelijka raaatla wUloa voorkomen wordt dtfagead aangeraden ilcb het lioven vermelde werkje aan o aabamii kinrnU ap aEUivra a keateleae aa ffaiMio v raenden wordt deor a ABuatardan door U CI KBAK Jk Co HfllliKeweg 1 moltordMBa A v m van BAJfTHN HOLFP Apotheker Korte Haaialaai 1 cakt X OBBT A PORTAN Undegraobt bij de Oaardbmg flim Op da wgienalaQh medicmalfl tentoontitellinR ie de l ir Welaaaaaaa adu SUM vljze djar JnrU aaet d XUveran Hedallla baluaond WdffflUnff Patmt H Stolbm = rrvitém htt Mtu ia nr uifladum wertiUoaen Jilaohaltmuv t H geitim nar nn uiu direct aittr bi uleiltu thmhuiitlmiell Html umrPltktt nlt mimtttlimil miitlttafi m = S rrtMitm lat Ztugnite ratM uni Ihêm Ji Patent H Stollen GOÜDA 9 Febraari 1897 Wg aehten htt noodig nog eeos uitdrakkelgk ondtr de Baodacht onadr lezers te breDgen dat door den ontvanger op de kiezenlgst worden geplaatst all n dia ia de gemeente waar tji thans wonen Bgbs directe belasting habben betaald orer het volle laatit Terloopen jaar das Penoneele belasting dienatjaar 1895 96 Yermogenibelaeting dienstjaar 1895 96 BedryfBbeUstiDg dienatjaar 1895 96 Yoor elk bedrag Qrondbelaiting dienstjaar Jbq Dcc 9G ïoof ten minste i 1 Wie slechts over een gedeelte van die dienstjaren heelt betsald ia niet belasting kiezer Wie orer het Tolle dienstjaar boten rermeld heeft betanld ia een Bndere gemeer te moetom kiezer te worden io zyo woonplaats ergens anders han hg 15 Mei 97 niet lyo het bewijs tooDen dat hg in die andere gemeente de bovenvermelde belantiogen of één van deze heeft voldaan De ontvanger bii de gemeente is verplicht zeo hei grquiteerde aaoslagbiljet is verloren geraakt een nieuw afschrift te SCTen Wy maenen onzen lezen er nog op tt Bioeten opmerkzaam maken dat wegens examen na aanvrage kiesers knnnen worden alle manotiykt NederUodert die vóór of op 6 Mei ft 9 25 jaren oud zyn en b bben voldaan aan dt eischen van bekwaamheid door of krachtens de wet geatifld voor de benoembaarheid tot tenig ambt voor de vervnlling van etaig beroep Dos behalve da meer voor da hand liggende examens gelden ook hier die van loods hulpapothektr veearts die van candidaat notaris van onderwgser ook gymnastiek onderwgeer Alle oude tiiezers die hnn belest ngen hebben voldaan beboevtn niets te doen om hiexer ia blgTen Met ingang van I Febraari zgn benoemd tot klerktelpgrafist 3e klasse hg de SUata pootwegen do sornomerairs J E Anackerte Bodegraren en J A Bomhof te Woerden De liberale kieavereeniging te Sohoonboveo ainds een paar jaar alaimerende is tot nienw leven gewekt Ér is besloten lo dat zg haar bwt zat doen allt kiesgerechtigden op de Ig t to krggtn 2o dat om ieder de toe reding mogelgk ta maken slechts een contributie FEVlLLETOJ Een Feruaansch Bandiet Myiiheer heeft niet naar de stad willen terugkeeren alvore s een bezoek bg deo senor don Remlgio de Talvtz af te leggeo en van morgen is den Antonio met tijn dochter dadelylc na ket ontbot naar de chacra del Faio Varde vertrokken wasr zij denheelen dag denken ta blyven en misschien den nacht wtl zullea doorbrengen Drommels I riep ik uit tic moet leggen dathet m niet meeloopt en dat dite afwezigheid vandon Antonio al mijne planneu in de war brengt Laat dat je niet terughouden om in de ohacra te komen en er eenige ververschingsn te gebruikea eide de mayordomo met de uiterste gulheid tot mij Jt htbt ten langen tooht gedaan je paarden aüna mat jt lult zelf ook wet behoefte hebben om wat uit ta rusten komt dna in allen gevalle binnen Ik deed my niet langer uitnoodigec dan noodig woa om niet den aobyn aan te nemen dat ik op dit aanbod gerekend had en besloot dus de ohaora binnen te treden gevolgd door Pierre Dorand die h gedurende dit gehetle gesprek vergenoegd had een ipotachtig gezioht te zetten Eonder oen e kel woord ta spreken Terw l ik aty niet onbetuigd Het met het gebruik der apijien eo dranken die men ons voonettt vroeg ik dta mayordovo aaar da liggiog van den Palo behoeft betnald te worden van 50 25 of 10 cents naar eigen keuae 3o dat op hare nlgemetne vergaderingpn geene verteringen iilleii gemaakt worden opdnt ook de oabemiddelde ze kunne bgwonen en 4o dat een bekwaam spreker uitgeooodigd zal worden eerstdaags io haar midden op te tredeu Te Zegveld is een ao i revalntionaire kieavereeniging opgericht Zg heeft zich aangesloten hg het centrale comité De commissie vau rapporteurs voor het wetsontwerp betrekkelijk de provinciale kieadiatricten heeft daaromtrent heden haar eindverslag vastgesteld zoodat het voor openbare behandeling gereed is In dt Zondag te s 6ravenbage gehouden algeméene vergaderiog van de Provinciale Vfretniging vao Uemeeuteambtenaren in ZuidBotland mocht de voorzitter de hrer Vau Franck er op wgzen dat met ingang van lo Januari jt 8 nieuwe leden en 3 bniteagewooe leden waren toegetreden In dq in het bestaur beslaande vacature werd voorzien door de benoeming van den heer M Gelgn ambtenaar ter secretarie ta Waddinxveen Ingeleid werden door den heer B Koker Jin burgemeester secretaris van Krimpen a d IJssel Beveiliging vao de srbeidsklaase en de werkzaamheden daaraan voor do gtm aQtel e8tiirtn verboodenc en door den beer S Boven ambtenaar ter gemeente secretarie te Gouda Bespreking van de aanstaande vaststelling der kitzerstgslen c Beide onderwerpen aiven sanleiding tot eene breedvoerige wisseling van gedachten Van de gelegenheid tot bel bespreken admi Diatratieonderwerpeu eu van de belangen der ambtenaren werd een ruim gebraik gemaakt Ala plaats voor de algeméene vergadering io de maand Mei amataande te honden werd s Gravefizande aangevezeo De f lOOOOÜ met de premie van 30000 uit de Staatsloterg ia in haar geheel te Tiel gevaltea dn nog wel op een klassikaal lot De trekkers hebooren grooteadeels tot den arbeidenden stand Twintig gelukkigen meer in de wereld Dt dies natalis der I eidsohe Uoireraiteit werd gisteren op de gebrnikelgke wgze herdacht Vlaggeotooi ootflooide zich van de openbare gebouwen en van vele particoliera woningeo Io den voormiddag deed het carillon van de atadstoren zich booren Venle ea naar den afstand waarop de ohacra tildflar lich van Buena Vista bevond Be weg is niet heel moeielijk te vinden antwoordde hy mij en als men een goed paard heïft kan men er gemakkelijk binnen drie uren koman Dit antwoflrd deed mg over de zaak nadenken Daar ik van Lima vertrokken waa met geen ander doel dan don Vntonio eens te verrassen ofschoon ik hem eigeniyk niats belangrijks mee te deelen had wilde ik hem nu ook graag zaÜ zien en spreken Dit verlangen werd zoo aterk dat ik eensklapa tot een bealHit kwam en den mayordomo verzocht ona naar den Palo Verde te vergezellen Want voegde ik er bij my tot deu karabinier wendende je gaat tooh ook m4 mg mee niet wanr Pierre Waaraohtig gaf hy my ten antwoord Koekan je me dnt nog rragon F Denk je dan dat ikhier alleen zou blyven Het ia nu half vyf vervolgde ik en dus zullea wg tegen het fouper aan den Palo Verdo kanoen zijn Ik ken don Remtgio de Trtlvez genoeg om mij te veroorloven zoo maar onverwachte te zynont te komen en bovendien voegde ik er lachende bij Is wg niet goed ontvangen worden dan keeren wij maar dadelyk terug en daarmee afgedaan De mayordomo wel verre van de minste tegenwerping te maken stelde zich iolegendeel geheel te myner besobikking hij dreef zyne vriendelijkheid zelfs zoo ver dat hy versoha paarden liet zadelen in plaats van de onze die zonder dat zy juist moe Yrn hun tochtje waren toch hun eerste vuur verloren hadden Htt slotg juist vijf aar toto wy Baana Tista s Namiddags werd door de studeerende jongelingsschap van het eerste jaar een gecostnmeerde rgjool gehouden waarby zeer geestige groejien werden opgemerkt o a voorstellingen ontleend aan de ervaringen van Friedthof Nansen Sunley Emio Pacha de Faust legende e a Niettegenstaande het minder gunstig weder beerschte langs grachten en straten rene opgewekte stemming wE rioe de scfaooljeagd en de fabriek bevolking aan wie beide op den namiddag vrgaf werd verltépd een niet gering aandeel leverden De Ftadenten euburgersócitteiten waar lieh raatiek deed hoeren waren geëmancipeerd terwgl da gebruikelijke receptie der studenten op den Borgt ook ditmaal druk bezocht was Gisteren had te Rotterdam wederom eene vergadering plaats van de beetworttlfeoikerfabrikanten Naar men verneemt zgn alsnog zooveel andere pusten aan de orde dat men in deze vergadering nog niet tot eene beslissing is gekomen omtrent de gien der bieten Zondag zgn twee spelende kiai e nit het lUm van een perceel in de Haarlemmerstraat e Amsterdam gevallen Het eene kind lOjaar oud was terstood dood het tweede van 14 jaar ia per rnderbanr naar het BioDOD Gasthuis verroerd fllen Bchrgft nit Soek vao Hol nd Het stoomsobip iGelderlandc is Zondag nadat d bergers door harden Noordwesteo wind en ruwe zee geooodzaabt waren het te verlaten ongeveer eeue balve scbeepsleogte meer naar bet strand geslagen Het lit nu niet meer met den toersteven recht naar den wal maar in schuine ricbtioH waardoor het meer aan d U golfslag ia blootgesteld en de kans ora afgebracht Ie worden lainder wordt De inventaris en een gedeelte der lading zgn gelost De afgeloopeo week ia voor de bergers gunstig geweest door voortdurend kalme zee Dit Maasalais meldt men dd 9 Febr Met de lossing der lading van het stoomschip ïGt derlandc is weer btgonneo BlazerBthuiten liggen langs zgde De stalen tros van het anker dat van achteren was uitgebracht ia gebroken Men meldt nit Arnhem De onderboQw van het hoofdgebouw der tentoonstnllisg van Gelder cht ngverheid eu handel is zoo goed als gereed so alleen de verlieten De u ayordomo die ons lot gids strekte was een soort van centaurus die eeu heroulisohe kracht bezat Hij was nog geen veertig jaren oud en nauw a o lyn hoer in wiena huis hy geboren was verk eefd Wij reden op een fiinken draf voort terwijl wy tnstig mei elkaader praatten en somtyda voor do hutfen die wg aan den weg zagen staan stilkialden onder het voorwendsel dat wij onze sigaren wilden opsteken maar eigeniyk om een trago deBb tha l of aguardiente de Pïsoo te kr gan De daiaternia overviel ons toen wy nog halverwege van da ohacra af waren maar dat waa minder het wedar waa overheerlijk de avond koel on ballemrnd do man die ons tot gids strekte volkomen met den weg bekend t was in éón woord een prettig ritje Noobtans werd ik hoo varder wy kwamen des te somberder een onverklaarbaar voorgevoel maakte zich van my meester en myne vroolykbeid bg ons vertrek zoo groot was nu geheel geweken Sedert eenige minuten reden wy zwggend naast elkander terwyl wij onze paarden tot meerdoren spoed aauzetten zonder er eigeniyk reden voor te hebben Ëeubkla a bleef ik stilstaan een zonderling geluid was tot mgne ooren doorgedrongen Wat scheelt er aan P vroeg Pierre my Heb ja het niet gehoord gaf ik hem tenantwoord Wat dan F hernam bg Ren geweerschot riep ik uit Mgne medgszelleu luisterden betrelfde geluid deed zich na verloop van eau oogenblik wed t hof ren Wat lou dal batttkentn P vrof ik overkapping van den liahervlenge ia not in Wewerkiog De beide torens die ter igde van den hoofdingang worden aangebracht voldoen uitstekend Er wordt ook ge7orgd voor eenige ontspan ning Het theater Nea Berliae dflnbeioekers van de Berlgneehe teotoonstflIJng wtt bekend is aangekocht en wordt ter zgda van den ingang van BoDSbe tk geplaatst om tot fenstgeboaw te dienen Naar wg vernamen zal de Ntdorlaod che Toon elvereeniging onder leidingvan den heer Chrispijn hier voorsielliagen geven Do LondtBseht oorrrspondtut der N R Ct sehrgfk dd Zondag Vannacht heeft hier een groote brand gewoed io de wijk Camden Town San enorm gebouw zes verdiepingen hoojï het eigeodom van de maatnchnppg der bekende meibfleuBrma Maplv is in ascb gelegd en veel schade ie toegebracht aan omliggende panrfen Het gebouw werd gebruikt als magazga en bewaarplaats van menbelen en bedden Er kon betrekkelijk gered worden Vele vans stonden binneoahuis geladen klaar ora morgen Maandag uit te rgdeii Ettelgke werden braodand door e brandweer te voor cbgn gohaald een emdweege de straat opgetrokken tn daar aan huu lot overgelaten Dertig stoomepuitea trachtten vroohtelooa de vlammen tegen te houden Oek ds stallen in een bi eboow ign verbrand De schade wordt op lOO OOO pd st geschat en ia door verzekering gedekt Do ontrouwe agent der Duitscbe RjjkBhaok te Kon ttana Ueuele die naar Zwitserland was gtvlacht doob daar gevat werd en uitgeleverd is tot leven jaren tucbtbnisstraf veroordeeld Bg het onderxoi k 13 gebleken dat hy elf jaar lang in het kasbo k valacbe posten ra opge nomen en de Ggki bank voor 625 000 mark had benadeeld Hü volgde 7gn vader op als agent der Baak na zelf eenige zeken zouder i ucoea te hebben gedreven Da vader I et achulden na die den zoon ar toe braehteu geld van de Bank tot zich te neroeu üij hield van zgn toe age gewoonigk slechts 1700 mark Hot hoofdbeataur van de Vereeniging te bevordering van Fabriekt en Handwerksoyoerheid in Nederland heeft aan de afdeelingen verzonden de ingekomen pnoten van bfichrijving v or de 46e algeméene rergadering Allereerst komen daarop oor enkele pnifttn van het vorig jaar nl deze 1 Is bet toepassen van boeten of kortingen op het loon in fabrieken en w rkplpatsen a s t Is daar n et pluis riep do mayordomo uit terwijl hy van zgn paard afsprong Vivo Dios I wat het ook wezeu moge wij moeten weten wat bat is lig strekte zich vervolgens op den grond uit an bleef oen paar minuten plat op zijn buik Üggea KeosklapB stond hij op en zette zich in allergl in den zadel Gauw I gauw I riep hg uit men doet eeu aanval op de ohacra Wat heb je dan gehoord vroog ik ham Men doet oen aanval op do chsora zeg ik jo Alles is mij duidelijk Het huis is door een talrgko niitorbende omsingeld zooals blykt uit het aanhoudend getrappel dat ik gehoord bah Wat nu te doen mompelde ik Wy tgn maar met ons driet n i Dat is zoo riep Pierre uit doch wy zgndappere mannen en wij laten onze vrienden zoo maar niet vermoorden zooder oen poging aao to wenden om hun ta iinlp e komen Dan maar voorwaarts en mogo Ood ons beschermen antwoordde ik want ik geloof dat het er zal spaunen Zonder verder over de zaak te praten verwyderden wy ona mat lossen teugtd in de richiing van d cbaora Naarmate wy dichterbg kwamen werd htt gedreun duidelijker hoorbaar I Teag mtis bitr iSloi w