Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1897

drie jagas tóor dien dag op da Scontariadei Oemsanta tan de ter zake ingakomen schriitann kaa wordea kennia genomen Gooda den 9 Pebrnari 1897 Burgemeester en Wetboudsrs toornoemd B li MARTENS Da Secretaris BKOOWEK Burger l ljke Btand GEBOREN 6 Fsbr Johannes Bernardus ouders B Bakker en A M G tan Vliet 7 Willemioa ouders T P van Loon en F Slobbe Johannes Josephns ouders C van Egk en M Nieawenbagsen Jacob oodera J Kerrebgu en P Hoegee Aart ouders L M Kaptein en N M van Stigt 8 Leandert onders J Vermeulen en M Krggsman 9 Maria Johanna Areke ouders H Verwg en W Plak Magtilda ouders D Gerritsen en M do Vrind OVERLEDEN T L Zwaita 3 m Da Commissie heaiaat nit nagas unionit do voorzitter de ministers Chamberlain en sirM Bicks Beacb sir Hart Dyke de procurenrgenerasl air Richard Wehstor Wharton Bigham Crippa en George Wyndham gf liberalen sir William Hareonet air H Campbel Bannerman Sydney Bniton J E E lis en Laboucheie en den Ier Blanke oodMi nister vaq Canada Men zal het beginnen met den voornaamsten getuiKe Cecil Uhodes dwuaboemd U wordea ig mcwten du aan weerrtandikaa Torman en lieli boa langer koe batar orgaaiaoaren Fal en feller woadt de opaUnd op het clioone eiland in de Middellandaobe Zei De groote mogendlieden lallan al kaai beit noatan doen als y willen Toarkoaen dat de ilaB det optUnds oierlaat naar de oTennde B den oorlogabrand doet ontstaan tnisoben Griekenland on Tnrkjje Want de openbaio neening in Griekenland aischt tan de regaering een daad waarmede Toor de geheelo wereld getoond wordt dat bet lot der Griekscke mede Cbrietenen op bet eiland haar ter harte gaat dat ig haat landgenootan niet in den steek laat na ds nood ateeds hooger stijgt En die daad der rageering waartoe Delyannis ia moeten orergaan is de eerste stap op den weg waarlangs ele onbekeads geTaren liggen Drie oorlogasobopoa de H drac de MykaLc ea de Mianlia ign op bgsoadereo last vaa dea koning met drie torpedobooten naar Ereta geiooden Toen deze plannen door den ministerpresident ia de Kamer werden medegedeeld Terklaards de leidei dei oppositie de afgsfaardigde Balli dat de rageering Toortaan op haar DBwrikbaren stenn zon knnnen rekenen n op Tootslll Tan denzelfdea Ralli hief de Kamer onder dareiende toejnichiogeb andegalergen haar zitting op V7ul de wambloedige Hellenen zien in bet tanden deisr oorlogsschepen de eerste tan een reeks daden die leiden anilen tot hst inlgren Tan Kreta bg Griekenland Dat de gebenitenissen op Kreta de betrekkingen tnaecben Griekenland en Tnrkge leei gespannen hebben gemaakt ia niet te rerwooderea De Grieksehe TlootToogd die met Tonegelde orders lea gekozen heeft handelde waarsebgnlgk iu dan geest dier betelen toen hg bg de aankomst op de reede Tan Kanea ds Tnrkaehe Tlag niet salaeerde zooals dat onder gewone omstandigheden gebroikelgk is Deze beleediging der Tarkicbe vlag ia niet de eenige daad Tan Tgaudishap De Griekiche ministor tan oorlog heelt aan zgn ambtgenoot Tan buitsnlaodscbe zaken een nota gezonden waarin op scherpe wgse wordt geprotesteerd tegen da Tnrksehe nota OTOr de invallen in Macedonië In dit Tarkscho atuk werd gesproken van rooterbonden die ondeV bevel stonden van Grieksoba officieren en onderofficieren De minister acht dit een beleediging tan het Griekscke leger en van de legeeting van Griekenland die alles beeft gedaan wat in haar vermogen was om hst binneornkken van gewapende troepen in Macedonië te beletten Ook de pers te iLthens bespreekt op afkenrenda wgao den inhaod der Tnrkaehe nota en vervoudart zich er over dat hel daarop passende antwoord zoo lang op zich Iaat wachten Deze ataaltjes tooneo hoe hoog de piikkelbaarheid en da last om ler op los te gaao te Athene reeds zgn gestsgoo De Franaehe Kamer zal zieb nn spoedig hebben beiig te konden met ds finaneisele plannen van Minister Cocbéry den opvolger van den radicalen Donmer die de inkomstenbelasting tot hoeksteen tan zgn nlaawen financieeleo honw had willen maken Ue plannen van Cochéry zgn vier iii getal No 1 stelt in plaats van de bestaande personeele belasting een beffing op de woningen in velband met de draagkracht en met vele verlichtingen voor lage huren Als grondslagen worden hnarwaarde dienstboden paarden en rginigen genomen Van elke hnni worden voor ondefscheiden doelen dee lands verschillende saaimen afgetrokken tot zekere hoogte van hnnr en wel tot de helft van deu gemiddelden hnnrprija van de rest wordt 80 pCt geheven Voor olk minderjarig kind wordt 25 pGt gekort Wegens dienstboden paarden au rgtnigen wordt de belasting verhoogd Aldns zullen van lOi millioen gezinnen Gi millioen worden vrggestald Do opbrengst wordt op 92 millioen geschat 6 meer dan thans In plaats van de geheele vrgstelling wegens denren en vensters die oiet meer mogelijk is omdat de inkomstenbelasting is losgelaten wordt de vigstelling beperkt tol de woningen voor welke aftrek wordt toegestaan ongeveer over da helft vaa alle woningen Bet offer dat de schatkist daarvoor brengt i8 16 miliiaeu Het derde ontwerp staat van de grondbelasting op de ongebouwde eigendommen aan de gemeenten af op voorwaarde dat deze de psisoonlgka lasten verminderen De 25 millioen hiermede gemoeid zullen worden g vaoden ait een heffing van 9 millioen op bnitanlandsche fondsen en voor 15 millioen door verhooging van het iseht van overdracht bg effeotaa aan toonder en op naam £ iadelgk wordt weder voorgesteld do verlaging der grondbelasting hg hjpotheken door den last op den geldschieter te leggen Daar het Credit Fancier reeds voor hare pandbrieven inik eoa recht betaalt znllan do 3 millioen dia hierdoor gemist zonden worden worden gevonden door het zagelreoht op sahaldbokenteuisaen van 5 tot 15 aeitimea te verhoogen Hat gevolg vaa deze voorstellen zal o a gn de gemaenUn onder 2000 inwoMW dng aangahoadea maar zg konden hem niet verstaan want bg was van een vreemde nationaliteit Waar woon je vroeg een der i4 eatea Geen antwoord Versta j Engelsch Geen apier van het gelaat vertrok Versta je Fransch Nog geen antwoord Versta je Dnitsch Evenmin succèa Ik heb den joogen vruchteloos in drie talen I ondervraagd schreef hg daarop in zgn procesI verbaal Dat goede oplossen c waarvan oonooaal 1 zielen nog al een hoog denkbeeld maken i I ongeveer idiotenwerk De raadsels zijn van j deze kracht Mgn geheel bestaat nit twe I lettergrepeu De eertte twee letters l en 2 I z n de naam van epn ngV r dier ie tweed 1 lettergreep letters 3 4 en 5 is ïete waarmee 1 men luidt Het geheel is een godsdienstig boek bg oitnemendheid Vaa deze verklapte loterg zonder eenïge verplichte controle wordt door goedgeloovige zielen druk gebruik gemaakt niet weinig aangemoedigd door de heuscbe pryxen die I gewonnen worden Een der raadselopgeveis in een dorp in Frieeland ontving met eene post b v niet minder dan 170 brieven Zoo stroomen eiken I dag de brieven toe alle met ingesloten zes of I zeven blauwe postiegeU I Dit beeft teagevolge dat b v te Oldabooru I de postzegels van 5 ceut door bedoelde raadI selopgevers bg duizenden voor 4 et verkocht I worden Meer dan eenmaal hoorden wg van I personen die er voor 45 gulden duizend I kochten NIEUWS mmm VOOIt DAMES en HEEREIT A van OS Az ICloiweg E 73 730 GOUDA Beurs van Ainsterdanii De heer Q v d Spek sigarenfabrikant te Delft beeft bet voornemen eene nlenwe fabriek op te richten in den Transvaal Enkelen van zijn personeel hebben aioh reeds aangemeld em derwaarts te vertrekken De heer Jan C de Vos gaat het gezelschapder RotterdamBche tooaeelisten Le Gras enHaspeU verlaten M C ADVERTENTIEN Echtscheiding Bg vonnis der ArrondiseementsKechtbank te Anuterdam dd 24 Januari 1807 is ten vermeke Tan den Heei SCHKLTE DE HAAN praktizjjn wonende to i2oUer am het tusschen hem en WILHELMINA MARIA tan DUIVËNBODEN bestaande hnweljjk ontbonden verklaard door eahtacheiding met allügoTolgen Tan dien Mr C V A HOOGEWEEGBN Advocaat piocuieni Rotterdam 9 Febr 1897 8 FËBBUAEI NlDlEUHl Oert Ned W S dito dito dito 8 dito dito flito 3 H0N0i 0bl Gt udl 1881 88 4 iTiLIB Inschrijving 1868 81 5 OosTlsa OW in papier 1868 6 dit3 ia zilver 1868 5 PoBTüQAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 RosllNO OM Binneol 1891 4 dito Gmona 1880 i ditobüE ths 1889 4 dito bg Hops 1839 90 4 dito in goud leoo 188S 6 dito dito dito 1884 6 Spi Jl PerpH aohald 1881 4 TuRlMj Oopr Conv leon 1890 4 i u Geo leeaiug aorie D 1 3lVt Geo te nizg aerie C 1 aal ZuiO Ara Kbp V obl 1892 5 UI MMlco üljl Buit Soh 1890 5 96 VaHraijEl A Obl 4 onbep 1681 43 AuwüBDiM Oblixatien 1895 3 99 EoiTBEDuM Sted Uea 1894 3 N n N Afr Ilaiida av and Arendab Tab Mij Corlilioaten Dali Maatfchappij dito Am Hvpotheekb pandbr 4 Oult Mij der Voratenl aand a Gr Hypolheekb pandbr 8 N ederlandaclie bank aand j Ked Hatiilelmaalsoh dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Kott Hypotbeekb pandbr 31 f Utr Hypjtheokb dito 31 j OoBTZ NK Oo l Hong bank aand i SusL Hyp itheekbauk pandb 4 i 1 AussiKA ISquit bypoth paudb 5 Maiw L G Pr Lieii cart 6 Klu Holl IJ Spoonv Mij aand Mij tot Ezpl V 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegaa aand Ned Zuid Afr Spm and 6 dito dito dito 1891 dito 5 ItiUB 8ooorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmij A U obl 3 PoLBN Warschau Weouoo aand 4 Busi Gr Bu 8 Spw Mij obl 41 Baltiacho dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aaud 6 Kurak Ch Azow dp kap obl 4 dito dito oblig 4 A E 1KA Cent PacSp Mij obl 6 Ohio t otth W pr O t aand d to dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spna eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav yashvill Cert v aand Meiico N apw My le hyp o 6 M f8 Kanaaa v 4pct praf aand N York Ontaaiod Woat aand dito Peno Ohio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 5 St Paul Minn fc Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col le hyp 015 Canada Can 8outb Cert v aand Vbn O Kallw Na loh d c O Ameterd Omnibua Mij aanil Botterd TramHegMaats aand Nbd Stad Amalerdara aand 3 Stad Kotlordam aan 3 B l U Stad Antwerpen 1817 Vj Stad Erusaal 1888 Hoso Theiai Eegallr iosellsoh 4 OoSTENE Staatalüening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanjb Stad dadrld 3 1868 NaiJ Ver Bei H vp Spobl tert slotkrs s Vrgdag middag lagen le Amaterdam drie naar scboolgsande leerlingen der H 6 8 voor meisjes et joogen door het ijs in de Stadbonderakade bg het Leidscheplein zakken Fluks ging het drietal hand aan hand staan en reikte de eerste den drenkeling haar hand en trok hem op het droge iemand te Groningen heeft aan ea Engelachmao 6 pulletjes van oud porselein verkocht voor f 6000 Noodlottige brand te Manchester Zaterdagmorgen vroeg brak e n hevige brand uit in een gaarkeuken te Manchester De brandweer had de grootste moeite om het brandende perceel binnen te dringen en bg het redden der bewoners ontaaapte zg ternauwernood aan het gevaar door den verstikkingsdood ta worden overvallen Ëen man een vronw en een klein kind verden levend naar buiten gedragen doeh op weg naar het hospitaal bezwekea alle drie Hun liohamen waren met vreeselgke brandwonden overdekt 86 8 24 1051 BuUenlandsch Overzicht De workataking te Hamborg dia reeds lang als een verloren zaak beschouwd moest worden ea voor onderdeelen ven bet verkeer feitelgk al geëindigd was ia nu ook formeel teneinde AU men zich ergens over verwonderen mag is het niet daarover maar over het feit dat de werkstakers het nog zoo lang volgehouden hebben Men tracht zich nu te troosten met de overweging dat de werklieden er tóch voordeel bg zullen hebben immers hnn taaiheid ia op de proef gesteld en hun organisatie is krachtiger geworden terwgl de patroons slechts een Pyrrhnsoverwinoing behaald hebben Later op een gunstiger tgdetip zullen de werklieden met meer succes hun verzet hernienweu ZÓó spreekt mee maar ia dat eptimisae gegrond Begrgpelgkerwgs beeft deze I afloop van de bewegtag hen die vóór en hen I die tegen de werkstakers waren niet tot elkaar I gebracht maar er lieht veel wasrs iv de VaI schouwingen van de Vossische Ztg i dis hierop neerkomen dat zelden een werkstaking zoo lichtzinnig begonnen zoo slecht geleid en zoo erbarmelgk mislnkt is ala deze De patroons hebben op geen enkel punt toeg even en de beginsel qnaestie o n der handelingen tnsschen werklieden en patroons als partg tegenover partg is goheel ten nadeele van de warkloi oitgevallen Het voornaamste gevolg van de werkstaking zal daarenboven naar de VoBiiacbei meent dit zgn dat tengevolge van den toevloed van vreemde werkkrachten naar Hamburg de looneo daar nog jaren lang 1 gedrukt zullen bigven De looacommisBiën en het werkstaksrseomilé hebben nog een manifest uitgevaardigd waarin I zg verklaren dat hun voorstel tot hervatting I van den arbeid in de eerste plaats toegeschreven I moet worden aan de vrees dat bg verdere I vermindering der wekelgksche ondersteuning I nog meer stakers weigeren zouden het verzet I langer vol te houden en dat dientengevolge I ernstige on geroeid beden onder de stakera zonden I ontstaan Ook a het volhouden van de staking I onmogelgk verklaren da leiders nu de overheid de ondernemers in bescherming neemt de strgd was daardoor ta ongelgk Het vertrouwen op de onpartgdigheid der aatoriteiten I ia verdwenen De werkstakers moeten er op 1 voorbereid zgn nog meer door de patroons 22 Twee ongelukken ia Zwit erlaad Zaterdagmiddag stortte op dan weg van Flnela tusschen Davos en Ëngadine een ueeawlawine neder met het gevolg dat bij het hospitium verscheidene sleden met 5 personen en 7 paarden door de opeengepakte massa verzwolgen werden Keeds zgn drio lijken gevonden Denzelfden middag zook op het meer van Geneve op 500 meter van den oever aabg Nyon de veerboot die den goederendienst op het meer oaderhoodt Vgf man der equipage werden gered doch de machinist verdronk jBEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLM S Quina Laroche EN Staalhoudende Ctulna Laroche is de meest krachtige en vemterkende KISA WIJN Aanbevolen door ta 1 van binnen en bnitonlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in flesschen a ƒ 1 90 en ƒ 1 00 91 82 Öl5 685 1001 61 101 200 Itó 64 9 4 98 188 99 23 109I 102 205 2Ï9V 102 621 54 166 99 63V 79 108 1021 100 mu 133 11 101 50 101 iiy 104 74 106V Tl 24 45 O 200 208 106 107V 10S 108 in i 1287 33 111 700 63 Bankbiljetten van 12 millioen De Ebgelsche bank is waarschgnlgk de I eeaige bank der wereld die ooit op het denk 1 beeld is gekomen om bankbiljetten van 2 I millioen nit te geven In de praktgksehg I nen deze biljetten echter njet te voorzien in 1 een dringende behoefte van het publiek The 1 Bank of Engeland beeft er dan ook slechts 1 vier uitgegeven en onmiddeltgk daarop de I cHchéa waarmede desa papiertjes van 1 mi 1 pd at waren vervaardigd met zorg vern e j tigd Lord Rothschild te Londen bezit een 1 der biljetten de groote bankier Coo tB be ft het tweede de d chter milliooaïr Samuel Rogers beeft het derde in eea Igst laten zetten en in zgn bibliotheek opgehangen en het laatste biljet van de 12 millioen is het eigenI dom van de Ëngelscbe bank zelf I Uit Tbnin wordt gemeld dat de Sambre I onrostbarend gestegen is zóó zelfs dat de I laagvahte met overstroomiog wordt bedreigd I De Biesmelle is reeds buiten haar oevers I getreden tengevolge van de nog steeds aan 1 hondende slagregens £ ea winkelier die zgn vak verstaat Bediende Mijnheer er is iemand in den vrinkel die vraagt of de e flanellen ook krimpen Patroon Paasen ze hem Bediende Neen ze zgn hem te groot Patroon Ze Krimpen I Sen zwervende jongen was door de politie CIGARËTTEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretteo geeft dén Igder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Eeu algemeen ala goed erkend middel by Hoest eu Verkoudheid o p os9euA eu verzachtend Prys per fleecbje 20 Cent KRA EP1ILIEX ÜoLu Hofleverancters ZtisL Depot te Qouda bg den Heer A H TËËPil Apotheker en bü de meeite Apothekers en Üroglateu verkrüghaar H Neemt s v p eens de proef met de ümake lÜke geurige en waterhonden de 7 ft ƒ I en f MXê per S ok f4 uit het Magazijn LANGE TIUiNDEWEG D 25 vao J F Herman Zoon Indien men deze eenvoadig verpakte thee vergelijkt met theeën hoogst fijn verpakt zal men tot de overtuiging komen dat door die kostbare verpakking de quaUteit moet schaden iSSlS A os vaogen 1 October T d vao Greenwich 8r l 60 4 6 s ii 1 ia 4 8 4 16 6 e HOT TIEBAM SOODi loY ÏAï H M 1 40 1 44 19 40 M S7 10 4 10 11 10 18 10 S7 8 86 8 4 8 61 6 1 8 61 14 M 7 6 siis 8 11 KEIMIMISGEf HVG IkKICHWNGIX WalKK OBVAAE SCHADl OF IIISUB KUHÜBK TiaoOEZAOS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda Gelet op artt O en 7 der Wet van den 2n Joni 1875 Staatsblad No 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met I yiagen van C G Dekker te Gonda om vargnnuiog tot het oprichten eener rookerg voor vlaesch en spek in bet perceel gelegen aan da Peperstraat Wgk K No 90 kadastraal hakend Sectie D No 1484 Dat op Dinsdag den 23 Fehrnari 1897 des namiddags ten 1 are op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vüoiöchrift van den koiL Umversiteils Prot Oehm Hofrad Dr Hariatt Bonn hobbea sedert 50 Jaren ak TOTzachtend middel tegen hoesten I heeeokheid on aandoening der ademingsorganen uiteteekende diensten bewezen 1 Bij spoedige afwieseling van warme I eo koude lucht is t bgzonder aanbevelens waidig een bonbon te gebniiken Verpakking Geele pakjee 25 cent Alom verkrijgbaar 8 10 7 16 8 6 10 69 11 80 7 86 6 10 8 68 6 81 6 16 8 44 s g 1 60 10 4 87 47 I4 10 61 10 07 17 6 17 6 84 41 6 47 HAA8 OOBDA 6 17 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEH 4 18 1 64 1 01 l Ot 1 14 7 46 8J6 3 0 4 04 4 88 H geM i 7 48 60 1 4 1 UU 6t HJ 3 0 4 4 6 imS1 84 48 B 6 18 6 80 8 8 U T B 8 O H T B O D D A 8 00 07 10 i l 10 t4 8 88 8 41 4 ll l 7 66 8 614 46 6 14 4 16 6 84 4 14 8 46 4 87 6 17 AKSTEBDA U G O D A Aiuterdaue Bt 1 16 8 16 10 4 1 84 Sowla 7 tJ 14 10 10 11 1111 18 M tiaat ta Qoala Bdrifttt alt naat aanat ttMt g 4t lUf 7 4 4 4 lt l 1 1 68 daa aaar de Farjjiche tentoonstelling ten einde daar hnn vak eeoigen tgd te kunnen besindeerea tam fMt oTtrtr duig en UkoHkouio a als T ehadalooMlelUBg goed i keaien 1 Zoo JR d doen ziek ds rolgeode vrftgen 1 toot I Voorzichtig met Briqaett rn 1 ïe Oud ierland zou eene familie de 25 iari e echt vereen igiog vieren Men wasgeze I ten in eene kamer die gesn etookgelegenheid I had en nn verwarmd rerd met briqoetten Spoedig bleek dat de Jnobt dar briqaetten j leer banauwend was en allen daarvan de na deelige gevolgen begonnen te gevoelen Daa 1 het onmogelgk bleek om hat brmlottsfeest de I zen avond voort te zetten besloot men he t uittestellen tot den volgenden avond I t Is weer eene waarschnwiag om met he I gebraik van die brandstof voorzichtig te zyo I In de voorwaarden waarop met 1 Uei d rgkstollea in Gelderland worden verpacht bomt de volgende bepaling voor Waar ter zgdo van den tolboom geen voetI gangen door i ang is die een rgwiel gemakkeI Igk doar ast moet de pachter toelaten da I de wielrgdern zelve den boom openen en als I de boom ep slot is of terstond but slot opeI nen of hnn den sleutel ter hand stellen I Voor elke overtreding ia de pachter eene I boete van f 10 verBcboldigd Mocfc er in hal Brb idMoatraot of abrieks TOgtai BDt een maximnm voor boetoo o kor I tingen worden bapkald ia vernoadbg tot het I loon over een dng w ek of maand 1 Moeten de boeten en kortingen sftn den patroon komen of moet daaraan too ïOOTor ai geen sprake kan zgo tan cbadeloo stelling I Toor nadeel aan den patroon toegebra bt een I andere beatemming worden gagoTen en welke ia dan bet meest a te befelen 1 Zal Tolgans het arbeidscontract of tor 1 briektregleuent hooger beroep moet wordengfgaven a ingeval door werkbasen of opzichteraanx boeten worden opgelegd op den patroon I b i geval de patroon zelf de boeten oplegt op dl kamer van arbeid of ap acbeidiiliedeo 4 Ib bat niet wensebelgk dat by het aibaidieaotract of het fabriekBregtement aan panonen nit da werklieden controle worde gegeven op de boctenkaa en zoo ja op welke Berlgn stond deze week een kinder 1 meisje terecht beschuldigd deor onoplettend beid den dood van een kind te hebben veroorzaakt Zg had s nachts den zuigeling die I aan hare zorgen was toevertrouwd en oorostig as als gewoonlijk den speen van de znigflesoh van ouderen met een kurk afgesloten in den mond gestoken en was toen weder naar bed gegaan Ko b daarna boorde zg een verdacht geluid sprong oit het bed en vond dat de speen het kind in de keel was ges boten on noch haar noch der moeder gelokte het dien er uit te halen Toen de dokter kwam was het kind reeds overleden Bg het onderzoek bleek dat de moeder zelve die gevaarlijke manier om bet kiod zoet te honden had aangeraden en daarom eprak de rechtbank I het meisje vrg Zullen et bg een eventoeele wettelijke regelingvan bet arbaidscontract bepalingen van dwingend leoht moeten worden gemaakt om mi braiken I van het boetesteliel te Toofkomen Zoo ja walke der boTangemelda ooderdeelen komt n I daarvoor in aanmerking Te Ie bet wenichalyk en mogelgk om in de 1 TDorwnarden van beatekkea en oonceeiiën be 1 palingen op t nemen omtrent d beh udeling 1 van menseben en dieren en wat moeten de 1 bepalingen behelzen 1 Welke is de invloed van den specnlatiebonw in onze groote itedeu op deboawkunst op da bouwvakken au op de werklieden Voorts stelt het hoofdbestnar ter be preklug voor de volgende vragau 1 De vrg algemeen gebruikelgke dag voor looBsbataliog ie de Zaterdag meestal na afloop van bet werk Bestaan er redenen om dat tgditip voor loonsbataling oogesohikt of gewenscht ta verklaren Zoo ja 1 welk tgdstip is dan te verkiezen en S Zgn de bezwaren tegen den Zaterdagarond ran dien aard De Haagsche rechtbank veroordeelde heden dan gevaarlgken inbreker J Beena werkman nit Roosendaal die da vorige week terechtstond ter zake van onderscheiden brutale diefstallen in dea omtrek van Duinoord tot acht jaren gevangeoisitraf wegens diefstal met braak en inklimming vier malen geplergd te s Gravenbage a dat de werkgevers op verandering moetenaandringen ook wanneer de werklieden zoodeizeer goede radenen het van oods gebrnikel ktydetip wensoheu te beboaden b dat b eventncQle weltelyke regeling vanhet arbeidscontract hetzjj als dwingend recht hetxg als aanvallend recht d i v or zoo I verre gaen overeenkomst tnsschtn partyen 1 bastani de betaalsdag geregeld behoort ta worden Men meldt nit Tietjerksteradeel Wat door 1 vele bionanviasabars reeds dagen laag gevreesd I werd scbgnt bewaarheid te znllen worden De I groote massa s sneeuw in den laatsteo tgdge 1 vallen oefenen een zeer nadeetigen invloed op 1 het bedrgf van den zoetwater vissctier Door 1 gebrek aan Ineht mede ia verband met de afatroomiug van het water begint de visch I allerwege te sterven Deu ougelakkige toestand wordt nog badroevender an in plaats van flink doorgaandeu dooi het weder om dea anderen dag ook wel op den ielfden dag afwisselt en van dooi in vorst van vorst in dooi I overgaat De visob die levend gevangen wordt is I veelal voar verzanding ongeschikt daar ae I dikwgls halfdoad nit de netten wordt gehaald I Komt er niet spoedig verandering ten goede I dan zal 1897 bg de binnenvisschers zeer zeker I treurige herianeriogen achterlaten Hun be 1 drgf is toch reeds bg lange stoo winstgevend I niet meer als een tiental jaren geleden 3 Stipte en trouwe naleving van arbeids I en vailigbaidawet ia en belang zoowel van de I patraoni om oneerlgke concorrentie te weren ftls van de werklieden opdat de een niet ta I vaal nadeel Igde doordat de ander met den I patroon samenwerkt tot niat nalaving of ont 1 dniking 1 Da inspectenr van den arbeid ie in tallooza I gevallen niet by machte overtredingen ta coo stateeren Particalieren gaan om veracbillcnde radenen niet liobt er toe over individueel over tradingen ter kennia van de overheid te brengen 0aat zoodanige kennisgeving nit van vereeni giigan zQ verliest dan haar soms wellicht hakaiyk karakter tarwpl oadeaUge gevolgen voor den oorsproakaligken aangever worden voorkomen Ligt het niet op den weg koo van patroonsvereeaigtQgen als van werklied en vereenigin gen of van met dat doel afsonderlgk gevormde oommiaBiëo om sieh tot taak te stellen medewarking tot het doen naleven van de arbeidswetgeving Men sohrgft aan de N B Ct c De gewoonte om prgsraadsels op te geven iu de couranten waarbg dan iedet goede oplosser tegen toezending van zes of zeven blauwe postzegels kans heeft op een der ï onderstsaade prgtanc schgot nog at winstgevend te zijn Tarder weoscbt het boofdbestanr eene bespreking ait te lokken over een ootwerpatbeidscontraot waaromtrent korte töd geledon tasschen eene firma en hare werklieden overeenstauming is gekregen werklipden te zeii gt SpoorwegverblBdlDgen met GOUDA I i8 11 81 11 8 li 4 1 8I ll lJ H l U l 11 88 11 88 11 4 11 61 10 loi S M i M 8 47 8 84 l g io 1 t 7 7 1M Ouda 80 Uwidieokt Minwakeik SattaAü bttatdaa Oanalle XJenireilteik Maardatdit Voorts is bg bet boofdbeatnar ingekompu ea voorstel van een dar leden om op nader ta bepalen voorwaarden in 1900 vanwege de Vareeniging Nederlaod pihi SI IS H S1 bo lo n 8 8t so 40 68 10 S7 10 1 10 86 10 48 10 4 8 6S 6 8 6 11 6 1 6 15 4 88 8 6 6 14 8 11 6 JT 18 08 11 41 6 61 T 88 7 10 7 46 8 18 91 80BDA DÏN B ie Zeetormeer Zeg a rd Yoorburg 4a ZefenhniMn Moerkapelle t k4a ZeveDhuleea M oerlMpeue Zeelermeer Zegiraerd Toorout e 7 80 8 86 8 10 1811 18 11 15 11 16 11 18 1 41 8 47 4 46 6 Ï1 6 64 6 11 7 10 7 49 S S8 8 84 64 10 8811 16 ÏM 7 4 8 47 11 80 11 40 4 61 01 1 06 f U 7 BI8 6 11 41 11 61 6 08 6 1 1 1 Y I 7 I 11 88 I 1 08 6 10 I 6 l r 1 10 17 10 8 10 84 SOl DA UTKBOHT jjj 8 56 8 81 6 M77 1 7 66 1 1 101 67 6 1 10 4 41 Uw 6 46 6 64 i 11 11 6 1 9 4 11 07 r1h Lteriem t Stopt Weeaedjg lO SOi liH 8 1 8 1810 7 10 4 1 11 46 W 46 1 10 l 4 17 6 16 6 61 6 U 6 S 7 10 8 81 10 81 11 11 16 nagenoeg het gehMle platteland 50 millioen minder zullen hebben op te brengen Ten slotte is de ministor nog vooroemens ean verlaging der rechten van registratie bg ovardraaht van onroerend goed voor te stellen en dit verlies te dekken door eene veihooging van het successierecht De Spaansehe Staatscourant beeft thans do harvormiagen voor Cuba waarvan Kenter onlangs dea inhoud heeft medegedeeld openbaar gemaakt De peis voorzooter niet ministerieel belnigt zich weinig met de ontwerpen iogenomeo Labra het hoofd der Spanjaarden die Cuba autonomie willen geven acht ze voldoende mits zo ernstig toegepast zullen worden Maar ia elk geval moet het kiesreclit voor de Cobanen nog op breeder gtoi üslag geregeld worden anders komt het geheele beataar in handen dar reactionaire eitaDdbewooers bia uit overigens de verstandige meeuiog dat bet aueoes en de resultaten der hervormingen geheel znllen sfbaagen van de verantwoording in ataatkuode en militaire leiding op Cuba Verder vindt hg de aan den gouverneurgeneraal toegekende maeht te groot Conservatieven als Bomaro Rohledo vinden de hervormingen weer veel te versterkend Markies Apeztsgnia die trouwens over het ontwerp ampel geraadpleegd is vindt het voldoende maar dringt op betere an meer verzoeaoode staatknndige en militaire leiding aan Evenzao de maarschalken Campos ea Blanco De toenamende verbittering tegen generaal Wiyler uit zich ten duidelgkate in hun woorden Sagasta zwggt aan het kabinet de verantwoordelgkheid latende voor zgn handelingen De premier xelf is uiterst tevreden Hg wil zegt hg werkeiyh autonomie aan Cuba geven en daartoe is dit de eerste stap Hg wil niet wachten tot Cuba geheel bevredigd is maar slechts tot de opstand tot het westeljjk deel van het eiland Pinat del Bio beperkt is Hg is bereid om naar goede critiek te luisteren an OToitnigd dat voor het regenseizoen de campagne genoegzaam gevorderd zal zyo om de hervormingen in te voeren Maar dia boop is al zoo dikwgis oitgeaprokan en het tgdatip van invoeriug bangt geheel Tan de willekeur der regeeriog af Do spanning tusschen Engeland en TransTaal neemt met den dag toe en beeft nagenoeg weder deuzelfden grsad bereikt als iu het laatst Tan 1895 kort TÓór Jameson s inval Tbans evenals toen werden door da EngeUoho pers allerlei denkbeeldige grieven opgesomd OTer gedrag ea houding der Boeren Krüger is een oude dweopzieke stgfkop bgna een idioot en de Boeren zgn allen onbeschaafde Tiegels door wie een fatsoenlijk Engelsahman zieb niet langer kan laten koeionneeren de litlanders moeten zich recht Tersehaffen het koste wat het wil goedschiks of kwaadschiks desnooda moet Transvaal met geweld tot zgn pliebt gebracht worden want anders komt er aan den laisenhaat geen einde en loopt op den duur bet Britsche gezag in heel Znid Afrikagevsar en zon de geest van verzet weldra near Indië overslaan en daar moet intgde een stokje voor gestoken l Maar de ïBoeren bigven het antwoerd niet schuldig Reeds maakten wij melding van eau schrgven in de Volkstem van den regeeringacommesaris Smit Thans wordt ook het slot van die waarschuwing gctelegrapheerd Alle waarachtige Afrikaanders ZBgt bg moeten bereid zgd om dezelfde gpdragslgn te Tolgea en haar desnoods met geweld te verdedigen Wanneer wg een beleid van water en melk en een strniivogilpolitiek haten hebben de raenschen die van rasseohaat gewaden nog geen recht van spreken eerst dan hebben zij dit wanneer men one de ware eigenaars van Transvaal wil trappen en onderdrukken Geen rassenhaat bestond er in 1836 toen de Boeren vreadvaam Transvaal den Oranje Vigstaat en Natal bewoonden weinig rassenhaat bestond er tusschen 1881 en 1895 toen ds Boeren het vergeven en vergeten zelf predikten naar welk beleid gehandeld werd De troep vrghniters door Engeland s grooten nitgesonden heeft wel den inTal Taa bindietan in heiland der Boeren berorderd maar geen rassenhaat Zg die voortdarend bat bestaan van raseenhaat verkondigen hebben de bedoeling om togen TransTaal aan te zr tten die nitlandera wier Tertegenwoordigera ona jarenlang haatten hengdeo en tertolgden Natunrlgk heeft dit scbrgven een diepen indruk gemaakt op de jingoes c maar daarom zyb zg nog lang niet hekeerd De Cape Times meent daarentegen dat bg aznlkt een booding der Boeren het gedold dor EHgelecb n woldra zal zgn uitgeput I De Ënquêts Commissia van het brilscbe Lrgerhaia in zake Tianivaal heeft Vrydag baar eerste vergadering gehouden in oen dor kamera van het Lagerhnis Jackson werd als voorzitter herkozen en de orde der werkzaamheden weid vaatgetteld De Commiaaie zal tweemaal in de week vergaderen op Dinsdag en Donderdag de Pers zal erbij toegelaten worden maai het publiek niet omdat do loimle te klein ia De belanghebbenden kennea zich door rechtsgeleerden doen vortegenwoordigan maar de Commissio zal de leidiu viiu bet onderzoek zelf in handen houden