Goudsche Courant, donderdag 11 februari 1897

KIESVEREENIGII G BURGERPLICHT 1 € ïl®4 Donderdag H Februari 1897 35ste Jaargang No 7194 WCDStiHË GOHIIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OPENBARE VERGADERING op fVoensdag 10 Februari 1897 des avonds ten 8 tire in de Zaal RÜNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Spreker de Heer t i ZELVELDER vao Dtreckt Onderwerp dc j icuwe KteHwet HET BEJSTIJUB ADVËRTENTIEN worden geplaatst tw 1 5 regels a 50 Centen iedere regel ineer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitaondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderüjke Nommers VIJF CENTEN MAGOr van 16 pCt tot 2i j Ct BlwUea Bouillonheuamil SOEPEN lv£sLg g i s Bo a illoarx in CAPjSULES zyn Torkrygbaar by de Firma T CBBBA S Gouda Vwr engres bij PAUL HORN Ainslerdau o Voorburgwal Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Al bewil i vaa eohtheid ii cachet e kurk ataeda voorlien vaa den uaam der Kimt P Hf FFC Oaudk Cruk vaa A IBWlUkn k ZMtr MAATSCHAPPIJ TOT Expletta tie vaa Staatssp oorwegen De nBUlBNINe DEH BDF PBTVHM ia het Station ttouOa ai op Waentdag é n 84eii Wel rmiri ÉS99 das nsmiddag ten X uur locale tïd ky in chrBTii g worden terpuehl Oe roorwamiden ran verpaobting liggen TOSr gegadigden ter inzage op de bureaux van ito haar H 3 SILVËBGIETEB HOOQSTAD Inapaotw der Exploitatie te Arnhem en ran den betrokken Stationschef en E n tigen betaling ran ƒ 0 S9 aldaar ook rer ki gbaar De op gezegeld papier geschrereu iuBcbrgTiagabiljettsn moeten róur genoemd tgdetip TXMhtvrg aan het Centraalboreaa 11 der Maat sohappü te Utrecht ingeleverd zgn IEDERE PROEFNEMING Wdt tot voortdurend grooter betparing gmree voor het gebruik beste fabri aat Mftgebrana en gereed voor vermeMMng Toor ieder consument dadelgk in gebruik te nemen oaorertroffen lichtkracht langste brandtyd eu goed passen gegarandeerd Aangeboden a 4S eemtê per ImK 0 r é0 0tl ƒ S 0 Franco tegen remlienn WILLI BUD Berlijo W 35 Berliner Gasglühlicht Industrie S B Oonespondentie Terzocht in Dnitsche of Frasflche taal FSAHSCHE STOOMYEEYEEU IN Chemische Vassoherij TAN fl OPPËKHEIMER 19 KrwMtad Bottar am etbtereteeid door Z M den Koning d t Bolno HoatldepM Toor GOUDA de Beer A VA OH Ai dfieeialitfpt voor het etoomen en Terven ran alU Heeces en Dameagarderoben ahook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het itoomcn laa flaalie mantels veeren bont enz Gordjnen tafelkleeden enz worden naar da iaawste en laatste methode geverfd Alle gaederen h tay gestoomd of geverfd meden onsohadalök vMr de gezondheid en vvIgiH itMl bevmkt Een JPMBSOOy op de hoogte van het vak een dag in de week disponibel zag die gaarne aaagevuld in een Kaaspakhuis Franco brieven onder letter P aanSWARTSENBUKO g Advertentiebureaa Ko ninklijke Machinale Fabriek DE HONIQBLOEM van H N van Schaiit Co gevestigd te s Qravenhage Heppterttraat m g0a naby de Regentesselaan HOFLEVERANCIERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest t gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 7 O Cts en 1 verkrygbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TAS MILD Veerstal B 126 to flouOa A BOUMAN Moordrecht J 0 BATELAND Soticop B V WIJK OttdewaUr M KOLKMAN Waddmmtm FDIKB OtJDE f SCHIEDAMMER GEFEVER Merk NiaHTOAP Kartireiner Malzkoffliei8lie gezondsre Koffietoevo XLI Jaargang van DE BAZAK Eames Modegids bevattende DaMESen KINDEBM0DB8 beueven HANDWEBKPAIRO NBN mr IEDERS WBEE VERSCHIJNT EEN MDUIIER In ieder n UkU KKUrte ptken modekroMiek feuUletou enz e U Uitgave zonder jokl platan mei 3 anijpatr en 3 groote geknipte patr Por 13 nrs 1 8t p poll UB 2e als de Ie uitg met laareubovenl 6 gekleurde platen l o 1 90 Se Ie 13gskl pl en 1 bijz gekn p blj het 6e no 2 50 2 60 4t ff ff 8e ff by het 6e no 1 gekn patr n keoM 186 een geklenrd traaie handwerkpairoon ff ff 8 2e PROEFfiöMMBR M PROSPECTUS ALOM uitgave an GME BELmVANm VGra euh e Wagenatraat 100 loS Een ware Schat voOr de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking OnaDie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARiniG BoUandaehe uitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deie ondeugd Igdtmoet het lezen de oprechte leenng diehet geeft redt jaarljks duizend van eenzekeren dood Te verkrögen bg hetVerlags Magazin te Lapzig Neumarkt Si franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland HennepEnveloppen ± 21 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BmNKMA ZN 44 GRATIS bekomt dka laiarvan ütblad het niet slleaii voor ilakaa maai ook voor lezaaiaa Imiat tetaagrilke i natllia bo k IE nitM m HEM Kaa aokivva oena biioltaait au Btektar s Baekliinatl te Aww Bottardam mm v Cognac fis Bols t X 40 da Lltw D OOQJTAO Itlf BOIa vui dt ooUM AnoDTma wordt galvTcrd iB TOvaei da barnaad Asaaohsn vaa e Ljtw Inhoud Toonieii van het ttMt Tw Dr P V vAjf hakul Booa PtorfBmol a f 1 30 DItaWtud nkrUaliaw vis P H J aWANKUM atma Wed 1 J MELKERT Ooathaven B lii Gouda fiie ers LOONKIEZERS ƒ 450 loon of pensioen per jaar genietende WONINGKIEZERS f 1 75 per v eek varwonende SPAARBANKKIEZERS f 50 inlage sedert een jaar bezittende GROOTBOEKKIBZERS sedert een jaar in het bezit cener inachrijviug van f 100 EXAMENKIEZERS zij die een door openbaar gezag ingesteld examen afgelegd hebben in het algemeen alle 25 jarigen die niet krachtens belastingbetaling ambtghalvo op de lijsten der kiezers worden gebracht WORDEN HERINNERD aan de noodzakelijkheid i m zich TÓór 16 Februari e k leu Sladliuize aan te geren Formulieren kosteloos verkrijgbaar BINNENLAND GOUDA 10 Februari 1897 GUttirea aroud had ïq aeoe oitnabare ver gftdoriog Yan het Nit toör aoo goed bMetttzaal de tweede leztog pUata tbd den heer J H vaa der Voort over Shakespeare De spreker behandelde vóór de panze den mensch en deo dichter gaf een scheti vaa ijii leTensloop en het ontstaan zgoer werkeo voor zoover daaromtreot historlaohe gegeveui voorbanden syn en belderde dia op door aa haliDgen Dit zyno stekken Natuarlyk waren hetslecbt t grepen uit de zoo overvloedige stof maar de bgval vaa de hoorders bewees Jat spreker eea iateressant overzicht vaa het leven van den beroeoiden dichter gegeveo had Na de pauze besprak de heer v d V dt quaestie of lord Bacon niit als acteur der op ShfekeBpeara s uaam staande wet ken moet wordeu beschouwd zooalfl velen in de laatste jareu beweerd hebben Op allerlei gronden betoogde tpreker het goede recht vao S op de zyo Lum dragende werken De derde eu laatste loordracht zal hoofd Eikelgk gewyd z o aan de bespreking vau ÜMbeth Door da arrondiwements reebtbank te Rotterdam wardea gisteren o a de volgende ODQiisea gewezen FEVILLETOIM Een Feruaansch Bandiet 8 Uet aam weldra hei geheete voürkomen van een vt rkeiijk gevecht aau een Hikkcreud liobt was bijna OBophoudelijk ia de duiiternis zichtbaar wij hoorde het voortdurend geknal van een weloDdorhaiidea ge weervuai waaronder zioh kreten ran woedo en smart mengden Toen wij den hoek van een boiehje dat ons uitzicht beUmmerd had omgeslai on waren bleven wij eensklaps staan verschrikt als wlj waren door htjt vreeaelijke schouwspel dat lich zoo onverwachts aan meen blik vertoonde Ken rood licht zctto den geEtohteinder ta ruur en ïlam en kleurde de lucht met een bloedigen tint Een der gehouwen van de ohaora del Palo Verde stond in brand de rlammen sloegen er aan hllo kanten uit versoheideoe taeascUen Hopen om de in bnad staande woningen heen die zonder twijfel bet hoofdgebouw wilden binnentreden waartaa de eigeaair door zijne bedienden geholpen den toegang dapper verdedigde Maar het oogenhlik zou spoedig daar zijn waarop olie ttf natoud onmogelijk zou worden en de ehacreroi ondanks hun heldhaftigen tegenstand genooduakt zouden z n zich over te gevun £ r was dus geen minuut te verliezen wilden w HB UsUte poging sauwtndea om h a ean het dragend H ö 22 jaar alaehtet ta Nieuwi ikerk a dIJael wegens mishandeling tot 14 dagen geraug bi9slraf P vüQ L 3t jaar visscher te Animerstol verzet tegen de politie tot 7 dagen gevangenisstraf G O 22 jaar landbouwer te LekkerkuTk wegens belepdiging van P Mudde tot f ló boete suha 15 dagen bechtenic Vervolgens stond terecht M M lö jaar arbei fer t Gepelte o d Usel dia den IGeii November uah de glaabla er j aldaar J A Bo8 hy gelegenheid eener ruiie moedwillig eenig slagen met een ttnk glas tegen het hoofd zou hebben toegebracht en daaraan bloedend verwond Het bleek dat bfklaagde bekepd staat aU een brutale onverschillige jongen zoodat het O M een ernstige les iu den vorm van 7 dagen gevangenisstraf gewenscbt oordeelde Zondag ji hield de WelEerw heer C dn Bruin oud kapebau vaa Haastrecht een lezing vonr do leden der R K kiesvereenigin Uaaarecht Vlist eu Stüo t Dat iHaastrochtkatholieken bun vroneeren kape aan nog altyd £ eer beminden en z u baltengewone talenten wistt U tf waardeereu bewijst de talrijke opkomst Vun de 215 leden wareu plm 200 tegenwoordig Na iu eenige trekken het ontstaan der nieowo kieswet gB cbetst te hebben maakte de spreker de opmerking dat da nienwe kieswet tar nauwernood wet waa geworden of men veroani uit de hofstad het wachtwoord tegen clericalisme tegeo protectiouisoia De handschoen het geloovigo N derlaodscha volk toegeworpen moest wurdöo opgenGoii U door wie en waarom Het eerste gedeelte van zyoa lezing beantwoordde de spreker door nogmaals dindelgk aan te toonen wis kiezer is eo wie h t kan worden Als antwoord op bet tweede gedeelte besprak de spreker het program der R K Kamerleden Voorzfker zullen no Hnastrechts katb kiezers hegr ipen dat aau het kiesrecht een pUcbt verbonden is Da spreker was van meeniog dat de nieuwe kieswet strekken zal tot vat of tot opstanding van het geloovige volk Tot val als dezelfde Jan Saliegeest van vroeger blyft bestaan toen vele R K kiezers by de itemmingen thyis bleven tot opstanding wanneer men eendrachtig aameowerkt eo maar steeds bet wachtwoord tegen cleriealisme en protectie voor oogen houdt De Eerw hoer Nolet bedankte den spreker eo hoopte Z Ew spoedig nogmaals gelegenheid to kunnen geven om vopr üaastreohts Katholieken op te treden gevaar te ontrukken Zonder dat wy iets tegen elkander Beiden haddou wij elkander toch begrepen leder onzer klemde den toom tusechon zijne tanden on uu redea wij met een pistool in ied rü hand eu met outzetteudo aart midden tusschen do bandieten io onder het aanhetfen vi n luide hoera a en ond r Uet losbranden onzer pistolen op de menigte die oüs omguf Deze onverwachte aanval brarht een psnischeu schrik te weeg onder do bandieten dio rceda ontmoedigd waren door den harduekkigen leg nsland dien zij van den kant van dou llamigio en dienabedienden ondervonden haddep want xoo els wij Inter vernamen verkoerden de bandieten in den waac dat dou lleniigi niet op de chacra wns Zij badden zch verbeeld dat zij zich garnakkelijk viai dions peones zouden nfraaken ir aar zageu zioh in hunne verwachiinR dubbel telourgeeteld iiiet2iillöen toch was don Eemigio t hn s maar hetgeeu de zaak nog verergarde don Antonio de Tuhoada was hem dien zelfden dag ten bezoek komen breogsn fen had hem op deze wijze niet alleen zijne eigene hujp verleend maar ook die van eenige bedienden welke bam vorKezeldflo De bandietf n meeuende ilat zij duor eene o Jtzettende macht aangevallen werden boden ileohts een zwakken tegenstand en namen al spoedig de vlucht en dat wel met zoovee snelheid dat het ons onmogelijk was een hunner in handen Ie krygen Bovendien hadden zij do voorzorg genometi een zwart masker voor te doen zonder twijfel opdat z niet herkend zouden worden hetgeen hun dan eok volkOflUn gelukt was Twee stiiomboofcen Eslafi ttecgiugen Maandagmorgen om G uur ooKeveer te Oudewater vao wal om het ys in de üoll IJhoI in de richting van Utrecht te breken Oe yakorst bl ek evenwel nog zóó dik dat zy s avond eirea 6 nur sleehts een afstand van eeu uur gaans hadden gebroken Gisteren is de bocmettelyke veeziekte monden klauwzeer fay deo landhoawrr en veehandelaar J van 0 ta Reeuwyk by eea achttiat runderen uitgebroken Op hek erf is ean bord gf plaatst met het opschrift besmattelyke veeziekte mond en klauwzeer en tevens een waker geplaatst met ontsniettiugsmiddelen om de poCïOOPQ die het erf verlateu te ontsmetten KvanaU hy op verschillende plaatsen in den omtrek reed vroeger deed trad Maandagavond te Lekkerkerk de heer P v d Hoog van Krimpen e d Lek voor de kiezers op om hen in te lichten omtrent de nieuwe kieswet Vervolgfaas besprak by het program van nrgentie der Liberale Unie en maande by aan um toch waakzaam te zyn tegen protect ionidtiscbs propaganda Eindplyk wekte hij nlleu op om tronw vaa bet kiesrecht gebruik te makea en om toe te treden tot de kiesvereeniging Burgerplicht In een slotwoord deelde da heer M Boogaerdt mede dat 21 personen staande de vergadering p i lid van Burgerplicht warea toegetreden By de Maatechappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bestaat het plan om met inpaog van 1 Maart kilometerboekjes der 3 klasse io te voeren van 500 kilometer tegen den halven prjjs van die voor 1000 kiIom ter Ook de waarb rg ofii voor de nieuwe boekjes zal de helft van de thPDs bestaande du f 2 50 bedragen De geldigheidsduur dezer 500 kilo meterboekjes zal dan ook 6 maanden zyn zy die door het bezit van f 100 op het Grootboek of van f 50 op de Rykn PoRt paarbank gednrea Je twaalf maanden vóór 1 Febroari 97 iiesgerecbtigd zyn moeten nieltcmin het kiesrecht aanvragen Tegelyk met het ingevulde formulier moat echter aan het kantoor voor de verkiezingen ten Stadhnize worden toegezonden een verklariug vao den directeur der Rykapostspaarbank Stadhouderskade 115 123 Amsterdam waarin deze getnigt dat bet gald gedurende de twaalf maanden op de Spaarbank stond of een gi fyke verklaring van deo directeur van het Grootboek in de Spiohnis£toeg £ 3 te Arasterdam Don Remip to on Jon Antoaio ontvingen i ns met een gevoel van dankbaarheid dat onmogelijk ta heschreven is KensVlaps deed zuh een adelijke kreet in een verwijderd vertrek hoor n A bijna tentond doof een pistGolsohot opgevolgd werd Mijn God I riep doo llemigio uit wtt gebeurt er na weer t U daar in de katner waar mijn dochter is riep don Antonio uit terwyl hij in de riohllng door hem aangewezen Tegsnelde Allen volgden hen De deur der kamer stond opfio wij traden Imar binnen en ru ontrolde zich eon akeii f achouwspel aau onzen blik Dona Juana lag met een pistool in de hand en in een wolk van kruitdamp gehuld bij het lijk van een man dat op den grond uitgestrekt was geknield Zij sprak tot hem op e n gejaagden toon en rtehtle tot hem allerlei onsamenhangende woorden Toen zg ons zag wendde zij zich tot ons en seide terwyl zij een akelig gelach deed hooren Komt maar binnen senores De bandiaten z n overwonnen zij hebhen mij willen schaken maar mijn verloofde heeft my vardedigd Ziel maar eens daar ligt hij te slapen maakt hem niet wakker Zonder eigenlijk te weten wat ik deed snelde ik naar het lyk toe en rukte het zwarte masker dat zijn gelaat bedekte af Toen deinsde ik met een kreet vbq schrik terag ik had in dien man don Diego Eamirez berkend Dona Juana was krankzinnig geworden Nooit heeft zij haar verstand teruggekrea en Drie maanden na deze vinohrikkelijka gebeartania In de npflonmiog van degenen die aanspraak hebbeo om op de kieierelgsten te worden gnbracht worden in art 1 der kieswet In de laatste plaats genoemd Zy die hebben voldaan aan de eiscbaa van bekwaamheid door of kraobteos de wat gesteld voor de benoembaarheid tot enig ambt voor de vvrvatliBg van eeoige betrekking ol beroep Deite soort van kiezers die in basobiving zeker tot de keijr der natie behoort wordt laatst genoemd ofschoon zy zooali wij indertgd by de nebandeling der wet te vergeefs hebbea betoogd voorann diende te staan lÜen overgroot gedeelte van ben vatb eebter reeds onder ten ander soort namelyk die welke wegens hoD aanslag iu een ot meer der directe ryksbelaslingen zomter aangifte op da kianrslystea znllen worden gebracht Toch zgu er nog onder byv die b j aodaroa inwonen en geen bela tbaar vermogen hebbeo die zich op grond van bon afgelegd examen kunnen aanmeldea Het kan nu niet meer voorkomen gelyk onder de kieswet van 1850 dat bgv en boogleeraar of een procnrrvrgeoeraal of een oDderwijzer lelfa een miDJiter die by anderen iu woont oitgestoteo is van kiesrecht Herinneren wg nog dat Thorbeeku rexds in 1848 in het ontwerp der ataatsconmiisie root de grondweteherzieoiug de capaciteiten oitdrakkeiyk naast de en uskiezen bad willen opnoemen Hat U voor ben di thani op grond van hnn afgelegd examen kieier kannen wordao al betalen zy geen belasting van belang zich op dien grond op te geven Immcn dan blyven zy voorgoed op de hiezerslg tea geplaatst Ook in volgende jaren indien sy altbans niet om een andi re reden hun kiesrecht verliezen Alleen examens door of krachtens da wet gevorderd komen ia Baamerking niet dus die vaa particaliere vereeoigingeo Welke diploma s vallen nu ouder de bepaling De Regeeriog beeft daartoe by baar ontwerp de volgende Igit van batrekkiogen overgelegd Notaris Begedigd vertaler Rechterlyk ambtenaar f Advocaat Procureur I A aditenr militair Rechtsgeleerd lid BdvocaBt fi oaal griffier of praktizgn bg het Hoog Militair gereelitnihof Privaat docent aan een universiteit Leeraar aan een gjmnasinm Leeraar io eea of meer vakkao van bat middelbaar onderwgi mmmmmmmmmmmmmmÊmmmÊmmÊtÊÊÊmmmÊi stierf i in de armen haars vaders die zelf bal radeloos van wanhoop was N ooit heeft men kunnen ontdekken hoa don Diego in de slsapkaraer van het meisje gekomen was terwijl liij naar ello wflarBohynlijkheid niet wtet dat zy op do chacra was nooit ook is het aan tliobt gekon en of hij zich zelven uit wanhoop om hel leven gebracht had toen hg zag dat hg door zijoo Tprloofde ontdekt was don wel of bet meisje hsm m de eerste opwelling van toorn gedood had Later bleek het dat don Diego Bamirez het op perhoofd was dor onoverwinnelijke band iet enbende difi sedert een geruimen tyd zoowel de emstrekeo van Lima als die stad zelve met moord en roof vervulde Het verwonderde mij van loeu af niet meer dat ik myne reis van Callao naar Lima in getelsobap van dezen waardigen oahallero zonder aaogevalleD te wurdon volbracht had en ik begreep nu ook waarom zich van mijn arri ro die ongetwijfeld beter dan k met de geheime geschiedenis van m jn medgeiel bekend waa zulk een hevige ontslelteois had meester gemaakt