Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1897

Vrijdag 12 Februari 180T JNo 7195 35ste Jaargang fiOIMlË COÜRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regeh a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inziending van Advertentiën tot 1 uur des midd van 10 tot a uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag opBHsm mmii Toelating van Leerlingen op de Kosteloozeen Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op bet Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de iBSChriJviDg van Leerlin en wier plaatsing men met den laten April 1897 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG 23 FEBRÜAKI 1897 des namiddags ten vgf uur Voor verdere bizonderhedeu wordt verwezen nau de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H VAN Dsa VOOBT StcretarüGouda 10 Februari 1897 Openbare Vrijwillige Verkoopiag De Motaris J P MAHLSTEDE te gfs Berg ambacht is voornemens op WOENSDAG 17 FEBBUABI 1897 ten 10 ure b het huis geteekend nr 546 aan den Ead k aldaar in het openbaar te verkoopen INBOEDEL Van eene levering overgeltlevene 2000 stuks soogenaamde waaronder MEÜBILAIKE GüKDEREN HANDWEUKGEHEEDÖCHAP SCUüüW GEIT SLIETEN BRANDHOUT ongevBer 20 HEÜTOLITEE AARDAPPELEN en verdere ROERENDE GOEDEREN worden wegsiis kieintt fout o metjuilt roifenH model uitgevoerderfttideQ tut den ii utp vMifl VS per etuk reoMBtreeks aanH H Ijandh mwflri en uitverkocht Daae UII£KE1 onT ir llUtbBre I ekenB Ijn warv nlB e n Pel ca IM ïüü cM grout dui het Vaiirfl geheel bedekkend doukerbruln met h i ide Tanden en van 3 breede tnwpeu voorwen Klein iiO0rr td Eogelsehe Spori Dubliet Pftarden Qefeens OrnnJ kl nr gr oa leoxïoa benaaid mat 4 prachtige breeds treepen voorzien bieden wij wegonj zeer gwhig alnphtu door manneii van het vak Lemorkbare fouten k t P werkelijke waarde 7 Beat llingen te Benden met aiUdelijk tidrKH tegea vooruitbetaling of remboori aaa Verzendhuis Merltuur Oommaadit Maatgohappy Schubert A Co AmtM dam NZ Vooi burgwal Ï5B IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortaurend grooter besparing irn gereea voor het gebruik beate fabri caat uitgehrauAen gereed voor ver mentUng voor ieder consument dadelgk in gebruik to nemen onovertroffen liohtkracht langste brandtfld en goed passen gegarandeerd Aangeboden i 4S ceiltt per ttuk per éouljm S SO Franco tegen rem benrs WILLI BUD Berlijn W 35 Berliner Gasglühlicht Industrie Wat unei BI gl ismitlwtbntiHmiMateweiuleDt QD si Anker Painlxpeller is de besta inwrnvia tegea Jiobt Hhenuutiok LeiJeapiinen kortom toien TeAendkeU I Mat dl d wordehMihmlml in iflder hoiagexiB PiiJB 60 Mui 76 oeat ea 1 25 is Uos Ji Teerh dsa fa de meeste Apotheken es b I AuVEDoktar 4 Oo ta Botteidsin Te GOUDA hg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Qoads Druk v a A BBB KMAKl k ZOO V S B Correspondentie verzocht in Duitsehe of Fransche taal MAATSCHAPPIJ TOT ExploUa tle van Staatssp oorwegen De Beniemiiio ueh bbf FEVTEW in het Staliou Aoiufa zal op iroentdag deu X eu Vehruari MH9t des namiddags ten Z uur locale tgd by inichryviug worden verpacht De voorwaarden van verpachting liggen voor gegadigden ter inzage op de bureaux van den heer H B SILVERBIEÏER HOOG8TAD Inspecteur der Exploitatie te Arnhem en van den betrokken Stationschef en zgn tegen betaling van 0 SO aldaar ook verkrygbaar Do op gezegeld papier geschreven inschryvingsbiljetten moetan vóór genoemd tydstip vrachtvrü aan liet Centraalbufeau II der Maatschappij te Utrecht ingeleverd zjjn Ko uinislijke Machinale Fabriek DE HOSIQBLOEM van H IX van Schalk Co gevestigd te s Gravenhage H epplerêtraat X9 en g9i naby de Begenteaselaao van Z M den KONING van BELGIË livdlen gij hoest 1 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig Eitract FLACONS van AO Cte 7 O Cta en f 1 verkrflgbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E fl VJN MILD Veerstal B 126 te Gouda A flOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskop B V WIJK Oudtaatrr M KOLKMAN WaddiiMeen T All DARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda Örands maoasins du FiiDteiip NO UVEAUT ÉS Wü veraoeken de Dames die ooi gellln tZA mod album voor hi Wl loen noch niet ontvangen hebben dit u willen aanvranen aan ii JULESJALUZOTalï rirta Hetielve wordt dan omgaand gratia e franco toeijeiondon Bestellingen van af 25 fraaoa vrij van alli kosten aan liuis met B verhoojjlng AtitpédillDkanteor la Roztiilial B Depot der Heineken s Bieren van af beden begint de afleverlos rrojTL li ©t Toexoenad © Heineken s Bockbier verkrijg baar per Fust tot Brouwerijprijs Gebotteld per Vi fl 20 ct per V fl 10 ct van af heden avond verkrijgbaar in de Bierhalle per ïumbler a 10 ct Aanbevelend Uw Dw Dienaar ZEÜGSTRAAT No 85 J ff RQODE Minsraalwater Faljriek DE CASCADE Het groote aantal zenuwkwalen rui Müowlioofdpija af tot i voanfnaada kentetkenen vui apoplexie henenlieroeTti tM toMh eeren noz Bteedii all iniddelea door de medUohe wateiuoliRp ajutsewend Bant aut dtn ainwiB den eenvoudigitea weg Bamelljk langt na honderde proebienungeii thani orar tijd komt de eer toe dat li deor iet gebnük oukea van ji mi r tevena eene weldaad Uljkt ta mIJb voor de aan nnnwkwalen lUdenda n entieeBWilse ia nitaeTSnden door dan gewezen USloier Tan Qezondtiait Dr Aaman WeUamann taViiHhofea en bemat ap de andarvlndlng opgedvw in eene W Jarige praktijk n r WMwalilB rvnii h t h rd eaaaaftttl par dar wordes daartoa vaaclilfcta aB aarde hold oHiulddallIJk Ma kat aaMBwyaatal madeBadecld Het deia n HiwlJsa waHaa arkalljkaubltterende taaoJtataa Tarkragan o zij maakte zooveel opgang dat van aan Aaar iaa aftrüldaigeiLhi ven werkj OVER ZENÜV 1 opgang JWUJDÈN EN BEROERTE l iiiueD korten tijd raada 4a Sla ank vazaalienen ia Dit Doekje kavat niet allaaa T aff hal gmata pnbUek verataanbara vatklarlvMi aatrant het wazen der nlenwara tbarapla an da daameda KelfH ïD wanhopige gavaUao varkrccaa nitwarking maar ook Vindt man daarin watwaohappelijfca verbandeliaawn nlt da HBadlaaha blkdan die aan deze geneeawijKe gewild zijii Mwaada aaohrift van tal van gatnlgaattrlftan van hoonaplaatata ganeaakaiuigen ondar welka P ielira al Ir pra Al liiiid eene pbvBMlogiBobe ontdekking gedaan heeft die de enheele wereld rerbrald U en terwijl zij in wetensoluyi ilgaa mt llr ForaaOar laaeaaliaar IINotaur van het boapHaal ta daan Bn Emt Danaa al ir laaaaaliaer llraoteur lar aahranejOieranHtliBba I Parlla na 8t Henaré 334 Comal van Aaohiabaoh nal ar ta Carni Dr Itz Obaratakaant laehL mêé dr ta Waeeen Dr O laaffavel la La Farrüi mal Ir anaal arta ta aahalnratb Dr Sehariai kaataal latliBba larlebtlai J iaa L FarrÜra ptura Ifd kranfczlnnlflaa Ibfilingen Qulenrsla Itjden U I ta Zlrknlti Cop Qll Csiitral l byaMna st da Santé in Frankrijk en vele anderen d Aan allen wiar ircaatal inaar ofoalndar aancedBanla oraanaaaraBMUBda enuwaatatlKbatd lUdan waarvan da keateakenen zijn ohronieabe booflaljn mlgralna labeta hoofdpijn blaedandranij iroate prikkalbaarhald qajaaolbeid ilapBlooahaid llDhamelfJke onriat an onk hagallllia toaatani varaar alle alekea dia door beroerte getrolVen werden en nog lijdan aan da ga rolgen daarvaa xaaato verlaMmlniea anvtrmDgen tot preken iware tongval maalaHJk allkkaa atitfball der gewHehtan nHt vaartlMrenda pUn aataalljke zwakte vanwafcklng van gaheunfla eni dn KlJ da laada oader Keoeaakandiga kabandallnr geweeat zijn maar door de bekende middelen sla ontunduigaaaien kondwatarinu vrÖvan ala niMeren stoomlooi of zeebaden geen genezing iXlaniglBg konnar kwaal gevoodaa bafakan ea ten alotte zg dio vreea vava l n voor baraerta en daaitoa rednn bebbenwagau vanatüjnaelen als zlob aanhoudend Bagitlg vasten vardaovlng IB bat bsaH kaeM pijn mat dulielliball nkeringan aa lonker wordin voor da oogen drukkende ptjn aalar bat vaerbeaN lulling Ir da Boran bat vaalan van krlebeliog In ei het alBpen van tbandan en voeten aan al daaa drla categorien van saBawUJdvra alB ook aan Jonge mBUjei lijdende aan bleekiaobt en kraohtelootheld ook aan gezonde xalh aan jonge perionan die veel met het hoofd werken en geaateUjke reaotle wlUaa voorkoman wordt diingena aangeraden zich het boven vermelde werkje aan ta aohaffan hetwelk op aaiivraca koatalaoaaafranoa verzenden wordt doi Hfiligeweg 42 Aa ar Mi van aji nn KOl FF Apotheker Korta Hoelitaec 1 e fat j LOBBY A PORTON Uudegracht bij de Qaudbrog T IW Amatardun door H CI EBAK A Co Kolterdam F E van NAJTTEN KOLfF Apotheker Korta Hoelil Tgienniaefi medtcinale tentoonfltelLUif ia de l r Wetai JaiU mat da Xllvcraa Hedallla bakrooad GebrS Stoll erck s Chocolade ii Cacao Dffllmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gobiui rei bcterdefabricatie jtsluitend gebruik van fijns en ajiiato gronilsttflïori gar m i oriH ien verbniilcor vanj ea uitsluitend geb Stollwerck s Chocolade en Cacao lesp I oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwtouiig beantwoordendo aan dop ijihoud der Ktiketton De irma behaalde 27 Brevets als lIofUTcrancier 44 Eere Diploma s gouden eiiK Mediilllies een bewijs laa uitmuntend fijn fabrikaat Kceds 1874 ixmai da A cadomio national de Paris J Nous vouB WMrnons une IleAalUe d or pTrcml rc cliifiae en oonatdsmtlon oe g votr exoellentB tabrioatlon da Ohooolat bonboi S vai ua eta ot i 8iSUwer k fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cünfiaoura Bjukctbikijib enz enz Generaalvertegenwooidiger foor Nederland Julins Hattemlodt Patent H Stolien jajt Dis iliHi mt t m lnimnrilitu ratrtalati itiH itlarr UDiutrltt Ifsj j inmliDli Der ifro s Erlitlg warnuna m patma w moam trruniui tttt Anials ia nf schltilBim iverthUuen Hachahmungea Uut kauft daliar uimre gtef icharfen H l altM nar roii uiti illraet odar lit sBlcéen UiMhutdlun ia I turn imiêf PItktt mbmtttlmd uatilimli M SS rreMUttn OMi Zem niMK trttli mm friÊmt Amatordam Kalverstraat 103 Kiesers LOONKIEZERS 450 loon of pensioen per jaar genietende WONINGKIEZERS ƒ 1 75 per week verwonende SPAARBANKKIEZEES f 50 inlage sedert een jaar bezittende GROOTBOEKKIEZERS sedert een jaar in het bezit eener inschrijving van ƒ 100 BXAMENKIEZERS zij die een door openbaar gezag ingesteld examen afgelegd hebben in het algemeen alle 25 jarigen die nie krachtens belastingbetaling ambtahalve op de lijsten der kiezera worden gebracht WORDEN HERINNERD aan de noodzakelijkheid om zich niir 16 Februkri e k Ien Sladhoize aan Ie geve Formulieren kosteloos verkrijgbaar BINNENLAND GOUDA U Februari 1897 Bactertologiich onderzoek vao het ffsterder Goudsche WaterleidiDgMaatscbappg Datum 5 F br 1897 Oorsprong Kraao Kaotoor Aaotal tetdagea 5 bieQ3 D per gram 15 rervloeide kiemeu O aoorteu 1 EÏektekieman geeoa Opmarkingea goed was get Dt H J an tHoff GisterenaTond bad ia de Boctoteit Oo b Geoeegenc eene opeabara Tergaderiog plaats Tan de Liberale KiesTereeoigiag Borgerplicbt Sea groot aantal helangatellenden naren o gtkomen De beer C A Zelveltler oit Utrecht had walwillend de uitnoodigiog aanvaai d om te dezer steda de nieuwe kieswst te behanduten De Voorzitter du heer D Kuyter opende deze bgeeukomst deelde mede dat sedert 1848 das 45 jaar door den werkman waa aangedrongen om bet kiesrecht te verwerven en bet kiezeriborps oit te breiden Daar de beer Tak van Poortrliet een kieswet bad daargestcid waarbg atleen de kenmerken van welstand Ê ËiJiLLiHTOl 1 t Wat somber weder de locht was guur su een t ae diohte regen werd door den westen wind voortgezweept Langs da onafzieabare en doodsche heide boorde men slechts het eeatoouig ruischeu van de golven die op de rotsen braken der iiabufige kust Op dit oogenblik reed eeoe vrouw op cea zwwi paard gezeten in anellen g Iop over de vlakte J ien Hverei bediende volgde haar Plotseliog koatde er eeu geweerschot Pe amazone slaakte een kreet en zaï om haar knecht lag op deu doorweekten bodem Met de snelheid des hhkaems was eeu man in de kleederdracht der landtieden van Brotagne toegeschotea die thans haar paard bij den teugel greep ea haar dwong atil te staao Een andere boer veraeheen aan de z de van den weg ea legde zga geweer op haar aau Zy bevalen kaar toen af te stggsD eu reeds maakte de jeugdige vrouw half buiten zich zelve van schrik zieh gereed om aaa bet bevel te voldoen toen op eens eea vierde persoon van achter een begroeiden heuvel te voorsohijn kwam en haar toeriep dat z ilok niet bewegen zon Die woorden gingen vergezeld van een geweersobot Be roover dis het paard der amazone had gegrepen stortte zielloos neder De ander richtte zijn geweer naar den nieuw aaagekoBtDe naar onthutst keerde hg zich om eo aam da vlukt over da vUkt4 waren aangegeven zoodat meer dan op he ien het kiesrecht zonden rerwerven doch deze wet werd uiet ttaugenooien eeoe kamer ontbinding alsmede de oatbiadiag van het ministerie volgde daarop Door den beer van Bouten werd eeoe nieuwe kieswet duargesteld die niet alles omvat eu waarin nog vele leemten a en bet was juiat daarover dat de heer Zehelder bet woord zal voeren Tevens kan ik nog mededeeien lat hjl lidraHBt chap van Burgerplicht voor ieder Dfreikbaar ia daar de contribotie is gesteld op 10 cent per half janr en iu de pauze zal gelegenheid zyn zich als lid op te geven En hiermede geef ik het woord aan den beer ZeWeltler 8 ir begon met mede te deelen dat het hem boogst aangenaam wan dat die roepstem tot hem was Kerieht om de kieswet nader te behandelen en wel nit OoudB dat in 1891 de zoozeer vooruitstrevende Valette naar bet Binnenhof afvaardigde maar wanneer wg de politieke omsiaadighedeu in aanmerking namen WR9 het niet te verwonderen dat de conservatieven een Vatette lieten vallen in 94 doch wanneer v den moed laten zakken dan is alles verloren daarom moedig gestreden Die bizoudere onistandigheden die in 1848 Eoo o verandering teweeg bracht zal in het jaar 1897 nog veel grooter verwiïBeling geven vei kregen wy in 1887 reeds een kiearechtuitbreiding toch waren dit nog maar alteen de belaatingkiezers en die uBoesten uitmaken in welke richting gafltoard soa wordaiif om de gezeten werkman toe te laten dat verkreeg meu niet bg deze uitbreiding Tbpus evenwel beeft men eene grootere uitbreiding verkregen en kan ook de werkman mededoen om de staat t besturen De liberale party die eens zoo krachtig was is sinds eeitige jaren verdeeld Oe liberale party heeft veel gedian doch zy werd steeds door de con eivatieve party tegengebouden Daarna ging spreker over tot de behandeling der vragen wie kiezer zouden zyn By sommign ponten of artikelen stond spreker even stil ook bji bet verhoogen van den 23 op 25 jarigen leeftyd by was het biet den beer van Houten niet eens dat deze willekeurig den leeftyd had verhoogd en dat is oo c een derteden dat deze kieswet niet blyvende kan zyn Iu de allereerste plaats moeti u wij weten welke richting onze candidaten bebbea en dnarom heeft de liberale Unie een program samen gesteld dat algemeen in dea lande is aaugencroen Dit programma i niet zooals dat vau de Katholieke party door eenige ktimerlcdei opgemaakt neen dit program is iu 90 afdeelingeu van de Liberale Unie besproken en op 14 November vastgesteld Hot zwarte paard door de geweerschoten verschrikt en zich thans vrij govoeleode holde in pijlsnelle vaart voort een dor wegen loelaaade die zich voor hem uitstrekte terwijl do jonge vrouw nog ten prooi aan hevige ontsteltenia zicU aau bet üadel vastklemde Het paard vun den bediende volgde haar op eenigeii afstand De persoon dte zoo onverwacht de amazouo te hulp was gekomen klom uu over de heg honen en naderde onder e oh om du vluchleude te bekommerfD het lijk van den boer dien hij gedood had Uij overtuigde zioh dat er geeu leven meer in was toeu begaf hij zich uaur deu knecht ilij boog zïoh over heoi henen legde de hand op zijn hart en schudde het hoofd Daarna stond tiij op hiug zyn geweer over schouder stak zijn pijp aan en stapte rustig verder terwijl de regen al fijner en dichter werd Z ü gang v m even oigenaardij als zijn voorkomen Hij was lang en mager eeno uude gescheurde vuile laken pot wierp oen scha luw over zijn gelaat dat voor drie vierde gedeelten bedekt was door z n langeu dichteu baard en zijn zwaar golvend hoofdhaar Uij droeg eei jachtgewaad van green Üuweei dat nauw sloot om zjjne slanke en welgevormde gestalte maar dat door zijne tallooze tilijkea wiJDvlekken afkeer wekte Ken broek van grgs linnen getapt en op vvle plaatsen gescheurd en hooge kaplaaraec dia met zwart stgk overdekt waren volteoideu zijn kleeding Hy droeg een uitgezakte weitasch die dreigde te bersten door den voorraad wild dien zij bevatte Die vuile gescheurde kleeren gaven hem nochtans een eigenaardig voorkomen bij sag er uit als een dier fkotaitisohs fi anD ras Uofimaa Z a bread gewelfd De liberale party moet zioh krachtig ontwikkelen en die taat maar waaien politiek laten varen en dit is alleen te verkrygen door aanskiHug en wy moeten bet oog hosden op de o tandighedeu die in Juni zullen kunnen pja de panze vroeg de heer Zegers Jr hoe oFnet was mei de kieswet veronderstel zeide spreker er is ten kleine baas die zich niet Als loonkiezer kan opgeven omdat by geen patroon heeft maar toch kan bewyznn dat hy meer dan f 450 inkomen heeft zoo n persoon ia geweigerd zieh op te geven en wordt dos geen kiezer De heer Zelvelder merkte op dat dit al een der leemten in de wet was bet beste zou zyn dat die persoon naar bet itadbuia ging en zich aU loonkierr opgaf en op do vraag wie zyn patroon wae kon by zejgen dat ben ik xell Het was te probeercn doch by geloofde niet dftt het Bou lukken De Voorzitter de beer D Rnyter zeide den lifter Kelvelder dank voor bet gesprokene en hoopte dat velen zich als lid nog zonden opgeven Ken langdurig applaas bowens den spreker dat bij in den geest der vergadering bad gifflproken n daarvoor ook dank werd gebracht Q bet gebouw van den Nederl Protestaate bond te Haanirecht werd gisteren avond door de Haastfeohtache Kiesvereenigingc een Verj adcifDg gebonden waariu nU spreker optrad da heer mr fl Goeman Üorgesins met het onderwerp de regeling der nlonwe Kieswet c Daar de voorzitter afwezig was werd de vergndering geopend door den heer van Zanen Muller De heer Borgesius begon met eene beaebouwing over de kieswelherrormiogen sedert 1848 Vóór 1848 bestond in ons land oen getrapte verkiezing in 48 wilde men een rechtatreeksche verkiezing Dat uiet op den voorgrond atond uitbreiding van bet kiesrecht blykt nit bet feit dut de groote Torbecke ofachnon ztlf voorstander van het algemeen stemrecht toch ben alleen als kiezers wilden aanmerken die betaalden in de directe plaatselijke bela iting en deze bedroeg voor ffroote plaateen f 160 voor kleine plaatsen f 20 per jaar De kieswet van 1850 bracht aan Nederland alechts 80 duizend kiezers en spoedig werd tegen dezg wet oppositie gevoerd en wel op drie gronden ten eerste werd bet aantal kiezers te klein bevonden ten tweede in verhouding telden de steden veel meer kiezers dsn het platteland bevatte en ten derde was het kiesrecht vastgekoppeld nan do betasting Toen in 1874 de MiniHtrr Ge rt ema voorstelde den censu 4 te voorhoofd was met kleine rimpels uoorploügd zijnelichte blauwe oogeu htdden ioti acbich iga en getuigden nu en dan van eene woeste droefgeestigestemmiüg die aan zijn gelaat eene sterk sprekendeuitdrukking gaf i Terwijl hy lauffzaam voortging over de doodsche vlakte begon bet al barder a harder te regenen De wind stak hevig op en joeg s bloesems eo distels en de bladereu der varen op terwijl hij het dichte struikgewas deed buigen eu de hulsten deed kraken het eenige kreupelhout dat in A iïq verlaten en eenzame streek werd gevonden Weldra stond hy stil voor aene kleihut aan dea weg die men de hut onder den vijgenboom noemde omdat zy door eeu grooten vijgeoboona werd beschaduwd Twee paarden waren met den teugel vastgemaakt aau de houten traliën voor het eerige venster dat dit gebouw aau de zyde van deu weg had H klopte en bijna oumiddellyk werd er opengedaaD Ken bevallig kind van drie jaar iu Bretonscbe kleederdracht ylde hem tegemoet uitroepende rDaar is Tiburce daar is Tiburce 1 Hij dieu zij zoo blijde verwelkomde nam haar op zijn arm zag haar glimlachend aau en liefkoosde haar maar hy kuste haar niet Toeu zette hij bet kind weder neer en het begon opnieuw te juiohen tot de knorrige stem van eeoe oude boerin die op den grond bij deu hsard zat ta spinnen een siude maakte aan die luidruchtige blydsohap Stil dan toch Pauvrette riep zij hSUI tooh laat onzen vrieud met rust en ga spelen De kleine ging naar een hoek van de hut eu hield zich weer met haar speelgoed bezig Wees welkom Xiburoe sprak de oude boeriu stak ditt jafer bars lasgc gela ariapalda hand verlagen was de verwachting dat lijn voomtel zoo worden aangenomen doch het werd vtrworpen om een luttel verschl toa cheB de FrisRcbe afga vaardigden en de minister trad af De woorden van den tegen woord igen minister Van Booten toen gesproken imiiaobien ïi grondwetsh rzieniog noódig tot kienrechthervormingc bijjken un waarheid te bevatten Een gelyk lot als minister GeertseoiR onder ging minister Pynacker Hordyk Thana trai op het conservaiieve n inisterie Heemskerk mat een herzieoiDp der Grondwet Da belasting ter verkryging van bet kiesrecht was naar het oordeel der Tweede Kamer weder te hoog gesteld en nn lasite ds ninisier een nienw artikel in waarby aan den We aver da regeling van hft kiesreoht werd overgelaten terwyl echter het algemeen stemrecht werd uitgesloten Door dit caoutabouc artikel volgens den beer Vaa BoufeD werd bet aantal kiezers van honderdduizend op driebonderddoiiend gebracht doch het kiesrecht bleef gekoppeld aan periioneete en giondbelastinfr terwyl de volgende rageering verplicht werd gesteld een nieuwe kiesrechtregeling tot stand te brengen Het rainiateria Tak rau Tienboveu heeft aan de t verplichting trachten te voldoen doeb het is hierin niet geslaagd wyl naar beweerd werd de voorgestelde nitbreiding iiatryd vaimetd gr odw t Door bet ministerie Roüh van Houten is na veel stryd eeoe oplossing gevonden minister van Houten trad op als boedelbereddaraar VKn he cottservatiame De invoering dn nieuwe kiesvaet mag voorzeker een venemect in ons staatsleien genoemd worden de belai rykbeid van deze gebeurtenis zien wy in d za dria gevolgen ten eerf te in da verandering in one districtenstelsel ten tweede in de verandering in da wijze van verkieziag en ten derde in de verandering van ket aantal kifisr By punt I merkte de ttenehte spr op dat vóór 1887 geen vast aantnl leden der Tweede Kamer beBtond voor alk 45 000 inwoaers ward een lid atgevttardtgrl wat by vermeerdering van bevolking tot politieke knoeiery aauleidtnggaf Id 18B7 werd het ledental der Tweede Kamer np honderd bepaald in vaste districten waarby voor dt grootste plaatsen van het land het meervoudig districtenstelsel behonden bleef Dit ï bij de oienwe kieswet verfalteu pr tonnt biervan de vourdeelen aan en deelt mede dat by het tegenwoordig ministerie een wetaootwerp aanhangig is waarby voor verkiezingen van de gemeenteraden alle gemeenten boren da 15 duizend zielen ook in boorten en wyken worden geknipt By de behandeling van de veranderde wyie van verkiezing deelde spr mede dat do Burgemeester slechts in ft n geval kan Wfigt r n iemand op de candidatenljiet te toe Ik had je ui eerder gewacht Maar nu ge er sijt is het goed ik ben opgehouden onder weg moeder K rguiaec Zeker door een stuk wild Juiet ik had eeu haas geschoten maar het dier sleepte zioh voort naar een veld met varen waar ik hot twee ureu tang heb moetea zoeken Ik ben dood moo vau van morgen vier ure af ben ik al op jacht en ik heb weinig geilapeu van nacht maar op de hoido heb ik euu oogeublik uitgerust Ik breng u twee hazen twaalf patrijzen en eeu dertig leeuwerikken mee Dat is alles Hebt ge geen amlere ontmoetingen gehad kind F Op die vraag za Tiburce ds oude eeuigszios verlegen aan Toen haar blik vragend op hem bleet rusten antwoordde hy uDo duivel baal me moedor Köfguisec als ik bognjp wat je meeut Ik bedoel dat gem unr geleden twee roovers eune jonge dame op de heide hebben aangerand de sobeone jonge dame is ontzet door een jager en myu goode Turbice is de eenige die met zulk noodweer op jacht gaat Wie heeft u dat mooie verhaal gedaan moedere vroeg Tiburoo eeu raobtstreekBoh antwoord vormydsndo De groote dame selve Zy is hier jfik bad het moeten begrijpen toen ik die twee paarden voor de hut zag staan Die dame is in uwe kamer waar sy bare kleerau weer aaolrekl die wij hier gedroogd hebben voor een vuur van stoppels Ki