Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1897

da rülf Qalnkkig htd bg de tegenwoordigheid van geest om stil te blijven liggen xoodnt de eente wagen zonder hem t raken vrg langzaam boven z n rag voorbg rolde Met de volgende wagens liep het ook goed af Maar op eens bedacbt de man dat de locomotief die achteraan kwam de trein werd geduwd niet over hem heen koo want dat de aschbak daarvoor te laag Nog kort geleden was een weg wacker daardoor gedood De man werd radeloos van angst Hy durfde niet te proheeren tasscheo twee wielen door te ontsnappen want ofschoon de trein vry langsiam reed kon hy er toch wel oprekenen dat zyn beenen ouder het wiel zouden komUT Steeds nader hoerde hy de zwaar blazende machine Op eens kreeg hy een inval hij keek omhoog en greep een yzeren stang onder e n van de over hem heen rollende wagens het was joiat de laatite wagen loan liet hg zich voortsleepen Intnaichen schreeuwde hg met al zga macht en weldra stond de trein stil De man werd geheel ongedeerd te voürschgn gehaald Maar hg tag er uit als een Igk en kon in t eerst niet spreken van den schrik In de Gidsc van Februari komt een allerwouderlgkst artikel voor van den heer Frederik van Eeden dat onder dep titel Werk en brood een oplossing geeft van het vraagstuk der werkeloosheid en van een heel massa sociale qnaesties bovendien Hij wit dil doel bereiken door de inrichting van Bgkshoeven waar elk werk en brood ksn vinden Deze Kgkshoeven mogen niet rendeeren maar moeten gegrond zjJB op de hoofdbeginselen dat er niets wordt geproduoeerii dan wat tot gebruik kan dieneu voor beambten en arbeiders en dat er nieti mag worden verkocht eer de voortbrengers zalf overvloed hebben van het geproduceerde Langs dezen weg moet bet ideaal verwezentykt warden dat het land weder de gansche bevolking voedt en dat de onrechtvaardigheden van het twenwoordige sociale stelsel waarbij van elke tieft menschen er negen het brood voortbrengen dat de tiende opeet verdwijnen Dat alles wordt verteld met een convictie die bewondering afdwingt en in dien teederen ietwat sentimenteelen stijl van Van Ëeden die is als maziek Door deze qnsliteiten heeft het misschien de Gids redactie bekoord manr velen zoUen met ons de vraag herhalen van de redactie van De Kroniek c Was er aan v De Gidst niemand die de kennis en den ernst bezit om den heer Van Eden het openbaar maken van dÉt stuk met vracht te ontraden Want de heer Tak heeft volkomen gelijk lulke stokken zgn in hun uaïeveteit gevaarlgk Ze zgn een droevige bespotting van allen ernstigan arbeid vau alle ploeteren en zoeken van Eoovelen c Het blykt hier eo daar dat Van Eeden wel eenige Ahnungc heeft van de bezwaren tegen zgn denkbeeld en datoeconomiache kennis hem niet geheel vreemd is blgkens zgn afkeer van improdoctieven arbeid i Maar boa het mogelgk is dat hg dan alle bedenkingen ter zgda stelt met de verklaring dat uit aan waarlgk rechtvaardigen maatregel altgd naar zgn sobjectief begrip van reohtvsardighaid geen kwaad kan voartvloeieo gaat t gewone monsohenvetstand te boten Dat do bodem vaa ons land wel eens niet genoeg voedsel kon voortbrengen om de steeds toenemende bevolking ta voeden is een kleinigheid die hg geheet voorbgziet Dat men bg uitgebreid stelsel van Rgkshoeven kom n moet tot arbeid die niet productief is schgnt hy niet te bevroeden Dat het geld ter erwezenlgking van zgn denkbeeld noodig moet en kan gevonden worden staat bg hem vast maar dat dit geld is vrnoht van arbeid dat bestemd wordt voor minder toonenden arbeid ongaat hem Kortom met alle elementaire begrippen van taathuishoudknode komt ign fantastisch stelsel in atrgd En t ii aindsigk nog een verlichting dat hg aan t slot veronderstelt dat de vrerkloozen met zyo plan niet gediend zullen gn Dan kan hg allhans m t een gerust gemoed asggan Dizi et satvavi animam meam c Maar inmiddels heelt hg kwaad gedaan door misschien bg naïeve zielen verwachtingen op te wekken dia niet bevredigd knnneu worden Vad Blrecte SpoorwegvcrWnillngen met GOUDA Wlsterdleost 1896 AaogevaogeD 1 October Tyd vao Greenwlcü eOBDA ROTTIRDAM OBDA ROTTIRDiM U li 18 13 18 86 1 S9 8 60 8 67 4 60 18 88 4 67 18 89 6 4 18 48 6 11 38 18 88 18 66 1 69 4 8 4 1E 6 80 ttOTTBRDA M G O U D 1 9 81 9 61 10 19 11 60 18 87 1 40 M4 9 10 9 88 10 17 WERKVERSCHAFFING In dank ontvangen by Koepers van de vereaoiging Door Eendracht Sterkt kaarsenfabriek de som van f 10 DE COMMISSIE 11 80 10 4 7 36 6 80 9 80 9 40 9 66 10 37 8 17 8 61 7 86 8 BoiteDlandsch Overzicht 10 34 6 40 18 08 13 47 7J0 7 46 8 l8 9 15 OOODA DEN BAAB obda ZBTaDhutKflDMoerkapelle Zoetermeer ZegwABrd Voorborg i Hftg e 7 80 i 86 9 89 B O l D A C T K ï O H T Undn 6 80 6 87 7 18 7 66 8 31 9 88 9 68 10 19 10 57 18 66 8 80 3 17 4 416 67 8 66 8 81 10 17 10 3 Onlnr 6 46 8 64 11 14 8 87 7 10 10 34 WMrtan 6 68 7 3 8 13 11 88 8 46 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 Maakt 8 18 7 48 8 98 j 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 6 13 6 7 89 9 4 11 07 I Nur IjMterdam f Stopt Woanidsg GOUD A A M a T 11 ï D A 11 Chiai 87 8 81 9 68 10 67 13 10 4 11 6 I0 7 61 10 17 10 10 IfdMG Bt 8 14 9 87 10 66 1 8 U8 y U6 8 66 1U6 Stept tt NMtdo p L U heiidui i Blafiwjjk Knlnraf ail Hikuilwp Griekenland heeft ziob het lot der Kretaoaera ABDgetrokken op een wyze die tet groote moeilykheden aanleiding kan gevenHet kabinetDelyannia dat tot dnsver een zaer correcte bonding tegenover de Kreteneer qaaeatie bad weten te bewaren meet thans beawyken voor den aandrang van boven en Tu benaden Het blykt dat het beslait tot bet zenden van oorlogsbodems naar Kanea niet aonder tegenstand ia genomen In de zitting van den miniaterraad die door dan koning werd gepresideerd protesteerde DelyKDBis op ernatige wyae tegen het Toorital dat DEN HAAG OOCDA sHage 6 48 7 807 43 8 50 9 19 9 46 10 1111 8618 881 85 8 44 8 40 4 10 4 83 6 38 8 187 18 7 68 9 88 9 68 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 39 8 18 9 84 Z Zegv6 I 10 88 1 66 4 68 6 80 8 48 Z0 M 6 17 10 48 8 06 6 04 6 3 9 69 Onuda 8 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 5418 0618 68 3 17 8 14 4 08 4 886 16 iM 8 507 488 3810 1010 88 ü T ï ï O H T Q O ü D 10 16 10 88 11 88 18 8 8 08 3 58 4 45 6 14 7 68 8 09 9 07 10 410 88 11 66 18 84 4 16 6 84 9 88 lO lV 10 48 4 94 9 86 10 69 11 1013 11 8 46 4 87 6 17 8 38 8 419 49 11 10 AHSTEIDA H S O B D 1 Alutndame Sk 7 16 8 16 9 10 48 8 84 3 6 a d 7 81 8 9 8 14 10 10 Lwt t Boila BMgm vlx nut nwBt h sM op Mi lïM plMtHB B l all de gepreMDieercle IciezerBlgBt gften veertig nftmen telt Onbevoegde onderUekenaari maken keoDis iu6t iIëu strafrechter Thang behtndelde spr pont IH ui wie EÏja na kiesbevoegd Bet kiesrecht kon volgens de grondwft aau de troowen niet worden toegeitaan Toch heeft minister van Hoalen TOtklaardf dat hy den tyd hoopte te beleven waarop reranderiüg in deze ernstig overwogen zau worden De heer Borge ius groepeert de kiezers iu betastin kiezera eu aaogiftakiezfrs hy zet uiteen onder welke voorwaarden men tot één dezer groepen kan gerangschikt worden Da epr toont aan den zonderlingen loop van het beginsel omtrent kieBreck t voor de Gemeenteraden Het ourstel om dit recht te verbinden aan het betelen van directe plaateeIgke bnlasting is aangenomen met ééae stem meerderheid In het tweede gedeelte van z n rede beantwoordde da heer Iturgeaiui de vragen welka znllen de gevolgen zyn van de aanneming der nieawa Kieswet an wat is voor NederlAid daarvan te wachten Do geachte fpr merkt op dat de uitslag hoofdzakeiyk zal afbaagen van de hooding der nienwa kiezer Al worden de nieuwe kierere no reedi voor het grootite deal gereoruteerd tot aanhangers van Home en Dordt al worden de liberalen vaa laksheid beschuldigd toch kunnen de laatatea nog veel inhalen wjjl 16 Febraari nog Biet aangebroken is Al heelt Bismarck in een pessimistisoba boi gezegd de politiek l ederft bet karakter c i wy mogen ons nooit onverschillig toonen omtrent dagenen die op bet Binnenhof vergaderen De wetten des landa moeten gestenud worden door den goe dan geest van bet volk en terecht heeft Minister Modderman eeuoiaal gezegd ik zal da weiten herzien doch herzie ook n zelveo c De jerimiade door den beer Van der Bieaen onlangs in de Eerste Kamer geuit als zou de toefftand in ons land treurig zgn in vergely king van dien in andere landen nerd door spr niet beaamd evenmin kon h inzien welk verband er bestaat tasechen Geloof en Protectie Alleen uit de wetenschap dat de Nederlander gehecht is aan z n godsdienst en aan zyn beurs kon de spr een oplossing vinden daaruit kon ipr het saccès verklaren van sommige geestelyken die thana optreden in zake de verkiezingen Een aauhaling oit de Standaarde voor drie jaren toonde dit nader aan Spr is met hart en ziel voor vrgbandal hg hoopt op bet Binnenhof geen meerderheid te zien van een party die in haar vaandel geschreven beeft protectie es dair brood Spr toonde aan dat bet geloof geen groote rol mag spelen by verkiezingen di zon wel het geval mogen zyn als het geloof in ona land verdrokt werd doch volgens verklaringen vaa Dr Schaepman en Dr Knyper is dit niet het geval Het regeeren volgens de ordonnaotiën Godic begrypt spr niet ieder moet tach by de bespreking an wetten of welke regeeriogszakaa ook zyo rede laten werken Elke regaering moet doordrongen zijn van deti geest van rechtvaardigheid en cbristelyke liefde an geen party ma zich daarvnn het moeopolie toeSigenen Vervolgens hield de geachte apr eea pleidooi voor eeoige ponten van bet programma der Liberale Unie o a alge mcene pensioneering van invalide werklieden reeling van een arbeidscontract en leerplicht Ten slotte spoort de heer Borgesius de aanwezigen aan tot krachtige samenwerking wy zende op het oude Bollandache spreekwoord Bendracbt maakt Machtt Hy spreekt den weoBcb nit dat onze jeugdige koniiigin eenmaa omgeven door bekwame maar vooral vaderlandslievende mannen veel goeda tot beil van land en volk tot stand moge brengen De edelachtbare heer burgemeester van Haastrecht bracht den geachten spr dank voor z Q doorwrochte rede die aan helderheid van zift een soboone woordenkeus paarde Zrker was de burgameet ter de tolk der vergaderiog toen by den wensob uitsprak dat de heer BoigeaioB meermalen alhier mocht optreden Ban daverend applaus bewees dit 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1G 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 8 88 Qoilda Moarireohl NieuweikOTk kpelle Sattndim 6 68 8 3 8 11 6 19 8 86 4 66 6 6 6 14 6 81 6 8Ï Batttidui Oipelle Niauwnkitk UootdNclit BnuU De beer vau Zaaen Muller sloot hierop de flink bezette vergadering met de hoop dat de kieavereenigiug alle krachten xon inspannen om haar doel te bereiken Biykens den Htaat van de onderatandfikas Draagt elkanders Lnaten ta Gouda aau het einde van het negende boekjaar telt de vereenigiug 147 leden De octvangsten bedroegen f 774 38 de aitgaveu f 730 35i saldo f 44 02 saldo vorige jaren f 551 91 te zamen f 595 93 De liberale k es vereen iging Bnrgerplicbt te Woerden zal 4 dagen in het Caté Neuf gelegenheid geven tot bet verkrygen van inlichtingen omtrent plaatsing op de kieiersiyateo Ta Zvammerdam hield dr Roessiogh lid der Tweede Kamer Dinsdaji zyn aangekondigde voordracht Bq spoorde allen aan van het ban geschonken recht om zich op de kiezerslyateo te laten plaatsen gebruik te maken en sprak de hoop en verwachting uit dat oit de werking der velschillend kringen aene herboren liberale party zen te vooraebyn treden die met geest drift de verBchitlende volksbelangen welke nog op afdoening wachten zon ter hand nemea De heer A Plate lid der Tweede Kamer voor liniterdam heeft in druk doen verachynen een woord aaB de liberule kiezers van fiotlerdam t Met leedwezen zollen velen mt t ons daarnit ontwaren dat de heer Plate blyft by zyu vooroemeu om zich by de nieuwe verkiezingen niet weder voor ttet Kamerlidmaatschap beschikbaar te stellen Hy heeft by de verdeeldheid onder de liberalen vóór het sebeiden in den vorm eener brochare een woord aan de liberale kie cers willen ri bten dat getaigt van diepen ernst vao verzoenende gezindheid en van innige verkleefdheid aan de party waarvan hy een zoo waardig lid is De majoor magazynmeester N W Torréi hoofd an het centraal mngazyu van militaire kleeding en oitrustiag te Amsterdam is aldaar overlei en Het leger verliest in hem een braaf ofScier die den lande ruim 30 jaren trouw en yverig heeft gediend Heden wordt te Soboonboveo de officier van justitie verwacht in verband met bet overlyden van J L S van wiens verwonding door J B onlangs melding werd gemaakt Ëene Ighschoawiog zal plaats hebben By het Departement van koloniën ia ont vangen het volgende van 10 deser gedagteekende telegram van den Gouverneur Generaal van Ned Indië betreffende de kriJgaverrichtiDgen in Atjeh Eergisteren van Indrapoera naardeKroecg Kemiroe Vyand verdraven uit bentinga bezuiden Lamoedjoug liet twee dooden achter Onz rzijds gewond een onderluiteoant en zeven militairen beneden dien rang Ëen Amboneescb foielier verdronk In bet hoofdkieai istrict Hilversum zyn by de herstemming ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer uitgebracht 2173 stemmen geldig 2097 Gekozeu de heer jhr mr J H J QAÜRLES VAN UFFORD cr hist met 1069 Btemmen De heer baron Van der Borch van Verwolde a r bad er 1024 Gistermiddag vond H de H te Poortugaal een papieren zakje en niet wetende dat er kroit in was stak hy bet met een laeifer aan met het gevolg dat by zich daerlyk in het aangezicht heeft gebrand en byna blind is geworden Oogsnblikkelyk werd geneeskundige hulp ingeroepen en verleend Dezer dagen had Ort f het volgend 11 91 11 88 11 86 11 48 11 61 8 66 10 89 10 88 10 48 10 49 9 60 10 11 volgens de N Bred plaats tH PrinceiihagB Mevrouw L dei avonds roim II anr nog rustig bezig in hare huiskamer terwyi de meid reede naar bed was hoorde de kat in de keuken miaauweo Denkende dat poes verlangde naar een open lucht meeting ging mevroBw naar de keuken ea zag daar tot hare verbazing het raam open en tot haar schrik twee harkende kereli er onder Zy behield bare tegenwoordigheid van gee t liet bedaard de poes nit en ging naar binnen Zachtkens wekte y de meid die door de voordeur bet huis verhel en een buurman wuarschnwde die op yne beurt de politie liet roepen Intasschen ging mevrouw weer even talm de kaï inlaten overtuigde zich dat de kerels er nog zaten als muisjes zoo stil en toen de politie doty de opengelaten voordeur vergezeld door buurman met een geladen geweer was binnengekomen wees zy bedaard de kerels aan die werden gearresteerJ Tydens een telefonisch gesprek dat Diusda in D 3n Haag 4 usscheb het hoofdcommissariaat en een der commissariaten van politie gevoerd werd ondervonden de beide epr kers zeik een hevigen electriacben schok dat de een tegen een deur werd gei lingerd terwyl de boren van het toestel brak en de ander een gerutra n tijd pyn iu den arm gevoelde Aan de ponton te VUasingen de plaata vaawaar de stoomschepen der Maalachappy Zeeland afraren ia Dinsdagmiddag een aU heergekleed vrt emdGling gearresteerd die denorertocht naar Engeland wilde maken dochdaarin door den commissaris van rykspolitiewerd verhinderd De man die gevaokelyk naar MidUelbnrg werd gebracht scbeen te Amsterdam zich aan diefstal of oplichtery schuldig gemaakt te hebben Gisterochtend ia de verdachte per trein van bier naar Amsterdam overgebracht De sleepboot VilIe d Evinn bad Zondag morgen de haven van Geneva verlaten Anderhalf uur later was zy in de oabybeid van Nyon aan het Meer van Geneve en de stanrman bad juist zyo order gegeven om de haven van dat stat on ia te varen toen een heftige windetoot de boot omwierp Het water itroomde onmiddellyk de machinekamer in en eenige minuten later zonk het vaarlaig in de diepte van 30 meter De machinist en de matrozen sprongen nog bytyds van boord maar de stoker die by de machine gebleven wasr raakte onder de boot De stuurman bleef het langste op het schip eindelyk wierp by en luik op de golven en daar werktp by zich op Maar toen kwam de stoker weer naar boven en hy greep zich va t aan de voeten van den stuorman Daarop ontstond eeu stryd om het loven en eindeiyk verdween de stoker voorgoed in het meer voor de oogen van zyn makkers die hem niet konden helpen daar zy al ban krachten noodig hadden om tegen de booge golven op te zwemmen Inmiddels had men an den oever af bet gevaar gezien Vyf booten werden er met veel moeite heen geroeid en het gelukte de schipbrenkelingen te redden die zich aan kisten ledige vateu en planken boven watrr hielden Ruim 20 minuten hadden de mannen in het koude water doorgebracht en zy waren dan ook allen volkomen verstyfd toen zy aan wal werden gebracht De kleeren moesten hun van het lyf gesneden worden Twee oren lang waren doktoren met hen bezig toen waren de drenkelingen buiten gevaar Het lyk van den stoker werd later opgehaald 6 14 7 17 6 19 6 61 8 10 6 38 8 44 4 18 6 39 8 60 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 i Ol 3 08 8 14 8 09 4 04 4 88 ITtrwht 6 88 7 60 9 9 88 Woorden 6 58 8 11 Oudewater 8 19 jr Oonda 8 33 9 84 10 10 Prof Drucker die in bet vorige jaar op nitnoodiging van curatoren der universiteit te Leiden er in bad toegestemd dat zyn aanvraag om ontblag als hoogleeraar voorloopig als niet ingedii od zon worden aangemerkt heeft thans den wensob te kennen gegeven dat hem bet gevraagde ontslag worde verlepud In een artikel over de verhoading tusschaa Liberalen en Antirevolntionaireo zegt het HandbI ten elotte Wij erkennen volmondig dat da liberale party in de afgelospen dertig jaren veel meer bad kunnen en moeten doen en hebben aaagewezen waarom dit niet is geschied Herhaalde verdeeldheid iu eigen boezem vooral draagt daarvan de schold zooals wy da vorige week in bysonderheden hebben aangetoond by tal van maatregelen van hervormingen door liberale ministers voorgesteld Wanneer die maatregelen mislukt zyn is dit echter bovendien in booge mate te wytea aan de wellicht zeer handige maar stell g niet nobele taktiek van de tegenpartyen de antirevolntionaire ia de eerste plaats om iu stede an goede voorstellen van liberale ministers als uitbreiding van kiesrecht verbetering van belastingwetten opbefipnt van persooolyken dienstplicht waarvoor zy nu y VBrt te ateunen liever van de verdeeldheid onder de liberalen gebruik ta maken om znlke btrrormiogen te doen mislukken en de liberale mioiateriei te helpen omverkegelen Waarlyk het zondenrogiater der antirevolntiooairen is heel wat grooter dan dat der liberalen In 1852 atemde Groen van Prinsterer met de geheele recbturzyde tegen de belastingplannen vau den liberalen rainister Van Bosse die het belegd kapitaal wilde belasten en de accynzen op brandstoffen en vleeacfa afsebaffen In 1855 atemde Elout van Soeterwoude met zyn geestverwanten tegen de afschaffing van den broodaceynB In 1863 stemde Groen mat sya neeste asnhangers tegen de afschaffing van den accyns op brandstoffen door den hberaien minister Betz voorgedragen In 1865 stemden alle antir Kamerleden tegen het voorstel van deozelfdeu minister tot opheffing der ptaatselyke accynzen In 1872 stemden alle antirevolotionairen tegen do voorstellen v n den hberaleo minister Btnssé tot iovoering eener ryks inkomstenbelasting met afschaffing van bet patentrecht en van da accynzen op zeep en randvleesch Ia 1881 bobtreden de antirevolotionairen het voorstel van den liberalen minister Vissering tof invoering eener effectenbelastint In 1884 stemden 17 antirevolotionairen tefcen de ink belaatiog van den minister Grobbéa In 1871 stemden alle autire tegen het oatwerp van de liberalen minister Jollei om den werklieden vryhoid van vereeniging te versühaffen In 1886 stiemde alle antirevolutionairen ta gen het voorstel om ïn de grondwet te bepalen dat aan byzondere scholen subsidie uit de rykskas kon worden verleend Eo driejaar later etelde buu eigen kabinet betzelfde voor Tegen de invoering der nieuwe parsooeele belasting stemden in Maart 1896 dr Kujper met LOg 8 leden zyner party Zo3 hebben sedert 1848 vooral de antirevolutionairen die altyd zoo hoog hebben opgegeven van hun liefde voor de minderen manie telkens medegeholpen o a om maatregelen door liberale ministers ter ontheffing van den onvermogenden voorgedragen te varydelen Aan die stelaelmatigff oppositie waardoor zooals De Nederlander erkent odb goeda volk maar al te veel beeft geleden is het dan ook in niet geringe mate te wyten dat zoovele noodige en nuttige hervormingen zyn mislukt of veel ta laat tot aland gekomen By den aanstaanden verkiezingssiryd magdie geschiedenis dar laatste eeüw niet wordenvergelen Zy leert de natie dat de liberaleparty steeds naar hervormingen beeft gestreefd dat z j daarin telkens door de antirevolutionairen is gedwarsboomd 10 40 1 18 8 36 8 48 8 61 7 58 7 6 8 8 I IS 8 88 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 8 9 10 7 86 8 6 8 53 8 17 6 37 6 84 6 41 6 47 9 37 9 47 9 64 10 01 10 07 6 87 7 46 8 85 6 47 7 41 4 41 I é9 Mi Een vreeselyk oogeohlik heeft een spoorwfgbeambte te Kopenhagen dezer dagen door leefd Een rangeerendeu trein die hem achter op kwam tioorde hy niet vóór die vlak achter hem was toen keek by om en wilde vlug opzij springen maar struikelde en viel toaschen door den koning gestesnd werd De minister president wees er op dat deze stap Griekenland zon kunnen dwingen tot handelingen die men liever moest vermydeo want het was een een afwykiug van de tot nog toe gevolgde paisieve bonding en aoo twyfel wekken aao de vredelievendheid van Griekenland Zob de koning btyven aandriogea op bet uitvoeren van den maatregel dan was de heer Deljannis bereid af te treden De Koning bestreed de meeningen van zyn Minister de politiek denkbeelden moeten gescheiden worden van de rzuiver menaehelyke Griekenland kandeoflers die de zorg voor de vlochtelingen het telkens oplegt niet Unger dragen Het i noodig de schepen die gereed zyn zee te doen kiezen de overige on erw ld te doen gereed maken Wil de ministor preïident da verantwoordelykheid voor dien maatregel niet op zich nemen dan is de koning bereid die verantwoarJeliJkbeid te dragen de heer Dfijanoia mag dat aan bet Parlement mededeeleo Daljannis stelde toen de voorwaarde dat de troepen niet aan land zouden gezet worden doch dat de sehepen een afwachtende houding zonden asnuemen Koning George heeft hoog apel gespeeld maar hy gevoelt dat het thans Ja tyd is zich en zya dynastie voor altooa populair te maken Door zich san het hoofd der Grooter Qrieksehe baweging te stellen eo met den eaacb van zyn volk rekening te honden heeft hy zich een eerezail gesticht in het hnrt van dat vulk die niet zal worden omgehaald zeUa al mocht de onderuemiug een ongelukkig verloop hebbeu Deljannis heeft na den ministerraad de zaak des konioga en van het volk onmiddellyk tot de zyne gemaakt Aan den Turkschen gezant die protesteerde tegen de lionding van Griekenland verklaarde Delyaanis hoffdlyk doch uitdrnkkelijk dat de erantwoordelykheid geheel op rekening valt der Turksche autoriteiten op Kreta die der Grieksshe regeering n oeilykheden bereiden De Kretensers hebben reeds blyk gegsïen van ban verlangen om bij Griekenland te worden ingelyfd Officieel wordt bevestigd dat op verachilleuda plaateen de Griekache vlag gebesehen is en dat de Christenen die buiten Kanea gelegerd zyn besloten hebbpn koning George te verzoeken dat hy bet eiland Kreta als een werkelyke prnfincie van het Grieksche ryk in bezit zal nemeo Te Haleppa werd met zekere plechtigheid de vereeniging met Griekenland afgakoodigd door een vergadering van Christen afgevaardigden en bevelhebbers der Christelijke troepen Daar niet de afgevaardigden van alle provincies aanwezig waren zal in elke provincie een vergadering gehouden worden om over de aanalaiting te stemmen Sedert Zondag slrydeu do Christenen die voor Kanea gelegerd zija ouder Griekache vlag Het laatste bericht van gisteravond laidt aldus Frins George die van den koning bevel heeft gekregen zich naar het ministerie vau marine te begfifen is door de Kreteusiache party toegejoiebt De prins vertrekt met zes torpedobooten Men verheelt niet dat het smsldeel last heeft met alle middelen het landen van Torkache troepen op Kreta te beletten Het nieuws van dit vertrek doet sedert een our de ronde en verwekt een ontzagelijke beweliiog Prins George werd door een opgewonden menigte naar het atatoiu geleid Hy heeft van de koninklijke familie een treffend afscheid gegenomen In den namiddag is de koningin in Piraeus geweest De beweging onder de Vlamingen tengevolge van het verwerpen van het ontwerp Coremana en de Vriendt door den Belgischen Senaat neemt toe Te Antwerpen heeft de Nederdoitsche Bond Zflodag eene reusachtige proteitvergadering belegd waar tal van Senatoren Kamerleden vele leden van Prov Staten en gemeenteraad besturen van vereenigingen enz samen een 3000 menschen aanwezig waren O m sprak er eeu Luikerwaal in t Ylaamsch ten gnnite der Vlaamscbe beweging dezen spreker werd eaue stormachtige holde gebracht De voornsamate rede was die van den heer Coremans Hy vroeg of de verwerping niet eigenlyk een gelukkige gebeurtenis mocht heeten in elk geval het zou niet lanf duren voorspelde hy of de Senaat zon voor jaist het tegenovergestelde stemmen van wat by Vrijdag aannam Voor t overige bestond er nog op allerlei punten eogelykheid tusschen Vlamingen en Walen steeds ten voordeele dezer laatsten b V wat het geld betrot Wy hebben nikkelsc spotte de redenaar balf frankskeos franks en tweefrankatukken met Vlaamacbe opschriften maar geen vyffrankstukken geen trftntigfrankstnkkea die houden de Walen voor zich alleen Gelach De bankbriefjes van 20 en 50 fr zyn ook in bet Vlaamscb maar die van 100 500 en 1000 fr mogen zy nog nietlezeo De lacht daverde van geestdrift toen by tenslotte de strofen van Van Peeoe over den Vlaamscheu Leeuw aanhaalde Als zg hem maebtloos wanen Eo tergen met een schop Dan richt hy zich bedreigend £ o vreeselgk voor hen op Men ging uiteen onder b aingen jan den Vlaameohen Leeuw en een jniehenda menigte met vlaggen voorop geleidde den heer Coremans naar zyne woning Hot aan de Kamer in naam van 3009 Vlamingen uit alle standene gericht vertoogschrift merkt o a op dat by toepassing van het door den Senaat genomen besluit de ong lykheid der twee landstalen in stede van te verdwijnen juist officieel zon worden bekrachtigd immers het zou voortaan in de wet geschreven staan dat alleen de Frauscbe tekst der wetten officieele waarde had en de moedertaal van de meerderht id der Belgen enkel op de tweede plaatse en zonder eenige bekrachtiging c mocht verscbynenf s Avonds was eene nieuwe byeenkomst belegd door de atdeeliog van Het vrye Woord € te Antwerpen waarby zeer velen geeu p aata konden erlangen de zaal had driemaal grooter moeten zyn Hier sprak o a een z veuiigjarige de heer Carpentier in begefsteri ndoc taal over de rechten der Vlamingen volgens hem mos it men de dertien verrader3 inden Stinaat geeu Judassen maar Janussen noemen mannen met twee gezichtea Ëeo socialist met den onheilspellenden naam van Moorthamers toonde met de Nederlandsche wetboeken het ongegronde aau van bet beweren sommigar Senatoren dat het Vlaamsch niet ryk en helder genoeg was om er wetten in te stellen juist het Franech was arm Z ide hy en te recht had Voltaire het Dne meudiante parfnmé genoemd Spreker verklaarde dat foor den taalstryd alle partygOiChil wyksu moest Een ander spreker betreurde bet dnt er niet meer vruuwen waren opgekomen opdat men het haar had kunnen zeggen Uwe schuld ia bet moeders dat wy verdrokt worden omdat gij soms van niets tot iets gfkomen uwo dochters en zonen op scholpu laat onderwyzeu waar zy niets dan Fransch leeren Te Leuven hebben honderden Vlasmache siudenton eéna betoogiug gehouden tegen da stemming vhq den Senaat Onder het zingen vao den Vlaamscben Leeuw trokken zy naar de woniugen van de senatoren Uoberti en prof ridder Decamps wien zy hulde brachten by prof Lefobure die in dun Senaat tegen bet Vlaamsch optrad wierpen zij jammer genoeg de gewoonte der tibernleu navolgend de ruiten in De quaestie van Ifet vrouwenkiesrecht zal eeratdoags iu het Britsche Hoogerbuis aan de orde komen ook al zon het dezer dagen by tweede lezing iu het Lagerhuis aangenomen Sr ets voorstel van FaithfuU Begg daar by darde lezing verworpen worden want lord Templetown heeft in het Hnia der Lorda een afzonderlijk voorstel ingediend strekkende om het kiesrecht voor het Parlement te verleeneu aan elke vrouw die eigenares of bewoonster van een boia is of eeu onbelast grondbezit heeft dat minstens 40 shilliugs opbrengt De enquête commissie in zake Transvaal die op Dinsdagen en Vrydagen znl zitting houden vergadert by uitzondering ditmaal op Donderdag De minister Chamberlain zal waarschyDlijk door rheumatiek verhinderd welen te versohynen Maar de twee nog in geprivilegiërde ge angeuschap zich bevindende makkers van dr Jameson nt sir John Willoughhj en majoor White zullen als getuigen geboord worden men verwacht editor dat ook deae twee brave patriotten nu wel spoedig in volledige vrijheid zhIIpu Restold wonlcn MARK TBERICHTUÏN Gouda 11 Februari 1897 Koenrl de bianeavaart nog geheel gesloten was or tooh beden ia graueo eenige handel tot onderstaande prijzen Tarwe Zoeuwsche 7 öi 7 80 Mindere dito 6 70 H ƒ 6 90 Afwijkende 6 10 k 6 30 Polder 6 a ƒ 6 50 Itogge Zaeuwache 4 8B a 4 60 Polder 4 a ƒ 4 2B Buitenlandsohe per 70 kilogram i f 4 20 Gerst Winter ƒ 4 20 a 4 60 Zomer 4 a 4 40 Cbevallier ƒ 6 25 k f 6 Haver per heet 2 80 a ƒ 3 25 por 100 kilo 6 5Ü i ƒ 7 Hennepzaad Inlandsoh 8 è ƒ 6 25 Kuitenlandschc ƒ 5 50 k f 5 75 Kanarlazaad ƒ 6 50 a 8 Koolzaad nieuw ü ƒ Erwten Kookerwten ƒ 7 a ƒ 8 Niet kokende ƒ a ƒ Bnilenlandacho voererwten per 80 Kilo ƒ 5 a ƒ 5 25 Booueo Bruir o boonen ƒ 8 k ƒ S5 Witte booneu a ƒ Duivenboonon 5 90tl 6 10 Paardenboonon 4 i0 ü ƒ 5 26 Mais per 100 Kilo Bonto tnorikaanaohe 4 10 a 4 30 Ginquaatino fl 5 a 6 60 Poxanian ƒ 5 a ƒ 6 2B Veemarkt Vette varkenn goeda aanvoer handel vlug lö a 21 et por balf KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug l6 j a 18 et per balf KQ Magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 46 a 0 S5 per week Vette ohapau rad aRtiïoer handel matig ƒ k f Nuohttro kalven goeda aanvoer handel vlug 7 a 13 Fokkalveren ƒ 10 u 16 Aangevoerd 28 partijen kaas Handel vlug Ie qual ƒ 2 k f 25 2e qual 21 a ƒ 33 Zwaardere ƒ NoordHolland Bche ƒ 34 k f 35 Boter red aanvoer handel matig Üoeboter 1 30 a 1 40 Weibotar I IO ü 1 20 p Kilo NiEvwE nmvm VOOR DAMES en HEEHEIT A van OS Az Kleiwtg E 73 7Sa GOUDA Beurs van Amsterdam 10 l ÜBttüABI Vrkrs islotkrs W 851 851 23 63 98 98 86 i 831 B Vl SEDsaiiNj Oerl Nod W S 8 dito dito dito tdito dito dito 3 UoNOia Obl Gmdl 1881 88 i IT LIG laschryviug 1B6S B1 K OosTSNH Obl ia papier 1868 6 dito ia zilrer 1808 B PoKfUUAL Obl met ooupoa 3 dito ticket S lOl a 104V 597 09 80 20 106 48 V 100 is 51 580 70S 1001 01 100 805 Höi 54 98 i 1S5 71 87 110 100 806 881 108 54 165 99 63V 79 108 109 100 99 134 11 lOOV 50 108 IS 20 80 708 KlisuND Obl liiunenl 1891 4 dito GecoQB 1880 4 dito bii Baths 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito iugoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje l erp t sohuld 1881 4 Tluïeu iepr tJoar leea 1890 4 Gei IseuioK sefie D Gec ie uiBg serie C ZuiD AvB Rbp v oW 1898 5 Mmico Obl fluit Soil 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 Awsl ERDiM Obliïatien 189B 3 llorrmiDiil Sti d loea 1891 3 Neu N Afr Haudelsr nd Atoudsb Tiib Mij Cortifloaton DdltMaatFohappij dit3 Am Hvpotbeekb pnudbr 4 Geit Mij dor Vorstedl aand s Gr Hypotheekb pandbr S b iVederlaudiche baak aaad Ked Handetmaatsob dito N W ï l uo Hyp b pandbr S ttott Hypotheekb pandbr l i l tr Hypotheekb dilb 3 OoSTB N Oost Hoag bank aand Ru8L Hypnthoekbank pandb 4 Amerika Equit bypoth pandb 5 27V l 09 O 78 Maxir L i Pr Lieu eert 8 Ned Holt Ü Spoorw My aand Mij tot Kipl V at 8pw aand Ned lud Spoorwogm aand Ked üuid Afr Spm aasd 6 dito dito dito 1491 dito 5 ITAUE 8ooorwl l887 89 A Eobl S V 13 76V 1091 25 41 200 908 1061 107 104 108 llT Vl l 121 36 lll s Amekika Cent Pao Bp My obl 6 Ohio Vorth W pr CJ r aand dvto dito Win 8t Poter old 1 Denver S Rio 4r Spm eert v a lliiaois entral obl in goud 1 Loatar MasbvillnCert r aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Mies Kansas r 4pot pref annd N York OntasioSt West aand dtto Penn Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlyn oblig 6 dito dito Unc Col lohyp OjS Canada Can 8oiith Cert v aand Ven C llallw Na lob d o ü Amstord Omnibus My aand Rottetd Tramweg MaatB aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 3 BILOIB Stad Anluerpen 18 S c Stad Brussel 1888 2 HONO Tbeisi Regullr Gesellich 1 OoBTENR Staatslt eniug 1860 5 K K Oost B Cr 1880 S Spame Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bei Hvp Spobl eert 86 Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Febr Jo anna o dera W Verbsrt en M C Bakker Eliiilbeth U garelha ondera D de Kok ea M Tan Delft 10 Wilhelmiaa ouders H van Hofwegeo en C Hagoman Leonardu WilbelmUB oudera L W van Asten en J Laarier 11 Jan onder F vao den Berg ec B Uootn Ilendrika oaders G de Jongen H Altena OVERLEDEN J Febr B Cat hni vr van J Da id oo 70 j 10 m L Spek 75 j 10 C Beerthoüwn 5 w 1 T Berlijn 45 j A C B rtel IG j GEHUWD 10 Febr N an H rtam en C Agten J Wild chnt on P W den Haag ReeuwUk GEBOREN Jan Dirk ouders J Hoogeyeen en C Tamte Qerardus ouden G r d Heijden en G v Sprang OVERLEDEN P J t Dam 7 m Oproeping in werkelijken dienst De BURGEMEESTER tan GOUDA roept bg deze op fflilicien Tertofganger Petrus Jobaanes van der Hoeven der lichting 1894 behoorende tot bet 3e Regiment Veldsrtillaria I TrainaMMling oia op Diaidag dan 20 April