Goudsche Courant, zaterdag 13 februari 1897

wettelyke regeling van het waterretht in ver baad met bevloeiing en afwsteriag Internationale afschaffing van da preniëa en de bescherming van de suikerindustrie Betere regeling vaa da belastiugan op de gebouwde en ongebouwde eigendommen Wijziging der wat op de afkoopbaaratelliog van tienden Onderzoek naar deo toestand van den veldarbeider eu naar de middelen om durin waar noodig verbetering te brengen Het puut herziening van het tarief van invoerrechten en accyosen viiidei wy als volgt toegelicht In ons tarief van invoerrechten komen veracbillaude onrechtvaardige bepalingen voor Landbouwproducten toch hier door accrue gedrukt kunnen vrg van rechten uit bet buitenland worden ingevoerd Dat ia bet geval met vetten holden haar beenderen enz terwyl van bet geslachte rnnd ia Nederland accyns wordt gevorderd Kaas en boter hier door deo accyos op zont gedurkt genieten vryen invoer van uit het boitenland By ui voer wordt van deo accyns geen teruggave verleend Daardoor wordt eene onnatuurlyke beHeherming in ket levftn geroepen van het buitenlandsche product tegenover de voortbrengselen van eigea landbouw Aan die beacbermiog dient een eind te worden gemaakt Ook de aecyns op vrachtensappen en dergelijke dranken is zeer nadeelig voor den landbouw afschaffing daarvan is zeer geweupcht PosterUen en Telegraphie AaukoDdtgingeo van buitenlandsche loteryen en hazardspelen worden niet toegelaten in Qeeensland Bshalve naar Bangkok kunnen mede gewone postwiasels geen t egraphi rhe worden verzonden oaar Ghiengmui in Siam De Franscho stoomcchepeo van de MeBaa gerie Maritime welke tbana den Ssten en den 238ten van elke maand nit Lissabon vertrekken znllen te rekenen van Maandag 15 Februari e k om de 14 dagen nit Lissabon naar Dakar Rio de Janeiro Montevideo en BueoosAires vertrekken De laatste gelegenheid tot verzending van brieven en andere stukken met genoemde stoomschepen wordt in verband daarmede gesteld op Vrydag om de 14 dagen per trein Amsterdam Antwerpen IX nit Amsterdam 6 7 s avonds op 12 26 Februari 12 en 26 Maart 9 en 23 April 7 en 21 Mei 4 en 18 Juni Op de vaarten in aanslnitiug op de met gemerkte verzendingen worden ook Pernambooo en Babia aangedaan De laatste gelegenheid tot verzending mat de Britsche stoomschepen van de Royal Mail Steam Packet Cy van Southampton over Liessbon naar Pernambuco Bahia Rio de Janeiro Mootevideo en Boenoi Aires wordt mede gesteld op Vrydag om de 14 dagen per trein AmsterdamAntwerpen IX uit Amsterdam 6 7 s avonds op 19 Februari 5 en 19 Maart 2 16 eu 30 April 14 en 28 Mei 11 en 25 Juni Gebruikt linnen en beddegoed alsmede gebruikte kleedingstukken kunnen thans weder ter verzending naar Deue marken worden aangenomen Post en telegraaf kantoor Kraliogscheveer Jaarwedde f 17C0 eu vrye woning Bedrag borgtocht kan nog niet worden opgegeven Post en telegraaf kantoor Sneek Jaarwedde f 2900 en vrye woning Borgtocht + 4900 Poet en telegraaf kantoor Appingeodam Jaarwedde f 1800 en vrye wooing Borgtocht ± f 8800 Post en telegraafkantoor Winteriwytf Jaarwedde f 1900 eo vrye woning Borgtocht + f 5100 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt galaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklyk besluit van 21 TUd van Greenwich 8 86 8 48 6i 9 67 10 40 II IS Wlttterdlenst 1896 AaogevaogeD 1 October G0IJD4 ROTTEBDAM 12 86 1 89 8 60 3 67 4 60 4 67 6 4 6 11 1 60 4 8 4 16 6 80 OTTÏBDA M G O B D i 10 19 11 60 18 87 Ulreete Spoorwegverbindingen met 9 10 9 S6 10 17 9 67 10 4 10 11 10 1 10 87 7 68 7 6 8 6 1S 8 22 11 80 10 4 f 9 8 9 10 7 86 IA 7 86 6 30 io 69 8 63 17 6 27 84 6 41 6 47 9 80 9 40 9 66 10 87 6 17 6 61 7 86 9 87 8 47 64 10 01 10 07 6 Ï7 10 84 6 47 6 40 HAAG GOUDA 19 08 18 47 7 l0 7 46 s lS 9 ï 9 60 10 11 OOUfti DEN HAAG ZoetermeeivZegwaard Voorburg s Hago iHago 5 4 7 20 7 48 8 S0 9 19 9 4 10 1111 3618 3 1 86 8 44 3 40 4 10 4 88 6 88 6 187 18 7 68 9 3 8 18 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 iS lliï is ll U 18 1 18 88 1 48 8 47 4 46 6 6 64 6 11 7 80 7 49 f SS 8 64 9 64 10 8811 6 18 40 4 67 8 l 18 61 6 08 8 1 J 11 46 18 4 l lo 8 Ï8 4 17W6 6 62 6 88 6 89 SO Ml ü 9 8210 M 1 ll 4 63 3 30 9 48 6 04 9 69 4 886 16 6 68 607 4 i8 10 1010 8 Z iSegir6 10 88 1 66 Zev M 6 17 10 48 Gouda 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1 10 6412 0612 68 2 17 8 141 0 D T B ï O H T 0 O U D A 10 16 10 38 11 88 12 8 3 08 8 68 4 46 8 14 10 88 11 66 18 84 4 1 84 10 4 4 34 10 69 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 S O t D A ü T K S O H T Oolda 6 80 6 87 7 18 7 66 8 81 9 88 9 62 10 19 10 67 12 66 8 80 Oudew 6 46 6 64 Woerden 6 68 7 3 8 12 Utrecht 6 18 j 7 4S 8 88 9 64 Kav l miterdam f Stopt Woeoldag GOUD A A M8TEEDAM 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 8 09 9 07 10 a4 9 38 10 4 8 38 8 41 9 49 11 10 7 6 3 17 4 416 67 6 66 8 81 10 17 10 8 7 10 10 84 8 84 6 17 7 1 8 48 10 41 8 60 6 18 6 7 81 9 4 11 07 11 14 11 28 10 61 11 46 AHSTSKDA U S O V D A Aiiaterdaaf Sb 7 16 8 16 9 10 48 8 84 8 68 Oeida a 8 14 10 10 1I 11U M Ml M iMt t eoiida Beliipn sli mut unit n iM op 7 46 1 48 8 41 4 46 Il 1 48 1 10 17 10 9 ll muB u ai 0 1 1 Slept te Nootdorp Xtidacheiidaiii en Blejnw l Knliwef en Hekaadetp Din tagaToncl werd in bet kerkgeboBW der Gereformeerden te Hansweerd eene antireTO lationaire kiesTereenigiof opgericht De terffaderiog werd gelpïd door d J C Bekkiog Na besprekiog traden tot de vereenigiog tee 22 personen De kieHTerfifiniging heeft tot aaam ontyaogeo Recht en Betydenis Voor die gelegenheid was het eerste fera van Psalm 72 gewijzigde Dd vergaderden eoDgen iGeef Heer der Koningin nw rechten ËQ DV gerechtigheid Aan s KoDioRfikind oru uwe knechten Te richten met beleid Dan zal Zy al uw volt bebeeren Rechtvaardig wijs en zncht Ëo nw elleödigeo r eeren Hun recht doen op hnn klacht c Tijdens zyn yerbljif te Lpuden doet Nansen zieh kennen als geestig verteller Zstardngavond heeft hy in de iSavage cUbc weer en heel aardige speech gehooden By Keide dat by de gulle en harteiyke Ontvangst hem door de iwilden saTages bpreid len volie heeft verdiend omdat fiy hen allen heeft overtroffen Ik heb v iltieii maasden zonder zeep geleefd Wy htibbpu rauw tUescb gegeten ysbereo walroBSeu bloed enz maar het ergste van alles was de wQze waarop wy ons moesten reinigen Wg krabden onfi af met onze messen en dat ging we want al men maar lang en goed krabt wordt de hoid wel schoon Erger was het met onze kleeren gesteld het eenige dat wy kooden doen was ze uitkoken in onze eteospot Op zekeren dag hoorde ïk een hond en ontmoette ik een man eo bet eerste wat my do nadering der besohaTing deed bemerken was de eor der zeep c puur uit beleefdheid voor de Ëngelschen no drie gr Vihan oter gelaten drie graden poolys voor hen te hebben over de eerste conferentie die 10 000 menseben telde waren de prins an Wales en n zoon ouder het gehoor De prioi over kandigde medaille Nansen eene herinnering Id een andere toespraak heeft hy verklaard Te Oosterwyk wilde zekere v K een paar vogeltjes schieten en plaatste in afwachting der diertjei bet geladen geweer op den boek van zyo hnis Een paar knapen hadden dit echter gezien en wilden vaarschyDliik het moordtoig eeoa nauwkeurig opnemen met bet ongelukkig gevolg echter dat het schot afding en een hunner het Koontje van zekeren M een gedeelto der lading in ds borst kre Dokter van den Heuvel verleende spoediggeueeskondige hulp aan den lyder wiens tevenoog aan een zydeu draadje hangt De wateren van Hyn Oade Waal en Oodun Rgn zyn aldus meldt meo oitMülingen ineengevloeid en vormeu thans een onafzieo baren plas die zich voordoet als een heu ïche zee hier en daar ia t e 8te verschiet begreofid door een groepje boomen De ccbeepvaart staat zoo goed als stil Ook 8te ke sleepbooten kunnen door de krachtige strooming de convooien slechts met de grootste moeite opwaarts trekken Zaterdagmiddag omBtre k8 half vier is ter zuidzyde van den Fldeliipa i Zwitserland een geweldige lawiue na ir beoedeu gestort die zeven paarden ea steden wairop zich vyf naanen bevonden bedolven heeft De eerste voerman bleef nog juist met zyne beide sleden boiten de sneeuw Hy ging dadelyk de droeve tyding naar bet naby gelegen Flüela 0Bpiz brengen De waard van den Hoapiz begkf zich met twee mannen eo een St Berobardhond naar d pluata van bet ongeluk Deze hond vond spoedig het eerste lijk Kort daarop werden nog twee lyken gevonden Inmiddels kwamfn uit SUs en uit Davos zoetig man te 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 7 26 7 88 7 89 7 46 7 66 8 83 7 Gouda Mooidreobt NieuwerVerV Otpetle Botteiduo 6 68 6 S 6 11 6 19 6 86 4 66 6 6 6 14 6 81 6 87 Botterdim Oapolle Kiouwerterk HoordieoM Gowla ZeTenhui n Moerkap lle G 7 aO 5 8 6 87 Gouda Aaataidui 0 81 ZJl 7 42 8 47 11 8 ï i 7 6S8 56 11 41 V 07 9 08 11 66 lH l 181l 71 l hulp tot roiddrruacht werd by f kkelliebt met bet graven vooriEfegaan maar de twee overige lyken bereikte men eiet Alleen de sleden en haar ladieg en de doode paarden werden gedpflltelyk blooi gelegd De uitdrukking op de gezichten van de omgekoin n mannen was volstrekt niet angstig lïooda ly waarscbynUik onmiddellyk doodzyn geweest De cin A 4f 0 meter breede lawine heeft den pas 10 meter onder de eneeowgezet Haar gewicht was zoo groot dat enkele zwaarbeladen sleden met de paarden ervoor over een bergkloof heen geworpen en tegen deu tegenover liggenden wand verpletterd werden Zondagochtend werd het graven ear vooregezet doch zonder resultaat s Middags om elf nur moesten de mannen het werk weer opgeven wegens den hevigeu sneeuwstorm Het postverkeer over den Fiael pai is gestremd Uit Amsterdam meldt men aan de N K Ct Ëene begrateuia met ongemeen vertoon heeft gisteren eesige oren langden gan cbenjordaan op de been gehoudon Het was de teraardpbostelling van het gtoffeiyk overschot van deo diamantbewerker Goldstein die aenigeo tyd geleden eene gevangenisstraf van li maaad had ondergaan naar aanleiding van een volksoploop voor de diaroantsiypery in de Yerwerstraat Oolditein nog slechtt nedert kort uit de gevangenis ontslagen overleed aan bronchitis eu het bestuor van deu Algemeeueo Nederlandschen Diiuüiantbewerkersbond bisloot den overledene op kosten van deo boud en met zekere praal ten grave te doen brengen l it was raehtbaar in de buurt er zonden over de twintig rytoigeu ii ü krnoseo deputatiën banieren enz Zoo stond er dan reeds vroeg in den morgen eene groote menigte volks in de Karthuizeratraat eamengedrongen Geruimeu tyd duurde het aleer de stoet wan opgesteld Maar eindelyk dan toch werd omstreeks 12 uur da tocht naar de begraafplaats Zorgvliet ondernomen Een lange weg wis voorgeschreven aangezien bet zóó was aangelegd dat de lykstoet bet gebouw Ooustantia eu het bondsgebjuw der dinmantbawerkersaan deo BinnenAmstel voorby zon trekken Vooraan gingen eenïge politie agenteu en daarna volgden de met tal van bloenikrauBen getooide lykwagen en niet minder dao 24 koetsen waario de bloedverwanten en de leden van het Boodsbeslnnr en van de afdcelingsbesturen hadden plaats genomen lo een open rijtuig werdeu de banieren van den bond en zyne afdeeliugen omfloLrBd medegevoerd Van enkele huizen ïa den Jordaan zoo ooK van het gebouw Constantiac hing da lag halfstok uit xoo ook van het boudsgeboow aan den Amstel De langzame tocht door de stad op het drukste uur van den dag wekte een nasleep van honderden en honderden nienwsgierigeu die een eindweegs medeliepen Omstreeks 2 uur eerst was het bondpgebouw bereikt vandaar werd de kortste weg naar d begraafplaats Zorgvliet onder Nieuwer A matei genomen Op het kerkhof werd het woord gevoerd door den bondsvoorzitter Polak door van Praag bestuurslid van de brillantalyperskoechlsvereentging door pen lid van het personeel der firma Hiecke Verschuur by welke firma Goldstein gewerkt heeft en door K telaar bestuurslid der brillautveratellers veraeniging Aan de groeve werd medegedeeld dat de weduwe en bare kinderen door den boud ondersteund zullen worden Ook sprak Polak uit dat de overledene het miedryf waarom hem gevangenisstraf werd opgelegd niet had gepleegd Er waren ongeveer 400 meuschen op hei kerkhof een groote menigte volks werd niet toegelaten en door de politie buiten het bek guhoodeu waar nog een oogenblik eenige Oügeregüldbeid plaats vond zoodnt de politieagenten mat hunne sabels eu wapenstokken dreigden GOlüA U Sl 11 28 11 86 11 48 11 61 8 66 12 88 12 89 18 46 12 66 U l 18 18 10 89 10 3 10 48 10 49 8 37 8 46 1 87 S 08 7 61 l it 6 11 82 18 32 9 81 De heeren C J Sickesz D Bnnduio eu H F Bultman van oordeel dat bet W nscbelyk is hy de aanstaande verkiezingeu van leden der Tweede Kamer de belangen van den landbouw in zyuen vollen omvang d i dos veeteelt akker tuin en boschbouw niet uit het oog te verliezen riepen onlangs te s Graven huge eene vergadering byeen waartoe zy ten einde de bespreking te doen plaata hebben in niet to groeten kring uit elke provincie twee personeo hndden nitgenoodigd om deze wenscbelykheid te bespreken en by bevestigeDde beantwoord ng tevens eeoe lyat vast te stellen van datgene wat in bec belaag van den landbouw voor de naaste toekomst van Regeering en Volksvertegenwoordiging in hoofdzaak moet worden verlangd Van de uitgeooodigdeo namen aan de beraadslagingen deel de heeren dr W C Braïusma te Steenbergen mr P C J Henupqoin te Aardenburg J J van Weel te Wolfaartsdyk mr P H A Tydeman te Tiel J L T Groneman te Wieringerwaard B Dojes te Uithuizen P Heidema te Groningen D van Konynenburg te Leeuwardna P J A de Bruine te Zwyndreoht en P F h Waldeck te Looiduioeo De overige opgeroepenen waren door verschillende omstandigheden verhinderd aan de rergadering deel te nemen Nadst allen de bovenbedoelde wensehelykbeid hadden erkend werd de lyst opgemaakt om die na onderteekening door een aantal belanghebbenden by en belangRtellenden in den Nederlandschen ktndbonw zooveel mogelijk openbaar te maken Zy is nu gezonden aan de leden der beide Kamers die der Staten in de verscbillendü gewesten aan de leden van het Landböu Comite aan die van de hoofdbesturen d r maatflcbappyeu eo vereenigingea van land eo tninboow en voor zoover bokend aan de voorzitters barer afdeelinge en de commissie kreeg er de namen onder vau 250 mannen van verschillende richtingen immers in de lyst zyn alleen znlke punten opgenomen w arover mannen van overigens verschillende zieoiwgxeu zich zoudan kunnen vereenigen zoodat het stok dan ook niet beschouwd moet worden als een verkiezingsprogram maar eenvoudig als een leiddraad voor die kiesvereenigingen welke by de Aanstaande verkiezingen ook de landbouwbelangen willen maken tut een punt van bespreking Kiesvereenigingen welke de stukken niet ontvingen eu ze mochten verlangen kunnen zich daartoe wenden tot den heer D Baudoin Bezaidenhout No 1 te s Graveuhage De lyst gaat uit vau de meening dat aangezien de landboow in hoofdzaak staat buiten de eigenlyke politiek de landbouwbelangen voor verrew het grootste gedeelte kannen besproken worden ouafhaokeiyic van do richting van het bewind dat men aan het hoofd van b lands zaken wecacht te zien geplaatst Met opiet is ééo punt weggelaten t 1 dat der beschermende rechten waarover in Je verschillende deelen des lands de meeoiagen te zeer uiteenloopen dan dat men te dezen opzichte eenige eenstemmigheid lou kunnen verkrygen De ly t luidt Instelling van eeu ministerie van Landboow Handel en Nyverheid Wetteiyke regeling van het geren van geldelijken steun voor landboowaangelegenheden Wettelyke regeling vaa do land bouw vertegenwoordiging Verbetering en uitbreidiag van de verkeerswegen Herziening van het tarief van invoerrechten eu accynz n Wyzigiog der Boterwet Herziening van het VeeartseDyknndig Staatstoezicht Nieuwe wet op de visschery ter bevordering van de binnenlaudBcbe viscbteelt wyziging der lachtwet Bevordering van dainbep antiog ea StaatsboEcbi ultunr 6 14 7 17 6 19 6 81 6 10 6 38 8 44 4 18 6 89 8 60 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 40 1 44 1 64 8 01 2 08 2 14 ütreeht 6 83 7 60 9 8 82 Wonden 63 8 11 Oudevater 8 19 Gouda 8 89 9 84 10 10 Bevordsrisg van het aanlegt en van bevloeiingen verbetering der kleiuu rivi ren imMHo 17 de telegru xnbleuKB Toer de eerta twee en de posUmbteoaren TOor de lutate twee direotiei den Toornog SoUieilatieii in te lenden fMr 18 Februari e k Beaoemd 10 Febr Tot brieveogaarder te Groede J IVIeraow thani kaetoorkoecht tin spoorwegpostkantore no 2 atandplaats Antwerpen 16 Febr Tet Direotenr tan bet post en telegraafkantoor te Veendam J J Hogcweg tbana in gelgke betrekking te Winterswijk 1 Mei Tot Oirectenr Tan het telegraafkantear te Alkmaar £ Tan Drieiten thans in gelgke betrekking te Sneek Verplaatst 1 Febr De telegraBst H de Geus Tan Rott rdam naar DeveBter 16 Febr De irouweiyko klerk der telegraphie 2de klaiee G W Noteboom Ta Rotterdam naar Gooi i de klerk der posteryea eo telegraphie 2rle klasse A C A G Pieteraen tan Rotterdam telegraafkantoor naar Brielle 1 Maart De klerken der poater en en telegraphie 2de klasse J H Schenk van Hansweerd naar Rotterdam telegraafkantoor en H ran Nienwenbyxe fan St Maartenadyk naar Haasweerd 1 Mei De comnaiezen der posteryea 4 klasse C vaa deo Toorn ran Delft naarRotterdam en P J Kraft na Rotterdamnaar Delft Kerrol ontslagen 1 Febr De klerk der posteryen eo telegraphie 2de klasse J G C Jonker werkiaam by het Boofdbestunr Overleden 25 Jan De btisTengaarder J de Lange te Ankeraen Buitenlandscb Overzicht lo ket Ëngelache Legerhois zside Balfoor dat ter gelegenheid van het jnbilé der koniu gin een feestdag zal worden geproclameerd Een Tooretel vau Balfoor om aan de ooderwyswet op alle dagen de prioriteit te geven ia met 255 tegen 117 stemmen aangenomen De Porie heeft aao hare gezanUo in het buitenland een circulaire gezonden waarin o a verklaard wordt dat de vertegenwoordigers der mogeodhedeB en hnn hervormingsplannen den tegenwoordigen to taud op Kreta in het leven hebben geroepen In Stamboel zijn oproerige plakkaten ontdekt In offioieele kringen doet men het voorkoasn dat de berichten uit Athene betreffende Kreta overdreven lyu en dat de onlusten SEQu uitgelokt door Griekscha oproer liugen £ r hebben zegt men geen moorden plaata gehad maar botsingen Volgene berichten uit Grieksche bron zyn het Izzet Bej de kamerheer des sultans en Mabmvud de miniater van openbare werken die de onlusten hebben uitgelokt De Kretensen zyn besloten tot het aiterstel te vechten voor hnn vryheid De Tnrkache regeeriog muet 15 000 man hebben gemobiliseerd waarvan er 500 bestemd zyn voor Kreta Binnen enkele dagen zal een ft keele lichting onder de wapenen geroepen worden De loop Slien de gebeurtenissen in bet Ooeten van Europa nemen wordt werkelyk ernstig De Grieksche regeeriog meent lang genoeg vreikelooR teeschoower geweest te xiju zy heett aau de mogendheden door tuascbenkomst der gezanten doen weten dat als de orde en de rnst niet spoedig op Kreta hersteld worden Griekenland tot ingrypen zat genoodzaakt tyn Ën deze mededeeling is gevolgd door een nota waariiwkoning Georgios verklaart dat Grie kenlanqkniet lauger werkeloos de gebeurtenissen op Kreta kan gadeslaan Dat het der Grieksche regeering ernet is met deze hooding blykt wel het best nit de verschillende berichten die nit Athene ontvangen zyn Prms Georgios den zoon van den koning ia het befel opgedragen over een flotttlle van torpedobootes die de opdracht heeft naar Kreta te vertrekken om met alte middelen het ootschepen van Turksohe troepen op Kreta te beletten Dit bericht heeft een uitbarsting van geestdrift ten gevolge gehad die in Athene ongO koord ia De bevolking hondt niet op den koning der koningin eo den prinsen ovaties t brengen In optocht bracht men prins GeorgioB naar het station te Piraeus en daverend klonken de jnichtkreteo waarmede het volk zyn geestdrift voor den koning lucht gaf Uet iéa slag beeft koning Georgios zgn populariteit onwrikbaar gegrondvest Van verschillende zyden heeft men deze bonding ven Griekenland voorziea Uit Ween n wordt gemeld dat men voor represaillemaakregeleii van Tnrkye vreest Als Griekenland op Kieta ingrypt verwacht men dat Tnrkye hierop zal antwoorden net eea daad Tftn geweld tegen de Macedonische Grieken en daardoor zou het gevaar voor verwikkelingen op hei Balkanschiereiland dreigender worden dan ooit De groote mogeodfaeden trachten daarom elke overylde daad te voorkomen Maar alleen met geweld door bun vloten te bevelen het optreden van Uriekenlsnd te beletten kouneu zy dat gedaan krygen De Times c wydt eea hoofdartikel aan de Kretenser qnaestie en besluit dit met de volgende benchouwing Evenals ieder ander Turksch probleem van onze dagen leidt ook dit tot de conclaaie dat 700 het gezag van den Saltan onverminderd en zooder toezicht blyft bestaan er weinig hoop is op verbetering Een pi riioonlijk druk van meer reebtstreekacben aard dan tot nog toe aebyot de eenige kana om te ontkomen aan de gevaren die de mat ran Europa bedreigen Ook de Pitrijsche pers g looft nog dat een vreedzame oplossing dar dingen mo etvjk ia ais de mogendheden de verplichtingen cervutlea die het congres te Berlyn haar heeft opgelegd en als in Turkye de vastge telJe hervormingen met kraeht worden ingevoerd De Hpaaoscfae minister Canova heeft verklaard dat wegens den itaat van oorlog op Caba bet tydstip voor de invoering der hervormiugeB nog niet kon bepaald worden De republikeinen hebben deo gedenkdag van de proclamatie der republiek herdacht met eeo feestmaal en een groote meeting Sedert eenige jaren maakt keirer Wilhelm cybroik van parlementaire diners waarop ky zich laat uitooodigen of die hy ten paleïze aanrecht om zyn meening over staatknadigci vraagstukken aan leden van den Uyksdag te verkondigen Zoo heeft hy op het diner by minister v Miquel uitvoerig gesproken over de quaestie van de uitbreiding der vloot Na afloop van het feestmaal riep de kei7 er de afgevaardigden dr Hammacher v Levetzow Frhr v Zedlitz en Frentzius nit Bremen by zich aan een tafel en begou toeu tabellnn en teeken ogen toe t lichten om de ontwikkeling van Puitschlaod a oorlog tvloot te vergelyken met die van Frankryk en llualand sedert 1893 Op eea van deze tabellen is ook de sue le uitbreiding der Japanscbe loot voorgesteld Dnitschland wordt aldus luidde e keizers slotsom ofschoon zijn overzeescbe handel krachtig toeneemt en no slechts door dien van Engeland overtrofïen wordt door zyn beide naburen ver overtrufPeo by de vermeerdering van de oorlogsvloot en ook de thans in de muriuebegrooting verlaugde uitbreiding is nog lang niet voldoende om het ev nwicht te herstellen De keizer wees er voorts op dat hy nu niet sprak over plannen waar t eind van verloren is maar over br paalde deelen van de taak die de Duitsohe vloot in geval van oorlog allereerst te vervotlaD zon hebben het beschermen van de Oostzee proviDciën en het openboudeo van de Koordiee eu het Kanaal voor do handelsvloot De voordracht maakte ook nu weer door de Beherpziunigheid en de kennis vau zaken die er uit epraken diepen indruk op zyn hoorders zeggen de couranten Maar of de afgevaardigden tot wie de keizer ziob gericht heeft die also Beehrteu und Belehrtenc zegt df Frankfurter Ztg t veel parlementaire vruchten zullen plukken van de verraeerdericR banner kennis staat te bezien By deze telegenbeid moet de keizer ook gesproken hebban van een samengaan der conservatieven ryks party on nationaal liberalen in a lands belang Maar deze drie partyen vormen nog geen meerderheid in den Ryksdng daargelaten of zulk een Kartell tevenevatbaar zou blykeo en zonder het centrum krygt de rrgeering ook iu marineqnaestiën niet veel gedaan De regeering ia Transvaal heeft heden volledig stemrecht verleend aan 862 uitUnders van deu Haad die sich aan de zyde der regeering hadden geschaard vóór de overgave van Jameson Het Hnis van Afgevaardigden der Vereenigde Staten van N Amerika beeft no bet rapport van de commissie uit de beide hoixen over de Landverhaizerswet goedgekeurd Volgens deze lezing zullen de vrouwen en kinderen van personen die toegelaten zyn niet geweerd worden ook al konaen zy lezen noch schryvea overigens moeten de immigranten Eugelsch of een andere andere taal kunnen lezen Sherman heeft in den Senaat eangeraden het ArbitrageTractaat te bekrachtigen met de amendemenien van de Commissie welke vroeger oobelangryk maar thans ooodzakelyk beeten Doch de minister Olnry verklaarde nugmeatB dat de Regeering niet in het geamendeerde Tractaat kan berusten Morgan btykt thans in den Senaat de onverzoeniyken aan te voereu Hy verwerpt het Traotaat omdat het recht van den Senaat om over internationale quaeSties mee te spreken er door beperkt zoo niet verkracht wordt bestaat eenmaal het AngloAmerika nnche scheidsgerecbt dan kan de president der Unie alle quaesties daaraan onderwerpen buiten den Senaat om Stewart stelde namens de zitvermaonen een nieuw amendement voor strekkende om Alaska ait i4 sluiten De New York9cbe World heeft Bismarck omtrent de arbitrage laten interviewen door bemiddeling van graaf Eantzao Bismarck zette voorop dat hy den oorlog verafschuwt ofschoon hy soms ia de ooodzakelykheid is geweast hem aan ta raden als er geen ander middel was om geschillen was by te legden Geen atutsman is soo machtig c zei de God Kanselier dat hy io staat is de stem dee velks te bebeerschen Geen arbitrage verdragen znllen er ooit in slagen den o log af te schaffen als het eenige middel om een geschil te beslechten wanneer het volk gelooft dat zyn geheele toekomst afhangt van de wyze waarop de quaestie wor tt beslecht De verschrikkingen van de moderne wy se van oorlogvoeren eu de onzekerheid omtr ot deo afloop zullen er tegenwoordig tenminste meer toe bydragen om een oorlog te voorkomen dao tractaten zendeo doen Zondra de mensehen eenmaal opgegroeid zyn in het deokb eld dat de oorlog een tweesnydi nd zwaard is en dat de aanvallers dikwyia de verliezende party zyn zal de oorlog ephonden De tegenwoordige beweging in Groot Britiannië en de Vereenigde State ten gunste van arbitrage bewyst dat het menschdom vooruit is g aan Om die reden moet men er zich io verhengen al was het alleen daarom NIEUWE numm VOOK DAMES on HEEREH A va OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 11 PEURUAM Vrkrs ilotkn Hr op iii 4ND Ctrl Nod W S 8 8 891 tUto tlitv liro 8 99 hto fiilo Ulo 3 8 Ha8oj 0 I G mlH88l 88 4 Itvltb In chrijvi iji 1882 81 j 86V Oosten 0 in papi r 1888 6 1 85 ilit m zil er 1888 6 8li i 861 PoaTUGAL 0 I m t o xipoii 3 dito ticket 3 23V S3 RlsitóD OM iniionl 1894 4 83 OS e dito jtcoiia 18S0 4 98 dilo liii S iths 188 4 9 l5 dito bj Hope 1889 90 4 98 dito ia oud Imu 1883 6 dito dilo dito 1884 5 1041 4 104 i SpiWB Porp t oliulil881 4 591 ïl RCRIJ Gepr Co iV oen 1890 4 6 Jfo loeniijn aciie D JOl i 207 r ec lo aÏKX serio C 20 20 I g Zuid Apb Rep v obl I89S 5 106 Meiioo OjI Buit Sell 1890 8 967 VknbeurIiA Od 4nii iop 1681 1 AMStBïDVM Ol liuteii 1895 3 100 TbrntHMV Stil leen 1894 3 Nbd N Afr Ilinde av uand S4 A end i IMi M Coilifi ulon 680 n li MiaifC iri i y dito 705 702 Am Hvpo hcelclv p ndbr 4 10 l Oull Mij d r Vorstoul Mnd Cl e Gr Hypo huoltb paadbr 31 3 1007 i dtrlft Hlfli he bank Ba id iOi Ned llandolmaataoh dito I ÖV N W k P ic Hyp b pindbr B 54 Uttt Hypotheekb pandbr 8V OM L tr Hypjlhüotb dilo S i 98 OoBTX NR Oo HoDg bank aaoA 135 Rl 8L Hyp tU ekbank peodb 4 A MMIKA ISqu t hypotb pandb 5 74 Mhxw L i l r Le i oert ö 37 37Vi Nei Holl IJ Spoorw Mü aand 110 Mg tot I8ipl r St Spw aand 100 Ned Iiid BpooTvegm aand 2081 Ked Zuid Mr Spra and 6 831 dito dito dilo 1S 1 dito 5 102 iTiUE 3n ioiwl l887 89 A Eobl 3 627 521 Zliid Itol Ep n ij A H obl 8 54 64 Polen WarBchaii oeuet aand 4 155 Husi Or ttu ap f Mij nbl 4Vi 99 99 Baitischo dito aand 6av 631 Fastown dito aand 5 79 78 Iwang Dombr dito aaol 5 108 Knrak Cb Azow p kap obl 4 lOÏ s dito dito oblig 4 1007 AïEBlKi lent Par Sp Mij o d 6 Chic k Iorth W pr C v aand d to dito Win St Peter obl 7 134 Denver fe Rio Or Spm rert v r H s l i lUinoia t entral obl in gond 4 100 T oaisr bMashvdl Oert v aand 50 Mexico N 8pw Mij Ie byp o 6 101 Mire Kansas v 4pct pnif annd 13 IS i N York IntasioBt W est aand dito É ona t hio oblig 8 Oregon f alif Ie hyp in goud 6 io f 1 St Paul Miun Si Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig B V dito dito T inc Ooi ie hyp 0 25 Oahuïa Cftn South Cert r Band 44Vs Ven O BalU Na lob d c ü i Amsterd Omnibus Mij aand 200 Rotterd Tram eg M ats aand 808 Neb Stad Amsterdam aand 3 1087 Stad Kotterd im aan 3 107 BltoIB atad Antwerpen 18 7 1041 Stad Braiael 1888 2 103 HoKa Thois llegullt leseU cb 4 117 OoJTBS Staatsli oiling 1860 5 1 K K Oo t B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 IHeS i 361 36 Ved Ver Bo Hvii Bp H onrl i 111 INQEZONDEN Af de Redacimrl Qaarne zag ik ouderttaaode geplaatat ter beantwoording loor hen die t beter weten Art 1 der Kinwet epreekt na manneljjke iogeuleaen des Byke die deu leeftyd van 25 jaren hcbhpn bereikt waoaeer is dat als mr n eyo 24 jaar achter skh beeft en bet 26e intreedt alr oo beeft bereikt of wel ata men ziju 25c jaar heeft volbracht Op da vergtdiring van Hurgétrplichtf M Woensdag werd onder de pause de elfde vraiig aau den spreker vaa den av Dd de beer Zelveldrr geilaan en deze beantwoordde haar in eerstge noem deo zin hetwelk ook taatkuudig juist i Allderen bepalen het miAwbieu met de boste bedoelingen ai ders Wie van beiden hebbeu dus getyk Een ware Schat Toor de onnelnkkiy slachloCfers der Zelfbeïlekking Oname en geho me nitspattingen is hot beroemde werk Dr Retau s ADVERTENTIEN z ËLFBEWAKL G Hollandsche uitgave met 27 afb Prye 2 gulden leder die aau de versohrikkelyke gevolgen van deze ondeu lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegols en in eiken boekhandel in Holland FEMSCHE STOOMVERVERU Ghemischi Wasscherd 11 OPPir llElMER 19 Krulsliade MoUêrdnin Gebreveteord d r Z M den Koningder Belgen Hoofddepöt voor UOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindei oederen Speciale inrichting voor het itooinca vu pluche mantels veeren bont eois Qordynen tafelkloeden enz worden naar de ieuwsto en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of gev rfd worden onschadelyk voor de gezondheid an volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek n zyn de pryzen 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw ofleverbaar n 3 dagen te verven goederen in eene week iBKKUOONl MKTGüUÜEiN MKDAILLK KRAEFEUEN HOLH S Quina Laroche BN Staalhoudende ulna raroche is de meest krachtige ea vemterkende KlSA WtJN Aolibefolen door ta vaa binneneu buitenlandsche GeneeS heeren Verkrygbaar in flesechen it ƒ I ÖO en ƒ 1 00 GI ARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook deser Cigarotten geeft den lyder aan Anthmn terstond verlichting In Ktui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Uoent en FerA OMfZ itf r oplossend en verzachtend Prns per fteschjo 20 Cent Ku KPitLiiiN HoLU Hofleveranciers Zmt tlnn WmKEL C Agentuin b j de Firma Wed BOSMAN tetiuuda Depot te Gouda by den Heer A H TEKPë Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar