Goudsche Courant, zaterdag 13 februari 1897

Zaterdag 13 Februari 1807 35ste Jaargang No 7196 XLI Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A ME 8 en KIN D ERMO O E S benevens HANDWËRKPAIUONEN V IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MÜMMER In ieder n tektt Kwarte platen moOekroutek feuiUeton enz enz Ie Uitgave zonder gekl pUten met 3 enijpatr en 8 groote geknipte patr Per 12 ars ƒ l S6j p pott 1 45 2e y als de Ie uitg met daareubovenj 6 gekleurde platen l l S 0 8e ir Ie H w 12gakl pl eD 1 bijz geVn p bij het 6e no fl 2 60 a fiO 4e 8e bij het 6b no 1 geko patr n keu e 12e fcen gekleard iraaie handwarkpalroon 3 w 3 2e p80EF y BB ES PROSPECTO AlOl T Zirmlm m mm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MAGGI van 16pCttot Zl CL MlwlteaBouiUonhoudenil SOEP EN iK stg i s Bo vxilloaa in CAP SULES zgn vorkrggbaar bg de Firma T CBEBAS Gouda m eigros bij P AUL HORi AnislerdaiB O Z Voorburgwal 07 Oe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitiondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIBN worden geplaatst rut 1 5 regel a 50 Genten iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd O T T TT i InT O S l eene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Visitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost Bestelliiieen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRliXRMAI en Zn 1897 du ntmiddags Toor 4 nr by igo korpt te Bred tegenwoordig te zjn gekleed in n ilorm en voorzien T n de kleeding en nitroitingstokken bg ijjn Tertrek met groot verlof medegeBomen ven zjn zakboekje en veilofpae ten einde weder in werkeljjken dienat te worden geateld van den 20 April tot en met den H Mei 189T Gouda 11 Febroari 1897 De Borgemeeeter roornoemd K L MARTENS ADVSRTENTIEN Heden overleed onze Broeder en Behnwdbroeder de Heer N W TORBÉ Majoor Hoofd van s Rps raagazün van Kleediug enz te Amsterdam C E KROMHOUT ToEB W KBOMHODT JaGouda 10 Febr 1897 BEKROOND MET GOUÜKN MEDAILLE KRAEFEUEM HOLHS Quina Laroche Staalhoudendc ftulna Laf oche i de meest krrachtige en verwerkende KINA WIJN Aanbevolen ioo van binnen en bnitenlandeche Genefes heeren VerteBg Aeeeohen ƒ l J en 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHMA De inademing van den ok dezerCigaretten geelt den Iflder aan Aamnm leLnd verlichting In Etm 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg aoe en rerkoudUÊld ofUseui en vetzaoktend Prü per flf l J 0 Cent KEismiisK HoLM Hoüeveranciers itenö te Gouda bfl den Heer A HTBBPE Apotheker en bfl de meeste Apothekers en D rogisten verkrygbaar IEDERE PROEFNEMING leidt tol voortdurend grooter besparing gareea voor het gehrutk beste fabr eaat Mtgebrand en gereed voor veraenMug voor ieder consument dadel k m gebrdk te iemen onovertroöen lichtkracht langste brandtgd en goed passen gegarandeerd Aangeboden i 4S eentt per ituk per éomijH t K Innn WILLI BUD Berlijn W 35 Berliner Gasglühlicht Industrie H B Correspondentie verzocht in Duitsehe of Fransche taal StoUwerckfsche Borstbonbons gefcbrioeerd na voorochrift van den kou üniversiteits Prof Oehm Hofrad Dr HarieM Bonn hebbea sedert 50 Jaren ab TOTïachtend middel tegen hoesten heescfchoid en aandoening der ademingsorgimen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warmeen koude lucht is t bijzonder aanbewlenswardig een bonbon te gebruiken I Verpakking Geele pakjes il 25 cent Alom verkrijgbaar Vl Het beate onicluilelylMt n J B mrictolykate poetsmlddel voor Heereo ifll vooraldamiaenKinderschoenwcrk eBri BMiln Beeth Str l4 Menlett ool HS V op naam en fabrlekamerlt Ooadi Kruk v A BURIKMAN t ZBON Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARl lCi Hollandsohe uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt M franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gfaeiniscbe Wasscliery VAN 11 OPPËKHEINEK 19 Kruiskade Botterdam GebrevetecrJ door i M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Istoomm vai pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabriek B zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaat n 8 dagenj te verven goederen in een week F DIKE OUDE f 4ï SCHIEDAMMER GEÜTEVEE Merkt NlOHaXDAP Varkriigbaar bij PEETER8 Jz N B AIb bewijs van echtKeid ia cachet en kurk ataeda voor zien van den naam der Firma C HIEDA M I p HOPPE Lijders aan Dauw of Haarworm drooge v chtige S chubbendanwworm en he met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastig tjeuken der huMt alsook elkeandere huidziekte wordt onder oaarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezenkonden worden door J r Hebra a Meehtentodt Onschadelfjk Gebruik Vitwendig Prgs ze gulden Ned Ct tegenvooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrg van port en inkomenderechten Verkrijgbaar bg de St MarienDrogerie Dauxig üuitschland Wat is ds beate inwruTiu tegen Jicht Rheamatiek LeadenpqneD kortor x Aflker PainExpeller tegen fiysen vun i erlei aard yfffX is met het kuil mtn aan te wenden tegen m TAnkerliifllxpeiler hoiBgezb 9 moet doB itaeda TOorhiBdw wordm ge bntdM PrjJB 50 osDt 75 oent en 1 25 de fle iili VooilmdsQ in de mMSta Apotheken en bu F Ai WFUohter t O te Botterdam Te GOUDA bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT tn VAN SON apotheker Matkk TA5DART8 E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gooda M iiLijisl¥süm van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag AatomatiseheTalien voor nitten a A 3 10 oor moizen fl l 2u nor torren kakkerUkkBn enz A fl l 3rt vangpn voortdureiul tonilcr toSBiclit UO iO rfttten mniEBn of dtüienda ke erx m een iiaelit Mtullen Kicb viuizeEfB wii 1er op en lttttt n niM ito nlnnES reuk na erküoii tegan toesniiding Vkn hel bsdrag uf onder rembours Verzendhuis Merknur Commfkudit HaAtnebappy Sehnbert A Co Amsterdam NZ Toorburgwat 3S8 MAATSCHAPPIJ TOT ExploUa tle van Staatssp oorwegen De BEDIÈNine ÜÊh BUFFETTEN in het Station UouOa zal op HToentdag den 4eu februari MS03 des namiddags ten X uur locale tgd bg inschrgving worden verpacht De voorwaarden van verpachting liggenvoor gegadigden ter inzage op de bureaux vanden heer H B SILVERGIETER H006STAD Inspecteur der Esploitatie te Arnhem en van den betrokken Stationschef en zgntegen betaling van ƒ 0 59 aldaar oo jprkrügbaar De op gezegeld papier geschreven inschrgvingsbiljetten moeten vóór genoemd tgdstip vrachtvrg aan het Centraalbureau II der Maatschappij te Utrecht ingeleverd zgn Het FotograÊscli Atelier STIOIO is dagelijlis ook des ZONDAGS geopend o Album portretten met 3 Proeven 1 50 P VAN DMl WAALS FUweelen Singel 582 bg de Tiendeweg aRAin MAOASINB DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wii verzoeken de Dames die ƒ treerd mode album voor het zoen noch niet ontvangen bebben UK w willen aanvrairen aan Ml JULES JtLUZOTtPaPirii Hetzelve wordt dan omgaand gratia franco toegezonden Bestellingen van at 26 fraao vrij van alB kcHtpn aan huis met 5 veriooging BéitpéJilie lwiloer ti üwtriiil 1 1 Sociëteit O S GENOEGEN tie AbonnenMnt VoorttelUot Donderdag 18 Februari 1897 KONINKLIJKE VEREENIGING HET NEDEBLANDSGB TOONEEL Hel Pater IXosler Dramft in 1 bedrgt Gevolgd door Ujjnheer gaat naar buiten Biyapel ia S bedryren Aanvang half 8 uur ÊÊÊ Gewone beptlin en en pr ua Kiezers LOONKIEZERS ƒ 450 loon of pensioen per jaar genietende WONINGKIEZERS ƒ 1 75 per week verwonende SPAARBANKKIEZERS ƒ 50 inlage sedert een jaar bezittende GROOTBOEKKIEZERS sedert een jaar in het bezit eener inschrijving van noo EXAMENKIEZERS iij dia een door openbaar gezag ingesteld examen afgelegd hebben in het algemeen alle 25 jarigen die nie krachtens belastingbetaling ambtshalve op de lijsten der kiezers worden gebracht WORDEN HERINNERD aan de noodzakelijlcheid om zich mr i6 Februaii e k ten Sladhnize aan te geven Formulieren kostelooB verkrijgbaar BINNENLAND GOUDA 12 Februari 1897 Dd liharalQ ItieBvereeuiginf Bar erplical c ui ia het boveolokait vao bet Cilé Het Schaakbord Kleiweg Zaterdag 13 Febr an 8 tot 10 uur aPTonda tn Zondag 14 Febr van 12i tob 2 uur des roormidiiags een boreau iaatellen alwaar formulieren ïoorbanden zgn Toor beo die bet kiesrecht koDoea ferkrygen Desrerlaogd zal by bet lorallen bebalpzssm zyu en voor de rerzendiug zorg dragen Aan bet mioisterie Tan waterstaat bsndel an oyrerbeid irerd Woensdag aanbesteed bet afbreken rau de bestaande brag met toebebooren bet maken van een onder en boTenbouw en eenige diverse werken ten behoere Tan de brug OTBt de Boekweteriog in den spoorweg GoadaRotterdam Minste iniobröfer was Ü Tan BarneTsld te Utrecht Toor l 15 280 Gisteren aTood trad te Stolwgk op nit□oodiging □ van de rrgz kieiVereeuiging voor eene fliuk bezette laal als spreker op de beer B H Heldt lid der Tweede Kamer Tot onderwerp bad h gekozen de nieuwe kieswet Na in korle trekken d § geichiedenia der kies FEVILLÜTOI Arme vrouw 1 ik heb hoar op de heide oDlmoet waar zij verdwaald was Kg heeft mg verteld d t z door Toorers was BaDgerasd en dat haar paard op hel was gegaan Zg was door en door nat en nog erg venchnkt Ik heb baar hier gebracht wij hebbea de deur gesloten en zg komt nu eenigazina op haar verhaal maar hare kleeren Eijn nog niet droog en de schrik is oog niet geweken Zij beeft mg verteld dat zij gered is geworden door een man die plotseling ran achter een heavel te Toorschgn kwam en haar had toegeroepen rerroer u niet Toen heb ik terstond gedacht dat gij wel de persoou kondt ziJD die zoo juist te hulp was gekomeu Gg hebt u niet rergist moeder Kerguiaec Ik ben bet geweest Dat dacht ik we Maar weet ge wel wie ïb dune is die ge uit soo n groot gevaar gered hebt f irNeen De markiezin Treaana f De markiezin Treanna Dezelfd Tiburce Ik heb de oer niet haar te kennen Hebt ge haar nooit gezien irNoeit Zouder zioh er varder om te bekommerto hing hg zijn geweer ea weitasoh aan den uur lette lioh op e ba kj hijj deu hurd neder rfchtuitbreidiog Tan af 1848 behandeld Ie hebben behandelde hg vooral do Wet van Honteo Op ïeer doideiykewgie werd den aanwezigen verklaard wie kieser konden worden en welke categorieën van kiezers men heeft verkregen Vervolgen werd nog in breede trekken bet kieirecbt voor Tweede Kamer en Frov Staten zDOgeo Politiekkie recht en dat voor den Gemeenteraad bfsproken het verliezen van bet kiesrecht door bet crkrggen van onder stand en wat daaronder wordt verstiaa de inrichting der stembiljetten en de vrgze van stemmen eoz Na een kleine pau e gaf de beer Beidt enkele gevraagde iolicbtiagen waartoe hg zich welwillend bad bereid verklaard Het overige gedeelte vau den avond behandelde spreker enkele onderwerpen van belangrgken aard o a beschermende rfehtvn Gtasheldor en dnidelgk toonde spreker aan boe oadeelig het voor ons tand zon zgo bat TrpaodelsteUel los te laten Spreker eindigde met in korte trekken het program van ai eetie der Liberale Unie te terklareo en beslont zgne met poverdeelde a udaoht gevolgde rade met een krachiig aansporen tot eendrachtig samen werken by de verkieziDge n De waarnemend voorzitter was zeker de tolk der ganiche vergadering toen hg Cifn heer H zgo hartelgkep dank bracht voor diens keurige rede Stanade de vergadering traden hgoa en 40t l nieuwe leden tot de Kiesvereeoi ing toe Da Katafette beeft don gekBoatiieerden flollftndscben IJsel opeuftebroken De dienst Uotterdam Utreoht ia hersteld Op uitnoodigÏDg van de liberale kiesvereeni ging 9 Vaderland en Oranje c trad te Ondewater op dr Uoensiogb ltd van de Tweede Kamer om voor kiezers en a s kiezers te spraken over de nieuwe kieswet Op de fabriek b de firma A F Smnlders te Slikkerveer bad gisterochtend een jongen van circa 13 jaar het ongeluk met zgn hand in het kamwerk van een draaibank te raken waardoQx nagenoeg de gehaele baad is afgeklemd Hg is naar bet Ziekenhuis te Botterdana getransporteerd doar boogstwaarschgnlgk de arm zal moeten worden geamputeerd Te Woerden is Dinsdagavond een katholieke Kiesvereeniging geslicht De vergadering van katholieke kiezers en adspirant kieitrs nitgesrhreven in het hotel De dubbele Sleutel werd door ruim 400 man bezocht detooneeljja l w 9 gflhi el gevuld Tegenwoordig waren en tak Kijn pijp met ean branileniien spaander san Ben joDge dame als amazood gekleed trad binneD De oude ging haar tegemoet en op Tiburce wijteude iprak te vroolijlc Uw redder mevrouw De markiezin zxg deu jager aan Hij is het I riep zij levendig Ik herken mijnheer yBij Sint Yves hij is ook wel herkenbaar morapelde de üada vrouw Ik heb u et teren te dacken mijnheer eeide de markiezin tot Tiburce die haar met een zooderlioge uitdrukking aaniag Uoo kan ik u mijn erkentelijkheid betoonea Door mij eenfoudig te b dauken mevrouw ant woordde bij terwijl sgoo stem stso trilde maar terstond daarop giag hij op vaster toon voort Wat ik gedaan heb zou in mijne plaats iederesn gedaan h bbea Dsnk vooral het tosral dat mij ran een tangen loobt vermoeid achter een heavel eene rustplaats heeft doen zoeken Toen gij en uw bediende aangevallen werden werd ik door bet geweerschot plotseling gewekt Ik heb gezien wat er plaats greep eo ik heb op mijn beurt van mijo geweer gebruik gemaakt om u van den roover die uw paard rast hiatd te bevrijden Het spgt mg dat ik niet eSr ontwaakt was dan zou er nu een lijk minder op dan weg liggen fMgn kueokt vroeg de markiezin wier oogen vol tranen sehoteo ff Je mevrouw ffZgt ge zeker dat hij dood is g loo saker ala ik weet dat gg leeft 0 het was ook onvergeeflijk en voorzichtig sprak zij half luid terwyl tg hare tranen den vrgeu loop d e zaereerw heer pastoor F X M Aghioa en de eerwaarde heeren kapelaans A A raa At Poel en A J F Kocb De zeereerw heer pastoor deelde allereerst mede dat de vroegere Kiesvereeniging waa OHi$boDdeD en dat dexe vergadering was belegd door een voorloopig comiti onder voorzitterschap van den heer Hofman Jr Vervolgeoa gaf hg bei woord aan den heer Ferd Wierdels retUcteur van iDe Tgd die belder ea zaketgk de vereischten van de Kieswet uiteenzette en all gevolg van de kiesrecht uitbreiding noemde bet ontwaken vnn meer politiek leven waaraan da katholieken moeten mededoeo Hg wees op hei heerlgk versebgoael onzer katholieke eenheid door ons katholiek gevoel TAn gezag en droog ten slotte in krachtige bewoordingen B80 op flinke organisatie ook te Woerdsn Na warme en langdurige toejaichiogeo dankte de pastoor onder applaus den spreker voor zgn teerryk en heerlgk betoog waarna gelegenheid werd gegeven om tot da Kiesvereeniging toe te treden £ r traden ongeveer 250 leden toe de oudleden der vroegere Kiesvereeniging werden allen overgenomen De hier WierdoU stelde voor den i ereerw heer pastoor te beaonoen tot eerr voorzitter batgetn geschiedde onder luide acclamatie Hierna werden nitalle standen vyftien bestuortleden gekozen De jtrgadering werd gesloten met bet singen van het Wien Neerlandsch Bloede en Zg tenn lange op d Koninginnen i W Daar het water op de Waal boven verbodimerk ia gestegen is de stoomvaart verboden De N R Ct meldt Te dezer stede Rotterdam h eft iemand bg den ontvanger der rgks betastingeo deu aanslag betaald van zeven personen die daartoe niet bg machte waren en dientengevolge niet op de kiezerslgsteo zooden geplaat t zgn Wij meeoeo dat zondanige handeling indien at niet met de letter dan toch zeker mat den geest der Kieswet in atrgd is Dat toch verlaagt als bewgs van welstand dat de aangeslagene zgn belasting ook werkelgk zal betaald hebbeo Ala een ander dit voor hem doet bewgst dit de mildheid of verkieaiogsgver van den betaler geenszins den welstand van den aangeslagene De nitalag der herstemming in bet kiesdistrict Hilversum was aeoe verrassing De gcheele stemopaemiog door waren de osndidaten beurtelings enkele stemmen vóór ofwel gelgk Van ééa lot twee nor was dit zeker nog vel twintigmaal bet geval Eerst op bet Tiburce vergist zioh misschiea mevrouw zride de oude boerin aangedaan Vader Ijegoctlo dieu wij naar de heide gezonden hebben zal ona spoedig kunnen zeggen wat er van is iij moet Lrgo llo tegen zgn gekomen Tiburce f Toflh niet de oude Jakobgn lal missehien do een of andere herberg zijo binnengegaaa t Is wel mogetijk De markioiin heeft hem vooraf voor zgn moeite betaald en de oude dronkaard is geen man om gold op zak te honden Oe hadt hem ook nlei moeten zenden moeder Waarom geen ander genomen irtün welke andere De dokter is naar het dorp en komt eerst van avond terug Da oude Roo lmuta is de eenige hier die rerataod heeft tso bet verbinden VBO wonden Dat weet ge ook wel Tiburce vAl te goed hervatte de jager met een ipotachigen glimlaeb De benei beware mg voor zgn messeu en drankjes Tiburce die opgestaan was toen de markiazio binnen kwam bood haar ean atoclbg den schoorsteen aan n zette zelf zich weder op zgn bankje neer nMgofaeer Tiburce zeide de johgs dame indien gg ooit in omstandigheden Eomt dat gg een trouwe vriendio noodig hebt wend u dan tot mij Vergeet nooit dat gij altjjd welkom zalt zgn op het kasteel van Treanna Ik zal er aan denken mevrouw Maar wezenlek gij overdrijft hetgeen ik roor u gedaan heb lk overdrgf niets mijnheer IL e venobrikt ik ook was ik heb alles gezien A s uw juist schot dien ellendeling niet bad getroffen zou ik verloren zijn geweest en gij missehien ook Tibaros gllmliehte De oude boerin knikte goedig allerlaatste oogenblik keerde dekaus teagnnstovan jhr Queries Van de 2174 brialjes wartB 2093 geldig waarvan de gekozene 1069 opzioh Tercenigde Hbl Door twee Leideobe atndeDtan die ooiMgi dea Boehts in de Poaeage te iGrar ahim wegeai openbare dronkeiMhsp soar een der politiebnrêelen werden overgebracht eit dMr tot dea Tolgenden dog in bewaring ign kcbonden in het voor boRchoDkea lieden bpittBiia hok is bg de jn titie eeae aanklacht ingediead wcgei S wederrechtetgke vrgheidsberooviag De aaaklagara beweren liet droakca ke ifja geweaiit De beambte van politie die banoe pdaitiDg getutte hefft op zgn beert tCRea de tadeotca een vervolging gevraagd ter zake Taa Trieehê aangifte hjj de jnstiti IntMfchen ia procat Tarbaal wtgMi hetiiali bevinden ia keonelgkcR toat npgeniiakt ea zaltea de atadenteo aich deswege voor a kantonrechter het ben te vernntwnorden In uke bet geval van het onwettig ia bt waring stellen werd gisteren de ioitrnclit roor dea reahtercom miliar il geopead Zaterdag jl trad te Branmea M jnafmaa van 28 jaar in bet buweljjk a tkaai roediU gne cob eooote i edawe Terwijl hg Woeaidag beiig waa pliufca van een mijt lo halen stortte date ia en gemakte hg ét oadft bedolrcn Hj werd aw levend van onder de mijl gebaald douh aUiff bianea enkele oogeoblikkea Op het Maseam ran Kaaitagferheid lê Hasrlem ign tkanigseipoieerd de teekeoingoB ingezonden op de prgivraag die door de var eenigiog Werk en Kumt werd uitgescbrevea voor een reclame plakkaat lea dienite der tentoonstelling vaa ngverheïd en komt du gedurende de maanden Jnni Jnli ea Angaitai 1897 te Dordrecht aal lehonden warden Ëen zeventig in kleuren opgewrkte teekt oiogea waaronder vaa aanzienlijke Terttondingen geeft ooi md algencea overiiebt van de hoogte waarop de reclame kt lt bet op het oogenblik in Nederland gebracht heeft Ofschoon het ingeiondeoe niet boren bemerkiogen vei heven is ion men toch een tiental jaren geleden een dergcigke rertameling moeit Igk bg elkander hebben gebracht Het klenrige effect dat bet easembid deecr ontwerpen in bet traplokoal alwaar ze op bahoorlgken afitand kunnen geiien worden maakt is hoogst eigenaardig en aal velen tot een bezoek aan dat Mnioom nitlokkeo au toch fier met bat hoofd Men kan wel aian mevrouw de markiezin selde zij half luid dat u onzen jager nint kmt Vooreerst is hü zeker van zijn schot en bet gebeurt bem nooit dat hü lijn kruid en lood verspilt Hy is ook de dapperste jongen uit den omtrek en voor getn tieu boeren ais u hebben aangerand is hg iMig HjJ zou z wel klein krijgen dat beloof ik u Bjj al de heiligra van het paradijs I ging aij voort op luiden toon gjj moet toch vso bom hebban hooreu sproken want er is geen mensch in onzo gaosohe streek die Tiburce Grandval niet kent dino men vroeger den ragobund noemde omdat hij dikwgia over de beidt dwaalde en sliep in de whatluw van het serite bet beilo krenpelboaob Kreowal niet omdat bij geen onderkomen had want bg heeft eeo huiiye aan bet strand en een kamer in mijne hut Uaar bü heeft er nu eenmaal lust ia om ia de vrije natuur te lijn Heeft men nooit over faim gespreken mevrouw de msrkiezln Ik woon pas zee maasden op Treanna moedertje Ik ben nog geen jaar gehuwd met den markies nel wten ik eerst eene groiite reis genaakt bob 0 dui verwondert hot mü niet ging de oade voort die er blijkbaar genot in schepte Tiburoe te roemen vUaar dan zult i ij toch spoedig genoeg van hem boorcn want de jaohttijd ia op handen en dan zal moe n wet ver allen dat n stuk wüd meer te vinden is waar Tiburce beeft gejaagd Hea zegt zelfs dat bfj zoo n beetje strropar is Maar dat voegde zij er terstond bij dat is een sehaa delijko leuKoa mevrouw en dat noet ge ook aiat geloovan Tiburce la de eerlijkste man tor wereld sa zon gHn muioh kwaad doen JTtféi emw