Goudsche Courant, donderdag 11 februari 1897

Aaagevangen 1 October Winterdienst 1896 GODDA ROTTEEDAM 18 88 1 89 8 60 8 67 4 80 f 4 87 8 4 6 11 1 89 4 8 4 16 6 80 UOTTEBDA M e O U D A 10 19 11 60 18 87 1 40 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 11 13 18 18 9 10 9 86 10 17 7 88 8 80 9 80 9 40 9 68 10 87 6 17 6 81 7 36 8 8 83 6 17 6 97 6 84 6 41 6 47 HAAG GOUDA 10 88 11 80 10 14 18 08 19 47 7 10 7 46 8 18 9 15 BOUDA DEN BAAS Soudi Zeienhuizm Moerkapelle Zoolermear ZegwaBrd Voorborg H e 7 0 8 88 9 89 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 46 8 8 6 84 6 11 7 80 7 49 f 88 8 64 9 64 10 8811 6 Zil 7 48 8 47 11 80 18 40 4 87 J Ï Ï 7 B8 8 88 11 41 18 81 8 08 V S l l Ikr M 10 10 48 8 11 48 18 461 10 8 Ï8 4 17 M8 8 8 U 6 5 7 80 i si J 810 88 1 6 11 4 aUage 6 467 80 7 48 8 80 9 19 9 4610 1111 8618 881 88 8 44 8 40 4 10 4 88 8 88 8 187 18 7 88 9 88 8 68 Voorb 6 88 10 17 t 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw6 8 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 iZov M 6 17 10 48 1 06 6 04 6 89 9 69 lOnudi 8 88 7 60 8 18 0 18 $ 47 10 1810 6418 0618 88 8 17 8 14 4 08 4 886 16 8 88 8 807 488 8810 1010 88 6 O D D A 18 8 8j08 8 68 4 46 6 1411 86 18 84 4 16 6 84 4 84 H n 11 1018 11 i i 4 87 8 17 hB Hb 1 SO I D A TBICHT a ld 6 80 6 87 7 18 7 88 8 81 9 88 9 68 10 19 10 87 18 88 8 80 Oudav 6 46 8 64 11 14 8 87 Woardaa 6 88 7 3 8 18 t 11 89 8 46 Vtiwht 8 13 7 48 8 88 9 84 10 61 11 48 1 87 8 08 i Maar nuterdani f Stopt Woensdag GOUD A A USTEBDAM QoBda t tl 8 81 9 88 10 67 18 10 4 11 yH imlHdaai 0 8R 8 14 9 87 10 6 1 8 1 18 8 11 Vtept te Nootdorp Uduheiidaia en Ble iwjjk Enlawa n Hakaidotp 7 86 8 09 9 07 10 84 9 18 10 64 8 8 88 8 41 9 49 11 10 8 17 4 416 87 8 66 8 81 10 17 10 8 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 80 6 18 6 7 89 9 4 11 07 I AMSTEEDA H S O B D A AmaterdaltO at 7 16 8 16 9 10 48 8 84 8 68 Sond 7 81 8 19 9 14 10 10 11 1111 18 Ml l t Lut la eouda Bdiigan nlt mwr Baant ie liat op 9 41 10 17 10 88 1U6 Onderwijzer ia efla der Tftkkeu t d bet Uge OAderwya Arta taodmeeBter apotbeker of apolbeketg Wieode geQ ei heel retloi UDdbeel ofartsen ybereidkoDdige 1 Veearts Loode Ëssajeor b den waarborg en belasting der gouden VB ziUereb werken HandeU BSiftyeur Officier der landmacht lageniear en adspirant ïngeniear voor bet iioomwezen IJker of adjonct i er Machinist Of die lyst Tolledig ia Weten wg nitjl de Minister gaf ze alleen tot toelichting zonder dat zy sen deel der kieswet uitmaakt Ër i s een aizooderlük mo el no X vastgesteld dat ten stadbuize is te verkrygeu vaarin degeaa die als capaciteit kiesrecht vraagt heeft in te vntlen welk examen en wanneer hy dat heeft atgelej d De verklaring moet vuor 16 Februari e k worden ingeleverd bg den bargemeester ten etadbnize en dit kin ook over de post kostttloos geschieden mits men op den omslag schryft evenals bfl de andere aangiftes 5 Vry van brief port ingevolge artikel 50 der kieswet en in den linker benedonboek naam bandteekening stelt woonplaats Aan een partieolier schryveo uit Ternate met de lantste mail ontvangen ontleend Lnsutindec het volgende bericht oit zeer geloof waardige bron Het te Ternate gestation neerde stoomschip der goavernemeatsmariue Z emeeuwc maakte gedurende de maanden October en November eene reis oaar de Noord en Znirlkust Tan Nioaw Guioea 0p deze reis werden de Mappia eilaDden bezocht gelegen drie wacbten 12 nar stoomena benoorden de Geelvinkbaai 0p deze lage geheel met klapperboomen begroeide eilandjes werd een gehesohen Ame rikaansehen vlag aangetroffen die onmiddellgk werd neergehaald en door onze driekleur vervangen Ook werden eenige onderzoekingen gedaan op het 10 de Etna bani gelegen eilandje Zakahia waar steenkolen werden aangetroffen doch van xear inferieure qoaliteit Met hoogwater loopt deze kolenbeddiog geheel onder zoodat 7 e voor exploitatie wet ongeticbikt zullen zijn Uit Alfen aan den Kgn wordt aan de N R Ct f geschreven Ziet men hiar anli tevolutionairen en r ki bun best doen om kiesvereeuigiugen op te richten en nieuwe kiezers op te Wekken van liberale zyde wordt geen teeken van leven gegeven Vroeger bestond bier eene vrytalryke afdeeling der liberale kiesvereeniging Borger pltchtt te Rodegraven tf ch deze Bcbynt niet neer in t leven te kunnen worden geroepen De positie van het stoomiobip Gelderland c ia er in de laatste dagen niet gunstiger op geworden Zat ooreprookelyk het schip loodrecht op den wal thans ia het achterschip zoover om de Zuid geslagen dat het licht in de ricb ting van den kop van den Noorderdam Voor noordwestelyke winden ligt de boot dus thans ongunstiger Gisterenmiddag is van de Gelderland opnieuw aan bakboord achteruit een anker uitgebracht en atoom opgestookt in den bnipketel Uit een der Drentsche dorpen flchryit men het volgende aan de Ass Ct By een onlangs gehouden avouddteost van een onzer drie predikanten bracht een vergissing evu ongewone verstoring ia de voortzetting van de godsdienatoefening Qtnda 8 80 7 88 8 80 8 40 Moordrecht 7 88 8 47 Nieuwerkerk f 7 89 8 84 OtpaUe 7 48 9 1 lUttorduu T 7 88 8 88 9 1G Rottardun 4 88 8 89 e OtpaUa 8 6 9 8 Niouwerktrk 6 14 6 11 Uoordroolit 6 81 6 19 fkni 6 87 6 86 De preek die zoo vlottend werd voorgedragen en blykhaar indruk maakte op de eerbiedig luisterende schare werd plotseling atgsbroken terwyl een groote onrust zich van den boogen spreker meester maakte Om tyd te innen en eeuigizina op verhaal te komen werd aan de gemeente verzocht een ellenlang gezang te zingen De koster ging orders balen op den preeki toet en snelde de kerk nit naar de pastorie eindelyk komt by terug met doodsbleek gelkat eu knikkende knieën en brengt al stamet eud uit Tk kan t niet vinden ik kan t niet vinden zelf moet je zoeken Om de verbasiog ten top te voeren verlaat thans ook de predikant de kerk deverbonwe reert e gemeente aan de vreemdsoortigste gisHingen ten prooi latende Ëmdetyk na Ung WRobten komt de schare in bedaarder btemming door de teragkomst van deb dominee die met opgewekt gelaat zich weer de trappen opwerkt n tot aller voldoening de preek verder ongestoord ten einde brengt Weer il te Auteuit by Parys een moord Drie kellners woonden daar samen Een hnnner zekere Pic wsfd dezer dagen met afgesneden bals in zya slaapkamer gevonden Dadelyk begaf de commissaris Oochefert zich naar hst café waar zy dienden en liet daar de beide andere kellners een scherp verhoor ondergaan Diaar terwyl hy hiermee bezig v scigde de baas van bel café zyn aandacht op een persoon die met den vermoorde bekend geweest was eu zich op een ongewoon uur in bet café bevond Dadelyk trad Cochefert op hem toe SB deed hem op den man af een paar vragen die den bexoeker zekeren Koabertout in verwarring brachten Hy werd gearresteerd en nn bemerkte meu dat hy een hemd van Fic aan had en dat zyn kleederen alsook zyn voetzelen bebloed waren HoogsLwaarschyDlyk heeft Doen den moordenaar dus dadelyk gepakt Deze blyft echter hardnekkig ontkennen Te Tiol heeft een werkman die zich niet als loonkiezer koji annmelden omdat hy minder dan f7 in de week verdient aan zyn huiïbasB gevraagd de huishuur met een kvrartje per week op te alaan ten einde zoodoende hourkiezer te worden Nu zoo een verdient het kiesrecht wet U D Het 248te Nederl Tail en Letterkundig Congres te Dordrecht is voprloopig bepaald op 23 Angnetas eu volgeode d geu De regelingscommissie is druk in de iveer met de toebereidseleo voor de feestelykheden die zij hareo gasten ter verpooziug van de ernstige bezigheden der Congreszittingen I zal aanbieden Zoo tigt het ia haar plan een kanatavood te organiseeren waarop o a doorieen koor en solisten van naam oud Nederland che liederen zullen rordan ten geboore gebracht en een tooueelstuk oit de middsleeowcn vertoqnd Voor de Congresleden en hunne dames zal verder een tocht per boot op Dordrecbts scboone rivier worden ingericht en waarschijnlijk ook door bet bestuur der Nationale Tentoonstelling van Nyverheid en Kunst den Congresleden een feattavond worden aangeboden In eene gisteren gebonden openbare zittingTan den echuttersraad te Middelburg werduitspraak gedaau in vier zaken legen deuschutter J K t d Veer beklaagd dat by behoorlyk opgeroepen om zyn wapenen inontvangst te nemen aan at bevel met beeftvoldaan Qy werd veroordeeld tok vier geldboeten van f 15 alsmede in de koaten der procedare Door de politie werd Maandag in Den Haag e n aanhouding gedaan wabrdoor t vooruitzicht bestaat dat weder een persoon voor eenigen tyd onschadelyk zal wordpn gemaakt die anders door niet ootdekkiipg vermoedelijk met den dag brutaler zoa zyn geworden evenals t geval is gewee t met den thans tot gevoelige straf eroordfeldeu berochten inbreker 11 91 11 88 11 86 11 48 11 61 8 68 18 88 18 89 18 48 18 66 88 18 88 9 81 I 10 89 10 86 10 48 10 49 9 80 10 11 7 61 8 86 Tegen half vyf nre stelde eene dnine mevr T K een poliliedieuaar in kennis dat haar op de Veenkade door een man van zeer nietig iflterlyk en van middelbaren leeftij l haar por Um niuie was ontrukt inhoadende f 3 w eeoig kleingeld waarop de dader yüngs was weggeloopen Da diender verwyderde zich ia de aangewe ea richting hoorde onde rweg van kinderen dat zij een manspersoon eeo portemonnaie badden zien ledigen en d een poort w gooien eu sluagde er eindelyk in den verdachte te vatten op wieo na overbrenging aan het centraal hnreaa de aangeduide inhoud van de portemonnaie werd gevondea Oaderwyl de dader steeds bleef ontkennen werd de gravin van B aan het genoemd bureau aangediend welke dame aangifte kwam doen dat baar in de Wagenstraat door eeu manspersoon een bruin ledereu visite boekje met zilveren kroontje uit haar mantel was ontfutseld Op vertoon vau den aangehoudene voor t bovenaangeduide feit meende de gravin in hem den dader te herkennen De aangehondene die ter beschikking erjuititie i3 gestald ia ongeveer 45 jaren oud metselaar van beroep en van Osa in Brabant afkomstig D Te Delft wordt door menseben die t weten kunnen verzekerd dst de regeering er ernstig over denkt de kweekschool voor de Zeevaart van Leiden naar Delft te verplaatsen als eene kleine vergoeding voor bet vertrek der artiUerieinrichtingeu In de verschillende garnizaeneplaatsen bieden zich in de laatste dagen meer dan gewoonlijk per onen voor vrywillige dienstneming aan Gebrek aan werk en lage arbeidslooneu zyn biervan devoornaaoaate beweegredenen De statistiek ia toch maar eeu mooi ding Wanaeer men een gebeelonthoadera vergadering bywoont dan is bet tien tegen één dat meu Denemarken en Zweden als beschamend eu navotgenswaardig voorbeeld hoort stellen tegenover ons alcoholische landje In Stockholm werden in 1896 10 669 personen waaronder 912 vrouwen vegens openbare dronkenscbap gestraft De opgelegd ermogen a trafien bedroegen in t geheal 104 335 kronen Daar het aantal inwoners van Stockholm in het begin vau 96 ongeveer 271 000 bedroeg is ieders 26s inwoner dus ongeveer 4 pCt dor bevolkÏBg wegens dronkenscbap gestraft Voegt men daarby de menaihen die meer in t geniep gepimpeld hebben eu dus buiten het bereik der wet vielen dan Vomt men tot een aardig cyfer Te Christiania dat 180000 inwoners heeft werden ongeveer 20000 personen onder wie een zeer groot aautal vrouwen wege is drookeoscbap gearresteerd dua ongeveer één dronkaard op elke 9 a 10 inwoners Een jaar te voren was het aantal gearresteerden in beide steden 2000 minder Van Kopenhagen zyn alleen cöfers over 1895 beLend Hier werden slechts 6758 personen wegens opeobare dronkenschap gearresteerd of van elke 52 iuwonera ééa daar Kopenhagen 340000 inwoners beeft Vrydagavood werd te t Gravenbage de constitueerende vergadering gehouden van de haagache afdeelingon van den Natiouale u Zuiderzeebond De waarnemende voorzitter mr C J F graaf Bylandt deelde mede dat door verspreiding van mededeeling vanwege bet comité en da rede van dr Schaepmau op 12 November jl het tedentat gestegen waa tot 74 dit getal vermeerderde nog in den loop der vergadering Op zyn voorstel werd dan ook de afdeelng a Gravenbage en omstreken van denNationalen Zuideraeeboad geconstitueerd verklaard Terstond werd daarna overgegaan tot vaststelling van het reglement dat byoa geheel geschoeid ia op de leest van dat van liotterdam Op de vraag vac oen der aanwezige verklaarde de voorzitter dat zoo ang da statoien van deu Bond aoo blyveo het doel ia te beiorderea de uitvoering van de plannen vau de staatscommissie 7 17 6 10 8 44 8 89 8 80 4 40 4 60 4 87 8 04 8 10 DEN 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 8 40 U 10 16 10 88 10 46 10 69 Jtreobt 6 88 7 80 9 9 88 Woerden 6 68 8 11 t OudowatCT 8 19 Oouda 8 38 9 84 10 10 Besloten werd het getal beatuurl den op 7 te Wpales AU zoodanig werden benoemd de beeren jbr mr W F Rochnsasn C J £ graaf van Belandt mr J J Rochnasen mr J M Bijmaos Van Bosse J P Brombet en mr F B J Tavenraat De heer van dar Bava directeur der Maat schappy van Weldadigheid heeft in een circulaire weder eens de aandacht gevestigd op bet streven der Maatscbappy By wyat er n op dat te midden van denstryd om hat bestaat die thans atlerweg heerscht eu waaronder ook ouzs landbonwende bevolking maar al te zeer gebukt gaat temidden van armoede eu ellejnde welke haastniet te lenigen is te midde van oatavredeoheid en tweespalt welke maar al te vaak weten orde dreigen te erbrekeaj da Maatscbappy van Weldadigheid reeds 75 jaren lang hareverhevene roaping vervalt met eere om zooveel mogelyk verarmde gezinnen door eiganarbeid aan een bestaan te helpen en bunnenkinderen een degeiyke opvoeding te Terzekeren 1 Zy opent steeds nieuwe bronnen vaa bastaao door heidevelden te herscheppen in bosch bouw en weilanden eu dc or het doeu aanleeren van onderscheidene soorten van industriealeu arbeid die een bestaan opleveren Beads zyn byna 2000 hectaren in exploitatie gebracht eu vinden ook byn 2000 menscheu er niet alleen een behoorïyk bestaan maar bovendien alles wat zy npodig bebb n om als burgara van Nederland aan bunue beatemming te kunnen beantwoorden In de Maatscbappy te Frederiksoord Willemsoord en Wilhelmina soord leven thana omstreeks 200 randbonwersgezinuen welke geen armoede meer lijden R Uim 80 arbeidersgezinnen worden er opgeleid tot laadbouwers eu ruim 200 beitedetingeo meestal weezen worden io het huisgezin opgevoed en gevormd voor het leven naar de gezindte waartoe zy behooren terwyl de rest der bevolking zich met allerlei industrieelen arbeid bezig houdt De grootste zegen evenwel die van de Maatschappij uitgaat ia niet gelegen in het dagelykacb brood dat zy versohaft of leart verdienen aan dezulken die alleen staande den stryd om bet bestaan niet knnnen volhouden maar is vooral gelegen ia den beachaafdeu invloed dien zij uitoefent op het tweede geslacht de kindei eu der bevolking en de weezen die aan hare leiJiug yn toevertrouwd Onze vorsten gingen atetda op onbekranpen wy e Tüor en de Koningin Regentes is nog de Hooge Beschermvrouw der maatscbappy Vele aanzienlyken io deu lande efferden vaak groole sommen op dit altaar der w ldadigheid Op vele plaatsen in ons vaderland zyn afdeelingen gevestigd om hare belangen te behartigen Toch is er aan nog meer medewerking behoefte aan de medewerkiug van allen die het IcBunen zonder onderscheid De directeur meent dat als men opdewyze als de M v W alom in Nederland wilde werken van lieverlede werkeloosheid armoede en elke leden tot ontenredenheid zeer ouden verminderen zooal niet geleidelyk verdwynen Men wordt lid der My door het betelen van f 2 60 ajaars Elke bydrage wordt echter gaarne aanvaard Aan de genooden verkiezing voor leden in het hoofdbestuur der Maatscbappy tot Nut van t Algemeen is deelgenomen door 131 departemeuten ramen nitbre igeude 432 stemmen Gekozen de beeren mr M W F Trwnb te Amsterdam en D W Slork te Hangeloo Beiden hebben de benoeming aangenomen Het boofdbeatuar zal weldra doen verschynen een klein geschrift over ituicgrondVerkaring door J Brninwold Riedel lu Februari of begin Maart worden varzonden de punten ter heachryving voor de algfmeene vergadering van 1897 en het rap port De opleiding van het ooderwyzend persomel in bewaarscholen welk rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek door bet hoofdbestuur iogesteld overeenkonistii zijna Tijd van Greenwicb 7 68 7 69 8 l8 8 88 9 87 10 4 10 11 10 18 10 87 8 88 8 48 8 61 9 87 10 40 XT U 10 4 f 8 87 9 87 9 47 64 10 01 10 07 0 8 9 10 7 86 8 8 7 48 4 46 6 18 1 49 I 7 48 8 88 UBksndigiog in da tlgameaao Targtdariog faa 1896 an waarraa de ooncluaie geleid heeft tot ean oaratel lijnarj da un de algemeene Tergadering an 1897 In de fabriek yan de Trane Kankaaisoh Spoorwegmaatachappg te Tiflis ia eeoe apoorwegkerk op acht wielen gemaakt tengebrnike op de IjD Aan het eene einde staat er een kroia op au aaa bet ndere een traaio klokkentoren met drie klokken Behalte de eigenlijke kerk ifln er kamers oor den predikant Er ia gemakkelgk plaats Toor zereatig personen Hel altaar ia van gebeeldhouwd eikenhout Er heeracht groote ougernatheid te Dninkerkeo Sedert Zaterdag bevindt zich op de reede aldaar een Sngelach atoomschip de lYnlcaat komende van Bombaj en jgeladen met graan Aan boord ontbreken Tyf manscbappen Het geracbt loopt dat desa flf mannen onderweg aan de pest zgn geatorien en in Me geworpen Ua kapitein beweert erenwel dat twee der mannen gedeaerteerd liju twee zjjn te Port3aid aan land geset en één i siek te So z aohtergelatan Het atoomtebip verlangde machtiging om de haven binnen te komen en lalka is oieraenkomatig een besloit van den ministerraad bealitt geweigerd De Vulkan is daarna naar Liverpool vertrokken Te Marseille is het bealoit waarbg bet aan land brengan Van goederen die mit Indië afkomstig ztja wordt verboden met groota voldoening ontvangen Wat de r edera van de Per ia en de Branksomehali voornumens zyn ia nog nietbekend maar uit het feit dat er versche levensmiddelen en steenkool gevraagd sijn achgnt aan te duiden dat ig weer zee zullenkiezen Omtrent de sCaledooiac zgn de volgende beschikkingen genomen de Clyde v beboorende tot dezelfde maatschappg zal heden da 70 paaaagiera overnemen en naar Londen overbrengen dan 11a Februari zal een extra trein nit Caiaia vertrekken met 140 ËngeUcbs paaaagiera die zich weer op de Caledonia xallen inschepao welk schip dan terugkeeit naar Indië zonder zijn lading voor Marseille ta hebben gelost Dan heeft men nog de aYarra die eveneens Bombay heeft anugedaan en deze stad twee uur voor de Caledonia heeft verlaten met de mail en 23 passagiert WERKVERSCHAFFING Ia dank ootvangen by Roepars de som van f 1 07 van een gezellige club DE COMMISSIE BoUenlandscb Overzicht Na een paar redevoeringen over de Egyptiaobe qoaeatie te hebben aangeboord is de Fransche Kamer eiudelgk weer aan de begrooting voor 1897 begonnen Het hoofdstak landboav werd afgedaan en men begon met financiën De begrootingacom missie besloot de Kamer te vragen geen anendementen welke de eene of andere fiscale hervorming ten doel hadden in behandeling te neman Meu moest na bet bndget snel afhandelen YolgeuB de laatste berichten van Kreta over Athene wordt de stryd tasiehen de Torken en di9 christenen iu dan omtrek van Chania voortgezet laatstgenoemden hebben Cbalepa ingesloten De troedeu nemen nu deel aan de gevechten De dorpen Nerokoero en Perivolia door de christenen in brand gestoken Het geraoht loopt dat 3000 Turkeche soldaten te Saloniki gereed staan maar niet aan boord van de transportachepen gebracht kannen worden omdat de stoomvaartmaatschappy TOoroitbetaling verlangt Zoo er een wyze les ta trekken is voor da Karopeasche mogendbedan uit de gebeurtenisien op Kreta dan ia hat zekar desa Halve maatxagelan zgn noodlottig voor alle partgen Kreta ia aan Ëoropa vourgehooden als gered door het optreden van lord alishurj ala de triomf Tan de gsïioleerde actie die bestond io de weigering om deel te nemen aan de blokkade De WeBtmini8ter Gazettec wil niet beweren dat lord Saliabury niet da beste plannen had maar bal was toch verkeerd zich niet hg de plaaaen der overige mogendheden aan te alaitan Ed het raanltaat toont dat de Kaken niet hater wordan als een papieren constitutie wordt ingevoerd die niemand voornemens is te eerbiedigen De mogendheden hebben bet gezag van den Saltan ondermgnd doeb er niets voor in de plaata gesteld Het kan de viaag cgn of het beter is geen regeering te hebben dan onder het beatnar van Sultan te staan dech een oploiaing die tot anarahie tot moord en doodling en brandstichting Toert is toch zeker niet de oplossing die door de beschaafde wereld getnagd wordt En de moraal van de gabeurta nissen op Kreta staat tbana doidelgk voor ds oogen dar mogendheden als evengoed van toepaiaing op h t geheale Tnrkache Byk Hervormingen wordan tooals a kondigd toch niet uitgevoerd teoxij de mogendheden bjesloten hebben die invoering door bet nemen van dwang maatregel en door te dryven ea Toortdnreod toezicht bonden op da toepaseiog Thans zyn da mogendheden plotseling opgeschrikt uit hun aoeten waan dat zy de Epretenaar quaestie met goed gevolg ten einde hadden gebracht Hun eerste daad was nu eenige oorlogsschepen te zenden naar bet eiland da consuls hebban aich met een aantal vreemde onderdanen aan boord dier oorlogs bodems begeven Maar wpt baten deze dingen bij de volkomen werkeloosheid van de Turkscbe civiele en militaire ambtenaren zy laten de beide partyen met elkander stryden de steden worden in brand gestoken en de bawooera vermoord Zonder bezetting der hav tin plaateen door Ejropeeacbe troepen acht de Voai Ztg het onmogelijk aan het herstellen der orde t e deuken Vau de invoering der hervormingen wil bet blad zelfs niet spreken By dan aigeoaardigen regeeriugstoestaüd in Turkye waar da beste bevelen en bedoelingen der ministers kraehtelooa warden gemaakt door het peraooulyk iugrypen van den Suttao of de knoaieryen zyner omgeviu in Yildi Kioak ij alecbts met gewald iets tot stand te brengen De grootmoedigheid der gezanten tegenover ïurkije beeft booae vruchten gedragen en als tbans Griekealaod in het kryt treedt met het vaste voornemen eindelyk z n stamverwanten op Kreta te bolp te komen dan ia het in zyn volia recht meent da Voss Ztg c 01 het zyn plan kan uitvoeren is eeu nodere vraag Maar de stoutmoedige heeft de halve wereld en juist lu het Oosten is het meer dan eena gebleken dat de mog ndhedeo gaarne b reid waren een toestand te erKanoeo die als bg verrassiug was ontstaan en die slecbts door de wapenen kon worden gowyzigtl Daariu ligt bet zwaartepunt van de beweging l e Gnekaebe regnenng tracht met alle mogelyke midde eu door een coop de main gedaan te krygHU WHt de mogeudbeden voor eenige mBaDdf n met znrg hebbeo tegengehouden da iulyvin van Kreta by Griekenland Op bet eiland is do r do zorg der Qrieksche onderdanen da wenacb der eilaudera uitgesproken oor die inlijving tot atand te brsngen De Gtirifttenen bobben op vet schillende plaatsen de Grickscbe vlag geheschen de Unie met Griekenland geproclameerd eu koning George uilgenuodigd van het eiland bezit te nemen Da Grieksche regeering beeft ean aautal oorlogsschepen en torpedoboeten gereed doen maken die zich naar het eiland zullen begeven In geheel Griekenland keersoht groote geestdrift op vele plaalssn worden volksverzameKogen gehouden en uit lal van gemeenten zyn telegrammen van gelukwensch gezonden aan den koning die door ayn kloeke daad de algemeene sympathie verworven heeft De Kreteosers te Athene hebben een monsterdemonstratie gehouden waarin een adres is opgesteld aan de gezanten der mogendheden om op de iuljjving by Griekenland aan te dringen De Ethnike Hetairiac een geheim genootschap dat zich de bevordering van de Paaheltenistiscbe denkbeelden ten doel stelt heeft een proclamatie aan de Kretensers gericht om zich oneerwyld voor de vereeniging niet Griekenland te verklaren De Grieksche regeering heeft een krediet van honderdduizend drachmen gevraagd tot oadersteuning dar vlaohtelingen van Kreta Griekenland doet thana wat het kan om Krnta aan de macht der Turken te ontrukken Wat znllen de mogendheden doen Da senaat der Veraenigde Staten heeft besloten naar een telegram nit WasbiufttQU meldde en nog wel met overweldigends aaeerderheid om het arbitrage verdrag niet io het openbaar te behandelen Deze beslissing scbyat weinig goeds te voorspellen ly komt zoo geheet in de lyo van het door Morgan nitgesprokan vermoeden dat er iats achter bet traetaat ateektc dat Engeland gehHime badoelingen c beeft enz Waarom een zitting mf t gesloten deuren moeten we vragen indien Morgan en zyue vrienden niet de gelegertheid zochten om oogecontroleerde ODtholliDgen te doen en door voort te borduren op de reeds geuite verdachtmaking h t verdrag tan vat te brengen Volgeus het regtemeut van den senaat wordt de raadszaal door het pabliekontmimd wbeo aatiog upon confidential or executive busine j dan hlyven behalve de senaatsleden alleen enkele ambtenaren aanwezig wien de eed der geheimhouding ia opgelegd Feitelyk mogen wy dus niets te weten kom n van watindeae dagen in den senaat besprokeu wordt maar niemand behoeft zich te verwonderen wanneer binnenkort het geheim aan het licht zal komen De practyk is sterker dan hjt varbod en de bedreigde straffen zyn nog nooit toegepast al hebben de senatoren t herhaaldelyk geweascht geacht om bet publiek in te lichton over wat hun ambtgenooten badden gezegd rf gedaan Er is eens eene beweging inden landegaweeat tegen die zoogenaamde geheime zittingen maar behalve de leden die wel raden hebben het licht te ichaweo waren er andere eerbiedwaardig 1 a geaoht die het gebruik verdedigden op groid dat het de macht en het aanzien van bet regeeringslichaam verhoogt Of dat tbans het geval lal zgn mag met goede reden wordan betwyfeld Het moreel gezag van den senaat is miasehien nooit dieper gedaald dan io het laatste tydperk van Cleveland s bewind zyn aanzien nooit sterker gegispt dan io deze dagen door personen eu dagbladen van naam nooit heeft men zoo rondweg verklaard dat de oprechte wenachen van het meest intelligente deel dar natie allen ateun missen in dit regeeringsiicbaam Nu vooral ware t goed geweest om de beraadslaging over eene zaak als het ar bit rage verdrag die de levendigste belangstelling wekt in de gansche Unie te voeren ten aanhoore van alle burgera eu door de deuren open te houden den schyn zelfs te vermyden dat eeu hoog eu vêr strekkend belang zal worden beetreden met wapenen voor wier gebruik men zich schaamt Indien iets uog bet aanzien van den senaat beoadeeleu kon dan waa het besloit dat Maandag is getallen ean dat voor de scherpste critiek en de meest gegronde of ongegronde aanvallen de inimste baan openlaat HIEIIWE 7ARAFLÜIES VOOK DAMES snHEEHEH A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Ainsterdani 9 MBRÜAHI slotkrs Vrkrs NBlXELAKU Oerl Nod W S S 8 dilo dito dito 3 99 dito dito dito 3 96 V HoNOia OM Gbudl 1881 88 4 lOSH iTiLlB Insohrijdng 1862 81 5 86 86 OosTENK Otii ie papier 1868 6 85 23 78 8 l 991 99V losv 9 69 21 aaV luv 96 24 22 99 011 dito in iilïer 1888 6 86 PoHTUGjiL Obt mat ooMpon S dito ticltet 3 BusiAND Obl Binnenl 1B94 4 dito Grcons 1880 i dito bij liotliB 1889 4 dito bj Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dilo dilo dito 1884 6 Spanju Perp t ichuld 1881 4 JUEiBU Gopr Conr leen 1890 4 Geo leeuing BOtie D Gec Ie nieg erie O ZuidAis Bcr v obl 1892 5 M xlca Obl BaiLSoh 1890 6 Venbzdela Obl 4oubep 1881 AnsTEEDiH Obliinlien 1896 3 KorrERDiM Stod leen 1894 3 91 Ned N Afr Hiiudol aand 2 Arendsb Tab Mij Cortifiaatou j 616 700 Deh Maatsahsppij dito 1 685 Am Hvpotlieelb pindbr 4 100 üull Mü der Voritenl aaud 69 Gr Hypotheokb pandbr SV 101 Nederlandeche bank aand 200 Ned Kaadelmaatsoh dito 145 63 N W k Pao p b pandbr 6 54 Eott Hypoilieekb panilbr 8 9 138 l tr Hypjthoakb dilo 3 OoSTE NE Uosl Hung bank amd EtiBL Hjp Ibdckbank pandb 4 99 AUKEIXA Equ t hypotli pabdb 6 Mal L G Pr Leu oert 6 23 Ned Holl IJ Spoor Mfl aand 100 M j tot Elp p Si Spw aan I 102 Nel Ind Spoorwegm aand 205 Ned Zuid Afr Spm aand 6 229 dito dito dito 1S91 dilo S 102 iTAUï 8qoor 1 1887 89 A Eobl S 62 Znid Ital Spimiij A H obl 8 64 Polen Waraohan Weeuen aand 4 166 EosL Gr RuiB 3pw M i obl 4 99 Belliarho dito aand 63 Faalowa dilo aand 6 79 Iwang Dombr dito aaud 6 108 Knrsk Cb Aïo Jp kap obl 4 10 dilo dilo oblig 4 100 Ambeika Cent Pac Sp M j o d 6 I 99 Ohio orlh W pr C v aand 1 dilo dilo Win 8l Peter obl 7 ISS DentertBioOr Spni eert ï a 11 IllinoiB Central obl in goud 4 lOl Loui8T 8iNaBbrill Cort t aand 60 Meiioo N Spw Mij Io hyp i 6 101 MiB8 Kansaa v 4pct pref aand 14 Y N York OntaaioSi West land dito Penn Ohio oblig 6 104 Oregon Cftlif 1 hyp in goud 5 i 74 SI Paul Minn Manit obl 7 1 106 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 J dilo dito Line Ooi Ie hyp 0 6 24 Canada Can South Cert r aand 4b Amalerd Omnibaa Mij aand Rotlerd Tramweg Maats aand Xed Slad Amsterdam aand 8 Stad Uolterdam aan 3 Belqie 8lad Antwerpen 18 7 2Vi Stad BruBsel 18S6 2 UoNO Theia Uegallr GeselUcb 4 OoSTBNK Slaatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 S Spanje Blad Madrid 3 1868 NlD Ver Bei Hyp Sp ibl cort 200 20 1 loe 107 103 i l 108 117 12S 38 111 Ven C Eallw Na lob d c OJ 9 ADVERTENTIEN L G deLANG markt 97 STOKT CLARK S wereldberoemde AMERIK OHGELS Hoogste Bekroning Wereldlentoonst Chicago iimmmmiimmummxi Stemnïen Verhuren Bepareeren InruUen 5 Jwir Schriftel Garantie CATALOGI Depat u BREEBi41lT S ORGELS CANDLLABUËS TAÜOU RETS enz tiolen 4 50 6 7 50 9 50 12 15 18 ƒ 22 ƒ 28 35 45 60 75 ƒ 90 Strykstokken Etuia yoor ContrabaB op beatell Kammen Scbroeren Sourdines Hars Sternvorken Stemfluitjea Metronomes Uirigeerr Btokken Snarendoozen ens Snaren ook voo Alt Cello enz MÜLLERS boroeiBde ACCOORDCITEKS BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE SRAEPELIËN HOLM S Quina Laroche BN Staallioudende dulna Laroche is de meeat krachtige eu vernterkende KINA WIJN Aaubevolen door t l vau binnenen buitenlandsche Geneeiheeren Verkrygbaitr in fleasohen a ƒ 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook decer Cigaretten geeft deu I der aan Aithma terstond Terlicbting In Etui 80 en 60 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen ala goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplossend en Terzaehtend Prü per fleschje 20 Cent Kbaupsusk üotu Hofleveranciere Ztiti DepU te Gouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en biJ de meeite Apothekers en Drogisten vetkrygbaar FEANSCHE STOOMVEEVEEU Ohemische Wassoh rU VAM H OPPE IIElMER 19 Kru lahade Botterdam Qehrevete rd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteijb voor het toornen en verren van alle üeerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomeu van plaobe mantels veereu bont ens Gordgnen tafelkleeden enz worden naar d ienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden o ischadeiyk voor de geaoudbeid en volgens staal bewerkt Wegoas uitbreiding der fabrieken zgn dv prysen 25 o gedaald Te stoomen goederen ala nieow afleverfaaar in 3 dagen te verven goederen in eens week Het Fotografiscli Atelier STUDIO is dagelijks ook des XONDAGS geopend HH tretlen met ü Ssl Proevent ISO P VAN DEn WAALS jfivUXXIK Fluweelen Singel BS i by de Tiendeweg